Leksione e dr.administrative esi hasko

 • 4,567 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
4,567
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
66
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Tema 1 Perkufizimi i aktit administrativ publike .kjo veprimtari i jep aktit procedures se caktuar nga ligji eshte shkak autorsine .forma dhe permbajtja e aktit per pavlefshmerine absolute te aktit .kurAkti administrativ ka nje qellim te caktuar akti eshte ne formen shkresore verbale akti verbal pritet te apelohet ,arsyetimi i tijqe lidhet me krijimin ndryshimin ose (duhet te konfirmohet me shkrim ,ne rast behet me shkrim dhe iu komunikohetshuarjen e nje marredhenie juridike te se ne nje konfirmim te tille ka nje interes paleve te interesuara brenda 10 diteve .caktuar .Akti prodhon efekte juridike ne te ligjshem dhe personi i interesuar ebaze te vullnetit dhe te ndergjgjegjjes te kerkon menjehere nje gje te tille .me ane tevete njeriut .Akte me natyre individuale – shenjave pembajtja :autoritetin ,organinnxirren ne baze dhe per zbatim te nje akti qe nxjerr aktin si dhe cdo delegim ose tema 2 vecorite e aktiti administrativ aktijuridik me natyre te pergjithshme .psh ligji nendelegim te pushteteve ,identifikimin e administrativ eshte akt juridik aktiper urbanistiken parashikojne normen e paleve te cileve u drejtohet akti administrativ eshte akt i njeanshem –pergjithshme per ndertimet pa leje .mbi ,parashtrimin e fakteve ,bazen ligjore te organet administrative veprojne perkete norme te pergjithshme organi i aktit ,argumentimin e kuptimit te aktit llogari te shtetit .akti administrativ eshtespecializuar nxjerr aktin individual per ,daten e hyrjes ne fuqi te tij ,nenshkrimin e specifike e organeve qe kryejne veprimtariprishjen e ndertimit pa leje .Akti titullarit te organit qe nxjerr aktin administrative akte administrative teadministrativ duke qene i autorizuar nga ..permbajtja duhet te jete e qarte dhe e nxjerra nga presidenti :emeron shkakonligji ka automatikisht paoja ligjore .akt percaktuar mire .dispozitivi –permban funksionare te ndryshem te shtetit jepadministrativ jane : shprehjen e vullnetit te organit te shtetesine administrates .ai eshte elementi me grada ushtarake edhe dekretet qe nxjerr vendim permbajtesor dhe pa te nuk ka akt urdher presidenti jane akteadministrative .akte qe administrativ .qellimi i aktit –qellimi per nxjerr kuvendi akte administrative te urdherese nxjerrjen e aktit administrativ perben nxjerra nga ghykata akte qe nxrirren nga rregullore vullnetin shteteror te organit administrativ keshilli i larte i drejtesise akti administrati udhezim .megjithate nga nje akt administrativ eshte akt nenligjor ligji sanksinon parimet leje mund te lindin dhe pasoja juridike te cilat e pergjithshme per rregullimin e qarkore nuk deshirohen nga organi perkates marredhenieve qe krijohen ose protokolle administrativ .akti administrativ dallohet ndryshohen me daljen e tij ndersa akti leter nga veprimet e paligjshme sepse qellimi i specifikon detajon dhe pershtat me imtesi dheshmi tij eshte ardhja e pasojave juridike qe duke bere zhberthimin ose rregullimin ne licence parashikon vete akti dhe prandaj akti praktike te kesaj marredhenie juridike ,te dipllome presupozohet si nje veprim i ligjshem cilen eshte e pamundur ta rregulloje te .arsyetimi i aktit duhet te perfshije faktet gjithe ligji .dallimi midis aktitakti administrativ eshte nje nder format thelbesore ,boshtin llogjik ,dhe bazat administrativ dhe vendimet gjyqesore edhekryesore ne veprimtarine ekzekutive dhe ligjore .qe ka pasur parasysh autoriteti vendimet e gjykata kane karaktervendimarrese te organeve te administrates administrativ .mosrespektimi i formes dhe nenligjor vendimi gjyqsor eshte individual
 • 2. (zgjidh nje marreveshje specifike midis administrative qe nxirren nga urdherit epaleve )efektet e vendimit gjyqesor vendimeve gjyqsore –kur gjykatashterihen vetem mbi ceshtjen konkrete dhe shfuqizon nje akt te vjeter organetjo me tej .eshte i detyrueshem ndaj paleve detyrohen te bejne nje akt te ri .aktene gjykim dhe i sherben zgjidhjes se verbale jane :urdhri i kryeministritkonfliktit midis tyre .vendimi gjyqesor tema 3 klasisfikimi i aktit administrativ ministri ose drejtues insitucioni .(nukmerret nga gjykata .efekti i shtrirjes ne zbatohetnga organet kolegjiale .aktethapsire i vendimit gjyqsor nga ai i aktit akt administrativ strukturues krijon verbale sjellin pasoja juridike si atoadministrativ nuk eshte njelloj .vendimi ndryshon ose leviz nje marredhenie shkresore ne momentin qe organigjyqsor ka efekt detyrues per cdo organ konkrete ligjore si psh :natyralizimi i nje administrativ e arsyeton ate .detyrimiqe lidhet me konfliktin e zgjidhur me kete personi ,emertimi ne nje post ,dhenia e nje ligjor per arsyetim e shnderron ne nje aktvendim .vendimet gjyqsore ekzekutohen grade .akt administrativ deklarativ –shpall shkresor . efekt qe sjell akti :akti sjell efekt,ndersa per aktet nuk zbatohet e njejta nje atribut te rendesishem nga pikepamja detyrues ose favorizues .aktemenyre .disa akte administrative ligjore e nje personi :shpallja si qytetar administrative detyruese .parasikojne lloje dhe masa denimi me te nderi .tjeter ndarje eshte aktibuta nga ato qe parashikon nje vendim administrativ autoritar ,unilateral ,dhepenal .sipas kushtetues e drejta per te konsensual .pra ne akte qe nxirren meanulluar ose ndryshuar nje vendim autoritetin e pushtetit shteteror ,dhe negjygjesor i perket vetem nje instance me te akte qe kerkojne detyrimishtlarte gjyqesore .anullimi i vendimeve marreveshjen konsensus ose nismen egjyqsore behet vetem nga gjykata me e subjekteve qe bejne pjese ne akt .nismalarte dhe jo nga autoritetet administrative . per nxjerrjen e aktit administrativ akte administrative te nxjerra me nismen e organit akte administrative te nxjerra me kerkese te subjekteve te interesuara (ne cdo rast ekziston detyrimi i organit qe te nxjerre aktin )ne rast se nuk merret parasysh kerkesa subjekti i interesuar ka e drejte te kerkoje rishikim administrativ ose gjyqsor .akte admistrative qe nxirren nga urdherimet e ligjeve –ne kete rast eshte kushtetuta ose ligji qe detyron keto organe qe te nxjerrin akte administrative .akte
