Diari oficial de la generalitat de catalunya nœm. 4161
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Diari oficial de la generalitat de catalunya nœm. 4161

on

 • 611 views

 

Statistics

Views

Total Views
611
Views on SlideShare
611
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Diari oficial de la generalitat de catalunya nœm. 4161 Diari oficial de la generalitat de catalunya nœm. 4161 Document Transcript

 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4161 – 25.6.2004 12245 DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DECRET El capítol 3 té per objecte la regulació del pro- escolar, de la selecció, el nomenament i el ces- 317/2004, de 22 de juny, pel qual es regulen la cediment de selecció del director i el nomena- sament del director o la directora i del nomena- constitució i la composició del consell escolar, la ment i cessament dels òrgans de govern dels ment i el cessament dels altres òrgans de govern selecció del director o de la directora i el nome- centres docents públics. i de coordinació dels centres docents públics. nament i el cessament dels òrgans de govern dels 1.2 El capítol 2 d’aquest Decret, relatiu a la Així, d’acord amb el que disposen els articles centres docents públics. constitució i a la composició del consell escolar, 86 i següents de la Llei orgànica 10/2002, de 23 és d’aplicació a tots els centres docents públics de desembre, de qualitat de l’educació, la selec- La Llei orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de Catalunya. ció dels candidats a la direcció del centre es fa de la participació, l’avaluació i el govern dels 1.3 Els capítols 3 i 4, referents a la selecció mitjançant un concurs de mèrits. centres docents va establir els òrgans col·legiats del director o la directora i al nomenament i al de govern dels centres docents públics, la seva En aquest procediment de selecció, els mè- cessament dels òrgans de govern i de coordina- composició i competències i els requisits per ser- rits acadèmics i professionals, així com l’expe- ció dels centres docents, només són d’aplicació ne membre, així com el procediment per a la riència adquirida en el treball prèviament rea- als centres de la Generalitat de Catalunya la ges- designació del director del centre. Va fixar, també, litzat, particularment en l’exercici de la direcció tió dels quals té encomanada el Departament els requisits per poder presentar la candidatura. —i la seva valoració—, són els aspectes bàsics d’Educació. a tenir en compte. Les previsions d’aquesta Llei van ser desen- volupades pel Decret 352/2000, de 7 de novem- Dins els mèrits professionals, el projecte de CAPÍTOL 2 bre (DOGC núm. 3263, de 10.10.2000), pel qual direcció constitueix un mitjà idoni perquè les per- Del consell escolar es regulen la constitució i la composició del con- sones candidates acreditin la seva capacitat per sell escolar i l’elecció, nomenament i cessament ocupar el lloc concret al qual opten, atenent tant Article 2 del director o directora i dels altres òrgans uni- a criteris de gestió com de lideratge pedagògic. Composició del consell escolar del centre personals dels centres docents públics. Per això, el projecte de direcció ha d’estar rela- 2.1 El consell escolar dels centres docents cionat amb les característiques i el projecte edu- públics és compost per: L’entrada en vigor de la Llei orgànica 10/2002, catiu del centre al qual s’opta. La vinculació entre a) El director, que el presideix. de 23 de desembre, de qualitat de l’educació, ha el projecte educatiu, els trets específics i neces- b) El cap d’estudis. significat una modificació profunda de la situ- sitats concretes de cada centre i el projecte de di- c) Un regidor o un representant de l’Ajun- ació anterior. Així, el consell escolar i el claus- recció s’insereix en els objectius de millora de la tament, del terme municipal en el qual es tro- tre de professors deixen de ser òrgans de govern gestió i de reforçament de l’autonomia de la funció ba el centre. i esdevenen òrgans de participació en el control directiva explicitats per la Llei orgànica 10/2002, d) Un nombre determinat de representants i la gestió dels centres, i el càrrec de director o de 23 de desembre, de qualitat de l’educació. del professorat elegits pel claustre. directora es proveeix a través d’un concurs de mèrits entre el professorat que presenta la seva El procediment de selecció per a la direcció e) Un nombre determinat de representants sol·licitud. es fa ressò, per tant, de l’important paper que de l’alumnat i dels pares o tutors dels alumnes la nostra legislació atorga al projecte educatiu elegits per i entre ells, respectivament. Tanmateix, per aconseguir els objectius de f) Un representant del personal d’adminis- en la definició dels objectius generals de cada millora de la gestió i de reforçament de l’autono- tració i serveis del centre. centre docent, com a expressió de la participa- mia de la funció directiva per impulsar i desen- g) Un membre designat per l’associació de ció de la comunitat educativa i de l’autonomia volupar projectes de millora de la qualitat edu- pares i mares d’alumnes més representativa, de centre i és per això que, en el marc d’aquesta cativa, fixats per l’esmentada Llei orgànica, cal d’acord amb el seu nombre d’associats. participació, es preveu que les comissions de una funció directiva que respongui a un model h) El secretari del centre, que actua com a selecció, atenent les circumstàncies del centre, propi de gestió educativa i que, al mateix temps, secretari del consell escolar, amb veu i sense vot. puguin demanar el parer del consell escolar reculli el millor de la nostra tradició pedagògica. 2.2 En el cas dels centres que imparteixen respecte dels projectes de direcció. A més, els centres docents han de donar res- cicles formatius de dues o més famílies profes- El capítol 4 regula els òrgans de coordinació sionals, o en què almenys el 25% de l’alumnat posta a les noves exigències socials i educatives, i assigna a la direcció del centre la competència està cursant ensenyaments de formació profes- que impliquen un notable canvi en l’organització per al nomenament del òrgans unipersonals de sional o d’arts plàstiques i disseny, ensenyaments i en la gestió dels centres i en les estratègies edu- coordinació, reforçant, així, la funció directiva. de grau mitjà o de grau superior de música o cadores. L’objectiu de millora de la qualitat educativa requereix, a més d’una direcció més El capítol 5 estableix els òrgans de govern i ensenyaments de grau mitjà o de grau superi- i millor preparada tècnicament i pedagògica, els òrgans de participació i control de les zones or de dansa, forma part del consell escolar un amb un alt grau d’implicació amb el fet educa- escolars rurals, adequant-ne l’estructura a les representant proposat per les organitzacions tiu i compromesa amb el centre i amb el seu seves característiques. empresarials o institucions laborals presents en entorn, el compromís dels òrgans de participació l’àmbit d’acció del centre, amb veu i sense vot. Finalment, el capítol 6 s’ocupa de la regula- en el control i gestió dels centres amb el projecte 2.3 En els centres d’educació especial i en ció dels òrgans de govern i dels òrgans de par- educatiu de centre i amb un projecte de direc- els centres ordinaris amb unitats específiques ticipació dels centres de formació d’adults. ció. Les persones que assumeixin la funció di- d’educació especial, forma part del consell es- rectiva han de posseir els mèrits i les capacitats En virtut d’això, a proposta de la consellera colar un representant del personal d’atenció adients per fer-ho possible. d’Educació, amb l’informe del consell escolar educativa complementària. de Catalunya i de la Comissió de Govern Local, 2.4 El nombre de representants del profes- En conseqüència, es fa necessari establir una efectuat el tràmit previ de consulta i participa- sorat elegits pel claustre no pot ser inferior a un nova regulació específica d’aquests aspectes es- ció amb els representants del personal al servei terç del total de membres del consell escolar. sencials de la gestió dels centres docents públics. de les administracions públiques, d’acord amb 2.5 El nombre de representants de l’alum- El capítol 2 d’aquest Decret regula la compo- el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora nat i dels pares d’alumnes, en conjunt, no pot ser sició i la constitució del consell escolar dels cen- i amb la deliberació prèvia del Govern, inferior a un terç del total de membres del con- tres públics i concreta la participació dels òrgans sell escolar. de govern, dels professionals de l’ensenyament, En els col·legis d’educació infantil i primària, de l’alumnat i de les seves famílies, de l’entorn DECRETO: l’alumnat de tercer cicle pot participar en el social i professional i dels ajuntaments. Aquesta consell escolar en els termes que estableixi el concreció de la participació es fa compatible amb CAPÍTOL 1 reglament de règim interior, amb veu i sense vot. la necessària autonomia del centre per fixar el Disposicions de caràcter general En els instituts d’educació secundària no nombre de membres de cada sector electiu del poden ser representants de l’alumnat aquells que consell escolar. Així mateix, assigna determina- Article 1 cursen primer o segon curs d’educació secundà- des competències reguladores al reglament de Objecte i àmbit d’aplicació ria obligatòria, però podran participar-hi en els règim interior del centre o, directament, al con- 1.1 L’objecte d’aquest Decret és la regula- termes que estableixi el reglament de règim sell escolar. ció de la constitució i la composició del consell interior, amb veu i sense vot.
