62540931 T O P I K 1 K H S R T E R K I N I

6,330 views

Published on

TOPIK KHSR

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,330
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
83
Actions
Shares
0
Downloads
104
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

62540931 T O P I K 1 K H S R T E R K I N I

 1. 1. TOPIK 1 SUKATAN PELAJARANTOPIK 1: BAHAN KURIKULUM Zulkafli bin ArifinPENGENALANSUKATAN pelajaran adalah satu program pembelajaran yang merupakan sebahagiandaripada kurikulum persekolahan. Sukatan pelajaran berperanan sebagai alat pentingyang memperuntukkan kandungan ilmu pengetahuan serta kemahiran-kemahirannya yangperlu dikuasai bagi sesuatu mata pelajaran.Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR) merupakan satu mata pelajaran dalamKurikulum Bersepadu Sekolah Rendah yang diajar kepada murid Tahap II. Mata pelajaranKHSR digubal bertujuan untuk membolehkan anda memahami secara mendalamberkaitan bidang pedagogi Kemahiran Hidup sebagai keperluan asas untuk menjadi guruyang berkesan dalam bilik darjah. Tajuk berikutnya akan melengkapkan anda dengan ilmudan kemahiran mengurus bengkel dan peralatan Kemahiran Hidup.Tajuk ini sangatpenting kerana anda akan melaksanakan aktiviti ini sebagai satu daripada tugas hariananda. Manakala tajuk seterusnya akan membolehkan anda mendapat pengetahuanberkaitan bidang pertanian, jahitan, perniagaan dan keusahawanan seperti yang terdapatdalam sukatan pelajaran KHSR.Topik ini membantu anda menguasai kemahiran pedagogi Kemahiran Hidup SekolahRendah. Ia akan menerangkan kurikulum KHSR di bawah sub-tajuk matlamat, objektif,organisasi kandungan dan huraian sukatan. Unit ini juga membantu anda mengurusbahan dan alat untuk proses pengajaran-pembelajaran dan seterusnya mengenal pastibeberapa strategi dan aktiviti P & P yang sesuai dengan pelajar tahun empat, lima danenam..OUM 1
 2. 2. SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1OBJEKTIFDi akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. membincangkan matlamat, objektif, organisasi dan kandungan sukatan. 2. menghuraikan perincian sukatan pelajaran di bawah tiga lajur: • bidang / unit / tajuk • hasil pembelajaran • cadangan aktiviti 3. menyediakan senarai berserta spesifikasi bahan dan alatan untuk keperluan tahun empat, lima dan enam 4. mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman pedagogi dalam mata pelajaran Kemahirsan Hidup Sekolah Rendah (KHSR) 5. mengenal pasti kemahiran menyedia dan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran (P & P) 6. menyatakan pengetahuan dan kefahaman mengenai kandungan kurikulum serta kaedah pelaksanaan mata pelajaran KHSRGAMBARAN KESELURUHAN TOPIK MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP Bahan Sumber - Buku Teks - Buku rujukan Huraian Sukatan Sukatan Pelajaran KHSR Pelajaran - Bahan Bantu - Mengajar/Belajar • Kandungan & jam interaksi • Matlamat • Hasil Pembelajaran & aras • Objektif • Strategi & Aktiviti P & P • Organisasi kandungan2 OUM
 3. 3. TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN 1.1 MATLAMAT, OBJEKTIF, DAN ORGANISASI KANDUNGAN SUKATAN Sukatan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup menerangkan kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah di bawah sub-tajuk matlamat, objektif dan organisasi kandungan kurikulum.KUIZ 1 : Cuba Anda Banding BezaKaji setiap tajuk di dalam huraian sukatan pelajaran dan kenalpasti tajuk untukdiajar secara amali dan tajuk untuk diajar secara teori. 1.1.1 MATLAMAT : Matlamat KHSR Tahun Empat, Lima dan Enam adalah sama.Kemahiran Teknologi, KecenderunganMereka Cipta dan Semangat Keusahawanan1. Membolehkan murid memperoleh kemahiran praktis asas dan pengetahuan berasaskan teknologi keusahawanan,2. Menjalankan kerja-buat sendiri (DIY) serta cenderung berusahaniaga dan mereka cipta.3. Memperkembangkan kebolehan murid dalam kemahiran teknologi, kecenderungan mereka cipta dan semangat keusahawanan.4. Membolehkan murid berdikari dan yakin diri serta mampu menjalani kehidupan secara produktif dalam dunia teknologi dan ekonomi yang kompleks dan sentiasa berubah.5. Menggalakkan murid mengambil inisiatif dan merebut peluang yang ada secara bijak, kreatif, dan inventif dalam teknologi mereka cipta dan keusahawanan.6. Menerapkan nilai murni, sikap yang positif dan budaya kerja yang baik semasa menjalankan aktiviti amali agar kesepaduan dapat diwujudkan.Perubahan KandunganDari segi kandungan, beberapa tajuk Kemahiran Hidup Sekolah Rendah telah disusun semulauntuk mengukuhkan kesinambungan dan mengelakkan pertindihan serta mengemaskinikandungannya. Elemen reka bentuk diberi lebih fokus, elemen ‘Kreativiti dan Reka Cipta’ditambah. Terdapat dua bidang dalam Kemahiran Hidup Sekolah Rendah iaitu bidang ‘RekaBentuk dan Teknologi’ serta ‘Perniagaan dan Keusahawanan’ OUM 3
 4. 4. SUKATAN PELAJARAN TOPIK 11.1.2 OBJEKTIF :i. Objektif Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun EmpatObjektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun Empat adalah untuk membolehkanmurid: 1. menggunakan bentuk asas untuk menjana idea kreatif dalam penghasilan projek. 2. menerangkan hubung kait bentuk dengan fungsi produk 3. membuka dan memasang produk untuk mengenal pasti fungsi komponen. 4. menghasilkan sesuatu projek gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan logam. 5. memilih alatan, perkakas dan bahan serta menggunakannya dengan teknik yang betul. 6. mengenal pasti dan membezakan di antara litar siri dan selari. 7. menghasilkan projek elektrik. 8. menyenggara alatan tangan dan perkakas selepas menggunakannya. 9. menghasilkan tanaman hiasan 10. mengenal pasti ciri dan jenis barang yang boleh dijual. 11. merancang jualan dan menyediakan barang untuk jualan. 12. menyenaraikan ciri bungkusan yang menarik. 13. mengira harga jualan dan untung 14. mengamalkan peraturan dan budaya kerja yang baik dan selamat. KUIZ 2 : Beri contoh 1. Senaraikan sekurang-kurangnya 10 jenis tumbuhan hiasan dengan betul setelah membaca modul ini? 2. Nyatakan lima jenis lukisan kerja yang anda ketahui?4 OUM
