Teknogirisim Basvuru Oncesi Oku

3,147 views

Published on

Buluşçu iş fikirlerine Kişi Başına 100.000 TL Hibe Destek! “5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun”un destek mekanizmalarından biri olan “Teknogirişim Sermayesi Desteği”, 2011 yılı başvuruları alınmaya başlanmıştır.

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,147
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
473
Actions
Shares
0
Downloads
64
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Teknogirisim Basvuru Oncesi Oku

  1. 1. 1 T.C. SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGĠRĠġĠM SERMAYESĠ DESTEĞĠ BAġVURU ÖNCESĠ OKUNMASI GEREKLĠ ÖN BĠLGĠLER Bilgi İçin: Adnan Selçuk ERGİNÖZ Makine Mühendisi Teknogirişim Şube Müdürü 0312 201 67 96
  2. 2. 2 BAġVURU ÖNCESĠ OKUNMASI GEREKLĠ ÖN BĠLGĠLER 1.TEKNOGĠRĠġĠM SERMAYESĠ DESTEĞĠ NEDĠR? 12 Mart 2008 tarih ve 26814 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “5746 Sayılı AraĢtırma ve GeliĢtirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” ile ülkemizin sahip olduğu yüksek eğitimli nitelikli gençlerin yenilikçi fikirlerini diğer mekanizmalardan da yararlanarak katma değeri yüksek girişimlere dönüştürmeleri olanağı getirilmiştir. 5746 Sayılı Kanunun destek mekanizmalarından olan “TeknogiriĢim Sermayesi Desteği”; Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, desteği veren merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından desteklenmesi uygun bulunan bir iş planı çerçevesinde, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik etmek için düzenlenmiştir. Bu Kanun ile ülkemizde nitelikli girişimciliğin özendirilmesi bu girişimciler tarafından uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve süreçleri geliştirebilen işletmelerin oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca bu destek ile ülkemizde bilgi yoğun ve yenilikçi girişimcilik konusundaki farkındalığın artırılmasının yanında yüksek eğitimli, nitelikli gençlerin iş hayatına kazandırılması da sağlanacaktır. Kanun kapsamında desteklenmesi uygun bulunan girişimcilere, işletmesini kurmasını müteakip, teminat alınmaksızın ve hibe olarak en fazla 100.000 TL destek verilecektir. Desteğin süresi bir yıl olup, destek ödemeleri bir iş planı çerçevesinde ve dönem raporlarının iş planına uygun olarak yürütüldüğünün denetimi sonrası yapılacaktır.
  3. 3. 3 2. ÖN BĠLGĠLER 2.1. Destek baĢvuru koĢulları ve kimler yararlanacak?  Programa üniversitelerin örgün öğrenim veren, herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış gerçek kişiler başvurabilmektedir.  Bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler, mezun olacakları üniversitenin yetkili birimlerinden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adına düzenlenen, bu durumu belirten bir yazı alacaklardır. (Formatı ön başvuru dosyasında bulunmaktadır.)  Ön baĢvuru tarihinden en çok beĢ yıl önce mezun olmuĢ kiĢiler ise mezun oldukları üniversitelerden aldıkları çıkış belgesinin veya diplomanın aslı gibidir onaylı bir kopyasını (Üniversitelerinden de aslı gibidir onaylatabilirler veya aslı Genel Müdürlüğümüze sunulması ile aslı gibidir onayı yapılabilmektedir) başvurularına ekleyeceklerdir. (Başvurusunu kendisi teslim edecek olanlar diploma veya çıkış belgesinin aslını yanlarında bulundurdukları takdirde belgenin kendilerince getirilen fotokopisi aslı gibidir onaylanabilecektir)  Destekten faydalanması uygun bulunan iş fikri sahipleri işletmelerini, kabul yazısının Bakanlık tarafından kendilerine tebliğ edilmesini müteakip kuracaklar ve bu işletmeyi tek başına temsil ve ilzama yetkili olduklarını Ticaret Sicil Gazetesi ile belgeleyeceklerdir.  