Cilat jane te drejtat dhe e bashkpronaritTe drejtat1E drejta per te perfituar nga te ardhurat e sendit te perbashket ne pe...
Pjestimi i sendit te perbashket 2.ne rastet e pasurive te paluajtshme duhet te jene te rregjistruara .ghykata ne fazen end...
1 kufizime te pronesise per interes publik 2per interes privat ose fqinjesie.1shpronesimi rekuizimi .2 detyrimi i pronarit...
lauajtshem apo I paluajtshem .2te egzistoje nje veprim juridik I lidhur midissubjekteve dmth te ekzistoje titulli qe ka 2 ...
fitohet me pushtim .shteti eshte pronar me te drejta te plota dhe mund ti shese ti japene perdorim ,te kryeje cdo veprim t...
Perjashtim =mund te trashegoje ai prezumohet te jete zzene ne kohen e celjes seetrashegimise dhe ka lindur 300 dite mbas v...
paditurin qe ta njohe si pronar 2 kthimin e posedimit te sendit te tij .nqs kemi vetem1 ath jemi perpara padise se njohjes...
.kur ngrihet padia mohuese1 kur I padituri ceneon pronesine e paditesit mepretendime se eshte vete pronar 2 .kur I paditur...
ka kufizime mund te ngarkoje cdo trashegimtar pavaresisht ekzistencen etrashegimtareve ligjore te 3 rradhave te para.4.tek...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cilat jane te drejtat dhe detyrimet e bashkpronarit esi hasko

5,648 views
5,402 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,648
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
54
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cilat jane te drejtat dhe detyrimet e bashkpronarit esi hasko

  1. 1. Cilat jane te drejtat dhe e bashkpronaritTe drejtat1E drejta per te perfituar nga te ardhurat e sendit te perbashket ne perputhje mepjesen e tij.Nqs i mohohet e drejta per gezimit e fryteve i drejtohet gjykates per padi2 e drejta per te perdorur sendin e peebashket .A perdorimi i sendit duhet te jete deri ne masen qe bashkpronari ka pjesen e tijB perdorimi te mos pengoje bashpronaret e tjere .3 e drejta per te disponuar pjesen e tij ne sendin e perashket.Mund ta tjetersojepjesen e tij ne favor te dikujt tjeter pasi ka te beje me tagrin e disponimit.4 e drejtaper tekerkuar pjestimin e sendit ne cdo kohe edhe sikur te kete marreveshje tekunder midis bashkpronareve parashikoje detyrimin e bashpronareve qe te mospjestoje sendin .Nqs ka nje marreveshje prej 5 vjetesh qe ndalon pjestimin ajo eshte e pavlefshme 5 edrejta per te kekruar kthimin e pjeses se tij por edhe te te gjithe sendin e perbashket .Padia e kthiimit te sendit por me kusht qe sendi ti kthehet te gjithe bashkpronareve .Detyrimet e bashkpronarit1 detyrimi per te paguar shpenzimet e nevojshme per te ruajtjen dhe gezimin e senditte perbashketA shpenzime te domosdoshme =per ta ruajtur mirembajtjeB Shpenzime te dobishme =per ti shtuar vlerenC shpenzime luksi =ti rrise vleren per ta zbukuruar2 detyrimi i bashkpronareve qe te shpeblejne per perdorimin e sendit bashkpronarete tjere ne rastet ku sendi i perbashket perdoret nga nje ose disa bashkpronare kemos u perdorur nga te gjithe bashkpronaret3 detyrimi i bashkpronarit qe te paguaje ne perputhje me pjesen e tij detyrime tendryshme ligjore =tatimet taksat ,telefon energjiPjestimi i sendit te perbashketPjestimi nuk ka marreveshje dhe nuk parashkruahet .pjestimin e kemi 2 lloje1 pjestim me marreveshje ose vullnetar 2 pjestim me vendim ghygjesor .1pjestimivullnetar kur te gjithe bashkpronaret shfaqin vullnetin e lire per pjestimin.marreveshja duhet te permbaje pervec vullnetit dhe pjeset takuese ne natyre te cdobashkpronari.per sendet e paluajtshme kjo marrv behet me akt noteria dhe rregjistrohet nerregjistrin e pasurive te paluajtshme ne te kunder kjo marreveshje eshte epavlefshme .2pjestimi gjyqesor behet me kerkese te cdo bashkpronari para gjykates,e cila i theret te gjithe ne gjykim .gjykimi ndahet ne 2 faza .1faza e pare1 percakton rrethin e bashkpronareve 2 percakton rrethin e sendeve 3 percaktonpjeset ideale te cdo bashk.Duhet bere kujdes ne percaktimin e rrethit te bashk ,gjykata cakton esperte teknikeper te provuar pershembull pretendimet e trashegimtareve ligjore .mund te behenpadi te ndryshme si e kerkimit te pasurise njohje e trashgimtarit ,padia e kerkimit tesendit ,e deklarimit te fallsifikuar eetj .nuk futen ne pjestim ato sende qe jane pasuriindividuale
