Tugasan hbqe2103 al tajwid ustaz mohd redzuan

10,976 views

Published on

Published in: Education
6 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
10,976
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
348
Comments
6
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tugasan hbqe2103 al tajwid ustaz mohd redzuan

 1. 1. H B Q E 2103/AL-TAJWID ISI KANDUNGANPENDAHULUAN1. PENGENALAN : ILMU TAJWID 2 1.1 Definisi Ilmu Tajwid 3 1.2 Matlamat ilmu Tajwid 4 1.3 Kedudukan Ilmu Tajwid 5 1.4 Hukum Mempelajari Ilmu Tajwid 6 1.5 Pembahagian Ilmu Tajwid 7 1.6 Kepentingan Ilmu Tajwid 82. KAEDAH TALAQQI MUSYAFAHAH 9 2.1 Definisi Talaqqi Musyafahah 9 2.2 Hukum Talaqqi Musyafahah 10 2.3 Kepentingan Bertalaqqi Musyafahah 11 2.4 Sejauh Mana Kaedah Talaqqi Musyafahah 11 Dapat Menarik Minat Pelajar Mempelajari Al-Quran. 2.5 Tiga Jenis Kaedah Bertalaqqi ( ) 133. LANGKAH/CARA KAEDAH TALAQQI MUSYAFAHAH 14 MENINGKATKAN PENGUASAAN BACAAN AL-QURAN DI KALANGAN PELAJAR 3.1 Objektif Talaqqi Musyafahah 14 3.2 Langkah-langkah menjalankan Talaqqi Musyafahah 15 dalam p&p al-Quran 3.3 Prinsip Kaedah Talaqqi Musyafahah : 15 3.4 Contoh Pengajaran dan Pembelajaran al-Quran 15 (Kaedah Talaqqi Musyafahah digunakan oleh guru)4. MASALAH PEMBELAJARAN KETIKA 16 PENGAJARAN & PEMBELAJARAN TILAWAH AL-QURAN MENGGUNAKAN KAEDAH TALAQQIMUSYAFAHAH6. RUMUSAN 17BIBILIOGRAFI 18 1
 2. 2. H B Q E 2103/AL-TAJWIDPENDAHULUANAlhamdulillah, dengan izin Allah s.w.t tugasan HBQE2103 Al-TAJWID ini dapatdiselesaikan dan boleh menjadi rujukan tambahan buat para pendidik yang dikasihi Allahs.w.t. sekalian. Tugasan ini menghuraikan tentang Ilmu Tajwid dan kaedah Talaqqi Musyafahahdalam meningkatkan penguasaan bacaan al-Quran di kalangan pelajar. Tugasan ini terbahagikepada lima isi penting yang terkandung dalam tugasan ini iaitu Pengenalan : Ilmu Tajwid;Kaedah Talaqqi Musyafahah; Langkah/Cara Kaedah Talaqqi Musyafahah MeningkatkanPenguasaan Bacaan Al-Quran Di Kalangan Pelajar; Masalah Pembelajaran Ketika Pengajaran& Pembelajaran Tilawah Al-Quran Menggunakan Kaedah Talaqqi Musyafahah; dan diikutidengan Cadangan menangani masalah pembelajaran ketika pengajaran & pembelajarantilawah al-Quran menggunakan kaedah talaqqi musyafahah. Pengisian tugasan ini sangat bermanfaat kepada pelbagai golongan khususnya kepadatenaga pengajar Tilawah al-Quran di sekolah, maktab perguruan atau institusi pendidikanyang lain. Setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada pihak penyelia tugasan dan jugakepada teman-teman seperjuangan di atas sokongan dan tunjuk ajar yang diberikandalammenyiapkan tugasan Al-Tajwid ini. Semoga Allah s.w.t. memberkati hasil usaha ini. Yangbaik datang daripadaNya dan yang serba kekurangan adalah daripada diri ini.Disediakan oleh :MOHD REDZUAN SAAID(670110035355001) 2