 5. 5. TOPIK 1 SUKATAN PELAJARANii. Objektif Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun LimaObjektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun Lima adalah untukmembolehkan murid; 1. mengkaji reka bentuk kit model serta menerangkan kefungsian system pergerakan kit model melalui proses membuka dan memasang. 2. mengenal pasti dan menyelesaikan masalah melalui pencetusan dan penjanaan idea projek eksperimental. 3. mereka bentuk dan menghasilkan projek berasaskan logam dan bahan kitar semula serta penghasilan projek elektrik. 4. menyenggara bahagian bangunan. 5. mengenal pasti dan memilih ikan hiasan untuk dipelihara 6. menghasilkan projek ikan hiasan. 7. mengenal pasti bahan serta peralatan jahitan dan membaiki pakaian. 8. merancang cara menjual dan menghasilkan barang jualan. 9. mereka bentuk dan menghasilkan poster untuk mempromosi barang, 10. menentukan cara mendapatkan pesanan untuk jualan. 11. merekod pendapatan dan perbelanjaan diri serta merancang cara perbelanjaan yang bijak. 12. mengamalkan peraturan dan budaya kerja yang baik dan selamat. KUIZ 3 : Cetusan minda : Huraikan ciri-ciri utama usahawan dalam bentuk peta minda?OUM 5
 6. 6. SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1c. Objektif Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun EnamObjektif mata pelajaran Kemahiran Hidup tahun enam adalahuntuk membolehkan murid 1. menjana dan mengembangkan idea melalui lakaran untuk menghasilkan projek. 2. mengumpul dan merekodkan maklumat mengenai proses penghasilan projek 3. mereka bentuk dan menghasilkan projek elektronik. 4. menyenggara dan membaiki kerosakan kecil pada mesin mudah dan perabot. 5. mereka bentuk dan menghasilkan artikel mudah menggunakan bahan terpakai. 6. mengenal pasti langkah penyediaan tapak untuk penghasilan tanaman sayuran. 7. memilih jenis sayur-sayuran yang hendak ditanam. 8. menanam sayur-sayuran menggunakan kaedah hidroponik. 9. mengenal pasti tempoh matang sayuran untuk dipungut hasil. 10. mengenal pasti cara mendapatkan bekalan dan mengendalikan jualan melalui komisen. 11. mereka bentuk dan menghasilkan katalog untuk mempromosi barang. 12. menyusun atur barang untuk persediaan jualan. 13. mengenal pasti punca dan cara mengatasi risiko dalam perniagaan. 14. mengenal pasti hak pengguna dan etika perniagaan serta mendapatkan maklumat barangan yang masih berkeadaan baik. KUIZ 4 : Apakah yang anda tahu? 1. Huraikan ciri-ciri utama usahawan dalam bentuk peta minda? 2. Nyatakan lima jenis sayuran yang sesuai ditanam secara hidroponik?6 OUM
 7. 7. TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN1.1.3 ORGANISASIi. Organisasi Kandungan Tahun Empat dan Lima Mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun Empat, Lima dan enam terbahagi kepada dua bidang iaitu : 1. Reka Bentuk dan Teknologi 2. Perniagaan dan Keusahawanan 1. Reka Bentuk dan Teknologi Bidang Reka Bentuk dan Teknologi membekalkan murid Tahun Empat dengan pengetahuan dan kemahiran teknologi untuk menghasilkan projek yang berlainan dengan menggunakan proses reka bentuk. Untuk tujuan ini murid didedahkan kepada pengenalan kreativiti serta turut juga melakukan kajian reka bentuk dan kefungsian produk. Murid juga menggunakan teknik dan proses pembuatan yang melibatkan bahan gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan logam serta penghasilan projek elektrik. Di samping itu juga murid menghasilkan tanaman hiasan dan melakukan kerja penyenggaraan alatan yang telah digunakan Amalan untuk memastikan keselamatan diri dan orang lain semasa melakukan aktiviti turut diberi penekanan. 2. Perniagaan dan Keusahawaanan Bidang Perniagaan dan Keusahawanan membekalkan murid dengan pengetahuan mengenai amalan perniagaan dan keusahawanan. Mereka mengenal pasti kumpulan sasaran bagi sesuatu jenis barang dan mengumpul maklumat untuk mendapatkan sumber bekalan. Murid juga merancang penyediaan jualan dengan menerapkan etika jualan semasa aktiviti jual beli . Murid turut didedahkan cara membuat promosi jualan, melayan pelanggan dan merekod jual beli dengan lebih sistematik. Amalan untuk memupuk nilai dan sikap seperti berdikari, yakin diri, inisiatif dan berdaya saing turut ditekankan. Murid didedahkan secara tidak langsung tentang kaedah mencari dan menggunakan peluang perniagaan dengan bijaksana.OUM 7
 8. 8. SUKATAN PELAJARAN TOPIK 11.1.4 Kandungan Sukatan PelajaranJadual 1.1 menunjukkan kandungan sukatan pelajaran KHSR dan jam interaksi bagitahun empat, lima dan enam BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 61, Reka Bentuk dan Teknologi 27 27 27 1.1 Keselamatan dan Organisasi Bengkel 1 a. Peraturan keselamatan b. Organisasi bengkel1.2 Kreativiti dan Reka Cipta 8 7 7 a. Pengenalan Kreativiti √ b. Kajian reka bentuk dan kefungsian √ √ prodduk c. Penyelesaian masalah √ d. Penghasilan projek reka cipta √ e. Pendokumentasian √ √ √1.3 Reka Bentuk dan Penghasilan Projek 5 5 a. Mereka bentuk dan menghasilkan projek √ gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan logam b. Mereka bentuk dan menghasilkan projek √ berasaskan logam dan bahan kitar semula1.4 Elektrik dan Elektronik 4 4 5 a. Penghasilan projek elektrik b. Penghasilan projek elektronik1.5 Baik pulih dan Penyenggaraan 1 1 5 a. Penyengaraan alatan tangan √ b. Penyengaraan bahagian bangunan √ c. Penyengaraan dan membaiki kerosakan √ pada mesin mudah d. Penyengaraan dan membaiki kerosakan √ pada perabot1.6 Jahitan 2 2 a. Membaiki pakaian √ b. Penghasilan artikel √1.7 Tanaman Hiasan 8 a. Pengenalan √ b. Pemilihan biji benih √ c. Penanaman √ d. Penjagaan √1.8 Ikan Hiasan 8 a. Pengenalan √ b. Penyediaan bekas √ c. Pengurusan √1.9 Tanaman Sayuran 8 a. Penyediaan tapak √ b. Penanaman dan penjagaan √ c. Pemungutan hasil √8 OUM
