Calendario escolar 2011 2012

1,386 views
1,327 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,386
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Calendario escolar 2011 2012

 1. 1. C.E.I.P. de “PRÁCTICAS” da E.U. de Form. Ourense E.X.B. de Ourense C.E.I.P. “PRÁCTICAS” de do Prof. Calendario escolar 2011-2012 Páxina de inicioDuración do curso Comedores Resumo da Orde doActividades lectivas 24 de maio de 2011 Vacacións pola que se aproba oDías non lectivos(1)Días non lectivos(2) calendario escolarConmemoracións(1) para o curso 2011-2012Conmemoracións(2) nos centros docentesProgramacións (1) sostidos con fondosProgramacións (2) públicos Final de curso (D.O.G. 30/05/2011) MemoriasDisposición adicional Pulse ESC para rematar
 2. 2. C.E.I.P. de “PRÁCTICAS” da E.U. de Form. do Prof. E.X.B. de Ourense Duración do curso académico Páxina de inicioDuración do curso ComedoresActividades lectivas VacaciónsDías non lectivos(1) ► O curso académico abranguerá desde oDías non lectivos(2) día 1 de setembro de 2010 ata o 31 deConmemoracións(1)Conmemoracións(2) agosto de 2012.Programacións (1)Programacións (2) Final de curso MemoriasDisposición adicional Pulse ESC para rematar Artigo 3º - Punto 1 – Capítulo I
 3. 3. C.E.I.P. de “PRÁCTICAS” da E.U. de Form. do Prof. E.X.B. de Ourense Comedores escolares Páxina de inicioDuración do curso Comedores ► Os comedores escolares funcionarán desde oActividades lectivas día 12 de setembro de 2011 ata o 22 de xuño VacaciónsDías non lectivos(1) de 2012.Días non lectivos(2)Conmemoracións(1)Conmemoracións(2)Programacións (1)Programacións (2) Final de curso MemoriasDisposición adicional Pulse ESC para rematar Artigo 4º - Capítulo I
 4. 4. C.E.I.P. de “PRÁCTICAS” da E.U. de Form. do Prof. E.X.B. de Ourense Actividades lectivas Páxina de inicioDuración do curso ComedoresActividades lectivas Vacacións ► No 2º ciclo de educación infantil,educaciónDías non lectivos(1) especial e educación primaria,as actividadesDías non lectivos(2)Conmemoracións(1) lectivas realizaranse do día 12 de setembro deConmemoracións(2) 2011 ao 22 de xuño de 2012,ambos os dousProgramacións (1) inclusive.Programacións (2) Final de curso MemoriasDisposición adicional Pulse ESC para rematar Artigo 5º - Punto 1 – Capítulo I
 5. 5. C.E.I.P. de “PRÁCTICAS” da E.U. de Form. do Prof. E.X.B. de Ourense Períodos de vacacións Páxina de inicioDuración do curso ► As vacacións de Nadal abranguerán desde o ComedoresActividades lectivas día 22 de decembro de 2011 ata o día 8 de Vacacións xaneiro de 2012,ambos os dous inclusive.Días non lectivos(1)Días non lectivos(2) ► As vacacións de Semana Santa abrangueránConmemoracións(1) desde o día 2 de abril ata o día 9 de abril deConmemoracións(2) 2012, ambos os dous inclusive.Programacións (1)Programacións (2) ► Entroido:días 20, 21 e 22 de febreiro de 2012 Final de curso (luns,martes e mércores). MemoriasDisposición adicional Pulse ESC para rematar Artigo 6º - Puntos 1 , 2 e 3 – Capítulo I
 6. 6. C.E.I.P. de “PRÁCTICAS” da E.U. de Form. do Prof. E.X.B. de Ourense Días non lectivos(1) Páxina de inicio Son días non lectivos os festivos así declarados polaDuración do curso Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia e as Comedores festas laborais de carácter local publicadas por resolución daActividades lectivas dita consellería. Vacacións ►Nos centros en que unha ou as dúas festas laborais deDías non lectivos(1) carácter local,ás cales se refire o punto anterior,non coincidanDías non lectivos(2) con días de clase,os consellos escolares poderán solicitar,segundo proceda,un ou dous días non lectivos,que seConmemoracións(1) deberán prever na programación xeral doConmemoracións(2) centro,argumentando razóns de tradición,costume ouProgramacións (1) conveniencia pedagóxica.Esta petición deberá facerse antesProgramacións (2) do día 28 de outubro de 2011 perante a xefatura Final de curso territorial,que,logo de informe da Inspección educativa e dos que coide oportunos,resolverá o que proceda. MemoriasDisposición adicional Pulse ESC para rematar Artigo 7º - Puntos 1 e 2 – Capítulo I