  2. 2. Pjestimi i sendit te perbashket 2.ne rastet e pasurive te paluajtshme duhet te jene te rregjistruara .ghykata ne fazen endarjes idelae duhet te kete parasysh prezumimin ligio qe percakton qe pjeset jane tebarabarta derisa bashkpronaret te provojne te kunderten .mbas kesaj gjykata merrnje vendim te ndermjeten i cili mund te ankimohet ne apel ,nqs nuk ka ankim merrformen e prere nuk gjykohen me asa nga apeli as nga gj e larte kalon ne fazene dytete pjestimit gjygjsor –faza e dyte ka te beje me ndarjen e sendit te perbashket nenatyre .kriteri i pare –gjykata e ndan sendin duke respektuar pjeset qe kane pasurbashk.kriteri i dyte-nqs nuk realizohet k1 gjykata ben ndarjen ne menyren me tedobishme te mundur .kriteri 3 –per ndarjen e sendit gjykata te respektoje dhekriterin fizik pra rregullat e urbanistikes psh kriteri i 4 –nqs sendi nuk ndahet nenatyre sendi scite ne ankand dhe ndahet vlera e tij .Kriteri i peste –nqs nje ngabashkpronaret e kerkon sendin ne pronesi te tije ,ai duhet ti jape vleren ne perputhjeme pjeset e tyre bashkpronareve te tjere .brenda nje afati te percaktuar ne vendimgjygjesor .kriteri i gjashte –nqs eshte nje banese sendi gjykata vendos qe sendin tambaje nje bashkpronar dhe ai ti jape ne te holla vleren bashpronareve te tjereTe drejtat e pronarit mbi sendinGezimi ,posedimi dhe disponimi .Gezimi eshte shfytezzimi i sendit sipas destinimitte tij ekonomik .pra mundesia qe i njihet pronarit per te perfituar nga dobitenatyrale dhe nga frute e tij .Disponimi =eshte mundesia e pronarit per te percaktuar fatin e sendit .disponimisynon me ndryshimin e gjendjes juridike qe pronari kryen me persona te tjere shitje,dhurim .posedimi =eshte sundimi efektiv mbi sendin .te drejta te tjera :e drejta epronarit te tokes mbi siperfaqen dhe nen te ,e drejta e pronarit per te percaktuarkufijte midis pronave ,e drejta e pronarit per te kerkuar prerjen e degeve dherrenjeve qe futen ne token e tij si dhe per te vjelur frutat .e drejta e pronarit qe teperdore rrjedhat e ujit ose burimin publikDetyrimet e pronarit=kufizimet e pronesise
  3. 3. 1 kufizime te pronesise per interes publik 2per interes privat ose fqinjesie.1shpronesimi rekuizimi .2 detyrimi i pronarit per te respektuar largesite midis drureve ate kufizoje zhurmatb te mos pengoje ujrat qe kalojne ne pronen e tij .3Detyrimi i pronarit te respektoje rregullat urbanistike .4detyrimi i pronarit tembledhe ujrat qe rrjedhin nga streha e tij ...Fitimi i pronesise me kontrateQe pronesia te fitohet me kontrate duhet 1 kontrata te kete per qellim kalimin epronesise .3 menyrat e fitimit te pronesise me kontrate ,sendet e percaktuaraindividualish ka 2 kushte =1 lidhja e contrate 2 kontrata te kete per qellim kalimin epronesise ;mbi sendet e percaktuara ne gjine =1lidha e contrates 2 kalimi ipronesise3 dorezimi i sendit nqs nuk dorezohet sendi kontrata nuk eshte e lidhur .akur lidhen kontrata me persona te ndryshem per te njejtat sende te percaktuara negjini pronesine e fiton personi te cilit jane dorezuar te parit sendet. B kur humbsendi per forca madhore ,ose rastesisht rreziku bie mbi shitesin nese se ka dorezuarte bleresi.Fitimi i pronesise per sendet e paluajtshme .1 te behet lidhja e contrate si eka percaktuar ligji .2 qellimi i contrate kalimi i pronesise .fiti mi pronesise metrashegimi behet me ligj ose me testament .Fitimi i pronesise me mirebesim i