Surprise 6 programació

1,785 views

Published on

Programació en català de Surprise 6 de l'editorial Oxford

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,785
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
50
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Surprise 6 programació

 1. 1. SURPRISE! 6ProgramacióCicle superior de primària 1
 2. 2. OBJECTIUS GENERALS DE CONTINGUTCICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA(Es treballaran en totes les unitats a través del material didàctic)Dimensió comunicativaParlar i conversar / Escoltar i comprendre Escolta i comprensió de missatges orals senzills per realitzar tasques a laula. Interacció oral en situacions reals o simulades a través de respostes verbals i no verbals facilitades per rutines de comunicació. Producció de textos orals coneguts prèviament mitjançant la participació activa en representacions compartides, cançons, recitació, dramatitzacions. Desenvolupament destratègies bàsiques per donar suport a la comprensió i expressió oral: ús de context visual i no verbal i dels coneixements previs sobre el tema o la situació transferits des de les llengües que coneix, a la llengua estrangera.Llegir i comprendre / Escriure Lectura de paraules i frases senzilles, prèviament conegudes a partir de la participació activa en interaccions orals reals o simulades. Iniciació en lús destratègies de lectura: ús del context visual i verbal i dels coneixements previs sobre el tema o la situació transferits des de les llengües que coneix. Escriptura de paraules i frases, conegudes prèviament a partir de la participació activa en interaccions orals i posteriorment en activitats que inclouen la seva lectura per transmetre i compartir informació, o amb intenció lúdica.Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge Pronunciació cuidada, ritme, accentuació i entonació adequades, tant en la interacció i expressió oral com en la recitació, dramatització o lectura en veu alta. Coneixement de l’ús i funcionalitat d’algunes formes i estructures bàsiques pròpies de la llengua estrangera, prèviament utilitzades. Associació de grafia, pronunciació i significat a partir de models escrits que representen expressions orals conegudes, establiment de les relacions analítiques segures grafia-so i coneixement d’algunes irregularitats rellevants. Familiarització amb l’ús de les estratègies bàsiques en la producció de textos a partir de models: selecció del destinatari, propòsit i contingut. Ús d’habilitats i procediments com repetició, memorització, associació de paraules i expressions amb elements gestuals i visuals, observació de models, per a l’adquisició de lèxic, formes i estructures de la llengua. Utilització progressiva de mitjans gràfics de consulta i informació i de les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies.Dimensió plurilingüe i intercultural Conèixer costums, formes de relació social, trets i particularitats dels països en els quals es parla la llengua estrangera, fomentant la tolerància i el coneixement daltres cultures a través de lidioma. Valoració de la cultura pròpia a partir del coneixement i valoració daltres cultures. 2
 3. 3. OBJECTIUS ACTITUDINALSCICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA(Es treballaran en totes les unitats a través del material didàctic )Dimensió comunicativaParlar i conversar / Escoltar i comprendre• Desenvolupar i mostrar interès i participació activa en les activitats comunicatives i lúdiques daula.• Valoració de langlès com una llengua per comunicar-se diferent a la pròpia.• Respectar les normes habituals de laula per parlar en veu alta, i intercanviar informació.• Interès per comprendre i fer-se comprendre a través de recursos verbals i no verbals.• Disposició per superar les dificultats que sorgeixen habitualment en la comunicació a causa del seu domini imperfecte, utilitzant les estratègies de comunicació de les llengües que coneix.Llegir i comprendre / Escriure• Interès per la cura i la presentació dels textos escrits i valoració del paper que desenvolupen per satisfer les necessitats de comunicació.• Utilització per llegir i escriure en la llengua estrangera de les estratègies que usa en les llengües que coneix.Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge• Reflexió sobre el propi aprenentatge i lorganització del treball. Manifestar una actitud receptiva, interessada i dautoconfiança en la capacitat daprenentatge i dús de la llengua estrangera.• Valoració de la llengua estrangera com a instrument per fer i aprendre.Dimensió plurilingüe i intercultural• Curiositat i interès per altres llengües i cultures diferents a les pròpies.• Valoració de la cultura pròpia a partir del coneixement i valoració daltres cultures.• Reconeixement i aprenentatge de formes bàsiques de relació social en llengua estrangera.• Actitud receptiva cap a les persones que parlen una altra llengua i tenen una cultura diferent a la pròpia.• Desenvolupar de manera progressiva la sensibilitat crítica que permet revelar els estereotips sexistes, classistes i racistes que la llengua comporta. 3
 4. 4. 3.- CONTRIBUCIÓ DEL PROJECTE SURPRISE! AL DESENVOLUPAMENTDE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES(Es treballaran en totes les unitats a través del material didàctic )Laprenentatge de làrea de llengua estrangera contribueix al desenvolupament de lescompetències bàsiques:competència en comunicació lingüística utilitzant el llenguatge com a instrument decomunicació oral i escrita que es desenvoluparà a través dactivitats de comprensió oral,construcció de vocabulari i coneixements bàsics de fonètica.competència d’aprendre a aprendre; en totes les unitats del projecte Surprise! els nensdesenvolupen destreses i aprendran estratègies i habilitats que els serviran per a laprenentatgeposterior en tots els àmbits de coneixement com; lobservació visual i auditiva, la memòria a travésde la repetició, la concentració i la reflexió a la feina, la capacitat delegir i opinar per ells mateixos,lorganització i el mètode a través de les rutines, la disciplina i els hàbits destudi per a laconsecució de les metes i èxits, etc.Els alumnes disposen dun component innovador, l’Study Skills Booklet, que els ajuda adesenvolupar aquest aspecte de les competències bàsiques.competència en tractament de la informació i competència digital, disposant dhabilitats combuscar, obtenir, processar i comunicar informació. Per a això es disposa en totes les unitats de lesseccions corresponents de: Pupils MultiROM Surprise! que conté totes les cançons, raps i embarbussament del curs, així com jocs i activitats interactives organitzades per ajudar a repassar vocabulari i practicar la comprensió oral i escrita. CD dàudio que contenen la gravació de totes les cançons, raps, embarbussament, històries i activitats de comprensió oral. DVD que conté versions animades de les històries del curs, rimes tradicionals, cançons i diàlegs senzills, així com escenes de nens britànics mostrant diferents aspectes de la cultura britànica. Pàgina web de Surprise! www.oup.com/elt/teacher/surprise (per als professors) i www.oup.com/elt/surprise (per als alumnes).competència social i ciutadanaLaprenentatge duna llengua implica el coneixement de trets i fets culturals vinculats als seusparlants. Tots els contes i situacions del llibre fan referència a diferents aspectes socials.A més els alumnes aprendran coses sobre temes relacionats amb altres assignatures (temainterdisciplinari) i en parlaran en anglès.competència artística i culturalEn el nostre projecte els nens treballen la competència artística i cultural mitjançant la realitzacióde diferents treballs i manualitats creatives. 4
 5. 5. STARTER UNIT1.- OBJECTIUS DIDÀCTICSEls alumnes seran capaços de: Aprendre el concepte de e-pals i reconèixer els personatges del Surprise e-pal/Club; Sam, Jo i els seus amics (Rob i Hannah). Presentar i practicar el vocabulari clau: els nombres ordinals, els països i el llenguatge informàtic. Repassar vocabulari i estructures de nivells anteriors. Repassar i practicar preguntes i respostes personals, practicant la comprensió oral. Cantar una cançó. Llegir i escriure un correu electrònic (An email) per practicar la comprensió escrita. Llegir instruccions informàtiques per desenvolupar la comprensió escrita. Repassar i reflexionar sobre el treball realitzat. Autoavaluar el seu propi progrés.2.- CONTINGUTSACTIVITATS DE DESENVOLUPAMENTDimensió comunicativaParlar i conversar Escoltar les descripcions dels personatges i unes preguntes. En parelles, fer i respondre aquestes preguntes per practicar les estructures i personalitzar (CB pàg. 3). Escoltar, localitzar i repetir uns números ordinals. Escoltar de nou i indicar els números que falten a la llista (CB pàg. 3). Llegir una conversa (CB pàg. 3). Fer i respondre les preguntes proposades segons el model (CB pàg. 3) Cantar una cançó (CB pàg. 3).Escoltar i comprendre Escoltar i llegir el contingut dunes bafarades i identificar uns personatges (CB pàg. 2 i 3) Escoltar un personatge omplint un formulari i discriminar entre tres opcions proposades (AB pàg. 3). Escoltar i llegir la cançó de presentació de la pàgina web (CB pàg. 4) Escoltar un correu electrònic (CB pàg. 4). Escoltar i repetir el nom duns països. Deduir i relacionar unes banderes amb l’e-pal adequat (CB pàg. 4 i 5). 2).Llegir i comprendre Llegir i ordenar unes dates (AB pàg. 2) Llegir i respondre unes preguntes pròpies i de tres companys. Omplir una taula amb la informació (AB pàg. 2). Llegir la descripció dun personatge i contestar les seves preguntes adequadament (AB pàg. Llegir unes paraules de vocabulari de repàs i localitzar-les en la il·lustració (CB pàg. 2 i 3). Classificar les paraules dun requadre en les categories indicades. Afegir paraules noves (AB pàg. 3). Llegir un correu electrònic (CB pàg. 4). Relacionar unes frases amb els temes de cada e-pals (CB pàg. 4 i 5) Relacionar unes instruccions per enviar un email amb els seus símbols adequats (CB pàg.4). Llegir unes preguntes/esquema i respondre-les escrivint un missatge (AB pàg. 5)Escriure Localitzar en un dibuix les paraules indicades en un requadre. Escriure frases segons el model proposat (AB pàg. 3). Relacionar unes banderes amb el seu país en un mapa. Escriure el nom dels països al lloc adequat (AB pàg. 4). Escriure el nom dels països de procedència duns personatges (e-pals). Escriure també sobre el propi país (AB pàg 4). Ordenar i escriure les instruccions per enviar un email (AB pàg. 5).Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatgeVocabulariBàsic: Ordinal numbers 1st-31st Japan, Morocco, Russia, Kenya, Peru, Britain. 5