 • 3. Tema3 Pavlefshmeria e Akteve c. Kur vullneti i organit te administrates Pavarsisht nga kjo, ne fakt ato janeAdministrative eshte me ves nxjerre si akte Kur nxirret nje akt ose kryhet nje veprimi dhe kane mundur te krijojne edhe pasoja Tema Rastet e pavlefshmerise relative: caktuar nga autoriteti shteteror, juridike duke cenuar interesat e te tjereve.1. Aktet administrative do te quhen duehet te ekzistoje nje motiv a nje deshire Prandaj me konstatimin e pavlefshmeriserelativisht te pavlefshme, kur ato jane qe materializohet ne nje vullnet se aktit ose me deklarimin enxjerre juridik. Perputhja midis vullnetit te pavlefshmerisene kundershtim me ligjin, por megjithate brendshem dhe deklarimit te jashtem qe se tij, organi me i larte ose gjykata jane tenuk jane absolutisht te pavlefshme. organi shfaq me aktin ose veprimin detyruar shpesh te rregullojne pasojata. Kur permbajtja e aktit nuk perputhet administrativ per ben kusht per juridike te krijuar nga nxjerrja e aktit.me permbajtjen e ligjit vlefshmerine e aktit. Shkak iRasti kur nje subjekti te caktuar i njeh te mosporruthjes mund te behen veset e Pavlefshmeria e akteve administrativedrejtat, te cilat ligji nuk i vullnetit, Akti administrativ eshte shfaqje e vullnetit te pushtet perparashikon ose kur akti i refuzon te drejtat gabimi ose lajthitja, mashtrimi, dhuna te krijuar , ndryshuar osedhe favore te cilin ligji ia njeh. fizike morale etj. shuar pasoja te caktuar juridike, krahas elementeve teb. Kur permbajtja e aktit nuk perputhet Efektet e aktit administrativ relativisht te domosdoshem qe percaktojneme qellimin e ligjit pavlefshem permbajtejn, formen kerkon ekzistencen e kushteve teAutoriteti kompetent kur miraton nje akt Per sa kohe qe akti administrativ tjera ligjore, mungesa e te cileveadministrativ, ka nje qellim, i cili relativisht i pavlefshem nuk eshte bere sjell pavlefshmerine e tij.duhet te gjeje shprehjen ne vullnetin objekt i Pavlefshmeria eshte nje gjendje juridike paligjshmeriejuridik te shprehur. Gjithashtu, vete ankimit administrativ ose gjyqesor brenda qe krijohet nga organi iakti ka nje qellim i cili duhet t ejte ne afateve te percaktuara nga ky Kod, ose administrates publike nepermjet zbatimit te gabuar osepepruthje me qellim qe ka ligji. Kur nuk vullnetit juridik te vesuar qepermbajtja e aktit gjate zbatimit te tij eshte revokuar/shfuqizuar nga organi shfaqet ne aktin a veprimin konkret administrativ.rezulton se nuk i pergjigjet qellimit te administrativ kompetent, ai prodhon Pavlefshmeria e aktit administrativ eshte e lidhur meligjit, jemi ne kushtet e nje pavlefshmeri efektet e nje paligjshmerine, por nuk duhetrelative. Pra sipas saj organi akti administrativ te vlefshem/ te rregullt. asnjehere te konfondohet me parregullsine e aktit.administrativ, nxjerr nje akt duke iu Dallimi ndermjet pavlefshmerise absolute Kemi dy raste te pavlefshmerise se aktit absolute dhereferuar saktesisht si kompetences dhe relative relativeashtu edhe procedures konkrete, por nuk Aktet adminsitrative absolutisht dhe Akti administrativ absolutisht i pavlefshem eshte akti qekerkon krijimin e atyre pasojava relativisht te pavlefshme trajtohen si akte per shkak te shkeljesqe ka si qellim ligj. Ne nje rast te tille ai te thelbesore te ligjit, nuk e ka fuqine juridike te nje akti tendjek qellime te tjera duke paligjshme, duke perdorur terminologjine vlefshem dhe objektivishtushtruar pushtetin ne menyre te e nulitetit, te moskezistences se aktit si dhe konsiderohet sikur nuk ka ekzistuarper asnje cast. Akteshtremberuar dhe te gabuar. te mosjelljes se pasojave juridike. administrative absolutisht te
 • 4. pavlefshme jane ato akte qe nxjirren ne kundershtime procedures, mund te paraqitet ne menyra te ndryshme,flagrant me ligjin. (neni 115 i por e rendesishme eshte teK.Pr.A) kuptohet qe jo te gjithe shkeljet shpien ne1.3.1 Rastet e pavlefshmerise absolute (neni 116 i pavlefshmerine absolute te aktit, vetem atoK.Pr.A): qe jane bere ne menyre flagrante . Cka do te thote qe1-Akti administrativ do te konsiderohet absulutisht kurmosrespektimi i elementeveeshte nxjerre nga nje organ duhet te jete i asaj rendesie, qe te kene ndikuar dpd neadministrativ i paidentifikuar dhe qe nuk njihet si i tille. nxjerrjen e aktit administrativ.Qe nje organ te konsiderohet i 1.3.2Efektet e aktit administrativ absolutisht teLegjislacioni Kombetar pavlefshem77 1. Aktet administrative absolutisht te pavlefshme nuknjohur nga ligji, ai duhet te jete i pajisur me tagra prodhojne pasoja ligjorepushteti, te jete kompetent per pavaresisht nga fakti nese jane deklaruar apo jo si teveprimtarine konkrete administrative qe do te kryeje, si tille.dhe te kete strukturen 2. Secila pale e interesuar mund te kerkoje qe aktiperkatese organizative administrative. administrativ te shpallet2- Akti administrativ nxirret nga nje organ administrativ absolutisht i pavlefshem. Kerkesa ne fjale mund te behetne kapercim te kufijve te ne cdo kohe. Organikompetencave te tij. Cdo organ administrativ i administrativ kompetent, me nismen e tij, mundet tepercaktohet me ligj ose akt nenligjor deklaroje nje aktkompetence per fushen qe mbulon, me qellim ushtrimin administrativ absolutisht te pavlefshem ne cdo kohe.e te drejtave dhe detyrave 3. Ne qofte se vetem nje pjese e aktit eshte absolutisht ebrenda juridiksionit perkates. Ushtrimi i komptencave pavlefshme, i gjithe aktipertej kufijve te ligjit perben do te konsiderohet absolutisht i pavlefshem, ne rast secenimin te parimit te ligjshmerise dhe per rrjedhoje, pjesa qe anulohet eshte aqveprimet ose aktet administrative, e rendesishme saqe pa te akti nuk e realizon qellimin eqe nxirren nga kjo veprimtari e pakufizuar dhe tij.arbitrare sjellin domosdoshmerishtpavlefshmerine juridike te tyre.3- kur akti eshte nxjerre ne kundershtim me formen dheproceduren e kerkuar ngaligji. Respektimi i formes dhe procedures se nxjerrjes seaktit administrativ perben njenga elementet me te rendesishem qe percaktonvlefshmerine etij. Shkelja e formes dhe