 3. 3. H B Q E 2103/AL-TAJWID1. PENGENALAN : ILMU TAJWID Imu tajwid merupakan satu cabang ilmu yang berkaitan bacaan atau cara menyebutlafaz Al-Quran. Ia merupakan tonggak kepada rangkaian ilmu-ilmu lain yang berkaitandengan Al-Quran. Ia menjadi ilmu asas dan kemahiran awal dalam proses pembelajaranTilawah al-Quran untuk mencapai objektif ketartilan bacaan al-Quran. Salah satu tuntutanyang turut dianjurkan dalam bidang ilmu Tajwid adalah tuntutan untuk menguasai ilmuWaqaf & Ibtida‟. Ini bertujuan untuk memelihara makna ayat dan menjauhkannya daripadasebarang bentuk penyelewengan. Ini terbukti dalam firman Allah s.w.t. tentang keperluanmembaca al-Quran dengan bertajwid iaitu dengan memperelokkan dan menyempurnakan haksetiap huruf Al-Quran iaitu : Oleh iti, untuk mengetahui lebih lanjut tentang perbahasan ilmu Tajwid, beberapapenerangan tentang definisi, kedudukan, hukum mempelajari dan kepentingan ilmu Tajwidakan turut dipaparkan sebagai panduan dan ilmu pengetahuan kita terhadap ilmu Tajwid. 3
 4. 4. H B Q E 2103/AL-TAJWID1.1 Definisi Ilmu Tajwid Ilmu Tajwid dari sudut bahasa menurut al-Zabidi dalam kitabnya Taj al-„Arus MinJawahir al-Qamus, kalimah al-tajwid ( ) ialah masdar atau kata terbitan bagi kalimahjawwada ( ) yang bermaksud mencantikkan atau memperelokkan sesuatu. Sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab al-Hawasyi al-Zahariyyah Fi HalliAlfaz Al-Muqaddimah Al-Jazariah, ilmu Tajwid pada istilah ialah merujuk kepadapenekanan dalam memberi hak-hak huruf daripada sifat-sifatnya yang sedia ada(lazim) dan sifat-sifatnya yang mendatang („Aridah) dan huruf-huruf ini dilafazkansecara sempurna tanpa berlebih-lebihan dan melampau-lampau. Maksud „hak huruf‟menurut Al-Marsofi seperti yang diterangkan dalam kitabnya Hidayah al-Qari ila TajweedKalam al-Bari ialah sifat-sifat yang lazim seperti al-jahr, al-shiddah, al-qalqalah, al-isti‟la′dan itbaq. Manakala baginya „mustahak huruf‟ pula adalah sifat-sifat yang mendatang hanyadalam keadaan yang tertentu seperti al-tarqiq, al-tafhim, al-izhar, al-iqlab dan sebagainya. Manakala maksud ilmu Tajwid menurut kitab al-Wasit Fi „Ilmi al-Tajwid yangdikarang oleh Dr Muhammad Khalid Mansur ialah satu ilmu berkaitan kaedah dan hokumyang mnerangkan cara menyebut kalimah-kalimah Quran menurut cara yang telahditurunkan kepada NabiMuahmmad s.a.w. Berikut adalah ringkasan Disiplin (Mabadi′)Kemahiran Ilmu Tajwid. 4
 5. 5. H B Q E 2103/AL-TAJWID1.2 Matlamat ilmu Tajwid Sebagaimana yang diterangkan dalam kitab al-Muzakkirah Fi al-Tajwid (TajwidRiwayah Hafs „An „Asim Tariq al-Syatibiyyah) karangan Muhammad Nabhan HussaynMisri, matlamat/al-Ghoyah ilmu Tajwid ialah tertumpu kepada pemeliharaan lisan (lidah)daripada kesalahan membaca al-Quran bagi mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat.Beliau juga membahagikan ilmu Tajwid kepada empat rukun iaitu : 5
 6. 6. H B Q E 2103/AL-TAJWID1.3 Kedudukan Ilmu Tajwid Ilmu tajwid terletak pada tahap satu ilmu dan kemahiran yang sangat muliakedudukannya.Ini terbukti melalui peranan dan impak ilmu tajwid di mana ia berfungsisebagai panduan kepada para pembaca dalam membaca al-Quran sebagaimana ia diturunkan. Dalam memelihara kedudukan ilmu TajwidUlama Qurra′ telah meletakkan satuindikator (kayu ukur) dalam mencapai nilai darjat al-Tartil sebagaimana dalam firman Allahs.w.t. dalam Surah Al-Muzammil ayat 4 iaitu :Daripada ayat di atas terdapat beberapa pengertian untuk kalimah Tartil telahdiungkapkan antaranya menurut Saidina Ali Bin Abi Talib r.a. ia bermaksudmemmperelokkan sebutan huruf dan mengenali wakaf. Manakala menurut Imam Ibnu Kathir, 6
