SharePoint for the Social        Enterpriseenabling better and faster decisions
Erwin
Agenda  What is social media?  Why go social?  Social Enterprise Platform  SharePoint Social Elements  Implement...
What is social media?
Why go social?
Why go social?
Why go Social?   Social media is noodzakelijk om succesvol   te werken volgens Het Nieuwe Werken.   Social media ...
Social Enterprise Platform
Social Enterprise Platform
SharePoint
SharePoint: Scenario (1)                           Community                Port...
SharePoint: Social Elements (1)           Twitter           Business Data Item           Ma...
SharePoint: Scenario (2)       MySite            Wesley Bakker                    Hi...
SharePoint: Social Elements (2)            Miniblog            Who and what            ...
SharePoint: Scenario (3)            Community Discussion  Weblog   Wiki
SharePoint: Social Elements (3)          Customer          interaction                 ...
SharePoint: Social Elements (4)
Implementation: Where to start                 how will  existing                 success...
Implementation: 4Cs matrix                      formality                connection ...
Implementation: 4Cs matrix                        formality                    ...
Adoption: Approachmandate &   managers     build trust  ensure remind    must use            suppor...
Adoption: Ad and Disadvantages        bottom up  top downadvantagesdisadvantages
Social Media Fears
Success Factors
Final Thought:Freedom & Responsibility
Final Thought:Think Big
Contact  Contact me!    erwin.koens@motion10.com    LinkedIn    Twitter @runmotion
Sources  http://www.ocfair.com/ocf/logos/logos_2009OCFair/ThinkBig.jpg  http://wellytonian.com/wp-content/uploads/2012...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

SharePoint voor de social enterprise erwin koens

341 views
263 views

Published on

Gebruikers verwachten van hun samenwerkingsplatform ‘op kantoor’ dat ze ermee op een vergelijkbare, net zo intuïtieve manier als in hun privéleven interactie kunnen hebben met collega’s, partners en opdrachtgevers. SharePoint biedt hiervoor uitgebreide mogelijkheden. Deze sessie laat zien hoe een goed doordachte SharePoint implementatie uw intranet en/of extranet kan omturnen tot een waar Social Enterprise platform. Daarnaast verneem je meer over de aanpak, de implementatie en de adoptie van social functionaliteiten binnen de organisatie.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
341
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Mijnnaam is Erwin Koens en ik ben SharePoint Consultant bij Motion10. Ikheb twee passies: hardlopen en SharePoint.Ikhebverschillende SharePoint implementatiesmeegemaakt, waarbij SharePoint alscentralewerkplek is ingezet.Hierbijhebikverschillenderollenvervuld; van functioneelanalistnaarontwikkelaar tot architect.Vandaag
 • Draaitom de (veranderende) manier van hoe gebruikersomgaan met informatie:InformatieconsumerenInformatieoverbrengenInformatiemakenInformatiedelenZijnermensen die nu zittentetwitteren?Hoeveelmensenluisterener nu echtnaarmij?
 • What’s in it for me?What’s in it for my organisation?Erzijnallerleiredenwaarommensengebruikmaken van Social Media.Dezesessiegaaterechter over de vraagwaaromeenorganisatie het gebruik van social media zoukunnenstimuleren, hoe het in tezetten en teimplementeren.
 • Why go social?Werknemersverwachtendezemogelijkheden.Jongemedewerkerszijnnietandersgewend (voorbeeldikea)Medewerkersgebruikenthuis de toolsAls de tool nietaanwezigzijndan:Third partyVertrektnaareen concurrentWilnietvoorjouwwerkenOmdathunmedewerkers de tools gebruiken, moetbedrijvenandersgaanopereren.Medewerkersnemeneendeel van de coporatecommuncatie overWerkrelatieszijnandersdanvroegerGlobaliseringZZPThuiswerkenLoyaliteit, AfhankelijkheidKlantrelatieszijnandersdanvroegerConsumentverwachtingKlantenintimiteitErzijnspecialeklantomgevingenbijbedrijven, waar direct wordtsamengewerkt met de klant.InnovatiesgaansnelAlsorganisatiewil je hiersnel op kunneninspelen-----Social wordt in sommigegevallenalleenalsietsprive/personal gezien. Onderzoektoontaandat social software juistpositieveeffectenheeft op de business performance.Concerns watbetreft Social EnterpriseEthischekantenWork-life balanceHoe snel?Sms?! Whatsapp?Email versus?
