Slide presentation
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Slide presentation

on

 • 1,938 views

for kajian tindakan purposes

for kajian tindakan purposes

Statistics

Views

Total Views
1,938
Views on SlideShare
1,927
Embed Views
11

Actions

Likes
0
Downloads
110
Comments
0

1 Embed 11

http://nusrahkpr4063b.blogspot.com 11

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Slide presentation Slide presentation Presentation Transcript

 • KPR4063KAJIAN TINDAKAN DALAM PENDIDIKAN
  AHLI KUMPULAN :
  Awanis Binti Rohizad (L20111006503)
  Nusrah Binti Yasin (L20111006520)
  Rosidayu Binti Abdullah (L20111006525)
 • Pembentangan Proposal KajianTindakan
  TAJUK
  Model Pembelajaran Kooperatif atau ‘Cooperative Learning’ Dalam Meningkatkan Penglibatan Pelajar Di Dalam Kelas Bahasa Inggeris Pelajar Tingkatan Empat
 • AHLI JAWATANKUASA PENGKAJI
  Awanis Binti Rohizad
  Nusrah Binti Yasin
  Rosidayu Binti Abdullah
  View slide
 • RasionalKajian
  MatapelajaranBahasaInggerismerupakanmatapelajaran yang pentingpadamasasekarang.
  Bahasaantarabangsadan medium perhubunganantaranegaraluar.
  Penekananpenggunaan BI diuniversiti.
  Kelebihanbagimemohonpekerjaan
  Rasionalnya kajian ini dijalankan adalah kerana segelintir pelajar kelas 4SC Sekolah Menengah Taman Jelutung tidak menunjukkan kemajuan di dalam ujian bulanan yang diadakan dan sering mengelak untuk melakukan kerja rumah yang diberi oleh guru.
  View slide
 • TujuanKajian
  Memperkembangkan minat murid untuk mendengar, memahami dan menyebut perkataan dengan betul semasa menjalankan aktiviti di dalam kelas.
  Meningkatkan kemahiran komunikasi sesama ahli kimpulan koperatif dengan guru dengan memperbetulkan cara sebutan pelajar-pelajar semasa menjalankan aktiviti di dalam kelas.
  Menarik minat pelajar-pelajar dengan Bahasa Inggeris agar masalah pasif di dalam kelas dapat diatasi.
 • LatarbelakangMasalah
  Kelas Tingkatan 4SC merupakan kelas pertama di Sekolah Menegah Kebangsaan Taman Jelutung. Namun terdapat segelintir pelajar yang tahap pencapaiannya dalam Bahasa Inggeris adalah lemah.
  Walaupun mencapai markah lulus namun demikian guru Bahasa Inggeris kelas tersebut ingin pelajar-pelajarnya mencapai tahap sekurang-kurangnya mendapat C.
  Guru tersebut mendapati bahawa murid yang lemah ini kurang berminat pada mata pelajaran Bahasa Inggeris. Apabila diajukan soalan, mereka sering menjawab tidak faham malah menjawab sambil lewa.
  Didapati juga mereka tidak menyiapkan kerja rumah yang diberikan. Mereka akan meniru kawan serta tidak cuba menyiapkan kerja yang diberikan.
  Melalui temubual dengan guru tersebut, beliau menggunakan kaedah pembelajaran kooperatif untuk mengatasi masalah tersebut.
 • PernyataanMasalah
  PernyataanMasalah 1
  Pelajar yang masuk ke tingkatan 4SC adalah terdiri daripada pelajar-pelajar yang dikategorikan sebagai pelajar-pelajar pandai di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Jelutung. Namun demikian, tidak semua pelajar mendapat cemerlang dalam matapelajaran Bahasa Inggeris. Ada pelajar yang masih tidak boleh membaca dengan betul ayat-ayat Bahasa Inggeris. Akibatnya mereka malu dan tidak mahu bercakap dalam bahasa Inggeris.
  PernyataanMasalah 2