 6. 6. Mail icon, message, email address, spell check, past times, heroes, villains, fame, fortune, life at home, planet.Repàs: vocabulari del nivell 5Estructures comunicatives rdDates: Dates; (the) 23 (of) MarchRepàs de les fórmules interrogatives: (Review of question forms): How do you spell Brown?,When’s your birthday?, What do you look like?, What do you do at home at the weekend?, What’syour favourite place for a holiday?,Where are you/ from?, I’m/She’s//He’s from…Funcions del llenguatgePresentar-seFer i respondre preguntes sobre la identitat de la gent.Parlar sobre els gustos i aficions personals.Preguntar i respondre el país dorigen.Dimensió plurilingüe i interculturalRelacionar langlès amb la seva pròpia realitat a través de les salutacions i les presentacions.Aprendre com sexpressen les dates en anglès.3.- CONTRIBUCIÓ AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES ENAQUESTA UNITATVeure en la introducció els aspectes generals de la contribució de l’aprenentatge de la llenguaestrangera a les competències bàsiques i particularment com es reflecteixen en aquesta unitat:competència comunicativa lingüística i audiovisual utilitzant el llenguatge com a instrument decomunicació oral i escrita.competència d’aprendre a aprendre;Els alumnes reflexionen i potencien la seva iniciativa personal opinant sobre diferents aspectes iaprenen a gestionar els seus recursos mitjançant diferents tècniques daprenentatge; realitzant elsexercicis del Study Skill, utilitzant el Picture Dictionary o confeccionant un Portafolio.competència en tractament de la informació i competència digital,Els alumnes practiquen i es familiaritzen amb el funcionament de diverses competències digitals iinformàtiques com vocabulari per usar lordinador, els mails, les pàgines web, (e-pal ;http://www.wherewhenwhathow.co.uk), etc.competència social i ciutadana ja que conèixer una llengua implica el coneixement de trets ifets culturals vinculats als seus parlants i que poden ser treballats paral·lelament a la unitat.Educació cívica i moralDesenvolupar actituds positives en les relacions personals; la importància de les salutacions i lespresentacions.4. RELACIÓ AMB ALTRES ÀREES DEL CURRÍCULUM RELACIÓ AMB ALTRES ÀREES DELCURRÍCULUMEn aquesta unitat es posarà èmfasi en un tema interdisciplinari, traslladant el vocabulari iestructures a un context de vida real i ajudant en el desenvolupament del seu coneixement delmón fora de la classe danglès.InformàticaAprendre el llenguatge dels ordinadors. 6
 7. 7. 5.- TRACTAMENT DE LA DIVERSITATActivitats addicionals de reforç Picture dictionary, AB pàg 73 (TG, pàg. 179) Ordering the class birthdays (TG, pàg. 29). The surprise e-pal application form (TG Pàg. 31 i AB pàg. 3) World maps (TG pàg. 33). Computer hangman (TG, pàg. 35)Activitats addicionals d’ampliació Fast Finishers, (AB Pàg. 66). Role play: signing up for a club (TG pàg. 29) Elaborar un collage personal amb fotos i retalls de revista (All about me collage TG, pàg. 31). Guessing game (TG, pàg. 33). Web page collages (TG pàg. 35).6.- AVALUACIÓInstruments d’avaluacióAvaluació formativaCompletar el Picture Dictionary (AB, pàg. 73). 7
 8. 8. UNIT 1: HEROES AND VILLAINS1.- OBJECTIUS DIDÀCTICSEls alumnes seran capaços de: Identificar i practicar adjectius per descriure persones en grau positiu, comparatiu i superlatiu. Practicar to be + adjectiu. Aprendre llenguatge de laula i de cada dia; (Say it!: I know. I don’t know). Realitzar petits intercanvis comunicatius (diàlegs) per practicar les estructures de la unitat, les expressions i el vocabulari. Escoltar, cantar i personalitzar una cançó (I want to be a hero) inventant noves estrofes. Escoltar i entendre la història de la unitat; una faula (A mith; The three brothers) practicant les seves estructures claus: I’m stronger than you/He’s weaker than me. Aprendre i practicar la segona estructura de la unitat: I’m the shortest, youngest, tallest… Llegir i representar la història. Practicar la pronunciació i lentonació en la frase. Llegir i entendre un mail sobre un test de personalitat (Number quiz). Realitzar activitats escrites, practicant la comprensió i lexpressió i consolidant així el vocabulari i les estructures de la unitat. Escriure una descripció sobre un heroi o brivall (write a description) Aprendre i dir un embarbussament, per practicar lentonació de les preguntes i la pronunciació dels sons /Λ/ i /æ/. Aprendre sobre els personatges de còmic Manga, traslladant el llenguatge de laula a un context de vida real (Manga cartoon characters) i enllaçant la llengua anglesa amb altres temes interdisciplinaris com lArt (Art; drawing faces). Repassar i reflexionar sobre el treball realitzat. Autoavaluar el seu propi progrés.2.- CONTINGUTSACTIVITATS DE DESENVOLUPAMENTDimensió comunicativaParlar i conversar Escoltar un diàleg i practicar-lo en parelles (CB pàg. 6). Cantar i personalitzar un cançó, inventant noves estrofes amb el vocabulari de replay (CB pàg. 7). Llegir la història de la unitat. Respondre unes preguntes de comprensió (CB pàg. 8 i 9). Fer i respondre preguntes per practicar les estructures i el vocabulari de la unitat, segons el model proposat (CB pàg. 10). En parelles, fer i respondre preguntes similars a les anteriors sobre els alumnes de la classe (CB pàg. 10). Llegir un correu electrònic sobre adjectius de personalitat (Number quiz). Repetir els adjectius (CB pàg. 11). Observar un sketch (un concurs de preguntes al col·legi). Escoltar, repetir i representar els diàlegs que lacompanyen per practicar la comprensió oral (CB pàg. 13)Escoltar i comprendre Escoltar el correu electrònic de Keiko (Japó) sobre els personatges de còmic estil manga (CB pàg. 6) Escoltar un CD, repetir les paraules que sesmenten (adjectius per descriure persones), identificar-les i assenyalar-les en la il·lustració del CB, indicant el seu número (CB pàg. 6). Escoltar i repetir les paraules claus que després apareixeran en una història (The three brothers). Escoltar la història i explicar-la amb lajuda de les story cards, (CB pàg. 7). Escoltar i identificar quin personatge parla en cada moment (CB pàg. 10). Escoltar unes preguntes sobre les característiques superlatives dels personatges i respondre de qui es tracta amb lajuda duna taula informativa (CB pàg. 10). Escoltar un CD amb les descripcions de dos personatges. Observar uns dibuixos i indicar ladjectiu correcte (AB pàg. 13).Llegir i comprendre Llegir el correu electrònic de Keiko (Japó) sobre els personatges de còmic estil manga (CB pàg. 6) Llegir unes frases descriptives i indicar si són verdaderes o falses (AB pàg. 6). Relacionar les dues parts dunes frases de la cançó. Escoltar i comprovar (AB pàg.7) 8
 9. 9. Llegir i escoltar la història de la unitat. Respondre unes preguntes de comprensió (CB pàg. 8 i 9). Relacionar els adjectius dun quadre (replay) amb les lletres de la imatge corresponent. Escoltar i comprovar (CB pàg. 10). Llegir i escoltar unes frases en les quals uns personatges es descriuen. Repetir les frases (CB pàg. 10). Llegir en una taula les característiques físiques dels personatges anteriors. Deduir i identificar el nom dels personatges a qui es refereixen en unes frases (CB pàg.10). Llegir un text on es descriu una família (Sams family). Ordenar unes preguntes sobre aquesta família i respondre les preguntes (AB pàg. 9). Llegir i escoltar un mail sobre un test de personalitat (Number quiz). Respondre unes preguntes de comprensió (CB pàg. 11). Calcular el número que correspon a cada alumne i buscar els seus grup de personalitat en la clau (CB pàg. 11) Fer el dibuix dun personatge manga dolent (AB pàg. 11). Llegir la informació de la secció Do you know? i contrastar-ho amb el text (CB pàg. 12) Llegir i escoltar un text (Portafolio; My hero and willain). Respondre una pregunta de comprensió (CB pàg. 13)Escriure Completar unes frases descriptives amb els adjectius dun requadre (AB pàg.6). Completar unes preguntes elegint els adjectius adequats i escriure les respostes (AB pàg 6) Localitzar en una sopa de lletres uns adjectius amb els seus antònims i escriurels adequadament al lloc indicat (AB pàg. 7). Escriure una estrofa més de la cançó indicant una de les dues opcions proposades (want/don’t want; AB pàg. 7). Realitzar uns exercicis descriptura i comprensió de la història de la unitat; llegir i indicar ladjectiu adequat en unes frases, llegir i completar unes frases, indicar 12 comparatius i completar amb ells unes bafarades (AB pàg. 8). Escriure un text similar a lanterior sobre la família de cadascú. Seguir el model (AB pàg. 9). En grups, fer un treball de mesurament amb els alumnes. Respondre unes preguntes sobre les seves característiques (AB pàg. 9). Calcular el número duns personatges amb les claus del test de personalitat del CB i completar una taula amb les seves característiques (AB pàg. 10). Completar una clau de test pròpia amb els adjectius superlatius que es vulgui (AB pàg. 10). Completar una taula amb la clau de test que van inventar en lexercici anterior i tres alumnes de la classe (AB pàg. 10). Escoltar/llegir un text sobre els caràcters de còmic japonesos tipus manga. Relacionar cada pas escrit sobre la creació daquests personatges amb el seu dibuix (CB pàg. 12). Escriure els noms de les parts de la cara en un personatge tipus manga AB pàg. 11). Indicar si unes característiques corresponen a un tipus o un altre de personatge manga (AB pàg.11) Completar diàlegs expressant I know/I dont know, i practicar-los amb un amic (AB pàg. 12). Ordenar les paraules dunes preguntes. Escoltar i comprovar (AB pàg. 12). Completar el diàleg dun concurs sobre companys de classe (AB pàg. 12). Completar una descripció (AB pàg. 13).Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatgeVocabulariBàsic: old, young, strong, weak, pretty, ugly, brave, scared. older, younger, stronger, weaker, nicer, nastier, shortest, tallest, lightest, heaviest, biggest, smallest, longest, youngest, oldest. Sporty, friendly, wise, trendy, lucky, funny. Manga, eyebrow, pupil, iris, jaw, lip, mouth, head. I know, I don’t know.GramàticaComparative and superlative adjectivesEstructures comunicativesWho is she/he? I’m/He’s/She’s… -er thanI’m/She/He’s the …-est in the (class) - Who’s the… -est person in the world? 9
