• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Unitat5
 

Unitat5

on

 • 1,607 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,607
Views on SlideShare
1,407
Embed Views
200

Actions

Likes
0
Downloads
50
Comments
0

5 Embeds 200

http://ccsscfarafaelfarre.blogspot.com.es 122
http://aulesmataro.epiaedu.cat 64
http://mataro.epiaedu.cat 7
http://www.ccsscfarafaelfarre.blogspot.com.es 6
http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Unitat5 Unitat5 Presentation Transcript

  • UNITAT DIDÀCTICA 5 RECURSOS HUMANS
  • OBJECTIUS
   • Reconèixer la importància dels recursos humans en l’empresa i de les tasques pròpies de la gestió de personal, de manera que es puguin dur a terme de forma eficient.
   • Descriure les diferents fases del procés de selecció de personal, de manera que es pugui dur a terme de la forma més convenient.
   • Analitzar els principals documents administratius relacionats amb la gestió del personal d’una empresa de manera que es puguin emplenar.
   • Valorar la importància de la motivació i la formació dels treballadors per a un correcte funcionament de l’empresa.
   • Analitzar els possibles conflictes d’interessos entre empresaris i treballadors, i entre les diferents àrees funcionals de l’empresa, com també les vies de negociació, amb l’objectiu d’assolir unes bones relacions entre tots.
  • Competències
   • Competències específiques
   • Competència en gestió i organització
   •  Adquirir i desenvolupar capacitats de planificació, organització, coordinació i control que permetin prendre decisions empresarials adients per tal d’arribar a un objectiu concret.
   •  Aplicar els coneixements adquirits en els diferents àmbits de l’empresa al món empresarial i a la societat en general.
   • .
  • Competències
   • Competències generals
   • Competència comunicativa
   •  Comunicar-se de manera efectiva i amb assertivitat en l’entorn laboral i com a ciutadà.
   • Competència en recerca
   •  Analitzar les diferents àrees d’activitat, les relacions internes i el funcionament global de les empreses.
   • Competència personal i interpersonal
   •  Utilitzar els aprenentatges i comprendre la necessitat d’una formació permanent en el món empresarial.
  • 1.Objectius del Departament de Recursos Humans
   • Introducció
   • Principal actiu de les empreses són els Recursos Humans dels que disposa
   • Definició àrea de Recursos Humans : s’encarrega de tot el que té relació amb la planificació, organització, gestió i control del personal al servei de l’empresa
   • Objectius de l’àrea:
   • Que els membres es sentin motivats
   • Fer correctament els tràmits de la gestió del personal
   • Garantir un sistema de comunicació que permetin que les instruccions arribin correctament (amb el mínim cost) així com els resultats en els seus superiors per realitzar correctament el control.
  • 1.Objectius del Departament de Recursos Humans
   • 1.1 La motivació dels treballadors
   • Tots els components de l’empresa contribueixen a la seva bona marxa, a canvi esperen una compensació, que pot ser de moltes maneres.
   • Els treballadors se senten motivats si:
   • Aconsegueixen satisfer les seves necessitats
   • Observen la seva pròpia participació en les activitats de l’empresa
   • Una de les teories més famoses sobre motivació és la de Maslow.
   • Mi Rincón Pedagógico!!!: Anuncio de Repsol Diesel ( piramide de Maslow )
   • YouTube - Spot Repsol Pirámide de Maslow
  • 1.Objectius del Departament de Recursos Humans PIRÀMIDE DE MASLOW NECESSITATS FISIOLÒGIQUES SEGURETAT NECESSITATS SOCIALS ESTIMA AUTO REALITZACIÓ
  • 1.Objectius del Departament de Recursos Humans
   • Quins factors influeixen sobre la motivació?
   • Retribució econòmica
   • Participar en el objectius
   • Integració en l’equip de treball
   • Expectatives de promoció
   • Reconeixement per part dels directius del mèrit de la tasca ben feta
   • Accés a programes de formació en l’empresa
   • Importància i responsabilitat de la tasca efectuada
   • Informació sobre els resultats de la tasca efectuada
   • Varietat de les tasques
   • Adaptació de la tasca als interessos de qui la fa.
