U 2 2 Eoe 0910

4,151 views

Published on

Published in: Self Improvement
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,151
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,092
Actions
Shares
0
Downloads
98
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

U 2 2 Eoe 0910

 1. 1. UNITAT DIDÀCTICA 2 El patrimoni de l’empresa
 2. 2. OBJECTIUS <ul><li>Definir i reconèixer el patrimoni empresarial </li></ul><ul><li>Valorar la importància de la fiabilitat i la imatge fidel del patrimoni d’una empresa </li></ul><ul><li>Calcular i representar el patrimoni empresarial. Elaborar balanços. </li></ul><ul><li>Relacionar l’estructura econòmica amb ‘estructura financera d’un balanç </li></ul><ul><li>Identificar i calcular el resultat de l’activitat empresarial </li></ul><ul><li>Reconèixer el resultat de l’activitat empresarial en el compte de Pèrdues i Guanys </li></ul><ul><li>Distingir entre l’estructura corrent i no corrent d’un balanç i la seva relació de disponibilitat i permanència o termini d’exigibilitat segons que correspongui. </li></ul><ul><li>Prendre consciència de la necessitat de l’existència d’un Pla General de Comptabilitat com a eina de la gestió empresarial </li></ul><ul><li>Entendre la comptabilitat com una eina bàsica per a la presa de decisions en l’empresa. </li></ul>
 3. 3. Competències <ul><li>Competències específiques. </li></ul><ul><li>Competència en gestió i organització </li></ul><ul><li>Competència en estragègia </li></ul><ul><li>Competències generals. </li></ul><ul><li>Competència en recerca </li></ul>
 4. 4. ESQUEMA <ul><li>1.El patrimoni empresarial </li></ul><ul><li>1.1 Elements patrimonials </li></ul><ul><li>1.2 Masses patrimonials </li></ul><ul><li>2. La representació comptable del patrimoni empresarial: el Balanç i l’Inventari </li></ul><ul><li>3. Composició del Balanç: estructura econòmica i estructura financera </li></ul><ul><li>3.1 Actiu no corrent i Actiu corrent </li></ul><ul><li>3.2 Passiu no corrent i passiu corrent </li></ul><ul><li>3.3 Patrimoni net </li></ul><ul><li>4. El resultat de l’activitat empresarial </li></ul><ul><li>4.1 Concepte </li></ul><ul><li>4.2 Determinació del resultat </li></ul><ul><li>5. La representació comptable del resultat: el compte de Pèrdues i Guanys </li></ul><ul><li>6. El PGC com a element normalitzador </li></ul><ul><li>6.1 Estructura del PGC </li></ul><ul><li>6.2 Elaboració dels comptes anuals </li></ul><ul><li>6.3 El Balanç </li></ul><ul><li>6.4 Altres comptes anuals </li></ul>
 5. 5. 1.El patrimoni de l’empresa 1.1 Patrimoni empresarial : el patrimoni de l’empresa és el conjunt de béns, drets i obligacions de l’empresa en un moment del temps. Els béns : constitueixen el conjunt de propietats de l’empresa: maquinària, edificis,… Els drets : corresponen als crèdits atorgats per l’empresa: deutes dels clients, als quals es concedeix un termini de pagament,… Les obligacions . Són els deutes que l’empresa té amb diverses persones físiques o jurídiques: altres empreses, institucions financeres o a la Hisenda Pública. Cadascun d’aquests elements rep el nom d’element patrimonial. Net Patrimonial : És la valoració monetària de la part que pertany als propietaris. Net Patrimonial = béns + drets – obligacions Béns + drets = obligacions + net patrimonial Equació fonamental del patrimoni
 6. 6. 1.El patrimoni de l’empresa BÉNS + DRETS = OBLIGACIONS + NET PATRIMONIAL BÉNS + DRETS =OBLIGACIONS + NET PATRIMONIAL ACTIU PASSIU NET PATRIMONIAL + =