 • 12246 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4161 – 25.6.2004 En els instituts d’educació secundària i altres de desembre, de tal manera que: a) Per a l’elecció dels representants del pro- centres docents amb representants de l’alumnat a) quedin constituïdes les meses electorals fessorat, la mesa electoral està formada pel di- i dels pares d’alumnes, el nombre global de re- abans del 12 de novembre; rector, o òrgan de govern en qui delegui, pel presentants és parell i la representació és per b) es realitzin les eleccions dels representants professor amb més antiguitat al centre i pel pro- parts iguals entre ambdós sectors. dels diferents sectors entre el 23 i el 30 de no- fessor amb menys antiguitat, que actua de secre- En els centres que imparteixen exclusivament vembre; tari. Si tenen la mateixa l’antiguitat, en forma ensenyaments que duen a l’obtenció de títols c) quedi constituït el consell escolar abans del part el professor de major o menor edat, respec- acadèmics amb equivalència universitària, en les 15 de desembre. tivament. escoles oficials d’idiomes, en les escoles d’art, Si l’últim dia d’algun dels terminis és inhàbil, b) Per a l’elecció del sector dels representants en els centres que imparteixen ensenyaments de s’entén prorrogat fins al primer dia hàbil se- dels pares d’alumnes, la mesa electoral està for- règim especial d’esports i en els centres que im- güent. mada pel director del centre, o òrgan de govern parteixen ensenyaments exclusivament a alum- en qui delegui, i per dos membres d’aquest sec- nes majors de divuit anys, no hi ha representa- Article 4 tor designats per sorteig entre tots els que inte- ció dels pares d’alumnes. Candidats gren el cens d’aquest sector; d’entre els desig- En cap cas poden ser escollits representants 4.1 Són candidats dels diferents sectors: nats, el de menys antiguitat al centre actuarà de dels alumnes aquells que han estat objecte de a) Del sector de professorat: tots els mem- secretari. sanció per conductes greument perjudicials per bres del claustre. c) Per a l’elecció dels representants de l’alum- a la convivència del centre durant el curs en què b) Del sector de pares: els pares i els tutors nat, la mesa electoral està formada pel director es du a terme el procés electoral o en l’imme- d’alumnes del centre que exerceixen la pàtria del centre, o per l’òrgan de govern en qui dele- diat anterior. potestat o la tutela d’aquests i figuren en el cor- gui, i per dos membres d’aquest sector designats 2.6 El consell escolar del centre estableix el responent cens electoral. Les candidatures po- per sorteig entre els alumnes elegibles del centre; nombre total de representants de cada sector den presentar-se acompanyades de l’aval d’una l’alumne de curs superior actuarà de secretari respectant els criteris esmentats en els apartats associació de pares i mares d’alumnes o d’una i, en cas de coincidència, el de major edat. anteriors d’aquest article. La direcció del cen- relació de pares que avalen el candidat. d) Per a l’elecció del representant del per- tre, o l’administració titular quan el centre no c) Del sector de l’alumnat: tot l’alumnat del sonal d’administració i serveis i per a l’elecció és de la Generalitat de Catalunya, notifica la centre que figura en el corresponent cens elec- del representant del personal d’atenció educa- configuració del consell escolar als serveis ter- toral i no està afectat per les limitacions de l’ar- tiva complementària, la mesa electoral, que és ritorials corresponents del Departament d’Edu- ticle 2.5 d’aquest Decret. Les candidatures po- única, està formada pel director, o òrgan de cació. No es pot modificar la configuració del den presentar-se acompanyades de l’aval d’una govern en qui delegui, pel secretari del centre, consell escolar del centre fins que no han pas- que exercirà també aquesta funció en la mesa associació d’alumnes o d’una relació d’alumnes sat tres anys des que és determinada. electoral, pel membre del personal d’adminis- que avalen el candidat. 2.7 La condició de membre electe del con- tració i serveis amb més antiguitat en el centre d) Sector de representants del personal d’ad- sell escolar del centre s’adquireix per quatre i pel membre del personal d’atenció educati- ministració i serveis: tots els membres del cens anys. Cada dos anys es renova la meitat dels va complementària amb més antiguitat en el electoral del personal d’administració i serveis. membres representants del professorat i la centre. e) Sector de representants del personal meitat dels membres representants de l’alum- Quan coincideix personal de la mateixa an- d’atenció educativa complementària: els mem- nat i dels pares d’alumnes, sens perjudici que es tiguitat, en forma part el de major edat. bres del cens electoral del personal d’atenció puguin cobrir d’immediat les vacants que es educativa complementària. produeixin. Article 6 4.2 Aquelles persones que en un mateix Censos electorals La vacant que es produeix en el consell esco- centre formen part de més d’un sector de la co- lar és ocupada pel procediment establert al re- Formen part del cens electoral de cada un dels munitat escolar només poden presentar-se com sectors: glament de règim interior del centre. Si aquest a candidates per un dels sectors. Així mateix, els no ho preveu, la vacant és ocupada pel següent a) En el cas del professorat, tots els profes- membres nats del consell escolar que alhora sors que integren el claustre en el moment de la candidat més votat en les darreres eleccions, formen part d’un sector que hi és representat no sempre que mantingui els requisits que el van convocatòria. poden presentar-se com a candidats. b) En el cas dels pares d’alumnes, tots els fer ser elegible com a representant. Si no hi ha 4.3 Si el nombre de candidats a membres del més candidats per cobrir la vacant, aquesta pares i tots els tutors legals, els fills i els pupils consell escolar d’un determinat sector és infe- dels quals estan matriculats al centre en el mo- queda sense cobrir fins a la propera renovació rior al nombre de llocs a cobrir, tots els membres ment de la convocatòria de les eleccions. del consell escolar. El nou membre ha de ser del sector corresponent són elegibles com a re- c) En el cas de l’alumnat, tots els alumnes que nomenat pel temps de mandat que li restava a presentants d’aquest sector en el consell esco- estan matriculats al centre en el moment de la la persona que ha causat la vacant. lar. Si el membre elegit en aquestes circumstàn- convocatòria d’eleccions. 2.8 La condició de membre del consell es- cies és un membre del professorat, un membre d) En el cas dels representants del personal colar es perd quan es cessa en el càrrec que com- del personal d’administració i serveis o un mem- d’administració i serveis, tot el personal d’admi- porta ser-ne membre, quan es deixa de complir bre del personal d’atenció educativa comple- nistració i serveis funcionari o contractat per algun dels requisits necessaris per ser elegible mentària, ha d’assumir la representació. Si és l’administració titular, o per l’administració local o quan l’òrgan que l’ha designat revoca la de- membre de l’alumnat o del sector de pares, i no en el cas dels col·legis d’educació infantil i pri- signació. vol assumir-la, el lloc queda vacant fins a la con- mària i dels col·legis d’educació especial, que vocatòria següent. presta serveis al centre en el moment de la con- Article 3 vocatòria. Procediment d’elecció dels membres del consell Article 5 e) En el cas dels representants del personal escolar del centre Meses electorals d’atenció educativa complementària tot el per- 3.1 Les eleccions per a la constitució inici- Per a cada sector de la comunitat escolar, tret sonal d’atenció educativa complementària fun- al o renovació parcial dels membres del consell del sector dels representants del personal d’ad- cionari o contractat per l’administració titular escolar les convoca el director del centre amb ministració i serveis i del de representants del i que presta serveis al centre. un mínim de quinze dies hàbils d’antelació a la personal d’atenció educativa complementària, El director fa públics al tauler d’anuncis els data de realització de les votacions. Dins dels es constitueix una mesa electoral, presidida pel censos electorals de cada sector en el moment quinze dies esmentats els candidats poden do- director del centre, encarregada d’aprovar el de la convocatòria de les eleccions. Així mateix, nar a conèixer les seves propostes utilitzant cens electoral, de publicar la relació de candi- obre un termini de tres dies per a la presenta- mitjans que no interfereixin en la marxa ordi- dats amb tres dies d’antelació a la votació, d’or- ció de reclamacions en relació amb els censos nària del centre. ganitzar la votació, de fer l’escrutini i de fer electorals i pren les mesures per a la resolució 3.2 Les eleccions a membres dels sectors constar en acta pública els resultats de la vota- de les reclamacions de tal manera que els cen- electius s’efectuen els anys parells. Tot el pro- ció, així com de resoldre els dubtes i reclama- sos definitius, que aproven les respectives me- cés s’efectua entre els dies 2 de novembre i 15 cions que es puguin presentar. ses electorals, es fan públics amb una antelació
