Τα παιδία παίζει: Τα παιχνίδια των γονιών και των παππούδων μας - Γαρυφαλλιά Μαντζανίδου
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Τα παιδία παίζει: Τα παιχνίδια των γονιών και των παππούδων μας - Γαρυφαλλιά Μαντζανίδου

on

 • 2,050 views

Τα παιδία παίζει: Τα παιχνίδια των γονιών και των παππούδων μας

Τα παιδία παίζει: Τα παιχνίδια των γονιών και των παππούδων μας
Γαρυφαλλιά Μαντζανίδου

Statistics

Views

Total Views
2,050
Views on SlideShare
1,355
Embed Views
695

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

6 Embeds 695

http://blogs.sch.gr 451
http://poiwerpointmarypap.blogspot.gr 140
http://childrenslhappiness.blogspot.gr 95
http://webcache.googleusercontent.com 4
http://childrenslhappiness.blogspot.com 4
http://www.google.gr 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Τα παιδία παίζει: Τα παιχνίδια των γονιών και των παππούδων μας - Γαρυφαλλιά Μαντζανίδου Τα παιδία παίζει: Τα παιχνίδια των γονιών και των παππούδων μας - Γαρυφαλλιά Μαντζανίδου Presentation Transcript

  • ΣΑ ΠΑΘΔΘΑ ΠΑΘΖΕΘ ΠΑΘΥΝΘΔΘΑ ΣΩΝ ΓΟΝΘΩΝ ΚΑΘ ΣΩΝ ΠΑΠΠΟΤΔΩΝ ΜΑ΢ΜΑΝΤΗΑΝΛΔΟΥ ΓΑ΢ΥΦΑΛΛΛΑΝθπιαγωγείο Δρεπάνου Ρατρϊν
  • ΡΟΛΟΛ ΕΛΜΑΣΤΕΜΑΝΤΗΑΝΛΔΟΥ ΓΑ΢ΥΦΑΛΛΛΑΝθπιαγωγείο Δρεπάνου Ρατρϊν
  • ΣΥΜΜΕΤΕΛΧΑΜΕ COMENIUS “EUROGAMES” ΝΙPIAGOGEIO DREPANOU EUROGAMESΜΑΝΤΗΑΝΛΔΟΥ ΓΑ΢ΥΦΑΛΛΛΑΝθπιαγωγείο Δρεπάνου Ρατρϊν
  • ΜΑΝΤΗΑΝΛΔΟΥ ΓΑ΢ΥΦΑΛΛΛΑΝθπιαγωγείο Δρεπάνου Ρατρϊν
  • ΤΟ ΡΑΛΧΝΛΔΛ •Ενϊνει τουσ ανκρϊπουσ •Βοθκά ςτθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ •Συντελεί ςτθν ομαλι κοινωνικι ζνταξθ •Είναι μζςο ζκφραςθσ και επικοινωνίασ •Δεν ζχει θλικίαΜΑΝΤΗΑΝΛΔΟΥ ΓΑ΢ΥΦΑΛΛΛΑΝθπιαγωγείο Δρεπάνου Ρατρϊν