 9. 9. TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 62. Perniagaan dan Keusahawanan 8 8 82.1 Barang Jualan 2 a. Kumpulan sasaran √ b. Jenis barang yang sesuai dijual √ c. Sumber bekalan √ 2.2 Merancang dan menyediakan jualan 2 a. Membuat rancangan jualan √ √ √ b. Menyediakan barang jualan √ √ √ 2.3 Mempromosi Jualan 1 a. Promosi mellalui bungkusan √ √ b. Promosi memlalui poster √ c. Promosi memalui poster 2.4 Mengurus Jualan 1 2 1 a. Melayan pelanggan √ b. Mendapatkan pesanan √ c. Menyusun atur barang √2.5 Merekod Jualan 2 a. Merekod barang √ b. Merekod pendapatan dan perbelanjaan √ c. Mengira untung dan rugi √2.6 Mengurus Perbelanjaan Diri 2 a. Merekod pendapatan dan perbelanjaan √ b. Merancang perbelanjaan √2.7 Risiko dalam Perniagaan 1 a. Risiko dan cara mengurangkannya √2.8 Sikap Pengguna Yang Bijak 2 a. Mendapatkan maklumat barang √ b. Etika perniagaan dan hak pengguna √JUMLAH 35 35 35 Jadual 1 : Kandungan Sukatan KHSRSumber : Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia Foto Kulit Buku Sukatan Pelajaran KHSROUM 9
 10. 10. SUKATAN PELAJARAN TOPIK 11.2 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP KBSR. a. Format Huraian Huraian kurikulum ini diperincikan dalam tiga lajur iaitu o Bidang / Unit / Tajuk Pembelajaran; o Hasil Pembelajaran; o Cadangan Aktiviti Pembelajaran. Huraian kurikulum ini diperincikan dalam tiga lajur iaitu Bidang / Unit / Tajuk Pembelajaran; Hasil Pembelajaran; dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran. Dalam lajur pertama, anda akan membincangkan bidang pembelajaran, unit pembelajaran dan tajuk yang berkenaan. Dalam lajur dua anda akan dinyatakan mengenai hasil pembelajaran, keluasan dan kedalaman skop setiap unit pembelajaran dihuraikan dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Hasil pembelajaran dibahagikan kepada tiga aras. Pemeringkatan kemahiran dan pengetahuan kepada aras tertentu bertujuan untuk membantu anda menyampaikan pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan dengan mengambil kira kadar pembelajaran dan keupayaan murid. Aras 1 merupakan aras asas yang mesti dikuasai oleh semua murid sebelum mereka meneruskan pembelajaran ke Aras 2. Aras 2 merangkumi kandungan yang perlu dipelajari oleh semua murid selepas mereka menguasai kandungan Aras 1. Aras 3 merupakan aras pengayaan untuk murid yang berupaya melepasi pembelajaran Aras 1 dan 2. Dengan ini kekompleksian pembelajaran meningkat dari Aras 1 ke Aras 3. b. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Lajur ketiga, iaitu Cadangan Aktiviti Pembelajaran bertujuan membantu anda merancang dan membekalkan pengalaman pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan bermakna kepada murid. Anda boleh mengubahsuai cadangan ini dan mereka bentuk aktiviti tambahan yang bersesuaian dengan kebolehan murid dan keadaan sekeliling mereka. Huraian yang diperincikan seperti, berikut. KUIZ 5 : Huraikan bagaimana strategi kontruktivism dapat dilakukan dalam mata pelajaran KH?10 OUM
 11. 11. TOPIK 1 SUKATAN PELAJARANHURAIAN SUKATAN PELAJAARAN KEMAHIRAN HIDUPSEKOLAH RENDAH TAHUN EMPATJadual 1.2 menunjukkan huraian sukatan pelajaran KHSR yang memperincikan bidangpembelajaran, hasil pembelajaran dan cadangan aktiviti pembelajaran bagi tahun empat. BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARANBidang Pembelajaran1. Reka Bentuk dan Teknologi1.1 Keselamatan dan Organisasi Bengkel Guru menerangkan dan membincangkan (Cadangan peruntukan masa ialah 1 minggu) Aras 1 • Langkah keselamatan • Mengamalkan langkah • Cara menyimpan alatan dan bahana. Peraturan keselamatan secara terusan, teratur dan selamat keselamatan semasa • Pengenalan kepada Kit Pertolongan menjalankan aktiviti Cemas • Murid perlu melaporkan kepada guru • Mempraktikkan cara jika berlaku sebarang kecederaan atau menyimpan alatan dan kemalangan bahan dengan selamat • Mencatat rekod kemalangan kecil dan kecederaan dalam buku rekod kecederaan • Memberi penerangan mengenai cara memadamkan kebakaran PERINGATAN Carta peraturan keselamatan hendaklah dipamerkan di dalam bengkel Rawatan lanjut bagi kecederaan perlulah dirujuk kepada doktor di hospital atau klinik yang berdekatanb. Organisasi Bengkel Aras 1 Menentukan peranan murid dalam bengkel seperti melantik ketua formen • Menyediakan struktur (ketua kelas), formen (penolong ketua Struktur Organisasi kumpulan kerja ) dan penolong formen organisasi tempat kerja (penolong ketua kumpulan kerja) Ketua Forman • Menyediakan jadual tugas harian di bengkel Sesi perbincangan dan bercerita tentang Forman cara perlupusan sisa yang betul Semua bahan yang dibuang disebut sisaPen. Forman 1 Pen. Forman 2 Kambus tanah Insinerator (pembakaran) PengkomposanOUM 11
 12. 12. SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN1.2 Kreativiti dan Reka Cipta (Cadangan peruntukan masa ialah 8 minggu )a. Pengenalan kreativiti (Cadangan peruntukan masa ialah 3 minggu) Aras 1 Menunjuk contoh asas reka bentuk segi Mengenal pasti bentuk empat, bulatan, segi tiga dalam 2D dani. Pendedahan kepada asas reka bentuk 3D berasaskan prosedur dan prinsip bentuk asas reka bentuk lukisan Melakar bentuk asas Membuat lakaran bentuk asas. Menyenaraikan objek di persekitaran yang Memerhati bentuk asas di dalam kelas mempunyai persamaan dan persekitaran bagi menjana idea dengan bentuk asas Membuat lawatan di persekitaran sekolah taman permainan bagi menjana idea. Melakar objek-objek yang berkaitan dengan bentuk asas • Membina bentuk asas Membuat bentuk asas 3D menggunakan secara 3D pensel, pen, krayon, arang dan pensel warna.ii. Mengenal idea Aras 1 Contoh objek ialah : bola(sfera), berdasarkan gambar • Mengenal pasti idea kotak(kiub atau kuboid), botol( silinder) atau objek berdasarkan objek dan skitel (pyramid) • Melakar objek berdasarkan Mencantum bentuk asas bagi bentuk asal menghasilkan objek seperti bulatan membentuk cermin mata atau segi empat • Membina objek membentuk almari berdasarkan lakaran di atas dengan menggunakan Sumber bahan seperti kertas, plastisin, bahan yang bersesuaian span dan tanah liat.iii. Komunikasi tampak Aras 1 Murid mencatat idea baru daripada • Membuat persembahan persembahan hasil dan binaan secara lisan12 OUM
