El projecte empresarial
                         2on Economia d’Empresa
             ...
El projecte empresarial
                             2on Economia d’Empresa
         ...
El projecte empresarial
                                 2on Economia d’Empresa
     ...
El projecte empresarial
                  2on Economia d’Empresa
                    ...
El projecte empresarial
                                     2on Economia d’Empresa
 ...
El projecte empresarial
                                2on Economia d’Empresa
      ...
El projecte empresarial
                                2on Economia d’Empresa
      ...
El projecte empresarial
                                  2on Economia d’Empresa
    ...
El projecte empresarial
                                  2on Economia d’Empresa
    ...
El projecte empresarial
                                  2on Economia d’Empresa
    ...
El projecte empresarial
                                  2on Economia d’Empresa
    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Projecteempresarial

1,629 views
1,561 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,629
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Projecteempresarial

 1. 1. El projecte empresarial 2on Economia d’Empresa Curs 2009-10 Objectius • Planificar, dissenyar, comunicar i defensar amb rigor, iniciativa i creativitat un projecte senzill d’empresa, definint el producte o servei, identificant els recursos necessaris, analitzant-ne la viabilitat i establint les estratègies comercials oportunes. • Utilitzar els mitjans i les tecnologies de la informació i la comunicació com a eina quotidiana d’obtenció, tractament, selecció i anàlisi d’informació empresarial, verificant-ne la fiabilitat i aplicant-la a la presa de decisions empresarials. • Identificar i analitzar els tràmits que cal fer per a constituir una empresa, així com la normativa corresponent i el coneixement dels recursos que tenen com a finalitat l’ajuda al desenvolupament de projectes empresarials. Continguts 1. Procés de creació d’una empresa 1.1. Idea de negoci 1.2. Factors de localització espacial i dimensió del negoci 1.3. Forma jurídica 1.4. Tràmits de constitució i posada en marxa 1.5. Viabilitat elemental 1.6. Aspectes clau de gestió 2. El pla d’empresa, document d’anàlisi economicofinancera: objectius i elements 2.1. Anàlisi del sector 2.2. Anàlisi DAFO 2.3. Plans de màrqueting, de producció, de recursos humans, d’organització i pla economicofinancer 3. Viabilitat del projecte 4. Formes jurídiques 4.1. Persones físiques 4.2. Societats mercantils 5. Els tràmits de creació de l’empresa 5.1. Empresaris individuals 5.2. Societats mercantils Competèncie COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES s Competència en gestió i organització • Aplicar els coneixements adquirits en els diversos àmbits de l’empresa al món empresarial i a la societat en general. Competència en emprenedoria • Desenvolupar la capacitat d’iniciativa emprenedora aplicada a la gestió empresarial i especialment a un petit projecte empresarial. • Desenvolupar la capacitat per a generar noves idees (creativitat) i la reflexió per a trobar noves solucions a problemes o mètodes més eficients per a problemes ja resolts. COMPETÈNCIES GENERALS Competència comunicativa • Utilitzar la llengua oral i la llengua escrita per a expressar-se de manera coherent i adequada en els diversos contextos de l’activitat sociocultural i acadèmica. Competència digital • Buscar, obtenir, seleccionar, organitzar i interpretar la informació a partir de fonts diverses (escrites, gràfiques, i amb diferents suports, especialment relacionats amb les TIC), valorant de manera crítica les dades extretes. Competència personal i interpersonal • Refermar l’esperit emprenedor amb actituds de creativitat, iniciativa, confiança en un mateix i sentit crític. 1