Kurulu bir işletme üzerinden yapılan iş fikri başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 2.2. Desteğin süresi ve miktarı ne kadardır? Destekleme süresi 12 aydır. Desteklenmeye değer bulunan iş fikirlerinin giderlerine uygulanacak en yüksek destek miktarı teminat alınmaksızın hibe olarak 100.000 TL’dir. 2.3. Desteklenecek gider kalemleri nelerdir? Teknogirişim Sermayesi Desteği Proje bütçesinde desteklenecek gider kalemleri, 5746 Sayılı Kanunun 31 Temmuz 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan AraĢtırma ve GeliĢtirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine ĠliĢkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinin “Ar-Ge ve yenilik harcamalarının kapsamı” başlıklı 7. Maddesinde verilmektedir. 2.4. TeknogiriĢim Sermayesi Desteği baĢvurusunda yararlanılacak Mevzuat Teknogirişim Sermayesi Desteğinden yararlanmak amacıyla bu desteği verecek merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine başvuruda bulunacak olan girişimcilerin yararlanacakları mevzuat aşağıda verilmiştir. a) 12 Mart 2008 tarih ve 26814 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5746 Sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” b) 31 Temmuz 2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine ilişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği” c) 06.08.2008 tarih ve 26959 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 1 Seri No'lu 5746 Sayılı Kanun Genel Tebliği, d) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, Prim Tahsilat Daire BaĢkanlığı tarafından yayınlanan 6.2.2009 tarih ve 2009/21 Sayılı Genelgesi.
  4. 4. 4 2.5. Destek baĢvurusu ne zaman yapılabilir? Destek başvurusunu Sanayi ve Ticaret Bakanlığına yapacak olan girişimciler için başvuru; BaĢlama Tarihi : 25 Ekim 2010 Son baĢvuru tarihi : 30 Kasım 2010 Olarak belirlenmiş olup, posta gecikmesi dahil, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular kabul edilmeyecektir. 2.6. Destek baĢvurularının yapılacağı adres: SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI Sanayi AraĢtırma ve GeliĢtirme Genel Müdürlüğü EskiĢehir Yolu 9. Km. TOBB Ġkiz Kuleleri. Kat: 18 ANKARA Başvurular, yukarıda verilen adrese elden veya posta yolu ile teslim edilebilecektir. Elden teslim edilen başvurular, Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 18. Kat Evrak odasına verilecektir. 2.7. TeknogiriĢim Sermaye Desteği “Ön BaĢvuru Dosyası” ve “ĠĢ Planı Dosyası” ile ilgili dikkat edilmesi gerekli hususlar  Ön baĢvuru dokümanları arasında yer alan (Ön Başvuru Dosyası ile Birlikte Hazırlanarak CD Ortamında Sunulacak Doküman) EXCEL tablosu Ön BaĢvuru Dosyası ile birlikte CD ortamında sunulacaktır.  Yabancı ülke üniversitelerinden mezun olanların YÖK’den Denklik Belgesi almaları gerekmektedir. Denklik Belgesi bulunmayanların baĢvuruları geçersiz sayılacaktır.  BaĢvuru dosyaları, PLASTĠK DOSYA OLMAYAN, SERT MUKAVVA YAPIDA, ĠKĠ DELĠKLĠ DAR KLASÖR ĠÇĠNE konulacak, sayfaları tek tek veya topluca bir naylon dosyaya konulmayacak, ZIMBALANMAYACAK, SPĠRAL VEYA CĠLT YAPILMAYACAKTIR.  Sert mukavva yapılı olan klasör dosya dıĢında, her hangi bir Ģekilde veya plastik dosya ile baĢvuranların baĢvuruları geçersiz sayılacaktır.  