 7. 7. H B Q E 2103/AL-TAJWIDTartil ialah merujuk kepada kaedah pembacaan al-Quran secara perlahan sehingga parapembaca mampu memahami pengertian ayat al-Quran yang dibaca dan menghayatinya. Menurut Ahmad Khalid Shukri et. al. seperti yang diterangkan dalam kitabnya al-Munir Fi Ahkam al-Tajwid, terdapat beberapa tingkatan (maratib) Tilawah al-Quranyang memberi penekanan kepada aspek pemeliharaan ilmu Tajwid iaitu seperti berikut :1.4 Hukum Mempelajari Ilmu Tajwid Sesungguhnya hukum mempelajari ilmu Tajwid itu terbahagi kepada dua keadaaniaitu Fadrdhu Kifayah dan Fardhu „Ain. Hukum Fardhu Kifayah ditujukan kepada tuntutan mempelajari ilmu Tajwid secarateori (Tajwid „Ilmi). Sebagaimana al-Juraysi dalam kitab beliau „Nihayah al-Qawl al-MufidFi „Ilmi al-Tajwid telah menerangkan bahawa tuntutan mempelajari hukum dan kaedah ilmuTajwid secara teori adalah Fardhu Kifayah. 7
 8. 8. H B Q E 2103/AL-TAJWID Manakala hukum Fardhu Ain ditujukan kepada tuntutan mempelajari ilmu Tajwidsecara amali. Sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Hidayah al-Qari ila Tajwid Kalamal-Bari yang dikarang oleh al-Marsafi (2005) bahawa hokum syarak yang terdapat dalamilmu tajwid adalah berkaitan dengan kewajipan secara fardhu Ain bagi setiap mukallaf untukmemelihara hukum kesucian al-Quran. Demikian seperti yang telah dinyatakan olehal-Imamal-Hafiz bin Al-Jazari, Abu Abdullah Nasr al-Shirazi, al-Sayuti, al-Qastalani, Makki bin AbiTalib dan lain-lain lagi tentang kefardhuan secara Ain ke atas setiap individu MuslimMukallaf. Seterusnya Imam al-Jazari turut menyebut dalam bayt syairnya al-Tayyibah :Demikian menurut Imam al-Dani dalam kitab al-Tahdid Fi al-Itqan wa al-Tajwidmenjelaskan bahawa suruhan Allah s.w.t tidak hanya datang secara kata kerja suruhan (fi‟luAmr) bahkan ia dikuatkan dengan kata terbitan (masdar) sebagai mengagungkan bacaanQuran secara bertajwid dan menggalakkan manusia dalam mendapatkan ganjaran pahala.1.5 Pembahagian Ilmu Tajwid Ilmu Tajwid terbahagi kepada dua bahagian iaitu : a. Tajwid Ilmi : Mengetahui hukum yang terkandung dalam buku tajwid iaitu mendalami kaedah-kaedah dengan lebih terperinci berdasarkan tulisan-tulisan ilmuan tajwid. b. Tajwid Amali : Mempraktikkan hukum yang berkaitan dengan huruf-huruf serta boleh melafazkan kalimahnya. 8
 9. 9. H B Q E 2103/AL-TAJWID1.6 Kepentingan Ilmu Tajwid Menurut Imam al-Sayuti, selain daripada berbakti kepada Allah dengan memahamimakna-makna dan hukum-hukumnya, umat Islam juga dikatakan berbakti sekiranyamelakukan ibadah dengan membetulkan sebutan, bacaan, menyebut dengan tepat, makhrajdan sifat huruf-huruf yang diterima daripada para qura‟ yang bersambung sanadnya denganRasulullah s.a.w. Ini menunjukkan bahawa ilmu Tajwid amat penting untuk dipelajarisupaya ilmu tersebut dapat diturunkan dan disampaikan kepada generasi demi generasi.2. KAEDAH TALAQQI