 • http://www.mkb.nl/images/Nationaal%20Onderzoek%20Over%20Het%20Nieuwe%20Werken%202011.pdf
 • Social Enterprise Platform.Die is vooriedereenanders. De medewerkersondersteunen bij het doen van zijnwerk.Op eenefficiente en effectievemanier je werkdoen.Sneller en beterbesluitennemen.Tablet;Teamsite; Teamsite; Workspace; Documents; Project; Time; Coffee~break; Search; Easy; Easy; Fast; Context; Charts; SharePoint; SharePoint; Phone; Chat; Integration; Integration; Share; Share; News; Social; facebook; Twitter; Yammer; Mobile; Mobile; WhatsApp; Lync; SharePoint; LinkedIn; Connected; Social; Social; Fair~Trade; Community; Participatory; Citizen~Initiative; Autonomy; Responsibility; MVO; Culture; Change; Change; Move;Social business is what companies needtobecome, not a description of anincremental feature or business function.
 • De recente ontwikkelingen (social media, het nieuwe werken) hebben er voor gezorgd dat de sociale context op kantoor is veranderd. Mensen kunnen zich minder verbonden gaan voelen met collega’s en de organisatie. Soms wordt de organisatie als minder sociaal ervaren. Kennis gaat verloren doordat men elkaar nauwelijks meer persoonlijk spreekt, maar voornamelijk telefonisch of via de email. Kennis gaat verloren, omdat deze alleen in de hoofden van mensen zit en die wellicht al de organisatie hebben verlaten. Het vinden van de juiste persoon voor het antwoord op een simpele vraag is soms een hele klus.The Social Enterprise Platform is de omgevingwaar de kenniswerker op eenoptimalemanierz`nwerkkandoen.Any Time, Any Place, Any Where, With Any Who.Enablingbetterandfasterdecisions.
 • Wiegebruikter SharePoint in de organisatie?Komendjaarzal SharePoint 2013 gelanceerdworden. De beta is recent uitgekomen. In dezepresentatiezalikdaaromfunctionaliteitenuit SharePoint 2013 latenzien.Ofschoonbijnaallefunctionaliteitenookaanwezigzijn (in meer of mindere mate) in SharePoint 2010.Met behulp van SharePoint is het mogelijkom in tespelen op de (veranderende/sociale) wereld, maar SharePoint alleen is niet de oplossing.Er zijn veel mogelijk binnen SharePoint: sites aanmaken, lijsten en bibliotheken aan maken, documenten delen, zoeken, enzvoort. In dezepresentatie leg ik de nadruk op het gebruik van de socialeelementenomeen Social Media Platform tecreëren in SharePoint.Maar wanneer je SharePoint wilt inzetten als Social Enterprise Platform is het handig om deze losse elementen op een structurele manier in te zetten.SharePoint is een technisch middel en de oplossingen zitten in mensen. SharePoint speelt een faciliterende rol.Cruciaal bij het gebruik van SharePoint is daarom de implementatie.Aan de hand een business case bekijken we hoe de SharePoint elementen het beste ingezet kunnen worden om een Social Enterprise Platform te realiseren.
 • Lead to Customer Scenario.VraagKlant (1) heeft SharePoint wens en stuurt die uit via twitter. (2)Word opgepikt door de ProjectleiderviaTwitter Search op motion10 portal. (3)Klant (Community) site wordtaangemaakt,om het klanttrajecttestarten. (4)
 • FormatieProjectleiderplaats de leadop zijn de miniblog. (6)Erreageertiemand op de miniblog via de newsfeed. Dezepersoonwordtonderdeel het projectteam. (7)Eenanderepersoonvoor de offerte/project wordtgezocht via Social Search. (8)M.b.v. het MySite Profielwordteenselectiegemaakt. (9 en 10)
 • ProjectIn deklant (Community) site wordtersamengewerktaan het maken van eenofferte. (0)De offertewordtaangebodenaan de klant via de site (alert). (1)De klant meld accoord via email. (2)De Klant (Community) site wordtuitgebreid met eendiscussielijst, web log, wiki, Yammer (motion10) integratie (3)De klant is onderdeel van het team.In de discussielijst post de klantvragen. (4)In de web log doen de projectledenverslag van hunwerkzaamheden. (5)In de wiki worden de besluiten van het project bijgehouden. (6)
 • Hoe testarten met het ontwikkelen van Social Enterprise Platform?AllereerstonderzoeknaarWat is het business probleem?Wat is de gebruikersvraag?Zijner al bestaandeinitiatieven op het gebied van Social Software?Welke social software wordter op het moment gebruikt?Wiezijn de gebruikers?Hoe wordt het gebruikt?Hoe gaan we het suc6 meten?KwantitatiefMinder e-mail# posts% of profile completenessKwalitatiefAnekdotesOnderzoekmedewerkertevredenheid
 • Connection =VerbindenMaken vanverbindingtussenmensen en content.Collaboration = Samenwerken met eengroep, kennis is het doel.Software die gebruikers in staatstellenomgestructureerd en ongestructureerdsamentewerkenaaneenzelfdedoel.Communicatie = CommunicatieSoftwareomtecommuniceren.Cooperation =Samenwerken van individuen,kennisniet het doel.Software die gebruikers in staatstellenomgestructureerd en ongestructureerdsamentewerken.Er is overlap tussendezecategorieën.Collaboration & cooperation is meerinteractief, omdat het ermeerfocus is op de groepdan op het individu.Connection & collaboration is meerformeel, omdat het meervereistdatgebruikers op structurelemanierwerken.