sendeve te luajtshmeFitimi i pronesise me kontrate21 duhet qe tjetersuesi te jete pronari i sendit (perndryshe i pavlefshem)ky perjashtibehet per sendet qe kane nevoje per qarkullim civil ne te under humbasin funksioninSubjekti duhet te plotesoje kushtet pozitive dhe negative .kushtet pozitive qe te fitojeprons me mirebesim 1send i luajtshem 2 te ekzistoje veprimi juridik midis tjetersuesidhe fituesit 3 fituesi i sendit te jete nemirebesim .eshte me mirebesim kur nuk e kaditur dhe nga teresia e rrethanava nuk ishte i detyruar ta dinte se tjetersuesi nukishte pronari .4 sendi duhet te jete dorezuar fituesit .ath behet pronar .kur i sht tenjejtin sent shume personave pronar behet ai qe e merr i pari ne dorezim sendinedhe pse e ka bere contrate me vone se te tjeret .kushtet negative –1Sendi te mos jetei vjedhur2sendi te mos i kete humbur pronarit 3 sendi te mos jete prone publike ose i venepeng .perjashtim fituesi me mirebesim behet pronar i monedhave dhe letrave mevlere edhe sikur te kene humbur a vjedhur .Fitimi I pronesise me parashkrim fitues me titullVete parashkrimi perbehet nga dy elemente 1 posedimi I sendit dhe 2 kalimi I kohesse percaktuar ne ligj .me titull=Keto kushte 1 .qenia apo ekzistenca e nje sendi te afte per tu fituar me parashkrim (tegjitha llojet e sendeve qe jane ne qarkullim te lire civil )nuk ka rendesi send I
  4. 4. lauajtshem apo I paluajtshem .2te egzistoje nje veprim juridik I lidhur midissubjekteve dmth te ekzistoje titulli qe ka 2 kushte te jete a. ligjshem dhe b. te keteqellim kalimin e pronesise .3te ekzistoje posedimi I sendit.ky posedim duhet te jete .1.i vazhdueshem qe te jete uniforme te perserite pushtetimbi sendin kohe pas kohe .2 .posedimi duhet te jete I panderprere ,moshumbja e posedimit ,kur nuk kashkeputje me ndonje veprim pozitiv vete poseduesi .posedimi nuk quhet I nderprereedhe kur ja ka dhene te 3 .brenda 6 muave ai duhet te beje padine e rivendosjes seposedimit .humbja e posedimit =nderpreje me shume se 6 muaj ,heqaja dore ,kurposeduesi deklaron se nuk e posedon me sendin.nuk ka rendesi nese poseduesi eshteme keq ose 4 .kalimi I kohes se percaktuar ne ligj .5 vjet sendet e luajtshme dhe 10vjet sendet e luajtshme.keto afate dyfishohen nqs poseduesi eshte me keqbesim ,prakur e dinte se sendin nuk po ja merrte pronarit .Fitimi I pronesise me parashkrim fitues pa titulla.sendi duhet te jete I paluajtshem b.posedimmi. sendit .posedimi duhet te jete I qete.kur e posedon sendin pa nderhyrje nga te trete .keto nderhyrje muan te jene marrjae posedimit .me ngritjen e padise nga nje person I trete i cili kerkon posedimin esendit .ne kete rast mjafton vetem ngritja e padise nga ana e personit te 3pavaresisht faktit se nese pranohet apo jo nga gjykata kjo padi sjell posedimin jot eqete te sendit =ky eshte dhe dallimi I posedimit te panderprere dhe atij te qete .c.sjellja e poseduesitsi pronar ka 2 ane te jashtmen ku duhet ti krijoje te tjereve bindjen se eshte pronardhe 1 te mirembaje sendin 2 mbrojtja e atecashme 3 pengimi I te treteve qe teperdorin sendin .te kete bindjne e brendshme te kete shpirten I pronarit .d.te kalojekoha e percaktuar ne ligj e cila ne kete rast eshte mbi 20 vjet .me fitimin e pronesise se sendve te paluajtshme qofte me titull qofte pa titull behetduhet te beje regjistrimin ne zrpp .personi qe pretendon se ka fituar pronesine duhette ngreje padi per njohjen e pronesise .vendimet e gjykates kane vetem karakternjohesfitimi I pronesise mbi sendet pa zotsende pa zot konsiderohen ato qe nuk I perkasin askujt dhe ato te braktisura ngapronari .keto sende ndahen ne 2 grupe1 sende pa pronar 2 sende nga te cilat pronari ka hequr dore .1 mund te konsiderohenpyje kullota ,ujra qe nuk jane prone publike shteterore ose private mallet kodrat sidhe te gjitha ato sende qe nuk kane pronar 2 .hyjne te gjitha ato sende te luajtshmeose te paluajtshme te cilat kane qene me pare ne pronesi te nje subjekti I cili kahequr dore.pronari mund te heqe dore ng prona me shkrim me goje me veprime dhe me heshtje.ky parim nuk vlen per sendet e paluajtshme sepse behet me akt noterial dheregjistrohet ne zrpp .ne ligj percaktohet se sendet pa zot jane te shtetit dhe kalimi Ityre ne pronesi te shtetit behet me vendim gjykate .pronesia mbi sendet pa zot nuk