 10. 10. Funcions del llenguatgeDescriure persones.Comparar edats, pesos i alçades.Fonètica (ritme, accentuació i entonació) Aprendre i dir un embarbussament per practicar la pronunciació dels sons /Λ/ i /æ/. (CB pàg. 6- Tongue twister). Representar la història i la cançó de la unitat.Dimensió plurilingüe i interculturalRelacionar langlès amb la seva pròpia realitat a través de laparença externa i els trets físics de lagent en diferents llocs del món, contribuint així al coneixement de costums, formes de relaciósocial, trets i particularitats dels països en què es parla la llengua estrangera.Conèixer dades sobre el calendari (de setembre a setembre), les normes i els uniformes delscol·legis britànics i comparar-los amb els propis.Referir-se a personatges famosos de la vida actual (Penélope Cruz).Aprendre característiques sobre els còmic japonesos Manga.3.- CONTRIBUCIÓ AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES ENAQUESTA UNITATVeure en la introducció els aspectes generals de la contribució de l’aprenentatge de la llenguaestrangera a les competències bàsiques i particularment com es reflecteixen en aquesta unitat:competència comunicativa lingüística i audiovisual utilitzant el llenguatge com a instrument decomunicació oral i escrita.competència d’aprendre a aprendre;Els alumnes reflexionen i potencien la seva iniciativa personal opinant sobre diferents aspectes iaprenent a gestionar els seus recursos mitjançant diferents tècniques daprenentatge; realitzantels exercicis del Study Skill Book, utilitzant el Picture Dictionary o confeccionant un Portafolio.competència en tractament de la informació i competència digital,Els alumnes practiquen i es familiaritzen amb el funcionament de diverses competències digitals iinformàtiques com els correus electrònics; les pàgines web, (e-pal ;http://www.wherewhenwhathow. Co.uk) etc.competència social i ciutadana ja que conèixer una llengua implica el coneixement de trets ifets culturals vinculats als seus parlants i que poden ser treballats paral·lelament a la unitat.Educació cívica i moralValorar i ser conscient de les diferències entre el bé i el mal (herois i brivalls), aprenent adesenvolupar comportaments i actituds bons per a lésser humà i la humanitat en general.competència artística i cultural Confeccionar un story book, (AB, pàg 85-86) (Photocopy Master Book, pàg. 5). Inventar i dibuixar un heroi manga brivall i escriure’n una descripció (Portafolio activity: My hero and willain, AB pàg. 13)4. RELACIÓ AMB ALTRES ÀREES DEL CURRÍCULUMEn aquesta unitat es posarà èmfasi en un tema interdisciplinari, traslladant el vocabulari iestructures a un context de vida real i ajudant en el desenvolupament del seu coneixement delmón fora de la classe danglès.ArtAprendre a dibuixar (drawing faces) caràcters de còmic tipus Manga (Manga cartoon characters).5.- TRACTAMENT DE LA DIVERSITATActivitats addicionals de reforç Photocopy Master 31 (retallar les targetes il·lustrades i de vocabulari i jugar-hi) Pelmanism , Guess what?, etc. (Banc d’idees, pàg. 178, TG pàg. 38). Jugar a lletrejar adjectius (TG pàg. 40) Photocopy Master 1 (TG pàg. 45) 3 (TG pàg. 49), Photocopy Master 4 (Play Animal Trumps) (TG pàg. 51) 10
 11. 11. Activitats addicionals d’ampliació Fast Finishers, (AB Pàg. 67). Jugar a Noughts and crosses (Banc d’idees, pàg.176). Respondre la pregunta What do you want to be like? (TG pàg. 40) Intonation practice (TG pàg. 43) Photocopy Master 2 (TG pàg. 45) Confeccionar un Class poster (English Class Number Quiz) (TG, pàg. 47) Treballar el tema de la unitat amb el cross-curricular pòster (TG, pàg. 49, Banc d’idees,173 Text display (Portafolio activity: My hero and willain, AB pàg. 13) Reading aloud with good pronunciation (TG, pàg. 55) Study Skills Book; grammar 1 i 2 (pàg. 2 i 3), Dictionary skills (pàg. 4), Spelling and pronunciation (pàg. 5), Reading and writing (pàg. 6).6.- AVALUACIÓInstruments d’avaluacióAvaluació sumativaTest Unit 1 Quadern d’avaluació, pàg. 13 i 14.Test trimestral, Quadern d’avaluació, pàg. 25, 26 i 27Let’s check, AB pàg. 14 i 15Avaluació formativaCreació dun Portafolio per avaluar el progrés continu de lalumne (AB pàg. 13)Completar el Picture Dictionary; AB, pàg. 74Avaluació contínua en el Full d’avaluació, Quadern d’avaluació, pàg. 5.AutoavaluacióRead and tick (Let’s Check!, AB, pàg. 15).Fotocopiables del Quadern d’Avaluació per realitzar després de cada unitat sobre comprensió iexpressió oral (pàg. 34), comprensió i expressió escrita (pàg. 35).Fotocopiable d’Autoavaluació (Quadern d’Avaluació, pàg. 36).Criteris d’avaluació Identifica i numera uns personatges, segons la seva descripció (Test Unit 1- Listening, vocabulary and grammar, Quadern d’avaluació, pàg. 13) Escriu unes paraules de vocabulari (adjectius) (Test Unit 1- Listening, vocabulary and grammar, Quadern d’avaluació, pàg. 13). Completa unes frases amb lestructura treballada en la unitat (He’s younger/olde/taller/shorter/lighte) (Test Unit 1- Listening, vocabulary and grammar, Quadern d’avaluació, pàg. 13) Llegeix i comprèn un text, indicant si unes frases són verdaderes o falses en relació amb ell (Test Unit 1- Reading and writing, Quadern d’avaluació, pàg. 14). Completa unes frases utilitzant adequadament una estructura treballada en la unitat (taller, shorter, happier )(Test Unit 1- Reading and writing, Quadern d’avaluació, pàg. 14) Participa en interaccions orals a través duna activitat de retallables (Story Book, AB pàg 85 i 86). 11
 12. 12. UNIT 2 – FAME AND FORTUNE1.- OBJECTIUS DIDÀCTICSEls alumnes seran capaços de: Identificar i practicar vocabulari sobre accessoris i activitats de temps lliure. Aprendre i practicar aspectes gramaticals com; el present continu (Present continuous) i el present simple + adverbi de freqüència (Present simple + frecuency adverb). Aprendre llenguatge de laula i de cada dia; (Say it!: Lucky thing!, Poor thing!) Realitzar petits intercanvis comunicatius (diàlegs) per practicar les estructures de la unitat, les expressions i el vocabulari. Escoltar, cantar i personalitzar una cançó (Followers of fashion) inventant noves estrofes. Escoltar i entendre la història de la unitat; un conte de fades amb final diferent (A fairy tale with a twist: Happily ever after) practicant-ne les estructures claus: (He always/often sometimes/never wears a crown). Aprendre i practicar la segona estructura de la unitat: I’always/often/sometimes/never play…, Does she play…?, Yes, always/often/sometimes. No, never). Llegir i representar la història. Practicar la pronunciació i l’entonació a la frase. Llegir i entendre un correu electrònic sobre les princeses britàniques (Two modern princesses). Realitzar activitats escrites, practicant la comprensió i lexpressió i consolidant així el vocabulari i les estructures de la unitat. Escriure un perfil d’un personatge famós (A profile of a famous person). Aprendre i dir un embarbussament, per practicar lentonació de les preguntes i la pronunciació dels sons /w/ i /r/. Aprendre sobre lorigen de certs materials “preciosos”, traslladant el llenguatge de laula a un context de vida real (Silk, pearls, gold and diamonds) i enllaçant la llengua anglesa amb altres temes interdisciplinaris (Ciència). Repassar i reflexionar sobre el treball realitzat. Autoavaluar el seu propi progrés.2.- CONTINGUTSACTIVITATS DE DESENVOLUPAMENTDimensió comunicativaParlar i conversar Escoltar un diàleg i practicar-lo en parelles (CB pàg.14). Cantar i personalitzar un cançó, inventant noves estrofes amb el vocabulari de replay (CB pàg. 15). Llegir la història de la unitat. Respondre unes preguntes de comprensió (CB pàg. 16 i 17). Fer i respondre preguntes amb els companys per practicar les estructures i el vocabulari de la unitat, segons el model proposat (CB pàg. 18). Repetir unes activitats de temps lliure (CB pàg. 19).Escoltar i comprendre Escoltar el correu electrònic d’Ivan (Rússia) sobre els famosos i les coses que porten posades (CB pàg.14) Observar un sketch. Escoltar, repetir i actuar els diàlegs que lacompanyen per practicar la comprensió oral (CB pàg. 21) Escoltar un CD amb la descripció dun personatge famós (Sam’s famous person) i indicar en una taula les opcions correctes (AB pàg. 23). Escoltar i llegir un correu electrònic sobre les princeses britàniques (Two modern princesses). Respondre unes preguntes de comprensió (CB pàg. 19). Escoltar unes preguntes sobre les activitats que practiquen els personatges i respondre-les (CB pàg. 18). Escoltar i repetir les paraules claus que després apareixeran en una història (Happily ever after). Escoltar la història i explicar-la amb lajuda de les story cards, (CB pàg. 15). Escoltar un CD, repetir les paraules que sesmenten (accessoris), identificar-les i assenyalar- les en la il·lustració del CB, indicant el seu número (CB pàg. 14).Llegir i comprendre Llegir/escoltar la història de la unitat. Respondre preguntes de comprensió (CB pàg.16/17). Llegir un text sobre lorigen de certs materials “preciosos”. Relacionar cada descripció daquests materials amb el seu dibuix (CB pàg. 20). Llegir el mail dIvan (Rússia) sobre famosos i les coses que porten posades (CB pàg.14). 12
 13. 13. Llegir i escoltar unes frases en les quals uns personatges expressen les activitats que practiquen. Repetir les frases (CB pàg. 18). Llegir unes frases i deduir i identificar el personatge a què es refereixen (CB pàg.18). Llegir i escoltar un text sobre lorigen de materials “preciosos”. Relacionar cada descripció amb el seu dibuix. Respondre preguntes de comprensió (CB pàg. 20). Llegir la informació de la secció Do you know? i contrastar-ho amb el text (CB pàg. 20) Ordenar els dibuixos que representen etapes de formació de certs materials (AB pàg.21). Classificar les paraules dun requadre en les categories indicades (AB pàg.21) Llegir i escoltar un text sobre Rafael Nadal (Portafolio; A profile of a famous person). Respondre unes preguntes de comprensió (CB pàg. 21)Escriure Completar unes bafarades en els quals uns personatges indiquen els accessoris que porten posats (AB pàg. 14). Observar uns dibuixos i completar les preguntes dunes bafarades sobre els accessoris que porten posats (AB pàg. 16). Respondre unes preguntes sobre els accessoris que porta el propi alumne. Escriure frases indicant això segons el model (AB pàg. 16) Completar uns mots encreuats amb ajuda dun dibuix. Descobrir la persona famosa (AB pàg. 17). Completar la lletra de la cançó amb els pronoms adequats. Escoltar i comprovar (AB pàg. 17) Escriure una estrofa més de la cançó indicant en cada frase una de les dues opcions proposades (AB pàg. 17). Realitzar uns exercicis descriptura i comprensió de la història de la unitat; llegir i indicar si unes frases són verdaderes o falses, llegir i completar unes frases, escriure unes frases observant una taula i utilitzant els adverbis de freqüència adequats (AB pàg. 18). Relacionar les activitats dun quadre (replay) amb les lletres de la imatge corresponent. Escoltar i comprovar (CB pàg. 18). Completar unes bafarades amb les activitats dun requadre (AB pàg. 19). Escriure preguntes relacionades amb les activitats que practiquen els personatges de lexercici anterior. Practicar a preguntar i respondre amb els companys (AB pàg. 19). Escriure un text similar a lanterior sobre un mateix, descrivint la freqüència amb què lalumne practica esports (AB pàg. 19). Escoltar i llegir un correu electrònic sobre les princeses britàniques (Two modern princesses). Respondre unes preguntes de comprensió (CB pàg. 19). Localitzar en una sopa de lletres vocabulari relacionat amb activitats de temps lliure. Observar uns dibuixos i completar unes expressions (AB pàg. 20). Escriure preguntes, segons el model, amb les activitats de lexercici anterior. Respondre les preguntes personalment i fer-les a algun company (AB pàg. 20). Escriure un article per a una revista sobre un dels companys preguntats en lexercici anterior. Dibuixar la seva cara o enganxar una fotografia (AB pàg. 20). Completar unes frases amb les paraules de lexercici anterior (AB pàg. 21). Completar diàlegs expressant Lucky thing!, Poor thing! , i practicar amb un company (AB pàg. 22). Ordenar uns diàlegs. Escoltar i comprovar (AB pàg. 22). Completar un diàleg personalitzat similar al model proposat anterior (AB pàg. 22). Completar una descripció sobre un personatge famós (AB pàg. 23).Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatgeVocabulariBàsic: watch, belt, ring, wristband, rucksack, scarf, boots, earrings. famous, crown, princess, eagle, prince. never, sometimes, often, always. watch films, go out alone, go horse riding, go to pop concerts, go on skiing holidays, play video games, send, magazine article, princesses, schoolboy/girl gold, diamonds, pearls, silk, rock, mine, oyster, rare, ordinary, cocoon, worm, gold long, short, new, old, fragile, hardest, come from, get from. Lucky thing!, Poor thing! 13