MUSYAFAHAH Talaqqi Musyafahah merupakan kaedah mempelajari bacaan al-Quran yang tertua.danmenjadi teknik khusus dalam pengajaran kemahiran al-Quran. Guru dapat memerhati denganteliti sebutan murid dan dapat membetulkan kesalahan murid serta merta. Teknik ini lebihberkesan jika dapat dijalankan secara individu. Allah s.w.t. telah mensyariatkan kepada kitasupaya membaca al-Quran dengan sifatnya yang tertentu. Baginda s.a.w. turut menekankanperkara tersebut sepertimana firman Allah s.w.t. :Maksudnya : “ Dan Al Quran itu Kami bahagi-bahagikan dia supaya engkau membacakannya kepadamanusia dengan lambat, tenang dan Kami menurunkannya beransur-ansur.” Merenung kembali peristiwa di gua Hira’ sewaktu al-Quran mula-mula diturunkan kepadaNabi Muhammad s.a.w. sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari, malaikat Jibril a.s. turutmempraktikkan kaedah Talaqqi Musyafahah. Malaikat Jibril terlebih dahulu membaca dan didengarioleh Nabi Muhammad s.a.w. kemudian Jibril meminta Nabi Muhammad s.a.w mengikut danmengulang semula bacaan tersebut sebagaimana sama dengan bacaan Jibril. BBerikut adalah hadisyang menceritakan peristiwa tersebut : ) (. 9
 10. 10. H B Q E 2103/AL-TAJWIDMaksudnya : Daripada Anas Bin Malik bahawasanya Rasulullah s.a.w telah berkata kepadaUbay : “ Sesungguhnya Allah menyuruhku membacakan Al Quran padamu” Ubay berkata :Adakah Allah memilihku dan menyebut namaku disisimu?. Jawab Nabi: “Allah telah memilih dan menamakan kamu disisiku ” Maka Ubay pun menangis.2.1 Definisi Talaqqi Musyafahah Talaqqi berasal daripadamasdar ilqa′ yang bermaksud melontar atau mencampakkanTalaqqi dari sudut bahasa bermaksud pertemuan secara berhadapan atau bersemuka.Manakala dari sudut istilah bermaksud pertemuan antara guru dan murid secara bersemukaiaitu manhaj pembelajaran lafaz-lafaz al-Quran di mana seorang guru akan membacakansepotong ayat kepada murid, lalu murid tersebut akan membacakan semula ayat tersebutdengan cara bacaan guru tadi (Abd al-Salam Muqbil al-Majidi, 2000). Musyafahah dari sudut bahasa bermaksud sebutan daripada mulut ke mulut yangdiambil dari pergerakan dua bibir. Manakala dari sudut istilah bermaksud murid menerimapengajaran secara dengan sebutan guru, melihat pergerakan bibir guru dan menyebutnya(mengikutnya). Guru memberi contoh bacaan kepada seorang murid, kemudian murid itumengikut contoh bacaan guru secara individu. Daripada takrif di atas dapatlah difahami bahawa talaqqi musyafahahmerupakansuatu proses pembelajaran al-Quran antara kedua-dua belah pihak iaitu antara guru danmurid. Ia juga memerlukan aktiviti mempelajari bacaan al-Quran dengan berguru secaralisan. Demikianlah para sahabat r.a. turut mengambil bacaan dari Rasulullah s.a.w. dan sebagaimana Ibn Masud r.a. mengambil bacaan dari Rasulullah s.a.w. sebanyak 60 surah sebagaimana hadis berikut : (. ) 10