 • 5. te kundershtuar nje akt te tille duhet te jete i dpd dhe i Rendesia e shkeljes, ky eshte nje tjeter tipar dallues •] specifikuar. Pra vetem pala midis dy llojeve te qe preket ne menyre te dpd nga akti ka te drejte te pavlefshmerise se aktit administrativ, aktet absolutisht te kerkoje anulimin e tij ne rruge pavlefshme konsiderohen administrative a gjyqesore. ato akte qe jane nxjerre ne kundershtim flagrant me •] Disponimi, per disponimin e e nje akt absolutisht ligjin, ndersa aktet relativisht te pavlefshem mund te te pavlefshme jane te nje shkalle me te ulet ne drejtim te shprehet kryesisht edhe vete gjykata, pa qene nevoje shkelje se ligjit dhe te e nje kerkese nga pala, pasojave juridike qe sjellin.Tema 4 ndersa per deklarimin e pavlefshmerise relatve se aktit 70Parashkrimi eshte nje term i ardhur nga latinishtjaDallimi ndermjet pavlefshmerise absolute dhe relative administrativ kerkohet •gpreascriptio•h, qe do te thote se nje e drejte eshte eAktet adminsitrative absolutisht dhe relativisht te detyrimisht kerkesa e pales qe te nxirret vendimi shkelur ose kundeshtuar , mjaft kohe me pare dhepavlefshme trajtohen si akte te gjyqesore. meqenese gjate gjithe kesaj kohe subjekti i se drejtespaligjshme, duke perdorur terminologjine e nulitetit,•] Parashkrimi70, per te konstatuar pavlefshmerine nuk ka bere veprime nevojshme per mbrojten e saj, ligji temoskezistences se aktit si dhe absolute te nje akti e quan kete marredhien si te vjeteruar dhe nukte mosjelljes se pasojave juridike. Pavarsisht nga kjo,administrativ, kerkesa apo padia ne gjykate behet nelejon qe kjo e drejte te realizohet ne menyre te ne cdofakt ato jane nxjerre si akte kohe. Arsyeja kreysore detyrueshme, dmth me ane te forces shternguese tedhe kane mundur te krijojne edhe pasoja juridike duke lidhet me nulitetin e aktit dhe e pasojave te tij. Ndersa organeve kompetente shteterore.cenuar interesat e te tjereve. per te kundershtuar •] Eleminimi i pavlefshmerise akti administrativPrandaj me konstatimin e pavlefshmerise se aktit osepavlefshmerine relative t enje akti ne organet me absolutisht i pavlefshem, si rregulldeklarimin e pavlefshmerise kompetente administrative os ene nuk mund te kthehet ne akt te vlefshem nga oragni qe ese tij, organi me i larte ose gjykata jane te detyruar gjykate, ne K.Pr.A parashikohen rregullla dhe afate pernxjerre. Ndersa te aktet kashpesh te rregullojne pasojat ankmin administrativ, relativisht te pavlefshme, pavlefshmeria mund tejuridike te krijuar nga nxjerrja e aktit. duke e trajtuar ushtrimin e kesaj te drejte si te zhduket me lehte, pasi organi qe parashkrueshme. ka nxjerre mjafton te shmanget shkelja e ligjit. •] Efekti prapaveprues, kur konstatohet pavlefshmeria Kundershtimi i pavlefshmerise se aktit administrativLe te analizojme dallimet midis tyre: absolute e aktit Arsyet se perse pavlefshmeria e aktive dhe e veprimeve•] Legjitimiteti , per konstatimin e pavlefshmerise administrativ, vendimi i organit kompetent ka fuqi juridike duhet teabsolute te aktit administrativ e prapavepruese, qe do te thote kundershtohet ne procedurat e rishikimit administrativben cdo organ shteteror a subjekt juridik e fizik i cilise duhe te rregullohen te gjithe pasojat qe nga momenti gjyqesore jane si me poshte dhendeshet me te. Ndersa te qe eshte nxjerre akti 1. Nje akt administrativ megjithese eshte i pavlefshem,pavlefshmeria relative pasojat juridike te aktit jane teadministrativ i konstatuar si i pavlefshem, ndersa prodhon ne fakt efekteligjshme deri ne castin kur revokimi dhe shfuqizimi i juridike. Akti i pavlefshem prodhon pasoja juridike teorgani kompetent deklaron pafuqine e tij juridike. Kjo akteve relativisht te pavlefshem ka fuqi vetem, per tepaligjshme deri nedo te thote qe interesin per ardhmen. momentin qe organi kompetent shprehet per te.
 • 6. 2. Kundershtimet e paligjshme per te kryer nje veprim telejuar nga ligji, sjellinefekte te subjektet deri ne momentin qe ketokundershtime menjanohen ngaorgani kompetent qe shqyrton ceshjten.3. Pamundesia e autoritet per te riparuar vete gjendjen epaligjshmerise. Ka rasteqe autoriteti publik pranon se ka vepruar ne menyre tepaligjshme dhe ai kapamundesi ligjore qe te revokje vendimin e vet. Kyrregull vlen per aktet epavlefshme qe nxirren nga organe inkompetente , si dheper ato raste qe ligjinuk lejon organin ta revokoje ate.Ankimi administrativ dhe rishikimi gjyqesore janemundesite qe ligji iu njeh cdoindividit ndaj arbitrartit qe mund te parqese nje aktadministrativ, duke respektuar tedrejtat dhe lirite e njeriut te njohura nga kushtetuta eR.SH.
 • 7. Tema 5 Pushimi i fuqise se akteve cilit ka dale akti shfuqizohet nga nje ligj iadministrative, llojet e tij dhe pasojat mevonshem)Termi pushimi i fuqise juridike te nje akt 2. Pushimi juridik eshte rasti kur aktiadministrativ eshte nje term teorik i administrativ e pushon fuqine juridikeshkences nepermjet nderhyrjes se organit qe e kate se drejtes. Pushim i fuqise juridike te nxjerre aktin, nderhyrjes se nje organiaktit sjell nderprerjen e metejshme te me te larte (epror) ose gjykates.pasojave Kryerja e veprimeve aktive nepermjetqe rrjedhin nga akti. Ne praktiken ushtrimit tyre nje vullneti te shprehuradministrative dhe ne te gjithe dispozitat pozitiv ngaligjore, per organi i autorizuar me ligj perben dhete percaktuar pushimin e fuqise juridike te dallimin kryesor ndermjet pushimit faktikaktit administrativ nuk perdoret termi dhepushim por anulim, shfuqizim, ndryshim, atij juridik.revokim, etj. Dy jane menyrat klasike te Legjislacioni Kombëtarpushimit te fuqise juridike te aktit 80administrativ:1. Pushimi faktik, eshte rasti kur aktiadministrativ pushon vetvetiu fuqine e tijjuridike si dhe prodhimin e pasojave temetejshme ligjore.Shkaqet me kryesore qe mund te sjellinpushimin faktik te fuqise juridike te njeakti administrativ jane:a. Arritja e qellimeve ose plotesimi idetyrave te caktuara ne akt. (aktet qenxjerr KM ne rast fatkeqesie natyrore)b. Vertetimi i fakteve e ngjarjeve tekarkaterit natyror e juridik, te cilatkane ndikim percaktues mbimarredhenien juridike te krijuar nga aktiadministrativ. (suprimi i subjekt te cilit idrejtohet akti)c. Humbja e aktualitetit te aktitadministrativ (kur ligji ne zbatimin e te
