• Like
Unitat5
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Published

 

Published in Business , Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
1,571
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4

Actions

Shares
Downloads
52
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. UNITAT DIDÀCTICA 5 RECURSOS HUMANS
 • 2. OBJECTIUS
  • Reconèixer la importància dels recursos humans en l’empresa i de les tasques pròpies de la gestió de personal, de manera que es puguin dur a terme de forma eficient.
  • Descriure les diferents fases del procés de selecció de personal, de manera que es pugui dur a terme de la forma més convenient.
  • Analitzar els principals documents administratius relacionats amb la gestió del personal d’una empresa de manera que es puguin emplenar.
  • Valorar la importància de la motivació i la formació dels treballadors per a un correcte funcionament de l’empresa.
  • Analitzar els possibles conflictes d’interessos entre empresaris i treballadors, i entre les diferents àrees funcionals de l’empresa, com també les vies de negociació, amb l’objectiu d’assolir unes bones relacions entre tots.
 • 3. Competències
  • Competències específiques
  • Competència en gestió i organització
  •  Adquirir i desenvolupar capacitats de planificació, organització, coordinació i control que permetin prendre decisions empresarials adients per tal d’arribar a un objectiu concret.
  •  Aplicar els coneixements adquirits en els diferents àmbits de l’empresa al món empresarial i a la societat en general.
  • .
 • 4. Competències
  • Competències generals
  • Competència comunicativa
  •  Comunicar-se de manera efectiva i amb assertivitat en l’entorn laboral i com a ciutadà.
  • Competència en recerca
  •  Analitzar les diferents àrees d’activitat, les relacions internes i el funcionament global de les empreses.
  • Competència personal i interpersonal
  •  Utilitzar els aprenentatges i comprendre la necessitat d’una formació permanent en el món empresarial.
 • 5. 1.Objectius del Departament de Recursos Humans
  • Introducció
  • Principal actiu de les empreses són els Recursos Humans dels que disposa
  • Definició àrea de Recursos Humans : s’encarrega de tot el que té relació amb la planificació, organització, gestió i control del personal al servei de l’empresa
  • Objectius de l’àrea:
  • Que els membres es sentin motivats
  • Fer correctament els tràmits de la gestió del personal
  • Garantir un sistema de comunicació que permetin que les instruccions arribin correctament (amb el mínim cost) així com els resultats en els seus superiors per realitzar correctament el control.
 • 6. 1.Objectius del Departament de Recursos Humans
  • 1.1 La motivació dels treballadors
  • Tots els components de l’empresa contribueixen a la seva bona marxa, a canvi esperen una compensació, que pot ser de moltes maneres.
  • Els treballadors se senten motivats si:
  • Aconsegueixen satisfer les seves necessitats
  • Observen la seva pròpia participació en les activitats de l’empresa
  • Una de les teories més famoses sobre motivació és la de Maslow.
  • Mi Rincón Pedagógico!!!: Anuncio de Repsol Diesel ( piramide de Maslow )
  • YouTube - Spot Repsol Pirámide de Maslow
 • 7. 1.Objectius del Departament de Recursos Humans PIRÀMIDE DE MASLOW NECESSITATS FISIOLÒGIQUES SEGURETAT NECESSITATS SOCIALS ESTIMA AUTO REALITZACIÓ
 • 8. 1.Objectius del Departament de Recursos Humans
  • Quins factors influeixen sobre la motivació?
  • Retribució econòmica
  • Participar en el objectius
  • Integració en l’equip de treball
  • Expectatives de promoció
  • Reconeixement per part dels directius del mèrit de la tasca ben feta
  • Accés a programes de formació en l’empresa
  • Importància i responsabilitat de la tasca efectuada
  • Informació sobre els resultats de la tasca efectuada
  • Varietat de les tasques
  • Adaptació de la tasca als interessos de qui la fa.
 • 9. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans FUNCIONS PLANIFICACIÓ ORGANITZACIÓ GESTIÓ CONTROL * DETERMINACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA PLANTILLA * SELECCIÓ
  • VALORACIÓ DEL LLOC I RETRIBUCIÓ
  • DESENVOLUPAMENT DE RECURSOS HUMANS
  • ADMINISTRCIÓ DE RECURSOS HUMANS
  • RELACIONS LABORALS
  • SERVEIS SOCIALS
  * AVALUACIÓ I CONTROL DEL DESENVOLUPAMENT
 • 10. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
  • 2.1. Organització dels recursos humans
  • L’èxit de l’empresa, entre d’altres motius serà degut a la correcta organització dels recursos humans, tant dels directius com dels treballadors.