 7. 7. C.E.I.P. de “PRÁCTICAS” da E.U. de Form. do Prof. E.X.B. de Ourense Días non lectivos(2) Páxina de inicioDuración do curso Comedores ► É recomendable que os centros da mesma localidadeActividades lectivas elixan,de ser o caso,os mesmos días non lectivos,para o Vacacións cal se buscará o consenso entre todos os centros para aDías non lectivos(1) súa selección.Días non lectivos(2)Conmemoracións(1) ► Ademáis dos anteriores,e co fin de unificar aConmemoracións(2) celebración dos patróns de cada nivelProgramacións (1) educativo, establécese o Día do Ensino coaProgramacións (2) consideración de non lectivo para efectos académicos e Final de curso que no curso 2011 – 2012 se celebrará o 31 de outubro Memorias de 2011.Disposición adicional Artigo 7º - Punto 2 (continuación) e 3 – Capítulo I
 8. 8. C.E.I.P. de “PRÁCTICAS” da E.U. de Form. do Prof. E.X.B. de Ourense Conmemoracións (1) Páxina de inicio ► Durante o curso escolar celebraranse,comoDuración do curso mínimo, as seguintes conmemoracións: Comedores Do 1 ao 11 de decembro :conmemoración da Constitución e o Estatuto de autonomía de Galicia.Actividades lectivas 10 de decembro: Día da Declaración Universal dos Vacacións Dereitos Humáns.Días non lectivos(1) 30 de xaneiro : Día da Paz.Días non lectivos(2) 8 de marzo:Día Internacional da Muller Traballadora.Conmemoracións(1) 15 de marzo : Día Mundial dos Dereitos doConmemoracións(2) Consumidor.Programacións (1) Do 12 ao 16 de marzo : Semana da Prensa.Programacións (2) Entre o 12 e o 30 de abril : Día do Libro. Final de curso 7 de abril : Día Mundial da Saúde. Memorias 9 de maio : Día de Europa.Disposición adicional Do 9 ao 16 de maio : Semana das Letras Galegas. 5 de xuño : Día Mundial do Ambiente. Artígo 8º - Punto 1 – Capítulo I
 9. 9. C.E.I.P. de “PRÁCTICAS” da E.U. de Form. do Prof. E.X.B. de Ourense Conmemoracións (2) Páxina de inicioDuración do curso ►Cando algunha das datas a que se refiren os puntos Comedores anteriores sexa sábado,domingo,festividade local ou esteaActividades lectivas incluída nalgúns dos períodos de vacacións establecidos Vacacións no artigo 6º desta orde,a correspondente conmemoraciónDías non lectivos(1) celebrarase o día lectivo inmediatamente anterior ouDías non lectivos(2) posterior segundo estableza a programación xeral anual.Conmemoracións(1)Conmemoracións(2) ►As datas as que se refire o punto 1 (conmemoracións)Programacións (1) son lectivas para todos os efectos e nelas os centrosProgramacións (2) deberán organizar actividades diversas,tendentes a Final de curso salientar a importancia das referidas conmemoracións. MemoriasDisposición adicional Artigo 8º - Puntos 2 e 3 – Capítulo I
 10. 10. C.E.I.P. de “PRÁCTICAS” da E.U. de Form. do Prof. E.X.B. de Ourense Actividades de programación (1) Páxina de inicioDuración do curso ► Desde o día 1 de setembro ata o inicio das clases,o profesorado dos centros públicos,ben individualmente, ben Comedores formando parte dos órganos de coordinación didácticaActividades lectivas correspondentes,baixo a dirección dos seus Vacacións responsables, colaborará na elaboración da programaciónDías non lectivos(1) xeral anual e na revisión dos proxectos educativos eDías non lectivos(2) concreción de currículos,participará nas reunións deConmemoracións(1) ciclos,departamentos, claustros e cantas outras actividadesConmemoracións(2) estean relacionadas coa organización do curso.Neste períodoProgramacións (1) os departamentos didácticos e os equipos de ciclo,baixo aProgramacións (2) coordinación e dirección da respectiva xefatura de Final de curso departamento ou coordinación de ciclo,dedicaranse a elaborar Memorias a programación didáctica das ensinanzas correspondentes aoDisposición adicional ciclo,ás áreas,materias ou módulos integrados no departamento e a organizar o curso escolar. Artigo 9º - Punto 1 - Capítulo II
 11. 11. C.E.I.P. de “PRÁCTICAS” da E.U. de Form. do Prof. E.X.B. de Ourense Actividades de programación (2) Páxina de inicio ► As direccións dos centros,a través da xefatura de estudos,velarán porque oDuración do curso profesorado realice as funcións do punto anterior. Comedores Previamente ao incio de curso,o profesorado responsable de cadaActividades lectivas departamento e da coordinación de ciclo fará entrega da programación didáctica á xefatura de estudos.A dirección do centro remitirá as Vacacións programacións docentes á Inspección educativa,que comprobará a súaDías non lectivos(1) adecuación ao establecido nas disposicións vixentes e formulará as suxestiónsDías non lectivos(2) que coide