Projecte final TIC

321 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
321
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
36
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Projecte final TIC

 1. 1. PAC 3 PROJECTE TIC i aprenentatge significatiuPROJECTE TIC I APRENENTATGESIGNIFICATIU:PODEM LLEGIR AMB LORDINADOR?Nom : Ester Verdaguer FajaAula 2Data de lliurament : 02/06/2013Reconeixement — Heu de reconèixer els crèdits de lobra de la manera especificada perlautor o el llicenciador (però no duna manera que suggereixi que us donen suport o rebeusuport per lús que feu lobra).No comercial — No podeu utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials.Compartir Igual — Si altereu o transformeu aquesta obra, o en genereu obres derivades,només podeu distribuir lobra generada amb una llicència idèntica a aquesta.
 2. 2. PAC 3 PROJECTE TIC i aprenentatge significatiuÍNDEXINTRODUCCIÓ ............................................................................................................................... 3DISSENY DE LACTIVITAT................................................................................................................ 5DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS EFECTIVAMENT SEGUIT...................................................................... 14AVALUACIÓ DE LAPRENENTATGE ACONSEGUIT ........................................................................ 18AVALUACIÓ TECNOLÒGICA DEL DISSENY.................................................................................... 19CONCLUSIONS............................................................................................................................. 20ANNEX: REFLEXIÓ DAUTOAVALUACIÓ DE LACTIVITAT I DEL SEGUIMENT DE LAVALUACIÓCONTINGUADA GLOBAL.............................................................................................................. 21BIBLIOGRAFIA I WEBLIOGRAFIA.................................................................................................. 22
 3. 3. PAC 3 PROJECTE TIC i aprenentatge significatiuINTRODUCCIÓDurant aquest semestre en lassignatura de Noves Tecnologies de la Informació i laComunicació en Educació, hem estat treballant en profunditat sobre la ciència, latecnologia, leducació i la societat, per tal de copsa la importància que tenen aquestscontinguts i la seva relació, ja que cada dia són més presents en la vida quotidiana.Per treballar aquests conceptes hem anat realitzant diferents activitats per taldentendre millor la nostra societat de la informació.Per poder concloure lassignatura hem de realitzar una activitat final en forma deprojecte, per tal de poder incloure tots els continguts treballats, el meu projectesanomena, Podem llegir amb lordinador?. Aquest projecte lhe portat a terme amb elsmeus alumnes partint dun problema significatiu per a ells, el qual va sorgir a lhora dela lectura i daquest crear-ne un procés daprenentatge significatiu. En un futur lanostra funció, com a psicopedagogs, és proporcionar les suficients eines per incentivarla recerca de la solució del seu problema, tot guiant-los i mediant la situaciódensenyament i aprenentatge.Després de realitzar un breu resum de tot el que hem estat treballant, ara hemcentraré en el projecte que he dissenyat. El projecte Podem llegir amb lordinador?està estructurat de la següent manera; primerament parlaré en forma de quadre, de lacontextualització de la situació i el problema significatiu que ha sorgit, com resoldrel,les diferents activitats que es portaran a terme durant la seva temporalització ifinalment els criteris davaluació que es tindran en compte. Després trobarem un petitmapa conceptual on es recullen les idees més importants del projecte i com esrelacionen. En el següent apartat parlaré de la descripció del procés que sha seguit,finalment trobarem una avaluació de laprenentatge aconseguit i una avaluaciótecnològica del disseny. Per concloure el projecte podreu llegir unes conclusions quehe pogut extreure i un annex final on hi ha una petita reflexió dautoavaluació delactivitat i del seguiment de lavaluació continuada global.Per tant, en aquest projecte hem tingut en compte el problema que sorgeix en lalectura i a partir daquí sen realitza un debat, per tal de saber què passa? com hopodem solucionar? què fem? i entre les diferents aportacions que fa lalumnatsorgeixen també dubtes, i un dels quals és: podem llegir amb lordinador? I és aquí onpodem introduir les TIC, ja que en serà un aprenentatge nou i molt significatiu, el fet dellegir amb lordinador. Per això puc dir que aquest aprenentatge serà significatiu, ja quesha partit dun problema significatiu per a lalumnat, ja que partim del seu problema iells mateixos en busquen la solució.Cal tenir present la teoria de Jonassen que ens exposa que els coneixementssemmagatzemen en la memòria en forma dhistòries. Hi ha persones que creuen queamb les històries dels demés podem apropar-nos a les seves experiències, i la veritatés que és cert. Els casos dels demés ens poden aportar diversitat de creences idaquesta manera veure si ens cal un canvi conceptual en els nostres esquemesmentals.Per això, si un problema és significatiu i està ben formulat i contextualitzat serà unabona plataforma per a construir coneixement. El constructivisme defensa que aprendreinformació en el context duna activitat significativa fa que aquesta sassimili millor i
 4. 4. PAC 3 PROJECTE TIC i aprenentatge significatiusigui més resistent enfront a loblit. Val a dir doncs, que donem més sentit a lesactivitats si partim dun problema significatiu.