 2. 2. El projecte empresarial 2on Economia d’Empresa Curs 2009-10 Activitats a realitzar: 1. Analitzar l’estructura de la unitat (unes 10 sessions de treball a classe mitjançant els vostres portàtils o aula d’ordinadors, més 3 sessions per exposicions) (grup-classe) 2. Explicació al grup del procés general de creació d’empreses i de les diferents webs a on trobar la informació per realitzar el projecte (www.barcelonanetactiva.com; http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/; http://inicia.gencat.cat/inicia/cat; www.crearempresas.com ; www.autoocupacio.org; http://www.iaf.es/tramites/index2.htm; http://www.060.es/060_empresas/crear_una_empresa/Aspectos_Previos-ides-idweb.html ; http://www.laincubadora.cat/; http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/Paginas/Creaci %C3%B3nEmpresas.aspx; ). (Grup- classe) 3. Configurar els equips de treball 2 o 3 per grup (Petit grup) 4. Planificar quins apartats confeccionarà cada membre del grup, tot especificant les tasques concretes (no cal que tots els membres facin totes les activitats conjuntament) (Petit grup) 5. Comunicar dates per tenir acabats cadascun dels apartats, així com la data de la presentació. (gran grup) 6. Cada grup farà una wiki, que s’hi accedirà des del Moodle, on s’hi anirà dipositant els documents que es van fent cada dia. 7. A la wiki també s’anirà posant el diari de les activitats fetes cada dia, seguint la pauta de què ha fet cada membre del grup. Es valorarà utilitzar el Calendar de Google. 8. Realitzar el projecte seguint cadascun dels apartats. Es poden seguir qualsevol pauta de les pàgines recomanades, sempre amb l’ajut del llibre de text, però sobretot, s’ha de presentar seguint el concepte de les Viabilitats de l’Annex 1; consulteu, també, la web www.crearempresas.com, a on en l’apartat de “Proyectos de Empresas” trobareu les webs construïdes per alumnes de segon de Batxillerat d’altres instituts de l’Estat Espanyol. També podeu anar a l’IMPEM a demanar el dossier que lliuren als emprenedors de Mataró (Petit grup). 9. Preparar el Power Point (o WEB o WIKI) de presentació de l’empresa (Individualment/Petit grup) 10. Preparar el dossier en un Word amb tot el treball (individualment/petit grup) 11. Presentar l’empresa al grup classe (petit grup/gran grup) 12. Analitzar el resum que hi ha al final de la unitat (Grup-classe) 13. Valorar mitjançant una fitxa el treball del grup (Individualment/Petit grup) 14. Valorar el procés que hem seguit per assolir els objectius de la unitat (Grup-classe) 15. Resoldre positivament la part del trimestral corresponent a aquesta unitat (Individualment) Eines per avaluar la feina feta 1. Exposició oral mitjançant Power Point o Web o Wiki sobre el projecte – Exposició màxima de 10 minuts, control amb el rellotge - . S’ha d’estructurar per les viabilitats i al final donar un resum de la conveniència o no del projecte. (Viabilitat Global). 2. Wiki del projecte 3. Fitxa de valoració qualitativa del treball de grup 4. Treball Word del projecte (no cal una presentació molt agosarada) 5. Prova trimestral NOTA IMPORTANT: per fer l’avaluació d’aquest sisè trimestre, aquest treball compta un 15 % de la nota, tant en conceptes, en procediments i en valors. L’altre 35 % correspon a l’examen. Faltar a 3 sessions de treball o més implica el suspens del treball amb un 1 en els tres apartats. El 50 % restant de la nota del trimestre correspon al trimestral 2
 3. 3. El projecte empresarial 2on Economia d’Empresa Curs 2009-10 CRITERIS D’AVALUACIÓ PER OBTENIR LA NOTA DEL TREBALL D/E (1-4) C (5-6) B (7-8) A (9-10) Treball incomplet (falta alguna Treball complet (totes les Treball complet (totes les Treball amb totes les parts part) parts mínimes) però amb mínimes més 1 apartat de realitzades, tant les Contingut (50 %) respostes incompletes, i voluntàries correctes ) mínimes com les alguna d’incorrecta. amb respostes molt voluntàries Detall del % de Conceptes econòmics i financers completes i, evidentment, (desenvolupades valor de cada incorrectes correctes correctament) amb les Conceptes econòmics i respostes molt completes viabilitat en financers suficients i molt correctes Sense dades econòmiques l’Annex 1 Conceptes econòmics i financers correctes Amb dades econòmiques Capacitat d’explicar als Projecte sense coherència generals altres, amb claredat els Amb dades econòmiques conceptes econòmics i generals