 • 8. nje akti te ri juridik. Shfuqizimi i aktit behet per ato shkaqe qe zbatohet dhe revokimi i tij. Shfuqizimi eshte e drejta e organit te larte administrativ te pushoje fuqine juridike te nje akti te organit me te ulet nepermjet shuarjes se pasojave juridike te krijuara, krijimin e efekteve te reja ligjore per Tema 6 Format kryesore nepermjet te subjektet e interesuara ose ndryshimin ecilit realizohet pushimi i fuqise juridike te pasojaveaktit ekzistuese.administrativ: Aktet administrative shfuqizohen ose- Revokimi i aktit nga organi qe e ka revokohen me nismen e organit kompetentnxjerre. Revokimi, si rregull mund te ose sibehet per rezultat i kerkeses per shqyrtim aposhkak te pavlefshmerise se aktit, si dhe te apelimit te paleve te interesuara (neni 125parregullsise se tij. Kur akti administrativ Ieshte bere pengese per rregullimin e K.Pr.A) Me perjashtim te rasteve kur memarredhenieve te reja, te krijuara si ligj parashikohet ndryshe, akti revokuesrrjedhoje e osendryshimit te rrethanave dhe kushteve shfuqizues ka te njejten forme ligjore dhekonkrete, organi mund ta revokoje ate. ndjek te njejtat procedura me aktin qeE drejta e organit administrativ per te revokohet ose shfuqizohet.shqyrtuar aktin e tij nepermjet ndryshimit Aktet administrative absolutisht tea pavlefshme nuk mund te shfuqizohen aposhfuqizimit, per arsye te revokohen.papershtashmerise me ligjin, me rrethanat Aktet administrative nuk revokohen apoose me kushtet e shfuqizohen:krijuara pas daljes se tij, perben konceptin a) kur ligji parashikonjuridik te revokimit. parevokueshmerine/pashfuqizueshmerine- Shfuqizimi i aktit nga nje organ me i e tyre;larte administrativ. Shfuqizimi, ashtu si b) kur akti krijon te drejta te ligjshme;edhe (perjashtimisht mund te revokohen kurrevokimin kryhet me ane te nxjerrjes se ato
 • 9. demtojne interest e paleve te ciuleve iu vetem per shkak te pavlefshmerise a ndreqja edrejtohen ose kur te gjithe palet e kunderligjshmerise se aktit. Parrugullesia gabime materiale pasi kjo e fundit nukinteresuar e aktit ndikon mbi pasojat e krijuara. Ndreqja ebien dakord per revokimin os shfuqizimin administrativ nuk eshte objekt shqyrtimi gabimeve materiale nuk ka qellime aktit) nga gjykata sepse ajo nuk ka te drejte te nderprerjen e fuqise juridike te aktit porc) kur akti i jep administrates te drejta dhe vleresoje rregullshmerine e aktit, por ajo ka sidetyrime nga te cilat nuk mund te hiqet vetem kunderligjshmerine e tij. Anullimi i qellim saktesimin e te dhenave te cilat nukdore. akti e cenojne permbajtejn e aktit, te dhena qeE drejta per te revokuar aktin i takon administrativ nga gjykata nderpren kane te bejne me anen redaksionale eorganit qe e ka nxjerre ate, me perjashtim vazhdimin e metejshem te efekteve gjuhesor e tij.te juridike te aktit Aktet mund te ndreqen nga autoritetirasteve kur me ligj parashikohet ndryshe, te pavlefshem. Ankimi gjyqesor i aktit administrativ ne cdo kohe. Nje person indersa te drejten per shfuqizimi i aktit administrativ behet objekt i juridiksionit prekureshte gjyqesore pasi subjektet e interesuara e nga nje akt i tille mund te kerkojeprerogativ i organit epror. kane konsumuar te drejten e rekursit modifikimin formalisht nepermjet njeRevokimi dhe shfuqizimi i akteve administrativ, ne organet administrative kundershtimiadministrative kane fuqi vetem per te ne rrugen hirarkekie, por mund te behen para autoriteti adminskitrativ ose edheardhmen. Por edhe duke iu ankuar autoriteti te interesuar aporevokimi dhe shfuqizimi kane fuqi te dpd ne gjykate kur ligji e parashikon mbikqyeres. Ndreqja ka fuqiprapavepurese vetem kur ata behen per nje gje te tille. Padia per anullimin e aktit prapavepruese, pasi akti konsiderohet ishkak te administrativ mund te ngrihet atehere kur sakte dhe ligjor qepavlefshmerise se aktit qe revokohet ose paditesi argumenton se akti administrativ ne momentin qe eshte nxjerre. Nismen pershfuqizohet. eshte i paligjshem dhe i cenon interesat kryerjen e ndreqejes e ka organiVete organi qe ben revokimin apo dhe te drejtat e tij. kompetentshfuqizimin mund ti jape fuqi Subjekti mund te kerkoj permes kesaj po ashtu edhe pala e interesuar. Perprapavepruese aktit padie shfuqizimin ose ndryshimin e aktit ndreqjen e gabimeve duhet te behet po airevokues/shfuqizues, kur te gjitha palet e administrativ, por ai permes padise mund publicitet qe i eshte bere edhe aktit neinteresuara bien dakord me shkrim per te kerkoje edhe kundershtimin e refuzimit momentin qe eshte nxjerre.revokimin/shfuqizimin e aktit, me kusht qe teakti te kete krijuar te drejta te tilla nga te nxjerrjes se aktit adminsitrativm ose qecilat mund te hiqet dore. lihet pa u shqyrtuar ne afatin e caktuar .- Anulimi pjeserisht ose teresisht i aktit - Ndreqja e gabimeve materiale ne aktinadministrativ nga gjykata. Ky lloj pushimi administrativjuridik i aktit administrativ behet ne rastet Pushimi i fuqise juridike te nje aktie parashikura shprehimisht ne ligj dhe adminkistrativ duhet te dallohet nga
 • 10. 75 drejta dhe Cdo akt administrative i interesa te ligjshem ose shprehur ose i konfrimuar vendosin apo rendojne me shkrim duhet te detyrime apo ndeshkime; permbaje edhe b) perbejne vendim ne arsyet e nxjerrjes se tij. lidhje me kerkesat per Arsyetimi i aktit duhet te shqyrtim apo apelimet; perfshije faktet thelbesore, c) perbejne nje vendim te boshtin kundert me pretendimet e logjik dhe bazat ligjore qe paleve te interesuara ose ka pasur parasysh ne autoriteti administrative. kundershtim me nje Nepermjet informacion apo propozim arsyetimit te aktit zyrtar; qartesohet qellimi qe ka d) perbejne devijim nga pasur organi. Arsyetimi praktika e ndjekur per perben nje element zgjidhjen e ceshtjeve te shume te rendesishem te ngjashme; formes qe ndikon ne e) shkaktojne revokimin, vlefshmerine e tij. Sipas shfuqizimin, modifikimin nenit 116 te ose pezullimin e nje akti te K.Pr.A mosrepsektimi i meparshem. formes dhe i procedure se Jo gjithmone arsyetimi percaktuar nga ligji paraqitet i detyrueshem, perben shkak kemi dhe raste kur ky per pavlefshmerine element nuk absolute te nje akti. Per perben cenim te rrjedhoje rastet kur vlefshmerise se aktit si per arsyetimi perben aktet qe ratifikojne domosdoshmeri per vendimet e mara ngaTema 7 Arsyetimi i Aktit Administrativ vlefshmerine e nje akti bordet, jurite apo jane kur aktet: komisionet e ngritura ngaArsyetimi i aktit a) mohojne, shuajne, administrata, si dheadministrativ kufizojne apo prekin ne urdhrat e eproreve, qeLegjislacioni Kombëtar ndonje menyre tjeter te kane te bejne me ceshtje te
 • 11. brendshme, te cilat nukkane nevoje te arsyetohen.Arsyetimi duhet te jete iqarte dhe te perfshijeshpjegimin e bazes ligjoredhe faktike teaktit. Kur arsyetimi eshtebere me informacionet apopropozimet e meparshme,mundte mjaftoje si arsyetimpranimi i tyre nga ana eorganit pergjegjes permarrjen evendimit perfundimtar. Neketo raste informacionetdhe propozimet emeparshme janepjese perberese e aktit.Perdorimi per arsyetim ite dhenave te paqarta,kontradiktore ose tepasakta eshte ibarazvlefshem memungesen e arsyetimit. Nerastet e ceshtjeve analogemund teperdoren arsyetimet ebera ne ceshtjet emeparshme, me kusht qete mos rendohetpozita e paleve teinteresuara.
