Bagaimana masalah serius anda boleh diselesaikan

905 views
846 views

Published on

Apa yang anda dan anak anda akan dapat sekiranya meiliki baju bernama Genius keluaran Melisco Network Sdn Bhd;
1. Kekotoran tidak akan melekat pada baju anak anda.
Kekotoran seperti dakwat pen,kekotoran datangnya dari makanan atau perwarna dan pelbagai sumber yang lain tidak akan melekat walaupun tercurah dibaju sekolah tersebut.
2. Tidak Basah,Tidak berbau dan berbau yang tidak senang di hidu.
Baju genius mempunyai kandungan anti-bakteria yang membolehkan baju bukan sahaja tidak berbau busuk tetapi selalu wangi sepenjang hari.Ini membolehkan baju tersebut hanya perlu dibasuh hanya perlu sahaja atau seminggu sekali.
3. Tidak mudah ronyok dan mudah untuk pengendaliannya.
Baju Genius tidak mudah ronyok dan mudah untuk dicuci ,Cucian hanya perlu di celup beberapa kali dan terus disidai dan tidak perlu mengambil masa yang lama untuk kering.Satu lagi mudah untuk di gosok kerana kurang ronyoknya.
4. Kualiti kain yang tinggi memberi keyakinan tambahan kepada anak anda
Selalu kelihatan bersih dan kebersihan yang berterusan menyambut seruan ugama kita Islam dimana kebersihan adalah sebahagian daripada Iman.
5. Effektif untuk mengawal penyakit
Kerana baju sekolah Genius boleh mengurangkan resiko jangkitan penyakit.Baju tersebut mempunyai ciri2 dilengkapi pencegahan penyakit yang disebabkan bakteria dan virus.
6. Menaikkan imej keluarga dan sekolah
Kebersihan,kekemasan pakaian mengambil peranan yang penting dalam mematuhi displin di sekolah atau mana mana jua.
7. Menjimatkan masa,tenaga dan duit anda
Dengan adanya baju genius anda tidak perlu basuh pakaian,mengosok dan masa yang lebih itu dapat digunakan kepada benda yang lebih munafaat seperti membaca alquran atau mendengar syarahan ugama atau apa2 yang anda rasa perlu.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
905
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bagaimana masalah serius anda boleh diselesaikan