 13. 13. TOPIK 1 SUKATAN PELAJARANBIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARANOUM 13
 14. 14. SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1Kajian Reka Bentuk dan Kefungian produk (Cadangan peruntukan masa ialah 4 minggu ) Aras 1 Produk hasil pengeluaran seperti cawan,i. Kajian bentuk luaran • Mengenal pasti kegunaan gelas, bekas pensel, beg, kasut, basikal produk produk dan barang kelengkapan domestik • Menghubungkaitkan Mengaitkan rupa bentuk dengan fungsi bentuk dengan fungsi produk produk Contoh: Bentuk cawan yang bertangkai supaya mudah dipegang • Melakar reka bentuk luaran pelbagai produk Tunjukcara melakar dengan menggunakan media seperti pen, pensel, krayon, arang dan pensel warna.ii. Memasang model Aras 1 Murid membaca arahan dan lukisan berpandukan manual Membaca manual dalam manual • Memilih dan memasang Pelbagai set binaan boleh digunakan komponen serentak secara berkumpulan , berpasangan atau individu • Membandingkan model yang telah dipasang Sumber bahan lain set binaan yang statik dengan manual Sumber bahan ialah set binaan yang • Menguji dan melaras mengandungi gear dan roda serta boleh model berfungsi Aras 2 Murid memberikan penerangan dan • Memasang model yang membuat demonstrasi menggunakan lebih kompleks model yang telah dipasang. berpandukan manual Aras 3 • Mereka model baru dari set binaan • Menerangkan fungsi model baruiii. Membuka dan Aras 1 Alatan tangan yang digunakan seperti memasang produk • Mengenal pasti jenis dan pemutar skru rata, pemutar skru Philips, untuk mengkaji fungsi alatan tangan spanar boleh laras dan playar muncung komponen tirus. • Mengenal pasti jenis dan Pengikat dan penyantum yang digunakan fungsi pengikat dan sepeti bol dan nat, skru dan sesendal. penyantum Contoh aktiviti ialah membuka dan • Membuka dan mengenal memasang lampu suluh, loceng basikal, pasti fungsi komponen pengasah pensel, pensel mekanikal dan pam basikal • Memasang semula komponen supaya berfungsi BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN14 OUM
 15. 15. TOPIK 1 SUKATAN PELAJARANe. Pendokumentasian Aras 1 • Mengumpul dan merekod Meyimpan maklumat dalam fail (Cadangan peruntukan maklumat masa ialah 1 minggu )1.3 Reka Bentuk dan Aras 1 Lukisan projek dan langkah kerja Penghasilan projek • Menentukan projek disediakan dengan jelas dalam kad kerja berpandukan kad kerja (Cadangan peruntukan • Membaca lukisan projek Penerangan nama dan fungsi alatan masa ialah 5 minggu) tangan yang berkaitan • Mengenal pasti alatana. Mereka bentuk dan tangan Contoh bahan kitar semula seperti betel menghasllkan projek • Menentukan jenis bahan minuman plastik, kadbod, polisterin, gabungan kayu dengan dan kuantiti bahan kltar semula bukan straw minuman, batang ais krini, dan lidi • Mengukur, menanda dan sate logam memotong bahan projek • Memasang komponen Membuat projek berpandukan kad kerja projek yang disediakan Membuat kemasan Cadangan bahan untuk kemasan ialah cat sembur, foil aluminium atau kertas hiasan Aras 2 • Mereka bentuk dan membuat projek Murid perlu mengamalkan langkah berdasarkan minat murid keselamatan semasa menggunakan cat sembur. Gunakan topeng hidung. Contoh projek ialah bekas pensel, tabung wang dan bekas bunga Persembahan hasil projek BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARANOUM 15
 16. 16. SUKATAN PELAJARAN TOPIK 11.4 Elektrlk dan Elektronik (Cadangan peruntukan masa ialah 4 minggu) Aras 1a. Penghasilan projek elektrik • Mengenal pasti nama, Komponen yang digunakan ialah mental, fungsi dan Komponen sel yang digunakan ialah simbol komponen mental, sel kering 1.5 V, suis dan buzer simbol komponen kering 1.5 V, suis Penerangan fungsi alatan seperti skru dan buzer rata, Philips, penjalur wayar dan playar muncung tirus • Mengenal pasti alatan tangan • Membuat penyambungan litar • Mengenal pasti litar siri Catalan : Mentol "L 1 dan L 2 boleh digantikan dan litar selari dengan buzer ( simbol buzer =G ) • .Membezakan diantara litar siri dan litar Memerhati perbezaan kecerahan pada selari mantol atau mendengar kekuatan bunyi buzer Aras 2 Penerangan fungsi alatan seperti pemutar skru rata, philips, penjalur wayar • Membaca dan dan playar muncung tirus menterjemah lukisan litar Tunjuk cara mengukur, memotong dan menjalur wayar dengan menggunakan • Memilih alatan, bahan dan alatan tangan komponen • Mengukur, memotong, Contoh projek ialah lampu suluh, lampu membentuk dan meja dan lampu hiasan • Memintal dan mengikat wayar pada tamatan komponen • .Menguji litar • .Membuat kemasan1.5 Baik pulih dan Penyenggaraan Bahan dan agen pembersih seperti (Cadangan peruntukan minyak tanah, thinner, minyak pelincir masa ialah 1 minggu ) Aras 1 dan sabuna. Penyenggaraan Alatan • Mengenal pasti bahan dan Alatan tangan yang berkaitan seperti tangan agen pembersih playar gabung, playar muncung tirus, gergaji, pemutar skru, gunting, dan penjalur wayar • Membersih alatan tangan Kerja pembersihan dan penjagaan berus • Meminyak untuk tujuan cat yang telah digunakan perlu juga diberi perlindungan dan penekanan oleh guru selepas kerja perlinciran praktikal. • Menyimpan alatan tangan Menjalankan aktiviti menyenggara alatan16 OUM