 7. 7. 1.1. Elements patrimonials <ul><li>Element patrimonial : és cadascun dels elements que formen part del patrimoni de l’empresa </li></ul><ul><li>Compte : és un concepte abstracte representatiu d’un sèrie d’elements patrimonials de la mateixa espècie </li></ul>
 8. 8. 1.2 Masses patrimonials Masses patrimonials: sèrie de comptes que tenen una mateixa funcionalitat econòmica Masses patrimonials : comptes que tenen un mateixa funcionalitat econòmica o financera . Per a elements d’Actiu Per a elements de Passiu Actiu No Corrent Actiu Corrent Passiu corrent Passiu No Corrent Per a elements de Patrimoni Net Net Classificació
 9. 9. 2 . La representació comptable del patrimoni empresarial: el Balanç i l’Inventari . <ul><li>Documents comptables per representar el patrimoni: el Balanç i l’Inventari </li></ul><ul><li>Són representacions estàtiques del patrimoni (fotografia) </li></ul><ul><li>El Balanç representa resumida i sintèticament l’Inventari </li></ul><ul><li>Balanç: és un document/estat comptable que reflecteix la situació patrimonial de l’empresa en un moment determinat </li></ul><ul><li>Inventari: Pretén informar sobre la composició i valoració detallada del patrimoni (total o parcial) </li></ul>
 10. 10. 3. Composició del Balanç: estructura econòmica i estructura financera. <ul><li>Actiu = estructura econòmica o aplicacions </li></ul><ul><li>Passiu + Patrimoni Net = estructura financera o recursos </li></ul><ul><li> Actiu = Passiu + Patrimoni Net </li></ul><ul><li>Aplicacions = Recursos </li></ul>
 11. 11. 3.1 Actiu no Corrent i Actiu Corrent <ul><li>Actiu = Béns + Drets que permeten que l’empresa desenvolupi la seva activitat </li></ul><ul><li>Actiu = Actiu No Corrent + Actiu Corrent </li></ul><ul><li>Actiu No corrent: Són els béns patrimonials (també poden ser drets) destinats a servir de forma duradora. Romanen a l’empresa més d’un any </li></ul>
 12. 12. 3.1 Actiu no Corrent i Actiu Corrent ACTIU NO CORRENT Immobilitzat Inversions immobiliàries Inversions financeres a llarg termini Immobilitzat material Immobilitzat intangible Son els béns i drets necessaris perquè l’empresa pugui dur a terme la seva activitat Són els terrenys i les construccions adquirits per l’empresa però que no són utilitzats per l’activitat habitual
 13. 13. 3.1 Actiu no Corrent i Actiu Corrent <ul><li>Actiu Corrent: conjunt de béns i drets que canvien de valor constantment a mesura que l’empresa desenvolupa el seu cicle d’explotació. Romanen a l’empresa menys d’un any . </li></ul>
 14. 14. 3.1 Actiu no Corrent i Actiu Corrent ACTIU CORRENT Existències Disponible Realitzable Són els drets de cobrament de l’empresa a curt termini És la quantitat de diners que l’empresa té a la caixa, en comptes corrents,... a curt termini Són els productes del magatzem que canvien de valor durant el cicle d’explotació
 15. 15. 3.2. Passiu No Corrent i Passiu Corrent <ul><li>Passiu No Corrent : engloba tots els deutes de l’empresa amb una exigibilitat superior a l’any </li></ul><ul><li>Passiu Corrent : engloba tots els deutes de l’empresa amb un venciment igual o inferior a l’any </li></ul>
 16. 16. 3.3. Patrimoni Net <ul><li>- Net : està format pels comptes que representen els recursos que els propietaris o socis han aportat a l’empresa per tal d’iniciar l’activitat, així com els beneficis que han quedat a disposició de l’empresa, o els beneficis del mateix any. </li></ul>
 17. 17. Esquema Actiu
 18. 18. Esquema Actiu (continuació)
 19. 19. Esquema Patrimoni Net i Passiu
 20. 21. Tipus de comptes <ul><li>- Comptes de Balanç : són els diferents elements patrimonials que composen un Balanç: maquinària, caixa, clients,...També s’anomenen Comptes Patrimonials </li></ul><ul><li>- Comptes de Gestió : són els diferents elements que composen el comptes de Pèrdues i Guanys. També s’anomenen Comptes de Resultats, de Pèrdues i Guanys,... </li></ul>