 14. 14. GramàticaPresent simple: she/he + adverbs of frequencyPresent simple: all forms + questionsEstructures comunicativesShe’s/He’s/They’re wearing, Are you wearing…?, Yes, I am/No, I’m not.He/She wears… I always/often/sometimes/never… Does he/she play…? Yes,always/sometimes/often, No, never.Funcions del llenguatgeExpressar el que es porta posat i el que es té en general.Parlar dactivitats de temps lliure i freqüència dacció.Fonètica (ritme, accentuació i entonació) Aprendre i dir un embarbussament per practicar la pronunciació dels sons /w/ i /r/. (CB pàg. 15 Tongue twister). Actuar i representar la història i la cançó de la unitat.Dimensió plurilingüe i interculturalRelacionar langlès amb la seva pròpia realitat a través de les vestimentes; del luxe i la riquesa dela gent en diferents llocs del món, contribuint així al coneixement de costums, formes de relaciósocial, trets i particularitats dels països en què es parla la llengua estrangera.Conèixer informació sobre la monarquia britànica i les princeses Beatriu i Eugènia.Aprendre sobre lorigen de certs elements preciosos.Parlar sobre el famós tennista Rafael Nadal..3.- CONTRIBUCIÓ AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES ENAQUESTA UNITATVeure en la introducció els aspectes generals de la contribució de l’aprenentatge de la llenguaestrangera a les competències bàsiques i particularment com es reflecteixen en aquesta unitat:competència comunicativa lingüística i audiovisual utilitzant el llenguatge com a instrument decomunicació oral i escrita.competència d’aprendre a aprendre;Els alumnes reflexionen i potencien la seva iniciativa personal opinant sobre diferents aspectes iaprenen a gestionar els seus recursos mitjançant diferents tècniques daprenentatge; realitzant elsexercicis del Study Skill Book, utilitzant el Picture Dictionary o confeccionant un Portafolio.competència en tractament de la informació i competència digital,Els alumnes practiquen i es familiaritzen amb el funcionament de diverses competències digitals iinformàtiques com els correus electrònics; les pàgines web, (e-pal ;http://www.wherewhenwhathow.co.uk) etc.competència social i ciutadana ja que conèixer una llengua implica el coneixement de trets i fetsculturals vinculats als seus i que poden ser treballats paral·lelament que la unitat.Educació cívica i moralSer conscients del lloc del món on ens ha tocat viure; ple doportunitats i comoditats i valorar laimportància de consumir racionalment per no esgotar els recursos del nostre planeta.Educació per a la salutLa importància de practicar esports i activitats lúdiques a laire lliure per millorar la nostra salutfísica i mental.competència artística i cultural Confeccionar un story book, (AB, pàg 87-88) (Photocopy Master Book, pàg.10). Elaborar un revista escolar (Class magazine, TG, pàg. 67) Completar una taula i escriure el perfil dun personatge famós (Portafolio activity: My famous person, AB pàg. 23) 14
 15. 15. 4. RELACIÓ AMB ALTRES ÀREES DEL CURRÍCULUMEn aquesta unitat es posarà èmfasi en un tema interdisciplinari, traslladant el vocabulari iestructures a un context de vida real i ajudant en el desenvolupament del seu coneixement delmón fora de la classe d’anglès.CiènciesAprendre lorigen de certs materials preciosos (Origin of materials) com la seda, les perles, lor iels diamants (Silk, pearls, gold and diamonds).5.- TRACTAMENT DE LA DIVERSITATActivitats addicionals de reforç Photocopy Master 32 (retallar les targetes il·lustrades i de vocabulari i jugar-hi) Quick fire pairs, etc. (Banc d’idees, pàg. 178). Jugar a un concurs de vocabulari (TG pàg. 60) Photocopy Master 6 (TG pàg. 65), 8 (TG pàg. 69),Activitats addicionals d’ampliació Fast Finishers, (AB Pàg. 68). Jugar a Sentence chain (Banc d’idees, pàg.176). Dibuixar un personatge famós amb els seus accessoris i roba de moda (TG pàg. 60) Photocopy Master 7 (TG pàg. 65) Elaborar un revista escolar (Class magazine, TG, pàg. 67) Treballar el tema de la unitat amb el cross-curricular pòster (TG, pàg. 49, Banc d’idees,173 Copiar i completar una taula (Find someone who has got…, TG pàg. 71) Text display (Portafolio activity: My famous person, AB pàg. 23) Reading aloud with good pronunciation (TG pàg. 75) Study Skills Book; grammar 1 i 2 (pàg. 7 i 8), Dictionary skills (pàg. 9), Spelling and pronunciation (pàg. 10), Reading and writing (pàg. 11).6.- AVALUACIÓInstruments d’avaluacióAvaluació sumativaTest Unit 2 Quadern d’avaluació, pàg. 15 i 16.Test trimestral, Quadern d’avaluació, pàg. 25, 26 i 27Let’s check, AB pàg. 24 i 25Avaluació formativaCreació dun Portafolio per avaluar el progrés continu de lalumne (AB pàg. 23)Completar el Picture Dictionary; AB, pàg. 75 (TG pàg. 179).Avaluació contínua en el Full d’avaluació, Quadern d’avaluació, pàg. 5.AutoavaluacióRead and tick (Let’s Check!, AB, pàg. 25).Fotocopiables del Quadern d’Avaluació per realitzar després de cada unitat sobre comprensió iexpressió oral (pàg. 34), comprensió i expressió escrita (pàg. 35).Fotocopiable d’Autoavaluació (Quadern d’Avaluació, pàg. 36).Criteris d’avaluació Identifica i numera uns personatges, segons la seva descripció (Test Unit 2- Listening, vocabulary and grammar, Quadern d’avaluació, pàg. 15) Escriure unes paraules de vocabulari (activitats de temps lliure) (Test Unit 2- Listening, vocabulary and grammar, Quadern d’avaluació, pàg. 15). Completa unes frases amb l’estructura treballada en la unitat (Yes, always, Yes, often, Yes sometimes, No, never (Test Unit 2- Listening, vocabulary and grammar, Quadern d’avaluació, pàg. 15) Llegeix i comprèn un text. Discriminar en unes frases lopció correcta (Test Unit 2- Reading and writing, Quadern d’avaluació, pàg. 16). Observar uns dibuixos i escriure un petit text sobre si mateix; les activitats i la freqüència amb què les practica; always, often, sometimes, never (Test Unit 2- Reading and writing, Quadern d’avaluació, pàg. 14) Participa en interaccions orals a través duna activitat de retallables (Story Book, AB pàg 87 i 88). 15
 16. 16. UNIT 3: WORK AND PLAY1.- OBJECTIUS DIDÀCTICSEls alumnes seran capaços de: Identificar i practicar vocabulari relacionat amb treball i professions. Practicar to be + treballa i professions. Aprendre vocabulari per dir lhora en anglès. Aprendre i practicar aspectes gramaticals com: Past simple. Aprendre llenguatge de l’aula i de cada dia; (Say it!: Cool!, boring!). Realitzar petits intercanvis comunicatius (diàlegs) per practicar les estructures de la unitat, les expressions i el vocabulari. Escoltar, cantar i personalitzar una cançó (We can change things) inventant noves estrofes. Escoltar i entendre la història de la unitat; una biografia (A biography: the oldest pupil), practicant-ne les estructures claus: He was…/He wasn’t, They were/They weren’t. Aprendre i practicar la segona estructura de la unitat: I was at…/I wasn’t at…, Where you at…?, Yes, I was, No, I wasn’t. Llegir i representar la història. Practicar la pronunciació i lentonació a la frase. Llegir i entendre un mail sobre un diari de vídeo (Video diary) Realitzar activitats escrites, practicant la comprensió i lexpressió i consolidant així el vocabulari i les estructures de la unitat. Escriure una redacció a partir d’una entrevista (A report) Aprendre i dir un embarbussament, per practicar lentonació de les preguntes i la pronunciació del so /ə/. Aprendre sobre la música africana, traslladant el llenguatge de laula a un context de vida real (Rhythm and drums) enllaçant la llengua anglesa amb altres temes interdisciplinaris (Música). Repassar i reflexionar sobre el treball realitzat. Autoavaluar el seu propi progrés.2.- CONTINGUTSACTIVITATS DE DESENVOLUPAMENTDimensió comunicativaParlar i conversar Escoltar un diàleg i practicar-lo en parelles (CB pàg. 22). Cantar i personalitzar un cançó, inventant noves estrofes amb el vocabulari de replay (CB pàg. 23). En parelles, fer i respondre preguntes per practicar les estructures i el vocabulari de la unitat (preguntar el que han fet el cap de setmana), segons el model (CB pàg. 26). Observar un sketch (un diàleg sobre el que va ocórrer el cap de setmana). Escoltar, repetir i actuar els diàlegs que lacompanyen per practicar la comprensió oral (CB pàg. 29)Escoltar i comprendre Escoltar el correu electrònic de Kioni (Nairobi; Kenya) sobre les professions (CB pàg. 22) Escoltar un CD, repetir les paraules que sesmenten (professions), identificar-les i assenyalar- les en la il·lustració del CB, indicant el seu número (CB pàg. 22). Escoltar i repetir les paraules claus que després apareixeran en una història (The oldest pupil). Escoltar la història i explicar-la amb lajuda de les story cards (CB pàg. 23). Escoltar i identificar quin personatge parla a cada moment (CB pàg. 26). Escoltar un correu electrònic sobre un diari de vídeo (Video diary). Repetir les hores que sesmenten. Respondre unes preguntes de comprensió (CB pàg. 27). Escoltar un CD amb les preguntes per realitzar a un professor. Completar unes frases amb la informació obtinguda daquesta informació (AB pàg. 33).Llegir i comprendre Llegir el correu electrònic de Kioni (Nairobi; Kenya) sobre les professions (CB pàg.22) Llegir la història de la unitat. Respondre unes preguntes de comprensió (CB pàg. 24 i 25). Respondre unes preguntes, escrivint les respostes (AB pàg.26). Relacionar uns objectes amb el nom de la seva professió corresponent (AB pàg. 27). Llegir i escoltar la història de la unitat. Respondre unes preguntes de comprensió (CB pàg. 24 i 25). Relacionar els llocs que apareixen en un requadre (replay) amb les lletres de la imatge corresponent. Escoltar i comprovar (CB pàg. 26). 16