 11. 11. H B Q E 2103/AL-TAJWID Maksudnya : Sabda Rasulullah s.a.w : “Ambillah (pelajarilah) Al Quran daripada empat orang iaitu cAbdullah Bin Mascud , Salim , Mucaz dan Ubay Bin Kacab”2.2 Hukum Talaqqi Musyafahah Berdasrkan kaedah asal, setiap sesuatu perkara itu hukumnya adalah harus. Namunjika dilihat dari sudut bertalaqqi al-Quran pula sebahagian ulama menyatakan hukumnyaadalah wajib. Wajib yang dimaksudkan di sini ialah tidak boleh tidak, mestilah kitamenggunakan kaedah talaqqi musyafahah sebagai manhaj yang utama dalam pembelajaranal-Quran. Ini adalah berdasarkan dalil-dalil yang telah dibincangkan sebelum ini sama adadari al-Quran mahu pun hadis-hadis.2.3 Kepentingan Bertalaqqi Musyafahah Berdasarkan kajian “Keperluan Beratalaqqin dan Bermusyafahah Dalam PengajaranDan Pembelajaran Ilmu Al-Quran : Satu Tuntutan” yang dijalankan oleh Izuli Dzulkifli danAbdul Rahman Abdul Ghani, kaedah Talaqqi Musyafahah mempunyai beberapa kepentingantertentu iaitu : a. Memperbaiki kelemahan sebutan. Melalui talaqqi musyafahah sebutan ayat-ayat al-Quran boleh diperbaiki. Ianya tidak dapat dicapai jika hanya sekadar mendengar dari rakaman. Sebaliknya ia mestilah melalui pembacaan secara bersemuka dengan guru. Samalah seperti Rasulullah s.a.w. yang telah memperdengarkan bacaan baginda kepada Jibril a.s. sekali setiap tahun pada bulan Ramadhan sehinggalah pada tahun kewafatan baginda baginda sempat memperdengarkan kepada Jibril sebanyak dua kali. b. Menjadi kaedah utama yang amat sesuai dipraktikkan. Bertalaqqi menjadi satu amalan tradisi yang tidak dapat direnggangkan daripada pembelajaran al-Quran. Mempelajari ilmu Tajwid melalui buku-buku tajwid tidak mampu membantu pengajian al-Quran secara total. Kaedah ini telah terbukti dapat melahirkan pembaca al-Quran yang baik bacaannnya kerana semenjak zaman baginda s.a.w. lagi ia telah diamalkan sehinggalah ke hari ini dan sampai bila-bila kela 11
 12. 12. H B Q E 2103/AL-TAJWIDc. Mengukur kemampuan diri. Melalui talaqqi musyafahah individu itu nudah mengukur serta menguji sejauh mana penguasaan ilmu tajwid ataupun bacaan al-Quran yang telah kita pelajari. Dengan itu, individu itu dapat mengenalpasti sama ada dia memerlukan bimbingan lanjutan atau sekiranya sudah sampai ke tahap yang sangat baik maka dia pula boleh mengajarkan ilmu tersebut kepada individu lain.d. Persaingan yang sihat antara individu. Pelajar yang mengikut halaqah pengajian al-Quran selalunya dihadiri oleh beberapa jumlah pelajar. Setiap pelajar akan sentiasa bersaing untuk menguasai bacaan dan hukum tajwid yang dipelajari daripada guru. Pastinya pelajar yang lemah bermotivasi untuk berusaha mencapai bacaan yang memuaskan sebagaimana sahabatnya yang lain.e. Menguasai Waqaf dan Ibtida′. Talaqqi musyafahah menyumbang kepada pengetahuan Waqaf dan Ibtida′ . Dengan mengetahui Waqaf dan Ibtida ′ para pembaca al-Quran dapat memelihara makna ayat- ayat al-Quran yang dibaca. Pembaca yang sudah mahir tentang waqaf dan ibtida′ dapat menyatakan tempat yang boleh berhenti dan untuk memulakan bacaan pada sesebuah ayat.f. Memelihara Sunnah Rasulullah s.a.w. Sepertimana yang kita maklum bahawa setiap apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. dari segi perbuatan, percakapan dan pengakuan baginda adalah sunnah iaitu sangat dituntut untuk melakukannya. Sebagai seorang muslim sudah pasti menjadi tanggungjawab bersama untuk memelihara sunnah lebih-lebih lagi dalam memelihara al-Quran daripada kesalahan, ralat atau terpesong bukan sahaja dari sudut isi kandungannya tetapi juga dari sudut sebutan huruf-huruf al-Quran tersebut. Sifat dan makhraj setiap huruf hendaklah sentiasa tepat dan betul. Demikianlah kepentingan talaqqi Musyafahah yang menyumbang kepada peranan memelihara sunnah Rasulullah s.a.w. 12