  • Dins del departament cal:
  • Definir correctament les tasques que ha de fer cada persona o grup de persones i els objectius que ha d’assolir
  • Assignar cada persona al lloc més adequat a la seva capacitat
  • Establir la relació que ha d’existir entre els diversos grups i coordinar-los
 • 11. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans 2.2 CAPTACIÓ I SELECCIÓ DEL PERSONAL FASES ANALITZAR CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL DETERMINAR LES CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA QUE L’HA D’OCUPAR COMPROVAR SI EN L’EMPRESA EXISTEIXEN PERSONES AMB LES CARACTERÍSTIQUES I QUE PUGUIN COBRIR-LO NO SI ANALITZAR LA NORMATIVA EXISTENT INICIAR PROCÉS DE SELECCIÓ COBRIR EL LLOC AMB EL PERSONAL, REBENT FORMACIÓ DESPRÉS DE LA SELECCIÓ, FORMACIÓ
 • 12. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
  • CAPTACIÓ
  • Interna
  • Externa
  Borses d’ocupació Servei d’Ocupació de Catalunya Empreses de selecció de personal Agències de col..locació Empreses de Treball Temporal (ETT) Anuncis Coneixences
 • 13. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
  • SELECCIÓ
  • Preselecció: Currículum Vitae
  • Selecció
  • TEST PSICOTÈCNICS:
  • Aptituds
  • Intel.ligència
  • personalitat
  * PROVES PROFESSIONALS * ENTREVISTA
 • 14. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
  • 2.3 La gestió de recursos humans per competències
  • Nova forma d’entendre la gestió (aconseguir que es realitzin les tasques) dels recursos humans.
  • Es defineix el lloc de treball a partir dels comportaments observables de les persones que els desenvolupen amb eficiència, i després es determinen quines competències haurà de tenir.
  • Definició de competència : és una capacitat necessària per a fer una feina de manera eficaç i produir rendiments excel·lents en una organització.
 • 15. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
  • Aspectes a tenir en compte per definir una competència:
  • Saber: coneixements que la persona ha de tenir
  • Saber fer: habilitats necessàries per a posar els coneixements en pràctica
  • Saber estar: conjunt d’aptituds que permeten la integració en l’entorn organitzacional o social
  • Voler fer: motivacions de la persona per a fer les seves tasques amb eficiència i afany de millorar en aquestes tasques
  • L’estructura organitzacional de l’empresa ha de ser favorable al desenvolupament de les competències.
 • 16. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
  • 2.4 La formació del personal
  • Els objectius són:
  • Augmentar la polivalència
  • Permetre la promoció
  • Augmentar la productivitat i creativitat
  • Facilitat el desenvolupament personal
  • Sensibilitzar per aspectes com la qualitat o el treball en equip.
  • Fases de la política de formació:
  • Detectar i identificar quines són les necessitats
  • Confeccionar una llista de les necessitats
  • Elaborar un Pla de Formació
  Programa Tipologia d’empleats Lloc i durada de la formació Pressupost Informació interessats Executar l’activitat Avaluar els resultats
 • 17. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
  • 2.5 Contractació
  • Definició de contracte: és un acord entre dues persones pel qual una d’elles, el treballador, es compromet a prestar determinats serveis sota la direcció de l’altra, l’empresa, del qual rep en canvi una retribució. Pot ser de paraula o per escrit.
  • El contracte de treball comporta drets i obligacions per l’empresari i pel treballador.