 17. 17. Llegir i escoltar unes frases en les quals uns personatges indiquen el que han fet el cap de setmana. Repetir les frases. Deduir i identificar el nom dels personatges als quals es refereixen en unes frases (CB pàg.26). Llegir i escoltar un correu electrònic sobre un diari de vídeo (Video diary). Repetir les hores que sesmenten. Respondre unes preguntes de comprensió (CB pàg. 27). Indicar les hores en què la protagonista del vídeo feia les activitats indicades en unes frases (CB pàg. 27) Llegir unes frases i indicar quina de les tres respostes és la correcta (AB pàg. 30). Escoltar/llegir un text sobre la música africana i el ritme dels tambors. Relacionar cada text amb la seva fotografia del tambor adequat (CB pàg. 28). Llegir la informació de la secció Do you know? i contrastar-la amb el text (CB pàg. 28) Relacionar els dibuixos duns tambors amb la seva descripció (AB pàg. 31). Llegir i escoltar un text (Portafolio; A report). Respondre unes preguntes de comprensió (CB pàg. 29).Escriure Realitzar uns exercicis descriptura i comprensió de la història de la unitat; relacionar unes dates amb uns esdeveniments, completar unes frases discriminant la paraula correcta entre dues opcions, corregir unes frases i escriure-les correctament (AB pàg.28). Escriure una estrofa més de la cançó amb tres professions noves (AB pàg.27). Escriure preguntes i respostes en relació amb les professions dels familiars propis i dun amic (AB pàg 26). Ordenar les paraules dunes frases i escriure-les. Escoltar i comprovar (AB pàg.27) Observar uns dibuixos i escriure el nom del treball que representen (AB pàg.26). Completar unes bafarades amb el dia de la setmana adequat i el lloc que representen uns dibuixos (AB pàg. 29). Escriure les preguntes duna taula, segons el model. Respondre-les utilitzant el verb adequadament I was/I wasnt. Fer les preguntes a un company i indicar les respostes (AB pàg.29). Completar unes frases amb la informació de lexercici anterior, sobre el cap de setmana propi i el del company (AB pàg. 29). Observar el dibuix duns rellotges i indicar per escrit lhora que marquen (AB pàg. 30). Completar una taula amb informació personal sobre el que va fer lalumne dissabte anterior (AB pàg. 30). Llegir i completar unes frases sobre música i tambors. Escoltar i comprovar (AB pàg.31) Llegir i completar un text (AB pàg. 31). Completar diàlegs expressant cool!/boring! segons escaigui. Practicar amb un amic (AB pàg. 32). Completar un diàleg. Escoltar i comprovar (AB pàg. 32). Completar un diàleg propi sobre el cap de setmana (AB pàg. 32). Completar una entrevista amb el professor i fer-ne una redacció (AB pàg. 33).Dimensió plurilingüe i interculturalVocabulariBàsic: lawyer, doctor, vet, office worker, builder, cleaner, housewife, reporter. In a hospital, postman, waiter, policeman, pupil, actor, teacher, workers, cowherd Trousers, school uniform, short, go to school, surprised, free education. Five past, ten past, twenty past, twenty five past, twenty five to, twenty to, ten to , five to, o’clock, half past, quarter past, quarter to . African, Calypso, Flamenco, Samba, rock and roll, blues, jazz, reggae, rap, hip hop, West Africa, the Caribbean Islands, Peru, Brazil, North Africa Cool!, Boring!GramàticaPast simple: to be; she/he/they + was/werePast simple: to be, all forms + questionsEstructures comunicativesWhat’s your uncle’s job?, He’s a…He/She was/wasn’t, They were/weren’t, I’m/I’m not a…I was/wasn’t at + lloc, Where you at + lloc?, Yes, I was, No, I wasn’t.I was… We were…, …was originally from…, it often accompanies…, on + data. 17
 18. 18. Funcions del llenguatgeParlar sobre el que ha fet la gent el cap de setmanaDir les horesFonètica (ritme, accentuació i entonació) Aprendre i dir un embarbussament per practicar la pronunciació dels sons /ə/. (CB pàg.22- Tongue twister). Actuar i representar la història i la cançó de la unitat.Dimensió plurilingüe i interculturalRelacionar langlès amb la seva pròpia realitat a través dels treballs de la gent en diferents llocsdel món, contribuint així al coneixement de costums, formes de relació social, trets i particularitatsdels països en què es parla la llengua estrangera.Aprendre a dir les hores en anglès.Conèixer informació sobre la música africana en particular i els tipus de música en general.3.- CONTRIBUCIÓ AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES ENAQUESTA UNITATVeure en la introducció els aspectes generals de la contribució de l’aprenentatge de la llenguaestrangera a les competències bàsiques i particularment com es reflecteixen en aquesta unitat:competència comunicativa lingüística i audiovisual utilitzant el llenguatge com a instrument decomunicació oral i escrita.competència d’aprendre a aprendre;Els alumnes reflexionen i potencien la seva iniciativa personal opinant sobre diferents aspectes iaprenen a gestionar els seus recursos mitjançant diferents tècniques d’aprenentatge; realitzant elsexercicis del Study Skill Book, utilitzant el Picture Dictionary o confeccionant un Portafolio.competència en tractament de la informació i competència digital,Els alumnes practiquen i es familiaritzen amb el funcionament de diverses competències digitals iinformàtiques com els correus electrònics; les pàgines web (e-pal ;http://www.wherewhenwhathow. Co.uk), etc.competència social i ciutadana ja que conèixer una llengua implica el coneixement de trets i fetsculturals vinculats als seus parlants i que poden ser treballats paral·lelament que la unitat.Educació cívica i moralValorar i considerar la importància de totes i cadascuna de les professions i del treball ben fet.Educació per a la igualtat dels dos sexesLa importància dobservar i practicar comportaments i actituds no sexistes en totes les facetes dela nostra vida; relacions personals, treball, família, etc.competència artística i cultural Confeccionar un story book, (AB, pàg 89-90) (Photocopy Master Book, pàg.15). Realitzar una entrevista al professor i escriure el reportatge (Portafolio activity: My report, AB pàg. 33)4. RELACIÓ AMB ALTRES ÀREES DEL CURRÍCULUMEn aquesta unitat es posarà èmfasi en un tema interdisciplinari, traslladant el vocabulari iestructures a un context de vida real i ajudant en el desenvolupament del seu coneixement delmón fora de la classe d’anglès.MúsicaAprendre sobre la música africana (The rhythm of drums)).5.- TRACTAMENT DE LA DIVERSITATActivitats addicionals de reforç Photocopy Master 33 (retallar les targetes il·lustrades i de vocabulari i jugar-hi) Quick fire pairs?, etc. (Banc d’idees, pàg. 178). Photocopy Master 11 (TG pàg. 85), 13 (TG pàg. 89) i 14 (TG pàg. 91) Interview a famous person (TG pàg. 93) Photocopy Master 33 (TG pàg. 87) 18
 19. 19. Activitats addicionals d’ampliació Fast Finishers, (AB Pàg. 69). Photocopy Master 12 (TG pàg. 85) Jugar a Favourite three (Banc d’idees, pàg. 178). Jugar a practicar una frase: When I’m an adullt, I want to be a… (TG pàg. 80) A video diary (TG pàg. 87) Treballar el tema de la unitat amb el cross-curricular pòster (TG, pàg. 89, Banc d’idees,174 Text display (Portafolio activity: My report, AB pàg. 33) Reading aloud with good pronunciation (TG, pàg. 95) Study Skills Book; grammar 1 i 2 (pàg. 12 i 13), Dictionary skills (pàg. 14), Spelling and pronunciation (pàg. 15), Reading and writing (pàg. 16).6.- AVALUACIÓInstruments d’avaluacióAvaluació sumativaTest Unit 3 Quadern d’avaluació, pàg. 17 i 18.Test trimestral, Quadern d’avaluació, pàg. 28, 29 i 30Let’s check, AB pàg. 34 i 35Avaluació formativaCreació dun Portafolio per avaluar el progrés continu de lalumne (AB pàg. 33)Completar el Picture Dictionary; AB, pàg. 76Avaluació contínua en el Full d’avaluació, Quadern d’avaluació, pàg. 5.AutoavaluacióRead and tick (Let’s Check!, AB, pàg. 35).Fotocopiables del Quadern d’Avaluació per realitzar després de cada unitat sobre comprensió iexpressió oral (pàg. 34), comprensió i expressió escrita (pàg. 35).Fotocopiable d’Autoavaluació (Quadern d’Avaluació, pàg. 36).Criteris d’avaluació Escolta, identifica i numera unes professions (Test Unit 3- Listening, vocabulary and grammar, Quadern d’avaluació, pàg. 17). Escriu les hores que representen uns rellotges (Test Unit 3- Listening, vocabulary and grammar, Quadern d’avaluació, pàg. 17). Completa unes frases amb lestructura treballada en la unitat (was, were, wasn’t) (Test Unit 3- Listening, vocabulary and grammar, Quadern d’avaluació, pàg. 17). Llegeix i comprèn un text, indicant si unes frases són verdaderes o falses en relació amb ell (Test Unit 3- Reading and writing, Quadern d’avaluació, pàg. 18). Completa unes frases utilitzant adequadament una estructura treballada en la unitat (was/wasn’t )(Test Unit 3- Reading and writing, Quadern d’avaluació, pàg. 18) Participa en interaccions orals a través duna activitat de retallables (Story Book, AB pàg 89 i 90). 19
 20. 20. UNIT 4: PAST TIMES1.- OBJECTIUS DIDÀCTICSEls alumnes seran capaços de: Identificar i practicar adjectius descriptius i activitats extraescolars. Practicar was + adjectiu. Aprendre i practicar aspectes gramaticals com: Past simple regular. Aprendre llenguatge de laula i de cada dia; (Good idea!, Let’s … instead!). Realitzar petits intercanvis comunicatius (diàlegs) per practicar les estructures de la unitat, les expressions i el vocabulari. Escoltar, cantar i personalitzar una cançó (Robin Hood) inventant noves estrofes. Escoltar i entendre la història de la unitat; una llegenda (A legend: Robin Hood and the archery contest) practicant-ne les estructures claus: He/She/They lived in…) Aprendre i practicar la segona estructura de la unitat: I played the guitar yesterday. Did you play the guitar yesterday?, Yes, I did, No, I didn’t. Llegir i representar la història. Practicar la pronunciació i lentonació a la frase. Llegir i entendre un correu electrònic; una enquesta/sondeig sobre les activitats dels alumnes després de classe (Survey results) Realitzar activitats escrites, practicant la comprensió i lexpressió i consolidant així el vocabulari i les estructures de la unitat. Escriure una crítica/ressenya literària (write; A book review) Aprendre i dir un embarbussament, per practicar lentonació de les preguntes i la pronunciació dels sons /i/ i /e/. Aprendre sobre la història de lesport, traslladant el llenguatge de laula a un context de vida real (History of sports quiz) i enllaçant la llengua anglesa amb altres temes interdisciplinaris (Història). Repassar i reflexionar sobre el treball realitzat. Autoavaluar el seu propi progrés.2.- CONTINGUTSACTIVITATS DE DESENVOLUPAMENTDimensió comunicativaParlar i conversar parla en cada moment (CB pàg. 34). Fer i respondre preguntes per practicar les estructures i el vocabulari de la unitat, segons el model proposat; did you… after school yesterday? (CB pàg. 34). Escoltar un diàleg i practicar-lo en parelles (CB pàg.30). Escoltar, cantar i personalitzar un cançó, inventant noves estrofes amb el vocabulari de replay (CB pàg. 31). Observar el dibuix dels personatges de Robin Hood i descriure els personatges amb lajuda dels adjectius dun requadre (AB pàg. 36). Observar un sketch (parlar sobre el que es va a fer diumenge). Escoltar, repetir i actuar els diàlegs que lacompanyen per practicar la comprensió oral (CB pàg. 37)Escoltar i comprendre Escoltar el correu electrònic de Dam (Nottingham, Gran Bretanya) sobre el seu llibre i personatge de llegenda favorit; Robin Hood (CB pàg. 30) Escoltar un CD, repetir les paraules que sesmenten (adjectius per descriure persones), identificar-les i assenyalar-les en la il·lustració del CB, indicant el seu número (CB pàg. 30). Escoltar i repetir les paraules claus que després apareixeran en una història (Robin Hood and the archery contest). Escoltar la història i explicar-la amb lajuda de les story cards (CB pàg. 31). Escoltar i respondre unes preguntes pels personatges del CB. Identificar quin personatge Escoltar i llegir un correu electrònic una enquesta/sondeig sobre les activitats dels alumnes després de classe (Survey results) (CB pàg. 35). Escoltar un CD en què un personatge parla sobre la seva pel·lícula favorita de lany passat Superman Returns. Discriminar en una ressenya les opcions correctes. Completar la ressenya/crítica cinematogràfica (AB pàg. 43).Llegir i comprendre Llegir el correu electrònic de Dan (Nottingham, Gran Bretanya) sobre el seu llibre i personatge de llegenda favorit; Robin Hood (CB pàg. 30) Llegir la història de la unitat. Respondre unes preguntes de comprensió (CB pàg. 32 i 33). 20