  5. 5. fitohet me pushtim .shteti eshte pronar me te drejta te plota dhe mund ti shese ti japene perdorim ,te kryeje cdo veprim tjeter juridik te ligjshem .fitimi I pronesisi I ketyresendeve behet me menyrat klasike te fitimit te pronesise si per sendet e tjera .Humbja e te drejtes se pronesisePer humbjen e pronesise behet fjale ne nesin 191 .ne baze te kesaj dispozite pronesiahumbet ku fitohet nga nje tjeter ose kur hiqet dore prej saj .nga kjo del se menyrat efitimit te pronesise se rregullt jane njekohesisht edhe menyra humbjee te pronesiseper pronarin e meparshem .pra nga trasferimi I se drejtes se pronesise ndodhhumbja per pronarin qe kishte pronesine dhe fitimi per pronarin ee ri .psh njekontrate shitje per shitesin kontrata eshte humbje pronesie .humbja e pronesisemund te ndodhe me vullnetin e pronarit dhe pa vullnetin e tij .pronesia humbet me vullnetin e pronarit kur ai me veprime juridike ia kalonpronesine nje personi tjeter me heqje dore nga pronesia ..per sendet e paluajtshmeheqja dore ne dobi nje tjetri eshte e vlefshme kur behet me akt noterial dheregjistrohet .pronesia humbet kunder vullnetit me shpronesimin ,parashkrim fituene baze te vendimeve gjyqsore ,nga bashkimi nga perzierja e perpunimi e mepushtim .humbja e pronesise pa vullnetin e pronarit ndodh edhe kur sendi zhduketnga ndonje ngjarje .humbja e pronesise mund te jete relative ose absolute .humbjaeshte absolute kur nuk fitohet nga ndonje person tjeter psh konsumimi I sendit,humbja e sendit nga ngjarje te ndryshme si zjarr permbytje ,.humbja e pronesiseeshte relative kur ajo fitohet nga nje person tjeter psh me kontrate shitje shkembimime shpronsim ,me bashkim etje .Dallimi I perkatesinave dhe gjithsinave aksesore.Dallimi I sendeve aksesore dhe sendeve perkatesina pra pjeseve perberese gjithckaqe eshte bashkuar me nje send dhe nuk mund te ndahet prej tij pa I shkaktuar njedem dallimi 1 .perkatesinat I jane bashkuar nje sendi dhe nuk ndahen dot pashkatuar dem ndersa aksesoret jane te destinuar ti sherbbyer ne menyre tevazhdueshme nje sendi tjeter ose per ta zbukuruar ate .2. perkatesinat jane pjeseperberese dhe nuk mund te qendrojne te pavarura juridikisht ne qarkullim civilndersa sendet aksesore jane te pavaruara nga kryesori dhe mund te qendrojejuridikisht te pavarura .garazhi I nje makine mund te shitet vec .ndersa gomat e njemakine nuk mund te shiten me vete .Ckuptoni me trashegimi dhe cilat jane palet trashegimia duhet te plotesoje 2 kushte 1te vertetohet vdekja e personit 2 .te vertetohet se personi ka te drejta dhe detyrime.trashegimia eshte kalimi me ligj ose me testament I pasurise te personit te vdekurnje ose me shume persona sipas rreegullave te caktuara ne kete kod .kemi 2tashegimi 1 me ligj me 2 me testament .palet jane te tretet ,sepse trashegimlenesinuk mund te kosiderohet pale per vete gjendjen e tij juridike ..koha e celjes setrashegimise eshte pas vdekjes se trashegimlenesit .kemi vdekje natyrore dhe vdekjecivile ku shpallet nga gjykata me vendim te forms se prere .zbatohet ligji I kohes kurka vdekur trashegimlenesi.vendi I celjes eshte vendbanimi I fundit I trashegimlenesit nqs ska ath vendi kundodhet pasuria me e madhe .heqja dore behet vetem ne vendin ku eshte celurtrashegimia .zotesia per te trasheguar 1personi te jete I gjalle ne kohen ee celjes 2 tejete ne rradhen e trashegimtareve .