 5. 5. PAC 3 PROJECTE TIC i aprenentatge significatiuDISSENY DE LACTIVITATTÍTOL PODEM LLEGIR AMB LORDINADOR?DESCRIPCIÓ DELSAGENTSAlumnat: 2n de primària, és un grup de 26 nens i nenes,desdoblem el grup, i queden 13 nens i nenes en cada grup.Mediador: tutora de 2nTecnologia mediadora:-Ordinadors- Connexió a Internet- Recursos en la xarxa::- edu365.cat-jclicDESCRIPCIÓ DELPROBLEMAEl problema que es desconeix és Es pot llegir amb unordinador?Recuperant el què creu Jonassen (2003) és que distingeixentre problemes mal i ben estructurats i recomana diferentsmodels de disseny per a cada tipus, perquè requereixendiferents habilitats.El problema estarà ben estructurat, ja que lactivitat estarà bendefinida, és a dir, amb els objectius i una disposició previsibledactivitats.Serà un problema amb poca complexitat, ja que el tema i lesvariables són limitades. Fins ara, els alumnes de 2n només hantreballat la lectura mitjançant el llibre imprès i ara hauran dellegir utilitzant les TIC. Cal tenir en compte que la mestra faràde guia dels alumnes en el procés daprenentatge.Podem dir que serà un problema situat, ja que estaràcontextualitzat en la lectura que és un aprenentatge quesutilitza a totes les àrees.El fet de plantejar-nos si aquest pot ser un procés motivat i mésinteressant per treballar la lectura mitjançant les TIC? Estaremparlant dun problema de presa de decisions.PLANTEJAMENT DELPROBLEMAEls infants de 2n de primària estan aprenent a llegir millor, lalectura mecànica i treballant la comprensió lectora. El dia quefan lhora de lectura amb el grup desdoblat a la classe es fa unamica avorrida. Uns es distreuen, quan ja han llegit, daltres nosegueixen i cal anar-los dient per on va la lectura... La mestra,una mica enfada, els renya i qüestiona "Què us passa? " lamajoria estan tots amb silenci, però un alumne diu "És avorrit!!",i la mestra els demana lopinió "Doncs, plantegeu-vos de quinamanera es podria fer la lectura més divertida!". Llavors totsvolen participar i entre tots donen diferents respostes. Lesrespostes més interessants són "El meu pare llegeix el diari alordinador", "Si tinguéssim una tablet podríem llegir contes, lameva cosina ho fa", "amb lordinador també es pot llegir?",
 6. 6. PAC 3 PROJECTE TIC i aprenentatge significatiu"Amb lordinador no es pot llegir perquè no és un llibre", "Esllegeix igual amb un ordinador que un llibre?" ...Arribats a totes qüestions està ben clar que haurem de buscaralguna manera que els agradi els motivi i els emocioni lalectura.Mentre realitzen aquest debat improvisat el mateix alumnatplanteja el problema "Es pot llegir amb un ordinador?" La tutoraexposa diferents preguntes per tal de saber i poder copsartotes les inquietuds que tenen els infants de la seva aula. "Perquè no esteu contens?" "Com ho podríeu fer?" sabeu utilitzarlordinador?", "Ho voleu provar?", "Què us semblaria poder anaruna hora a la setmana a laula dinformàtica i poder fer jocs delectura amb l ordinador?", "Hi esteu dacord?", "Creieu que seràmés divertit llegir amb els ordinadors que amb el llibre delectura?".Segurament que laprenentatge amb les noves tecnologies, enaquest cas amb els ordinadors, serà un bon aprenentatgesignificatiu, ja en aquest procés d ensenyament i aprenentatge(E-A) es tindrà en compte el conjunt de coneixement previs quehan construït els alumnes en les experiències anteriors.CONTEXT DELACITIVITATAquesta activitat es durà a terme a una escola de Vic amb latutora de 2n de primària. Actualment a lescola hi ha hagut unmoviment important sobre les TIC, disposen de pissarra digital iduna aula dinformàtica. Es portarà a terme a lauladinformàtica on cada infant disposa dun ordinador, ja que elgrup es desdobla.CARACTERÍSTIQUESDELS APRENENTSCaracterístiques cognitives: Es tracta dun grup dinfants