financers Projecte amb poca coherència (resultats sense sentit, balanç no quadrat, no connexions Projecte amb coherència Dades econòmiques molt entre simulador i viabilitat (resultats amb sentit) detallades econòmica, ) Projecte amb total coherència Informació extra (possible projecció?) Originalitat Presentació Oral Deficient Repostes dèbils Es donen bones respostes Brillant (10 %) Sense control del temps Escàs domini del tema Seguretat en l’exposició La classe s’interessa Dificultats en l’expressió oral Barreja de dades Control del temps amb Es responen dubtes algun avís Vocabulari inadequat Dificultats en el control del Es recolza la presentació temps Utilització correcta del amb d’altres eines vocabulari Utilització suficient del Domini del vocabulari vocabulari Control del temps sense cap avís Ús de les TIC (20 Utilització incorrecta de la WIKI, Utilització Wiki i Simulador o Utilització Wiki + Utilització Wiki + Excel, Simulador,... Excel, suficientment Simulador o Excel + Simulador o Excel + %) Calendar Google Calendar Google + qualsevol component del Google Docs Facebook, Twitter,... Valors (10 %) Cap tipus de cohesió Grau de cohesió dèbil Bona cohesió El grup actua com un sol equip Treball individual Parts inconnexes La majoria dels membres del grup han participat en Tots han participat ell. activament Individual : haver faltat a tres Individual: haver faltat a una sessions (justificades o no) sessió La majoria dels membres Tots dominen tots els dominen qualsevol punt punts del projecte del projecte Individual: haver assistit a totes les sessions 3
 4. 4. El projecte empresarial 2on Economia d’Empresa Curs 2009-10 FITXA VALORACIÓ TREBALL EN EQUIP Ha participat poc superficialmentHa participat Ha participat decisivament Ha participat activament No ha participat Nom Valoració quantitativa 1 2 3 VALORACIÓ GENERAL DEL TREBALL DE L’EQUIP 4
 5. 5. El projecte empresarial 2on Economia d’Empresa Curs 2009-10 Annex 1 D TEMPS CONTINGUT ACTIVITATS ALUMNES DATA INICI - DATA FI (6) (4) RESPONSABLES a) IDEA, PROMOTORS I REQUISITS PREVIS – 5 % 1 15’-30’ Concreció de la idea (dos idees Avantatges, mínimes) inconvenients, decisió Identificació i currículum dels Currículums promotors (voluntari) b) VIABILITAT COMERCIAL – 10 % 2 5’ Descripció de l’activitat Necessitats que 3 5’ cobreix inicialment Elements diferencials 4 10’ Investigació del mercat Enquesta per 5 10’ l’estudi de mercat 10’ (objectius + 5’ mínim 5 preguntes, 10’ màxim 10) Entorn extern o anàlisi externa (es pot fer Porter voluntàriament) Competència (3 empreses mínimes) Segment de mercat (consumidors) DAFO 6 10’ Pla de màrqueting Producte, Preu, Promoció i Distribució c) VIABILITAT TÈCNICA I ORGANITZATIVA – 10 % 10’ Característiques del procés productiu Distribució en (en el cas que hi sigui) planta 5 10’ Fitxa dels proveïdors 6 5’ (mercaderies, no immobilitzat) Descripció servei o producte des de la perspectiva productiva 7 10’ Personal necessari Organigrama Tasques de cada 8 10 ‘ lloc de treball (voluntari) Remuneració (salaris, S.S. i IRPF) Prevenció de Riscos Laborals (voluntari) 9 10’ Localització de l’empresa Avantatges i 1 5’ inconvenients 0 de cada local (decisió) Mapa indicatiu 5
 6. 6. El projecte empresarial 2on Economia d’Empresa Curs 2009-10 d) VIABILITAT ECONÒMICA – 50 % 1 20’ Inversió necessària Pla d’inversions 1 http://www.crearempresas.com/simu (Actiu) (1) (5) ladorneg.xls (3) http://www.autoocupacio.org 1 20’ Finançament Quantificació i 1 http://www.crearempresas.com/simu tipus del ladorneg.xls finançament http://www.autoocupacio.org necessari 1 10’ http://www.bancat.com/default.htm (Passiu) (2) 1 (bussines angels) Balanç inicial 1 10’ http://www.cpac.es/asp/nivell.asp? (seguint pautes 1 cod=030300 de classe) i 15’ (microcrèdits) Balanç Final 1 Previsió de 1 vendes 1 10’ Previsió de 1 compres i 1 despeses 1 Compte de pèrdues i guanys (seguint pautes classe) – 5 anys Llindar, VAN i Rendibilitat 1 10’ Previsió de caixa Previsió de 1 http://www.crearempresas.com/simu tresoreria ladorneg.xls e) VIABILITAT LEGAL – 15 % 1 15’ Elecció de la forma jurídica Decisió de la 2 