Groep H, Essers rolt samen met
   Psion Teklogix haar voiceprojecten uit
 Groep H, Essers gebruikt al een tiental ja...
Niet aile processen Jenen zich voor       het zo goed mogelijk krijgen alvorens het op     De batterijen van de...
Erik Lamoral, system &process manager logistics (links), los Veyfeyken, ICT-manager (midden) en Willy Verelst, WMS group l...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---"="A""'U""-Yo"""---"-r"""D'-----'I_
   gepickt t...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Business Logistics - Essers Voicepicking

1,184 views

Published on

Interview in Business Logistics

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,184
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
40
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Business Logistics - Essers Voicepicking

 1. 1. Groep H, Essers rolt samen met Psion Teklogix haar voiceprojecten uit Groep H, Essers gebruikt al een tiental jaar RF-scanners in zijn magazij­ nen, maar is sinds 2008 ook in de weer met voicetechnologie. Het eerste voiceproject, _voor de klant Ecolab, ging een jaar geleden van start. Oat project werd gunstig geevalueerd, zodat de logistieke dienstverlener dit voorjaar ook live gaat met een tweede voiceproject voor de klant DuPont de Nemours. Jos Veyfeyken, tel-manager; Willy Verelst, WMS group lea­ der en Erik Lamoral, system & process manager logistics bij Groep H. Essers vertellen over de do's and don'ts. roep H. Essers is een Belgische werd besloten bij dezelfde partner te blijven transportgroep, maar biedt van­ voor de voice-oplossing. daag ook ge'integreerde logistieke Jos Veyfeyken: "Zo'n tien jaar geleden kozen we oplossingen doorheen heel Europa, Psion Teklogix als leverancier van onze RF-scan­ De groep ambieert daarbij meer ners en dat op basis van de robuustheid van de te zijn dan een third party logis­ toestellen. Wij werken in een schadegevoelige tics provider (3PU en treedt voor de klanten om geving, omdat we vrij veel manuele hande­ steeds vaker op als orkestrator van de sup­ lingen uitvoeren. We hebben nu, na evaluatie, ply chain. In haar missie en strategie legt de opnieuw voor Psion Teklogix gekozen als imple­ organisatie sterk de nadruk op de ontwikke­ mentatiepartner. Wij zijn redelijk trouw aan onze ling van geavanceerde systemen en techno­ leveranciers, tenzij er zich natuurlijk een situatie logische concepten. Om de bedrijfsdoelstel­ voordoet waardoor je gedwongen wordt om lingen waar te maken, kan het familiebedrijf voor een andere marktpartij te kiezen:' steunen op 2.500 medewerkers verspreid over 26 vestigingen in 12 Europese landen. Na bestudering van de mogelijkheden en De groep heeft in totaal een magazijnopper­ enkele tests ging begin 2009 het pilootproject vlakte van lSO.OOOm'. Op de site waar voice­ van start voor Ecolab. Oorspronkelijk met de technologie werd ge'implementeerd hebben T2X, maar vandaag werken de magazijniers met fcolab en DuPont de Nemours respectievelijk de Talkman TS van Vocollect. "Wij hebben voor 30.aOOm' en 60.aOOm' magazijnoppervlakte een eenvoudige spraakterminal gekozen, zan­ ter beschikking. der toetsen en display. Dat is ook wat we van de voicetechnologie verwachten: een voicetermi­ Groep H.Essers draait zijn IT-oplossingen op nal dient om te spreken'~ aldus Willy Verelst. een IBM iSeries-platform en ontwikkelde een eigen Warehouse Management Systeem De opstart van het eerste project verliep vrij (WMS). De groep implementeert in haar maga­ traag. Groep H.Essers moest zijn kennis van zijnen standaard het eigen WMS, aangevuld voicetechnologie van nul opbouwen en meteen met RF-scanning (Psion Teklogixl. "In tegenstel­ ook de link naar het eigen WMS opzetten. ling tot veel andere bedrijven gebruiken wij RF­ J. Veyfeyken: "Het eerste project heeft bijna een scanning niet enkel voor registratie, maar ook jaar geduurd. Dat komt omdat we eigenlijk nog voor het aansturen van de magazijnmedewer­ moesten leren hoe voicetechnologie precies kers", zegt Erik lamoral. werkt, lOwel wat betreft systeemcommunicatie als