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4161 – 25.6.2004 12247 de set dies respecte a la data de les eleccions de al director o directora dels serveis territorials del i règim, amb una antiguitat d’almenys un curs cada sector. Departament d’Educació que correspongui, acadèmic, en el moment de la publicació de la còpia autenticada de les actes del procés de convocatòria. Article 7 constitució del consell escolar. d) Tenir coneixement del català, i de l’aranès Procediment d’elecció dels representants dels a la Val d’Aran, acreditat amb el nivell C o equi- diferents sectors del consell escolar Article 8 valent, o la idoneïtat corresponent. En el cas de 7.1 En relació amb les eleccions del sector Procediment d’elecció dels membres del consell les persones aspirants que no puguin acreditar de representants del professorat: escolar en centres de nova creació documentalment la possessió del nivell exigit, a) L’elecció s’efectua en una sessió extraor- 8.1 En el cas de centres de nova creació en s’estarà al que disposa l’article 7.1 del Decret dinària del claustre convocada amb aquest únic què es constitueix per primera vegada el consell 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del punt en l’ordre del dia. escolar, el director estableix el nombre de repre- coneixement del català i l’aranès en els processos b) Cada professor pot votar un nombre mà- sentants de cada sector respectant els criteris es- de selecció de personal i de provisió de llocs de xim de candidats igual al nombre de represen- tablerts en l’article 2 d’aquest Decret i convo- treball de les administracions públiques de tants d’aquest sector a elegir en el consell escolar. ca eleccions per cobrir tots els llocs del consell Catalunya. Així mateix, serà d’aplicació el rè- 7.2 En relació amb les eleccions del sector escolar no més tard del 15 d’octubre. Tot el pro- gim d’exempcions previst a l’article 8 del Decret de representants dels pares d’alumnes: cés d’elecció dels membres i la constitució del esmentat. a) Les associacions de pares i mares d’alum- consell escolar ha de realitzar-se abans del 30 de 9.4 Els professors designats per a l’exerci- nes o els grups de pares que avalen un candidat novembre. ci dels altres òrgans de govern han de ser fun- poden designar-ne un que actua a la mesa elec- 8.2 En la primera renovació parcial poste- cionaris de carrera en servei actiu i tenir desti- toral com a supervisor. rior a la constitució inicial se substitueix la meitat nació definitiva al centre. b) El nombre màxim de candidats que pot ser dels representants del professorat i la meitat dels El càrrec de cap d’estudis l’ha d’ocupar un votat per cada elector és igual al nombre de re- representants de l’alumnat i dels pares d’alum- professor dels cossos docents del nivell educa- presentants d’aquest sector a elegir en el con- nes. Aquesta primera renovació no es du a terme tiu i règim corresponent. sell escolar. abans que no hagi transcorregut un any des de 7.3 En relació amb les eleccions del sector la constitució inicial del consell. Article 10 de representants de l’alumnat: El consell escolar decideix per majoria abso- Dels nomenaments dels òrgans de govern en a) Les associacions d’alumnes o els grups luta els criteris per determinar els membres de determinats centres docents d’alumnes que avalen un candidat poden desig- cada sector afectats per la primera renovació Per participar en el concurs de mèrits per ser nar-ne un que actua a la mesa electoral com a parcial, o bé decideix directament, també per nomenat director d’un centre de menys de vuit supervisor. majoria absoluta, quins són els membres con- unitats, dels centres d’ensenyaments artístics, b) El nombre màxim de candidats que pot crets de cada sector afectats per la renovació d’idiomes o de formació d’adults, no són exigi- votar cada elector és igual al nombre de repre- parcial. En el cas que no s’assoleixi la majoria bles els requisits a) i b) del punt 3 de l’article 9 sentants que aquest sector tingui a elegir en el exigida, s’apliquen els criteris següents: d’aquest Decret. consell escolar. a) Sector de professorat: els afectats per la Per ser nomenat per a qualsevol de la resta 7.4 En relació amb les eleccions del sector renovació parcial són successivament els de més d’òrgans de govern en aquests centres, el direc- de representants del personal d’administració recent destinació al centre, els de menys antigui- tor o directora dels serveis territorials del De- i serveis, cada membre pot votar, com a repre- tat com a funcionari de carrera al cos actual i els partament d’Educació pot eximir els professors sentant d’aquest sector, un candidat. de menys edat. de tenir la destinació definitiva al centre. 7.5 En relació amb les eleccions del sector b) Sectors d’alumnat i de pares d’alumnes: de representants del personal d’atenció educa- els afectats per la renovació són els alumnes i els Article 11 tiva complementària, cada membre pot votar, pares d’alumnes que, atesa l’edat, i el curs esco- Convocatòria del concurs de mèrits per al nome- com a representant d’aquest sector, un candi- lar, abans els correspongui deixar de ser mem- nament de director dat. bres de la comunitat educativa del centre. El Departament d’Educació convoca periò- 7.6 El director precisa les hores de votació En el cas que coincideixin diversos, l’afectat dicament el concurs de mèrits per a la designació de cada sector en la convocatòria de les elecci- és el de menys edat. dels directors dels centres docents en què hagi ons, d’acord amb les característiques del centre de quedar vacant aquest càrrec. i la possibilitat horària dels electors, per tal d’afa- vorir i garantir l’exercici del dret de vot. CAPÍTOL 3 Article 12 7.7 Les votacions són personals, directes i Dels òrgans de govern Les comissions de selecció secretes. No s’admet la delegació de vot ni el vot 12.1 La selecció entre els aspirants a director per correu. Article 9 la realitza la comissió de selecció que es cons- En el cas dels pares d’alumnes, poden votar Condicions i requisits per exercir el càrrec de titueix amb aquesta finalitat. el pare i la mare o tutor respectiu, llevat que la director i els càrrecs corresponents a la resta d’òr- 12.2 La comissió és constituïda per: pàtria potestat de l’alumne estigui conferida en gans de govern dels centres docents públics Un inspector d’educació, que la presideix, i exclusiva a un dels pares, cas en el qual només 9.1 La selecció per al nomenament de direc- un director d’un centre públic del mateix nivell aquest té dret de vot. tor d’un centre públic s’efectua mitjançant con- i règim que el centre on s’hagi de proveir la di- El reglament de règim interior de cada cen- curs de mèrits entre el professorat funcionari de recció, com a representants de l’administració tre pot establir el procediment per dirimir si- carrera dels cossos del nivell educatiu i règim al educativa. tuacions d’empat en el procés electoral. Si el qual pertany el centre. Tres representants del claustre de professors reglament de règim interior no ho preveu, es 9.2 La selecció es regeix pels principis de i dos representants del consell escolar, dels quals considera elegit el candidat de més edat. publicitat, mèrit i capacitat. un serà del sector de pares i l’altre el represen- 7.8 Una vegada finalitzat el procés electo- 9.3 Els requisits per participar en el concurs tant de l’ajuntament, com a representants dels ral, es constitueix el consell escolar del centre de mèrits són els següents: òrgans de participació en el control i la gestió del en el termini de quinze dies a partir de l’última a) Tenir una antiguitat de cinc anys com a centre corresponent. En els centres docents on elecció i prenen possessió els nous membres. En mínim en el cos de la funció pública docent des no hi ha representació dels pares, els represen- el termini de trenta dies hàbils des de la cons- del qual s’hi opta. tants del consell escolar seran l’un del sector titució del consell escolar, es constituiran les co- b) Haver impartit docència directa a l’au- d’alumnes i l’altre el representant de l’ajunta- missions que escaigui, previstes al reglament or- la com a funcionari de carrera, durant un pe- ment. gànic i al reglament de règim interior del centre. ríode d’igual durada, en un centre públic que Actua com a secretari de la comissió el direc- El secretari estén acta de la sessió de consti- imparteix ensenyaments del mateix nivell i tor que forma part de la comissió com a repre- tució del consell escolar. règim. sentant de l’administració educativa. El director del centre, o l’administració titular c) Estar prestant serveis en un centre públic En cap cas els aspirants poden formar part de si no ho és la Generalitat de Catalunya, tramet del Departament d’Educació, del mateix nivell la comissió.