http://www.autoocupacio.org forma jurídica http://www.iaf.es/tramites/index2.ht en funció de: m dimensió de (resum interessant tant de les formes l’empresa, com dels tràmits) capital http://inicia.gencat.cat/inicia/images/ disponible, cat/4_Costos%20i%20Tramits número de %20de%20muntar%20una socis, %20empresa_CAT_tcm124-49570.p responsabilitat df legal dels (tràmits i costos ) propietaris i requisits mínims exigits 1 15’ Tràmits necessaris per la posta en Hisenda 3 marxa. Ajuntament Seguretat Social Altres f) VIABILITAT MEDIAMBIENTAL - 10 % 1 15’ Comprovar que l’activitat sigui 4 respectuosa amb el medi ambient, quin impacte mediambiental té, recollida de residus,... o ja és un nou tipus de negoci. http://www.060.es/060_empresas/cr ear_una_empresa/common/Tramite s_MedioAmbientales.pdf Responsabilitat social de l’empresa (voluntari) g) VIABILITAT GLOBAL DEL PROJECTE 1 15’ 5 6
 7. 7. El projecte empresarial 2on Economia d’Empresa Curs 2009-10 (1) S’ha de tenir en compte a l’hora de fer la inversió necessària el que ens costa crear l’empresa des de la perspectiva jurídica (despeses de notaris, ...). Ho trobareu a http://inicia.gencat.cat/inicia/images/cat/ 4_Costos%20i%20Tramits%20de%20muntar%20una%20empresa_CAT_tcm124-49570.pdf . Evidentment aquest punt també estarà lligat amb el tipus de societat que formeu, ja que els costos no seran els mateixos. No obstant, malgrat que ho heu de tenir en compte per la inversió inicial, no es pot posar com a Actiu No Corrent, sinó que serà Despesa Corrent o sigui d’Explotació de l’exercici en que es faci la constitució (2) Aquest punt també estarà lligat amb la forma jurídica de la vostra empresa, ja que heu de tenir en compte els mínims de capital social per tal de fer les aportacions inicials al vostre negoci. Respecte al passiu, teniu informació, també, en la mateixa pàgina, respecte a préstecs, subvencions, però els renting, leasings,... els haureu de treure de les pàgines web dels diferents bancs. (3) Cal desprotegir la Excel del simulador (anar a Herramientas i dins de l’opció Proteger, agafeu Desproteger) per poder modificar els diferents camps. Si no hi entreu correctament aneu a la pàgina web www.crearempresas.com , i aneu a buscar el simulador (dins l’apartat de Anàlisis Económica y financiero) . Cal llegir la informació inicial del simulador, així com llegir la informació que hi ha en els punts vermells en determinades caselles. Atenció: només es poden omplir les caselles fúcsia, ja que les altres ja s’omplen amb la informació que aneu posant en els diferents fulls. (4) El temps està calculat per fer la posada en comú a l’aula, s’entén que quan us repartiu els apartats que cadascú ha de fer haurà de treballar a nivell individual (PER TANT, S´N “HOMEWORK”), i per tant, utilitzar l’hora de classe per poder-ho posar en comú i realitzar el Power-Point, la Wiki, els dubtes,... (5) La diapositiva 11 es refereix al simulador si és que el feu servir (no és obligatori, ja que podeu treballar perfectament amb Excels). (6) Aquest número correspon a cada diapositiva del PPT. 7
 8. 8. El projecte empresarial 2on Economia d’Empresa Curs 2009-10 RESUM DEL QUE HEU DE FER EN CADA APARTAT Com a objectiu, s’ha d’anar avaluant cadascuna de les diferents viabilitats fins arribar a la viabilitat global del projecte. Concreció de la idea La concreció de la idea ha de ser una nova oportunitat de negoci a partir de la protecció del medi ambient (consulta el llibre de primer d’Empresa), i millor si es tracta d’un servei. No es recomana fer bars, discoteques, restaurants,...ja que té una dificultat afegida que és el càlcul de les existències. L’empresa ha d’estar ubicada a Mataró, o en algun poble de la comarca. No es tracta de complicar-vos la vida, sinó que podeu veure tot el procés de creació d’una empresa, això vol dir, que com més fàcil sigui la vostra idea (que no vol dir, poc original) millor per al desenvolupament del treball. Caldria també que penséssiu en alguna activitat que sigui adient per la gent de la vostra edat, de manera que les enquestes de l’estudi de mercat es puguin fer dins de la pròpia classe o en el propi