NVE strategi 2010-2014

1,606 views
1,558 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,606
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
162
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

NVE strategi 2010-2014

 1. 1. Strategi for NVE2010 - 2014
 2. 2. Strategi for NVE 2010-2014Norges vassdrags- og energidirektorats større behov for planmessighet, lang-virksomhet bygger på lover og vedtak siktighet og kontinuitet i vårt arbeid.fra Stortinget, Regjeringen og Olje- og Med andre ord – se elementene i et helhets-energidepartementet. NVE er delegert perspektiv.myndighet etter energiloven og vann-ressursloven, og etter en rekke andre NVEs strategi er et virkemiddel for ledelse,sentrale lover og forskrifter. kommunikasjon og styring, og skal formidle NVEs visjon, mål, verdier og strategiskeI årene som kommer står vi overfor fokusområder for perioden 2010-2014.store utfordringer knyttet til klima,samfunnssikkerhet og beredskap og Oslo, 2. desember 2009endrede internasjonale rammevilkår iform av EU-direktiver. Fra 2010 får vi forførste gang direkte brukerkontakt medallmennheten gjennom ordningen med Agnar Aasenergimerking av bygninger. I tillegg er Vassdrags- og energidirektørdet også viktig å ha oppmerksomhetbåde på NVEs faglige rolle og ansvar isamfunnet – og på det indre liv i organisa-sjonen.NVE har i lys av utviklingen de senereårene sett behovet for større grad avsamhandling og samarbeid mellom deulike aktører i bransjen, myndigheter,samarbeidende institusjoner og i detpolitiske miljøet. Kompleksiteten innen-for NVEs forvaltningsområder tilsier
 3. 3. Visjon“Vann og energifor en bærekraftigutvikling”Dette innebærer at vi skal ta hensyn tilsamfunnssikkerhet, klimautfordringer,miljø, velferd og verdiskapning i etgenerasjonsperspektiv.
 4. 4. Hovedmål NVE rapporterer til Olje- og energidepartementet etter fire hovedmål: Ivareta miljø- og brukerinteresser i vassdrag NVE har den overordnede nasjonale kompetansen innen vann- ressursforvaltning i Norge. Vi skal med utgangspunkt i vannressurs- lovgivningen avveie motstridende miljø- og brukerinteresser når planer for nye tiltak i vassdragene legges fram. NVE har ansvaret for å føre tilsyn med at miljøkrav fastsatt i konsesjoner blir fulgt, og reviderer dessuten vilkår i gamle vassdragskonsesjoner. NVE ivaretar verneverdiene som ligger til grunn for vernede vassdrag,1 og skal ivareta og gi informasjon om vassdrags- og energisektorens kulturminner. Som nasjonal faginstitusjon for hydrologi skal NVE sikre en forsvarlig innhenting, analyse, kvalitetskontroll og tilgjengelig- gjøring av hydrologisk informasjon – og opprettholde en best mulig kunnskapsbase for beslutninger innenfor energi- og vannressurs- forvaltningen. NVE har ansvaret for å kartlegge konsekvenser av klimaendringene for sine ansvarsområder. NVE utøver vassdragsforvaltning og gir råd til fylker, kommuner og tiltakshavere om helhetlig vassdragsforvaltning, arealbruk nær vassdragene, skred- og vassdragssikkerhet, vassdragsmiljø og konsesjonsbehandling. I tillegg planlegger og utfører NVE sikrings- tiltak i vassdrag. Når slike sikringstiltak gjennomføres, skal det samtidig vurderes hvilke miljøtiltak som bør gjennomføres parallelt.
 5. 5. Ivareta sikkerhet og beredskap i kraft- forsyningen og sikre samfunnet mot skred og vassdragsulykker NVE leder den nasjonale kraftforsyningsberedskapen og arbeider gjennom retningslinjer, veiledning, øvelser og tilsyn for å styrke energiforsyningens evne til å forebygge og håndtere uønskede hendelser. Vi fører tilsyn med energiselskapenes beredskap mot alle former for ekstraordinære påkjenninger og havarier i kraft- forsyningen og er dessuten rasjoneringsmyndighet i situasjoner2 med energiknapphet. NVE deltar aktivt i det nordiske beredskaps- arbeidet innen energiforsyning. Vi fører også tilsyn med at eierne av dammer og vassdragsanlegg ivaretar sine forpliktelser for sikkerhet og beredskap. NVE har ansvaret for å forebygge skader fra flom, erosjon og skred. NVE bidrar til at kommunene tar hensyn til flom- og skredutsatte områder i sin arealplanlegging og utbygging. Vi kartlegger og informerer om fareområder, og gir kommuner faglige råd og økonomisk bistand til planlegging og gjennom- føring av nødvendige sikringstiltak. Vi gir også faglig bistand under beredskaps- og krisesituasjoner til kommuner, politi og andre beredskapsmyndigheter. NVE er ansvarlig for den nasjonale flomvarslingstjenesten og for varsling av flom- og skredfare.