  1. 1. BagaimanaMasalahSeriusandabolehdiselesaikan denganbajusekolahBerjenama GeniusAssalamualaikumdanselamatsejahteraparapembacasemua,Anak-anakmerupakanpermatahatikepadakeduaibubapa.Kitatidakdapatlaridaritugasanseharianuntukmemastikananakanakandabersihkesekolahsetiaphari………..disinisayamengambil kata kataibubapa yangmengeluhmengenaibajusekolahanakmereka .Petikkankelohanibubapa,Hariniadalahhari paling sibukbagiku!passeminggusekolah… Yaallah..aku rasa tiap2 hari la akukenebasuhbajudia yang sentiasakotor… tetibarasa mcmnaksuhsekolahbuatbajusekolahwarnaitam…petikkandarihttp://sumijelly.com/2011/01/22/hari-ni-adalah-hari-paling-sibuk-bagikuBajusekolahanakdarakuanakdaraygsulungtahunnidarjahsatu..diapakaibajukurungpegisekolah..bertudungsiap...kerungsingankatsini, aduhaiiibajunyaakotoramatbilabalik...bukan la kotorkenamakanankeapa...tapikotoritamitambekasserpihanpensil...pakai dynamo dengan varnish pun tak de lut..memangkenaberus... dengankeadaan yang preggyni, sampai crampperutgaklahnakberus...kreditkepadahttp://ratuhati.com/forum/index.php?topic=2379.0KisahPencucidanPeluntur
  2. 2. Dulumasa 2anaklelakipakaibajuputih...fahamajerlahmacammanakeadaanbajubilamerekabalikdarisekolah...kenasentaldankenarendamdalamcloroxdulu.Bila 2 orang anakperempuan..legasikit..sebabbudakperempuannibersihsikit. Lagi punakakpaksamerekasentalbilabajumerekakotor..kalauanaklelaki..jawabnya..nantikejap...nantikejap....akhirnyamakdiajugaklah yang kenabuat.http://www.kakinakl.com/2010/05/pencuci-dan-peluntur.htmlMungkinandapernahmengalamimasalahsepertidiatas,Tetapidengan idea seorang doctorbernamaDrIhsandariMerisco Network SdnBhdmungkinmasalahandaakandapatdiselesai.Penemuanteknologiterkinimemungkinandatidakperlulagirisaudenganpakaiananakyangdipakaisetiapharikeranakeranakeajaipanbajusekolahberjenama Genius kami.Apa yang andadananakandaakandapatsekiranyameilikibajubernamaGenius keluaranMelisco NetworkSdnBhd; 1. Kekotorantidakakanmelekatpadabajuanakanda. Kekotoransepertidakwatpen,kekotorandatangnyadarimakananatauperwarnadanpelbagaisumbe r yang lain tidakakanmelekatwalaupuntercurahdibajusekolahtersebut. 2. TidakBasah,Tidakberbaudanberbau yang tidaksenang di hidu. Baju genius mempunyaikandungan anti- bakteria yang membolehkanbajubukansahajatidakberbaubusuktetapiselaluwangisepenjang hari.Ini membolehkanbajutersebuthanyaperludibasuhhanyaperlusahajaatauseminggusekali. 3. Tidakmudahronyokdanmudahuntukpengendaliannya. Baju Genius tidakmudahronyokdanmudahuntukdicuci ,Cucianhanyaperlu di celupbeberapa kali danterusdisidaidantidakperlumengambilmasa yang lama untukkering.Satulagimudahuntuk digosokkeranakurangronyoknya. 4. Kualitikain yang tinggimemberikeyakinantambahankepadaanakanda Selalukelihatanbersihdankebersihan yang berterusanmenyambutseruanugamakita Islam dimanakebersihanadalahsebahagiandaripadaIman. 5. Effektifuntukmengawalpenyakit
  3. 3. Keranabajusekolah Genius bolehmengurangkanresikojangkitanpenyakit.Bajutersebutmempunyai ciri2 dilengkapipencegahanpenyakit yang disebabkanbakteriadan virus. 6. Menaikkanimejkeluargadansekolah Kebersihan,kekemasanpakaianmengambilperanan yang pentingdalammematuhidisplin di sekolahataumanamanajua. 7. Menjimatkanmasa,tenagadanduitanda Denganadanyabaju genius andatidakperlubasuhpakaian,mengosokdanmasa yang lebihitudapatdigunakankepadabenda yang lebihmunafaatsepertimembacaalquranataumendengarsyarahanugamaatau apa2 yang anda rasa perlu.Di Melisco Network kami amatmemahamipotensipakaianseragamsekolahataupakaianseragam yanglain.Memangtidakdapatdinafikanmasyarakatpadamasainiinginmelihatpakaianseragambukanhanyapakaianseragamsahajatetapimahumendapatlebihdariitu.DiMelisco Network kamimenampilkanpakaiansekolah yang mempunyaikelebihanpelbagaisepertidiatasdenganharga yangrendahdanmenjimatkankospembelanjaanandasekeluarga.Kualitimerupakanseusatu yang selaludisebut-sebutolehmasyarakatkita.Jikaandamelihatkualitipakaiankami dengandilengkapiteknologiterkinimakasudahtentuandaakanmerasaberasapuashatidantiadasoalanyang perluanda Tanya kepada kami.Kami jugaberbesarhatimengambiltempahansecarabesardandaripihakkorporat.Pembelianbolehdilakukandi seluruh Malaysia di stokisanda yang berhampiran.Kami memastikanteknologi Nano iniselaludiperbaruhisupayakomunitiislamkitamendapat yangterbaikdariciptaan Allah Subhanallah.
  4. 4. Facebook: bajusekolahajaibWeb: www.mymerisco.comBy kasmuri HassanHp +6 017 6807895

×