 • 12. Tema 8Procedurat administrative dhe aktit shteterore. Kompetencat vetjakekundërvajtja administrative administrativ. Mosrespektimi i percakton llojin e punes qe i perket kompetences nga organet administrative ceshjta, si dheKompetencat dhe juridiksioni. Dallimi sherben per te funksionin e organit qe e kryen. Nendermejt tyre. dalluar karakterin absolut te funksionin e kesaj kompetence, njeKompetencat e organeve te pavlefshmerise se akteve administrative organ neadministrates publike jane te drejta dhe nga ai relativ. hiarkine administrative qe i perket njedetyrat e nje Kompetencat jane te percaktuara me niceli te caktuar vendos vetem per atoorgani administrativ per te ushtruar ligj ose me akt nenligjor dhe ushtrimi i ceshjte qeveprimtarine e tyre ne baze dhe per tyre eshte ligji shprehimisht ia ka dhene atij.zbatim te ligjit, i detyrueshem, pervec rasteve kur Keshtu p.sh nuk mund te vendose njee shprehur ne teresine e akteve dhe te normat ligjore parashikojne delegimin organ i uletveprimeve qe kryen. Kjo veprimtari ose administrativ per ceshjte qe hyjne neadministrative e organit kompetent zevendesimin e kompetencave. ( neni 21 kompetencen e nje oragni me te larte.shprehet ne teresine e akteve dhe te i K.Pr.A). c. Kompetencat territoriale.veprimeve qe Kompetenca paraqitet ne disa lloje: Cdo organ administrativ vepron neato kryejne dhe nepermjet te cilave a. Kompetenca lendore: hapesiren juridiksionale te nje territoriformohet dhe shfaqet vullneti i Kompetenca lendore nenkupton te teadministrates drejten dhe detyren e organit mbi percaktuar nga ligji si dhe brenda njepublike. lenden e caktuar. njesie organizative administrativePra kompetenca i kufizon hapesiren e Ne kete kuptim, organet e administrates konkrete, praveprimit organit administrative te publike kane te drejte te ushtrojne elementi percaktues per te dalluar ketekryeje funksionet e lloj kompetenence nga te tjerat janefunksionet ose te nderhyje ne te drejtat tyre brenda rrethit te kompetencave qe kufijtedhe atributet qe me ligj i jane caktuar ligji ose akti nenligjor iu njeh atyre, pa territoriale dhe juridiksionale, brendanje organi nderhyre ne kompetencat e organeve te se cileve kryhet veprimtaria ekzekutivetjeter. Kompetenca perben per organin tjera te sistemit ekzekutiv, si dhe atij dheadministrative jo vetem te drejten legjislativ urdherdhenese e organit. p.sh vendim iligjore per te ose gjyqesor. nxjerre nga Keshilli i Bashkise sekryer nje veprimtari konkrete b. Kompetenca vetjake ose funksionale: Durresit kaadministrative, por edhe detyrim per ta Kjo kompetence percakton ndarjen e efekt vetem per qytetine Durresit.ushtruar kete detyrave ne raport me vendin Legjislacioni Kombëtarveprimtari. qe ze secili organ i administrates 93Kompetenca e organit eshte kushti publike ne sistemin e pergjithshem te Konflikti i kompetencave ne te drejtenthelbesor qe percakton ligjshmerine e organeve administrative ndahet ne konflikt
 • 13. pozitiv dhe mundesive administrative te apelimit. a) nga seksionet administrative tenegativ. Konflikt pozitiv kompetencash Konfliktet e kompetencave, qe zgjidhen gjykatave kur kemi te bejme me organekemi atehere kur dy ose me shume sipas rregullave te mesiperme te te ndryshmeorgane percaktuara administrative;shpallen kompetente per zgjidhjen e nje nga ligji, kane te bejne vetem me b) nga Kryeministri per ministri teceshtje te njejte administrative. Konflikt konfliktet ne fushen administrative, ndryshme;negativ kompetencash lajmerohet ne sepse ka dhe c) nga ministri ose drejtuesi isituaten kur dy ose me teper organe konflikte qe krijohen midis organeve institucionit qendror kur kemi te bejmerefuzojne te kushtetuese, te cilat nuk zgjidhen nga me organe te sevendosin per ceshtjen e caktuar gjykatat e njejtes ministri ose te nje organi tjeter teadministrative. zakonshme, por nga Gjykata administrates qendrore.Kodi i procedures administrative Kushtetuese.permban dy parime kryesore te cilat Konfliktet e kompetencave zgjidhen negjenden te radhe te pare nga organi qe vjenperziera ne paragrafet 2 dhe 3 te nenit menjehere35. Sipas njerit parim, kur konfliktet siper organeve te perfshira ne keteper konflikt dhe qe ka kompetencakompetencat perfshijne organe te cilat i kontrolli.perkasin administratave te ndryshme, Zgjidhja e konflikteve te kompetencaveorgan midis organeve administrative tekompetent per zgjidhjen e ketyre ndryshmekonflikteve jane gjykatat. kerkohet me shkrim nga palet eParimi i dyte eshte kur konfliktet e interesuara duke paraqitur arsyet, sikompetencave midis organeve i dhe i dergohetperkasin te njejtes organit kompetent per zgjidhjen e ketijadministrate. Ky konflikt zgjidhet ne konflikti. Kjo zgjidhje mund teradhe te pare nga organi qe vjen kerkohet edhemenjehere siper nga vete organet ne konflikt qe neorganeve te perfshira ne kete konflikt momentin qe ata kane dijeni per ketedhe qe ka kompetenca kontrolli. konflikt.Togfjaleshi “ne Organi kompetent per zgjidhjen eradhe te pare” synon te beje te qarte se konfliktit degjon organet ne konfliktne cdo rast ekziston mundesia e dhe jepshqyrtimit vendimin brenda nje afati 30-diteshgjyqesor te konfliktit, pas ezaurimit te Konfliktet e kompetencave zgjidhen:
 • 14. dhe K.Pr.C japin disa formulime per to, kontrollit mbi ligjshmerine e aktit, kemi por nuk marrin persiper te qartesojne nje ndarje tjeter juridiksionesh. Nje specifikat e tyre. Dallimi midis konflikt i juridiksionit dhe kompetences qendron natyres administrative mund te behet se juridiksionit objekt i juridiksionit administrativ, percakton hapesiren se ku duhen gjyqsor ose ushtruar kompetencat e nje organi kushtetues. Konfliktet qe lindin nga administrativ. veprimtaria e autoritetev shteterore, Aftesia e nje organi te njohur nga ligji kur bazohen per ushtrimin e funksioneve ne te drejten private, nuk jane konflikte administrative, te natyres, kur bazohen ne te drejten nepermjet nxjerrjes se akteve private, Tema 9 Juridiksioni eshte ndarja e administrative e ben ate kompetent. nuk jane ne konflikte te natyres se teformave kryesore te ushtrimit te Duhet te kemi drejtes publike. Ato nuk i nenshtrohenveprimtarise shteterore, qe parasysh se kur kemi te bejme per juridiksionit administrativ, por do tido te thote ushtrimi i nje lloj konceptin e juridiksionit, duhet te themi nenshtrohen juridiksionit gjyqesor.veprimtarie sipas ndarjes se percaktuar qe ceshjta Ne juridiksionin gjyqesore hyjne tete pushteteve dhe eshte ne juridiksion gjyqesor ose gjitha mosmarreveshjet penale dhebrenda nje hapesire te kufizuar. Termi administrativ. Ne rast se themi ky organ civile qejuridiksion nenkupton edhe shqyrtimin ka te drejte parashikohen ne kodet dhe ligjete qe te zgjidhe kete ose ate ceshjte ka te perkatese.ceshjteve brenda nje territori ose beje me kompetencen e organin e Juridiksioni kuptohet edhe si ndarje ehapesire te nje veprimtarie te caktuar administrates. gjere e veprimtarise shteterore neinstitucionale Legjislacioni Kombëtar formen e(shembuj juridiksion ekzekutiv, gjyqsor, 94 fushave ku ushtrohet kjo veprimtari.kushtetues, legjislativ). Kuptimi per juridiksionit jepet sipas Kjo ndarje behet per sektoret te tille siTermi juridiksion shpesh here ndarjes se veprimtarise shteterore sipas ekonomia,konfondohet me kompetencen. Ne te tre financa, mbrojtja, transport publik,vertete keto terma pushteteve ne tri pushtete. Nga kjo drejtesia, rendi etj.jane shume te peraferta me njera nendarje dallojme juridiksionin Koncepti i juridiksionit perdoret edhetjetren, por nuk jane dhe te njejta. legjislativ, per te percaktuar ndarjen territorialeLegjislacioni yne, ekzekutiv dhe gjyqesore. brendapo ashtu dhe doktrina, jane perpjekur Sipas menyre se zgjidhjes se kufijve se ciles operon organite nxjerrin ne pah se midis tyre ka mosmarreveshjes administrative dhe amdinistrativ qe duhet te zgjidhvecori. K.Pr.A ushtrimit te ceshjten konkrete.