 • 18. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
  • L’empresari ha de:
  • Proporcionar al treballador ocupació efectiva d’acord amb la seva categoria
  • Oferir al treballador la formació adequada
  • Prendre mesures per a evitar qualsevol discriminació
  • Posar en marxa mesures de protecció de riscos laborals
  • Respectar el dret a la intimitat del treballador
  • Pagar puntualment el salari
  • Complir les altres obligacions que constin en el contracte
  • tornar
 • 19. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
  • El treballador ha de:
  • Atendre les obligacions del lloc de treball amb bona fe i diligència
  • Respectar les mesures de seguretat i higiene que s’adoptin
  • Executar les ordres i instruccions de l’empresari relacionades amb l’exercici de la seva funció
  • No fer la competència a l’empresa desenvolupant la mateixa activitat en una altra empresa o pel seu compte
  • Contribuir de manera positiva a la millor a de la productivitat de l’empresa
  • Complir les altres obligacions especificades en el contracte de treball
  • tornar
 • 20. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
  • Tipus de contracte de treball
  Tipus de contracte Segons la jornada Jornada completa Jornada parcial Segons la durada Durada determinada (temporals) Durada indefinida(fixos) CONTINUAR
 • 21. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans DURADA DETERMINADA FORMATIUS : *CONTRACTE PER A LA FORMACIÓ (PAG.119) * CONTRACTE EN PRÀCTIQUES (PAG.119) CAUSALS : *PER OBRA O SERVEI *EVENVUTAL PER CIRCUMSTÀNCIES DE LA PRODUCCIÓ *D’INTERINITAT *DE RELLEU FOMENT DE L’OCUPACIÓ *PERSONES AMB DISCAPACITAT *SUBSTITUCIÓ PER ANTICIPACIÓ DE L’EDAT DE JUBILACIÓ TORNAR
 • 22. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
  • DURADA INDEFINIDA:
  • ORDINARI (PAG.120)
  • INDEFINIT BONIFICAT
  • DE FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA
  • FIX DISCONTINU
  • PER A LA CONTRACTACIÓ DE
  • PERSONES AMB DISCAPACITAT
 • 23. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
  • Mesures contra la discriminació a través d’incentius a la contractació
  • Contractes per col·lectius amb dificultats específiques per accedir al món del treball, amb incentius per a l’empresa, per exemple:
  • Contracte de foment de la contractació indefinida
  • Contractes indefinits bonificats
  • Bonificacions en supòsits excepcionals de contractació temporal
  • Altres contractes per a pesones amb discapacitat.
 • 24. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
  • 2.6 Pagament del salari i formalització de la nòmina
  • Definició de salari:comprèn totes les percepcions econòmiques que reben els treballadors, en diners o en espècie, per la prestació dels serveis laborals per compte d’altri. Ha d’anar acompanyat de l’entrega del rebut de salaris o nòmina.
 • 25. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
  • De què es compon el salari?
  Composició del salari Salari base: aquella part de la retribució del treballador fixada per unitat de temps o d’obra sense atendre cap altra circumstància. La seva quantia està establerta en els convenis col·lectius
  • Complements salarials: quantitats que s’han
  • d’afegir al salari base i que s’hauran de calcular d’acord
  • amb els criteris pactats. Poden ser:
  • Personals
  • De lloc de treball
  • Per qualitat o quantitat
  • De venciment periòdic superior a un mes
  Complements no salarials: retribucions que percep el treballador com a conseqüència de la relació de treball, però que no retribueixen feina efectiva, però que es computen com si de treballa efectiu es tractés.
 • 26. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
  • Estructura de la nòmina (pàg. 122):
  • Encapçalament : dades que identifiquen el treballador i l’empresa
  • Meritacions (retribucions): quantitats que percep el treballador per diversos conceptes
  • Deduccions : descomptes efectuats al treballador en concepte de cotització a la Seguretat Social, retenció per l’IRPF,...
  • Líquid total que cal percebre : diferència entre el total meritat i el total que s’ha de deduir
  • Bases de cotització : relació de les bases utilitzades en el càlcul de les quotes a la Seguretat Social i de l’IRPF.
 • 27. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
  • Com es calcula una nòmina?
  • 1. Càlcul del total meritat (percepcions salarials + percepcions no salarials)
  • 2. Determinació de les deduccions per quotes a la S.S .:
  • Determinació de les bases de cotització a la S.S.
  • Aplicació dels tipus de cotització a les bases
  • 3. Determinació de la quota de retenció per IRPF :
  • Determinació de la base de l’IRPF
  • Aplicació del % de retenció
  • 4. Determinació de la resta de deduccions
  • 5. Càlcul del líquid total a percebre (1-2-3-4)
 • 28. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
  • Què són les cotitzacions a la S.S .?
  • Sistema pel qual l’Estat garanteix a les persones compreses en el seu àmbit d’aplicació la protecció adequada en cas de necessitat
  • Ofereix diversitat de prestacions (jubilació, atur,...)
  • Per aquest motiu s’han de recaptar recursos econòmics, que provenen dels:
  • Cotitzacions dels empresaris
  • Cotitzacions dels treballadors per compte d’altri
  • Cotitzacions dels treballadors autònoms
 • 29. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
  • Com es determina la cotització a la S.S.