 13. 13. H B Q E 2103/AL-TAJWID g. Menjadi teknik pengajaran dan pembelajaran Tilawah al-Quran yang terbaik. Melalui talaqqi musyafahah, guruyang mengajar akan mendapat pengalaman seperti mengetahui selok-belok dalam pengajian al-Quran dan mengetahui apa kaedah yang terbaik untuk dipraktikkan dalam pengajaran al-Quran sesi seterusnya.2.4 Sejauh Mana Kaedah Talaqqi Musyafahah Dapat Menarik Minat Pelajar Mempelajari Al-Quran. Kaedah talaqqi musyafahah telah terbukti mampu menarik minat pelajar dalammempelajari al-Quran.Kaedah pengajaran dan pembelajaran al-Quran yang terbaik telahdigunakan sejak zaman Rasulullah s.a.w. lagi. Sehingga sekarang kaedah ini masih relevanuntuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran al-Quran. Berdasarkan kajian “ Meningkatkan Penguasaan Bacaan al-Quran di kalanganpelajar Tingkatan 1 dan 2 Sekolah Menengah Methodist Laki-Laki Kuala LumpurDengan Menggunakan Kaedah Talaqqi Musyafahah”Terdapat beberapa implikasidaripada kajian tersebut iaitu melalaui kaedah talaqqi musyafahah, pihak guru berjayamemberi kefahaman kepada pelajar dan berjaya membantu pelajar-pelajar yang lemah.Pelajar-pelajar yang terlibat tersebut mula menunjukkan kesungguhan untuk memperbaikikelemahan mereka. Kesannya amat ketara apabila setiap kali teknik talaqqi musyafahah inidijalankan maka respond an tidak balas pelajar-pelajar tersebut sangat memberansangkan.Sudah tentu ini satu perkembangan yang amat baik. Justeru, di sini kejayaan yang palingbererti bagi pihak guru yang mengajar pelajar Tingkatan 1 & 2 di Sekolah MenengahMethodist tersebut ialah berjaya menarik minat pelajar dalam mempelajari al-Quran danseterusnya dapat meningkatkan penguasaan pelajar terhadap kemahiran membaca al-Quran. Para pelajar yang mempelajari al-Quran dengan gurunya secara talaqqi musyafahahakan dapat memerhati contoh bacaan daripada guru kemudian diikuti olehnya. Situasisedemikian amat selesa untuk pelajar meneruskan pembelajaran mereka. Pastinya ini dapatmenaikkan minat murid untuk meneruskan pembelajaran. Pelajar juga seronok dapat menyebut huruf mengikut makhraj serta bacaan guru yangbetul. Guru pula sentiasa mengambil berat terhadap perkembangan pelajar dan membantumemulihkan bacaan pelajar. Sudah tentu minat mempelajari al-Quran semakin meningkatdalam diri pelajar. 13