 • 12248 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4161 – 25.6.2004 Els membres de les comissions són nomenats ció dels seus representants en la comissió de fases entre diversos aspirants, se selecciona el pel director o la directora dels serveis territorials selecció. que hagi obtingut major valoració en la segona que correspongui. El director del centre tramet al director o a fase. Si encara subsisteix l’empat, se seleccio- la directora dels serveis territorials còpia de l’ac- na el que hagi obtingut major valoració en Article 13 ta de la sessió de cadascun dels òrgans de par- l’apartat A del barem de la primera fase. Si sub- De l’abstenció dels directors que són, alhora, ticipació esmentats. sisteix l’empat, se selecciona el que hagi obtin- aspirants El director o la directora dels serveis territo- gut major valoració en l’apartat B i així succes- Els directors que es presentin al concurs de rials nomena els membres de la comissió. sivament amb la resta d’apartats del barem fins mèrits per a la selecció d’aspirants a la direcció a l’apartat H. Si finalment subsisteix l’empat, del centre en el qual estan exercint la direcció Article 17 s’efectuarà un sorteig entre els aspirants em- no podran formar part de la comissió de selec- Constitució de la comissió de selecció patats. ció ni dur a terme les funcions que en el procés La comissió es constitueix dins el termini fi- 18.6 El secretari de la comissió estén l’ac- de selecció estan assignades al director del cen- xat a la convocatòria. ta acreditativa de les puntuacions obtingudes per tre. Aquestes funcions seran exercides pel cap El director o la directora dels serveis territo- cada aspirant en tots els conceptes, i hi fa constar d’estudis, en el cas que no sigui candidat, o, con- rials lliura a la presidència de cada comissió la la persona seleccionada. L’acta és signada per secutivament, pel coordinador pedagògic o pel documentació corresponent a cadascuna de les tots els membres de la comissió. secretari del centre, si no tenen motiu d’absten- sol·licituds admeses. El president de la comissió fa pública l’acta ció. al tauler d’anuncis del centre i la tramet al di- Article 18 rector o directora dels serveis territorials, qui Article 14 Selecció dels aspirants ordena la seva publicació al tauler d’anuncis dels Presentació de sol·licituds de participació en el 18.1 La selecció dels aspirants es realitza en serveis territorials. concurs de mèrits dues fases. 18.7 Contra les decisions contingudes a l’ac- 14.1 Durant el termini fixat a la convocatò- 18.2 En la primera fase, la comissió de se- ta acreditativa de les puntuacions obtingudes les ria, els aspirants a director presenten la seva lecció considera els mèrits relacionats amb l’ex- persones interessades poden presentar reclama- sol·licitud per escrit, adreçada al director o a la periència professional dels aspirants, en l’àm- ció en el termini de cinc dies davant la comissió directora dels serveis territorials que correspon- bit de la gestió i de la docència, que hagi estat de selecció. Contra la decisió de la comissió les gui i hi adjunten la documentació acreditativa valorada positivament, i en l’àmbit de la parti- persones interessades poden interposar recurs dels mèrits al·legats, amb relació al barem de cipació com a representant del claustre al con- d’alçada davant el director o directora dels ser- l’annex d’aquest Decret, inclòs el projecte espe- sell escolar. Es valora especialment l’experiència veis territorials. La resolució del recurs posa fi cífic que recull la seva proposta directiva en prèvia en l’exercici de la direcció. a la via administrativa. relació amb el projecte educatiu del centre a la En aquesta fase, també es valoren els títols direcció del qual opta. universitaris diferents a l’exigit per a l’ingrés al Article 19 En el cas que s’opti a la direcció de centres cos de la funció pública docent des del qual es Programa de formació inicial diferents, els aspirants hauran de prioritzar les concursa. 19.1 Els aspirants seleccionats realitzen el seves opcions en la sol·licitud. La valoració dels mèrits que hagin estat acre- programa de formació inicial, organitzat pel De- 14.2 A l’efecte de l’elaboració del projecte ditats pels aspirants es fa d’acord amb el barem partament d’Educació, que consisteix en: específic de direcció, els aspirants a director que consta a l’annex d’aquest Decret. Els ser- a) Un curs teòric de formació sobre els aspec- podran consultar la documentació relativa al veis territorials lliuren a la comissió de selecció tes fonamentals del sistema educatiu, l’organit- centre a la direcció del qual opten, en els serveis la documentació que acredita els mèrits corres- zació, la planificació estratègica, el funcionament territorials que correspongui i en la forma que ponents a aquesta primera fase del concurs, amb i la gestió dels centres docents, l’organització i es determini. una proposta de baremació a ratificar o modi- la gestió de recursos personals i materials, les ficar per la comissió. estratègies de mediació, comunicació i dinàmica Article 15 La puntuació mínima requerida en aquesta de grups, la gestió de la prevenció dels riscos Procediment d’admissió i de desestimació de les fase és de 8 punts. Els aspirants que obtinguin laborals, els procediments de gestió administra- sol·licituds o que superin aquesta puntuació passaran a la tiva i econòmica, la normativa legal en matèria La unitat competent dels serveis territorials fase següent. de centres, alumnat i professorat, i altres con- per raó de matèria comprova per a cada candidat 18.3 En la segona fase es consideren els mè- tinguts en relació amb la funció directiva. el compliment dels requisits esmentats a l’article rits professionals específics acreditats a través b) Un període de pràctiques de direcció. 9 d’aquest Decret i tramet al director o a la di- de les activitats de formació, recerca i publica- 19.2 Els aspirants seleccionats que tenen rectora dels serveis territorials la proposta d’ad- cions relacionades amb la gestió i direcció dels adquirida la categoria de director, definida a la missió i de desestimació de sol·licituds. centres docents i dels serveis i programes edu- Llei orgànica 10/2002, estan exempts de realit- La sol·licitud només es pot desestimar per catius, i a través del projecte específic que recull zar el programa de formació inicial. incompliment dels requisits. la proposta directiva de l’aspirant en relació amb 19.3 Els aspirants seleccionats que estan El director o la directora dels serveis territo- el projecte educatiu del centre. acreditats per a l’exercici de la funció directiva, rials resol sobre l’admissió i la desestimació de Els aspirants exposaran el seu projecte de d’acord amb les previsions de la Llei orgànica les sol·licituds presentades. Aquesta resolució direcció davant la comissió de selecció. 9/1995, estan exempts del curs teòric de forma- es publica al web del Departament d’Educació La comissió de selecció podrà demanar el ció. i al tauler d’anuncis de la seu dels serveis terri- parer del consell escolar sobre els projectes es- torials que correspongui i es notifica al director pecífics presentats. A aquest efecte, els membres Article 20 del centre afectat perquè es faci pública al tauler del consell escolar podran consultar aquests Nomenament del director d’anuncis del centre. projectes en la forma que es determini. 20.1 Els aspirants seleccionats que no tin- Contra la desestimació de la sol·licitud els La comissió de selecció valorarà els mèrits guin reconeguda la categoria de director seran aspirants poden presentar un recurs d’alçada professionals específics d’acord amb el barem nomenats director en pràctiques per un perío- davant la direcció general competent en raó de i criteris que consten a l’annex d’aquest Decret. de d’un any, abans de finalitzar el qual seran matèria. La puntuació mínima que s’ha d’obtenir en avaluats del programa de formació inicial. aquesta fase per ser seleccionat és de 6 punts. 20.2 El director o directora dels serveis ter- Article 16 18.4 La comissió seleccionarà l’aspirant que ritorials nomena director del centre l’aspirant Notificació de les sol·licituds al claustre de pro- hagi obtingut la puntuació més alta, com a suma seleccionat que ja té adquirida la categoria de fessors i al consell escolar i designació de repre- de les puntuacions de les dues fases, d’entre director o que obté avaluació positiva en el pro- sentants aquells que hagin obtingut o superat les puntu- grama de formació inicial. El director del centre docent convoca el claus- acions mínimes corresponents. 20.3 L’aspirant seleccionat per la comissió tre de professors i el consell escolar per notifi- 18.5 En cas d’empat en la puntuació obtin- de selecció que no supera el programa de for- car-los les sol·licituds admeses i procedir a l’elec- guda en la suma de les puntuacions de les dues mació inicial no és nomenat director.