  • 1) Bases de cotització
  Hores que fa el treballador i que excedeixen de la jornada laboral pactada en contracte. Aquestes quotes serveixen per a incrementar els recursos del sistema HORES EXTRAORDINÀRIES Les quotes obtingudes a partir de la base de conceptes de recaptació conjunt cobreixen els períodes d’atur del treballador, garanteixen el pagament de salaris i indemnitzacions als treballadors, com també la formació i el reciclatge professional. CONCEPTES DE RECAPTACIÓ CONJUNTA (DESOCUPACIÓ, FORMACIÓ PROFESSIONAL, FONS DE GARANTIA SALARIAL) Les quotes obtingudes a partir de la base de contingències professionals permeten cobrir les situacions d’accident laboral o de malaltia lligada al desenvolupament de l’activitat del treballador. CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS (ACCIDENT DE TREBALL I MALALTIA PROFESSIONAL) Les quotes obtingudes a partir d’aquesta base permeten cobrir situacions de malaltia comuna del treballador, maternitat, jubilació, accident no laboral,... CONTINGÈNCIES COMUNIES DESCRIPCIÓ BASE
 • 30. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
  • Procediment per a determinar les bases (pag. 124):
  Base de cotització per contingències comunes (BCC): 1.Remuneració total (RT): percepcions salarials -hores extres - complements de venciment periòdic superior al mes (CVSM) - conceptes exempts de cotització 2.Prorrata de pagues extraordinàries (PPE): PPE = CVSM/12 3. Base prèvia (BP) = RT + PPE 4. Comparar la BP amb les bases mínimes i màximes, pag. 316. a) Si BP ≤ base mínima => BCC = base mínima b) Si BP ≥ base màxima => BCC = base màxima c) Si base mínima < BP < base màxima => BCC = BP
 • 31. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans BASE DE COTITZACIÓ PER CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS (BCP) 1. BCP prèvia = BP + Hores extraordinàries 2. Comparar la base prèvia amb els límits mínim i màxim a) Si BCP prèvia ≤ límit mínim => BCP = límit mínim b) Si BCP ≥ límit màxim => BCP = límit màxim c) Si base mínima < BCP < base màxima => BCP = BCP prèvia
 • 32. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
  • BASE DE COTITZACIÓ PER CONCEPTES DE RECAPTACIÓ CONJUNTA
  BCRC = BCP
 • 33. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
  • BASE DE COTITZACIÓ PER CONCEPTES DE RECAPTACIÓ CONJUNTA
  EL SEU VALOR ÉS IGUAL A L’IMPORT ABONAT PER HORES EXTRAORDINÀRIES EN EL MES CONSIDERAT
 • 34. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
  • 2. Percentatge o tipus de cotització
  • A cada base s’aplica un % de cotització, que pel 2008 són les següents:
  3. Quota de cotització : resultat d’aplicar a cada base el % de cotització HORES EXTRAORDINÀRIES DE FORÇA MAJOR: 2,00 RESTA: 4,70 HORES EXTRAORDINÀRIES CONCEPTES DE RECAPTACIÓ CONJUNTA 0.10 FORMACIÓ PROFESSIONAL CONCEPTES DE RECAPTACIÓ CONJUNTA CONTRACTE INDEFINIT: 1,55 CONTRACTE DURADA DETERMINADA: 1,60 DESOUPACIÓ CONTINGÈNCIES COMUNES 4.70 CONTINGÈNCIES COMUNES BASE SOBRE LA QUAL S’APLICA TIPUS DE COTITZACIÓ (CÀRREC TREBALLADOR) CONCEPTE
 • 35. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
  • Com es calcula la deducció per retenció de l’IRPF?
  • L’empresa està obligada a practicar sobre el salari del treballador una retenció a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
  • Quota de retenció = Base Imposable x Tipus/100
  • El tipus de retenció es calcula mitjançant un fórmula que té en compte:
  • El que guanyarà al llarg de l’any el treballador
  • La situació personal i familiar del treballador
  • La Base Imposable és la suma de les retribucions que percep el treballador, exceptuant els conceptes exempts de retenció (desplaçaments, dietes,...)
 • 36. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
  • 4. Determinació de la resta de deduccions
  • Bestretes (“anticipos”), valor de productes rebuts en espècies i altres deduccions
 • 37. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
  • 5. Càlcul del líquid total a percebre
  • + Total meritat
  • Deduccions S.S.
  • Deduccions IRPF
  • Resta de deduccions
  LÍQUID A PERCEBRE EL TREBALLADOR
 • 38. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
  • Exemple:
  • La Carme Ribas Briansó treballa com a oficial administrativa a l’empresa Renny, S.A. Amb un contracte indefinit a temps complet.