hardware. De doorlooptijd voor ons tweede Leercurve project zal veel korter zijn, zo'n twee tot drie Twee jaar geleden besloot het management maanden, terwijl er toch nog heel wat klantspe­ van Groep H.Essers te investeren in voicetech­ cifieke wijzigingen zijn uitgevoerd:' nologie om enerzijds minder schadegevallen Willy Verelst: "We hebben een stabilisatiejaar met scanners te hebben en anderzijds een ingebouwd na de eerste implementatie, Het productiviteitsverhoging te realiseren. Psion systeem draaide tijdens dat stabilisatiejaar Teklogix leverde al de RF-technologie en er het merendeel van de tijd perfect, maar je wilt 32 ] BuS,'ness LOG STIeS WWWBUSINESSLOGISTICS.COM
 2. 2. Niet aile processen Jenen zich voor het zo goed mogelijk krijgen alvorens het op De batterijen van de Talkman kunnen twee voicepicking. Je moet bepaaJde zaken kunnen grote schaal uit te rollen. Na dat jaar hadden ploegen overbruggen. "We hebben ook reser­ zien en inspreken. Je moet ook echt proces per wij genoeg vertrouwen in het systeem en de vebatterijen zodat we in principe voor 24 uur proces bekijken: zijn er voordeJen om in dat stabiliteit ervan om een volgend project op te zijn afgedek'; zegt Willy Verelst. proces de handen vrij te hebben? starten:' Erik Lamoral vult aan: "We hebben momen­ Erik Lamoral: "Bovendien heb je bij een derge­ teel wei meer spreiding in ons hardwarepark. lijk project altijd een overgangsperiode voor De voiceterminals voor deelpicking kunnen de hardware. Wanneer koop ik het beste voice­ we vandaag niet hergebruiken voor een ander terminals aan? Dat speelt ook mee in de timing proces. We hebben dus meeT toestellen nodig van het project, waardoor de implementatie dan vroeger, maar we verwachten dat als voice­ wat vertraging kan oplopen:' picking breder verspreid wordt over de organi­ satie, we ons hardwarepark weer wat kunnen Set-up van het project inkrimpen:' Vandaag wordt voicepicking enkel voor deel­ picking gebruikt, wat een outboundgebeuren Het systeem heeft een training van een kwartier is. Het hele inboundproces gebeurt nog met per gebruiker nodig om de spraakte herkennen. de traditionele RF-scanners, maar zo zegt Erik Daarbij worden zestig woorden ingesproken. Lamoral: "We bekijken ook de mogelijkheden W. Verelst: "In het begin hadden we soms pro­ om voicepicking in andere processen uit te blemen met de spraakherkenning. De gebrUi­ rollen. Zo zit er nog potentieel voor voicepick­ kers probeerden op de training Aigemeen ing in ons in-the-box pickingproces en in het Nederlands te p,aten, maar als ze aan het werk herverpakken van goederen. Maar het is wei zijn, spreken ze vaak dialect. We hebben ver­ belangrijk om voor ogen te houden dat niet schillende mensen opnieuw moeten trainen aile processen zich lenen voor voicepicking. Je en we hebben hen daarbij dUidelijk moeten moet bepaalde zaken kunnen zien en inspre­ maken dat ze de woorden mochten inspreken ken. Je moet ook echt proces per proces bekij­ op hun eigen manier. Dat is op zich een groot ken: zijn er voordelen om in dat proces de han­ voordeel van het systeem: mensen met een den vrij te hebben?" spraakgebrek kunnen toch met voicepicking werken, zolang ze maar consequent dezelfde J. Veyfeyken: "De medewerkers werken met klan ken produceren. Wij hebben ook heel wat dedicated voiceterminals die op het Iichaam medewerkers die anderstalig zijn. Ook voor vasthangen. Voornamelijk omdat we als doel­ hen vormt voicepicking geen probleem:' stelling hadden om de schadegevallen met E. Lamoral: "Sinds we met voicepicking begon­ scanners drastisch te verminderen. Ais mede­ nen, zijn er al heel wat verbeteringen doorge­ werkers de scanner vasthouden, loopt het voerd op het vlak van spraakherkenning. Zo is vroeg of laat mis. Het is niet 20 dat onze mede­ ook de stem die de medewerkers horen aange­ werkers onvoorzichtig zijn, maar zij hebben een namer. De technologie is duidelijk meer matuur heel dynamische job waarbij er vaak goederen aan het worden:' worden opgepakt en neergezet. Dat de scanner valt, is in zo'n werkomgeving niet