formatper 13 alumnes en cada desdoblament. Trobem diferentsnivells daprenentatge en la lectura i en la comprensió lectora.Característiques emocionals i actitudinals: És un grup ambmoltes ganes de llegir i aprendre coses noves. La seva actitudes positiva però cal motivar-los i endinsar-los en el món de lalectura.COMPETÈNCIESQUE ELSAPRENENTS HANDASSOLIRCompetència comunicativa lingüística i audiovisual.Tractament de la informació i competència digital: utilitzarlordinador.Competència d’aprendre a aprendre:a utilitzar les novesmaneres de treballar la lecturaCompetència social i ciutadana: treballar amb tolerància irespecteObjectius a assolir:Millorar el procés lectorMotivar el procés lectorTreballar diferents estratègies de lectura amb les TIC
 7. 7. PAC 3 PROJECTE TIC i aprenentatge significatiuCONTINGUTS 1-Conceptuals: (saber i coneixements)Lectura de frasesLectura amb pictogramesLectura en veu altaLectura comprensivaOrdenació de frasesContes populars2-Procedimentals: (Saber fer)Utilització correcta de les eines informàtiques per treballar elsjocs de lectura3-Actitudinals:Actitud positivaVoluntat de col·laboracióRespecte per les eines informàtiquesPREVISIÓSEQÜÈNCIADACTIVITATSLes activitats es duran a terme en sessions d’una horaaproximadament:1. Sessió: serà informativa i sexplicarà lestructuració de lessessions que portarem a terme. La primera mitja hora de classerealitzem el JClic consciència fonològica. La segona mitja horade classe realitzarem la lectura dels contes den Tom i la Laiaels trobem a edu365.cat, també treballarem la comprensiólectora. Els 5minuts últims realitzaran lavaluació de lactivitat.2. Sessió: mitja hora es treballarà la lecto-escriptura JClic, ambel joc de sons oberts i tancats. Laltra mitja hora a la pàginaweb edu365 Lletra per lletra. Els 5minuts últims realitzaranlavaluació de lactivitat.3. Sessió: durarà una hora on treballarem els Contes SPC dela pàgina web edu365.cat. Els 5minuts últims realitzaranlavaluació de lactivitat.4. Sessió: una hora sencera on treballarem a la pàgina webedu365.cat Entrenat per llegir. En aquesta aplicació hi ha unmunt dactivitats per fer. Els 5minuts últims realitzaranlavaluació de lactivitat.FONAMENTACIÓPSICOPEDAGÒGICAEl coneixement es construeix a partir de lexperiència, segonsla concepció constructives de lE-A. Per tant, laprenentatgehaurà de ser funcional, és a dir, lalumnat a de saber utilitzar lainformació i sentir-se útil en situacions diferents, gràcies a lesTIC, laprenentatge serà motivador i contextualitzat dins unaactivitat de centre. Amb aquest atributs els alumnes, mitjançantla manipulació i el descobriment de llegir en un medi decomunicació diferent, obtindrem un canvi conceptual que és undels fonaments daprenentatge significatiu. Puc exposar que
 8. 8. PAC 3 PROJECTE TIC i aprenentatge significatiuobtindrem el principi dun aprenentatge significatiu actiu,constructiu, col·laboratiu, intencional, conversacional,contextualitzat i reflectiu (Jonassen, 2003). Els alumnesexploraran, descobriran nous conceptes, compartiran el quèhan après, podem dir que hi ha uns coneixements previs perpart dels nens i nens, per tant, es parteix del constructivisme, jaque una de les seves finalitat és que lalumnat construeixi elseu coneixement a partir de la seva interacció amb l entorn. Esposa èmfasi en les estratègies daprenentatge: cognitives, deplanificació, motivacionals, es busca la implicació amb iniciativai responsabilitat.CRITERISDAVALUACIÓL’avaluació es durà a terme durant tot el procés. I es tindrà benpresent les valoracions de lalumnat.PREVISIÓ DETEMPORITZACIÓEs durà a terme en 4 sessions i cada sessió tindrà una horalectiva dins lhorari escolar, les quals totes es realitzaran a lauladinformàtica.PODEM LLEGIR AMB LORDINADOR?Síntesi destacant l’aprenentatge que es preténEls alumnes de segon de primària es motivin quan anem a llegir, fent un ús duna einaque cada vegada la tenim més a labast, és lordinador. Aquest els permetrà aprendreduna manera diferent i significativa.