  Selain daripada itu, pelajar-pelajar ini juga dilihat sering mengelak untuk melakukan aktiviti di dalam kelas. Kebiasaannya pelajar-pelajar yang lemah ini akan menjadi pelajar pasif di dalam kelas semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Semasa sesi aktiviti seperti sesi soal jawab atau ‘brainstorming’ bersama guru, pelajar-pelajar ini tidak akan mengambil bahagian atau menyumbangkan idea-idea tetapi lebih kepada berdiam diri dan menjadi pemerhati semasa aktiviti di dalam kelas.
 • PernyataanMasalah (Samb…)
  PernyataanMasalah 3
  Guru yang mengajar juga mendapati sukar untuk mengikuti silibus disebabkan masalah ini. Mereka menghadapi dilema sama ada mengikuti silibus atau mementingkan pelajar-pelajar yang lemah ini.
 • ObjektifKajian
  Objektif AM
  Meningkatkan kebolehan pelajar-pelajar Tingkatan 4SC dalam penguasaan Bahasa Inggeris di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Jelutung melalui kaedah pembelajaran koperatif.
  ObjektifKhusus
  Menarik minat pelajar di dalam kelas untuk matapelajaran Bahasa Inggeris.
  Meningkatkan keyakinan diri pelajar dalam penguasaan Bahasa Inggeris.
  Meningkatkan kemahiran komunikasi Bahasa Inggeris murid-murid di dalam kelas
 • SoalanKajian
  Adakah kaedah ‘Cooperative Learning’ dapat meningkatkan minat pelajar dalam matapelajaran Bahasa Inggeris?
  Adakah keadah ‘Cooperative Learning’ dapat meningkatkan kemahiran komunikasi pelajar dalam Bahasa Inggeris?
  Adakah kaedah ‘Cooperative Learning’ di dalam kelas dapat membantu guru untuk mengikuti silibus matapelajaran Bahasa Inggeris?
 • TinjauanLiteratur
  Pada hari ini guru bahasa mula menyedari akan kepentingan dalam meningkatkan pencapaian pelajar-pelajar.
  Pelbagai cara dilakukan oleh guru seperti memberi tunjuk ajar cara atau strategi belajar yang betul, mengadakan kelas tambahan, membincangkan soalan-soalan peperiksaan lepas dan lain-lain lagi.
  Guru-guru seharusnya menyedari bahawa pemilihan strategi belajar yang berkesan terletak di tangan pelajar sendiri. Guru-guru yang mempelajari strategi pengajaran dapat membantu pelajar-pelajarnya menguasai pelbagai ilmu bahasa dengan cepat dan berkesan
 • TinjauanLiteratur (Samb..)
  Guru-guru yang mempelajari strategi pengajaran dapat membantu pelajar-pelajarnya menguasai pelbagai ilmu bahasa dengan cepat dan berkesan (Oxford&Crookall 1989). Pendapat ini diakui oleh Graham (1997) dalam Lessard-Clouston (1997) dimana hasil kajian mereka dalam bahasa Perancis.
  Kajian oleh Erhman (1988) dan Oxford (1989) menunjukkan dengan jelas bahawa strategi pembelajaran mempunyai pengaruh yang amat besar terhadap strategi pembelajaran yang dipilih oelh pelajar. Dengan kata lain, gaya dan strategi pembelajaran saling mempengaruhi.
 • MetodologiKajian
  ModelSomekh (1989)
 • SasaranKajian
  Kumpulan sasaran yang akan terlibat dalam kajian ini adalah terdiri daripada kumpulan pengkaji, seorang guru Bahasa Inggeris iaitu Teacher Amanina Bt Rohizad dan sebuah kelas 4SC yang terdiri daripada 28 orang pelajar.
 • InstrumenKajian
  Analisis rekod markah bulanan pelajar – Menganalisis markah bulanan pelajar dan menentukan kumpulan kecil pelajar tersebut. Ahli kumpulan terdiri daripada 3 orang yang memperolehi markah tinggi, sedang dan rendah.
  Pemerhatian – dilakukan oleh guru Bahasa Inggeris tersebut terhadap tingkah laku pembelajaran pelajar-pelajar di dalam kelas semasa pengajaran dilaksanakan. Tujuannya untuk mengenalpasti sikap belajar mereka, bagaimana mereka memberi tindak balas terhadap pengajaran guru sama ada melalui latihan perbincangan, tugasan kumpulan dan menjawab soalan objektif.