Kısmen ya da tamamen elle doldurulmuĢ olan Ön BaĢvuru Dosyası ve ĠĢ Planı Dosyaları geçersiz sayılacaktır.  Bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler, mezun olacakları üniversitenin yetkili birimlerinden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adına düzenlenen ve bu durumu belirten aldıkları yazının üniversite resmi mühürlü olmasına dikkat edecektir. Resmi mührü bulunmayan belgeler dikkate alınmayacak ve baĢvuru geçersiz sayılacaktır.  Ön Başvuru Dosyası içerisinde yer alan lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine ait mezuniyet belgelerinin “Aslı Gibidir” şeklinde tasdik edilmesi gerekir. “Aslı Gibidir” tasdiki bulunmayan belgelerin yer aldığı baĢvurular geçersiz sayılacaktır.  Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine ait mezuniyet belgelerinin “Aslı Gibidir” şeklinde tasdik edilmesi, belgelerin aslının getirilmesi halinde Bakanlığımızca da yapılabilecektir.  Girişimci eğer doktora mezunu ise Ön Başvuru Dosyası ekinde lisans, yüksek lisans derecelerine ait “Aslı Gibidir” şeklinde tasdik edilen diploma fotokopilerinin de ilave
  5. 5. 5 edilmesi gerekir. Eksik belgesi olanların baĢvuruları geçersiz sayılacaktır.  CD ortamında sunulan bilgiler, dosyalarda sunulan bilgiler ile aynı içeriğe sahip olacak ve CD zarfı ile birlikte (poşete konulmayacak) düşmeyecek şekilde klasör içerisine sabitlenecektir.  CD ortamında sunulan bilgilerin dosya içeriğine sahip olmaması başvuru sahibinin sorumluluğundadır.  “Ön BaĢvuru Dosyası” Formda verilen dilekçe ekinde bir asıl nüsha ve 1 adet CD ortamında (CD’ye kayıt edilen dosya MS Word Formatında olacak, scanner taraması zorunlu olan dokumanlar, resim yerine TEXT formatında taranarak eklenecektir. ) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın yukarıda verilen adresine elden veya kargo ile teslim edilecektir. Ön BaĢvuru dosyasının her sayfası giriĢimci tarafından paraflanacaktır.  Ön Başvuru sonuçları iş fikirlerinin değerlendirmeleri sonrasında e-posta adreslerinize gönderilecek ve iş planlarının belirtilen tarihe kadar getirilmesi istenecektir.  Ön Başvuruları kriterlere uymayanlara durum resmi yazı ile belirtilir.  Ön başvuruları olumlu olarak değerlendirilen girişimcilere durum elektronik-posta ile bildirilir ve “ĠĢ Planı Dosyası”nın hazırlanarak en geç 15 gün içerisinde Bakanlığa teslim edilmesi istenir.  “ĠĢ Planı Dosyası”, iki delikli plastik bir dosyaya takılmış bir asıl nüsha ve bir adet CD ortamında (CD’ye kayıt edilen dosya MS Word Formatında olacak, scanner taraması zorunlu olan dokumanlar, resim yerine TEXT formatında taranarak eklenecektir.) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın yukarıda verilen adresine elden veya kargo ile teslim edilecektir. ĠĢ Planı dosyasının her sayfası giriĢimci tarafından paraflanacaktır.  İş planı sonuçları ile iş fikirlerinin Değerlendirme Komisyonunda görüşülmesi ile ilgili izlenecek yol ve yöntemler hakkındaki bilgilendirme e-posta adreslerinize bildirilecektir.  Değerlendirme Komisyonu sonucunda iş fikirleri desteklenmeye değer bulunan girişimciler Bakanlığımız web sitesinde ilan edilir ve bu ilan tebliğ niteliği sayılır. Ayrıca, iş fikirleri desteklenmeye değer bulunan girişimcilere durum resmi yazı ile bildirilir ve süreç ile ilgili bilgilendirme yapılır.  Değerlendirme Komisyonu sonucunda iş fikirleri desteklenmeye değer bulunmayan girişimcilere her hangi bir bildirimde bulunulmaz. Zira web sitesinde ilanı tebliğ niteliği taşımaktadır.

×