Presentatie tijdens symposium TU-delft 23 maart 2011

1,556 views

Published on

Stelsel van Basisregistraties, Motor van een compacte & efficiente overheid, tijdens het symposium stelsel van basisregistraties, wat komt er van terecht, 23 maart 2011

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,556
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentatie tijdens symposium TU-delft 23 maart 2011

 1. 1. Het stelsel van basisregistraties “Motor van een compacte & efficiënte overheid” Symposium Basisregistraties, wat komt er van terecht, 23 maart 2011 Kop- en Voettekst regel 2
 2. 2. Een paspoort wordt verstrekt….. Iemand wordt zijn huis uit gezet… U wordt geflitst en ontvangt een boete… Aangifte van inkomstenbelasting…. Iemand ontvang een uitkering….
 3. 3. Bepaalde basisgegevens, inclusief hun onderlinge relaties , zijn essentieel voor het functioneren van de overheid…. personen bedrijven adressen gebouwen inkomen perceel WOZ kenteken kaart … en zonder die gegevens kunnen overheid en bedrijfsleven hun werk niet doen.
 4. 4. Waarom basisregistraties ? <ul><li>Bepaalde dezelfde basisgegevens worden meerdere malen en op verschillende plekken binnen de overheid gebruikt </li></ul><ul><li>De burger en het bedrijfsleven willen we niet meerdere malen onnodig om deze gegevens vragen, verlaging administratieve lasten </li></ul><ul><li>Overheidsorganisaties hebben voor bepaalde gegevens behoefte aan een authentieke bron met kwalitatief hoogwaardige en actuele gegevens </li></ul><ul><ul><ul><li>Voor dienstverlening aan burgers/bedrijven </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Voor interne werkprocessen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Voor fraudebestrijding en handhaving </li></ul></ul></ul><ul><li>Voor een aantal basisgegevens hebben we daarom afgesproken die vast te leggen in zogenaamde basisregistraties </li></ul>
 5. 5. Historisch Perspectief (1) 1832 Invoering Kadaster in Nederland (behalve Limburg) 1921 Handelsregisterwet treedt in werking 1850 Gemeenten wettelijke plicht tot bevolkingsregistratie 1990 Besluit informatievoorziening in de Rijksdienst, Art. 5, “De minister van Binnenlandse Zaken heeft de verantwoordelijkheid voor de coördinatie op het gebied van de informatievoorziening in de openbare sector als geheel”
 6. 6. Historisch perspectief (2) 1998 Actieprogramma Elektronische overheid “….een verbeterde uitwisseling van gegevens tussen overheidsinstellingen door zoveel mogelijk gebruik te maken van de gegevens die al ergens binnen de overheid zijn opgeslagen…” 2000-2002 <ul><li>Programma’s Stroomlijning Basisgegevens 1&2 </li></ul><ul><li>Een overheid die niet naar de bekende weg vraagt. </li></ul><ul><li>Die snelle en goede service biedt aan burgers en bedrijven </li></ul><ul><li>Die je niet voor de gek kunt houden </li></ul><ul><li>Die weet waarover ze het heeft </li></ul><ul><li>Waarop mensen kunnen vertrouwen </li></ul><ul><li>Die niet meer kost dan nodig is </li></ul>Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP) “ Burger en bedrijf centraal” 2008 2009-2010 Nav Gateway versterken regie: BRG , Programmaraad Stelsel van Basisregistraties 2011 Betere dienstverlening met minder regeldruk, versnellingsagenda 2011 (maart) WRR-rapport Nr. 86, “iOverheid” WRR bepleit iAutoriteit voor de digitale overheid 2006 Verklaring “Betere dienstverlening, minder administratieve lasten met de e-overheid!”
 7. 7. Basisregistraties voldoen aan bepaalde eisen <ul><li>Vastgelegd in de zogenaamde 12 eisen </li></ul><ul><li>Ondermeer: </li></ul><ul><ul><ul><li>Wettelijke basis voor elke basisregistratie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Afnemers hebben terugmeldplicht </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verplicht gebruik door de gehele overheid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Duidelijke inhoud en structuur </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Duidelijke taken en verantwoordelijkheden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kwaliteitsborging </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Afspraken over financiering </li></ul></ul></ul>
 8. 8. GBA NHR RNI BRV BRK BAG WOZ BRI BLAU BRT BGT BRO Personen Rechts-Personen Niet - ingezetenen Voertuigen Percelen Adressen en Gebouwen WOZ-waarde Inkomen Lonen, Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen Topografie Grootschalige kaart Nederlandse Ondergrond 01-01-2010 01-07-2014 01-07-2011 01-01-201X 01-01-2010 01-01-2009 01-01-2009 01-01-2009 01-01-201X 01-01-2010 01-01-2015 01-01-2013 Inwerkingtreding Verplicht gebruik