 14. 14. H B Q E 2103/AL-TAJWID2.5Tiga Jenis Kaedah Bertalaqqi ( ) Berikut adalah tiga kaedah utama dalam bertalaqqi musyafahah : a. Al-Sima‟ wa al-Ard ( ), di mana pelajar mendengar bacaan yang di baca oleh guru, kemudian murid tersebut membaca kembali bacaan yang diajarkan kepada guru tersebut. Keadah ini adalah kaedah terbaik dalam bertalaqqi al-Quran, kerana individu pelajar akan berada dihadapan guru, mendengar bacaan guru, melihat pergerakan bibir guru dan mengulang kembali bacaan guru tadi. b. Al-„ard, di mana pelajar memperdengarkan bacaannya kepada guru, guru hanya mendengar bacaan pelajar tersebut dan memperbaiki kesalahan bacaan tersebut sama ada kesalahan kecil atau besar. c. Al-Sima‟, di mana pelajar akan mendengar bacaan yang dibaca oleh guru. Kaedah ini sesuai telah dilakukan oleh salah seorang imam Qurra′ iaitu al-Kisaie ( ). Beliau melakukan kaedah ini kerana terlalu ramai bilangan pelajarnya. Kaedah ini biasa dilakukan pada zaman dahulu kerana mereka ketika itu amat fasih bacaannya berbeza dengan situasi masa kini. Oleh itu, kaedah ini tidak digalakkan penggunaannya masa kini.3. LANGKAH/CARA KAEDAH TALAQQI MUSYAFAHAH MENINGKATKAN PENGUASAAN BACAAN AL-QURAN DI KALANGAN PELAJAR Kaedah Talaqqi Musyafahah mampu meningkatkan penguasaan bacaan al-Quran di kalangan pelajar dengan mengikuti langkah-langkah tertentu. Oleh itu, guru perlumenyediakan langkah-langkah secara sistematik semasa menjalankan kaedah talaqqimusyafahah dalam pengajaran dan pembelajaran al-Quran.3.1 Objektif Talaqqi Musyafahaha. Menyebut bunyi huruf Hijaiyyah yang berbaris dengan tepatb. Membezakan panjang pendek sebutan huruf.c. Membaca dengan betul dan fasih.d. Yakin dan berani mencuba di hadapan guru. 14
 15. 15. H B Q E 2103/AL-TAJWID3.2 Langkah-langkah menjalankan Talaqqi Musyafahah dalam p&p al-Quran : a. Murid-murid dikehendaki mendengar pembacaan guru dengan teliti serta melihat pergerakan mulut guru. b. Murid secara beramai-ramai membaca mengikut bacaan guru dan diteliti oleh guru sehingga guru berpuas hati. c. Guru memperdengarkan bacaan kepada murid kemudian murid mengikuti bacaan guru secara individu. d. Guru membaca dan kemudian seorang murid mengikuti bacaan guru. e. Guru boleh menggunakan pita rakaman untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat al- Quran atau sebutan-sebutan huruf kepada pelajar f. Carta ayat-ayat al-Quran atau huruf-huruf al-Quran yang diajarkan boleh ditulis pada kad manila, papan gulung dan sebagainya.3.3 Prinsip Kaedah Talaqqi Musyafahah : a. Mengutamakan sebutan dan bacaan yang tepat. b. Memerhatikan pergerakan mulut guru secara berdepan. c. Pelajar menyebut cara sebutan guru. d. Kelemahan contoh bacaan daripada guru memberi kesan besar kepada pelajar.3.4 Contoh Pengajaran dan Pembelajaran al-Quran bermula daripada awal waktu p&p hingga Akhir waktu. (Kaedah Talaqqi Musyafahah digunakan oleh guru) a. Mencungkil pengetahuan dan kemahiran sedia ada daripada pelajar. b. Pembetulan dan penerangan oleh guru dari perkataan dan ayat yang dibaca. c. Memperdengarkan bacaan contoh (kaset/bacaan guru). d. Merakamkan bacaan pelajar dalam pita rakaman e. Memperdengarkan semula bacaan pelajar dan berbincang. f. Guru mengaitkan bacaan contoh dengan tajuk pada papan tulis. g. Menggunakan kaedah Talaqqi dan Musyafahah (guru membaca murid mengikutinya). h. Membahagikan dan membentuk kumpulan berdasarkan kemahiran membaca. 15