 • 15. Cdo organ i amdinistrates ka detyre zyrtare .organit delegues i njihet efillestare te beje verifikimin e drejta qe te rimarre perserijuridiksionit, kur kompetencat dhe te revokoje cdo akt afillon procedimi administrativ duke veprim te ndermarre nga organet esaktesuar nese ka juridiksion qe te deleguara .perfundimi i delegimitvendose per 1-revokimi i aktit nga organi qe e kaceshjten. Ceshjta e mungese se dhene 2-mbarimi i detyrave te caktuarajuridiksionit mund te ngrihet si nga .3-zdhukja e organit delegues .organi Zevendesimi –nuk eshte delegim teadministrativ me nismen e tij, ashtu drejtash ,vetem per organetedhe nga palet e interesuar per ceshjten. administrative individuale .Konfliktet juridiksionale. Spostimi-eshte nje lloj sjellje a veprimiKonfliktet juridiksionale sikurse edhe aktiv qe shfaq autoriteti shteteror me iato mbi komptencen jane larte gjate ushtrimit shperdorues temosmarreveshje veprimtarise administrative mbijuridike qe lindin ne ushtrimin e funksionet dhe kompetencat qe me ligj iveprimtarise nepermjet organeve jane ngarkuar nje organi .shteterore si pasojee nderhyrjes se pa drejte te nje organine organit tjeter.Konfliktet juridiksionale do te zgjidhennga gjykatat kompetente.Delegimi –eshte e drejta e organeveadministrative me te larta per te lartaper te kaluar atributet e ushtrimit tepushtetit te tyre ekzekutiv oseurdherdhenes te organeve me te uleta neshkalle hirarkie brenda ketij sistemi.kompetenca e nxjerres se aktitnenligjor eshte e padelegueshme per sakohe ligji ne menyre te shprehur kangarkuar kete organ .kur dlegohetpercaktohen saktesisht kompetencat.akti i delegimit botohet ne fletoren
 • 16. Pra ne nje proces administrativ dispozitave te se drejtes civile mbi pjesemarresit jane pale aktive, e cila zotesine juridike per te vepruar” nepermjet fillimit • te vertetojne ne veprimet lidhjen e te procesit kerkon realizmin e nje te domosdoshme midis interesit te pales drejte, pale pasive kunder se ciles dhe zhvillohet ceshjtes konkrete (legjitimiteti pales). procesi, si dhe pale e trete ose rastit e Legjitimiteti i pales ne nje procedim cila mbron te drejtat dhe interesat e administrativ nenkutpon interesin gjere te legjitim dhe te vertete qe duhej teTema10 Procedimi administrativ. publikut. ekzistojeZhvillimi i procedimit dhe perfundimi i Pala ne cdo proces administrativ ndermjet pales dhe ceshjtes netij. kerkohet te provohet interesin e saj te shqyrtim. Ky perfshin si legjitimetinMe procedure administrative do te ligjshem ne pasiv ashtukuptojme kujdesin per zbatimin ceshjten objekt shqyrtimi.Pala duhet te edhe ate aktiv.konseguent te vertetoje keto kushte:ligjit, duke garantuar zbatimin e • te kete aftesi per te qene palerregullt te dispozitave materiale juridike aftesia per te qene pale lidhet meme te cilat aftesine e pjesemarresit ne nje procedimrregullohen ceshjtet e vecanta administrativ, per te qene mbajtes se teadministrative. Prandaj rregullat e drejtave dhe detyrimesh. Aftesia eprocedures jane jo personave juridik dhe fizik lidhet mevetem garanci per zbatimin e rregullt te personalitetin e tyre juridik.dispozitave materiale juridike, por edhe • te kete aftesine e kryerjes se veprimevebaze te caktuarper parimin e demokratizimin ne Legjislacioni Kombëtarprocedure dhe barriere ndaj 95arbitraritetit. aftesia proceduriale ka te beje mePalet pjesemarrese ne nje procedure mundesine e pales, per te kryer te gjithaadministrative jane autoriteti veprimetkompetent nga njera e nevojshme qe kerkohen ne njeane dhe pala e interesuar nga ana tjeter. procedim administrativ. Neni 44 iCdokush qe ka interes te ligjshem ka te K.Pr.A pika 2drejte te marre pjese ne procedimin parashikon “Zotesia per te marre pjeseadministrativ personalisht ose/dhe i ne procedim administrativ rregullohetperfaqesuar. sipas
 • 17. Tema 11- Fillimi i procedimitadministrativProcedimi administrativ fillohet perrealizimin e nje qellimi te caktuar. Ajokonkludonme nxjerrjen e nje produkti konkret,akti administrativ. Ky akt juridik qenxirret nefund te ketij procesi i jep zgjidhjeceshjtes. Per te zhvilluar nje procesadministrativduhet qe ne radhe te pare te iniciohetnga dikush. Ne baze te nenin 46 teK.Pr.A tedrejten per filluar nje procedimadministrativ e kane
 • 18. 1.pala permes nje kerkese shume pasi karakteristike e procedimit njejte rregull qe zbatohet edhe nea. e drejta per te iniciuar nje procedim administrativ eshte hetimi inkuizitorial. procedurenadministrativ kuptohen qe e kane Kur Legjislacioni Kombëtarsubjektet private, si e nje e drejte qe ia organi administrativ e fillon procedimin 96njeh edhe Kushtetuta ne nenin 48 te me nismen e vet ka detyrimin qe te vere gjyqesore. Pala qe pretendon nje tesaj. Forma qe perdoren gjeresisht nga ne drejte, ka njekohesisht detyrimin qe neketo subjekte per fillimin e e dijeni palet e interesuara. Sipas nenit 47 perputhjeprocedimit jane kerkesat dhe peticioni. te K.Pr.A “fillimi i procedimit me me ligjin te provoje faktet mbi te cilen eTe dyja keto mjete inicimi te nismen bazon kerkimin e saj.procedimit kerkojne formalizimin me e administrates duhet ti behet i ditur • Parimet qe zbatohen apo qe duhen teshkrim. Kerkesa duhet te permbaje ; atyre personave, te drejtat dhe interesat respketohen gjate procedimitemrin e organit administrativ qe i e administrativdrejtohet, emrine plote te aplikantit, ligjshme te te cileve mund te preken si Te gjitha parimet qe kane gjeturgjendjen civile, profesionin, rezultat i veprimeve te ndermarra gjate pasqyrimin e tyre ne Kushtetute dhe nevendbanimin, shpjegimetne lidhje me procedimit, kur keta perosna mund te vecanti nefaktet rreth identifikohen”. Perjashtim vetem per dispozitat e K. Pr.A duhet te merrente cilave behet kerkesa, si dhe kur eshte ato parasysh nga organi kompetent gjatee mundur baza ligjore, shpjegimet raste kur ceshjta eshte sekrete dhe procedimit.mbi pretendimet, data dhe neneshkrimi konfidenciale. 