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4161 – 25.6.2004 12249 Article 21 23.2 La designació recau en un professor avaluats positivament, hauran d’elaborar una Calendari marc del procés de selecció de direc- dels cossos docents que correspongui al nivell actualització del seu projecte específic inicial, el tors, del curs de formació i de les pràctiques educatiu i règim del centre, que reuneix els re- qual formarà part de l’avaluació de la seva tasca 21.1 La convocatòria del procés de selecció quisits següents: directiva. es publicarà abans del 31 de gener i es resoldrà a) Tenir una antiguitat d’almenys cinc anys Aquest nou projecte contindrà tant una va- abans del 30 d’abril. en el cos de la funció pública docent de proce- loració relativa a l’assoliment dels objectius 21.2 El nomenament de director o de direc- dència. plantejats en el projecte específic inicial com, en tor en pràctiques tindrà efectes d’1 de juliol. b) Haver estat professor amb docència direc- relació amb aquesta valoració, les propostes de ta a l’aula durant almenys cinc anys en un cen- millora i, si s’escau, el plantejament de nous Article 22 tre docent públic que imparteix ensenyaments objectius, per al període següent. Dels òrgans de govern dels centres de nova cre- del mateix nivell i règim. 25.3 Superat el límit màxim de quatre pe- ació c) Tenir coneixement del català, i de l’ara- ríodes, el director avaluat positivament pot par- 22.1 En el cas dels centres de nova creació, nès a la Val d’Aran, acreditat amb el nivell C ticipar novament en el concurs de mèrits per el director o la directora dels serveis territori- o equivalent, o la idoneïtat corresponent. En ocupar la direcció del centre. als corresponent del Departament d’Educació el cas que no es pugui acreditar documental- 25.4 Al director en pràctiques que obté una nomena el director per un període de tres anys, ment la possessió del nivell exigit, s’estarà al avaluació positiva d’aquesta fase se’l nomena transcorregut el qual es proveeix el càrrec de que disposa l’article 7.1 del Decret 161/2002, director i se li reconeix el període del seu mandat director per concurs de mèrits, amb independèn- d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixe- de director des del nomenament en pràctiques cia de l’avaluació que hagi obtingut la persona ment del català i l’aranès en els processos de a tots els efectes. que ha exercit de director per l’exercici del càr- selecció de personal i de provisió de llocs de rec. La designació recau en un professor funci- treball de les administracions públiques de Article 26 onari de carrera dels cossos del nivell educatiu Catalunya. Així mateix, serà d’aplicació el rè- Cessament o destitució del director i règim al qual pertany el centre, que reuneix els gim d’exempcions previst a l’article 8 del De- 26.1 El director cessa en les seves funcions requisits següents: cret esmentat. en completar el període pel qual ha estat nome- a) Tenir una antiguitat d’almenys cinc anys 23.3 Si el professor designat no té recone- nat, si no opta per continuar en l’exercici del càr- en el cos de la funció pública docent de proce- guda la categoria de director, abans del nome- rec d’acord amb l’article anterior, quan ha com- dència. nament haurà de superar el programa de forma- pletat un total de quatre períodes consecutius, b) Haver estat professor amb docència direc- ció inicial a què fa referència l’article 19 d’aquest si no és avaluat positivament, per incapacitat ta a l’aula durant almenys cinc anys en un cen- Decret. física o psíquica sobrevinguda, o si deixa de tre docent públic que imparteix ensenyaments 23.4 El director o la directora dels serveis complir les condicions necessàries per al seu no- del mateix nivell i règim. territorials nomena la resta d’òrgans de govern, menament. c) Tenir coneixement del català, i de l’aranès a proposta del director, pel mateix període. 26.2 El director pot presentar la renúncia a la Val d’Aran, acreditat amb el nivell C o equi- Aquests òrgans de govern han de reunir els re- motivada abans de finalitzar el període pel qual valent, o la idoneïtat corresponent. En el cas de quisits establerts amb caràcter general. fou nomenat. Perquè la renúncia sigui efectiva, les persones aspirants que no puguin acreditar ha de ser acceptada pel director o la directora documentalment la possessió del nivell exigit, Article 24 dels serveis territorials corresponents del Depar- s’estarà al que disposa l’article 7.1 del Decret Avaluació dels directors i obtenció de la categoria tament d’Educació. 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del de director 26.3 En cas d’instrucció d’expedient disci- coneixement del català i l’aranès en els processos 24.1 Els directors nomenats són avaluats al plinari al director, el Departament d’Educació de selecció de personal i de provisió de llocs de llarg del seu mandat. pot acordar la suspensió cautelar de les seves treball de les administracions públiques de Ca- 24.2 L’avaluació dels directors té caràcter funcions en els termes previstos en la normativa talunya. Així mateix, serà d’aplicació el règim qualitatiu i continu durant el període pel qual vigent en matèria de règim disciplinari. En d’exempcions previst a l’article 8 del Decret han estat nomenats. Als efectes de facilitar la aquest supòsit, el director o la directora dels esmentat. renovació del període de mandat, el resultat de serveis territorials encarrega les funcions de Si el professor designat no té reconeguda la l’avaluació es notifica al director amb anterio- director al cap d’estudis, mentre es mantingui categoria de director, abans del nomenament ritat a la convocatòria del concurs de mèrits per la suspensió cautelar. haurà de superar el programa de formació ini- proveir les vacants de l’any corresponent. 26.4 Quan per resolució ferma d’un expe- cial a què fa referència l’article 19 d’aquest 24.3 Els directors que no tenen adquirida la dient disciplinari per incompliment greu o molt Decret. categoria de director i obtenen avaluació posi- greu de les funcions inherents al càrrec de di- 22.2 El director o la directora dels serveis tiva a la fi del seu primer període de mandat rector, el Departament d’Educació disposa la territorials nomena la resta d’òrgans de govern adquireixen la categoria de director per als cen- revocació motivada del nomenament del direc- pel mateix període, un cop escoltat el director. tres públics del nivell educatiu i règim corres- tor, el funcionari destituït per aquest motiu no Aquests òrgans de govern han de reunir els re- ponent. En aquesta avaluació caldrà escoltar el pot participar en cap concurs de selecció de di- quisits establerts amb caràcter general, llevat de parer dels òrgans de participació en el control rectors durant el termini d’un any, en el cas de l’exigència de la destinació definitiva al centre. i la gestió del centre. falta greu, i de sis anys, en el cas de falta molt greu. Article 23 Article 25 26.5 En els supòsits previstos als punts 2 i Del nomenament de director en absència de se- De la durada i la renovació dels períodes del 4 d’aquest article, el director o la directora dels leccionat mandat serveis territorials nomena un nou director del 23.1 Si en un centre no es presenta cap as- 25.1 El nomenament de director s’efectua centre fins a la següent convocatòria de concurs pirant, si la comissió corresponent no n’ha se- per períodes de tres anys. de mèrits, d’acord amb el procediment establert leccionat cap atès que cap dels aspirants ha ob- 25.2 El director que obté avaluació positi- en l’article 23 d’aquest Decret. tingut la puntuació mínima necessària, o si va en relació amb el seu període de mandat pot l’aspirant seleccionat per la comissió de selec- optar per continuar en l’exercici del càrrec fins Article 27 ció no supera el programa de formació inicial a completar un total de quatre períodes conse- Proposta, nomenament, cessament i destitució previst a l’article 19 d’aquest Decret, es notifi- cutius. A aquests efectes es tindran en compte dels altres òrgans de govern del centre ca el fet al director o a la directora dels serveis exclusivament els períodes pels quals ha estat 27.1 El director proposa el nomenament territorials corresponents, el qual nomena direc- designat segons els criteris de la Llei orgànica dels altres òrgans de govern del centre, els quals tor per un període de tres anys, transcorregut el 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’edu- són nomenats pel director o la directora dels ser- qual es proveeix el càrrec de director per con- cació. veis territorials. curs de mèrits, amb independència de l’avalu- Abans del final del segon i del tercer perío- 27.2 Aquests òrgans de govern cessen en les ació que hagi obtingut per l’exercici del càrrec des d’exercici de la direcció, els directors que seves funcions en finalitzar el seu mandat, la de director. optin per continuar en el càrrec, i una vegada durada del qual és de tres anys, quan cessa el