 • Met behulp van de 4c matrix kanwordenbepaaldwelke social tool het best kanwordeningezet.Stel de organisatie is heel formeel en wil minder formeelworden.Stel de organisatiewilmeerinteractiefworden.Vervolgenskanwordengestart met het realisatie process:small pilotensure the useget feedbackwider casecreate frameworkMashup (twitter integratie)Social Pressence (micro blog)Social Search (search naar Hilde)Social Networking (profiel)Instant MessagingTeamsite (samenwerken)DiscussionWeblogWiki
 • Bottom-up versus top-down approachTop-down: management: de organisatiewilditgebruiken, het helpt de organisatie.Bottom-up: management: wil je ditgebruiken, het zou je kunnenhelpenbij je werk.Afhankelijk van de cultuur?Het vraagt in beidegevalleneenandererol van de IT Afdeling.Eenmeerfaciliterenrol.…Top DownSpreekmenseneropaanalsze de tools niet of nietgoedgebruikers.Gebruikals manager zelfook de toolsWerkaan het vertrouwenZorgervoordatbeidevoordelenwordenbelicht. Het voordeelvoor de organisatie, maar ook het voordeelvoor de gebruiker.Zorgervoordatervoldoende en adequate support is.Bottom UpFocus op beidegebieden: Het voordeelvoor de gebruiker, maar ook het voordeelvoor de organisatie.Faciliteertrainingen.Moediggebruikersaan.Zorgervoordatkeyusersambassadeursworden.
 • Bottom up Voordelen:Sitmuleert de samenwerking.Alseencollega/relatie het gebruiktdan is het meerbetrouwbaar en ben ikgeneigd het ooktegebruiken.De bestesysteemwordtdanookgebruikt.Top down voordelen:De boodschapwordtgecontroleerdverzonden door het management.Het afdwingen van het gebruik van het strategischjuistesysteem.Essentieelvoormoeilijk software.Bottom up Nadelen:Het gedrag van de medewerkerskan in eenrichtingontwikkelen die de organisatieniet ten goedekomt. Beweegtiedereenwel in de juisterichting?De adoptievindtplaats op het tempo van de medewerkers (en datkanlangzamerzijndan de organisatiewenst).Top down Nadelen:In sommigegevallenluisterenmedewerkersniet.ondersteuning van midden management is noodzakelijk.
 • Bron: http://e-gineer.com/v2/blog/2007/12/building-enterprise-20-on-culture-10.htmlIkhebgeentijd/ Het kost me extra tijdHet gebeurd al, bij de water cooler, koffiemachine of bij het roken.Het moetwelsimpelzijn.I don’t want to share (het is eng, want anderemensenkunnen je foutenzien)Motivatie. Het MOET niet?!Probeermedewerkersaantemoedigen door tebelonen. Thumbs up!Finale product is ernooit, moedigmedewerkersaanommeetedoenaan de discussies. Welkebeslissingenhebikgenomen in eenbepaald process, dan het resultaat van het volledige process publiceren.Adding to the flow of information (I’m adding to the discussion) is far less risky than publishing final knowledge (I own the final decision) or changing existing content (I’m changing the company position).
 • Snelheid, flexibiliteit en simpelDe oplossing mag best watruwekantjeshebbenals het maar werktwaarvoor het bedoeld is.De oplossingmoetsimpeltegebruikenzijnzonderveel training of uitleg.It’s not about the technology (but don’t forget)Individual Value & Demand drivenDe focesmoetliggen op het nut voor de gebruiker. De zakelijkwaardekomtdanvanzelf.De vraagnaar de oplossingmoetwelaanwezigzijn en vanuit de medewerkerskomen. Het zondeomteinvesteren in oplossing die nietgebruiktgaatworden.Social Networking will replace e-mailZorgvoorgoedeondersteuningHulp en trainingsmogelijkhedenFocus op de voordelen en niet op de technology.Zorgvoor dedicated ondersteuning (nurture, educate, evangelize).(Project)Managermoet de tools ookgebruikenUitdragen & SponsorenMaakt het onderdeel van de functieomschrijving.