Índex Contingut ObservacionsContext GeneralExperiència enensenyament3 anysDos anys en educacióinfantil i un any a segonde primàriaExperiència / Nivelld’expertesa en l’úsde TICUtilitza les TIC sempre hi que pot,encara que a vegades costa, esticengrescada en utilitzar-les.Té un curs de pissarradigital, i minteresso peraquest àmbit.Tipus d’escola Primària i concentradaLocalització delcentreNo s’especifica ---Connexió Internet ---Localització delsAula d’informàtica i classe. ---
 9. 9. PAC 3 PROJECTE TIC i aprenentatge significatiurecursos tecnològicsSituació sòcio -econòmica delsalumnesNo s’especifica---Context de la història o casNivell dels alumnesSegon de primària amb 26alumnes. Un dells amb TDH i TNV.Cal tenir present que lalectura és una de lesdificultats que pateixaquest grup ja que unsdeu alumnes sónestrangers i aquests elsmanca força vocabulariÀrea / unitat Llengua catalana, taller de lecturaFites en la històriaActivitatsplanificades a lasessió o unitatEn taller de lectura forma part de lescinc hores setmanals de lassignaturade Llengua CatalanaLactivitat de la lecturaamb les TIC es realitzaràcom a unitat isexperimentarà durant 4sessions.Nivelld’aprenentatgeesperatEls alumnes es diverteixen i aprenguinde manera diferent a llegir i siguin senadonin de tot el que podem fer amb unordinador.---Tipus d’activitatAplicació de les TIC en el llenguatge, jaque es una activitat necessària perpoder aprendre de les diferents àrees.---Activitats de la història o casTecnologiesutilitzadesUn ordinador per nen, a laula deinformàtica, utilitzant el Jclic i la pàginaweb de lEdu365. Amb connexió aInternethttp://www.edu365.cat/primaria/index.htmhttp://clic.xtec.cat/ca/Raó per la qual la faservirPer motivar els alumnes a la lectura iaprendre a treballar amb les TIC.---Naturalesa de lasactivitats (tasquescognitives arealitzar)Les activitats educatives que portarema terme, formaran part del currículum.La finalitat de la incorporaciódaquestes activitats serà motivar elsalumnes amb activitats visuals,
 10. 10. PAC 3 PROJECTE TIC i aprenentatge significatiumanipulatives i experimentals vers lalectura. Que sadonin que poden llegiramb lordinador.Dificultats trobades ---Ajuda /col·laboracióempradaLajuda de la tutora del grup. ---Rol del professorLa mestra dirigirà lactivitat, i ajudaràquan lalumnat tingui dificultats.---Rol de l’estudiantExplorador, descobrir conceptes irelacions. Actuarà de manera activadavant daquestes activitats.---ResultatsObservacionsAvaluació del’aprenentatgeAnirem avaluant laprenentatge que fanrealitzant una autoavaluació i tambéamb lobservació directa de la mestra.---Lliçó apresa pelprofessorLalumnat anirà descobrint iinvestigant, aquest nou aprenentatgemitjançant les TIC, en tot moment lamestra els anirà guiant.Es important laplanificació prèvia de les activitats pertal que cada sessió estigui benaprofitada per a lalumnat. Si elsresultats són satisfactoreis esplanificaran dins la programació mésactivitats daquest tipus.Història complertaENTREVISTADOR. Hola Ester, gràcies per tenir amb mi aquesta entrevista, ja queminteressa saber que en penses de les TIC i quina importància els hi dónes.PROFESSOR. Encantada, doncs primerament magradaria expressar-te que avui endia les noves tecnologies són molt importants, i hem de ser capaços de fer-ne un bonús. Faré referència el grup classe on he portat a terme unes sessions dinformàticadiferents. Aquest projecte va ser fruit de lavorriment de lalumnat quan realitzàvem lalectura, i aparti daquí en van sortir diferents respostes que els infants anaven donant.
