• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Unitat i
 

Unitat i

on

 • 666 views

 

Statistics

Views

Total Views
666
Views on SlideShare
666
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Unitat i Unitat i Presentation Transcript

  • FOL 2n GS EDUCACIÓ INFANTIL FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
  • FOL
   • UNITAT I: EL DRET DEL TREBALL
  • FOL
   • 1.EL DRET:
   • El dret: És el conjunt de normes jurídiques que regulen la convivència dels membres d´una comunitat.
   • . L´ESTATUT DELS TREBALLADORS:
   • És la base legislativa dels drets dels treballadors.
  • FOL
   • 1.1. ELS PODERS PÚBLICS:
   • SÓN ELS QUE CREEN LES NORMES JURÍDIQUES, LES APLIQUEN I VETLLEN PERQUÈ ES COMPLEIXIN.
  • FOL
   • DIVISIÓ DE PODERS:
   • Poder legislatiu: Congrés dels Diputats, Senat i Assembles Legislatives.
   • Poder executiu: Govern, Ministeris i Comunitats Autònomes.
   • Poder judicial: Tribunals de Justícia.
  • FOL Poders públics Poder legislatiu Poder executiu Poder judicial
  • FOL
   • 1.2.FONTS DEL DRET
   • Les fonts del dret són les regles en què es basa l´ordenament jurídic.
   • Els poders públics i la societat creen les normes jurídiques i aquestes es manifesten de formes diferents.
  • FOL LLEI COSTUM PRINCIPIS GENERALS DEL DRET
  • FOL
   • LLEI: SÓN NORMES JURÍDIQUES ESCRITES DIFOSES EN BUTLLETINS OFICIALS (BOE, DOGC) ESTATALS COM PROVINCIALS, AUTÒNOMICS
   • EL COSTUM : ÉS UNA NORMA JURÍDICA NO ESCRITA. UNA CONDUCTA QUE LA SOCIETAT ASSUMEIX PER TRADICIÓ, I ES CONVERTEIX EN UNA NORMA. NOMÉS ES REGEIX EN ABSÈNCIA DE LA LLEI APLICABLE.
   • ELS PRINCIPIS GENERALS DEL DRET : UNA SÈRIE DE REGLES QUE EXPRESSEN LES CREENCES DE LA SOCIETAT.
  • FOL
   • 1.3 LES LLEIS:
   • NORMES JURÍDIQUES ESCRITES. TENEN DIFERENTS RANGS D´IMPORTÀNCIA.
   • S´ORDENEN EN TRES GRUPS:
   • LES LLEIS BÀSIQUES
   • NORMES AMB RANG DE LLEI
   • REGLAMENTS
  • FOL
   • LLEIS BÀSIQUES
   • Són les més importants del sistema legal, aprovades i modificades i derogades per les Corts Generals.
   • Són:
   • 1. LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA: norma suprema que ha de respectar qualsevol altra llei. S´estructura en dues parts quant al contingut: els principis, deures i els drets de l´Estat i l´individu . I l´altra els principis rectors de la política econòmica i social de l´Estat.
  • FOL
   • A. LLEIS BÀSIQUES
   • 2. LLEIS ORGÀNIQUES : relatives als drets fonamentals i a les llibertats públiques, les lleis que aproven els estatuts d´autonomia, el règim electoral general, les lleis d´educació, etc. Per ser aprovada o modificada requereix majoria absoluta en el Congrés dels Diputats.
   • 3 . LLEIS ORDINÀRIES: regulen la resta de matèries: la lleis del soroll fins a la publicitat, la llei hipotecària. Per ser aprovada o modificada només fa falta una majoria simple.
  • FOL
   • B. NORMES AMB RANG DE LLEI:
   • SÓN AQUELLES QUE CREA EL GOVERN AMB CÀRACTER GENERAL, AMB MATEIXA VALIDESA QUE LES LLEIS APROVADES PER LES CORTS.
   • REIALS DECRETS LEGISLATIUS: ELABORADES PEL GOVERN AUTORITZAT PER LES CORTS
   • REIAL DECRETS LLEI: DAVANT UNA NECESSITAT EXTRAORDINÀRIA I URGENT. SOTMESOS A VOTACIÓ AL CONGRÉS EN UN TERMINI MÀXIM DE 30 DIES.
  • FOL
   • C. REGLAMENTS
   • DETALLEN COM ES DESENVOLUPARAN I S´APLICARAN LES LLEIS ELABORADES PER LES CORTS.
   • REIAL DECRET : Reglament aprovat pel Consell de Ministres o el Govern en ple.
   • ORDRES MINISTERIALS : Reglaments aprovats per un ministre
   • ORDRES DE LES COMISSIONS DELEGADES DEL GOVERN : Reglaments que regulen matèries de diversos ministeris.
   • RESOLUCIONS : Normes dictades per les direccions generals, departaments dels ministeris.
  • FOL
   • 2. EL DRET LABORAL