 • Cultuurverandering: Vrijheid en Verantwoordlijkheid
 • SharePoint voor de social enterprise erwin koens

  1. 1. SharePoint for the Social Enterpriseenabling better and faster decisions
  2. 2. Erwin
  3. 3. Agenda What is social media? Why go social? Social Enterprise Platform SharePoint Social Elements Implementation Adoption Social Media Fears Success Factors Final Thoughts Discussion
  4. 4. What is social media?
  5. 5. Why go social?
  6. 6. Why go social?
  7. 7. Why go Social?  Social media is noodzakelijk om succesvol te werken volgens Het Nieuwe Werken.  Social media is ook geschikt om zakelijke contacten te onderhouden.  Social media heffen het gemis aan persoonlijk contact op als ik thuiswerk.Bron: Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2011
  8. 8. Social Enterprise Platform
  9. 9. Social Enterprise Platform
  10. 10. SharePoint
  11. 11. SharePoint: Scenario (1) Community Portal Steven Kwist Erwin Koens How to create an Excel Report with #Nintex? #SharePoint2013
  12. 12. SharePoint: Social Elements (1) Twitter Business Data Item Mashup retrieving CRM data through integration layer
  13. 13. SharePoint: Scenario (2) MySite Wesley Bakker Hilde About Tags Documents Hilde Bloemsma
  14. 14. SharePoint: Social Elements (2) Miniblog Who and what am I following?Interaction viareply and Social Searchmentioning. Links, Images, Documents, Tags, Likes
  15. 15. SharePoint: Scenario (3) Community Discussion Weblog Wiki
  16. 16. SharePoint: Social Elements (3) Customer interaction Working Working together using together usingwiki: sharing a a web log. Working knowledge. together using a doc lib. Customer interactionWorkingtogether using adiscussion list.
  17. 17. SharePoint: Social Elements (4)
  18. 18. Implementation: Where to start how will existing success initiatives? measured? current what business software? problem? what user who are the question? champions?
  19. 19. Implementation: 4Cs matrix formality connection collaboration interaction communication cooperationSource: Enterprise 2.0 by Niall Cook
  20. 20. Implementation: 4Cs matrix formality •Social •Community networking Site •Mash up •Wiki connection collaboration interaction communication cooperation •Social •Blogs •Discussion Search •Instant •Social Messaging PressenceSource: Enterprise 2.0 by Niall Cook
  21. 21. Adoption: Approachmandate & managers build trust ensure remind must use support tools ensure benefitstop down other role ITbottom up encourage focus on both users business and make key individual facilitate user value training evangelist
  22. 22. Adoption: Ad and Disadvantages bottom up top downadvantagesdisadvantages
  23. 23. Social Media Fears
  24. 24. Success Factors
  25. 25. Final Thought:Freedom & Responsibility
  26. 26. Final Thought:Think Big
  27. 27. Contact Contact me!  erwin.koens@motion10.com  LinkedIn  Twitter @runmotion
  28. 28. Sources http://www.ocfair.com/ocf/logos/logos_2009OCFair/ThinkBig.jpg http://wellytonian.com/wp-content/uploads/2012/07/sp2013.png http://socialmediaobservatory.com/wp-content/uploads/2012/02/20120203-tk6j29r4pdt4bc3ti4e3gs9kh2.jpg http://clicktecs.com/clicktecs/wp-content/uploads/2012/07/Build-Mobile-Websites-How-to-make-a-Mobile- Website.jpg http://www.time-management-central.net/image-files/time-management-clock.jpg http://www.myplaceoryours.org.uk/wp-content/uploads/2009/04/work-in-progress.jpg http://cdn2.business2community.com/wp-content/uploads/2012/07/easy-button.jpg http://wemadethis.typepad.com/.a/6a00d83451c2d869e20133ecbad822970b-pi http://www.oscars.org/awards/academyawards/about/awards/images/side_oscar.jpg http://www.gaasbeekautomaten.nl/sites/de-cafitesse.nl/cafitesse-600.png http://mediamemo.allthingsd.com/files/2010/03/borat.jpg http://www.rebv.nl/extra_afbeeldingen/flexibiliteit_(3).jpg http://employeesworld.com/wp-content/uploads/2012/06/employee-engagement.png http://msacademy.in/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/happy_employee.png http://www.tronios.com/media/catalog/product/cache/2/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/5/9520 19_insert.jpg http://bloginabottle.com/glass/family-donates-titanic-message-in-a-bottle.html

  ×