 11. 11. PAC 3 PROJECTE TIC i aprenentatge significatiuENTREVISTADOR. I com va sorgir la idea de treballar la lectura a través de les TIC?PROFESSOR. La idea va sorgir dels infants, un dels dubtes que van tenir va serpodem llegir amb lordinador? i es aquí quan vaig pensar que seria motivador iengrescador per ells.ENTREVISTADOR. Els va agradar?PROFESSOR. Els va agradar descobrir que per Internet també podem llegir contes,els va sembla molt interessant i motivador.ENTREVISTADOR. Què li va fer decidir-se per aquesta activitat d’integrar latecnologia al taller de lectura?PROFESSOR. Coneixia diferents pàgines webs, les quals, penso que són motivadoresi engrescadores per poder portar a terme la lectura i per això vaig decidir de posar-hoa la pràctica, i la veritat és que em va funcionar.ENTREVISTADOR. Els seus estudiants tenien idea que faries això?PROFESSOR. No, no. I un cop van ser a laula dinformàtica tots es preguntaven elmateix llegirem?ENTREVISTADOR. Vas fer, doncs, la instrucció? Els vas ensenyar tu mateix o van ferel treball per grups?PROFESSOR. Els vaig ensenyar com podien entrar la pàgina web per poder descobriraquest nou món de linformàtica, com que són nens que ja saben les coses mésbàsiques per ells va ser un gran descobriment.ENTREVISTADOR. Com vas avaluar els seus estudiants?PROFESSOR. A partir de les observacions i de la manera de treballar els vaig anaravaluant.ENTREVISTADOR. Les teves expectatives es van veure complides?PROFESSOR. Els alumnes van resoldre les meves expectatives de forma absoluta.Vaig estar molt contenta del resultat.ENTREVISTADOR. Vas rebre ajut d’altres persones per ajudar a ensenyar elsestudiants?PROFESSOR. No, vaig dissenyar jo mateixa les sessions i les vaig portar a termesola.ENTREVISTADOR. Quants nens tenies a classe?PROFESSOR. Tenia 13 nens i nenes, ja que es hora setmanal on ens desdoblem i aixòtambé sagraeix.ENTREVISTADOR. Has pensat alguna millorar per la proposta?
 12. 12. PAC 3 PROJECTE TIC i aprenentatge significatiuPROFESSOR. He pensat que seria interessant poder programar aquesta activitat pera tot el curs. Penso que els alumnes assimilen millor els continguts i la finalitat delactivitat sassoleix millor. Si es pogués realitzar durant una hora setmanal, escompaginaria la lectura digital amb la lectura impresa.ENTREVISTADOR. Vols destacar alguna cosa més?PROFESSOR. Doncs destacaria que amb les noves tecnologies sadquireixen unaautonomia de treball molt important. I com he dit abans, els alumnes van construintel seu propi coneixement. Si ho poguéssim incloure a la programació fins a final decurs, es podrien comprovar els avenços en els alumnes.ENTREVISTADOR. Doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies pel teu temps per compartiraquesta iniciativa, i esprem que la puguis seguir fent realitat!PROFESSOR. Moltes gràcies i només voldria afegir que les TIC són un bon recurs pera les escoles, que en siguem tots conscients i que totes les escoles en puguin fer unbon ús. Moltes gràcies.
 13. 13. PAC 3 PROJECTE TIC i aprenentatge significatiuMAPA CONCEPTUALEn aquest mapa conceptual és mostra on es situa el projecte realitzat en relació a lespossibilitats de les TIC i també laprenentatge significatiu.
 14. 14. PAC 3 PROJECTE TIC i aprenentatge significatiuDESCRIPCIÓ DEL PROCÉS EFECTIVAMENT SEGUITPrimerament realitzaré un breu resum de la situació. Aquest projecte està pensant perinfants de 2n de primària, ja que sorgeix un problema a lhora de la lectura, no hi hasuficient motivació i a partir duna pregunta que llença la mestra demanant que elspassa, i es en aquest moment on sorgeixen diferents respostes, fins que en unmoment donat un infant comenta si amb lordinador també es pot llegir?En aquest moment es planteja un problema, i tal i com ens diu Jonassen Un problemaés quelcom que es descobreix i que segurament val la pena descobrir.En aquesta situació puc esmentar que el problema estarà ben estructurat, ja que latasca esta ben definida, és a dir, amb els objectius implícits i una disposició previsibledactivitats. Puc afirma que serà un problema amb poca complexitat, ja que el tema iles variables són limitades, fins ara els infants de segon només han treballat la lecturautilitzant el llibre imprès i ara hauran de llegir fent ús de les TIC. Cal tenir present quela mestra en tot moment serà la guia de lalumnat durant el procés daprenentatge. Pelque fa a lespecificitat del camp, serà un problema situat, ja que estar contextualitzaten la lectura que és un aprenentatge molt important, perquè sutilitza en totes les àreescurricular. La meva pregunta que em faig