Πρόσκληση σε καθοδηγητικό σεμινάριο-εργαστήριο υποβολής ενός προγράμματος Comenius 2013
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Πρόσκληση σε καθοδηγητικό σεμινάριο-εργαστήριο υποβολής ενός προγράμματος Comenius 2013

 • 1,597 views
Uploaded on

«Πρόσκληση σε καθοδηγητικό σεμινάριο-εργαστήριο υποβολής ενός προγράμματος Comenius 2013

«Πρόσκληση σε καθοδηγητικό σεμινάριο-εργαστήριο υποβολής ενός προγράμματος Comenius 2013

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,597
On Slideshare
544
From Embeds
1,053
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 1,053

http://blogs.sch.gr 1,052
http://webcache.googleusercontent.com 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. 1 ΠΤΡΓΟ΢ 18 / 01/ 2013 Αριθ. Πρωτ.: 34 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟ΢: ΠΑΙΔΕΙΑ΢ ΚΑΙ ΘΡΗ΢ΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙ΢ΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙ΢ΜΟΤ Γ/νηες, Προϊζηαμένοσς & Δκπ/κούς ΠΔ06 ζτολικών μονάδων και εκπαιδευτικοφσ άλλων ειδικοτήτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/Ν΢Η Π/ΘΜΙΑ΢ & Δ/ΘΜΙΑ΢ ΕΚΠ/΢Η΢ Α/θμιας και Β/θμιας Δκπ/ζης Ν. Ηλείας, ποσ ΔΤΣΙΚΗ΢ ΕΛΛΑΔΟ΢ βρίζκονηαι ζηη διαδικαζία σποβολής ενός ΓΡΑΦΕΙΟ ΢ΧΟΛΙΚΩΝ ΢ΤΜΒΟΤΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑ΢ ΕΚΠ/΢Η΢ προγράμμαηος Comeniuς Ν. ΗΛΕΙΑ΢ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΟΣΑΔΑΚΗ ΚΟΙΝ: ΢χολ. ΢φμβουλοσ κλ. ΠΕ06  Περιφ. Δ/νςη Π.Ε. & Δ.Ε. Δυτικήσ ΕλλάδασΣηλζφωνο κιν.: 6944-137033  Δ/νςη Α/θμιασ Εκπ/ςησ Ηλείασe-mail: kotadaki@gmail.com  Δ/νςη Β/θμιασ Εκπ/ςησ ΗλείασΣαχ. Δ/νςη : Μανωλοποφλου 31 (3οσ όροφοσ) Διοικητήριο 27100 ΠφργοσΣηλζφωνο : 2621 3 60202FAX : 2621 3 60313e-mail : grssil@sch.grΠληροφορίεσ : Δημοποφλου ΢τζλλα ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση σε καθοδηγητικό σεμινάριο-εργαστήριο υποβολής ενός προγράμματος Comenius» Σχεη.: Φ.13/ΚΠ/309/15-01-2013, Απόθαζη Περιθ. Δ/νζη Π.Ε. & Δ.Ε. Δ. Ελλάδας Αγαπθτοί/ζσ Συνάδελφοι, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenius αποτελεί δράςθ με πολλαπλά οφζλθ για τθν Α/κμια και Β/κμια εκπαίδευςθ. Η άρτια διεξαγωγι του, όπωσ και θ επίτευξθ των ςτόχων του, βαςίηονται κατά πολφ ςτθν καλι γνώςθ τθσ δομισ του. Προσ τοφτο, με χαρά ςασ προςκαλώ ςτο ςεμινάριο-εργαςτιριο που διοργανώνεται αποκλειςτικά για εκπαιδευτικοφσ Αγγλικισ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ, Διευκυντζσ και Προϊςταμζνουσ των ςχολικών μονάδων Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ τθσ περιφερειακισ ενότθτασ Ηλείασ αλλά και εκπαιδευτικοφσ άλλων ειδικοτιτων που προτίθενται να ςυμμετάςχουν ςτη διαδικαςία οργάνωςησ ενόσ προγράμματοσ Comenius. Στθν εν λόγω ςυνάντθςθ δφναται να ςυμμετάςχουν ωσ και δφο (2) άτομα από κάκε ςχολικι μονάδα. 1
 • 2. 2 Το ςυγκεκριμζνο ςεμινάριο-εργαςτιριο διοργανώνεται με τθ ςυνεργαςίατων Υπευκφνων Σχολικών Δραςτθριοτιτων ΠΕ & ΔΕ Ηλείασ κ. Χαρίκλειασ Πίτςου καικ. Μζμνονα Κωνςταντίνου αντίςτοιχα και τθσ Προωκιτριασ ΕυρωπαϊκώνΠρογραμμάτων ςτθ Δυτικι Ελλάδα, κ. Βαςιλικισ Ταςοφλα, και κα πραγματοποιθκείςτο 6ο Δημοτικό ΢χολείου του Πφργου, τθν Σετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013, και ώρα10:00 π.μ. -12:00μ.μ.. Το κζμα του ςεμιναρίου- εργαςτθρίου είναι «Καθοδηγητική Τποςτήριξη γιατην υποβολή ενόσ προγράμματοσ Comenius» και περιλαμβάνει πρακτικζσαναφορζσ πάνω ςε κζματα ςχετικά με τα βιματα που απαιτοφνται, ώςτε μιαςχολικι μονάδα να υποβάλει επιτυχώσ τθν αίτθςι τθσ ςτο ΙΚΥ, ωσ τισ 21Φεβρουαρίου 2013. Στο ςεμινάριο κα ςυμμετζχουν ωσ ειςθγθτζσ - κακοδθγθτζσ θ κ. ΜαριάνκθΚοταδάκθ Σχολικι Σφμβουλοσ ΠΕ06, θ κ. Χαρίκλεια Πίτςου, Υπευκφνθ ΣχολικώνΔραςτθριοτιτων τθσ ΠΕ Ηλείασ και Προωκιτρια των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτωνςτθ Δυτικι Ελλάδα, θ κ. Βαςιλικι Ταςοφλα, Προωκιτρια των ΕυρωπαϊκώνΠρογραμμάτων ςτθ Δυτικι Ελλάδα, και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ06 κ. ΚατερίναΤουμπζκθ και κ. Σοφία Κουηοφλθ.Η Σχολικι Σφμβουλοσ ΠΕ06Μαριάνκθ Κοταδάκθ 2