EDB Sak og Arkiv Brukerkonferanse 2009 - Roadmap Og Demo Public

894
-1

Published on

Espen Sjøvolls presentasjon på ESA Brukerkonferansen 2009

Published in: Business, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
894
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Stian Berg sluttet i EDB i mars i år, og Espen Sjøvoll overtok som leder og enhet for innbyggerdialog i april 2009.
 • Dendialogenjegharhatt med kundeneiløpetav mitt førstehalvårsomleder for ESA harværtblandet. Vi harbådefornøyde og misfornøydekunder. Løsningenhar med seg en langhistoriehvormyeopplevessom “ganske 1999”.
 • ESA inngåri “enhet for innbyggerdialog” – og jegtror at både vi somleverandør og mange offentligetaterstårfremfor mange utfordringeriforholdtil å brukenyemulighetertil å ha en god dialog med kunder, brukere og innbyggere. De førstestegene for å finneuthvordangodeløsninger for forvaltningenkanværekrevererfaring med brukavsosialemedier. Jegharderfortattinitiativtil at vi prøverutsosialemedier for å funneuthvordan vi kanbrukedissetil å bedredialogen med vårekunder. Styrken med sosialemedierer at de eregnettil å nåveldig mange mennesker, og ikke bare systemeiere og arkivansvarligeslikvårenyhetsbrevgjøri dag. Sosialemedierinnebærerogså en nytttankesettved at personer deltar kun dersom de føler de fårnoeigjen. For at ESA skalkunnefånytteavsosialemediermå vi derforbrukedempå en måtesomflytterossfra “informasjontil dialog”.
 • Vi harsålangtutforsketFacebook, hvor vi leggerutnyheter, videoer,blogginnleggogoppdateringeri ESA Community. Vi hari forholdtilkonferansenetablert en Twitter kanal for å skapeoppmerksomhet og pirreinteressenhosvårebrukere. Vi harsamtidig sett at Twitter fungerer bra som et startsted for fagligediskusjoner, potensieltogså for brukerstøtte og andrehjelpefunksjoner. Vi harogsåblittoppmerksommepå at detfinnesbrukeresomkommentereross (pågodt og vondt) isosialemedier.Presentasjonenesomholdesknyttettil ESA leggespåSlideshare, en tjeneste for delingavpresentasjoner, og vi harlagtutnoensmåvideoerpå YouTube. Bådevideoer og presentasjonerknyttesopp mot bådeFacebook og Twitter.Jegviloppfordrealletil å følge med pådisseulikemediene og komme med innspill – ved at diskusjoneneskjer “i plenum” såtrorjegogså at innspillene og konklusjoneneblirbedre og merreflerkterte.
 • EDB lanserte ESA 7 nå i sommersomer et veldiggodtstøtteverktøy for arbeid med politiske, og andremøter i virksomhetene.
 • ESA 7 ermøtemodulenflyttet over tilnyttgrensesnitt. Vi hariprosjektetfåttmyeerfaring med utviklingsverktøy og hvilkemuligheter Web2 giross for å skalegodebrukeropplevelser. Erfaringenebruker vi videre. Modulenertilpasset den jobbensommøtesekretærergjørførmøtet, I forbindelse med møtet og etterarbeidet. Deterraskt å fåoversikt over relevantesaker, utførteoppgaver og mulighet for tilpassingetteregnepreferanser.
 • Plandialogerpresentasjonavplansakersombehandles i ESA koblet mot kommunekartet. Alle data, milepæler og dokumenterhentesutfra ESA gjennomegneutvekslingsgrensesnitt (WebServices) og girinnbyggeretilgangtilsaksinformasjonendirektegjennombrukavkartettilKommunen.
 • EDB tokimidtenavseptemberinitiativtil å etablere en arkivkjerne for Noark 5 somåpenkildekode. Arkivkjerneerfunksjonaliteten for lagring og arkiveringavdokumenter. EDBs konsernledelsegodkjenteisluttenavseptember å utviklenyttbrukergrensesnitt for ESA – utviklingav ESA 8. Vi byggerviderepåerfaringeneframøtemodulentil å flytte all eksisterende Web-funksjonalitettilnyteknologi, og myeav Windows funksjonaliteten. Utviklingenerrettet mot å gjøredetenkelt for ulike roller å fåoversikt og utføre sine arbeidsoppgaver. I førstefaseerdet en heltnymåte å jobbe med byggesaksbehandling med nysaksgangfra a til å. I tilleggkommernaturlignokgenerellsaksbehandling. I senerefaserutvider vi med ytterligerenyeprosesserisenerefaser. Nårdisse to smelter sammen, Noark 5 arkivkjerne og nyttbrukergrensesnitt og måte å håndterearbeidsoppgavervildetutgjøre en nyversjon med en oppgradertarkitektur for programvaren. Brukergrensesnittet I ESA 8 erment å skulledekkebåde en Noark 4 kjerne og en Noark 5 kjerne.
 • Basertpåerfaringene med nyttbrukergrensesnittlanserer vi ESA 8 somplattformen for all funksjonalitet i ESA fremover.OppgaveorientertbrukergrensesnittForbedretmåte å tenkearbeidsflytServerbasertedokumentmaler – ikkemakroerRapporterArkivfunksjoner
 • EDB Sak og Arkiv Brukerkonferanse 2009 - Roadmap Og Demo Public