1. Parimi i ligjshmerise kerkon qei aplikantit (neni 66 i K.Pr.A) te njejta 2- Veprimet qe kryehen gjate organi i administrates publike teelemente vlejne edhe per peticionin. Kjo procedimit administrativ zhvillojee drjejte e paleve te interesuara per Me filimin e procedimit administrativ veprimtarine e tij ne pepruthje mete filluara nje procedim administrativ organi kompetent u kerkon subjekteve Kushtetutene e R.SH, me marreveshjeteshte e lidhur me detyrimin e organit perkatese nderkombetare ne te cilat ka aderuarper tu shprehur brenda afateve te kryerjen te gjitha veprimeve te Shqiperia, me ligjet, brenda kufijeve tepercaktuar ne ligj. Procedimi domosdshme qe nevojiten per zhvillimin kompetencave qe u jane dhene atyreadministrativ normal te konform qellimit per te cialt jane dheneperfundon brenda nje periudhe kohore procesit. ketoprej 3 muajsh me perjashtim te rastit Organi qe zhvillon proceduren kompetenca. Ky parim lejon qe nekur parashikohet ndryshe ne ligj. hetimore, i kerkon paleve te interesuar ceshjtet administrative cdo organ2. ose permes nismes se administrates paraqtijen e kompetent te kete(sou moto) informacioneve, te dokumentave ose te diskrecion, per te vendosur sipasa. procedura administrative afron objekteve te cilat i neneshtrohen hetimit. cmuarjes se tij te lire, qofte edhe pashume me ate gjyqesore, megjithate Ne autorizimin eedhe ndryshon procedurat administrative vepron i shprehur te ligjit, me kush qe te mos
 • 19. jete e ndaluar. Ne2. Parimi i barazise kerkon qe ne procedim administrativ kerkohet temarredheniet me personat privat vertetohet gjendja e drejte e ceshjtesadministrata dhe per ketepublike te mos privilegjoje ose te mos qellim duhet te vertetohet te gjithadiskriminoje palet ne proces per shkak faktet qe kane rendesi per nxjerrjen ete vendimit tegjinise, races, fese, etnise, gjuhes, ligjshem dhe te drejte.bindjeve poltike, fetare, a filozofike, 5. Parimi i degjimit te paleve. E drejtagjendjes per tu degjuar eshte nje nga parimetekonomike, arsimore, sociale ose kryesoreperkatesise prinderore. qe karakterizon rregullshmerine e nje3. Parimi i mbrotjes se interesit publik procesi ligjor. Ky eshte nje parimdhe te te drejtave te personave private. kushtetues qeGjate shtrihet ne te gjitha procedurat ligjore,zhvillimit te procedimit administrativ, qofshin keto te aspektit penal, civile oseorganet e administrates publike, kane administrativ. E drejta per tu degjuardetyre qe lidhet ngushte me te drejten per tupaleve t’ua bejne te mundur qe sa me mbrojtur dhelehte ti mbrojne dhe ti realizojne te me te drejten per te zhvilluar nje procesdretjat e tyre, kontradiktor gjykimi, me qellim qeduke patur parasysh qe realizimi i secila paleketyre te drejtave te mos demtoje dhe te te kete mundesi te paraqese perparamos jete ne organi kompetent te gjithe argumente ekundershtim me interesat publik. Keto nevojshmete drejta mund te kufizohen vetem per ose mjetet juridike qe i vlejne nearsye te zgjidhjen sa me te drejte te ceshtjes. E tema 12- Perfundimi i procedimitzbatimit te parimit te proporcionalitetit. drejat per tu administrativ4. Parimi i drejtesise (parimi i se drejtes degjuar dhe per tu mbrojtur nuk mund Cdo organ gjate nje procesimateriale). Qe nje organ te nxjerre nje te realizohen nese nuk u jepet mundesia administrativ duhet te respektoje tevendim te drejte dhe te bazuar ne ligj paleve gjithe kushtet ligjoreduhe te respektoje parimin e drejtesise. per te shqyrtuar dokumentacionin, aq per ta filluar dhe per ta mbaruar.Ky parim sa eshte e nevojshme per mbrotjene e Marrja e nje vendimi perfundimtar, sie detyron organin vendimarres qe te interesave dhe prania evertetoje vetem gjendjen reale faktike. te paleve. disa fakteve, te cilat parashikohen me
 • 20. ligj mund te sherbejne si shkak per administrativ dhe organi kompetent kompetent per te konkluduar perperfundimin eshte i detyruara ta ekzistencen e braktisjes se proceduravee procedimit administrativ. perfundoje procesin. Nje veprim i tille hetimore perNxjerrja e vendimit perben shkakun procedurial duhet te realizohet permes faj te pales se interesuar. Braktisja nukkryesor qe organi administrativ te formes ia mohon te drejten individit qe tekonsideroje te shkresore. Megjithate kjo e drejte mund kerkoje meperfunduar procesin. Sipas K.Pr.A ka te kufizohet kur e parashikon ligji ne pas te drejten e tij.edhe disa momente te tjera qe sjellin menyre 4. pamundesia per ta vazhduar me.perfundimin e procedimit: te shprehur. Procedimi administrativ mund te1. vendimi perfundmitar, eshte 3. braktisja e procesit. Ky eshte nje perfundoje osekonkretizimi i respektimit te te gjithave shkak i perfundimit te procedures te nderpritet nese ka filluar, kur perveprimeve hetimore i shkak te rrethanave te ndryshme behetproceduriale te domosdoshme per tu lidhur me vullnetin e shfaqur nga pala e e pamundurkryer nga organi kompetent ne interesuar. Pala iniciuese e nje objektivisht marrja e nje vendimiperputhje me procedure perfundimtar. Mund te ndodhe qe gjateLegjislacioni Kombëtar hetimore duhet te jete aktiv ne kete nje procedure97 proces dhe te jap ndihmese me qellim administrative, objekti material per tedipsozitat ligjore “ne vendimin arritjen e nje cilin duhet te vendose organi, zhduket,perfundimtar, organi administrativ vendimamrrje sa me te drejte. Mund te demtohetkompetent vendos ndodhe qe pala te pasqyroje mungese ose prishet.Ose kur pala e interesuarne lidhje me te gjitha ceshtjet e ngritura vullneti suprimohet. Gjithashtu edhe humbja egjate zhvillimit te procedimit dhe qe ne procesin vendimmarres, si ne drejtim qellimit tenuk kane te mos paraqitjes ose te mos venies ne nxjerrjes se vendimit perben nje tjetermarre zgjidhje gjate tij”(neni 100 i dispozicion te procesit te te dhenave te shkak per te qene perpara pamundesise.K.PrA.) nevojshme. Arsyet e braktisjes mund te Keshtu,2. terheqja e pretendimeve ose heqja jene te p.sh qellimi i nxjerrjes se nje akti munddore prej tyre. Ashtu sikurse si ne ndryshme, por duhet te ekzistoje ta kete humbur aktualitetin, per arsye teproceduren domosdoshmerisht elementi faj per ndryshimit te rrethanave, kushteve apogjyqesore dhe ne procedimin palen e interesuar edhe ligjit. Ne keto raste fillimi apoadministrativ respektohet e drejta e qe te perfundoje procedimin vazhdimi ipales se interesuar administrativ. Ne nenin 102 te K.Pr.A metejshem i procedura eshte pa kuptim,per te dipsonuar mbi kerkesen e eshte parashikur per shkak te mungese se qellimit teparaqitur. Keshtu terheqja e afati prej 3 muajsh si nje afat optimal nxjerrjespretendimeve ose heqja dhe te arsyeshem qe mund ti nevojitet se aktit.dore prej tyre i jep fund hetimit organit
