Seminar Zoekmachineoptimalisatie - Hoger in Google

650
-1

Published on

Seminar Zoekmachineoptimalisatie - TRES internet (Erik van der Veen)

www.tres.nl

Published in: Business, Technology, Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
650
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Seminar Zoekmachineoptimalisatie - Hoger in Google

 1. 1. Webmarketing seminar Zoekmachi ne opt i mal i sat i e 12 f ebr uar i 2009
 2. 2. Wat is het doel van dit seminar? I nzi cht geven i n hoe uw websi t e bet er kan scor en i n Googl e!
 3. 3. Wat komt vanmiddag aan bod? • Wat i s zoekmachi neopt i mal i sat i e? • Waar om zoekmachi neopt i mal i sat i e? • Hoe zoekt men i n zoekmachi nes? • Wat bepaal t de posi t i e i n Googl e?
 4. 4. Wie is Erik van der Veen? HEAO CE – scr i pt i e “ Onl i ne Adver t i si ng” ( 1997) Seni or Webmar ket eer TRES i nt er net ( 2009) Cent ral e vraag: wat werkt onl i ne?
 5. 5. Reddion: wat werkt online? • Onl i ne Mar ket i ng Consul t ant • Eer st e onl i ne medi abur eau van Neder l and ( si nds 1998) • Budget : 4 mi l j oen gul den per j aar • Post bank/ Funda • Appl e, KPN, Audi , Vol kswagen e. v. a.
 6. 6. TradeDoubler: wat werkt online? • Consul t ant Af f i l i at e Mar ket i ng • Commi ssi e over ver kopen / Per f or mance based • KLM, Del l , eBay, Appl e, Cent er Par cs, Amer i can Expr ess e. v. a.
 7. 7. Bencom: wat werkt online? • Mar ket i ng Manager • Ver gel i j ken en hel pen met ki ezen • Conver si e ver hogen • Zoekmachi ne mar ket i ng
 8. 8. Wat doet TRES internet? • Bedenken … • Bouwen … • Beher en … • Bet er maken … …van websi t es
 9. 9. Wat is zoekmachineoptimalisatie? Pr oces om bet er t e scor en i n zoekmachi nes • Doel st el l i ngen bepal en • I nvent ar i ser en zoekt er men ( zoekvol ume / concur r ent i e) • I nr i cht en websi t e / ver kr i j gen ext er ne l i nks • Met en r esul t at en • Bi j st ur en en opt i mal i ser en
 10. 10. Is zoekmachineoptimalisatie adverteren ? • Nee, voor si t ebezoek hoef t ni et bet aal d t e wor den • Adver t er en heef t geen i nvl oed op onbet aal de zoekr esul t at en
 11. 11. Is zoekmachineoptimalisatie ingewikkeld? • Geen “ r ocket sci ence” • Kenni si nt ensi ef • Redel i j k ar bei dsi nt ensi ef • Dynami sch – spel r egel s wi j zi gen • I nzi cht i n doel gr oep zeer wensel i j k
 12. 12. Is zoekmachineoptimalisatie belangrijk? I s uw websi t e bel angr i j k voor uw bedr i j f ?
 13. 13. Hoeveel mensen gebruiken zoekmachines? • 11. 000. 000 i nt er net t er s i n Neder l and • 98% gebr ui kt zoekmachi nes • 87% ver gel i j kt pr oduct en/ di enst en voor aankoop • 90% beki j kt al l een de eer st e pagi na
 14. 14. Is zoekmachineoptimalisatie zinvol? • Kl ant zoekt l ever anci er ! • Kl ant geef t koopsi gnaal ! ( best el l en, kost en, l ever t i j d) • Ger i cht zoeken - > hoge conver si e • 70% van si t ebezoek vanui t zoekmachi nes • Gr at i s si t ebezoek • Van or i ënt at i e t ot aankoop
 15. 15. ( Br on: Sempo. or g)
 16. 16. ( Br on: Sempo. or g)
 17. 17. Is het zoekmachineoptimalisatie of Google optimalisatie?• Googl e ≈ zoekmachi ne • Googl e i nf or mat i ebr on nr . 1
 18. 18. Hoe zoekt men? • Mensen zoeken st eeds sl i mmer • Gebr ui ken meer woor den • Combi ner en st eeds meer • Veel uni eke zoekopdr acht en
 19. 19. Hoe de juiste zoektermen vinden? • Gezond ver st and • Hul ppr ogr amma AdWor ds • AdWor ds campagne • Googl e I nsi ght s f or Sear ch • St at i st i eken websi t e • Websi t es concur r ent en
 20. 20. Hoe de juiste zoektermen vinden? • Gezond ver st and • Hul ppr ogr amma AdWor ds • AdWor ds campagne • Googl e I nsi ght s f or Sear ch • St at i st i eken websi t e • Websi t es concur r ent en
 21. 21. Hoe de juiste zoektermen vinden? • Gezond ver st and • Hul ppr ogr amma AdWor ds • AdWor ds campagne • Googl e I nsi ght s f or Sear ch • St at i st i eken websi t e • Websi t es concur r ent en
 22. 22. Hoe hoger scoren met content? • St el één onder wer p cent r aal per pagi na • URL • Ti t el ( 65 kar akt er s) • Met a descr i pt i on ( 150 kar akt er s) • H1- t ag ( kop) • Subkopj es / opsommi ng / vet gedr ukt • Zoekwoor ddi cht hei d • Af beel di ngen ( al t t ekst / t i t el / best andsnaam) • Zoekwoor den i n met a t ag ni et bel angr i j k