és; serà motivador i interessant treballar lalectura mitjançant les TIC? Estarem parlant dun problema de presa de decisions?Cal esmentar que laprenentatge amb les noves tecnologies, serà un bon aprenentatgesignificatiu, ja que ens aquest procés dA-E es tindrà en compte el conjunt deconeixements previs que han construït els alumnes en les seves experiènciesanteriors. En aquest projecte també es té en compte el respecte a la diversitat,lautoestima i confiança, i la motivació per la lectura.El desenvolupament daquesta activitat esta marcada per quatre sessions duna horasetmanal dins lhorari escolar.1. SessióEn la primera sessió un cop instal·lats a laula dinformàtica i cada discent sha situat enun ordinador, hem informat els alumnes quina activitat realitzaríem durant uns dies.Sels va explicar que durant aquestes sessions treballaríem la lectura, ja que a classehavia sorgit el problema de lavorriment. També els hi hem explicat que el finalitzarcada sessió realitzarien una petita avaluació de les activitats que aniríem fent.En la primera sessió es va dur a terme una activitat del JClic, en concret Consicènciafonològica, la qual es va portar a terme durant una mitjà hora. Aquí podem observarun exemple.I durant
 15. 15. PAC 3 PROJECTE TIC i aprenentatge significatiulaltra mitja hora, van treballar la lectura amb ledu365 lactivitat que hem portat a termeés els contes dEn Tom i la Laia. Els nens llegeixen el conte que més els crida latenciói seguidament realitzen unes activitats de comprensió, les quals són senzilles però a lavegada molt concretes. Hi ha nens que tenen una capacitat lectora ràpida i podienrealitzar un altre conte, altres nens només en poden realitzar un. Durant els últims 5minuts últims de la sessió van omplir la fitxa davaluació què els havia semblat lesactivitats que havíem portat a trema ( els havien agradat, havien tingut dificultats, o noels havien agradat).2 SessióEn la segona sessió realitzem una altra activitat JClic, la qual fa referència a les vocalsobertes i tancades, per tal de realitzar un repàs. En aquesta activitat hi dedicarem unamitja hora de classe.Mentre que en laltra mitja hora de classe hem treballat un joc de ledu365 Lletra perlletra on sha dordenar les lletres per formar una paraula. Durant els últims 5 minutsúltims de la sessió van omplir la fitxa davaluació què els havia semblat les activitatsque havíem portat a trema ( els havien agradat, havien tingut dificultats, o no elshavien agradat).
 16. 16. PAC 3 PROJECTE TIC i aprenentatge significatiu3. SessióEn la tercera sessió hem treballat la lectura amb il·lustracions i pictogrames onseguidament hem tingut que realitzar diferents activitats per comprovar si hem entès lafunció daquest pictogrames.La pàgina que hem utilitzat ha sigut ledu365 i lactivitat portada a terme Els contesSpc.Durant els últims 5 minuts últims de la sessió van omplir la fitxa davaluació què elshavia semblat les activitats que havíem portat a trema ( els havien agradat, havientingut dificultats, o no els havien agradat).4 SessióLúltima sessió hem treballat la memòria la lectura i un munt dactivitats més, lhemextret de ledu365 i lactivitat en concret sanomena Entrenat per llegir la qual estàplena dexercicis per poder treballar la memòria i llegir correctament. Aquest exercicilhem realitzat durant tot la hora de la sessió. Cal tenir present que es un projecte ones contemplen els diferents ritmes de lectura per tal dadaptar-se a cada alumne de laclasse. Durant els últims 5 minuts últims de la sessió van omplir la fitxa davaluació què
 17. 17. PAC 3 PROJECTE TIC i aprenentatge significatiuels havia semblat les activitats que havíem portat a trema ( els havien agradat, havientingut dificultats, o no els havien agradat).AutoavaluacióTal i com he anat comentat amb totes les sessions hem anat realitzant unaautoavaluació on cada sessió lalumnat ha realitzat una autoavaluació de cada activitata qui us en deixo una mostra.Per tal de poder observar el procés us deixo lenllaç on podeu veure algunes de lesfotografies, mentre lalumnat treballava en les diferents sessions.https://plus.google.com/photos/111150097551536013749/albums/5884464385487728257
