JABATANBIOKESETAMATAN     KEMENTERIANSUMBER ASLIDANAI.AMSEKITAR            ,e     ARAS PODIUM WISMA ...
Sekian,   terimakasih...BERKHIDMAT     UNTUKNEGARASayayangmenurut       perintah,s.kKetuaPengarah     ...
A                                      LAMPIRAN         HEBAHAN       ...
LAMPIRAN                                               B        P U B...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hebahan awam

697 views
576 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
697
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
53
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hebahan awam

 1. 1. JABATANBIOKESETAMATAN KEMENTERIANSUMBER ASLIDANAI.AMSEKITAR ,e ARAS PODIUM WISMA 1, 2, SUMBER ASLI NO.25, PERSIARAN PUSATPENTADBIRAN PERDANA, PRESINT KERA]AAN 4 PERSEKUTUAN T 62574PUTRA]AYA ffi,- TEL03.888615BO FAKS03-88904935 URLhttp://www,biosafety.re.gov. n my Ruj.Kami: JBK (S ) 602-1/115 (12) Tarikh : 03 Jun 2011HolistaBiotech Sdn.BhdUnit1201,12thFloor, Amcorp TradeCentre,PJ Tower,No. 1B PersiaranBaratoff JalanTimur.46050Petaling Jaya,Selangor(u.p Dato Dr. M. Rajendran Marnickvasagar) V.Tuan,Hebahan Awam Bagi Permohonan Kelulusan Pelepasan ProdukMousticideRH Dan MousticideWPDengansegalahormatnya perkara atas. sayadiarahmerujuk di2. Sukacita dimaklumkan bahawaselaras denganperuntukan subseksyen14(c) dan subseksyen 16(3) Akta Biokeselamatan2007, Ketua Pengarahhendaklah bagi maksud pendedahan umum,mengundang penyertaan orangramai bagi mendapatkan pandangan merekatentangsesuatupermohonankelulusanbagi aktiviti pelepasan,atau apa-apa pengimportan organismadiubahsuaiyang hidup,atau kedua-duanya. Untukmemenuhi hasrattersebut,kaedahyang akan dilaksanakan adalah melaluihebahanawam di akhbar-akhbarberbahasa Malaysia dan Inggerisyang mempunyai liputanke seluruhnegara.3. Sehubungan itu, bersama-sama diedarkanteks HebahanAwam iniUntukPermohonan Kelulusan (Pelepasan Produk)dan PublicAnnouncementFor ApplicationFor Approval(ProducfRe/ease)seperti-diLampiran A danLampiran B masing-masing untukmakluman dan tindakantuan sewajarnya.Hebahan awam berkenaan hendaklah disiarkan sebanyak dua (2) kali sepertimana dinyatakan dalam Garis PanduanDalam MembuatHebahanAwamUntukPermohonan Kelulusan (Aktiviti Pelepasan).Dalamkonteksini, pihaktuan perlumemaklumkan Jabatan tarikhpengumuman ke ini yangakandibuatdalamakhbaryangdicadangkan.
 2. 2. Sekian, terimakasih...BERKHIDMAT UNTUKNEGARASayayangmenurut perintah,s.kKetuaPengarah BiokeselamatanJabatan Biokeselamatan.Malaysia
 3. 3. A LAMPIRAN HEBAHAN AWAMUNTUKPELEPASAN PRODUKOrang ramai adalah dimaklumkan bahawa LembagaBiokeselamatan Kebangsaan pada ketika inisedangmembuatpenilaianke atas permohonan untuk mendapatkan kelulusanoleh EntogenexfndustriesSdn. Bhd.(EntoGeneX) untuk melepaskanprodukTMOF_Y|s(Pichiapasfonsyang telahdiubah suai secara genetik) bagi tujuan pembekalanatau tawaran untuk membekalkanuntukpengawalan populasinyamukAedesaegyptidengan Nombor RujukanJBK (S) 602-11115.TMOF_Yisyang dicadangkanuntuk dilepaskan telah dimatikansepenuhnya secara pemanasan peptidaTMOF (TrypsinModulatinghaba,mengandungi OostaticFactor1dan sebagai diformulasikanprodukMOUSTICIDE dan MOUSTICIDE RH WP.Tujuanpelepasan adalahuntukmengawal ini jentik-jentik populasi nyamukAedes. Jika diluluskan,produktersebutakan diedarkanke seluruh negara secara besar-besaran menerusiKementerianKesihatanMalaysia(KKM). Pelepasanyang dicadangkan akan dijalankan ini mengikutsyarat-syaratketatyangdikenakan oleh Lembaga Biokeselamatan Kebangsaan (LBK).LBK mengalu-alukan pandangan/komen bertulis daripada orang ramai berhubung denganpermohonan tersebut. Maklumat lanjut tentang permohonan boleh didapati daripadawww.biosafetv.nre.qov.mybawah Konsultasi di Awam. Sila nyatakannomborrujukan(JBK (S) 602-1/1/5) apabila berhubung dalamsurat-menyurat.Segala pandangan/komenhendaklah dialamatkan kepada: Ketua Pengarah, JabatanBiokeselamatan,Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, Aras 1, Podium 2, WismaSumber Asli, No. 25, Persiaran Perdana, Presint 4, 62574 Putrajaya, MALAYSIA.E-mel:biosafetv@nre.qov.mv. Faks: 03-88904935 No.Tarikhtutupserahanadalahpada5 Julai 2011 .
 4. 4. LAMPIRAN B P U B L IC N N OU N CEM ENT PRODUCTS A FOR RELEASEThis is to informthe publicthat the NationalBiosafetyBoardis currently assessing application an forapprovalsubmittedby EntogenexIndustriesSdn. Bhd. (EntoGeneX) release productsof toTMOF_Yeast Pichia pastorls), the purpose supplyor offerto supplyfor the (genetically-modified for ofcontrol Aedes aegyptimosquito the Reference of with Numberof JBK (S) 602-1/1/5.The "heatkilled" TMOF_Yeast TMOF(Trypsin contains Modulating Factor)peptide Oostatic whichisformulated MOUSTICIDE and MOUSTICIDE into RH WP.The aim of the release to control Aedesmosquito is the larvaepopulation. approved, products lf thewill be distributed throughout Malaysiaon a largerscalethroughthe Ministry Health(MOH).The ofproposed releasewill be conducted strictadherence requirements the National in to by BiosafetyBoard(NBB).The NBB welcomeswritten submissions opinions/comments of from the public regardingtheapplication. on can be obtainedfrom www.biosafetv.nre.qov.mv More information the applicationunder Public Consultation.Please quote the reference number (JBK (S) 602-11115) forcorrespondence.Submissionsmust be addressed Director Generpl, Departmentof Biosafety, Ministry of to:NaturalResourcesand Environment, Level 1, Podium2, Wisma SumberAsli, No. 25, PersiaranPerdana, Precinct 4, 62574 Putrajaya,MALAYSIA.Email: biosafetv@nre.sov.mv. Fax: 03-88904935 datefor submissions 5 Julv 2011The closing is

×