 17. 17. TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN tangan BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Tanaman Hiasan dibahagikan kepada1.6 Tanaman Hlasan Aras 1 beberapa kumpulan mengikut kegunaan bentuk den ciri pertumbuhan: pokok (Cadangan peruntukan • Mengenal beberapa jenis naungan, pokok hiasan,pokok renek, masa ialah 8 minggu ) tanaman hiasan pokok menjalar dan memanjat, pokok palma, pokok kaktus, rumput dan bungaa. Pengenalan semusim Tumpuan diberi kepada penanaman bunga semusim Mempamerkan beberapa contoh pokok bunga semusimb. Pemllihan biji benih Aras 1 Mempamerkan beberapa contoh biji • Memilih bijih benih pokok benih pokok bunga semusim seperti bunga semusim balung ayam , marigold, keembong, bunga butang dan zinnia • Menyedia medium semaian Medium semaian daripada campuran tanah,bahan organik den pasir dengan • Menyemai biji benih nisbah 2:1:1 pokok bunga semusim Tunjuk cara menyemai biji benih bunga semusim Membincangkan sifat-sifat biji benih yang Aras 2 berkualiti seperti cukup matang, bernas, bebas daripada serangga perosak dan • Membincangkan sifat biji penyakit benih yangc. Penanaman Aras 1 Menunjukkan contoh bekas tanaman  Mengenal dan memilih seperti pasu, beg politena dan bekas lain bekas tanaman (bahan guna semula)  .Menyediakan bekas Tunjuk cara membersih, menutup lubang saliran dan memasukan medium penanaman penanaman  Menyediakan medium Tunjuk cara menyediakan medium penanaman penanaman John Innes Potting Mixture dengan nisbah 3: 2 : 1  Mengubah anak pokok ke Tunjuk cara menanam anak pokok bunga dalam bekas semusim dalam bekas Murid menanam anak pokok tanaman hiasan di dalam bekas secara kumpulan Tunjuk cara penyediaan batasOUM 17
 18. 18. SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 Murid melakukan kerja penyediaan batas di dalam kumpulan seperti membersih kawasan dan menggembur tanah Aras 2 membina batas dan pembajaan asas  Menyediakan batas penanaman tanaman Tunjuk cara menanam anak pokok hiasan Murid menanam anak pokok di batas * Menanam anak secara kumpulan pokok tanaman hiasand. Penjagaan Aras 1 Tunjuk cara penjagaan pokok bunga  Menjaga tanaman hiasan dalam bekas hiasan Aras 2 Murid menjaga tanaman hiasan secara kumpulan sepertl menyiram, merumput,  Menjaga tanaman hiasan menggembur tanah, membaja dan di batas memangkas Tunjuk cara penggunaan alat perkebunan seperti cangkul, tajak, dan pencakar Murid menjaga tanaman hiasan di batas secara berkumpulan Aras 1 Kumpulan sasaran terbahagi kepada murid dan guru2. Perniagaan dan Keusahawanan • Mengumpul maklumat barang keperluan, Kajian melalui pemerhatian, temu bual kesukaan dan yang dan guru2.1 Barang Jualan mampu dibeli oleh murid dan guru Maklumat seperti pendapatan, jantina (Cadangan peruntukan dan umur digunakan dalam kajian masa ialah 2 minggu) • Mengkelas barang mengikut keperluan, Borang soal selidik disediakan oleh gurua. Kumpulan sasaran kesukaan dan yang mampu dibeli murid dan gurub. Jenls barang yang Aras 1 sesual dljual Membuat senarai jenis barang yang • Menyenarai jenis barang yang boleh dijual kepada boleh dijual kepada murid dan guru murid dan guru berdasarkan analisis kajian Aras 2 Senarai barang dibuat dengan • Membuat keputusan menggunakan Lembaran pengurusan barang yang boleh dijual grafik kepada murid dan guru18 OUM
 19. 19. TOPIK 1 SUKATAN PELAJARANc. Sumber bekalan Aras 1 Mengumpul maklumat dan memilih pembekal berdasarkan: Mengumpul maklumat cara - Harga mendapatkan bekalan - Kualiti barang - Syarat jualan. - Pengangkutan dan jarak • Memilih pembekal - Baleh dipercayai (reputasi)2.2 Merancang dan menyediakan jualan (Cadangan peruntukan Aras 1 masa ialah 2 minggu) Maklumat dalam rancangan jualan : • Mengenal pasti cara - Modala. Membuat rancangan jualan mendapatkan modal - Barang - Kuantiti - Pembekal • Menyediakan maklumat - Cara jualan barang jualan - Lokasi • Membuat rancangan Memberi latihan menetapkan harga jualan jualan • Menyediakan jadual Harga jualan = harga belian + untung kerjab. Menyediakan barang jualan Pecah pukal barang untuk jualan iaitu Aras 1 menyukat dan menimbang barang dalam unit kecil • Menyediakan barang jualan Tujuan membungkus : - daya tarikan Aras 2 - keselamtan - membeza dengan barangan lain • Menentukan tujuan membungkus dan Melabel maklumat barang melabel2.3 Mempromosl Jualan Promosi bermaksud usaha penjual memperkenalkan sesuatu barangan (Cadangan peruntukan Aras 1 masa ialah 1 minggu) Tujuan promosi : . menyebarkan maklumat barangan  Menyatakan maksud dana. Promosl melalui . menimbulkan minat terhadap barangan tujuan promosi pembungkusan Ciri bungkusan yang menarik dari segi : .  Menerangkan ciri - bentuk bungkusan yang sesuai - rupa untuk promosi - warna - sesuai dengan jenis barang - tahan lama - mudah dibawa. - mengingatkan pelanggan - meluaskan pasaran baranganOUM 19
 20. 20. SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 Membungkus barang untuk Menunjukkan pelbagai contoh tujuan promosi pembungkusan Hubungkaitkan aktiviti pecah pukal dengan pembungkusan Aras 2 Murid membawa pelbagai jenis  Membanding beza pembungkusan bungkusan yang menarik dan kurang menarik Aras 3 • Menilai Mengadakan pertandingan membuat pembungkusan yang pembungkusan dan murid menilai hasilnya. dihasilkan untuk tujuan promosi2.4 Mengurus Jualan Aktiviti simulasi melayan pelanggan (Cadangan peruntukan Aras 1 masa ialah 1 minggu) Mengira jumlah harga barang dan wang Menunjukkan cara layanan bakia. Melayan pelanggan yang baik dan cekap Layanan baik terhadap pelanggan : Mengira dengan cepat dan - mengambil hati pembeli tepat - jujur - peramah Aras 2 - menghormati Membuat inferens etika - menghargai pelanggan jualan Etika penjual - jujur - adil - menepati masa dan janji Projek jualan sebenar2.5 Merekod Jualan Aras 1 Merekod barang jualan dalam kad (Cadangan peruntukan inventori  Merekod barang jualan masa ialah 2 minggu) Latihan mengisi kad inventori  Mengira baki baranga. Merekod barang jualan Merekod pendapatan dan perbelanjaan Aras 1 jualan dalam borang yang disediakanb. Merekod pendapatan dan  Menyediakan rekod Latihan mengira untung atau rugi perbelanjaan pendapatan dan perbelanjaan jualan Untung atau rugi = jualan - belian Aras 1c. Mengira untung atau rugi  Mengira untung atau rugi20 OUM