 6. 6. Fremme verdiskaping gjennom effektiv og miljømessig akseptabel energi- produksjon NVE ivaretar samfunnets interesser knyttet til å bygge og drive energianlegg gjennom konsesjonsbehandling og vedtak hjemlet i energi- og vassdragslovgivningen. Gjennom konsesjonsbehandling av produksjonsanlegg bidrar NVE til å sikre samfunnets behov for mer energi på en best mulig måte og med minst mulig ulemper for miljøet og andre3 samfunnsinteresser. NVE holder oversikt over kraftforsyningen og potensialet for energiproduksjon i Norge, analyserer utviklingen, gir informasjon og varsler dersom energi- og effektbalansen tilsier fare for framtidig svikt i kraftforsyningen. NVE har økt oppmerksomhet omkring konsekvensene av klimaendringer for framtidens energisystem og energi- produksjon.
 7. 7. Fremme effektiv og sikker overføring og omsetning av energi og effektiv energibruk NVE er nasjonal energiregulator og forvalter viktige deler av energi- lovgivningen. Dette innebærer at vi legger til rette for et velfungerende kraftmarked, overvåker strukturutviklingen i energibransjen og sikrer alle aktører best mulig adgang til markedet. Gjennom konsesjonsbehandling skal NVE sikre god samordning ved etablering av nett- og produksjonsanlegg. NVE overvåker leveringssikkerheten i det norske og nordiske kraftsystemet.4 NVE utøver monopolkontroll og setter grenser for inntektene til nettselskapene og stiller krav til leveringskvalitet for å sikre effektiv drift, vedlikehold og utvikling av nettet. Vi fører tilsyn og kontroll med at lovpålagte krav følges opp av konsesjonærene, og fører tilsyn med Statnett som systemansvarlig. Med bakgrunn i analyser av det norske energisystemet arbeider NVE for å gjøre systemet mer fleksibelt og energibruken mer effektiv, i tråd med internasjonale forpliktelser og implementering av EU-direktiver.
 8. 8. Pålitelig NVEs kjerneverdier Vi deler gjerne erfaringer og Vi er lojale mot regelverk kunnskap. og beslutninger, og søker å Åpen opptre objektivt. Vi er åpne for andres synspunkter og verdsetter mangfold. Vi viser respekt for andres meninger og vil være saklige Vi sier klart hva vi mener og i vanskelige situasjoner. utfordrer andre til det samme. Vi kommuniserer hva vi gjør og hva vi står for. Vi tar samfunnsansvar og vil Vi viser initiativ, engasjement forvalte ressursene for fram- og utholdenhet. tidige generasjoner. Vi gjør de riktige tingene Effektiv Vi bidrar til et faglig godt til rett tid. arbeidsfellesskap, og hjelper hverandre til å bli bedre. Kjerneverdier som kjennetegner NVE og det vi gjør. Ansvarlig
 9. 9. 10
 10. 10. FokusområderNVE har i lys av utviklingen de senere årene sett behovet forstørre grad av samhandling og samarbeid mellom de ulikeaktører i bransjen, myndigheter, samarbeidende institusjoner,brukere og det politiske miljøet. Kompleksiteten innenforforvaltningsområdene våre tilsier større behov for planmessighet,langsiktighet og kontinuitet i vårt arbeid. Med andre ord– se elementene i et helhetsperspektiv.For å oppfylle de mål og krav som stilles i OEDs årlige tildelings-brev vil NVEs ledelse ha særlig oppmerksomhet rundt utvalgtefokusområder i strategiperioden. 11
 11. 11. KlimaDen verdensomspennende klimautviklingen vil gi ”villere,våtere og varmere vær” i våre områder. NVE har gjennom sitthydrologiske målestasjonsnett ansvar for klimaovervåkning,registrering og dokumentasjon av klimaendringer. Det ernødvendig med utstrakt datainnsamling, dokumentasjon oganalyse for å avdekke de forvaltningsmessige konsekvenseneav klimaendringene for alle NVEs ansvarsområder, og kunnegjøre de nødvendige klimatilpasninger og tiltak for å reduserede norske klimautslippene.NVE skal øke kunnskapen om klima gjennom formidling avmåleresultater og analyser, samt tilrettelegge for bruk avhydrologiske data i ulike fagmiljø.NVE skal gjennomføre klimatilpasning på alle sine forvaltnings-områder med vekt på tiltak der klimaendring kan få særligalvorlige konsekvenser. Viktige områder er endring av kravog forskrifter til damsikkerhet, vedlikehold, modernisering,sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen, bistand til flom-og skredsikring og ved å sikre god arealbruk som forebygger fare. NVE skal kartlegge og foreslå tiltak for å redusere klimagass-utslipp fra produksjon, overføring og bruk av energi. 12