 • 12250 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4161 – 25.6.2004 director, o quan deixen de complir algun dels qui exerceixen la prefectura dels òrgans de co- 31.3 El procediment de selecció, nomena- requisits exigits per a l’exercici del càrrec. ordinació abans de la fi del període pel qual han ment i cessament dels òrgans de govern dels 27.3 Els òrgans de govern a què fa referèn- estat nomenats, amb audiència prèvia a l’inte- centres de formació d’adults són els establerts cia aquest article poden presentar la renúncia ressat. amb caràcter general en el capítol 3 d’aquest motivada al seu càrrec abans de finalitzar el pe- 28.6 El director informa el claustre de pro- Decret. ríode per al qual foren nomenats. Perquè la re- fessors, el consell escolar del centre i els serveis núncia sigui efectiva, ha de ser acceptada pel territorials del nomenament, cessament i des- Article 32 director o la directora dels serveis territorials titució dels òrgans de coordinació. Òrgans de participació en el control i la gestió dels corresponent del Departament d’Educació, centres de formació d’adults escoltat el director del centre. 32.1 El consell de centre i el claustre de pro- 27.4 El director o la directora dels serveis CAPÍTOL 5 fessors són els òrgans de participació en el con- territorials pot disposar la destitució d’aquests De les zones escolars rurals trol i la gestió dels centres de formació d’adults. òrgans de govern, a proposta motivada i per 32.2 El consell de centre té la composició escrit del director del centre, havent efectuat Article 29 següent: prèviament el tràmit de vista i audiència a la a) El director, que el presideix. Òrgans de govern de les zones escolars rurals persona interessada, i la comunicació al consell b) El cap d’estudis. 29.1 El director, el cap d’estudis i el secre- escolar. c) Un representant de l’Ajuntament del ter- tari són els òrgans de govern de les zones esco- 27.5 Si durant el període de mandat del di- me municipal en el qual es troba el centre. lars rurals. rector resta vacant el càrrec d’algun òrgan de go- d) Un nombre determinat de representants 29.2 Els procediments de selecció, nomena- vern, el director proposa el nomenament que del professorat elegits pel claustre. ment i cessament del director de la zona esco- pertoqui. e) Un nombre determinat de representants lar rural són els establerts amb caràcter gene- 27.6 El director informa el claustre de pro- dels alumnes. ral per a la resta de centres docents públics. fessors i el consell escolar del centre de la pro- f) Un representant del personal d’adminis- 29.3 Els procediments de designació, nome- tració i serveis. posta, el nomenament, el cessament i la desti- nament i cessament del cap d’estudis i del secre- tució dels òrgans de govern. g) El secretari del centre, que actua de secre- tari de la zona escolar rural, són els establerts tari del consell de centre, amb veu i sense vot. amb caràcter general per a la resta de centres 32.3 El nombre de representants del profes- docents públics. sorat i el nombre de representants de l’alumnat CAPÍTOL 4 Dels òrgans de coordinació no poden ser inferiors a un terç del total de com- Article 30 ponents del consell de centre. Article 28 Òrgans de participació en el control i la gestió de 32.4 El consell de centre estableix el nom- Nomenament, cessament i destitució dels òrgans les zones escolars rurals bre de representants de cada sector respectant de coordinació del centre 30.1 El consell escolar de la zona escolar ru- el criteri esmentat a l’apartat anterior. 28.1 Per exercir la prefectura dels òrgans de ral i el claustre de professors són els òrgans de 32.5 El procediment d’elecció del consell de coordinació es nomenen funcionaris docents, de participació en el control i la gestió de la zona centre serà l’establert amb caràcter general en carrera, en servei actiu i amb destinació defini- escolar rural. els articles 3 a 8 d’aquest Decret, en relació amb tiva al centre. Només per insuficiència d’aquests 30.2 El consell escolar de la zona escolar ru- els sectors que hi són representats. El president es nomenen funcionaris que no tinguin destina- ral té la composició següent: del consell de centre tramet a l’òrgan competent ció definitiva. En aquest cas, el nomenament es a) El director de la zona, que el presideix. l’acta de la sessió de constitució del nou consell. fa, com a màxim, fins a la fi del curs acadèmic b) El cap d’estudis de la zona. en què es produeix aquesta circumstància. c) Els directors dels centres que la integren. Article 33 28.2 El director del centre nomena els òr- d) Dos representants del claustre de la zona Òrgans de coordinació dels centres de formació gans de coordinació. escolar rural. d’adults 28.3 El nomenament per exercir les funci- e) Un representant dels pares de cada cen- Als centres de formació d’adults els és d’apli- ons corresponents als òrgans de coordinació es tre integrant de la zona escolar rural. cació l’article 28 d’aquest Decret, llevat del seu fa, com a màxim, fins a la fi del mandat del di- f) Un regidor o un representant de cadascun apartat 4. rector. dels ajuntaments dels municipis on s’ubiquen els 28.4 En els instituts d’educació secundària, centres que integren la zona escolar rural. tindran prioritat per optar a cap de departa- g) Un representant del personal d’adminis- DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA ment didàctic els professors del centre que per- tració i serveis. Dels òrgans de govern dels centres públics no tanyen al cos de catedràtics d’ensenyament se- h) El secretari de la zona escolar rural, que gestionats pel Departament d’Educació. actua de secretari del consell escolar, amb veu En els centres docents públics no gestionats pel cundari, d’acord amb el lloc que ocupa en la i sense vot. Departament d’Educació, l’administració titular plantilla del centre com a titular d’alguna de les 30.3 Són membres del claustre de professors estableix les condicions i els requisits per exercir especialitats integrades en el respectiu departa- de la zona escolar rural tots els mestres adscrits els càrrecs corresponents als òrgans de govern i ment. Si cap d’ells no hi opta i se’n té constància a la zona escolar rural o als centres que la inte- de coordinació, d’acord amb el marc legal. expressa, o en cas d’absència de catedràtics, el nomenament podrà recaure en professors fun- gren. cionaris del cos de professors d’ensenyament DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA secundari o, a falta d’aquests, en qualsevol altre CAPÍTOL 6 Adaptació al Consorci d’Educació de Barcelona professor que imparteixi ensenyaments del Dels centres de formació d’adults Les previsions d’aquest Decret quant a les mateix nivell o règim, d’acord amb el lloc que actuacions del director dels serveis territorials ocupa en la plantilla del centre com a titular del Departament d’Educació en relació amb els d’alguna de les especialitats integrades en el Article 31 centres de la ciutat de Barcelona s’entenen re- respectiu departament. En aquest supòsit, el Òrgans de govern dels centres de formació d’adults ferides als corresponents òrgans del Consorci nomenament es fa, com a màxim, fins a la fi del 31.1 Amb caràcter general, el director, el d’Educació de Barcelona quan aquest assumeixi curs acadèmic en què es produeix aquesta cir- cap d’estudis i el secretari són els òrgans de go- les competències corresponents. cumstància. El nomenament s’efectua escoltat vern dels centres de formació d’adults. el departament. 31.2 En els centres de formació d’adults que Les previsions del paràgraf anterior s’adop- tinguin adscrits quatre o cinc docents, el direc- DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA ten de manera anàloga als centres públics d’en- tor assumirà les funcions de cap d’estudis. I en Adquisició de la categoria de director senyaments de règim especial. els centres que tinguin un nombre de docents no 28.5 El director del centre pot acceptar la superior a tres el director assumirà, també, les —1 El professorat acreditat per a l’exercici renúncia motivada o disposar la destitució dels funcions de secretari. de la direcció dels centres docents públics, que