 21. 22. 4. El resultat de l’activitat empresarial <ul><li>- Exemple 6, fer balanços successius. </li></ul>
 22. 23. 4.1 Concepte <ul><li>- Compte de Pèrdues i Guanys : ens mostra els ingressos i les despeses de l’exercici econòmica de l’empresa i el resultat que ha obtingut. Com a mínim se n’ha de realitzar un al final de l’any que és el que s’ha de presentar. Tot i així, les empreses solen valorar els resultats un cop cada mes, o cada trimestre o cada semestre,... </li></ul>
 23. 24. 4.2 Determinació del resultat <ul><li>La determinació del resultat de manera simple: </li></ul><ul><li>Ingressos de l’any – Despeses de l’any = Resultat (positiu => guanys; negatiu => pèrdues) </li></ul>
 24. 26. 6. El PGC com a element normalitzador <ul><li>Necessitat d’homogeneïtzació </li></ul><ul><li>Lleis d’obligat compliment per a totes les empreses ubicades en un espai geogràfic </li></ul><ul><li>Dos nous Plans a Espanya d’acord amb les normes internacionals i normes de la UE. </li></ul><ul><li>PGC és la norma comptable bàsica (Real Decret 1514/2007). PGCPIMES va dirigida a les PIMES (Real Decret 1515/2007). </li></ul>
 25. 27. 6.1 Estructura del PGC <ul><ul><li>La primera part, anomenada Marc conceptual , no és una norma sinó que delimita els conceptes bàsic per a preparar i presentar els estats financers. </li></ul></ul><ul><ul><li>La segona part, Normes de valoració desenvolupa els principis comptables i els criteris de valoració continguts en el Marc Conceptual. </li></ul></ul><ul><ul><li>La tercera part, Comptes Anuals , inclou les normes d’elaboració dels comptes anuals, recollint els requisits per a formular els comptes anuals en el seu sistema normal o abreujat, així com definicions, aclariments i normes sobre el contingut material i forma de complimentar aquests models. </li></ul></ul><ul><ul><li>La quarta part, Quadre de Comptes , conté els grups, subgrups i comptes necessaris, degudament codificats en forma decimal i amb un títol expressiu del seu contingut. És un llistat codificat numèricament, les denominacions dels diferents comptes. En el PGC hi ha 9 grups i al PGCPIMES n’hi ha 7. </li></ul></ul><ul><ul><li>La cinquena part, Definicions i relacions comptables , complementarà el quadre de comptes al donar contingut als mateixos en virtut de les definicions que s’incorporen, precisant el contingut de cada rúbrica o partida dels comptes anuals. En aquesta última part també es descriuen els moviments més usuals d’aquests comptes, és a dir, la mecànica comptable dels mateixos. </li></ul></ul>
 26. 28. 6.2 Elaboració dels comptes anuals <ul><li>Comptes anuals : </li></ul><ul><li>El Balanç </li></ul><ul><li>El compte de Pèrdues i Guanys </li></ul><ul><li>L’estat de canvis del Patrimoni Net </li></ul><ul><li>L’estat de fluxos d’efectiu </li></ul><ul><li>La Memòria </li></ul><ul><li>Normes que afecten l’elaboració dels Comptes Anuals : el Codi de Comerç, la Llei de S.A., la Llei de S.L. I el PGC. </li></ul>
 27. 29. 6.2 Elaboració dels comptes anuals <ul><li>Importància del Marc Conceptual </li></ul><ul><li>Les empreses que puguin presentar els models abreujats de Comptes Anuals no caldrà que presentin l’estat de fluxos d’efectiu </li></ul>
 28. 30. 6.3 El Balanç <ul><li>Model de Balanç </li></ul>
 29. 31. Comptes més freqüents de l’Actiu
 30. 32. Comptes més freqüents de l’Actiu
 31. 33. Comptes més freqüents de l’Actiu
 32. 35. Comptes més freqüents del Patrimoni Net i Passiu