 21. 21. TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN Jadual 1.2 : Huraian Sukatan Pelajaran KH Tahun Empat. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH TAHUN LIMA Jadual 1.3 menunjukkan huraian sukatan pelajaran KHSR yang memperincikan bidang pembelajaran, hasil pembelajaran dan cadangan aktiviti pembelajaran bagi tahun lima. BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Bidang Pembelajaran : Alatan tangan yang digunakan seperti 1. Reka Bentuk dan gandin plastik, tukul kecil dan set pemutar Teknologi skru kecil. Aras 1 1.2 Kreativltl dan Membaca dan memahami manual Reka Cipta  Mengenal pasti alatan tangan Menyimpan kit model secara tersusun  Membuka dan mengenal dan selamat. (Cadangan peruntukan pasti komponen masa ialah 7 minggu )  Menyatakan fungsi Contoh kit model ialah kit model robot, komponen jentolak, kereta, motosikal, dan keretab. b. Kajlan reka bentuk dan  Memasang semula kit kabel kefungslan produk model (Cadangan peruntukan masa ialah 3 minggu ) Aras 2Iv. I iv. Membuka dan memasang  .Menerangkan kefungsian kit model sistem pergerakan kit model Aras 3  Membuka dan Contoh kit model ialah robot berkaki 6, memasang kit model untuk kereta kawalan jauh menerangkan kefungsian produk yang lebih Kajian reka bentuk dari aspek bahan, mencabar warna, binaan dan keupayaan.  Mengkaji reka bentuk kit model C Penyelesalan masalah (Cadangan peruntukan mass Contoh projek eksperimenal ialah : Aras 1 ialah 3 minggu ) • Mengenal pasti masalah - Menarik bats dengan tisu i. Pencetusan dan penjanaan - Membuat jambatan menggunakan straw OUM 21
 22. 22. SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Idea kreatif melalui projek • Menjana idea kreatif bagi minuman yang boleh menampung eksperimental menyelesaikan masalah beban - Menjatuhkan telur tanpa pecah pad a • Membuat catatan dan ketinggian tertentu lakaran ii. Menterjemah idea kepada bentuk 3D Projek eksperimental boleh juga merujuk Aras 1 kepada pengalaman murid pelajar seperti • Memilih lakaran akhir menaikkan layang-Iayang. projek eksperimental Projek ekperimental menggunakan bahan • Merancang pembinaan yang mudah diperolehiil. Iii. Membina dan projek mempersembahkan projek eksperimental Aras 1 Murid mencatat idea-idea baru daripada • Membina projek persembahan. eksperimentaliv. iv. Membina dan Menyimpan maklumat dalam buku idea mempersembahkan projek Aras 1 • Membuat persembahan hasil binaan secara lisan d. Pendokumentasian Aras 1 (Cadangan peruntukan  Menyatakan keperluan masa ialah 1 minggu) pendokumentasian dalam buku idea  Mengumpul dan merekod maklumat  Membuat buku idea Aras 1 1.3 Reka Bentuk dan Penghasilan Projek • Menentukan projek Lukisan projek dan langkah kerja berpandukan kad kerja disediakan dengan jelas dalam kad kerja (Cadangan peruntukan masa ialah 5 minggu) • Membaca lukisan projek Penerangan nama dan fungsi alatan a. Mereka bentuk dan tangan yang berkaitan • Mengenal pasti alatan menghasilkan projek tangan berasaskan logam dan Contoh bahan kitar semula logam tin bahan kitar semula • Menentukan jenis bahan aluminium, zink dan wajar dan kuantiti Membuat projek berpandukan kad kerja • Mengukur, menanda dan yang disediakan memotong bahan projek Tunjuk cara memaku dan memasang skru • Membuat kemasan Cadangan bahan kemasan seperti cat sembur dan pelekat bergambar 22 OUM
 23. 23. TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Contoh projek: Bekas serbaguna Penyangkut serbaguna Perbincangan atau sumbangansaran tentang cara perlupusan sisa yang betul Penerangan penggunaan bahan kitar Aras 2 semula adalah bertujuan untuk mengelakkan pembaziran, mengurangkan • Mereka bentuk dan kos, mesra alam dan mengekalkan membuat projek sumber alam. berdasarkan minat Perbincangan tentang faktor kesihatan dan keselamatan semasa memilih bahan dan membina projek1.4 Elektrik dan Elektronik Aras 1 (Cadangan peruntukan Komponen yang digunakan adalah seperti masa ialah 4 minggu) • Mengenal pasti nama, LED, perintang tetap, perintang boleh fungsi dan simbol laras dan motor arus terus. a. Penghasilan projek komponen elektrik elektronik • Membaca dan memahami litar skematik • Membuat litar penyambungan litar Bahan tambahan yang digunakan ialah Aras 2 bongkah penyambung • Membaca dan Catatan: menterjemah litar projek LED 1 dan LED 2 boleh digantikan dengan motor arus terus • Memilih alatan, bahan dan komponen Memerhati kecerahan LED atau kelajuan pusingan motor yang dihubungkaitkan • Mengukur, memotong dan menjalur wayar dengan perintang boleh laras. • Memasang komponen Penggunaan alatan tangan yang betul mengikut litar projek dan selamat perlu diberi penekanan • Menguji litar projek dan membuat pembaikan1.5 Baik pulih dan Aras 1 Contoh bahagian yang perlu disenggara Penyelenggaraan • Mengenal pasti bahagian ialah seperti engsel pintu dan kerangka bangunan yang perlu tingkap (Cadangan peruntukan disenggaraOUM 23
 24. 24. SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN masa ialah 1 minggu) • Memilih bahan pembersih Bahan pembersih yang terlibat seperti a. Penyenggaraan kertas las, bulu keluli, berus dawai dan bahagian bangunan • Membersih dan minyak. meminyak bahagian bergerak pada pintu dan Cara menyimpan baki bahan pembersih tingkap perlu diberi penekanan.1.6 Jahitan Aras 1 Guru mengenalkan alat dan bahan jahitan seperti jarum tangan (no. 7 – 9), gunting (Cadangan peruntukan • Mengenal pasti alatan fabrik (saiz 20 cm), benang (no 40/50), masa ialah 2 minggu) dan bahan jahitan penetas jahitan, jarum peniti dan pita ukur. a. Membaiki pakaian • Menyata kegunaan alatan jahitan Bahan dan alatan jahitan disediakan oleh guru. Guru menerangkan kegunaan alatan • Menyatakan kegunaan jahitan. jahitan asas Mata jahitan asas ini boleh digunakan untuk membaiki pakaian • Mengenal pasti mata jahitan asas Mata jahitan asas seperti jeljur halus, jahit kia, jahit sembat dan jahit lilit. Tunjuk cara menjahit mata jahitan asas. Murid menjahit contoh mata jahitan asas pada perca fabrik. • Menyatakan kegunaan Guru boleh menggunakan carta jahitan kancing asas sebagai panduan. Kancing digunakan untuk merapatkan belah pada pakaian dan dijahit pada dua • Mengenal pasti jenis lapisan fabrik kancing Guru mengenalkan jenis kancing seperti butang, cangkuk dan palang • Mengenal pasti mata jahitan untuk menjahit kancing Mata jahitan untuk menjahit kancing seperti jahit lilit kemas dan jahit lubang butang. • Menjahit butang, cangkuk Mempamerkan contoh mata jahitan untuk dan palang yang menjahit kancing tertanggal pada pakaian Tunjuk cara menjahit butang, cangkuk dan palang yang tertanggal Aras 2 Murid menjahit butang, cangkuk dan • Menyatakan maksud kelim palang pada fabric24 OUM