 18. 18. PAC 3 PROJECTE TIC i aprenentatge significatiuAVALUACIÓ DE LAPRENENTATGE ACONSEGUITPrimerament, esmenta que perquè hi hagi un aprenentatge significatiu cal conèixer elsconeixements previs de lalumnat, per tal de que és compleixi aquest aprenentatgesignificatiu. Aquest aprenentatge ha de ser dun significat lògic, coherent i duna bonaestructuració, el contingut ha de poder ser encaixat en lestructuració mental delalumnat i lalumnat ha destar motivat per aprendre.Un cop dit tot això em centraré en el meu projecte, el qual prèviament shan tingut encompte els coneixements previs de lalumnat . Aquest treball ha sigut de maneraindividual i han pogut realitzar uns bons coneixements conceptuals, pel que fa a làmbitde la lectura. Lalumnat ha pogut assimilar coneixements procedimentals, ja que hanpuc vivència la situació i han manipulat diferents activitats amb lordinador i per tant hasigut un aprenentatge el qual el podran aplicar posteriorment el dia a dia.Aquestes activitats han motivant a lalumnat que sha mostrat disposat a treballar ambles TIC. Ja que hem partit dun problema que tenien a laula la falta de motivació en lalectura, i per tant hem començat compartint els seus interessos i han estat ells elsprotagonistes de la pròpia activitat. Cal tenir present que en tot moment la mestra haestat la guia del procés i mediadora de laprenentatge, i per tant el seu paper haquedat en un segon pla.Els diferents principis segons Jonassen puc esmentar que és un aprenentatge actiu, jaque els alumnes en participen i ells en són els protagonistes, és constructiu, perquè elsalumnes adquireixen nous conceptes a uns coneixements previs i donen sentit a unsnous significats. És col·laboratiu, ja que treballen conjuntament en laprenentatge i enla construcció dels coneixements, també poden interaccionar compartir vivències. Ésintencional, ja que vol solucionar un problema, a través de les TIC de manera activa iels alumnes estan engrescats. És un aprenentatge conversacional, perquè tant elconeixement emocional de cadascú com dels altres es produeix en un diàleg iconversa. És contextualitzat, ja que les activitats que es proposen parteixen de larealitat i es traslladen a la vivència personal dels alumnes. I finalment dir que ésreflexiu, ja que tot el procés ha necessitat un anàlisi i una reflexió personal i dequip.En acabar cada sessió sha reflexionat sobre el que sha après, les conseqüències i lespossibles aplicacions daquest aprenentatge.En conclusió podem dir que lalumnat de segon de primària han participat dunaprenentatge significatiu, en el que hi ha hagut un canvi conceptual ien les sevescapacitats cognitives, en la seva motivació i en les seves emocions i en la sevaconducta. Laprenentatge significatiu posa èmfasi en la creació, evolució i relació entreels conceptes.
 19. 19. PAC 3 PROJECTE TIC i aprenentatge significatiuAVALUACIÓ TECNOLÒGICA DEL DISSENYDurant el llarg daquest projecte hem pogut observar que hem utilitzat les TIC en lesactivitats plantejades, enfocades a la lectura. Per tal de poder portar a terme aquestprojecte ha sigut necessari utilitzar els ordinadors de lescola, i hem anat a lauladinformàtica. Val a dir que durant tot el curs lalumnat de segon ha anat a lauladinformàtica una hora a la setmana, per tant tenen més o menys un domini delordinador. En aquest cas ha sigut necessari dutilització de la connexió wifi del centreescolar, ja que les diferents activitats plantejades es troben en la xarxa. Lalumnat desegon de primària han pogut experimentar, investigar i descobrir nous aprenentatges.La valoració ha estat molt positiva, ja que són nens i nenes que estan acostumats autilitzar lordinador, fent ús dels diferents programes de lordinador, és a dir, del word,paint, i per això els ha agradat poder entrar a Internet i veure tot el que es pot arribar afer. Per tant, el grup de nens i nenes estan acostumats a arribar a laula obrirlordinador i espera, perquè la mestra expliqui què sha de fer. Cal fer esment quelescola enguany té un bon equipament, pel que fa les TIC, disposen de pissarresdigitals a laula, encara que els docents no en treuen el seu rendiment, potser ésperquè els manca formació en aquest camp.En laula dinformàtica disposen dordinadors per cada nen i nena, ja que el grup esdesdobla i en tenim un per cadascú. Pel que fa a les activitats realitzades han estatsenzilles però tot i així han respost els principis basics que he esmentat delaprenentatge significatiu, basant-nos en el constructivisme que defensa Jonassen.Per últim magradaria esmentar que avui en dia hi ha infinitats de recursos TIC perpoder treballar a laula les diferents matèries curriculars, en aquest projecte he utilitzatsobretot el programa JClic i ledu365, aquest dos recursos i hi ha infinitats dactivitats iaquestes són motivadores i engrescadores per a lalumnat. Per concloure magradariaesmentar que com a guia i assessora estic satisfeta pels bons resultats i la pràcticarealitzada, la qual incentiva a continuar treballant d’aquesta manera.