  • • Είναι αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ ηωισ μασ •Αναπτφςςει τον αλλθλοςεβαςμό •Διαςκεδάηει , ψυχαγωγεί, ευχαριςτεί •Ενκαρρφνει τθν δθμιουργικότθτα και επινοθτικότθταΜΑΝΤΗΑΝΛΔΟΥ ΓΑ΢ΥΦΑΛΛΛΑΝθπιαγωγείο Δρεπάνου Ρατρϊν
  • ΣΑ ΠΑΘΔΘΑ ΠΑΘΖΕΘ ΠΑΘΥΝΘΔΘΑ ΣΩΝ ΓΟΝΘΩΝ ΚΑΘ ΣΩΝ ΠΑΠΠΟΤΔΩΝ ΜΑ΢ΜΑΝΤΗΑΝΛΔΟΥ ΓΑ΢ΥΦΑΛΛΛΑΝθπιαγωγείο Δρεπάνου Ρατρϊν
  • ΣΑ ΠΑΘΔΘΑ ΠΑΘΖΕΘΠΑΘΥΝΘΔΘΑ ΣΩΝ ΓΟΝΘΩΝ ΚΑΘ ΣΩΝ ΠΑΠΠΟΤΔΩΝ ΜΑ΢ ΕΝΕ΢ΓΘΤΛΚΟΣ ΢ΟΛΟΣ γονζων και παπποφδων μοιραηόμενοι με τα παιδιά τισ εμπειρίεσ και τισ γνϊςεισ τουσ. Να αιςκανκοφν: *ΑΝΑΓΝΩ΢ΛΣΘ - ΕΚΤΛΜΘΣΘ *ΣΘΜΑΝΤΛΚΟΛ τθσ ςυμβολισ τουσ ςτθν κοινωνία *Χ΢ΘΣΛΜΟΛ *ΑΓΑΡΘ – ΣΕΒΑΣΜΟΣ * ΣΥΝΔΕΤΛΚΟΣ Κ΢ΛΚΟΣ απζναντι τουσΜΑΝΤΗΑΝΛΔΟΥ ΓΑ΢ΥΦΑΛΛΛΑΝθπιαγωγείο Δρεπάνου Ρατρϊν
  • Βίωςθ κΕΤΛΚΘΣ ΑΥ΢ΑΣ Ενίςχυςθ που εκπζμπουν τα παιδιά * ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ *ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΕΣ * ΣΧΕΣΕΩΝ (γνωριμία) *ΟΛ ΓΝΩΣΕΛΣ ΤΟΥΣ Ενίςχυςθ να γίνουν γνϊςεισ των παιδιϊν *ΑΛΣΚΘΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΕΛΑΣ και των εταίρων * ΔΛΑΣΚΕΔΑΣΘ *ΣΥΝΕ΢ΓΑΣΛΑΣ (μακαίνοντασ, παίηοντασ)ΜΑΝΤΗΑΝΛΔΟΥ ΓΑ΢ΥΦΑΛΛΛΑΝθπιαγωγείο Δρεπάνου Ρατρϊν
  • Τα παιχνίδια των γιαγιάδων και των γονιϊν μασ να γίνουν και δικά μασ αγαπθμζνα παιχνίδια κι αυτά με τθν ςειρά τουσ να γίνουν αγαπθμζνα παιχνίδια των παιδιϊν μασΜΑΝΤΗΑΝΛΔΟΥ ΓΑ΢ΥΦΑΛΛΛΑΝθπιαγωγείο Δρεπάνου Ρατρϊν
  • Ραιχνίδια των παπποφδων και Νζεσ Τεχνολογίεσ : •Βιντεοςκόπθςθ ,δθμιουργία dvd και διαμοιραςμόσ για αναπαραγωγι ςτον υπολογιςτι ι ςτο video player . •Δθμιουργία BookletΜΑΝΤΗΑΝΛΔΟΥ ΓΑ΢ΥΦΑΛΛΛΑΝθπιαγωγείο Δρεπάνου Ρατρϊν http://blogs.sch.gr/nipdrepa/