 25. 25. TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Kelim adalah cantuman dua atau lebih • Mengenal pasti bahagian kepingan fabric yang dijahit dengan pakaian yang meretas jahitan tangan atau mesin pada kelim Kelim biasanya terdapat di bahagian rusuk, bahu dan tepi seluar atau kain sarung Murid mengenal pasti bahagian pakaian • Memilih mata jahitan yang merentas untuk membaiki kelim yang meretas Murid memilih mata jahitan asas yang sesuai untuk membaiki kelim yang meretas Mempamerkan contoh mata jahitan untuk • Menjahit kelim yang membaiki kelim yang meretas meretas pada pakaian Tunjuk cara menjahit kelim yang meretas pada rusuk, bahu, tepi seluar atau sarung dengan menggunakan mata jahitan jelujur halus atau jahit kia • Menyatakan maksud Kelepet adalah penyudah tepi yang dibuat kelepet untuk mengemas tepi lurus atau tepi melengkung pada pakaian atau artikel. Kelepet biasanya terdapat di hujung kaki seluar, hujung lengan, bawah blaus dan tepi artikel. Murid mengenal pasti bahagian kelepet • Mengenal pasti bahagian yang meretas. kelepet yang meretas Murid memilih mata jahitan yang sesuai pada pakaian untuk membaiki kelepet yang meretas. • Memilih mata jahitan Mempamerkan contoh jahitan yang biasa untuk membaiki kelepet digunakan untuk membaiki kelepet seperti yang meretas pada silang pangkah dan sembat susup. pakaian Tunjuk cara menjahit kelepet yang meretas menggunakan mata jahitan • Menjahit kelepet yang silang pangkah dan sembat susup. meretas pada pakaian Murid menjahit kelepet yang meretas.1.7 Ikan Hiasan Aras 1 Murid menyebut dan melabelkan bahagian luar ikan hiasan. (Cadangan peruntukan • Mengenal dan melabel masa ialah 8 minggu) bahagian luar ikan Mempamerkan beberapa spesis ikan hiasan menggunakan gambar foto atau a. Pengenalan spesimen sebenar. • Menyenarai spesis ikan hiasan tropikaOUM 25
 26. 26. SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Beberapa spesis ikan hiasan tropika yang biasa dipelihara dan mudah didapati ialah Guppy, Swordtail, Discus, Angerfish, Tiger Barb, Molly, Gourami, Ikan pelaga, Cichild, Oscar, Kaloi, Kelisa, Belida, Tetra, Mas dan Koi Kap. Ikan hiasan ialah ikan yang dipelihara Aras 2 dalam bekas atau kolam untuk mengindahkan ruang, memberi • Menyata sebab dan ketenangan dan menghayati alam tujuan memelihara ikan akuatik. hiasan. Ciri istimewa pada ikan hiasan ialah pada warna, sisik, saiz, pergerakan, bentuk Aras 3 badan, sirip, cara makan, jantina dan cara pembiakan. • Menyenaraikan ikan beberapa ciri istimewa pada ikan hiasan. Aras 1 Faktor pemilihan ikan hiasan untuk b. Penyediaan bekas dipelihara; • Memilih iakan hiasan - keseuaian bekas untuk dipelihara - habitat dan sifat ikan - mudah dipelihara - boleh bercampur dengan jenis ikan lain - tahan terhadap perubahan mutu air - tahan terhadap serangan penyakit Teknik memasukan ikan hiasan ke dalam bekas/kolam - letakkan beg ikan hiasan ke dalam akuarium / kolam selama 20 hingga 30 minit - masukkan sedikit air akuarium / kolam ke dalam beg plastik Aras 2 - biarkan ikan keluar bersama iar • Mengenal dan memilih daripada beg plastik. tumbuhan akuatik atau tiruan Pemilihan aksesori bergantung kepada spesis ikan yang hendak dipelihara. Aksesori akuarium asas ialah pam dan • Menanam tumbuhan penapis. akuatik dalam akuarium Aksesori tambahan ialah seperti batu, pasirt, tumbuhan akuatik, kayu buruk, poster, model dan lampu akuarium. • Memilih akuarium / bekas dan aksesori Panduan menyedia dan menghias akuarium; - letakkan akuarium di lokasi pilihan, • Menyedia dan menghias pastikan ada pendawaian elektrik dan akuarium bekalan air.26 OUM
 27. 27. TOPIK 1 SUKATAN PELAJARANBIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN - membersih dan bilas bahan hiasan seperti kayu, pasir dan batu. - letakkan arang diaktifkan dan gegalang bio di dasar akuarium - memasukkan batu, pasir dan kayu buruk tanamkan tumbuhan akuatik / tiruan. - masukkan penapis dalaman dan letakkan pada dinding tangki akuarium. - masukkan air yang telah dinyah klorin • Memasukkan ikan hiasan ke dalam akuarium ke dalam akuarium / - hidupkan penapisan dalaman dan bekas. nyalakan lampu - masukkan ikan hiasan yang dipilih c. Pengurusan Aras 1 Mempamerkan contoh makanan ikan hiasan • Mengenal dan memilih Jenis makanan ikan hiasan yang terdapat jenis makanan ikan dalam pasaran iaitu makanan hidup hiasan (plankton, rumpair, Moina, Artemia, Udang gantung, Ikan peacock, larva, serangga dan cacing) • Mengenal pasti jenis makanan yang sesuai Makanan kering (kepingan/emping, pellet, mengikut spesis ikan tablet) dan makanan ramuan khas (mengikut jenis ikan) • Menyatakan kekerapan Ikan hiasan diberi makan 3 kali sehari dan memberi makanan (pagi, tengah hari dan lewat petang) ikan hiasan dengan kadar yang disyorkan. Mengukur kualiti air seperti nilai pH, • Mengenal pasti Amonia, Oksigen terlarut dan Karbon kandungan mutu air dioksida. • Melakukan kerja Pelbagaikan jenis makanan, elakkan pembersihan bekas, memberi makanan yang berlebihan dan menukar air dan mencuci tercemar. penapis. Mengasingkan ikan berpenyakit dan • Mengenal pasti simpton mengamalkan langkah kebersihan penyakit biasa pada ikan hiasan. Aktiviti mencegah dan rawatan penyakit ikan seperti memasukkan garam atau • Mencegah dan merawat larutan berubat. penyakit ikan hiasan Lihat lampiran – penyakit biasa ikan hiasan dan rawatan. Aras 2 • Menjaga tumbuhan Peralatan untuk bekalan karbon dioksida akuatik dalam akuariumOUM 27