 12. 12. Samfunnssikkerhet og beredskap NVE har ansvar for å sikre samfunnskritisk infrastruktur og forebygge skade på liv, helse og verdier som følge av brudd i energiforsyningen, flom, dambrudd og skred. NVE skal kartlegge og informere om risiko og fareområder. På bakgrunn av dette skal vi rettlede og følge opp energi- forsyningens sikkerhet og beredskap, samt kommunenes arealplanlegging og arealbruk. NVE skal planlegge og gjennomføre nødvendige sikringstiltak og tilsyn for! å forebygge uønskede hendelser innen våre ansvarsområder. Overvåkning og varsling av fare for uønskede hendelser står sentralt i det forbyggende arbeidet. NVE skal prioritere å videreutvikle modeller, rutiner, formidling og varsling - og skal gi faglig bistand i beredskaps- og krisesituasjoner. 13
 13. 13. Velfungerende energisystem og energimarkedEnergisystemet og energimarkedet står overfor utfordringersom følge av økt produksjon av fornybar energi, innføring avet fremtidig felles nordisk sluttbrukermarked og EUs tredje energi-markedspakke. Regulatorrollen vil også utvikle seg videre innenforen ny organisatorisk struktur og endrede rammebetingelser.NVE skal arbeide for et velfungerende energisystem og energi-marked. Fokus på helhetlig nettregulering og tilsyn står sentralt.NVE skal arbeide for effektiv utnyttelse av overføringskapasitetog håndtering av flaskehalser. Videre skal NVE bidra til et fellesnordisk sluttbrukermarked og innføring av Avanserte måle- ogstyringssystemer (AMS). NVE skal også videreutvikle metoder,modeller og analyseverktøy for løpende overvåkning og analyserav energisituasjonen og kraftmarkedet.NVE skal delta aktivt i det nordiske og europeiske regulator-samarbeidet, og bidra til harmonisering og koordinering avnytt regelverk knyttet til det europeiske energimarkedet.Gjennom konsesjonsbehandling og tilsyn skal NVE sikre atsamfunnets behov for produksjon og distribusjon av energiivaretas på en best mulig måte og med minst mulig miljøulemper,og dessuten koordinere etableringen av nett- og produksjonsanlegg. 14
 14. 14. FornybardirektivetEUs fornybardirektiv setter bindende mål for fornybar-andelen i energiforsyningen i EU-land. Dette vil ogsåmedføre forpliktelser for Norge gjennom EØS-avtalen.Disse forpliktelsene betyr nye utfordringer for myndighets-utøvelsen.NVE skal legge et godt faglig grunnlag for de politiskerammebetingelsene og den videre oppfølgingen avNorges forpliktelser.NVE skal prioritere konsesjonsbehandling som bidrartil å nå den vedtatte fornybarandelen for Norge. Videreskal NVE forvalte el-sertifikatordningen med Sverige forå stimulere til økt utbygging av fornybar energi.NVE skal ha god kompetanse om utviklingen i energibrukog kunne vurdere hvilke forhold som påvirker denne.Vi skal iverksette nødvendige tiltak for å fremme godenergieffektivitet. 15