 23. 23. Hoe moet de url eruit zien? • WEL: www. keukenkoopj es. nl / ni euwe- keuken. ht ml • NI ET: www. keukenkoopj es. nl / i d=45/ sessi oni d=2342 • www. ni euwekeuken. nl
 24. 24. Wat moet de titel zijn? • Ti t el bel angr i j k voor Googl e • Ti t el ook voor bezoeker van bel ang ( wer vend) • Wat kan de ( be) zoeker ver wacht en? • Ni et begi nnen met bedr i j f snaam • Aandeel zoekt er men i n t i t el • Bel angr i j kst e zoekt er m maxi maal 2 keer • Apar t e t i t el per pagi na
 25. 25. Wat is belangrijk in webteksten? • Mi ni maal zo’ n 200 woor den • Uni eke cont ent • Synoni emen ( kost en, t ar i even, pr i j zen e. d. ) ( kopen, best el l en e. d. ) • Meer voud ( t el ef oon, t el ef oons) • Ver voegi ngen ( best el , best el l en) • Lokaal zoeken ( pl aat snamen, pr ovi nci e)
 26. 26. Waar en hoe zoekwoorden plaatsen? • Hoof donder wer p • 2 t ot 8% / zoekt er m mi n. 4x • Schr i j ven voor l ezer én Googl e • Af st and t ussen t er men • Pl aat s i n het ar t i kel
 27. 27. Wat zijn nuttige tips over content? Ri cht en op ni che / kl ei n maar wi nst gevend • Vakant i e • Vakant i e Spanj e • Vl i egvakant i e Spanj e • Vl i egvakant i e Beni dor m Spanj e 1. 000 bezoeker s x 1 pagi na = 1. 000 bezoeker s 125 bezoeker s x 8 pagi na’ s = 1. 000 bezoeker s
 28. 28. Zijn er nog andere tips? Al t er nat i even voor Paar denver zeker i ng • Paar d ver zeker en • Paar den ver zeker en • Kost en paar denver zeker i ng • Paar d ver zeker i ng • Ver zeker i ng paar d • Et c. et c.
 29. 29. Nog een laatste tip over de content? Acht er gr ondi nf or mat i e / ver gel i j ki ngen • Ver gel i j ki ng: Xbox360 – Pl aySt at i on 3 Noki a N96 – i Phone • Ver goedi ng pl ast i sche chi r ur gi e • Ver gunni ng aanvr agen ui t bouw • Wel ke mogel i j kheden Di gi t al e Tel evi si e?
 30. 30. Genoeg over de content. Hoe zit het met de techniek? • URL- st r uct uur • Opbouw br oncode • Fl ash / j avascr i pt • Fr ames • Si t emap
 31. 31. Genoeg over de content. Hoe zit het met de techniek? • Robot s. t xt • Leef t i j d domei n • Laadt i j d
 32. 32. Wat is voor interne links belangrijk? • Maak pagi na’ s ber ei kbaar • Li nkt ekst bel angr i j k • Li nks op homepage meer waar de • No- f ol l ow l i nks ( di scl ai mer , pr i vacy pol i cy, ext er n)
 33. 33. Klik hier of Telefoon kopen
 34. 34. Hoe zit het met externe links? • Rel evant i e / aut or i t ei t • Pager ank ( kenget al bel angr i j khei d) • Gel ei del i j ke gr oei bel angr i j k
 35. 35. Hoe externe links verkrijgen? • Zoeken op Googl e op gewenst e zoekt er m • Yahoo / DMOZ • Veel Amer i kaanse di r ect or i es waar del oos • St ar t pagi na- docht er s • Li nkbai t i ng • Googl e houdt ni et van bet aal de l i nks
 36. 36. Wat is belangrijk voor de doelpagina? • 70% komt ni et op de homepage • Ver t r ouwen wekken • Ni et ui t het aankooppr oces hal en • Wel ke vr agen wor den beant woor d?
 37. 37. Tarieven vermelden op de site? • Geen t ar i even, hoge dr empel • Veel angst voor concur r ent i e • Ver ant woor di ng t ar i even
 38. 38. Hoe resultaten meten? • Googl e Anal yt i cs • Subl i eme t ool • Wel ke zoekwoor den? • Waar de bezoek/ per zoekwoor d • Ont wi kkel i ngen • Bezoekduur • Regi o
 39. 39. Wat zijn de eisen voor een CMS? • Zoekmachi nevr i endel i j ke ur l ’ s • Ti t el per pagi na • Beschr i j vi ng per pagi na • Ar t i kel kop i nst el l en ( H1) • Af beel di ngen
 40. 40. Zelf doen of uitbesteden? • Kenni s nodi g ( t echni sch / mar ket i ng) • Kenni s bi j houden • Leer cur ve • Geavanceer de sof t war e • Wi e houdt het st r uct ur eel bi j ? • Weet wel wat j e doet , voor kom een st r af door Googl e • Ui t best eden mogel i j k vanaf € 500 t ot € 1. 000 • Tussenvor m: t r ai ni ng
 41. 41. Wat kunt u zich nu afvragen? • Hoe scoor t u nu? • Hoeveel bezoeker s komen ui t zoekmachi nes? • Wat i s de t r end? • Komt men bi nnen op de j ui st e t er men? • I s uw CMS zoekmachi nevr i endel i j k? • Apar t e t i t el op i eder e pagi na? • Hoeveel l i nks naar uw si t e? e. v. a.
 42. 42. Vragen of opmerkingen?
 43. 43. Dank voor uw aandacht!
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×