uitzonderlijk:' Train de trainer Groep H. Essers werkt volgens het principe van Groep H. Essers kocht voor beide projecten train de trainer: de ploegbazen en een aantal key samen een tiental Talkmans aan. De toestellen users krijgen een uitgebreide opleiding en leiden zijn gebonden aan ploegen en toegewezen aan op hun beurt de andere medewerkers op. vaste gebruikers. Verspreid over de drie ploe­ E. Lamoral: "We vinden dat het beste con­ gen, werken ongeveer twintig mensen met de cept, maar het heeft ook nadelen. Er gaat in voiceterminals. Wanneer het tweede project live de doorgeefketting soms informatie verloren. gaat wordt dat aantal verdubbeld. De mede­ In de opstartfase, wanneer de aandacht nog werkers die met voice picken, gebruiken geen verhoogd is, gaat het goed, maar van zodra RF-scanners meer, tenzij er zich een technisch de aandacht verslapt, kan het zijn dat mede­ defect voordoet. werkers niet weten hoe ze op bepaalde situ- Busl"ness [ LOG STIeS 33 MAART 2010
 3. 3. Erik Lamoral, system &process manager logistics (links), los Veyfeyken, ICT-manager (midden) en Willy Verelst, WMS group leader: "Logistiek is een beetje wiskunde. le wint op momenten dat je de scanner moet vostpokken, oeties doet en de scanner terug neerlegt." aties moeten reageren. Dan gaat het vooral Niet aileen de schade aan de terminals, maar van RF~scanning. Bij een klant waar je dertig over uitzonderlijke situaties. Zelfs al heb je ook de schade aan de goederen zelf nam af. keer per pallet moet picken, zal je dus meer een goede uitleg gekregen, als de situatie zich Doordat de medewerkers hun twee handen vrij tijd uitsparen:' gedurende drie weken niet voordoet en het hebben, kunnen ze dozen steviger vasthouden. doet zich dan pas voor de eerste keer voor, Op het vlak van accuraatheid werd er weinig weten de medewerkers niet altijd wat ze moe­ De omschakeling naar voicepicking leverde een winst geboekt. "Ons proces was al sterk geopti­ ten doen. Daarom is het belangrijk om regel­ productiviteitsverhoging van vijf tot tien pro­ maliseerd. Zo hebben wij een voorraadaccuraat­ matig te hertrainen." cent op. heid van meer dan 99 procent. Veel winst kan je E. Lamoral: "Dat lijkt misschien niet erg veel in daar niet meer boeken. Ik denk niet dat we onze Willy Verelst geeft een concreet voorbeeld: "Je vergelijking met andere voiceprojecten, maar processen ge'innoveerd hebben door mid del komt aan op een picklocatie en er is geen voor­ onze processen waren al goed gestroomlijnd van voicepicking. Wei hebben we ze nog effi­ raad. Het systeem kan de exception handling voordat we met voicepicking beg onnen. Wij cienter kunnen maken door de manier waarop zeker ondervangen, maar de gebruikers weten zijn als bedrijf sterk gericht op performantie en we ze nu uitvoeren'; meent Erik Lamora!. niet altijd hoe, waardoor ze een verkeerde optimalisering. Het deelpickingsproces gaan wij instructie geven of uitloggen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld heel hard sturen. Wij proberen de W. Verelst: "Er zijn wei bepaalde 'snufjes' inge­ bijvoorbeeld voor schadegevallen. De maga­ beslissing loveel mogelijk uit het moment zelf bouwd waardoor we op een ander vlak aan zijnmedewerker heeft alles gepickt, rijdt naar weg te nemen. Doordat de magazijniers weinig accuraatheid winnen. Zo stopt de magazijnme­ voren en de palletvalt om. Wat moet hij doen?" ad hoc beslissingen nemen, sparen we heel wat dewerker met zijn kar ter hoogte van de pallet tijd uit. Daarnaast bouwen we veel controle in. waar hij moet picken, maar rijdt daarbij vaak Voicepicking biedt voordelen We proberen zoveel mogelijk dubbele aeties een beetje verder omdat de pallet die hij moet Sinds de invoering van voicepicking raakte te vermijden. Ons proces is er op gemaakt om stapelen achter hem ligt. Wat er dan wei eens geen enkele terminal zwaar beschadigd. zo vroeg mogelijk fouten op te sporen en op te gebeurde, is dat hij zijn scanner neerlegde en Aileen de oorkussentjes van de koptelefoons lossen." van de verkeerde pallet pickte. Met de voiceter­ moeten regelmatig