  • 2. Funcions del Departament de Recursos Humans FUNCIONS PLANIFICACIÓ ORGANITZACIÓ GESTIÓ CONTROL * DETERMINACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA PLANTILLA * SELECCIÓ
   • VALORACIÓ DEL LLOC I RETRIBUCIÓ
   • DESENVOLUPAMENT DE RECURSOS HUMANS
   • ADMINISTRCIÓ DE RECURSOS HUMANS
   • RELACIONS LABORALS
   • SERVEIS SOCIALS
   * AVALUACIÓ I CONTROL DEL DESENVOLUPAMENT
  • 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
   • 2.1. Organització dels recursos humans
   • L’èxit de l’empresa, entre d’altres motius serà degut a la correcta organització dels recursos humans, tant dels directius com dels treballadors.
   • Dins del departament cal:
   • Definir correctament les tasques que ha de fer cada persona o grup de persones i els objectius que ha d’assolir
   • Assignar cada persona al lloc més adequat a la seva capacitat
   • Establir la relació que ha d’existir entre els diversos grups i coordinar-los
  • 2. Funcions del Departament de Recursos Humans 2.2 CAPTACIÓ I SELECCIÓ DEL PERSONAL FASES ANALITZAR CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL DETERMINAR LES CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA QUE L’HA D’OCUPAR COMPROVAR SI EN L’EMPRESA EXISTEIXEN PERSONES AMB LES CARACTERÍSTIQUES I QUE PUGUIN COBRIR-LO NO SI ANALITZAR LA NORMATIVA EXISTENT INICIAR PROCÉS DE SELECCIÓ COBRIR EL LLOC AMB EL PERSONAL, REBENT FORMACIÓ DESPRÉS DE LA SELECCIÓ, FORMACIÓ
  • 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
   • CAPTACIÓ
   • Interna
   • Externa
   Borses d’ocupació Servei d’Ocupació de Catalunya Empreses de selecció de personal Agències de col..locació Empreses de Treball Temporal (ETT) Anuncis Coneixences
  • 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
   • SELECCIÓ
   • Preselecció: Currículum Vitae
   • Selecció
   • TEST PSICOTÈCNICS:
   • Aptituds
   • Intel.ligència
   • personalitat
   * PROVES PROFESSIONALS * ENTREVISTA
  • 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
   • 2.3 La gestió de recursos humans per competències
   • Nova forma d’entendre la gestió (aconseguir que es realitzin les tasques) dels recursos humans.
   • Es defineix el lloc de treball a partir dels comportaments observables de les persones que els desenvolupen amb eficiència, i després es determinen quines competències haurà de tenir.
   • Definició de competència : és una capacitat necessària per a fer una feina de manera eficaç i produir rendiments excel·lents en una organització.
  • 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
   • Aspectes a tenir en compte per definir una competència:
   • Saber: coneixements que la persona ha de tenir
   • Saber fer: habilitats necessàries per a posar els coneixements en pràctica
   • Saber estar: conjunt d’aptituds que permeten la integració en l’entorn organitzacional o social
   • Voler fer: motivacions de la persona per a fer les seves tasques amb eficiència i afany de millorar en aquestes tasques
   • L’estructura organitzacional de l’empresa ha de ser favorable al desenvolupament de les competències.
  • 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
   • 2.4 La formació del personal
   • Els objectius són:
   • Augmentar la polivalència
   • Permetre la promoció
   • Augmentar la productivitat i creativitat
   • Facilitat el desenvolupament personal
   • Sensibilitzar per aspectes com la qualitat o el treball en equip.
   • Fases de la política de formació:
   • Detectar i identificar quines són les necessitats
   • Confeccionar una llista de les necessitats
   • Elaborar un Pla de Formació
   Programa Tipologia d’empleats Lloc i durada de la formació Pressupost Informació interessats Executar l’activitat Avaluar els resultats
  • 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
   • 2.5 Contractació
   • Definició de contracte: és un acord entre dues persones pel qual una d’elles, el treballador, es compromet a prestar determinats serveis sota la direcció de l’altra, l’empresa, del qual rep en canvi una retribució. Pot ser de paraula o per escrit.
   • El contracte de treball comporta drets i obligacions per l’empresari i pel treballador.