 9. 9. We bouwen nog wel aan het stelsel….. Maar het is er grotendeels al.............. Het is “deken met gaten” maar we slapen er al wel onder……………………………………..
 10. 10. Wat is het stelsel van Basisregistraties ? Digilevering Digimelding Digikoppeling Stelselcat/handb. - De basisregistraties zelf - Gemeenschappelijke voorzieningen - Verbindingen/koppelingen
 11. 11. Wie zijn er verantwoordelijk ? <ul><li>Registratiehouders zijn verantwoordelijk voor de totstandkoming van de registratie, inclusief de landelijke voorzieningen, en de naleving van de wetten. </li></ul><ul><li>Bronhouders zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de basisregistraties door de juiste gegevens aan de registratiehouder aan te leveren, en verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gegevens. </li></ul><ul><li>Afnemers zijn verantwoordelijk voor de implementatie en het juiste gebruik van de gegevens en het melden van onjuistheden. </li></ul><ul><li>MinBZK is verantwoordelijk voor de regie en coördinatie en de Programmaraad Stelsel van Basisregistraties is hiermee belast. </li></ul>
 12. 12. Stand van zaken op hoofdlijnen <ul><li>Aantal basisregistraties zijn gerealiseerd en in gebruik (personen, voertuigen, topografie, kadaster, WOZ, inkomen) </li></ul><ul><li>Sommige basisregistraties zitten in de realisatie/implementatie fase en worden nog niet of deels gebruikt (bedrijven, gebouwen/adressen) </li></ul><ul><li>Anderen zijn nog in ontwikkeling (RNI, BGT, BRO, BLAU) </li></ul><ul><li>Stelselcatalogus en stelselhandboek zijn online beschikbaar en ontwikkelen zich verder. </li></ul><ul><li>Van de gemeenschappelijke voorzieningen zijn digikoppeling en digimelding operationeel/beschikbaar en </li></ul><ul><li>Digilevering is in ontwikkeling </li></ul>
 13. 13. Bij het opstellen van het jaarplan 2011 Lastig traject Regie/sturing moet beter vraaggericht Beperkte middelen Werkend stelsel Gebruik !
 14. 14. Doelstellingen voor 2011 <ul><ul><li>Het stelsel meer werkend krijgen, in 2011 ligt hierbij de primaire focus op het gebruik van de GBA, BAG en NHR waarbij de koppeling van administratieve en geografische informatie wordt meegenomen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Stelselbrede afspraken over financiering van ontwikkeling, implementatie en gebruik van het stelsel. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemeenschappelijke voorzieningen afronden en het maken van bestuurlijke afspraken over gebruik </li></ul></ul><ul><ul><li>Voor een aantal maatschappelijk relevante ketens het stelsel werkend krijgen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Detailleren en operationaliseren van de geformuleerde visie in een meerjarenperspectief. </li></ul></ul>Zoals geformuleerd in Jaarplan 2011, Programmaraad Stelsel van Basisregistraties
 15. 15. Ten aanzien van besturing <ul><li>- Bij Gateway review reeds geconstateerd dat regie & besturing beter moet </li></ul><ul><li>- Huis van Thorbecke sluit niet altijd goed aan bij de sturingsbehoefte van het stelsel </li></ul><ul><ul><ul><li>Kosten & baten vallen op verschillende plekken </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Informatiestromen houden zich minder aan departementale/sectorale grenzen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bestaande besturingsarrangementen schieten nog wel eens tekort </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Financieringsarrangementen sluiten niet altijd aan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>WRR: “van eOverheid naar iOverheid” </li></ul></ul></ul>
 16. 16. Besturing, aangepast nav Gateway Review BRG db-BRG Programmaraad Stelsel van Basisregistraties Programmaraad E-overheid voor burgers Klankbordgroep E-overheid voor bedrijven Projecten
 17. 17. Wat is anders als voorheen in de sturing ? <ul><li>Daadwerkelijk vraaggericht, tot uiting komend in: </li></ul><ul><ul><ul><li>Versterking vertegenwoordiging “vraag” in diverse gremia (programmaraad, stuurgroepen, werkgroepen, etcetera) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Projecten worden alleen gestart met duidelijk en uitgesproken commitment van betrokken partijen en niet alleen omdat bijvoorbeeld BZK “het wil”. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Hanteren van best practices Prince2 & MSP </li></ul></ul><ul><ul><li>Meer aandacht en focus op daadwerkelijk gebruik in de uitvoering en werkprocessen </li></ul></ul><ul><ul><li>Sturing vanuit het perspectief van een compacte & efficiënte overheid </li></ul></ul>
 18. 18. Sturing Programmaraad