 20. 20. PAC 3 PROJECTE TIC i aprenentatge significatiuCONCLUSIONSAquesta darrera activitat mha proporcionat les bases teòriques per poder dur a termela incorporació de les TIC a leducació. Els alumnes, en concret els infants de segonde primària han sigut els protagonistes del seu propi aprenentatge i poc a poc han anatconstruint el seu propi mapa mental de tot el procés. Penso que desenvolupant lesactivitats daquesta manera de fer, lalumnat assoleix els aprenentatges de formasignificativa, partin dels seus coneixements previs i van participant i simpliquen en lestasques que es desenvolupen. El procés desenyament-aprenentatge ha de sercol·laboratiu, contextualitzat i partint de les necessitats dels alumnes i dels seusinteressos. Amb aquest projecte, lalumnat han adquirit els continguts conceptuals demanera diferent, assolint estratègies de treball mitjançant recursos tecnològics que hanfet els seus aprenentatges motivadors i participatius.Personalment he après la importància que suposa compartir amb altres lesexperiències de laprenentatge significatiu, durant tot el projecte he pogut compartir lesdiferents experiències i això mha ajudat a aprendre coses noves. Considero que jotambé he realitzat un bon aprenentatge, per tant puc afirmar que ha sigut unaexperiència molt enriquidora i positiva, i alhora laboriosa, amb la qual he après moltsobre les TIC però també sobre els meus alumnes.
 21. 21. PAC 3 PROJECTE TIC i aprenentatge significatiuANNEX: REFLEXIÓ DAUTOAVALUACIÓ DE LACTIVITAT I DELSEGUIMENT DE LAVALUACIÓ CONTINGUADA GLOBALUn cop finalitzat tot el procés de lassignatura autoavaluació de lactivitat i en general elprocés de tota lassignatura, he realitzat una petita reflexió de tot el que he aprés.Pel que fa a lactivitat del projecte crec que he aconseguit els objectius i elscompetències. He afavorit la construcció dels models mentals de lalumnat com a mimateixa, he tingut la capacitat didentificar un problema de la vida quotidiana de lameva aula i lhem pogut solucionar gràcies a laprenentatge significatiu, els alumnes ijo hem experimentat el valor de laprenentatge constructiu utilitzant les TIC i shaexperimentat un canvi conceptual gràcies a laprenentatge amb les noves tecnologies.Tot i que aquest projecte ha sigut dificultós, el fet de relacionar tots els continguts, peròamb esforç i constància ho he pogut aconseguir.La reflexió de cara a tota lassignatura en general alguns dels coneixements delavaluació prèvia els he pogut ampliar i daltres els he pogut complementar. Lareferència que tenia dalguns conceptes treballats i les seves relacions, en un primermoment tenia les idees bàsiques i uns coneixements molt concrets sobre què era laciència, la tecnologia, leducació i la societat ho hem pogut observar quan vaig realitzarel primer mapa conceptual amb el segon, ja que en el segon he pogut relacionar-losmolt més, amb diferents continguts.El fet de tenir aquesta avaluació continuada mha ajudat a conèixer nous programescom per exemple Cmaps Tools, o crear un Bloc i fins i tot, utilitzar el Picasa, totsaquest programes no els havia utilitzat anteriorment i crec que són molt útils. Per altrabanda, també mha ajudat a poder relacionar els diferents continguts que hem anattreballant el llarg de lassignatura.Amb tot això doncs, penso que la meva avaluació continuada i global de lassignaturamha sigut molt a profitosa i enriquidora, ja que com a futura psicopedagoga hem deconèixer bé tots els continguts que envolten en la nostra societat i que aquests fanreferència o estan molt relacionat en la nostra educació. Crec que la meva valoració engeneral ha sigut bona, ja que he anat seguint totes les activitats proposades i sempreintentant treure el màxim profit de totes les pacs treballades. A més a més, tenint encompte els meus coneixements previs he pogut realitzar un aprenentatge significatiude lassignatura, perquè hem treballat posant en pràctica les diferents activitatsproposades. Pel que fa a la meva qualificació del treball jo em posaria una B. Pensoque he anat treballant bé el llarg de lassignatura i he anat realitzant un canvi dereestructuració dels diferents conceptes treballats.
 22. 22. PAC 3 PROJECTE TIC i aprenentatge significatiuBIBLIOGRAFIA I WEBLIOGRAFIA- Jonassen, D (2003). TIC i aprenentatge significatiu: una prespectiva constructivista.Barcelona: UOC.- Dossier de casos. Mòdul 2. Les TIC i la construcció del coneixement (2.2. casos)cas2,3,4. Barcelona: Uoc.- Generalitat de Catalunya. Departament dEnsenyament. Etapes de primàriahttp://www.edu365.cat/- Generalitat de Catalunya. Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Activitats JCLIC.http://clic.xtec.cat/es/jclic/

×