   • REGULA LES RELACIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES QUE TENEN L´ORIGEN EN EL TREBALL PRESTAT DE MANERA PERSONAL, VOLUNTÀRIA, PER COMPTE D´ALTRI I RETRIBUÏT SOTA LA DEPENDÈNCIA D´UN EMPRESARI.
  • FOL
   • 2.1 JERARQUIA EN EL DRET LABORAL
   Dret Comunitari de la UE Constitució Espanyola Convenis de l´OIT i Tractats internacionals Lleis Normes amb rang de llei Reglaments Convenis col.lectius Contracte de treball Costum laboral
  • FOL
   • 2.1. JERARQUIA EN EL DRET LABORAL
   • 1r. Dret comunitari europeu: 1986 adhesió espanyola a la CEE = modificació la Constitució per tal de poder aplicar les disposicions comunitàries sense prèvia aprovació Corts.
   • Disposicions normatives:
   • Els reglaments: Obligatoris i directament aplicables en els Estats Membres al ser publicats al DOUE
   • Les directives: Obligatòries pel que fa a resultats a assolir però llibertat sobre la manera i mitjans de fer-ho.
  • FOL
   • 2n. La Constitució Espanyola: estableix els drets fonamentals dels treballadors en matèria laboral.
   • 3r. Convenis de l´Organització Internacional del Treball i Tractats internacionals: són un referent en la lluita per aconseguir condicions de treball dignes a tot el món.
   • 4t. Lleis i normes amb rang de llei: lleis orgàniques, lleis ordinàries, drets legislatius i els decret llei. ESTATUT DELS TREBALLADORS.
   • 5è. Reglaments: Desenvolupen lleis.
   • 6è. Convenis col.lectius
   • 7è. Contracte de treball.
   • 8è. El costum laboral.
  • FOL
   • 2.2 ADMINISTRACIÓ I JURISDICCIÓ SOCIAL
   • La Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS): és el principal òrgan de control de la normativa laboral.
   • Els jutjats i els tribunals laborals: S´ocupen de resoldre els possibles conflictes i d´interpretar la llei. Els òrgans facultats per a la tutela d´aquests drets són les SALES SOCIALS. Són:
  • FOL
   • JERARQUIA DELS TRIBUNALS LABORALS
   Tribunal Suprem Sala IV Social Audiència Nacional Sala Social Tribunals Superiors de Justícia de les CC.AA Sala Social Jutjats socials
  • FOL
   • JUTJATS SOCIALS: 1a. Instància dels processos laborals. Tenen jurisdicció en tota la província.
   • SALES SOCIALS DELS TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA DE LES CC.AA. Competència autonòmica
   • SALA SOCIAL DE L´AUDIÈNCIA NACIONAL: Té seu a Madrid i jurisdicció a tot Espanya.
   • SALA SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREM: a nivell estatal. Resol sobre interpretacions d´altres tribunals o corregir sentències com unificar criteris d´interpretació.
   • TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LES COMUNITATS EUROPEES (TJCE): Òrgan de control del dret comunitari europeu.
  • FOL
   • TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:
   • Resol sobre els recursos d´inconstitucionalitat de la llei o recursos d´empara interposats per violació dels drets fonamentals del treballador recollits a la Constitució.
  • FOL
   • 2.3. PRINCIPIS DEL DRET DEL TREBALL
   • SÓN CRITERIS QUE PERMETEN RESOLDRE CONFLICTES EN CAS QUE SORGEIXIN.
   • A LA BASE D´AQUESTS PRINCIPIS HI HA L´OBJECTIU DE PROTEGIR I BENEFICIAR AL TREBALLADOR
  • FOL
   • PRINCIPI DE LA JERARQUIA NORMATIVA : Les normes laborals de rang inferior s´han de sotmetre a allò que es regula en les de rang superior. (Piràmide de la jerarquia de la normativa laboral).
   • PRINCIPI DE NORMA MÉS FAVORABLE : En cas de conflicte entre dues o més normes, s´aplicarà la més favorable per al treballador, encara que sigui rang inferior.
  • FOL
   • PRINCIPI DE CONDICIÓ MÉS BENEFICIOSA: S´han de respectar els beneficis adquirits pels treballadors mitjançant el contracte de treball, encara que a posteriori s´aprovi una norma que suprimeixi o estipuli condicions menys favorables.