 28. 28. SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN khusus untuk penggunaan di dalam akuarium adalah seperti; - tangki silinder gas karbon dioksida, alat penyukat tekanan dan alat mengawal pengeluaran karbon dioksida. Nota: • Memberi bekalan karbon Murid memlihara ikan hiasan dalam dioksida kepada kumpulan tumbuhan akuatik dalam akuarium Memadai dengan 2-3 kumpulan untuk satu kelas. Menyediakan jadual kerja penjagaan dan penyelenggaraan sepanjang tahun untuk pelajar. Panduan menternak ikan hiasan boleh didapati daripada Pusat Penyelidikan Perikanan Air Tawar, Jabatan Perikanan Malaysia.2.0 Perniagaan dan Keusahawanan 2.2 Merancang dan Aras 1 Menyediakan Jualan Menetapkan cara menghasilkan barang • Mengenal pasti cara (Cadangan peruntukan jualan menghasilkan barang masa ialah 2 minggu) yang akan dijual Membuat rancangan jualan dan jadual a. Membuat Rancangan • Menentukan barang kerja Jualan jualan Cara menjual: • Merancang cara jualan Berjaja, bergerai, berkedai • Membuat rancangan Sediakan borang rancangan jualan jualan • Menyediakan jadual kerja Membuat barang jualan Aras 1 Contoh: beg kertas, penanda buku, popia, b. Menyediakan Barang rojak buah dan air minuman • Menghasilkan barang Jualan yang hendak dijual Menghasilkan dan mengubahsuai barang Aras 2 jualan: Contoh: pisang ----pisang goreng • Mengubahsuai barang Roti -------- sandwic yang hendak dijual28 OUM
 29. 29. TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN2.3 Mempromosi Jualan Aras 1 Maklumat yang perlu ada dalam poster ialah barangan, tempat, tarikh, masa dan (Cadangan peruntukan • Mengenal pasti maklumat harga masa 2 minggu) yang perlu ada dalam Ciri poster yang baik; poster Reka bentuk yang menarik dan kreatif a. Promosi melalui poster dari segi pemilihan perkataan, warna dan • Mengenal pasti ciri poster saiz huruf yang sesuai yang baik Aras 2 Membuat poster berpandukan barang • Menghasilkan poster yang dihasilkan dan tempat poster untuk mempromosi dipamerkan barang 2.4 Mengurus Jualan (Cadangan peruntukan Aras 1 Aktiviti sumbangsaran cara mendapatkan masa 2 minggu) pesanan, • Menyenaraikan cara a. Mendapatkan Pesanan Contoh: cara mendapatkan pasaran untuk mendapatkan pesanan melalui telefon, e-mail, borang pesanan dan majalah perniagaan. • Memilih cara yang sesuai Cara mendapatkan pesanan hendaklah untuk mendapatkan sesuai dengan barang, tempat, masa dan pesanan kemudahan yang ada Aras 2 Mengambil bahagian dalam projek • Mendapatkan pesanan sebenar di sekolah seperti hari kantin dan sukan.2.5 Mengurus Perbelanjaan Diri (Cadangan peruntukan masa Aras 1 Perbincangan mengenai sumber ialah 2 minggu) pendapatan • Mengenal pasti sumber a. Merekod pendapatan pendapatan dan perbelanjaan Sumber pendapatan boleh diperolehi • Menyediakan rekod daripada pemberian wang saku, pendapatan dan mengambil upah, menjual barang perbelanjaan terpakai, menghasil dan menjual barang, mengubahsuai dan menambah nilai serta menjual barang. Aras 1 Membuat pilihan perbelanjaan b. Merancang • Menentukan cara perbelanjaan berbelanja Membuat senarai belanjawan diri Merekod dalam borang yang disediakan • Membuat belanjawan diriOUM 29
 30. 30. SUKATAN PELAJARAN TOPIK 1 BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Cara menabung: • Menentukan cara Menyimpan dalam tabung menabung Menyimpan dalam bank Latihan mengisi borang simpanan bank Jadual 1.3 : Huraian Sukatan Pelajaran KH Tahun Lima.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUPSEKOLAH RENDAH TAHUN ENAMJadual 1.4 menunjukkan huraian sukatan pelajaran KHSR yang memperincikan bidangpembelajaran, hasil pembelajaran dan cadangan aktiviti pembelajaran bagi tahun enam. BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARANBidang Pembelajaran:1. Reka Bentuk dan Teknologi 1.2 Kreativiti dan Reka Cipta (Cadangan peruntukan masa ialah 6 minggu) Aras 1 • Mengenal pasti masalah Perbincangan mengenai tujuan membinad. Penghasilan Projek projek Reka Cipta • Mengumpul maklumat • Menyelesaikan masalah Menjalankan pemerhatian, temubual dan kaedah lain bagi mendapatkan maklumat melalui lakaran Lakaran ialah lukisan kasar tentang • Memilih lakaran yang objek yang dilukis paling sesuai Lukisan projek ialah lukisan yang • Merancang dan mempunyai dimensi tinggi, lebar dan menyediakan lukisan panjang projek Pemilihan alatan dan bahan yang • Menyediakan alatan dan bersesuaian. bahan Penggunaan bahan kitar semula • Membina projek digalakkan • Membuat kemasan • Menguji kefungsian Sesi persembahan dan kritik diadakan projek dan membuat pembaikan Aras 1e. Pendokumentasian Mengumpul dan menyimpan maklumat30 OUM
 31. 31. TOPIK 1 SUKATAN PELAJARAN BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN • Mengumpul dan merekod dari aspek pernyataan masalah, lakaran (Cadangan peruntukan idea, pemilihan lakaran, penjelasan masa ialah 1 minggu ) maklumat ciptaan dan anggaran kos Perbincangan kekuatan dan kelemahan • Membuat Buku Idea projek BIDANG / UNIT / TAJUK CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN1.4 Elektrik dan Elektronik (Cadangan peruntukan Aras 1 masa ialah 5 minggu ) Contoh projek ialah penguji keterusan litar • Membaca danb. Penghasilan projek menterjemah litar projek elektronik • Memilih alatan, bahan dan komponen • Mengukur, memotong dan menjalur wayar • Memasang komponen Komponen yang digunakan ialah LED, mengikut litar projek perintang tetap dan bateri • Menguji litar projek dan Bahan digunakan ialah bongkah membuat pembaikan penyambung, pemegang bateri dan klip buaya. PERINGATAN : Jangan membuat pengujian pada sumber bekalan arus ulang alik 240V Aras 2 Menyediakan beberapa contoh pengalir dan penebat . • Menguji beberapa bahan pengalir dan penebat Contoh bahan pengalir ialah aluminium, kuprum dan air. Contoh bahan penebat ialah kayu, Aras 3 plastik ,kaca dan asbestos. • Membuat projek elektrik Membuat projek menggunakan set dan elektronik pengelip Menyenggara dan baik pulih pam basikal1.5 Baik pulih dan Aras 1 dan bahagian basikal seperti loceng dan penyenggaraan brek basikal • Mengenal pasti bahagianOUM 31

×