 21. 21. Llegir i escoltar la història de la unitat. Respondre unes preguntes de comprensió (CB pàg. 32 i 33). Relacionar les activitats dun quadre (replay) amb les lletres de la imatge corresponents. Escoltar i comprovar (CB pàg. 34). Llegir i escoltar unes frases en les quals uns personatges expressen el que van fer ahir després de lescola. Repetir les frases (CB pàg. 34). Llegir i escoltar un correu electrònic; una enquesta/sondeig sobre les activitats dels alumnes després de classe (Survey results). Respondre unes preguntes de comprensió (CB pàg. 35). Llegir i interpretar els gràfics circulars duna enquesta i completar linforme de resultats (AB pàg. 40). Llegir un text; un test sobre la història de lesport i respondre les seves preguntes discriminant entre tres opcions. Escoltar i comprovar les respostes (CB pàg. 36). Llegir i escoltar un text (Portafolio; A book review). Respondre unes preguntes de comprensió (CB pàg. 37)Escriure Ordenar les paraules dunes frases i escriure-les correctament (AB pàg. 36). Completar una taula amb les descripcions de diversos caràcters de Robin Hood i deduir el personatge de què es tracta (AB pàg 36). Completar les lletres omeses en uns adjectius. Escriure aquests adjectius en ordre alfabètic (AB pàg. 37). Completar unes frases sobre Robin Hood. Escoltar i comprovar (AB pàg. 37) Escriure una estrofa més de la cançó discriminant un dels dos verbs proposats en cada frase (AB pàg. 37). Realitzar uns exercicis descriptura i comprensió de la història de la unitat; ordenar unes frases lògicament, completar unes frases amb els verbs dun requadre, ordenar les paraules dunes frases i relacionar-les amb la seva il·lustració corresponent (AB pàg.38). Completar unes bafarades amb les activitats que van realitzar ahir els personatges dels dibuixos. Utilitzar les expressions dun requadre (AB pàg. 39). Completar una taula escrivint preguntes sobre el que va fer lalumne el dia anterior. Respondre les preguntes. Preguntar a un amic i anotar les respostes (AB pàg. 39). Respondre al correu electrònic de Dan en la pàg. 35 del CB personalitzant el text (AB pàg. 39). Localitzar uns verbs en una sopa de lletres i completar amb ells unes frases (AB pàg. 40). Llegir una llista dactivitats i ordenar-les segons preferències. Completar unes frases expressant gustos (AB pàg. 40). Llegir i completar unes frases sobre la història de lesport amb els verbs adequats. Comprovar les respostes en el CB pàg. 36 (AB pàg. 41). Classificar en una taula els esports i els esportistes, utilitzant les paraules dun requadre (AB pàg. 41) Llegir una petita descripció sobre lesport favorit dun personatge. Escriure’n una de similar expressant els gustos propis (AB pàg. 41). Completar uns diàlegs expressant good idea!/Let’s… instead i practicar amb un amic (AB pàg. 42). Relacionar les dues parts d’unes frases. Escoltar i comprovar (AB pàg. 42). Completar el seu propi diàleg basat en el del CB pàg. 37 (AB pàg. 42). Completar una crítica/ressenya sobre una pel·lícula de cinema (AB pàg. 43).Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatgeVocabulariBàsic: clever, silly, cruel, kind, fat, thin, poor, rich, Playing team sports, acting in plays, playing in an orchestra, going on school trips, doing archery, using a video camera, survey, go running. Football player, archer, tennis player, kitesurfer, racing driver, cyclist, snowboarder, shoot, arrow, drive cars, cycle, snowboard, archery, cycling, car racing, running, bat, bow and arrow, snowboard. Let’s…, Good idea!, Britain, instead.GramàticaPast simple regular: she/he/it/they + verb + edPast simple regular: all forms + questions 21
 22. 22. Estructures comunicativesWhat was this character like?, I’m thinking of a character,He/she/they + passat simple dels verbs regulars.Did you…?, Yes I did/No I didn’t, I … yesterday.Funcions del llenguatgeDescriure la gentParlar del que van fer els alumnes ahir, després del col·legi.Expressar gustos i preferències pel que fa a activitats d’oci.Fonètica (ritme, accentuació i entonació) Aprendre i dir un embarbussament per practicar la pronunciació dels sons /i i /e/. (CB pàg. 30 Tongue twister). Actuar i representar la història i la cançó de la unitat.Dimensió plurilingüe i interculturalRelacionar langlès amb la seva pròpia realitat a través de laparença externa i els trets físics de lagent en diferents llocs del món, contribuint així al coneixement de costums, formes de relaciósocial, trets i particularitats dels països en què es parla la llengua estrangera.Aprendre a realitzar i interpretar els resultats duna enquesta/sondeig, parlant de percentatges,estadístiques, etc.Parlar sobre un famós llibre juvenil Harry Potter de JK Rowling.Conèixer informació sobre la història de lesport.3.- CONTRIBUCIÓ AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES ENAQUESTA UNITATVeure en la introducció els aspectes generals de la contribució de l’aprenentatge de la llenguaestrangera a les competències bàsiques i particularment com es reflecteixen en aquesta unitat:competència comunicativa lingüística i audiovisual utilitzant el llenguatge com a instrument decomunicació oral i escrita.competència d’aprendre a aprendre;Els alumnes reflexionen i potencien la seva iniciativa personal opinant sobre diferents aspectes iaprenen a gestionar els seus recursos mitjançant diferents tècniques d’aprenentatge; realitzant elsexercicis del Study Skill Book, utilitzant el Picture Dictionary o confeccionant un Portafolio.competència en tractament de la informació i competència digital,Els alumnes practiquen i es familiaritzen amb el funcionament de diverses competències digitals iinformàtiques com els mails; les pàgines web (e-pal ; http://www.wherewhenwhathow. Co.uk), etc.competència social i ciutadana ja que conèixer una llengua implica el coneixement de trets i fetsculturals vinculats als seus parlants i que poden ser treballats paral·lelament que la unitat.Educació cívica i moralConsiderar valors com la justícia, la solidaritat o la compassió que apareixen en la llegenda deRobin Hood.Educació per a la igualtat dels dos sexesValorar estadísticament les diferències en aficions entre nois i noies. Veure la importància que totspuguem optar a les mateixes coses i disposar de les mateixes possibilitats.competència artística i cultural Confeccionar un story book, (AB, pàg 91-92) (Photocopy Master Book, pàg. 20). Fer una descripció de la pel·lícula favorita de lany passat (Portafolio activity: My favourite film last year, AB pàg. 43)4. RELACIÓ AMB ALTRES ÀREES DEL CURRÍCULUMEn aquesta unitat es posarà èmfasi en un tema interdisciplinari, traslladant el vocabulari iestructures a un context de vida real i ajudant en el desenvolupament del seu coneixement delmón fora de la classe d’anglès.HistòriaAprendre sobre la història de l’esport, (History of sports quiz). 22
 23. 23. 5.- TRACTAMENT DE LA DIVERSITATActivitats addicionals de reforç Photocopy Master 34 (retallar les targetes il·lustrades i de vocabulari i jugar-hi) Hold up pictures, etc. (Banc d’idees, pàg. 176). Photocopy Master 16 (TG pàg. 105), 18 (TG pàg. 109) i 19 (TG pàg. 111) An interview (TG pàg. 113)Activitats addicionals d’ampliació Fast Finishers, (AB Pàg. 70). Classificar uns adjectius (TG pàg. 98) Jugar a I’m thinking of a word (Banc d’idees, pàg.176). Jugar a Past simple bingo (TG pàg. 103) Class survey (TG pàg. 107) Photocopy Master 17 (TG pàg. 105) Practicar una pregunta; Where were you … at….?(TG, pàg. 111). Treballar el tema de la unitat amb el cross-curricular pòster (TG, pàg. 109, Banc d’idees pàgina 174). Text display (Portafolio activity: My favourite film last year, AB pàg. 43) Reading aloud with good pronunciation (TG, pàg. 115) Study Skills Book; grammar 1 i 2 (pàg. 17 i 18), Dictionary skills (pàg. 19), Spelling and pronunciation (pàg.20), Reading and writing (pàg.21).6.- AVALUACIÓInstruments d’avaluacióAvaluació sumativaTest Unit 4 Quadern d’avaluació, pàg. 19 i 20.Test trimestral, Quadern d’avaluació, pàg. 28, 29 i 30Let’s check, AB pàg. 44 i 45Avaluació formativaCreació d’un Portafolio per avaluar el progrés continu de l’alumne (AB pàg. 43)Completar el Picture Dictionary; AB, pàg. 78 (TG pàg. 179)Avaluació contínua en el Full d’avaluació, Quadern d’avaluació, pàg. 5.AutoavaluacióRead and tick (Let’s Check!, AB, pàg. 45).Fotocopiables del Quadern d’avaluació per realitzar després de cada unitat sobre comprensió iexpressió oral (pàg. 34), comprensió i expressió escrita (pàg. 35).Fotocopiable d’Autoavaluació (Quadern d’avaluació, pàg. 36).Criteris d’avaluació Escolta, identifica i numera uns personatges, segons la seva descripció (Test Unit 4- Listening, vocabulary and grammar, Quadern d’avaluació, pàg. 19). Escriu unes paraules de vocabulari (adjectius) (Test Unit 4- Listening, vocabulary and grammar, Quadern d’avaluació, pàg. 19). Completa unes frases amb lestructura treballada a la unitat (Past simple) (Test Unit 4- Listening, vocabulary and grammar, Quadern d’avaluació, pàg. 19). Llegeix i comprèn dos textos, indicant si unes frases són veritables o falses en relació als textos (Test Unit 4- Reading and writing, Quadern d’avaluació, pàg. 20). Observa una taula i completa unes frases utilitzant el verb adequat, treballat a la unitat (watched, talked, listened, used, walked, played )(Test Unit 4- Reading and writing, Quadern d’avaluació, pàg. 20) Participa en interaccions orals a través duna activitat de retallables (Story Book, AB pàg. 91 i 92). 23