  • 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
   • L’empresari ha de:
   • Proporcionar al treballador ocupació efectiva d’acord amb la seva categoria
   • Oferir al treballador la formació adequada
   • Prendre mesures per a evitar qualsevol discriminació
   • Posar en marxa mesures de protecció de riscos laborals
   • Respectar el dret a la intimitat del treballador
   • Pagar puntualment el salari
   • Complir les altres obligacions que constin en el contracte
   • tornar
  • 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
   • El treballador ha de:
   • Atendre les obligacions del lloc de treball amb bona fe i diligència
   • Respectar les mesures de seguretat i higiene que s’adoptin
   • Executar les ordres i instruccions de l’empresari relacionades amb l’exercici de la seva funció
   • No fer la competència a l’empresa desenvolupant la mateixa activitat en una altra empresa o pel seu compte
   • Contribuir de manera positiva a la millor a de la productivitat de l’empresa
   • Complir les altres obligacions especificades en el contracte de treball
   • tornar
  • 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
   • Tipus de contracte de treball
   Tipus de contracte Segons la jornada Jornada completa Jornada parcial Segons la durada Durada determinada (temporals) Durada indefinida(fixos) CONTINUAR
  • 2. Funcions del Departament de Recursos Humans DURADA DETERMINADA FORMATIUS : *CONTRACTE PER A LA FORMACIÓ (PAG.119) * CONTRACTE EN PRÀCTIQUES (PAG.119) CAUSALS : *PER OBRA O SERVEI *EVENVUTAL PER CIRCUMSTÀNCIES DE LA PRODUCCIÓ *D’INTERINITAT *DE RELLEU FOMENT DE L’OCUPACIÓ *PERSONES AMB DISCAPACITAT *SUBSTITUCIÓ PER ANTICIPACIÓ DE L’EDAT DE JUBILACIÓ TORNAR
  • 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
   • DURADA INDEFINIDA:
   • ORDINARI (PAG.120)
   • INDEFINIT BONIFICAT
   • DE FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA
   • FIX DISCONTINU
   • PER A LA CONTRACTACIÓ DE
   • PERSONES AMB DISCAPACITAT
  • 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
   • Mesures contra la discriminació a través d’incentius a la contractació
   • Contractes per col·lectius amb dificultats específiques per accedir al món del treball, amb incentius per a l’empresa, per exemple:
   • Contracte de foment de la contractació indefinida
   • Contractes indefinits bonificats
   • Bonificacions en supòsits excepcionals de contractació temporal
   • Altres contractes per a pesones amb discapacitat.
  • 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
   • 2.6 Pagament del salari i formalització de la nòmina
   • Definició de salari:comprèn totes les percepcions econòmiques que reben els treballadors, en diners o en espècie, per la prestació dels serveis laborals per compte d’altri. Ha d’anar acompanyat de l’entrega del rebut de salaris o nòmina.
  • 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
   • De què es compon el salari?
   Composició del salari Salari base: aquella part de la retribució del treballador fixada per unitat de temps o d’obra sense atendre cap altra circumstància. La seva quantia està establerta en els convenis col·lectius
   • Complements salarials: quantitats que s’han
   • d’afegir al salari base i que s’hauran de calcular d’acord
   • amb els criteris pactats. Poden ser:
   • Personals
   • De lloc de treball
   • Per qualitat o quantitat
   • De venciment periòdic superior a un mes
   Complements no salarials: retribucions que percep el treballador com a conseqüència de la relació de treball, però que no retribueixen feina efectiva, però que es computen com si de treballa efectiu es tractés.
  • 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
   • Estructura de la nòmina (pàg. 122):
   • Encapçalament : dades que identifiquen el treballador i l’empresa
   • Meritacions (retribucions): quantitats que percep el treballador per diversos conceptes
   • Deduccions : descomptes efectuats al treballador en concepte de cotització a la Seguretat Social, retenció per l’IRPF,...
   • Líquid total que cal percebre : diferència entre el total meritat i el total que s’ha de deduir
   • Bases de cotització : relació de les bases utilitzades en el càlcul de les quotes a la Seguretat Social i de l’IRPF.
  • 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
   • Com es calcula una nòmina?
   • 1. Càlcul del total meritat (percepcions salarials + percepcions no salarials)
   • 2. Determinació de les deduccions per quotes a la S.S .:
   • Determinació de les bases de cotització a la S.S.
   • Aplicació dels tipus de cotització a les bases
   • 3. Determinació de la quota de retenció per IRPF :
   • Determinació de la base de l’IRPF
   • Aplicació del % de retenció
   • 4. Determinació de la resta de deduccions
   • 5. Càlcul del líquid total a percebre (1-2-3-4)
  • 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
   • Què són les cotitzacions a la S.S .?
   • Sistema pel qual l’Estat garanteix a les persones compreses en el seu àmbit d’aplicació la protecció adequada en cas de necessitat
   • Ofereix diversitat de prestacions (jubilació, atur,...)
   • Per aquest motiu s’han de recaptar recursos econòmics, que provenen dels:
   • Cotitzacions dels empresaris
   • Cotitzacions dels treballadors per compte d’altri
   • Cotitzacions dels treballadors autònoms
  • 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
   • Com es determina la cotització a la S.S.