 16. 16. H B Q E 2103/AL-TAJWID i. Mempelajari sebutan huruf dengan makhraj yang betul atau mengenali hukum-hukum tajwid di dalam ayat. j. Guru menerangkan cara bacaan bagi kalimah-kalimah tertentu melalui kad imbasan. k. Bagi murid pemulihan, guru mempamerkan carta ayat al-Quran yang dipelajari, kemudian guru membacanya, kemudian meminta pelajar mengikutinnya.4. MASALAH PEMBELAJARAN KETIKA PENGAJARAN & PEMBELAJARANTILAWAH AL-QURAN MENGGUNAKAN KAEDAH TALAQQI MUSYAFAHAH Terdapat beberapa masalah pembelajaran ketika pengajaran dan pembelajaranTilawah al-Quran menggunakan kaedah Talaqqi Musyafahah iaitu bilangan murid yangterlalu ramai sedangkan masa p&p yang diperuntukkan adalah terhad. Kengkangan ini tidakmemungkinkan guru melakukan kaedah Talaqqi Musyafahah sepenuhnya seterusnyamelambatkan proses pemulihan ke atas pelajar. Seterusnya masalah kawalan pelajar ketika proses pengajaran dan pembelajaransering berlaku. Ramai pelajar mula membuat bising, hilang tumpuan terhadap aktivitipembelajaran al-Quran. Mereka mula mersa bosan kemudian melakukan kerja-kerja lain. Inidisebabkan kaedah Talaqqi Musyafahah terlalu bersifat pembelajaran lebih berpusatkanguru. Ini menyebabkan murid selalu menjadi pasif kerana tumpuan daripada guru kepadapelajarnya adalah tidak menyeluruh. Seterusnya apabila guru membaca dengan bacaan yang salah, para pelajar akanmenurutinya walaupun bacaan itu salah. Kaedah Talaqqi Musyafahah ini sebenarnyamemerlukan tenaga pengajar yang benar-benar arif tentang pengajian al-Quran. 16
 17. 17. H B Q E 2103/AL-TAJWID6. RUMUSAN Secara keseluruhannya, dapatlah dirumuskan di sini bahawa untuk menguasaikemahiran membaca al-Quran dengan cemerlang perlaksanaan kaedah secara TalaqqiMusyafahah adalah amat dianjurkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran al-Quran.Para pendidik juga perlu memainkan peranan untuk mewujudkan pengajaran al-Quran yangberkesan dengan menggunakan pelbagai kaedah yang bersesuaian di samping kaedah Talaqqimusyafahah tersebut. Semua usaha ini mampu menyumbang kepada pembacaan yangterpelihara hukum-hukum Tajwidnya. Di samping itu, penguasaan terhadap Waqaf danIbtidak juga turut akan meningkat di kalangan pelajar atau para pembaca al-Quran. Secaratidak langsung makna al-Quran juga sentiasa terpelihara. Seterusnya penguasaan pelajar danpara pembaca al-Quran sekalian terhadap sebutan pada setiap huruf juga amat penting lebih-lebih lagi dalam memelihara sifat-sifat huruf dan makhrajnya. 17
 18. 18. H B Q E 2103/AL-TAJWIDBIBILIOGRAFIAbd al-Salam Muqbil al-Majidi, (2000).Talaqqi al-Nabi s.a.w Alfaz al-Quranu al-Karim, Bayrut : Muassasah al-Risalah.Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah, (1987). Sahihu al-Bukkhari, Tahqiq Mustafa al-Bugha, Bayrut : Dar Ibn KathirAhmad Mohd Salleh, (1997). Pendidikan Islam: Falsafah, Pedadogi dan Metodologi, Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd.Ghazali Darusalam, (2001). Pedagogi Pendidikan Islam, Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.Subhi Salleh (1987). Kajian Al-Quran, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka. 18

×