 24. 24. UNIT 5: LIFE AT HOME1.- OBJECTIUS DIDÀCTICSEls alumnes seran capaços de: Identificar i practicar el passat simple dalguns verbs irregulars, així com el vocabulari sobre les tasques domestiques. Aprendre i practicar aspectes gramaticals com: Past simple irregular. Aprendre llenguatge de l’aula i de cada dia; (Say it!; I’ve got a(n) …ache). Realitzar petits intercanvis comunicatius (diàlegs) per practicar les estructures de la unitat, les expressions i el vocabulari. Escoltar, cantar i personalitzar una cançó (The birthday song) inventant noves estrofes. Escoltar i entendre la història de la unitat; un conte popular (A folk tale: Nasreddin and the pot.) practicant les estructures claus de la mateixa: She went/had/said…. He/ didn’t go/have/give say…). Aprendre i practicar la segona estructura de la unitat: What time did you get up/have…/go…? I got up/had/went… Llegir i representar la història. Practicar la pronunciació i lentonació en la frase. Llegir i entendre un mail sobre com els nens ajuden a les tasques de la llar (At home in different countries). Realitzar activitats escrites, practicant la comprensió i lexpressió i consolidant així el vocabulari i les estructures de la unitat. Escriure un full de diari sobre un dia especial (write a diary) Aprendre i dir un embarbussament, per practicar lentonació de les preguntes i la pronunciació dels sons /f/ i /δ/. Aprendre sobre laigua que usem diàriament, traslladant el llenguatge de laula a un context de vida real (water and our homes) i enllaçant la llengua anglesa amb altres temes interdisciplinaris (Ciències). Repassar i reflexionar sobre el treball realitzat. Autoavaluar el seu propi progrés.2.- CONTINGUTSACTIVITATS DE DESENVOLUPAMENTDimensió comunicativaParlar i conversar Escoltar un diàleg i practicar-lo en parelles (CB pàg. 38). Escoltar, cantar i personalitzar un cançó, inventant noves estrofes amb el vocabulari de replay (CB pàg. 39). Fer i respondre a preguntes similars a les de lexercici anterior per practicar les estructures i el vocabulari de la unitat, segons el model proposat (CB pàg. 42). Observar un sketch (un nen es troba bé). Escoltar, repetir i actuar els diàlegs que els acompanyen per practicar la comprensió oral (CB pàg. 45)Escoltar i comprendre Escoltar el correu electrònic de Fadia (El Marroc) sobre la festa de la seva cosina i el que hi van fer (CB pàg.38) Escoltar un CD, repetir les frases que shi esmenten (activitats en una festa), identificar-les i assenyalar-les en la il·lustració del CB, indicant el seu número (CB pàg. 38). Escoltar i repetir les paraules claus que després apareixeran en una història (Nasreddin and the pot). Escoltar la història i explicar-la amb lajuda de les story cards (CB pàg. 39). Escoltar i identificar quin personatge parla a cada moment i respondre les seves preguntes (CB pàg. 42). Escoltar unes tasques de la casa i repetir-les. Escoltar un mail sobre com els nens ajuden a les tasques de la llar en diferents llocs del món. Respondre unes preguntes de comprensió (CB pàg. 43). Escoltar un CD on s’explica la visita dels avis a casa dun personatge. Llegir unes preguntes i discriminar en les respostes la paraula correcta (AB pàg. 53).Llegir i comprendre Llegir el correu electrònic de Fadia (El Marroc) sobre la festa de la seva cosina i el que hi van fer (CB pàg.38) Llegir la història de la unitat. Respondre unes preguntes de comprensió (CB pàg. 40 i 41). Llegir unes frases i discriminar-hi la paraula adequada entre dues opcions (AB pàg.47) 24
 25. 25. Llegir i escoltar la història de la unitat. Respondre unes preguntes de comprensió (CB pàg. 40 i 41). Llegir i escoltar unes frases en les quals els personatges descriuen les accions que han realitzant i a quina hora (CB pàg. 42). Llegir unes frases. Deduir i identificar el nom dels personatges als quals es refereixen en elles (CB pàg.42). Llegir i escoltar un mail sobre com els nens ajuden a les tasques de la llar en diferents llocs del món. Respondre unes preguntes de comprensió (CB pàg. 43). Escoltar/llegir un text sobre laigua que usem diàriament a casa nostra. Seguir en els dibuixos els passos que segueix el cicle de laigua. Respondre una pregunta de comprensió (CB pàg. 44). Llegir la informació de la secció Do you know? i contrastar-la amb el text (CB pàg. 44). Localitzar en un diàleg onze diferències amb loriginal i escriure-les. Utilitzar les expressions dun requadre. Escoltar i comprovar (AB pàg. 52). Llegir i escoltar un text; un diari (Portafolio; Rob’s diary). Respondre unes preguntes de comprensió (CB pàg. 453)Escriure Completar unes frases amb els verbs en passat dun requadre (AB pàg. 46). Completar unes frases amb el verb adequat (AB pàg 46). Completar un petit text escrivint sobre una festa on lalumne ha assistit (AB pàg. 46). Ordenar les lletres dunes paraules (mesos de lany) i escriure-les cronològicament (AB pàg. 47). Escriure una estrofa més de la cançó amb les paraules dun requadre (AB pàg. 47). Realitzar uns exercicis descriptura i comprensió de la història de la unitat; llegir i discriminar en unes frases la paraula adequada, llegir i completar unes frases, llegir i completar unes frases amb el passat dels verbs proposats (AB pàg. 48). Relacionar les accions dun quadre (replay) amb les lletres corresponents duna imatge (un pòster per a una competició). Escoltar i comprovar (CB pàg. 42). Completar unes bafarades indicant les accions que realitzen uns personatges i les hores en què les realitzen. Utilitzar uns dibuixos com ajuda (AB pàg. 49). Completar les preguntes duna taula i respondre-les amb informació personal. Fer les preguntes a un company i anotar les respostes (AB pàg. 49). Escriure dos textos expressant el que lalumne i un amic van fer ahir (AB pàg. 49). Relacionar uns infinitius amb la seva forma verbal en passat. Completar un text sobre les tasques domèstiques que va realitzar ahir un personatge (AB pàg. 50) Escriure frases expressant les tasques realitzades i les que no de lexercici anterior (AB pàg. 50) Completar un test (quiz: How helpful are you?) sobre les tasques que va realitzar ahir lalumne. Observar els resultats (AB pàg. 50). Ordenar els passos del cicle de laigua i escriurels en la taula indicada. Utilitzar els connectors proposats en un requadre (AB pàg. 51). Completar una taula calculant laigua que es consumeix diàriament en la família de lalumne (AB pàg. 51). Completar diàlegs expressant I have got a(n)… Practicar amb un amic (AB pàg. 52). Escriure un diàleg personalitzant-lo (AB pàg. 52). Completar una diari sobre la visita dels avis a casa dun personatge (AB pàg. 53).Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatgeVocabulariBàsic: make my bed, tidy my room, do the washing up, empty the rubbish bin, lay the table, look after my brothers and sisters, housework. Went, said, gave, had, got, made, tidied, did, First, then, next, finally. I’ve got a(n) stomach ache, headache, earache, backache, toothache. Collected, cleaned, pumped, turned, used, started, reservoir, water treatment plant, safe, underground, tap, drain, sewage, sewer, cycle, use it for… ing.GramàticaPast simple irregular: affirmative and negativePast simple irregular: all forms + questions 25
 26. 26. Estructures comunicativesWe went (to a birthday party), He/She went/gave/said…. He/She didn’t go/give/have/say…What time did you get up/have…/go…?What’s the matter?, I’ve got a(n) (stomach ache), Well, I’m not surprisedFuncions del llenguatgeParlar del que va fer ahir la gent i a quina hora.Parlar de festes i aniversaris.Fonètica (ritme, accentuació i entonació) Aprendre i dir un embarbussament per practicar la pronunciació dels sons /f/ i /δ/. (CB pàg. 38- Tongue twister). Actuar i representar la història i la cançó de la unitat.Dimensió plurilingüe i interculturalRelacionar langlès amb la seva pròpia realitat a través de les celebracions i les festes de la genten diferents llocs del món, contribuint així al coneixement de costums, formes de relació social,trets i particularitats dels països en què es parla la llengua estrangera.Conèixer informació sobre laigua que usem en les nostres llars, el seu cicle i el seu consum.3.- CONTRIBUCIÓ AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES ENAQUESTA UNITATVeure en la introducció els aspectes generals de la contribució de l’aprenentatge de la llenguaestrangera a les competències bàsiques i particularment com es reflecteixen en aquesta unitat:competència comunicativa lingüística i audiovisual utilitzant el llenguatge com a instrument decomunicació oral i escrita.competència d’aprendre a aprendre;Els alumnes reflexionen i potencien la seva iniciativa personal opinant sobre diferents aspectes iaprenen a gestionar els seus recursos mitjançant diferents tècniques d’aprenentatge; realitzant elsexercicis del Study Skill Book, utilitzant el Picture Dictionary o confeccionant un Portafolio.competència en tractament de la informació i competència digital,Els alumnes practiquen i es familiaritzen amb el funcionament de diverses competències digitals iinformàtiques com els mails; les pàgines web (e-pal ; http://www.wherewhenwhathow.co.uk) etc.competència social i ciutadana ja que conèixer una llengua implica el coneixement de trets i fetsculturals vinculats als seus parlants i que poden ser treballats paral·lelament que la unitat.Educació per a l’ociValorar la importància de les festes i les celebracions i la nostra participació en la vida social.Educació cívica i moralLa importància dajudar els altres, ser generós i compassiu.Educació per a la igualtat dels dos sexesLa responsabilitat que tots tenim de col·laborar en les tasques domèstiques, independentment delnostre gènere i la nostra edat. Valorar el tema dels rols sexuals.Educació mediambientalInterioritzar la importància de laigua i a prendre mesures per a un consum racional i sostenible.competència artística i cultural Confeccionar un story book, (AB, pàg 93 i 94) (Photocopy Master Book, pàg.25). Confeccionar la pàgina d’un diari (Portafolio activity: My great day, AB pàg. 53)4. RELACIÓ AMB ALTRES ÀREES DEL CURRÍCULUMEn aquesta unitat es posarà èmfasi en un tema interdisciplinari, traslladant el vocabulari iestructures a un context de vida real i ajudant en el desenvolupament del seu coneixement delmón fora de la classe d’anglès.CiènciesAprendre sobre laigua que usem diàriament en les nostres cases (water and our homes). 26
 27. 27. 5.- TRACTAMENT DE LA DIVERSITATActivitats addicionals de reforç Photocopy Master 35 (retallar les targetes il·lustrades i de vocabulari i jugar-hi) Find your word partner, etc. (Banc d’idees, pàg. 178). A quiz (TG pàg. 120)) Escriure frases verdaderes sobre la història de la unitat (TG pàg. 122) Photocopy Master 21 (TG pàg. 125), 23 (TG pàg. 129) 24 (TG pàg. 131)) An interview (TG pàg. 133)Activitats addicionals d’ampliació Fast Finishers, (AB Pàg. 71). Remember Fadia’s photo diary (joc amb les minitargetes, TG pàg. 118) Confeccionar un Class poster (Celebrity Party Poster) (TG, pàg. 120) Photocopy Master 22 (TG pàg. 125) Class survey (confeccionar un pòster sobre les tasques realitzades a casa, TG pàg. 127) Treballar el tema de la unitat amb el cross-curricular pòster (TG, pàg.129, Banc d’idees,175 Text display (Portafolio activity: My great day, AB pàg. 53) A visit to the dentist’s or doctor’s (TG pàg. 131) Reading aloud with good pronunciation (TG, pàg. 55) Study Skills Book; grammar 1 i 2 (pàg. 22 i 23), Dictionary skills (pàg. 24), Spelling and pronunciation (pàg. 25), Reading and writing (pàg. 26).6.- AVALUACIÓInstruments d’avaluacióAvaluació sumativaTest Unit 5 Quadern d’avaluació, pàg. 21 i 22.Test trimestral, Quadern d’avaluació, pàg. 31,32 i 33Let’s check, AB pàg. 54 i 55Avaluació formativaCreació d’un Portafolio per avaluar el progrés continu de l’alumne (My great day, AB pàg. 53)Completar el Picture Dictionary; AB, pàg. 78 (TG pàg. 179).Avaluació contínua en el Full d’avaluació, Quadern d’avaluació, pàg. 5.AutoavaluacióRead and tick (Let’s Check!, AB, pàg. 55).Fotocopiables del Quadern d’avaluació per realitzar després de cada unitat sobre comprensió iexpressió oral (pàg. 34), comprensió i expressió escrita (pàg. 35).Fotocopiable d’Autoavaluació (Quadern d’avaluació, pàg. 36).Criteris d’avaluació Identifica i numera uns objectes, segons la seva descripció (Test Unit 5- Listening, vocabulary and grammar, Quadern d’avaluació, pàg. 21) Escriu les activitats que realitza una dona, representada en uns dibuixos (Test Unit 5- Listening, vocabulary and grammar, Quadern d’avaluació, pàg. 21. Completa unes frases amb els verbs treballats a la unitat (didn’t go, gave, went, said, had) (Test Unit 5- Listening, vocabulary and grammar, Quadern d’avaluació, pàg. 21) Llegeix i comprèn un text sobre dues amigues. Indicar en una taula si les activitats marcades són veritables o falses en relació a ell (Test Unit 5- Reading and writing, Quadern d’avaluació, pàg. 22). Completa unes frases indicant les activitats que va realitzar un personatge a unes hores determinades, utilitzant (had lunch, went to school, got up, had breakfast, went home) (Test Unit 5- Reading and writing, Quadern d’avaluació, pàg. 22) Participa en interaccions orals a través duna activitat de retallables (Story Book, AB pàg 93 i 94). 27