   • 1) Bases de cotització
   Hores que fa el treballador i que excedeixen de la jornada laboral pactada en contracte. Aquestes quotes serveixen per a incrementar els recursos del sistema HORES EXTRAORDINÀRIES Les quotes obtingudes a partir de la base de conceptes de recaptació conjunt cobreixen els períodes d’atur del treballador, garanteixen el pagament de salaris i indemnitzacions als treballadors, com també la formació i el reciclatge professional. CONCEPTES DE RECAPTACIÓ CONJUNTA (DESOCUPACIÓ, FORMACIÓ PROFESSIONAL, FONS DE GARANTIA SALARIAL) Les quotes obtingudes a partir de la base de contingències professionals permeten cobrir les situacions d’accident laboral o de malaltia lligada al desenvolupament de l’activitat del treballador. CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS (ACCIDENT DE TREBALL I MALALTIA PROFESSIONAL) Les quotes obtingudes a partir d’aquesta base permeten cobrir situacions de malaltia comuna del treballador, maternitat, jubilació, accident no laboral,... CONTINGÈNCIES COMUNIES DESCRIPCIÓ BASE
  • 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
   • Procediment per a determinar les bases (pag. 124):
   Base de cotització per contingències comunes (BCC): 1.Remuneració total (RT): percepcions salarials -hores extres - complements de venciment periòdic superior al mes (CVSM) - conceptes exempts de cotització 2.Prorrata de pagues extraordinàries (PPE): PPE = CVSM/12 3. Base prèvia (BP) = RT + PPE 4. Comparar la BP amb les bases mínimes i màximes, pag. 316. a) Si BP ≤ base mínima => BCC = base mínima b) Si BP ≥ base màxima => BCC = base màxima c) Si base mínima < BP < base màxima => BCC = BP
  • 2. Funcions del Departament de Recursos Humans BASE DE COTITZACIÓ PER CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS (BCP) 1. BCP prèvia = BP + Hores extraordinàries 2. Comparar la base prèvia amb els límits mínim i màxim a) Si BCP prèvia ≤ límit mínim => BCP = límit mínim b) Si BCP ≥ límit màxim => BCP = límit màxim c) Si base mínima < BCP < base màxima => BCP = BCP prèvia
  • 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
   • BASE DE COTITZACIÓ PER CONCEPTES DE RECAPTACIÓ CONJUNTA
   BCRC = BCP
  • 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
   • BASE DE COTITZACIÓ PER CONCEPTES DE RECAPTACIÓ CONJUNTA
   EL SEU VALOR ÉS IGUAL A L’IMPORT ABONAT PER HORES EXTRAORDINÀRIES EN EL MES CONSIDERAT
  • 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
   • 2. Percentatge o tipus de cotització
   • A cada base s’aplica un % de cotització, que pel 2008 són les següents:
   3. Quota de cotització : resultat d’aplicar a cada base el % de cotització HORES EXTRAORDINÀRIES DE FORÇA MAJOR: 2,00 RESTA: 4,70 HORES EXTRAORDINÀRIES CONCEPTES DE RECAPTACIÓ CONJUNTA 0.10 FORMACIÓ PROFESSIONAL CONCEPTES DE RECAPTACIÓ CONJUNTA CONTRACTE INDEFINIT: 1,55 CONTRACTE DURADA DETERMINADA: 1,60 DESOUPACIÓ CONTINGÈNCIES COMUNES 4.70 CONTINGÈNCIES COMUNES BASE SOBRE LA QUAL S’APLICA TIPUS DE COTITZACIÓ (CÀRREC TREBALLADOR) CONCEPTE
  • 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
   • Com es calcula la deducció per retenció de l’IRPF?
   • L’empresa està obligada a practicar sobre el salari del treballador una retenció a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
   • Quota de retenció = Base Imposable x Tipus/100
   • El tipus de retenció es calcula mitjançant un fórmula que té en compte:
   • El que guanyarà al llarg de l’any el treballador
   • La situació personal i familiar del treballador
   • La Base Imposable és la suma de les retribucions que percep el treballador, exceptuant els conceptes exempts de retenció (desplaçaments, dietes,...)
  • 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
   • 4. Determinació de la resta de deduccions
   • Bestretes (“anticipos”), valor de productes rebuts en espècies i altres deduccions
  • 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
   • 5. Càlcul del líquid total a percebre
   • + Total meritat
   • Deduccions S.S.
