Zaverecnyukol

270
-1

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
270
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zaverecnyukol

  1. 1. KURZ PRÁCE S INFORMACEMI – závěrečný úkol Autor: Ester Kolegarová, UČO 4074761) Argumentace:Téma finanční řízení podniku jsem si vybrala proto, že mne záležitosti z oblasti ekonomikyzajímají a připadají mi důležité i pro běžný život. Vědět, jak peníze na trhu obíhají a jak jepodniky, potažmo i stát mohou investovat, řadím mezi základní vědomosti co se týče finančnígramotnosti obyvatelstva. Do kontextu mého studia zapadá podle mého názoru v mnohaoblastech, ať už co se týče matematiky, ale i psychologie, filozofie a vůbec všeobecnéhovědění. Protože jsem studovala obchodní akademii, rozhodla jsem se zvolit pro svůjzávěrečný úkol odborný text z mé maturitní práce. Název „Finanční řízení podniku“ prácedostala proto, že se zabývá rozhodováním o toku finančních zdrojů v podniku.6) Anotace a klíčová slova:Anotace – Následující text se zabývá financemi v podniku. Popisuje možnosti jejichzískávání z cizích i vlastních zdrojů a jejich investování. Rozebírá rizika a přínosyjednotlivých druhů investic a definuje pojmy jako je likvidita, rentabilita, solventnost adruhotná platební neschopnost.Klíčová slova – finance, financování, trh, investice, marketing, výrobní faktory7) Citace:ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2010 pro střední školy a pro veřejnost. Znojmo:Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, 2010, 214 s. 2. díl. ISBN 978-80-87237-24-3 - výborně a přehledně zpracovaná učebnice - témata na sebe úzce navazují - názorné příklady ke každé látce - každý rok aktualizované informace - závěrečné souhrnné příkladyŠTOHL, Pavel. Maturitní okruhy z účetnictví pro studenty OA a středních škol s výukouúčetnictví. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, 2011, 238 s, 4. upravené vydání.ISBN 978-80-87237-32-8 - perfektně zpracované maturitní otázky - definice vysvětlené na konkrétních příkladech - aktuální informace - příklady účtování
  2. 2. ŠVARCOVÁ, Jena a kolektiv. Ekonomie – stručný přehled – teorie a praxe aktuálně av souvislostech. Zlín: CEED – Centre of Economy Education Development, 2012, 303 s.ISBN 978-80-87301-005 - definice vysvětlené na konkrétních příkladech z běžného života - teoretické i praktické informace - každý rok aktualizované informace - témata se prolínají a úzce na sebe navazují - ilustrace8) InfografikaViz. text.
  3. 3. Finanční řízení podniku Řízením podniku rozumíme cílevědomé usměrňování procesů k dosažení stanovenýchcílů. Předmětem finančního řízení jsou finanční operace. Ty spočívají v neztrátovémzískávání finančních prostředků a v jejich hospodárném investování. Finanční řízení podnikuje úzce spojeno s finančním plánováním a rozhodováním. Finanční řízení podnikupředpovídá, jaké prostředky budeme muset v dohledné době v podniku vynakládat a zjišťuje,kde je budeme moci nejjednodušeji získat. Dále se zabývá daňovou povinností podniku.Usměrňuje finanční vztahy, zajišťuje krytí cizími zdroji (bankovní úvěry, dodavatelské úvěryatd.) a zabezpečuje solventnost firmy a likviditu jejich majetku. Likviditou rozumímepřeměnu majetku na hotové peníze. Rozhodování v oblasti finančního řízení rozdělujeme na operativní a strategické.Operativní rozhodování provádíme ihned, okamžitě, v krátké době. Přichází například přiživelní pohromě, havárii nebo při jiných mimořádných událostech. Na strategickémrozhodování potom stojí investice, dlouhodobé dodavatelsko-odběratelské vztahy, personálnízměny, rekvalifikace zaměstnanců v budoucnosti atd. Jakékoliv rozhodování v podniku je spojeno s rizikem. Rizika vznikají v důsledkuvnitřních nebo vnějších faktorů. Mezi vnitřní faktory řadíme takové faktory, které můžemeovlivnit. Například úroveň managementu anebo stav na trhu, který zjišťujeme marketingovýmprůzkumem. Vnější faktory však ovlivnit nemůžeme. Mezi ně patří například politickásituace, vývoj ekonomiky atd. Riziko měříme statistickým určením pravděpodobnosti. Finanční plánování je spojeno s investováním. Investování probíhá v případě, má-lifirma dočasné volné finanční zdroje a chce je zhodnotit. Formu zhodnocení volí podle doby,po kterou může peníze postrádat, podle míry rizika, kterou je ochoten podstoupit, podleobjemu investovaných finančních prostředků. Na rozhodování o investování spolupracujevýrobní, obchodní i ekonomický útvar. Investicemi obecně rozumíme prostředky, kterých sedobrovolně zříkáme v očekávání, že v budoucnu přinesou do podniku nové peníze, tzv.výnosy. Obětujeme dnešní jistou hodnotu ve prospěch budoucí očekávané a nejisté hodnoty.Každá investice s sebou přináší riziko. Investice mohou být reálné, neboli hmotné, nebofinanční. Reálné investice jsou investice na pořízení hmotného majetku. Ty finanční jsoupotom například akcie vložené na účet a tyto investice vytvářím tehdy, mám-li zajištěnyhmotné investice a stále mi přebývají volné finanční prostředky. Termínované vklady u bank s sebou přináší relativně nízké riziko, ale výnos bývámálokdy vyšší než inflace. Investovat se dá i do cenných papírů a to nákupem státníchpokladničních poukázek, státních dluhopisů anebo akcií. Státní pokladniční poukázkys sebou nesou minimální riziko, ale také minimální výnos. Je to spíš prostředek pro uchováníhodnoty peněz. Státní dluhopisy také nejsou nijak zvlášť výnosné, ale ani rizikové. Je toinvestice na dlouhou dobu. Akcie mohou mít vysoký možný zisk, tomu však odpovídárelativně vysoké riziko.