  6. 6. Perjashtim =mund te trashegoje ai prezumohet te jete zzene ne kohen e celjes seetrashegimise dhe ka lindur 300 dite mbas vdekjes se trashegimlenesit .padenjesiaE vret , mashtron fallsifikon testamentin .deshemi e rreme .falja =me akt noterial 2me testament 3.me percaktim ne hollesishem ne testament .heqja dore me shkrim.regjistrohet ne gjykaten e rrethit eshte e parevokueshme ,heqja dore eshte e drejte etrashegueshme ,afati 3 muaj dhe 6 muaj .Trashegimia me ligjFemijet nga martesa dhe jashte martese trashegojne njesoj .femijet ligjerisht tebiresuar trashegojne njesoj .i biresuari nuk mund te trashegoje nga familja e tij eorigjines dhe as ajo nuk mund te trashegoje ate .kur nje person biresohet ngabashkshorti tjeter femija I bresuar nuk e humb te drejten te trashegoje nga familjaorigjine.edhe pse eshte I biresuar nga bashkshorti I mamase natyrale .ne radhen epare thiren ne trashegimi femijet .ne kategorine e dyte hyn bashkshortitja .nekategorine e trete jane prinderit e trashegimlenesit .ne kategorine e katert janemotrat e vellezerit ne rast se keta nuk plotesojne kushtet me zevendesim femijet etyre .nje kategori tjeter gjushja gjyshi I trashegimlenesit .kategori tjeter kemipersonat e paafte per pune qe jane ne ngarkim te trashegimlenesit dhe qe kishtejetuar 1 vit si pjesetar I familjes .Ne rradhe te pare thirren femijet e bashkshortjaduke trasheguar ne pjese te barabarta .ne rast ten je femije te vdekur kjo pjesendahet ne pjese te barabarta midis pjesetarve te tjere .Trashegimia me ligj part 2Kur pervec bashkshortes nuk ka te tjere ne radhe te pare thiren ato ne trete .nqs derine rradhe te trete ska njeri pasuria I kalon e gjitha bashkshortit .ne rradhe te dytethirret bashkshortaj pa femije ,prinderit dhe personat e paafte per pune.bashkshortja ne rradhe te 2 dhe te 3 merr jo me pak se 1 e dyta .personi I paaftetrashegon sa prinderit .ne rradhe te trete bashkshortja pa femije ose I paafti nqseshte trashegimtar I vetem .Gjyshi gjyshja ,vellezer motra .nqs se do te jetonin kushurinjte 3 dhe 5 ath prania e 3do te perjashtonte kushuririn 5nga trashegimia .nqs bashkshorti ne rradhen e treteska konkurente I merr te gjitha vete .trashegimia me zevendesim .mund te ngelet njevend bosh se personi mund te kete vdekur para trashegimlenesit ka hequr doreeshte I padenje etj ath e zevendesojne me nje person I cili ka po ato te drejta dhepjese sa I pari .psh babai vdes ose e zevendesojne 4 femijet qe marrin pjesen e babait.zevendesimi zbatohet vetem per femijet e femijeve dhe femijet e motrave evellezerve .e drejta e shtimit .personi qe ka vdekur ka qene I padenje etje nuk katrashegimtare q eta trashegojne me zevendesim ne kete rast pjesa e tij I shtohetbashketrashegimtareve te se njejtes rradhe .Padia e rivendikimitPronaribashkpronari ka te drejte te ngeje padine per te kerkuar sendin nga cdoposedues ose mbajtes I tij .me kete padi kekohen njekohesisht 1 detyrimin e te