 33. 36. Comptes més freqüents del Patrimoni Net i Passiu
 34. 37. Exercici Exercici Patrimoni Net i Passiu
 35. 38. Exercici Balanç
 36. 39. 6.4 Altres comptes anuals <ul><li>Compte de Pèrdues i Guanys </li></ul><ul><li>Ingressos d’explotació : import econòmic del conjunt de cobraments que aporta l’activitat econòmica en ella mateixa. El volum d’ingrés més important, prové de les vendes (també Facturació o Import net de la xifra de negocis) </li></ul><ul><li>Import net de la xifra de negocis =Vendes – Devolució de Vendes – Descomptes per aviat pagament – Ràppels per vendes </li></ul>
 37. 40. 6.4 Altres comptes anuals <ul><li>Augment de les existències de productes acabats i en curs : Diferència entre les existències de productes acabats i en curs entre el principi i el final de l’any. Seran un augment quan al final hi hagi un import més elevat que a l’inici de l’any. </li></ul><ul><li>Altres ingressos d’explotació : Ingressos que no provenen de les vendes, per exemple, arrendaments, comissions, serveis, subvencions,... </li></ul>
 38. 41. 6.4 Altres comptes anuals <ul><li>Despeses d’explotació : Suma de les despeses que ha suportat l’empresa per tal d’obtenir els ingressos que figuren en els Ingressos d’Explotació </li></ul><ul><li>Aprovisionaments =Compres de MP, o mercaderies o altres aprovisinaments – Descomptes sobre compres per pagament immediat – Devolucions de compres – Ràppels per compres – Augment de les existències de MP o Mercaderies + Reducció de les existències de MP o Mercaderies. </li></ul>
 39. 42. 6.4 Altres comptes anuals <ul><li>Despeses de personal : Sous i salaris pagats als treballadors i la Seguretat Social a càrrec de l’empresa. La que paguen els treballadors està a dins del concepte Sous i Salaris </li></ul><ul><li>Reducció de les existències de productes acabats i en curs . Serà una reducció quan el volum a final d’any sigui més petit que a l’inici de l’any) </li></ul><ul><li>Amortització de l’immobilitzat : depreciacions dels béns d’immobilitzat pel seu ús, pel pas del temps, per l’obsolescència,... </li></ul><ul><li>Altres despeses d’explotació : subministraments, arrendaments, transports, manteniment, assegurances,... </li></ul>
 40. 43. 6.4 Altres comptes anuals <ul><li>Memòria : Inditex ( http://www.inditex.es/es ) </li></ul><ul><li>L’estat de canvis del Patrimoni Net : s’han d’utilitzar els comptes dels grups 8 i 9. Té dues parts: </li></ul><ul><li>Estat d’ingressos i despeses conegudes: recull el resultat del compte de Pèrdues i Guanys i els ingressos i les despeses que segon sl allei s’han de passar directament al Patrimoni net de l’empresa </li></ul><ul><li>Estat total de canvis del Patrimoni net: ajustaments de patrimoni produïts per canvis en els criteris comptables i altres correccions </li></ul>
 41. 44. 6.4 Altres comptes anuals <ul><li>L’estat de fluxos d’efectiu : Informa de l’origen i la utilització de tots els actius monetaris que representen l’efectiu i altres actius líquids equivalents. S’han de classificar els moviments per activitats i indicar la variació neta de l’exercici. </li></ul><ul><li>Moviments de caixa, dipòsits bancaris a la vista,... Que en el moment d’adquirir-los el seu venciment no sigui superior a 3 mesos. També els descoberts ocasionals. </li></ul><ul><li>Important al final de l’exercici per fer una valoració dels resultats abans d’impostos i es corregeix amb els ingressos i despeses que no han tingut cap moviment d’efectiu. També cal posar-hi el que s’ha cobrat o pagat en aquest exercici però correspongui a accions fetes en exercicis anteriors. </li></ul>

×