  4. 4. Prostřednictvím burzy může firma nakoupit akcie a spekulovat na vzestup kurzu. Jetřeba obchodovat s větším balíkem akcií. Je možné očekávat vyplácení dividend. Je takédobré investovat do více odvětví.
  5. 5. Souhrnný finanční plán se zaměřuje na odbyt a tržby, výsledky hospodařenív podniku, požadavky na pořízení majetku, potřeby finančních zdrojů a ekonomicképředpoklady a plány do budoucna. Finanční plán je vlastně projekt, díky jehož zpětné vazbězjišťujeme výsledky ekonomického hospodaření, tzn. zda jsme dosáhli zisku nebo ztráty. Ve finančním řízení se můžeme setkat s množstvím pojmů, mezi které řadímenapříklad pojem likvidita. Likviditou rozumíme schopnost přeměny majetku, který podnikvlastní, na hotové peníze. Potom můžeme narazit na pojmy rentabilita a solventnost.Rentabilita je ziskovost – přínos pro podnik, zatímco solventnost je platební schopnost –schopnost ručit za naše závazky a platit je. Opakem platební schopnosti je samozřejměplatební neschopnost. Ta však může být i druhotná, námi nezaviněná. Druhotná platebníneschopnost je platební neschopnost v důsledku nevyřízených pohledávek za našimiodběrateli nebo jinými dlužníky. Zjednodušeně – někdo nezaplatil nám, proto my nemůžemezaplatit někomu dalšímu. Finanční zdroje, neboli takzvaný kapitál, patří mezi výrobní faktory (dalšímivýrobními faktory jsou práce, přírodní zdroje a informace). Finanční zdroje dělíme podleformy zdrojů na peněžní a věcné. Peněžní jsou například vklady do firmy ve formě hotovosti,deviz, směnek, akcií; věcné, to jsou vklady ve formě strojů, nábytku, přírodních zdrojů,půdy… Podle vztahu k firmě mohou být vnitřní – vytvořené vlastní činností firmy (zisk,odpisy) a vnější (vklady vlastníka firmy, úvěry, dotace, leasing…). Podle časového hlediskamohou být krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobými zdroji financování firma zajišťujemzdy zaměstnanců nebo nákupy materiálu a těmi dlouhodobými investiční výstavbuv podniku. Podle účelu dělíme zdroje financování na běžné, neboli provozní a mimořádné.Mimořádné zdroje využívá firma při katastrofě, v případě ukončení činnosti podniku nebo přifúzi – sloučení firem. Financování může mít však i jiné formy. Například přeměnu formymajetku, kdy se jedná o tzv. „nepravé“ financování. Nejběžnějším zdrojem financování je zisk podniku. Proces financování ziskemmůžeme označit jako proces akumulace (hromadění) kapitálu. V případě, že firma koupíjinou firmu, jedná se o akvizici. Ze zisku se financuje oběžný majetek anebo se ním zajišťujívětší investice, viz. finanční řízení. Zisk vypočítáme tak, že od vyprodukovaného ziskuodečteme kapitál potřebný pro jeho získání. Mezi další zdroje financování patří odpisy a vklady. Odpisy mají funkci nákladovou azdrojovou. Odpisy přenáší hodnotu majetku do nákladů a zároveň jsou zdrojem na pořízenínového majetku. Vklady rozdělujeme na vklady vlastníků firmy a na vklady tichéhospolečníka.Vklady vlastníků firmy mohou mít podle právní formy různou podobu – vkladyčlenů u družstva, nákup emitovaných akcií u akciové společnosti atd. Všechny formy majíza úkol zajistit základní kapitál pro firmu. Vklady tichého společníka bývají střednědobé.Dosud jsme mluvili o vlastních zdrojích financování podniku.Do cizích zdrojů patří úvěry, závazky vůči státu a vůči institucím sociálního zabezpečení azdravotního pojištění, závazky vůči zaměstnancům, zákonné rezervy, zálohy odběratelů,kontokorentní úvěry, hypoteční úvěry, dotace, dary, emise cenných papírů, leasing, factoringa forfaiting. Úvěry mohou být dodavatelské nebo bankovní - dodavatelský úvěr je jedenz nejběžnějších zdrojů financování firmy zvenčí. Vzniká při odběratelsko-dodavatelskýchvztazích v důsledku časového nesouladu mezi dodáním zboží a zaplacením faktury.Dodavatel tak tedy poskytuje bezúročný úvěr. Ve stabilní ekonomice je důležitým nástrojemkonkurenčního boje. Zákonné rezervy jsou řazeny mezi cizí zdroje, ačkoliv jsou vytvářeny
  6. 6. z vlastních peněz firmy. Tyto peníze neprocházejí zdanění daní z příjmu, proto k nimpřistupujeme jako by nám je stát půjčil. Factoring a forfaiting znamená odkup pohledávekpřed lhůtou splatnosti. Při factoringu se jedná o odkup krátkodobých pohledávek a přiforfaitingu o odkup dlouhodobých pohledávek. Tyto operace provádějí specializovanéforfaitingové a factoringové společnosti. Podle míry rizika si tyto firmy určují výši poplatkůza provedení operace.

×