 15. 15. Energimerking NVE har ansvar for forvaltning av ordningene med energi- merking og energieffektivitetskrav, og oppfølgingen av de ulike EU-direktivene som faller inn under energiomleggingen. Fra 2010 implementeres EUs bygningsenergidirektiv i Norge, og energiattest blir obligatorisk for alle som skal leie ut eller selge bolig eller yrkesbygg. NVE skal forvalte denne ordningen, A som innebærer økt kontakt med brukerne. Det er derfor nødvendig B å etablere gode systemer for veiledning og kommunikasjon for C å skape forståelse og medvirkning for disse tiltakene, blant annet D gjennom egnede IKT-systemer.E NVE skal også forvalte andre energimerkeordninger, som Ecodesign og Energimerking av hvitevarer. NVE skal etablere god og tett dialog med bransje og forbruker- myndigheter for å sikre best mulig dialog knyttet til bruker- kontakt. 16
 16. 16. Tilsyn NVE har de senere årene fått stadig mer omfattende tilsyns- oppgaver innen energi- og vannressursforvaltningen. NVE fører tilsyn med at lover, forskrifter og krav gitt i konsesjoner følges opp av konsesjonærer og andre som skal etterleve reglene. Dersom avvik registreres, skal oppfølging med reaksjoner vurderes. En god utøvelse av tilsyn bygger på at NVE har nødvendig§ kompetanse, integritet, forutsigbarhet - og at tilsynet har autoritet. NVE skal vedlikeholde og videreutvikle de kvalitetssikringssystemer som er etablert, og innlemme nye pålagte tilsynsområder i det etablerte systemet. NVE skal samordne sin tilsynsaktivitet og kompetanse- utvikling. Vi skal etablere en felles, årlig plan for all tilsynsaktivitet i NVE. Valg av tilsynsobjekter og tilsyns- tema skal være basert på risiko og vesentlighet. NVE skal avklare og tydeliggjøre grenseflater med andre tilsynsorganer, eksempelvis gjennom bilaterale samarbeids- avtaler. Vi skal videre søke å avholde samtidige tilsyn der dette er naturlig. 17
 17. 17. Faglig rolle NVE skal bidra til en helhetlig og miljøvennlig forvaltning av vannressursene og fremme en sikker, effektiv og miljøvennlig energiforsyning. NVE skal som direktorat være faglig rådgiver og utøvende organ for regjeringens helhetlige vannressurs- og energipolitikk. NVE skal, som en aktiv og faglig aktør, bidra som premissleverandør for å sikre utviklingen av en helhetlig og langsiktig politikk. For å nå et slikt mål er det viktig med gode faglige samarbeids- relasjoner med relevante myndigheter og bransjeorganisasjoner.N V E NVE skal gjennom kartlegging, analyse, FoU og utredninger styrke sin rolle som faglig rådgiver, med siktemål å forklare kompliserte sammenhenger. Dette skal synliggjøres gjennom offentlige rapporter og aktiv kommunikasjon. All kommunikasjon skal skje i henhold til den nye offentlighetsloven. NVE skal utvikle videre våre arenaer for faglig kommunikasjon og debatt – bl.a. Norges energidager, Skred- og vassdragsdagene og Vindkraftseminaret. 18
 18. 18. Organisasjon, ledelse og kommunikasjonNVE er en kunnskapsorganisasjon med bred, tverrfagligkompetanse – med hovedsaklig teknisk-naturvitenskapelig,realfaglig, samfunnsfaglig, juridisk og økonomisk bakgrunn.For å nå NVEs mål er det viktig å ha en endringsvillig ogtilpasningsdyktig organisasjon som setter oss i stand tilå møte stadig endrete rammevilkår og nye utfordringer.NVE skal arbeide for å utvikle gode systemer for ledelse,organisasjon, kommunikasjon og styring. Vi skal videreutviklemedarbeidernes kompetanse slik at den er i samsvar med vårestrategiske utfordringer, og vil legge vekt på å videreutvikle etattraktivt, spennende og konkurransedyktig arbeidsmiljø.Tverrfaglig oppgaveløsning, nye samarbeidsformer og bruk avIKT stiller store krav til kommunikasjon. I tråd med våre verdierskal NVE derfor vektlegge tydelig og åpen kommunikasjon påalle områder – fra saksbehandling til krisehåndtering.NVE skal videreføre arbeidet med å forenkle, forbedre ogeffektivisere vår saksbehandling. Vi skal videreutvikleIKT-systemer, rutiner og verktøy for å understøtte en aktivutvikling og bruk av e-forvaltning. 19
 19. 19. Drammensveien 211 Formgivning: Rune Stubrud, NVE. Trykk: Grafia kommunikasjon 12/09 Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 www.nve.no Opplag: 100020

×