batxillerat. Recordeu tot el que vareu aprendre a la xerrada sobre “On trobar idees de negoci”, a la dels emprenedors d’èxit de la comarca, i a la de la incubadora d’empreses tecnològiques . A més d’entrar en el trimestral, us pot ajudar a trobar la idea.. Per noves idees de negoci podeu consultar: http://www.banespyme.org/Banespymes.do;jsessionid=1A5CBA6EB02A6967327BDDFCABAC4B9B? prefix=/emprendedores&page=/archivoTV.do http://www.crearempresas.com (dins l’apartat 4. Negocios - està a la columna de l’esquerra). Identificació i currículum dels promotors Activitat voluntària per la qual podeu fer servir el pautat del següent document (per a cadascun dels promotors): http://www.autoocupacio.org/helpdesk/RECURSOS%20HUMANS/introdades.dot Descripció de l’activitat S’ha de definir com és el servei que oferirem, quines són les necessitats que cobreix, quins són els elements diferencials que faran que el públic objectiu us compri el vostre servei o producte. Investigació del mercat S’ha de confeccionar una enquesta, seguint les indicacions de l’any passat, per tal d’averiguar la vostra competència i el vostre targget, el vostre segment de mercat (consultar la informació de l’any passat, tant del llibre de text com dels apunts – quasi més important-) . Tal com ja he dit abans, convindria que l’edat del segment sigui el de la vostra edat, ja que això facilitarà fer les enquestes dins de la classe. En quant a l’entorn, haureu de consultar l’entorn polític, econòmic i social de Mataró o de la població que hagueu escollit (atur, habitants, piràmide, sectors d’activitat més importants,...). Consultant a les webs dels Ajuntaments ho podreu aconseguir. També convindria que col·loquéssiu la vostra empresa dins dels tipus de mercat (competència perfecta, monopoli, competència monopolística o oligopoli). DAFO: per realitzar el DAFO podeu consultar la seva confecció en el llibre de text pàgina 228. També a http://www.crearempresas.com en l’apartat 5. Proyectos Empresas. Pla de màrqueting Elaborar el Pla de màrqueting (consultar llibre de 1er) a partir de la investigació de mercats que s’ha efectuat; quines són les polítiques que seguireu en quant a cadascuna de les potes; no cal que siguin les estratègies de cada pota, potser només hi posareu èmfasi en una o dues. Característiques del procés productiu S’ha de fer un plànol del local (no cal posar-lo en el PPT, però sí en el treball en Word), i també definir els diferents proveïdors que tindreu. Els proveïdors no són els de l’Immobilitzat, sinó el dels serveis o productes que haureu de contractar, per exemple, ADSL, llum,...Les dades que heu de posar són : nom de l’empresa, adreça, població telèfon, material a comprar, forma de pagament. 8
 9. 9. El projecte empresarial 2on Economia d’Empresa Curs 2009-10 Per la descripció del producte podeu fer servir el següent document: http://www.autoocupacio.org/helpdesk/T%C8CNICA/descripcioservei.dot I pel circuit del servei aquest: http://www.autoocupacio.org/helpdesk/T%C8CNICA/circuitservei.dot Personal necessari Heu de realitzar un organigrama, amb el detall del que realitzarà cada persona de l’organigrama, és a dir, quines seran les funcions que desenvoluparan i també quin serà el sou que cobraran, tenint en compte la Seguretat Social i l’IRPF, és a dir, els salaris bruts i els salaris nets, aproximadament, que cobrarà cadascú. Per a models d’organigrama: http://www.autoocupacio.org/helpdesk/RECURSOS%20HUMANS/organigrames.pps#264,1 MODELS D’ORGANIGRAMA (si no us carrega directament, podeu posar l’adreça ) Per a la descripció dels llocs de treball: http://www.autoocupacio.org/helpdesk/RECURSOS%20HUMANS/descripcio.dot Per a fer les diferents retribucions: http://www.autoocupacio.org/helpdesk/RECURSOS%20HUMANS/retribucio.dot http://www.autoocupacio.org/helpdesk/RECURSOS%20HUMANS/salari.dot Tot i així, en el simulador, també podeu calcular els salaris, ja que s’ha de posar el salari anual brut, posar l’IRPF que li correspon i també li descompta la S.S. Atenció que si no sou treballadors i sou autònoms, cal que modifiqueu la casella de la S.S., ja que està calculada en pessetes. Us heu