  7. 7. paditurin qe ta njohe si pronar 2 kthimin e posedimit te sendit te tij .nqs kemi vetem1 ath jemi perpara padise se njohjes .ushtrohet mbi te gjitha sendet e paluajtshem.por edhe te luajtshme me kusht qe te jete te pazevendesueshme (gjithesina )oseindividualisht I percaktuar .kjo padi quhet padia e pronarit joposedues kunderposeduesit jo pronar .edhe nqs pronarit eshte marre nje cope toke nga e gjitha aieshte zveshur nga posedimi I komplet tokes.posedimi eshte nje e drejte unike qe ushtrohet mbi te gjithe sendin .pra ne kete rastndodhemi para padise se riv .ne rast se zhveshja shkon me pak se gjysma e pjeses sesendit kemi padine mohuse dhe nqs zhveshja shkon me shume se gjysmen e pjses sesendit ath pa riv .legjitimiteti aktiv ai qe kerkon posedimin e sendit duhet te jetepronari .ka 3 raste kur nuk mund te jete pronari 1 per sendet qe jane ne pronesi teshtetit 2 shoqerite anonime me capital shteteror .3kreditori pengmarres..legjitimitetipasiv –padia duhet ngritur pikerisht ndaj personit qe e ka zhveshur nga posedimi.ndodh qe personi qe ka posedimin te jete I ndryshem nga ai qe e ushtron posedimin.qe te quhet posedues I paligjshem nuk duhet te jete ne keqbesim apo mirebesim.keto dy legjitimitete duhet te egzistojne njekohesisht perndryshe padia bie .Humbja e pronesise pa vullnet 1 sendet e luajtshme kur jane dhene me shperblim 2sende te paluajtshme kur kane kaluar 20 vjetAction diabolika te provuarit e padisePaditesi duhet te sjelle fakte mbi pronesine e tij ,pra ai ka barren e proves .ne fillimduhet pare nese paditesi e ka fituar pronesine ne menyre origjinale apo teprejardhur .nqs eshte me menyre te prejardhur paditesi duhet te provoje pronesine etij deri sa te arrije ne menyren origjinale e cila I perket kohes se zogut 1925-28.deshmitaret vetem per sendet e luajtshme .por nqs e ka fituar me parashkrimfitues pa titull lejohen deshmitare .nqs nuk kthehet dot sendi ath kekohetdemshpermbimi .kur ngrihet padia e rivendikimit 1 kur I padituri e ka zhveshur nga posedimi I senditpronarin 2 kur I padituri e ka pasur sendin ne posedim te ligjshem dhe refuzon tjaktheje pronarit edhe pse eshte I detyruar .3.kur I padituri e ka nje posedim tepavlefshem .4 kur posedimi I eshte hequr pronarit dhe I ka kaluar me nje aktadministrati te paligjshem nje tjetri .5 kur pronarit I eshte hequr posedimi I senditduke I kaluar nje tjetri mbi bazen e nje akti administrativ ku ekzekutimi I te ciliteshte I paligjshem .Dallimi padi rivendikimi padi mohuese .1 te padia e riv pronari zhvishet nga tagra eposedimit dhe te gezimit te sendit te cilat ushtrohen nga I padituri ndersa te padiamohuese pronari pa u jsendit pengohet te gezohe sendin lirisht 2 te padia e rivendikqellimi eshte njohja si pronar dhe kthimi I posedimit pronarit .3 .objekti ne padine eriv eshte 2 elemente 1 detyrimi I te paditurit te njohe pronarin dhe 2 detyrimi Ikthimit te posedimit .ne padine mohuese 4 elemente 1 njohja si pronar I paditesit 2pushimi I cenimit te prones .3 moperseritja e cenimit ne te ardhmen 4 shperblimiper demin e shkaktuar , ne padine e rivendikimit eshte me e rende zhvesh pronarinnga dy tagra kyesore si posedimi dhe gezimi ndersa ne padine mohuese nuk e zhveshnga tagrat e pronarit por e pengon ne ushtrimin e te drejtes se gezimit