  1. 1. ESA – Nye kravNye muligheter<br />Espen Sjøvoll, 9. november 2009<br />
  2. 2. DB AK OG RKIV<br />E<br />A<br />S<br />E<br />spen<br />S<br />jøvolls<br />nsvar<br />A<br />
  3. 3. Førsteinntrykketfrakundedialogen<br />lendig<br />E<br />S<br />idrumpa og<br />A<br />vleggs<br />
  4. 4. For å blimindresidrumpastartet vi å<br />ksperimentere med<br />E<br />S<br />osialemedier for <br />llesomerinterresert<br />A<br />
  5. 5.
  6. 6. 7<br />E<br />n<br />S<br />uper<br />A<br />rbeidsflate for møter<br />Førstesteg I fornyelsener ESA 7<br />
  7. 7. Arbeidsflatetilpassetmøtesekretærer<br />… demo straks<br />
  8. 8. ESA 7 -Elektroniskplandialog<br />- Kartetsominngangsporttilsaksinfo<br />Koblingav kart og<br />Saksinformasjon<br />Bruker<br />ESA for tilleggsinfo i kartet<br />Fremdriftsplanfra ESA<br />Saksdokumenterfra ESA<br />
  9. 9. 7<br />E<br />nkelt å<br />S<br />pare tid med<br />A<br />utomatisk PDF konvertering<br />Nymodul under utviklingtil ESA 7<br />
  10. 10. 7<br />E<br />DB kantilby<br />S<br />entral drift og vedlikeholdav<br />A<br />plikasjonen<br />Utvikler ESA som en under utvikling<br />
  11. 11. Hvorgår ESA videre? <br />E<br />t behov for<br />S<br />trategiske<br />vklaringer<br />A<br />
  12. 12. Utviklingsplaner for EDB Sak og Arkiv<br />ESA 9 er ESA med ny Noark 5 arkivkjerne, som fri programvare tilpasset Noark5<br />ESA 8 er nytt grensesnitt for saksflyt og dokument-fangst.<br />Prosjektet startet sept -09, lansering sommer 2010<br />EDB jobber med å etablere et bredt konsortium for en fri Noark 5 Arkivkjerne<br />
  13. 13. 8<br />E<br />nklere<br />S<br />aksbehandling med<br />A<br />rbeidsflyt<br />
  14. 14. Visningavmøter og versjon 0.1 - ESA 8<br />
  15. 15. 8<br />t<br />E<br />S<br />tyringsverktøy for<br />A<br />lle<br />
  16. 16. 8<br />t<br />E<br />S<br />ystem med<br />A<br />mbisjoner<br />

  ×