  • Les seves percepcions corresponents al mes de maig són les següents:
  • Salari base: 1905,50
  • Antiguitat: 160,25
  • Plus conveni: 120,50
  • Hores extraordinàries: 149,95
  • Cobra dues pagues extra a l’any, l’import de les quals és el salari base més l’antiguitat, i el plus de conveni. Sabem que la deducció aplicable per IRPF en el seu cas és del 12 %
  • A partir d’aquestes dades calcularem els diferents conceptes que integren la seva nòmina del mes de mai i confeccionarem el rebut de salaris.
  • Passos a seguir:
  • Càlcul del total meritat
  • Càlcul de les deduccions a la S.S.
  • Càlcul de la retenció per IRPF
  • Altres deduccions
  • Líquid a percebre.
 • 39. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
  • 2.7 Les relacions laborals
  • Els interessos i objectius de les persones que treballen en una empresa poden ser molt diversos. És per això que s’ha de conèixer els drets i les obligacions de cadascun (veure Normativa Laboral , pàg. 127)
  • L’Estatut dels Treballadors (E.T.)
  • Norma laboral de màxim rang a Espanya. Aprovat el 1980, ha sofert modificacions.
  • S’hi defineix tots els elements que integren la relació laboral, com per exemple, :
  • Treballador
  • Empresari
  • Drets i deures bàsics
  • Temps de treball, negociació col.lectiva,...
 • 40. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
  • Conflicte col.lectiu i negociació col.lectiva
  • Conflicte col.lectiu: quan els interessos de treballadors i empresaris són oposats.
  • La legislació preveu canals per a la negociació col.lectiva , entre els representants dels treballadors i dels empresaris, el resultat de la qual serà un conveni col.lectiu , un acord marc o un acord d’empresa
  • Les fases de la negociació són:
  • Proposta de negociació
  • Resposta
  • Constitució de la comissió negociador
  • Acords
  • Registre i publicació
 • 41. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
  • Representants dels treballadors : s’organitzen en sindicats (organització que té com a objectiu promoure i defensar els interessos econòmics i socials dels treballadors, com també millorar les seves condicions de treball)
  • Negociació col.lectiva : consisteix en un procés de diàleg que té com a finalitat arribar a un acord (per exemple un conveni col.lectiu)
  • Conveni col.lectiu : acord que se subscriu entre representants i treballadors i on s’expliciten els acords. L’àmbit pot ser empresarial o inferior o supraempresarial
 • 42. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
  • 2.8 Relacions en l’equip de treball
  • Degut a la multitud de relacions dins de l’empresa, cal conèixer què positivitzarà les relacions :
  • Intel·ligència emocional
  • El treball en equip i la dinàmica de grups
  • Mecanismes de resolució de conflictes
 • 43. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
  • Intel.ligència emocional i relacions personals
  • Per Goleman, creador del concepte, és una forma d’interacció de l’individu amb el món i amb ell mateix, tenint molt en compte els sentiments propis i aliens i la importància d’utilitzar positivament les emocions
  • La intel·ligència emocional té cinc dimensions:
  • Autoconeixement
  • Autocontrol
  • Automotivació
  • Empatia
  • Habilitats socials
 • 44. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
  • Treball en equip i dinàmica de grups
  • Equip: grup de persones compromeses amb un objectiu comú, per al qual treballen de forma complementària i interdependent compartint mètodes de treball.
  • Factors que cal tenir en compte per al bon funcionament d’un equip:
  • Ha d’existir un objectiu definit
  • Ha de fixar-se les normes de funcionament
  • Han d’existir canals de comunicació eficients
  • L’equip ha d’estar cohesionat
  • Ha d’existir un lideratge
  • Hi ha molta varietat de tècniques per realitzar dinàmiques de grup (autopresentació, brainstorming, Phillips 66,...), les quals tenen dues característiques comunes:
  • Afavorir l’aprenentatge
  • Tenen un cert caràcter lúdic
 • 45. 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
  • Mecanismes de resolució de conflictes
  • Conflicte: és un enfrontament que sorgeix entre dues parts perquè el comportament d’una d’elles incideix negativament en l’assoliment dels objectius que es proposa l’altra.
  • Fases del conflicte:
  • Identificació del conflicte
  • Anàlisi del conflicte
  • Recerca de solucions
  • Elecció de la millor solució