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4161 – 25.6.2004 12251 ha exercit amb posterioritat a l’acreditació el ANNEX de 23 de desembre, de qualitat de l’educació, càrrec de director durant un mínim de tres amb criteri anàleg a l’aplicat als apartats B i C. anys abans de l’entrada en vigor de la Llei or- Barem de la fase primera del concurs de mèrits La Inspecció d’Ensenyament realitzarà la gànica 10/2002, de 23 de desembre, de quali- per a la selecció de candidats a director: valoració de l’exercici de càrrecs i de l’experi- tat de l’educació, té adquirida la categoria de A. Per l’exercici del càrrec de director, amb ència docent dels candidats a la direcció dels director. valoració positiva: centres docents prevista en els apartats A, B, C 1,50 punts per cada any, en un centre del i F d’aquest barem, d’acord amb l’establert a —2 El professorat acreditat per a l’exercici de l’article 88.3 de la Llei orgànica 10/2002, de 23 mateix nivell i règim. la direcció dels centres docents públics que es- de desembre, de qualitat de l’educació. tava exercint el càrrec de director al moment de 0,75 punts per cada any, en un centre de di- ferent nivell o règim. G. Per cada any d’experiència com a repre- l’entrada en vigor de la Llei orgànica 10/2002, esmentada, adquireix la categoria de director B. Per l’exercici del càrrec de cap d’estudis, sentant del claustre al consell escolar: 0,5 punts. una vegada hagin transcorregut tres anys de de coordinador pedagògic, de secretari, o anà- Per aquest concepte es pot obtenir un màxim mandat de director i hagi estat avaluat positiva- leg, amb valoració positiva: de 2 punts. ment. 0,75 punts per cada any, en un centre del Els punts per anys d’experiència previstos en mateix nivell i règim. els apartats A, B, C, D, F i G es calcularan di- 0,50 punts per cada any, en un centre de di- vidint per 12 el nombre de mesos acumulats fins DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA ferent nivell o règim. al final del curs en el qual es realitzi la convoca- Exempció de la fase teòrica de la formació ini- tòria i multiplicant el resultat pels punts anuals cial C. Per cada any de servei com a coordinador assignats a cada any d’exercici en el càrrec i ser- El professorat acreditat per a l’exercici de la de cicle en l’educació infantil, en l’educació vei, d’experiència docent o com a representant direcció dels centres docents públics que no té primària o en l’educació secundària obligatòria, del claustre en el consell escolar. El nombre de la categoria de director, en el cas de ser selec- coordinador d’educació secundària obligatòria, punts resultant de les operacions anteriors no cionat per ser nomenat director, està exempt de de batxillerat o de formació professional, coor- pot ultrapassar el nombre màxim de punts es- la realització de la part teòrica de la formació dinador d’una aula de formació d’adults, cap de tablert, si s’escau, en els apartats del barem. inicial. departament didàctic, cap de seminari o anàlegs, amb valoració positiva: H. Per cada titulació universitària diferent de 0,50 punts per cada any, en un centre del l’exigida per a l’ingrés al cos de la funció pública mateix nivell i règim. docent des del qual es concursa: DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA 1 punt per cada títol de doctor, de llicenciat, 0,25 punts per cada any, en un centre de di- Nomenament de directors l’any 2004 d’arquitecte o enginyer. ferent nivell o règim. El Departament d’Educació pot prorrogar 0,5 punts per cada títol de diplomat univer- Als efectes de la valoració positiva de l’exer- per un any el nomenament dels directors que sitari o equivalent. cici del càrrec de director previst a l’apartat A acabin el seu període de mandat l’any 2004. Per aquest concepte es pot obtenir un màxim anterior, s’entendrà valorat positivament l’exer- Quan no sigui possible la pròrroga del man- d’1 punt. cici de la direcció dels centres docents durant els dat es procedirà a efectuar els nomenaments dels Per la suma dels apartats E, F, G i H no es anys anteriors a l’entrada en vigor del Decret 71/ nous directors per un període de 3 anys. En donarà una valoració superior a 8 punts. 1996, de 5 de març, pel qual es regula l’acredi- aquest cas, l’acreditació del coneixement del Barem de la fase segona del concurs de mè- tació de la direcció en els centres docents. Per català o de l’aranès s’efectua per qualsevol dels rits per a la selecció de candidats a director: analogia, s’entendrà valorat positivament l’exer- procediments que preveu l’article 3 del Decret cici dels càrrecs directius i de coordinació dels I. Per activitats de formació, recerca i publi- 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del centres docents, previstos a l’apartat B i C an- cacions relacionades amb la gestió i direcció dels coneixement del català i de l’aranès en els pro- teriors, durant els anys anteriors a l’entrada en centres docents i dels serveis i programes edu- cessos de selecció de personal i de provisió de vigor de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de de- catius: fins a 3 punts. llocs de treball de les administracions públiques sembre, de qualitat de l’educació. de Catalunya. J. Per la valoració del projecte específic que D. Per cada any de servei en llocs de treball recull la proposta directiva de l’aspirant en re- de l’administració educativa de nivell 26 o su- lació amb el projecte educatiu del centre, expo- DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA perior: 0,75 punts. sat davant la comissió de selecció: fins a 12 punts. Per la suma dels apartats A, B, C i D no es El projecte de direcció serà global i inclourà, Queda derogat el Decret 352/2000, de 7 de donarà una valoració superior a 17 punts. almenys, els continguts següents: novembre, pel qual es regulen la constitució E. Per pertànyer al cos de catedràtics d’en- a) Valoració del funcionament actual del cen- i composició del consell escolar i l’elecció, no- senyament secundari, en els concursos de mè- tre docent a partir del seu projecte educatiu, tant menament i cessament del director i dels al- rits per a director d’un Institut d’Educació Se- des del punt de vista pedagògic com de gestió, tres òrgans unipersonals dels centres docents cundària; al cos de catedràtics d’escola oficial i de la incidència de l’entorn sobre el centre. públics, el capítol 3 del Decret 72/1994, de 6 d’idiomes, en els concursos de mèrits per a di- Criteris per a l’avaluació d’aquest contingut d’abril, pel qual es regulen els centres de for- rector d’una Escola Oficial d’Idiomes; al cos de del projecte: mació d’adults, en allò que s’oposi al que s’es- catedràtics d’arts plàstiques i disseny, en els con- La comissió de selecció valorarà el coneixe- tableix en aquest Decret, i qualsevol norma cursos de mèrits per a director d’Escola d’Arts, ment del centre i la coherència del projecte es- d’igual o inferior rang que s’oposi al que dis- d’Escola Superior de Conservació i Restaura- pecífic amb l’avaluació interna i externa del posa aquest Decret. ció de béns culturals o Escola Superior de Dis- centre i amb altres fonts d’informació disponi- seny: 2 punts. bles. També valorarà el coneixement de l’entorn i de la seva incidència en el centre. DISPOSICIÓ FINAL F. Pels anys d’experiència docent que supe- b) Concreció dels objectius a assolir i descrip- Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la ren els cincs exigits com a requisit, si es valora ció global de l’organització i el funcionament del data de la publicació al Diari Oficial de la Ge- positivament la tasca docent realitzada: centre previstos en finalitzar el projecte de di- neralitat de Catalunya. 1 punt per cada any, en un centre del mateix recció. En particular, el projecte concretarà els nivell i règim. objectius directament relacionats amb el procés Barcelona, 22 de juny de 2004 0,5 punts per cada any, en un centre de dife- d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes. rent nivell o règim. Criteris per a l’avaluació d’aquest contingut PASQUAL MARAGALL I MIRA Per aquest concepte es pot obtenir un màxim del projecte: President de la Generalitat de Catalunya de 6 punts. La comissió de selecció valorarà la relació del S’entendrà valorada positivament la tasca projecte de direcció amb els objectius del De- MARTA CID I PAÑELLA docent realitzada durant els anys anteriors a partament d’Educació i amb el projecte educatiu Consellera d’Educació l’entrada en vigor de la Llei orgànica 10/2002, del centre.