   • PRINCIPI IN DUBIO PRO OPERARIO: En cas de dubte vers la interpretació d´una norma, s´aplicarà la més beneficiosa per al treballador.
   • PRINCIPI D´IRRENUNCIABILITAT DE DRETS: Els treballadors no poden renunciar als drets laborals reconeguts per les lleis, convenis o norma aplicable.
  • FOL
   • 2.4. DRETS I DEURES DE LA RELACIÓ LABORAL
   • De la relació laboral, se´n deriven una sèrie de drets i deures tant per al treballador com per l´empresari.
   • La Constitució Espanyola recull els drets dels treballadors en general.
   • L´Estatut dels Treballadors (ET) especifica el contingut i l´abast de molts dels drets i deures dels treballadors.
  • FOL
   • A. DEURES DEL TREBALLADOR
   • OBEDIÈNCIA: El treballador ha de fer el treball convingut sota la direcció i el control de l´empresari.
   • EL TREBALLADOR POT DESOBEIR ORDRES QUAN:
   • IMPLIQUIN RENUNCIAR ALS DRETS FONAMENTALS
   • QUE POSIN EN RISC GREU LA VIDA O SALUT DEL TREBALLADOR
   • AFECTIN LA SEVA VIDA PRIVADA
   • ATAQUIN EL SEU DRET A LA DIGNITAT
  • FOL
   • DEURES DEL TREBALLADOR
   • BONA FE: Prestació laboral amb honradesa i ha de contribuir a la millora de la productivitat.
   • DILIGÈNCIA: El treballador està obligat a prestar els seus serveis amb el mirament i la rapidesa suficients. Com que el rendiment té efectes quantificables, les normatives solen recórrer al costum per fixar aquest rendiment.
  • FOL
   • B. ELS DRETS DELS EMPRESARIS
   • L´ET no recull un catàleg de drets i deures de l´empresari, però se´n dedueixen els poders de l´empresari.
   • PRINCIPALS DRETS :
   • 1. EL PODER DE DIRECCIÓ
   • 2. EL PODER DISCIPLINARI
  • FOL
   • PODER DE DIRECCIÓ: FACULTAT PER DICTAR ORDRES SOBRE LA MANERA, TEMPS I EL LLOC D´EXECUCIÓ DEL TREBALL. POT MODIFICAR LES CONDICIONS DE LA PRESTACIÓ LABORAL AMB CAUSA JUSTIFICADA.
   • HI HA MODIFICACIONS QUE ALTEREN EN GRAN MANERA EL PACTAT, FINS AL PUNT QUE EL TREBALLADOR TÉ DRET A EXTINGIR EL CONTRACTE AMB INDEMNITZACIÓ.
  • FOL
   • 2. PODER DISCIPLINARI :
   • LA FACULTAT DE VIGILAR I CONTROLAR L´EXECUCIÓ DEL TREBALL I EL COMPLIMENT DEL TREBALLADOR DE LES SEVES OBLIGACIONS I LA FACULTAT D´IMPOSAR SANCIONS EN CAS D´INCOMPLIMENT.
   • LES FALTES I SANCIONS ES TIPIQUEN COM A LLEUS, GREUS I MOLT GREUS.
  • FOL
   • LES FALTES PRESCRIUEN ALS 6 MESOS D´HAVER-SE COMÉS.
   • PRESCRIPCIÓ: ÉS L´EXTINCIÓ D´UN DRET, D´UN DEUTE O D´UNA RESPONSABILITAT A CAUSA DEL TRANSCURS DEL TEMPS ESPECIFICAT A AQUEST EFECTE.
  • FOL 60 MOLT GREU 20 GREU 10 LLEU Dies naturals per imposar una sanció Tipus de falta
  • FOL
   • DEURES DEL EMPRESARIS
   • ES RESUMEIXEN EN L´OBLIGACIÓ GENERAL DE RESPECTAR ELS DRETS DELS TREBALLADORS.
  • FOL
   • 2.5. EXCEPCIONS DEL DRET LABORAL
   • SÓN RELACIONS LABORALS QUE, PER LES SEVES CARACTERÍSTIQUES, QUEDEN EXCLOSES PARCIALMENT O TOTALMENT DEL QUE S´ENTÉN DRET LABORAL:
   • A. LES RELACIONS LABORALS ESPECIALS
   • B. LES RELACIONS NO LABORALS.
  • FOL
   • A. RELACIONS LABORALS ESPECIALS
   • Estan parcialment dins l´ET, només se´ls aplica la normativa general en absència de regulació pròpia.
   • Són:
   • Personal d´alta direcció.
   • Treballadors de la llar.
   • Esportistes professionals.
   • Artistes en espectacles públics.
   • Discapacitats en centres especials d´ocupació.
   • Menors sotmesos a mesures d´internament.
   • Condemnats en institucions penitènciaries.
  • FOL
   • B. LES RELACIONS NO LABORALS
   • El dret laboral no s´aplica a aquestes relacions, és a dir, no se´ls aplica en cap sentit allò que estableix l´ET.
   • Són:
   • La relació de servei dels funcionaris públics.
   • Les prestacions personals obligatòries: “treballs per a la comunitat” imposats per un jutge.
   • El treball voluntari: veïnatge.
   • Treballs familiars: fent referència al cònjuge i altres familiars fins al segon grau de consanguinitat.