worden vervangen. De minal komt de magazijnmedewerker aan, leest vaak gehoorde opmerking dat mensen het "Ik denk dat de productiviteitsverhoging ook hij een controlegetal -de locatie en de EAN­ niet fijn vinden om de he Ie dag met een kop­ klantgebonden is. Ecolab heeft namelijk veel code - en neemt hij het product onmiddellijk telefoon rond te lopen, zou bij Groep H.Essers grote verpakkingen. Mochten we de eerste vast. Als hij aan de verkeerde pallet staat, gaan niet opgaan. "In het begin was er misschien implementatie uitgevoerd hebben bij een de codes niet matchen:' wat weerstand, maar van zodra de medewer­ klant met veel kleine verpakkingen, dan was E. Lamoral: "Je kunt de medewerker dingen kers een dag met voice hadden gepickt, wil­ ons rendement hoger geweest", zegt Willy laten zeggen terwijl hij met het uitvoeren van den ze niet meer terug naar het RF-systeem. Verelst. het proces bezig is. Met een RF-scanner kan je Van andere bedrijven horen wij soms dat E. Lamoral: "Logistiek is een beetje wiskunde. data inputten en uitvoeren, maar nooit op het­ voicepicking vermoeiender zou zijn, maar Je wint op momenten dat je de scanner moet zelfde moment. Een ander voorbeeld: als de daar hebben we tot nu toe geen klachten over vastpakken, acties doet en de scanner terug medewerker de opdracht krijgt veertig stuks ontvangen. Misschien hangt dat ook af van de neerlegt. Bij klanten waar je gemiddeld drie te picken, kan hij luidop het aantal stuks zeg­ manier waarop een project wordt omkaderd", keer per pallet moet picken, .zal je drie keer een gen dat hij pickt en het systeem telt met hem zegt Jos Veyfeyken. tijdsverschil kunnen neerzetten ten opzichte mee. Wanneer hij bijvoorbeeld zegt twee stuks 34 ] Busl"ness LOG STIeS WWW.BUSINESSlOGISTICS.COM
 4. 4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---"="A""'U""-Yo"""---"-r"""D'-----'I_ gepickt te hebben, zal het systeem zeggen: 'nu we als sidetrack uitrollen om onze efficientie en toe vragen va'n klanten naar RFID, maar die nog 38: Dat werkt waardetoevoegend zowel op te verhagen. Het is niet zo dat voicetechnolo­ doven steeds vanzelf uit. We voelen ook nag het vlak van efficientiewinst - je hoeft niet te gie onze focus is voor 2010. Geen enkel project niet echt veel druk vanuit de markt. Dat zou hertel/en - en op het vlak van accuraatheid:' heeft een nulkost. Mocht dat zo zijn, rolden natuurlijk een stimulans zijn om de technolo­ we direct alles uit. We moeten keuzes maken, gie uit te rollen. Dan is de rendabiliteit van de Toekomstmuziek maar de kans is reeel dat we dit jaar nog voor technologie minder belangrijk dan het feit dat Groep H. Essers wi! voicepicking project per een tot twee klanten voicetechnologie imple­ we aan de klanteneis voldoen." project uitrollen, met prioriteit voor projec­ menteren." J. Veyfeyken: "De kostprijs van de tags is van­ ten met het hoogste rendement. "We willen daag nog vee! te hoog. De prijs van de labe­ onze andere processen ook bekijken, zoals Het management overwoog oak al Radio Fre­ ling zou deels door de klant moeten worden bijvoorbeeld het herverpakken. De tijdswinst quency Identification (RFID) technologie te gedragen. En dan moet je nog de set-up van die we daar kunnen behalen, zal waarschijnlijk implementeren, deed een aantal testen, maar het magazijn in rekening brengen. Onze nog hager zijn dan bij het deelpickingsproces. concludeerde dat de baten nog steeds niet magazijnen lenen zich vandaag niet tot RFID. Natuurlijk speelt het totale volume ook een opwegen tegen de kosten. RFID is nog toekomstmuziek. Met voicetech­ rol. Daar is deelpicking dan weer het belang­ E. Lamoral: "Vandaag is RFID vooral een haal­ nologie willen we echt verder gaan. Daar heb­ rijkste proces", zegt Erik Lamoral. "Wei blijft bij bare kaart als je ee'n gesloten circuit hebt. Wij ben we onze keuze gemaakt." ons de nadruk liggen op het implementeren hebben te weinig processen met gesloten cir­ van nieuwe klanten. Voicetechnologie willen cuits om RFID te laten renderen. We krijgen af MT Bus"lness [ LOG STIeS 35 MAART 2010

×