 • 12252 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4161 – 25.6.2004 c) Descripció de les grans línies d’actuació cífiques de l’àmbit socioeconòmic dels centres en la modalitat d’educació presencial com en la previstes per assolir els objectius fixats a l’apartat docents. d’educació a distància, adequar-lo a les carac- anterior i previsió dels recursos necessaris. En terístiques de l’alumnat amb necessitats educa- L’autonomia pedagògica i organitzativa dels particular, s’especificarà l’estratègia per acon- tives especials i adaptar-lo a les característiques centres i el treball en equip del professorat per- seguir la participació de la comunitat educati- singulars de col·lectius d’alumnat. va i la seva implicació en l’aplicació del projecte meten desenvolupar actuacions flexibles i pos- sibiliten concrecions particulars del currículum —2 La consellera d’Educació pot autoritzar de direcció. en cada centre docent. El currículum que esta- la realització d’experimentacions sobre aquest Criteris per a l’avaluació d’aquest contingut del projecte: bleix aquest Decret ha de ser desplegat en les currículum d’acord amb el que disposa el capítol programacions elaborades per l’equip docent, 6 del Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel La comissió de selecció valorarà la coherència les quals han de potenciar les capacitats clau de qual s’estableix l’ordenació general dels ense- de les estratègies amb els objectius, les previsions de treball en equip i, si s’escau, la proposta l’alumnat i han de respondre al requisit d’inte- nyaments de formació professional específica a gració dels continguts del cicle formatiu. Catalunya. d’equip de govern que s’incorpora a la proposta de direcció, l’optimització dels recursos dispo- En virtut d’això, a proposta de la consellera nibles, el realisme sobre els recursos a obtenir d’Educació, amb l’informe del Consell Escolar Barcelona, 22 de juny de 2004 i les possibilitats d’assolir els objectius amb els de Catalunya, d’acord amb el dictamen de la Co- recursos previstos. missió Jurídica Assessora i amb la deliberació PASQUAL MARAGALL I MIRA d) Exposició del procés d’avaluació del des- prèvia del Govern, President de la Generalitat de Catalunya envolupament del projecte de direcció i dels me- canismes previstos per informar els òrgans de MARTA CID I PAÑELLA control i participació. Consellera d’Educació DECRETO: Criteris per a l’avaluació d’aquest contingut del projecte: Article 1 La comissió de selecció valorarà el rigor i la ANNEX Aquest Decret estableix el currículum per a simplicitat del procés per fer el seguiment i va- l’ensenyament de formació professional vinculat —1 Identificació del títol lorar l’aplicació del projecte de direcció, per al títol de tècnic superior en salut ambiental 1.1 Denominació: salut ambiental. prendre decisions a partir dels resultats obtin- regulat pel Reial decret 540/1995, de 7 d’abril. 1.2 Nivell: formació professional de grau guts i per fer efectiva la transparència informa- superior. tiva. Article 2 1.3 Durada del cicle formatiu: 2.000 hores. La comissió de selecció farà una valoració 2.1 La denominació, el nivell i la durada del 1.3.1 Formació en el centre educatiu: 1.590 global del projecte específic presentat i exposat cicle formatiu són els que s’estableixen a l’apar- hores (crèdits de l’1 al 8 i el 10). per cada aspirant, a partir de les valoracions dels tat 1 de l’annex d’aquest Decret. 1.3.2 Formació en centres de treball: 410 diferents continguts parcials esmentats. 2.2 El perfil professional és el que s’indica hores (crèdit 9). (04.163.051) a l’apartat 2 de l’annex. 2.3 Els objectius generals del cicle forma- —2 Perfil professional tiu són els que s’estableixen a l’apartat 3.1 de 2.1 Competència general. l’annex. És competència general d’aquest/a tècnic/a DECRET 2.4 Els continguts del currículum s’estruc- realitzar les operacions d’inspecció necessàries 318/2004, de 22 de juny, pel qual s’estableix el cur- turen en els crèdits que s’estableixen a l’apar- per identificar, controlar, vigilar, avaluar i, si rículum del cicle formatiu de grau superior de tat 3.2 de l’annex. escau, corregir els factors de risc ambiental per salut ambiental. 2.5 Els objectius terminals són els criteris a la salut, i desenvolupar programes d’educació que serveixen de referència per a l’avaluació dels i promoció de la salut de les persones en la seva crèdits. interacció amb el medi ambient, sota la super- El Reial decret 540/1995, de 7 d’abril, ha es- 2.6 Les hores a disposició del centre s’esta- visió corresponent. tablert el títol de tècnic superior en salut am- bleixen a l’apartat 3.3 de l’annex. 2.2 Competències professionals. biental. Les competències i les realitzacions més re- El Reial decret 777/1998, de 30 d’abril, ha Article 3 llevants que ha de manifestar el/la professional desenvolupat determinats aspectes de l’ordena- La relació dels crèdits en què s’estructuren els són: ció de la formació professional en l’àmbit del mòduls professionals de l’ensenyament corres- a) Organitzar i gestionar la unitat de salut sistema educatiu; alguns d’aquests aspectes mo- ponent al títol de tècnic superior en salut am- ambiental: difiquen el Reial decret abans esmentat que va biental s’estableix a l’apartat 3.4 de l’annex. 1. Organitzar els recursos materials i inven- establir el títol corresponent a aquest cicle for- tariar i controlar les existències, segons normes matiu. Article 4 de règim intern. Les especialitats exigides al professorat que 2. Realitzar el manteniment preventiu i d’ús, De conformitat amb l’article 8 de la Llei or- controlar les reparacions, comprovar el fun- gànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat imparteix els crèdits corresponents a aquest cicle formatiu són les que s’expressen a l’apartat 4 de cionament i realitzar calibratges de rutina dels de l’educació, correspon a les administracions equips al seu càrrec, i seguir el procediment educatives competents establir el currículum del l’annex. establert i la fitxa de manteniment. cicle formatiu corresponent. 3. Organitzar i desenvolupar els arxius i la Article 5 D’acord amb el Decret 332/1994, de 4 de 5.1 Els mòduls susceptibles de convalidació documentació tècnica de la unitat segons les novembre, pel qual s’estableix l’ordenació ge- per estudis de formació professional ocupacional normes i els procediments establerts. neral dels ensenyaments de formació professio- o de correspondència amb la pràctica laboral són 4. Obtenir els informes i resums d’activitats nal específica a Catalunya, correspon al Govern els que s’especifiquen, respectivament, en els mitjançant el tractament de la informació de la de la Generalitat de Catalunya l’establiment del apartats 5.1 i 5.2 de l’annex. base de dades. currículum dels ensenyaments de formació pro- 5.2 Els estudis universitaris a què dóna accés 5. Interpretar la informació científica i tèc- fessional. aquest títol són els indicats a l’apartat 5.3 de l’an- nica (processos d’anàlisi, qualitat, manuals de nex. procediments i equips) i adaptar els procedi- El currículum dels cicles formatius de forma- ments, produint la informació oral i escrita que ció professional específica s’estableix tenint permeti l’execució de l’activitat amb els nivells presents les necessitats generals de qualificació de qualitat establerts, optimant els recursos DISPOSICIONS ADDICIONALS de cada àmbit professional detectades a Cata- assignats. lunya i les diverses mesures que permeten ade- —1 La consellera d’Educació pot desplegar el 6. Organitzar, preparar i programar el treball quacions del currículum a les necessitats espe- currículum a què es refereix aquest Decret, tant amb la prevenció, l’assignació i la distribució de