  Temubual guru Bahasa Inggeris – Guru akan membuat refleksi mengenai keberkesanan kaedah tersebut samada berjaya meningkatkan penglibatan pelajar ataupun tidak.
 • InstrumenKajian (Samb…)
  RekodMarkahBulananPelajar
 • InstrumenKajian (Samb…)
 • MerancangPelanTindakan
  Guru tersebutmengaplikasikankaedahpembelajarankoperatifdidalamkelasbeliau. Pelajardidalamkelastersebutdibahagikankedalambeberapakumpulankecil yang terdiridaripada 3 orangpelajaruntuksatukumpulan. Guru tersebutmenghadkanjumlahpelajarsetiapkumpulansupayasetiappelajardapatmelibatkandirisecara optimum didalamkelas.
 • MerancangPelanTindakan (Samb…)
  Guru tersebutmenggunakanmarkahujian 1 untukmembentukkumpulanpelajar. Caranyaadalahdenganmengkategorikanpelajarcemerlang, sederhanadanlemah. Pelajarcemerlangadalah yang memperolehimarkah yang tinggimanakalapelajarsederhanaadalahkumpulanpelajar yang memperolehimarkahpertengahanmanakalapelajarlemahadalahpelajar yang memperolehimarkah yang rendah. Guru tersebutmeletakansetiapkumpulanterdiridaripadapelajarcemerlang, pelajarsederhanadanpelajarlemah.
 • MerancangPelanTindakan (Samb…)
  Kumpulan belajariniakanberadabersamaketikawaktukelasbahasainggeris. Ketuabagisetiapkumpulanadalahpelajarcemerlang. Setiaptugasan yang diberikanakandibentangkandanpelajar yang akanmembentangkantugasantersebutadalahpelajar yang lemah. Pelajar yang sederhana pula ditugaskanuntukmembuatcatitantugasantersebut. Melaluikaedahini, semuapelajarterlibatsecaralangsungdalampembelajarantersebut.
 • MerancangPelanTindakan (Samb…)
  Menurut guru tersebut, padamulanyaagaksukaruntukpelajarinimelibatkandiriterutamasekalipelajar yang lemahkeranaselalunyapelajarinitidakakanmelibatkandiridanmenjadipasifdidalamkelas. Setelahkumpulankoperatifinidiwujudkanpelajartersebutterpaksamematuhiarahan yang ditetapkanoleh guru, secaratidaklangsungpelajartersebutperlubekerjasamadenganahlikumpulannyauntukmenyelesaikantugasantersebut.
 • MerancangPelanTindakan (Samb…)
  Setelahduaminggumelakukanpembelajarankoperatifini, pelajarmulamenunjukkanperkembanganpositif. Pelajar yang awalnyamaludantidakadakeyakinanuntukbercakapdanmelibatkandiritelahmulamenunjukkanminatdidalamkelas. Pelajarcemerlangjugabertindaksebagaipembimbingkepadarakan yang lemah.
  Merancang Pelan Tindakan (Samb…)
 • KepentinganKajian
  Dapatan daripada kajian ini akan menjelaskan tentang keberkesanan kaedah ‘cooperative learning’ dalam pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, kajian ini akan dapat membantu guru-guru Bahasa Inggeris dalam merancang strategi pengajaran Bahasa Inggeris dengan lebih baik dan berkesan disamping dapat mengatasi masalah pembelajaran dalam menguasai kemahiran Bahasa Inggeris.
  Dapatan daripada kajian ini dapat dikongsi bersama guru-guru dan pihak tertentu seperti kementerian pendidikan yang terlibat dengan penyusunan kurikulum Bahasa Inggeris untuk sekolah menengah agar dapat memberikan kepelbagaian kaedah pengajaran dan pembelajaran yang akan memudahkan pencapaian objektif.
  Kajian ini dapat menjadi bahan rujukan atau panduan dan memberi maklumat kepada guru-guru yang mengajar Bahasa Inggeris di sekolah menengah untuk meningkatkan prestasi pencapaian pelajar-pelajar.
 • JangkaMasaKajian
 • AnggaranBelanjawan
 • Rujukan
  MohamadNajib Abdul Ghafar. (1999) PenyelidikanPendidikan. PenerbitanUniversitiTeknologiMalaysia.
  Alias Puteh. (2010). KajianTindakandiSekolah: SatuPengenalan. Penerbitan Pure Honey Enterprise. Malaysia