   • Deduccions IRPF
   • Resta de deduccions
   LÍQUID A PERCEBRE EL TREBALLADOR
  • 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
   • Exemple:
   • La Carme Ribas Briansó treballa com a oficial administrativa a l’empresa Renny, S.A. Amb un contracte indefinit a temps complet.
   • Les seves percepcions corresponents al mes de maig són les següents:
   • Salari base: 1905,50
   • Antiguitat: 160,25
   • Plus conveni: 120,50
   • Hores extraordinàries: 149,95
   • Cobra dues pagues extra a l’any, l’import de les quals és el salari base més l’antiguitat, i el plus de conveni. Sabem que la deducció aplicable per IRPF en el seu cas és del 12 %
   • A partir d’aquestes dades calcularem els diferents conceptes que integren la seva nòmina del mes de mai i confeccionarem el rebut de salaris.
   • Passos a seguir:
   • Càlcul del total meritat
   • Càlcul de les deduccions a la S.S.
   • Càlcul de la retenció per IRPF
   • Altres deduccions
   • Líquid a percebre.
  • 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
   • 2.7 Les relacions laborals
   • Els interessos i objectius de les persones que treballen en una empresa poden ser molt diversos. És per això que s’ha de conèixer els drets i les obligacions de cadascun (veure Normativa Laboral , pàg. 127)
   • L’Estatut dels Treballadors (E.T.)
   • Norma laboral de màxim rang a Espanya. Aprovat el 1980, ha sofert modificacions.
   • S’hi defineix tots els elements que integren la relació laboral, com per exemple, :
   • Treballador
   • Empresari
   • Drets i deures bàsics
   • Temps de treball, negociació col.lectiva,...
  • 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
   • Conflicte col.lectiu i negociació col.lectiva
   • Conflicte col.lectiu: quan els interessos de treballadors i empresaris són oposats.
   • La legislació preveu canals per a la negociació col.lectiva , entre els representants dels treballadors i dels empresaris, el resultat de la qual serà un conveni col.lectiu , un acord marc o un acord d’empresa
   • Les fases de la negociació són:
   • Proposta de negociació
   • Resposta
   • Constitució de la comissió negociador
   • Acords
   • Registre i publicació
  • 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
   • Representants dels treballadors : s’organitzen en sindicats (organització que té com a objectiu promoure i defensar els interessos econòmics i socials dels treballadors, com també millorar les seves condicions de treball)
   • Negociació col.lectiva : consisteix en un procés de diàleg que té com a finalitat arribar a un acord (per exemple un conveni col.lectiu)
   • Conveni col.lectiu : acord que se subscriu entre representants i treballadors i on s’expliciten els acords. L’àmbit pot ser empresarial o inferior o supraempresarial
  • 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
   • 2.8 Relacions en l’equip de treball
   • Degut a la multitud de relacions dins de l’empresa, cal conèixer què positivitzarà les relacions :
   • Intel·ligència emocional
   • El treball en equip i la dinàmica de grups
   • Mecanismes de resolució de conflictes
  • 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
   • Intel.ligència emocional i relacions personals
   • Per Goleman, creador del concepte, és una forma d’interacció de l’individu amb el món i amb ell mateix, tenint molt en compte els sentiments propis i aliens i la importància d’utilitzar positivament les emocions
   • La intel·ligència emocional té cinc dimensions:
   • Autoconeixement
   • Autocontrol
   • Automotivació
   • Empatia
   • Habilitats socials
  • 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
   • Treball en equip i dinàmica de grups
   • Equip: grup de persones compromeses amb un objectiu comú, per al qual treballen de forma complementària i interdependent compartint mètodes de treball.
   • Factors que cal tenir en compte per al bon funcionament d’un equip:
   • Ha d’existir un objectiu definit
   • Ha de fixar-se les normes de funcionament
   • Han d’existir canals de comunicació eficients
   • L’equip ha d’estar cohesionat
   • Ha d’existir un lideratge
   • Hi ha molta varietat de tècniques per realitzar dinàmiques de grup (autopresentació, brainstorming, Phillips 66,...), les quals tenen dues característiques comunes:
   • Afavorir l’aprenentatge
   • Tenen un cert caràcter lúdic
  • 2. Funcions del Departament de Recursos Humans
   • Mecanismes de resolució de conflictes
   • Conflicte: és un enfrontament que sorgeix entre dues parts perquè el comportament d’una d’elles incideix negativament en l’assoliment dels objectius que es proposa l’altra.
   • Fases del conflicte:
   • Identificació del conflicte
   • Anàlisi del conflicte
   • Recerca de solucions
   • Elecció de la millor solució