d’informar de quina quantitat és la que paguen actualment un autònom, així, com, a la web d’Hisenda, el valor de l’IRPF per cadascun dels sous (aproximadament) Per a la prevenció de riscos laborals, podeu consultar en aquesta adreça per saber si cal algun tipus de prevenció en el vostre lloc de treball, o en les tasques que hagueu de realitzar: http://www20.gencat.cat/portal/site/treball/menuitem.81ac5b6b3cd746a0a6740d63b0c0e1a0/? vgnextoid=528d82d4cb9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=528d82d4cb9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRC RD&vgnextfmt=default Localització de l’empresa Haureu de situar en un plànol de Mataró o de la localitat que sigui la ubicació del vostre local, i explicar el motiu pel qual us heu decidit per a ell. Hauria de tenir entre 2 i 3 locals reals per a triar. Inversió necessària S’ha de calcular quina és la inversió necessària per al vostre negoci. Hi hauran dos aspectes importants. 1. IMMOBILITZAT INICIAL  Immobilitzat material: terrenys, construccions, maquinària, instal·lacions, equips informàtics,...  Immobilitzat immaterial: patents, marques, aplicacions informàtiques,...  Despeses de constitució: despeses de creació de la societat, despeses de posada en marxa dels equips productius, despeses inicials de publicitat. 2. FONS DE MANIOBRA INICIAL L’altre aspecte bàsic a tenir en compte són les inversions inicials en actius circulants necessaris per a poder complir amb els objectius de vendes. Per a poder realitzar un procés productiu complet es necessita incorporar-hi una sèrie de béns que es recuperaran amb el cobrament de les vendes. Tota aquesta sèrie de béns de l’actiu circulant inicial constitueixen el fons de maniobra inicial el qual contindrà els següents elements: 9
 10. 10. El projecte empresarial 2on Economia d’Empresa Curs 2009-10  Les existències: primeres matèries, productes en curs, mercaderies,...  Clients  Tresoreria  Proveïdors: els imports obtinguts per aquesta font de finançament reduirà les necessitats del fons de maniobra. Tot i així, habitualment, el Pla d’inversions es sol correspondre amb el concepte d’Actiu tradicional (Actiu No Corrent, existències, realitzable i disponible); compte amb les Despeses de Constitució de la societat que les haureu de sumar per saber la Inversió Inicial, el seu import s’haurà de posar a Despeses d’Explotació de l’any en que es realitza la constitució de l’empresa. El simulador, només té en compte les inversions inicials, no la necessitat de disponible (sempre haureu de comptar amb uns “calerons “al banc o a la caixa de l’empresa, que això ho haureu d’afegir en la Previsió de Tresoreria si és que teniu necessitat de liquiditat quan obriu el negoci. Finançament Haureu de saber com aportareu els diners en el negoci, a més del capital de cadascú, s’ha de definir les diferents fonts de finançament que utilitzareu (rèntings, leasings, préstecs, pòlisses de crèdit,...). S’haurà de saber el cost de cadascuna d’aquestes fonts, i indicar-ho en el simulador. En el simulador podeu “simular” préstecs bancaris. Atenció que només ha de ser igual el Pla d’Inversions amb el Pla de Finançament de les Inversions, ja que la part del circulant només la utilitzareu si poseu en la Previsió de Tresoreria la necessitat de liquiditat. Cal tenir en compte el tema dels “Bussines Angels” així com dels microcrèdits, de les empreses de capital risc i també de les Subvencions (informació a la http://www.autoocupacio.org/index.htm ). Balanç inicial (seguint pautes de classe) i Balanç Final Haureu d’elaborar un balanç inicial i un balanç final a partir de les pautes que s’han seguit a la classe, a més, haurà de coincidir amb els valors que haureu posat en el simulador, exceptuant el que voleu posar en el disponible, és a dir, el que tindreu, en el moment d’iniciar el negoci a Caixa o Bancs. Vol dir que, el Pla de Finançament i el Pla d’Inversions, no ha de quadrar amb el vostre Balanç; el vostre Balanç us donarà un valor més gran,per la incorporació del Disponible. Previsió de vendes S’ha de fer una previsió de les vendes en un any, i col·locar-les en el simulador. El