 28. 28. UNIT 6: OUR PLANET1.- OBJECTIUS DIDÀCTICSEls alumnes seran capaços de: Identificar i practicar vocabulari relacionat amb la platja i les activitats que hi podem realitzar, així com les estacions i el temps meteorològic. Aprendre i practicar a expressar intencions de futur (going to). Aprendre llenguatge de l’aula i de cada dia; (Say it!:sounds alright!, no way!) Realitzar petits intercanvis comunicatius (diàlegs) per practicar les estructures de la unitat, les expressions i el vocabulari. Escoltar, cantar i personalitzar una cançó (Summer holiday) inventant noves estrofes. Escoltar i entendre la història de la unitat; una història daventures (Adventure Island) practicant-ne les estructures claus: I’m going to, I’m not going to). Aprendre i practicar la segona estructura de la unitat: Where are you going to go?, What are you going to do?. Llegir i representar la història. Practicar la pronunciació i lentonació en la frase. Llegir i entendre un mail sobre les estacions i el temps a Gran Bretanya (Come to Britain: a reason for each season). Realitzar activitats escrites, practicant la comprensió i lexpressió i consolidant així el vocabulari i les estructures de la unitat. Escriure una postal explicant les vacances (write: My postcard). Aprendre i dir un embarbussament, per practicar lentonació de les preguntes i la pronunciació dels sons /S/ /s/ i /z/. Aprendre sobre lescalfament de la terra i el canvi climàtic, traslladant el llenguatge de laula a un context de vida real (Global warming: The Artic) i enllaçant la llengua anglesa amb altres temes interdisciplinaris (Ciències). Repassar i reflexionar sobre el treball realitzat. Autoavaluar el seu propi progrés.2.- CONTINGUTSACTIVITATS DE DESENVOLUPAMENTDimensió comunicativaParlar i conversar Escoltar un diàleg i practicar-lo en parelles (CB pàg. 46). Cantar i personalitzar un cançó, inventant noves estrofes amb el vocabulari de replay (CB pàg. 47). Repetir les paraules claus que després apareixeran en una història (Adventure Island). Escoltar la història i explicar-la amb lajuda de les story cards (CB pàg. 47). Observar un sketch (uns nens parlant per telèfon). Repetir i actuar els diàlegs que els acompanyen per practicar la comprensió oral (CB pàg. 53)Escoltar i comprendre Escoltar el correu electrònic d’en Mario (Perú) sobre les activitats que es realitzen en la platja (CB pàg. 46). Escoltar un CD, repetir les frases que sesmenten (activitats de la platja), identificar-les i assenyalar-les en la il·lustració del CB, indicant el seu número (CB pàg. 46). Escoltar i llegir la història de la unitat. Respondre unes preguntes de comprensió (CB pàg. 48 i 49). Escoltar i identificar quin personatge parla a cada moment descrivint les seves vacances. Llegir unes frases i relacionar-les amb el seu personatge (CB pàg. 50). Escoltar i respondre unes preguntes pels personatges. Fer i respondre preguntes similars a les de lexercici anterior per practicar les estructures i el vocabulari de la unitat, segons el model proposat (CB pàg. 50). Escoltar i repetir unes frases descrivint temps meteorològic. Escoltar un mail sobre les estacions i el clima a Gran Bretanya. Respondre preguntes de comprensió (CB pàg.51) Escoltar i llegir un text sobre lescalfament global del planeta. Relacionar cada paràgraf amb el seu dibuix corresponent. Respon una pregunta de comprensió (CB pàg. 52). Escoltar un CD on es llegeix el contingut duna postal. Discriminar en unes frases la paraula correcta que sha escoltat. Completar una postal (AB pàg. 63).Llegir i comprendre Llegir el correu electrònic de Mario (Perú) sobre les activitats que es realitzen en la platja (CB pàg. 46). 28
 29. 29. Llegir i escoltar la història de la unitat. Respondre unes preguntes de comprensió (CB pàg. 48 i 49). Relacionar les activitats de vacances dun quadre (replay) amb les lletres corresponents duna imatge (un tauler danuncis amb fotos de vacances). Escoltar i comprovar (CB pàg. 50). Llegir unes frases en les quals els personatges descriuen les activitats realitzaran a les vacances. Deduir i identificar el nom dels personatges referits (CB pàg. 50). Llegir un mail sobre les estacions i el clima a Gran Bretanya. Respondre unes preguntes de comprensió (CB pàg. 51). Llegir i escoltar un text sobre lescalfament global del planeta. Relacionar cada paràgraf amb el seu dibuix corresponent. Respon una pregunta de comprensió (CB pàg. 52). Llegir la informació de la secció Do you know? i contrastar-la amb el text (CB pàg. 52). Llegir unes frases i discriminar la paraula adequada entre dues opcions. Escriure les frases correctament (AB pàg. 61) Observar uns dibuixos i indicar mitjançant un símbol si lacció que representa és beneficiosa o no per a estalviar energia (AB pàg. 61). Ordenar un diàleg. Escoltar i comprovar (AB pàg. 62). Llegir i escoltar un text; una postal (Portafolio; A postcard). Respondre unes preguntes de comprensió (CB pàg. 53).Escriure Completar uns mots encreuats amb lajuda duns dibuixos. Descobrir la paraula secreta. Completar les frases d’en Mario sobre la platja (AB pàg. 56). Completar unes frases sobre les activitats que realitzen a la platja dos personatges. Utilitzar uns dibuixos com a ajuda i el model proposat (AB pàg 56). Completar una taula preguntant als alumnes si fan algunes de les activitats reflectides. Escriure els seus noms. Escriure frases amb aquesta informació (AB pàg.56) Completar una quadre sobre les estacions de lany i les activitats (dun requadre) més aconsellables per realitzar en aquesta època (AB pàg. 57). Localitzar nou errades en la lletra de la cançó i escriure la paraula correcta. Escoltar i comprovar (AB pàg. 57). Escriure una estrofa més de la cançó amb lestació adequada (AB pàg. 57). Realitzar uns exercicis descriptura i comprensió de la història de la unitat; llegir i discriminar en unes frases la paraula adequada, ordenar les paraules dunes frases i escriure-les, escriure frases expressant intencions personals de futur amb lajuda dunes frases proposades (AB pàg. 58). Completar sobre les vacances dun personatge amb lajuda duns dibuixos (AB pàg. 59). Llegir una taula on es marquen les activitats que realitzaran uns personatges en les seves vacances. Escriure frases descrivint les vacances (AB pàg. 59). Respondre unes preguntes sobre les pròximes vacances de lalumne (AB pàg. 59). Ordenar les paraules dunes frases i escriure-les correctament (AB pàg. 60) Completar un quadre sobre les estacions a Gran Bretanya amb les paraules dun requadre (AB pàg. 60) Escriure un petit text sobre temps que fa en les diferents estacions de lany en el lloc on viu lalumne (AB pàg. 60) Escriure frases segons el model indicant les accions que uns personatges realitzen per estalviar energia (AB pàg. 61). Completar uns diàlegs expressant: sounds alright!, no way! Practicar amb un amic (AB pàg.62). Escriure un dialogo personalitzant-lo (AB pàg. 62). Completar una postal sobre les vacances dun personatge (AB pàg. 63).Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatgeVocabulariBàsic: take a picnic, go fishing, find shells, hide in caves, look for treasure, jump in the sea, go on boats, take photos, sea shells, vet, oil, oil drum, island, contaminate, move, police, reporter, dump. Hot, sunny, cloudy, cold, warm, snows, windy Penguin, seal, polar bear, fish, global warming, Arctic, Antarctica, North Pole, South Pole, swim, hide, planet, ice, conserve energy, use energy. Sounds alright!, No way! 29
 30. 30. GramàticaGoing to (future): I + affirmative/negativeGoing to (future): all forms + questionsEstructures comunicativesI’m (not) going to…, He’s/She’s going to… He/She isn’t going to…Where are you going to go?What are you going to do?It’s hot, it rains.Do you…?Funcions del llenguatgeParlar sobre el que farà la gentExpressar intenció de futur.Fonètica (ritme, accentuació i entonació) Aprendre i dir un embarbussament per practicar la pronunciació dels sons /S/ /s/ i /z/ (CB pàg. 46- Tongue twister). Actuar i representar la història i la cançó de la unitat.Dimensió plurilingüe i interculturalRelacionar langlès amb la seva pròpia realitat a través del coneixement daltres llocs diferents delnostre planeta, contribuint així al coneixement de costums, formes de relació social, trets iparticularitats dels països en què es parla la llengua estrangera. Conèixer informació sobre laclimatologia de Gran Bretanya en diferents estacions i en diferents llocs del seu territori. Aprendresobre el canvi climàtic i lescalfament del planeta; com afecta al ser humà i a les espècies i quepodem fer per a no contribuir-hi.3.- CONTRIBUCIÓ AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES ENAQUESTA UNITATVeure en la introducció els aspectes generals de la contribució de l’aprenentatge de la llenguaestrangera a les competències bàsiques i particularment com es reflecteixen en aquesta unitat:competència comunicativa lingüística i audiovisual utilitzant el llenguatge com a instrument decomunicació oral i escrita.competència d’aprendre a aprendre;Els alumnes reflexionen i potencien la seva iniciativa personal opinant sobre diferents aspectes iaprenen a gestionar els seus recursos mitjançant diferents tècniques d’aprenentatge; realitzant elsexercicis del Study Skill Book, utilitzant el Picture Dictionary o confeccionant un Portafolio.competència en tractament de la informació i competència digital,Els alumnes practiquen i es familiaritzen amb el funcionament de diverses competències digitals iinformàtiques com els mails; les pàgines web (e-pal ; http://www.wherewhenwhathow. Co.uk),etc.competència social i ciutadana ja que conèixer una llengua implica el coneixement de trets i fetsculturals vinculats als seus parlants i que poden ser treballats paral·lelament que la unitat.Educació mediambientalLa importància de cuidar i protegir el nostre planeta, evitar la contaminació i processos comlescalfament global causats principalment per lacció humana.competència artística i cultural Confeccionar un story book (AB, pàg 95-96) (Photocopy Master Book, pàg. 30). Escriure una postal de vacances (Portafolio; My postcard). (AB pàg. 63). 30

×