  • •Καλζςαμε γονείσ ,γιαγιάδεσ και παπποφδεσ ςτο Νθπιαγωγείο ( Άνοιγμα ςχολείου ςτθν κοινωνία) •Κετικι ανταπόκριςθ (Δραςτθριοποίθςθ) •Τι μασ ενδιαφζρει να μάκουμε •Ερωτιςεισ – Απαντιςεισ •Άλλεσ πλθροφορίεσΜΑΝΤΗΑΝΛΔΟΥ ΓΑ΢ΥΦΑΛΛΛΑΝθπιαγωγείο Δρεπάνου Ρατρϊν
  • ΣΑΣ ΡΕ΢ΛΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΝΘΡΛΑΓΩΓΕΛΟ ΜΑΣ (Ετοιμαςία πρόςκλθςθσ)ΜΑΝΤΗΑΝΛΔΟΥ ΓΑ΢ΥΦΑΛΛΛΑΝθπιαγωγείο Δρεπάνου Ρατρϊν http://blogs.sch.gr/nipdrepa/
  • ΓΛΑΓΛΑΔΕΣ –ΡΑΡΡΟΥΔΕΣ -ΓΟΝΕΛΣ• Συμμετείχαν ενεργά• Μοιράςτθκαν εμπειρίεσ - ιςτορίεσ• Κυμικθκαν τα παιδικά χρόνια• Μιλιςανε με υπερθφάνεια για τα χρόνια εκείνα• Κυμικθκαν πόςο ευρθματικοί ιταν• Ξαναηωντάνεψαν ςτθν μνιμθ οι ςκανταλιζσ τουσΜΑΝΤΗΑΝΛΔΟΥ ΓΑ΢ΥΦΑΛΛΛΑΝθπιαγωγείο Δρεπάνου Ρατρϊν
  • •Ιρκαν πιο κοντά ςτα παιδιά•Ρλικοσ ερωτιςεων• Ζγιναν αντικείμενο καυμαςμοφ• Γενιζσ ιρκαν θ μια κοντά ςτθν άλλθ
  • ΥΡΗ΢ΘΜΟΘ ΝΘΩΘΟΤΜΕ ΕΝΕΡΓΗΣΘΚΟΘ ΔΡΑ΢ΣΗΡΘΟΘ • ΔΗΜΘΟΤΡΓΘΚΟΘ ΢ΗΜΑΝΣΘΚΟΘΜΑΝΤΗΑΝΛΔΟΥ ΓΑ΢ΥΦΑΛΛΛΑΝθπιαγωγείο Δρεπάνου Ρατρϊν
  • ΑΛΛΘΛΕΡΛΔ΢ΑΣΘ ΡΑΛΔΛΑ - ΡΑΡΡΟΥΔΕΣ ΓΟΝΕΛΣ• Ενίςχυςθ ςχζςεων με το άνοιγμα του ςχολείου ςτθν κοινωνία,«ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ»• Συνεργαςία -Ευχάριςτο κλίμα - Ενκουςιαςμόσ - Χιοφμορ• Δόκθκε θ ευκαιρία ςε όλουσ να μάκουν ,να μοιραςτοφν, ζτςι….• Διδαχκικαμε από αυτοφσ - ζμακαν από εμάσ