oportunas,indicando as correccións que procedan.Conmemoracións(1) ►Ao inicio de curso,o profesorado responsable de cada departamento e daConmemoracións(2) coordinación de ciclo elaborará información básica relativa á programaciónProgramacións (1) didáctica,que dará a coñecer á comunidade educativa seguindo o procedemento establecido no centro para garantir a súa publicidade.AsíProgramacións (2) mesmo,o profesorado informará ao alumnado das programacións docentes da Final de curso súa área ou materia.Esta información básica incluirá os obxectivos,contidos e Memorias criterios de avaliación do ciclo ou curso correspondente,os mínimos esixiblesDisposición adicional para obter unha valoración positiva,os criterios de cualificación e os procedementos de avaliación da aprendizaxe que se vaian utilizar. Artigo 9º - Puntos 2,3 e 4 - Capítulo II
 12. 12. C.E.I.P. de “PRÁCTICAS” da E.U. de Form. do Prof. E.X.B. de Ourense Final de curso Páxina de inicio ►O período comprendido entre o 25 e o 29 de xuño de 2012, ambos os dous inclusive,será dedicado polo profesorado,entre outras actividades,aDuración do curso elaborar as actas de avaliación,os informes individualizados,os informes Comedores para as familias e os documentos de avaliación que corresponda.OActividades lectivas profesorado dedicará especial atención á análise e valoración de resultados da avaliación do rendemento académico do alumnado.Todo o Vacacións profesorado dos centros públicos permanecerá no centro ata o día 29 deDías non lectivos(1) xuño de 2012 inclusive.Nese período de tempo,logo da autorización da Inspección educativa,a dirección poderá adecuar o horario do profesoradoDías non lectivos(2) de acordo coas actividades programadas.Conmemoracións(1) ► Sen prexuízo do anterior,as direccións dos centros deben garantir aConmemoracións(2) atención ás reclamacións contra as cualificacións finais,ou decisións de promoción , realizadas dentro dos plazos previstos no punto 11 doProgramacións (1) capítulo IV do anexo á Orde do 22 de xullo de 1997 (D.O.G. do 22 deProgramacións (2) setembro). Final de curso ► As secretarías dos centros deberán remitirlle á xefatura territorial Memorias correspondente fotocopias autenticadas das actas de avaliación final de todos os cursos do seu centro,antes do día 15 de xullo de 2012.Disposición adicional Artigo 11º - Puntos 1 e 2 - Artigo 13º - Punto 1 - Capítulo III
 13. 13. C.E.I.P. de “PRÁCTICAS” da E.U. de Form. do Prof. E.X.B. de Ourense Memorias de fin de curso Páxina de inicioDuración do curso Comedores ► Os directores dos centros de educaciónActividades lectivas Vacacións infantil e de educación infantil e primariaDías non lectivos(1) enviarán ao servizo territorial de InspecciónDías non lectivos(2) educativa respectivo,antes do día 10 de xullo deConmemoracións(1) 2012, a memoria anual do centro á que se refireConmemoracións(2)Programacións (1) o punto 5 do capítulo I do anexo á Orde do 22Programacións (2) de xullo de 1997 (D.O.G. do 2 de setembro). Final de curso MemoriasDisposición adicional Artigo 14º - Punto 1 - Capítulo IV
 14. 14. C.E.I.P. de “PRÁCTICAS” da E.U. de Form. do Prof. E.X.B. de Ourense Modificacións do calendario escolar. Período de adaptación do alumnado de educación infantil. Páxina de inicioDuración do curso ► Primeira: As xefaturas territoriais,por circunstancias concretas de Comedores organización,poderán autorizar a modificación das datas de comezo e remate das actividades lectivas e de funcionamento dosActividades lectivas comedores escolares. Vacacións Calquera modificación que se precise facer ao calendario escolarDías non lectivos(1) deberá ser solicitada,polo menos con 15 días de antelación,poloDías non lectivos(2) centro interesado á xefatura territorial,que,logo do informe da Inspección educativa e dos que coide oportunos,resolverá oConmemoracións(1) procedente.Conmemoracións(2) Segunda:O período de adaptación do alumnado de educaciónProgramacións (1) infantil que se incorpora por primeira vez ao centro,a que se refireProgramacións (2) o punto 1.8 do capítulo VI do anexo á Orde do 22 de xullo de 1997 (D.O.G. do 2 de setembro),terá a mínima duración posible que Final de curso permita acadar os seus obxectivos e non se poderá prolongar con Memorias posterioridade ao 23 de setembro de 2011.Disposición adicional Pulse ESC para saír

×