  8. 8. .kur ngrihet padia mohuese1 kur I padituri ceneon pronesine e paditesit mepretendime se eshte vete pronar 2 .kur I padituri cenon pronesine pa pretenduar seeshte pronar por ben veprime qe pengojne gezimin e sendit 3 kur I padituri cenonprnesine me pretendime se ka barre mbi sendin e paluajtshem (duhet ta provoje Ipadituri )4 kur nuk respektohen marredheniet e fqinjesise .5 kur se bashku mesendet e te paditurit I cili eshte debitor jane sekuestruar dhe gabimisht sendet epaditesitPosedimi si e drejte me vete .posedimi eshte sundimi efektiv mbi sendin dhe tedrejtat reale te tij .posedimi eshte nje e drejte faktike dhe jo juridike ,object Iposedimit nuk mund te jete 1 hipoteka 2 e drejta e trashegimise 3 e drejta autorit .4nje liber I vecante (gjithesiant )5.te drejtat jo reale .6 .servitutet vijuese tepadukshme dhe vijuese .kemi posedim nga pronari dhe jo pronari pos I ligjshem Ipaligjshem (pushtimi) posedim me mirebesim dhe me keqbesim .Menyrat e fitimit te posedimit 1 me ane te veprimeve juridike- 1kontrate qeraje,huaperdorje ,uzurkfrukt ,peng 2 me trashegim 3 me pushtim vetem sendet eluajtshme ,te abandonuara ,kafshe te egra .4. me ligj kur ka nje dispozite ligjore psh gjykata heq zotesine per te vepruarbashkshortit ,posedimi kalon bashkshortja .5.me akte administrative –per shkak tefatkeqesise natyrore te jepet nje banese perhohesisht .Dallimi midis testamentit dhe kontrates se dhurimit1testamenti eshte veprim mortis causa ndersa kontrata inter vivos 2.testamentiveprim juridik I njeanshem ,kontrata I dyanshem .3testameti veprim formal ,solem,kontrata nuk eshte vetem kur dhurojme sende te paluajtshme .4.me testamentdisponohet pasuria e tashme por edhe ajo e ardhshme kontrata kalon pronesia mbidisa sende te caktuara .5.testamet perftiton te drejta dhe detyrime ne kontrate vetemte drejta mbi sendin 6.testamenti me afat te papercaktuar pezullues ,kontrata pa afat.7.testamenti eshte akt I revokueshem kontrata jo dhuruesi duhet te tregoje arsyetpse e revokon dhe ka barren e proves .8.ne testament zbatohen dispozita tetrashegimise ne kontrate e te drejtes se detyrimeveUzurfrukti dhe karakteristikat e tijUzurfrukti eshte e drejta e nje personi per te perdorur dhe gezuar nje send te huajnjelloj sit e ishte pronari .karakteristika 1 uzukfrukti I njep te drejten nje personi perte gezuar sendin e nje tjetri 2.uzurfrukti eshte nje e drejte e perkoheshme ,shuhet mevdekjen e uzukfruktarit .3 uzukfruktari duhet te ruaje dhe mirembaje sendin .4.te gjithe personat e tjere jane te detyruar te respektojne te drejten e uzukfruktarit.5.tagrat qe ka uzukfruktari jane me te medha se ato qe ka pronari .6.pronari I senditnuk mund te pengoje uzukfruktarin ne gezimin e sendit 7.uzukfruktari ka detyriminte mos e prishe funksionin ekonomik dhe shoqeror te sendit .8.uzukfrukti vendoset zakonisht per sendet e pakonsumueshme .Barra dhe legu dallime1 legu perfaqeson detyrimin e nje ose disa trashegimtareve testamentare qe tu japinnje perfitim pasuror nje ose disa trashegimtareve ligjore ndersa barra perfaqesondetyrimin e trashegimtareve testamentare te kryejne veprime ne dobi te shoqerise 2perfitues te legut jane nje ose disa persona te percaktuar nga testatori .ndersa tekbarra eshte e gjithe shoqeria komuniteti .3. tek legu per testarorin ka kufizime.nesetestatori ka trashegimtare te te treja rradheve mund te percaktoje nje trashegimtarligjor .dhe nqs ska ne keto 3 rradhe mund te caktoje si legatare cdo person .barra nuk
  9. 9. ka kufizime mund te ngarkoje cdo trashegimtar pavaresisht ekzistencen etrashegimtareve ligjore te 3 rradhave te para.4.tek legu shkaku eshte perfitimindersa tek barra perfitimi qe do te marre komuniteti .

×