  • •Οι μεγαλφτεροι αιςκάνκθκαν ςθμαντικοί ,αποδεκτοί οι δε μικροίτυχεροί• Ρερθφάνια που ζγιναν επίκεντρο τθσ προςοχισ αντίςτοιχα το ίδιοαιςκάνκθκαν και τα παιδιά για τουσ παπποφδεσ τουσ• Αναβίωςθ παιχνιδιϊν –Συηιτθςθ – Συγκρίςεισ - Συμπεράςματα• Τα παιδιά ιρκαν κοντά ςτθν παράδοςθ – Γιαγιάδεσ κοντά ςταπαιδιά – Γενιζσ θ μια κοντά ςτθν άλλθ• Διαςκεδάςαμε παίηοντασ και αλλθλεπιδρϊντασ ΜΑΝΤΗΑΝΛΔΟΥ ΓΑ΢ΥΦΑΛΛΛΑ Νθπιαγωγείο Δρεπάνου Ρατρϊν
  • ΕΛΜΑΣΤΕ ΡΕ΢ΘΦΑΝΟΛ! ΡΟΣΑ Ρ΢ΑΓΜΑΤΑ ΜΑΣ ΕΛΡΑΝ! ΑΥΤΠ ΤΟ ΡΑΛΧΝΛΔΛ ΤΟ ΡΑΛΗΟΥΜΕ ΚΑΛ ΕΜΕΛΣ ΕΞΥΡΝΟΛ ΡΟΥ ΕΛΝΑΛ! ΚΑΝΑΝΕ ΚΛ ΑΥΤΟΛ ΣΚΑΝΔΑΛΛΕΣ! ΕΜΝΑΛ ΚΑΤΑΡΛΘΚΤΛΚΟΛ! ΡΟΣΑ ΓΝΩ΢ΛΗΟΥΝ! ΡΑΛΗΟΥΜΕ ΜΑΗΛΜΑΝΤΗΑΝΛΔΟΥ ΓΑ΢ΥΦΑΛΛΛΑΝθπιαγωγείο Δρεπάνου Ρατρϊν http://blogs.sch.gr/nipdrepa/
  • ΡΑΛΧΝΛΔΛΑ ΡΟΥ ΜΑΚΑΜΕ •ΚΑΗΑΝΑΣ •ΤΣΛΛΛΚΛ •ΒΟΛΟΛ •΢ΟΔΑ - ΤΣΟΥΛΟΥ΢Α •ΛΑΜΡ΢ΑΤΣΕΣ - ΦΩΤΛΕΣ •ΜΑΚ΢ΛΑ ΓΑΛΔΟΥ΢Α •ΚΥΝΘΓΘΤΟ •ΡΕΝΤΟΒΟΛΑΜΑΝΤΗΑΝΛΔΟΥ ΓΑ΢ΥΦΑΛΛΛΑΝθπιαγωγείο Δρεπάνου Ρατρϊν http://blogs.sch.gr/nipdrepa/
  • ΤΑ ΜΑΚΑΜΕ ΤΑ ΡΑΛΞΑΜΕ! Σ΢ΙΛΙΚΙ Λ Α Μ Π ΡΑΣ ΢ Ε ΢ ΚΑΖΑΝΑ΢ ΒΟΛΟΙ ΜΑΚΡΙΑ ΚΤΝΗΓΗΣΟ ΠΕΝΣΟΒΟΛΑ ΡΟΔΑ - Σ΢ΟΤΛΟΤΡΑ ΓΑΙΔΟΤΡΑΜΑΝΤΗΑΝΛΔΟΥ ΓΑ΢ΥΦΑΛΛΛΑΝθπιαγωγείο Δρεπάνου Ρατρϊν http://blogs.sch.gr/nipdrepa/
  • ΜΑΝΤΗΑΝΛΔΟΥ ΓΑ΢ΥΦΑΛΛΛΑΝθπιαγωγείο Δρεπάνου Ρατρϊν http://blogs.sch.gr/nipdrepa/
  • ΜΑΝΤΗΑΝΛΔΟΥ ΓΑ΢ΥΦΑΛΛΛΑΝθπιαγωγείο Δρεπάνου Ρατρϊν
  • ΜΑΝΤΗΑΝΛΔΟΥ ΓΑ΢ΥΦΑΛΛΛΑΝθπιαγωγείο Δρεπάνου Ρατρϊν
  • ΜΑΝΤΗΑΝΛΔΟΥ ΓΑ΢ΥΦΑΛΛΛΑΝθπιαγωγείο Δρεπάνου Ρατρϊν
  • ΜΑΝΤΗΑΝΛΔΟΥ ΓΑ΢ΥΦΑΛΛΛΑΝθπιαγωγείο Δρεπάνου Ρατρϊν
  • ΜΑΝΤΗΑΝΛΔΟΥ ΓΑ΢ΥΦΑΛΛΛΑΝθπιαγωγείο Δρεπάνου Ρατρϊν
  • ΜΑΝΤΗΑΝΛΔΟΥ ΓΑ΢ΥΦΑΛΛΛΑΝθπιαγωγείο Δρεπάνου Ρατρϊν
  • ΜΑΝΤΗΑΝΛΔΟΥ ΓΑ΢ΥΦΑΛΛΛΑΝθπιαγωγείο Δρεπάνου Ρατρϊν
  • ΜΑΝΤΗΑΝΛΔΟΥ ΓΑ΢ΥΦΑΛΛΛΑΝθπιαγωγείο Δρεπάνου Ρατρϊν
  • Eπικοινωνία http://blogs.sch.gr/nipdrepa/ΜΑΝΤΗΑΝΛΔΟΥ ΓΑ΢ΥΦΑΛΛΛΑ faly@hol.grΝθπιαγωγείο Δρεπάνου Ρατρϊν