total ja us anirà a parar al compte de pèrdues i guanys i també en la previsió de tresoreria. Previsió de compres i despeses. La previsió de les compres i les despeses també s’han de situar en el simulador. El programa ja distribueix la informació en el compte de pèrdues i guanys i en la previsió de tresoreria. Compte de pèrdues i guanys (seguint pautes classe) Hauríeu de seguir les pautes de classe (s’ha de separar el que és el resultat de l’explotació del resultat financer), pel primer any, però pels anys següents podeu utilitzar el simulador. Cal que poseu en els requadres en rosa quin és l’augment que preveieu pels propers 4 anys. Llindar, VAN i Rendibilitat S’ha de calcular el llindar, el VAN i la rendibilitat econòmica i financera projecte, agafant com a referència, per calcular l VAN els 5 anys del resultat que us calcularà el simulador. La rendibilitat econòmica (BAII/Actiu) i la financera (Benefici després d’impostos/Patrimoni Net) és pel primer any de projecte. Pel llindar podeu utilitzar la següent pauta: DESPESES FIXES ANUALS Despeses externes 0 Impost sobre activitats econòmiques (actualment no és necessari, però sí d’altres 0 impostos). Despeses de personal 0 Despeses financeres 0 Amortitzacions 0 Impost sobre beneficis 0 TOTAL DESPESES FIXES ANUALS 0 MARGE CONTRIBUTIU Vendes i/o prestació de serveis 0 Compres i/o subcontractació de serveis 0 MARGE CONTRIBUTIU 0 FACTURACIÓ ANUAL D'EQUILIBRI 0 10
 11. 11. El projecte empresarial 2on Economia d’Empresa Curs 2009-10 Previsió de caixa o de Tresoreria Es realitza amb el simulador. És la manera més fàcil de fer-ho, ja que ho fa directament, tenint en compte la informació que se li heu posat en els ingressos i en les despeses i compres. És evident que es pot fer amb un excel, si creiem que la informació del simulador no us convenç. El que sí que heu de tenir clar és com es fa, ja que és matèria pel trimestral (explicat a la pàgina 142 i 143 del llibre de text). En el simulador, en la previsió de tresoreria, observareu que podeu incorporar els diners que heu de tenir en el disponible o que necessiteu per iniciar el negoci. És possible que no necessiteu diners; abans ho haureu de verificar amb la previsió, una vegada hagueu posat totes les despeses i tots els ingressos: si sense posar diners us surt positiu, vol dir que no cal posar Disponible, però si us surt negatiu cal que, o bé ho poseu com a pòlissa de crèdit o bé com a préstec a curt termini. Llegiu bé les instruccions per fer-la. Elecció de la forma jurídica Heu de decidir per quina forma jurídica us decanteu. Les formes poden ser: empresa individual, societat limitada (també la de nova empresa), societat anònima, societat cooperativa. S’han d’analitzar aquest formes i decidir-vos per alguna. Penseu que hi ha condicionants importants que us poden repercutir en el capital social, o en les despeses de constitució. Tràmits necessaris per la posta en marxa. Els tràmits necessaris per a cadascuna dels organismes que hi intervenen els teniu detallats en la web http://inicia.gencat.cat/inicia/cat/informes/2009/informe41744.jsp http://inicia.gencat.cat/inicia/images/cat/4_Costos%20i%20Tramits%20de%20muntar%20una%20empresa_CAT_tcm124-49570.pdf Viabilitat Mediambiental Comprovar que l’activitat sigui respectuosa amb el medi ambient, quin impacte mediambiental té, recollida de residus,... o ja és un nou tipus de negoci. A més de que l’activitat sigui respectuosa (control dels residus, emmagatzematge,...) també podeu incorporar alguna element com una etiqueta ecològica o alguns dels sistemes de gestió que vareu estudiar l’any passat en l’apartat del medi ambient. Com més respectuosos sigueu, millor nota en aquest apartat. Per la responsabilitat social, podeu consultar: http://www20.gencat.cat/portal/site/treball/menuitem.81ac5b6b3cd746a0a6740d63b0c0e1a0/? vgnextoid=3218cf005d9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3218cf005d9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRC RD&vgnextfmt=default VIABILITAT GLOBAL DEL PROJECTE Després d’analitzar totes les viabilitats, avaluar si val la pena o no endegar aquest projecte. 11

×