 19. 19. Wat staat ons te doen tot eind 2015 ? (1) <ul><li>De huidige erkende basisregistraties ronden implementatie/realisatie af en zijn voor einde 2015 zoveel als mogelijk gevuld en operationeel </li></ul><ul><li>Afronden ontwikkeling, implementatie en operationeel gebruik van: </li></ul><ul><ul><ul><li>Verbindingen tussen de diverse basisregistraties </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Digikoppeling (eerste versie reeds in gebruik) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Digimelding (eerste versie beschikbaar, pilots lopen) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Digilevering (in ontwikkeling) </li></ul></ul></ul><ul><li>Semantiek & Standaardisatie </li></ul><ul><li>Financiering </li></ul><ul><ul><ul><li>Ontwikkeling </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Implementatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Beheer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gebruik </li></ul></ul></ul>In een afzonderlijk project wordt een voorstel geformuleerd hoe om te gaan met de financiering van basisregistraties en de stelsel- Voorzieningen. Met zo mogelijk een gemeenschappelijke aanpak. Najaar 2011 zal dit voorstel gereed zijn.
 20. 20. Wat staat ons te doen tot eind 2015 (2) <ul><li>- Financiële & maatschappelijke baten incasseren door daadwerkelijk veranderen van werkprocessen met behulp van het stelsel van basisregistraties </li></ul><ul><li>- Hoe waarborgen we de kwaliteit van gegevens & privacy in het stelsel als geheel ? </li></ul><ul><li>- Stelsel , ook in relatie met Open Data, als versterking van de maatschappelijke en economische structuur </li></ul><ul><li>- Relatie Publiek – Privaat </li></ul><ul><li>- Internationale aspecten (o.a. Europa) </li></ul>
 21. 21. Realisatie/implementatie (1) Compacte & Efficiënte Overheid Betere Dienstverlening Verlaging van Administratieve lasten Politiek Juridisch Organisatorisch Semantisch Technisch Stelsel van Basisregistraties Draagt bij aan N.B. Basisregistraties Beslaan slechts een Deel van de gehele Informatiebehoefte Het stelsel implementeren Is geen “automatisering” van bestaande processen
 22. 22. Realisatie/implementatie (2)
 23. 23. Realisatie/implementatie (3) Privacy Dienst-verlening Hand-having Verlaging Administratieve Lasten Efficiëntere & compacte overheid Maatwerk/personalisatie Doelbinding Proportionaliteit Wettelijke basis Koppelingen tussen gegevens Data-analyse Intelligente systemen Politiek
 24. 24. Wat levert het stelsel van basisregistraties ons op ? <ul><li>Grote kostenbesparingen door: </li></ul><ul><ul><ul><li>eenmalige uitvraag van gegevens + verplicht gebruik binnen de overheid; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Burger/bedrijven minder “postbode” laten spelen (bijv. mbt uittreksels bevolkingsregister/bedrijvenregister; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bestaande werkprocessen niet te “automatiseren”maar juist te verbeteren met behulp van het stelsel van basisregistraties. </li></ul></ul></ul><ul><li>Veel gegevens uit basisregistraties kunnen worden hergebruikt in het bedrijfsleven om producten/diensten mee te verbeteren/te ontwikkelen (“SMS uw kenteken e.d.”), aansluitend bij ontwikkelingen op het gebied van opendata. </li></ul><ul><li>Vormt een deel van de basisinfrastructuur die een digitale netwerksamenleving nodig heeft. </li></ul>
 25. 25. Kansrijke ketens/gebieden voor het stelsel genoeg! <ul><li>Innen waterschapsbelasting </li></ul><ul><li>Justitie: CIBG </li></ul><ul><li>Gemeente: wonen en leefomgeving </li></ul><ul><li>Gemeente: familie, jeugd en gezin </li></ul><ul><li>Gemeente: belastingen, uitkeringen en toeslagen </li></ul><ul><li>EL&I: registratie van percelen </li></ul><ul><li>WABO </li></ul><ul><li>WMO </li></ul><ul><li>EL&I/FIN: start onderneming </li></ul><ul><li>VNG: grote evenementen </li></ul><ul><li>V&J: netcentrisch werken </li></ul><ul><li>OCW: landelijk register kinderopvang </li></ul><ul><li>OOV: uitwisseling tussen GHOR en zorginstellingen </li></ul><ul><li>Etcetera </li></ul>
 26. 26. Samengevat: Stelsel als motor voor de compacte & efficiente overheid Het stelsel werkt al, we boeken successen, we hebben iets goeds in handen, het is nu zaak het verder af te ronden…. Binnen de compacte overheid kan het stelsel de kern zijn van een adequate, veilige, gewaarmerkte informatievoorziening……. Dit stelsel kan direct bijdragen aan verbetering van werkprocessen waardoor forse besparingen mogelijk zijn….. Waarbij tegelijk de dienstverlening kan worden verbeterd en de administratieve lasten kunnen worden verlaagd….. Door samenwerking en over de eigen (organisatie)schaduw heen te stappen kunnen we succesvol zijn……
 27. 27. Dank voor uw aandacht Vragen ?

×