 • 21. Tema 13 Kuptimi i kundervajtjesadministrative dhe elementet perberesse sajKuptimi i Kundervajtjes administrativeKundërvajtja administrative quhetshkelja me faj e dispozitave ligjore osenënligjore tënxjerra nga organet shtetërorekompetente e kryer me veprim osemosveprim dhe përtë cilën parashikohet një dënimadministrativ.Subjekte te KundervatjesadministrativeCdo person qe ka mbushur moshen 14vjec ka përgjegjësi për kundravajtjetadministrative.Kush jane shkeljet qe pershihen neKundravatje administrative
 • 22. Cdo shkelje qe parashikohet me ligj ditë pune. Nga kjo e drejtë nuk është kryer kundërvajtja.përbën kundravajtje administrative përfitojnë Elementet qe merren parsysh gjateMegjithate kane te drejte te nxjerrin përsëritësit. shqyrtimit:akte qe parashikojne kundervajtje Procedura e konstatimi e shqyrtimi i Në zgjidhjen e llojit të dënimit dhe nëadministrative kundervajtjes administrative caktimin e masës së tij organi qëedhe keshillat e bashkive dhe te Konstatimi shqyrtonkomunave, per shkelje qe kane lidhje Konstatimi i kundërvajtjes kundërvajtjen administrative, duhet tëme fushat, ku administrative, përveç rasteve kur marrë parasysh:sipas ligjit ushtrojne funksionet e veta e parashikohet marrja e 1. rrethanat,te perbashketa ne njesite territoriale gjobës në vend, behet permes mbajtjes 2. rëndësinë e shkeljes,perkatese se nje proçesverbal nga personat e 3. sjelljen e kundërvajtësitdhe qe nuk jane parashikuar si te tilla ngarkuar me 4. kushtet familjare të tijne ligje te veçanta. ligj ose me akte të organeve të pushtetit Shqyrtimi i kundërvajtjesLegjislacioni Kombëtar lokal. administrative bëhet në prani të98 Procesverbali duhet te mbahet në kundërvajtësit. KurCfare lloje denimesh aplikohen per vendin e kryerjes së kundërvajtjes dhe vërtetohet se ai ka marrë dijeni dhe nukkundravatje administrative në kohën e ka shkaqe justifikuese për mosparaqitje,Për kundravajtjet administrative jepen konstatimit të saj, si rregull në prani të shqyrtimi mund të bëhet edhe nëkëto dënime: kundërvajtësit dhe të dëshmitarëve të mungesë. Së bashku me kundërvajtjena) gjobë; pranishëm.Ai duhet te pembaje: administrative,b) heqje lirie deri në 30 ditë. 1.identiteti i kundërvajtësit kur është rasti shqyrtohet edheKëto dënime administrative, në vartësi 2. lloji i kundërvajtjes shpërblimi i dëmit të shkaktuar nganga lloji i kundërvajtjes, shoqërohen 3. nenehskrimin e përpiluesit, kundërvajtësi.edhe me kundërvajtësi dhe dëshmitarët e Afatimasa administrative71 parandaluese të pranishëm, në rast se ka. Shqyrtimi i kundërvajtjesparashikuara në ligj Proçesverbali i dërgohet menjëherë administrative bëhet brenda 15 ditëveDënimi me heqje lirie jepet vetëm kur organit që është kompetent për nga data e konstatimitligji ngarkon gjykatën si organ për shqyrtimin e të saj, por jo më vonë se 2 muaj passhqyrtimin e kundërvajtjeve. kryerjes.kundërvajtjes. Gjykata, në raste të Shqyrtimi 71 Organi që shqyrton kundërvajtjenveçanta, me kërkesën e kundërvajtësit, Kundërvajtjet administrative administrative, në raste tëveçanta, kurmund të bëjë shqyrtohen sipas rastit: vëren sezëvendësimin e dënimit me heqje lirie në 1. nga organi përkatës i administratës personi që e ka kryer atë, mbandënim me gjobë, duke llogaritur një ditë shtetërore qëndrim të mirë, tregohet i penduar dheheqje lirie me pagën e të dënuarit për dy 2. nga gjykata në territorin e të cilëve çmon se
 • 23. dhënia e dënimit adminstrativ nuk ështëe nevojshme, ka të drejtë ta pushojëçështjendhe, kur është rasti, të vendosë vetëmpër shpërblimin e dëmit.Legjislacioni Kombëtar99VendimiNë vendimin e dënimit përmendet:1. identiteti i kundërvajtësit,2. shkelja e kryer,3. dënimi i dhënë, Tema Ankimi administrativ –4. masat administrative, Apelimi –i drejtuar organit qe ka nxjerre5. sendet e marra dhe, kur është rasti, aktin e ankimuar ose organit epror6. detyrimi për shpërblimin e dëmit. .marrja ne shqyrtim e e ankimimit kerkonAnkimi paraqitjen e tij ne nje forme te ploteKundër vendimit të dënimit nga organi shkresore .emri adresa ankuesit akti qeadministrativ mund të bëhet ankim ose kontestohet ,shkaqet e ankimit kuprotestë brenda 5 ditëve nga dita e parashtrohen te gjitha pretendimet .shpalljes ose njoftimit në gjykatën e Kerkesa joformale –nuk kerkonrrethit ku është respektimin e ndonje afati kohor osekryer kundërvajtja, vendimi i të cilës kushti procedurial si dhe nuk sjell te gjithaështë i formës së prerë. efektet juridike si ankimimi admistrativGjykata që shqyrton ankim ose .behet me shkrim ,kur ka te meta kerkesa iprotestën vendos lënien në fuqi të kthehet ankuesit per korigjim .vendimit, Efektet e ankimit administrativ –ankimindryshimin e tij, pushimin e çështjes ose administrativ pezullon zbatimin e aktite prish dhe e gjykon vetë çështjen. administrativ .pezullimi i zbatimit nukKur dënimi jepet nga gjykata e rrethit, krijon efektin paragjykues per vendiminankimi bëhet në gjykatën e apelit. qe do te marre organi qe shqyrton vendimin .pezullimi i aktit mund te sjelle edhe deme serioze qe mund te behen te pariparueshme me vone .nuk mund te pezullohen aktet administrative qe dalin
 • 24. per taksat tatimet ose mbjeldhjen e teardhurave te tjera buxhetore .Shqyrtimi i ankimit administrativ –1-Ankimi prane organit qe ka nxjerreaktin .2-ankimi drejtohet ne organin epror .ketody lloj ankesash realizohen pavaresishtnga njera tjetra .Ankimi ne organin qe ka nxjerre aktineshte me teper nje e drejte per shtetasin qepretendon se ka pesuar nje dem nga kyakt.ankimi ne kete organ nuk kaafat.ankimi sipas kesaj forme lidhet me tedrejten e organit per te revokuar aktin etij .procedura e ankimimit fillon 3 muajnga dita e depozitimit te kerkeses fillestareper nxjerrjen e aktit .