Apartats unitat programacio
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Apartats unitat programacio

on

 • 1,795 views

Lesson planning and asessing to develop basic skills in Primary English according to LOE. Parts of a Lesson plan. Basic, competences or basic skills, questioning, Bloom's taxonomy...

Lesson planning and asessing to develop basic skills in Primary English according to LOE. Parts of a Lesson plan. Basic, competences or basic skills, questioning, Bloom's taxonomy...

Statistics

Views

Total Views
1,795
Views on SlideShare
1,206
Embed Views
589

Actions

Likes
0
Downloads
20
Comments
0

24 Embeds 589

http://cockroachesladybugs.blogspot.com 398
http://cockroachesladybugs.blogspot.com.es 60
http://cockroachesladybugs.blogspot.ca 26
http://cockroachesladybugs.blogspot.co.uk 26
http://cockroachesladybugs.blogspot.com.au 17
http://cockroachesladybugs.blogspot.in 13
http://cockroachesladybugs.blogspot.sg 7
http://cockroachesladybugs.blogspot.com.br 7
http://cockroachesladybugs.blogspot.co.nz 6
http://cockroachesladybugs.blogspot.co.at 5
http://cockroachesladybugs.blogspot.hk 3
http://cockroachesladybugs.blogspot.fr 3
http://cockroachesladybugs.blogspot.it 3
http://cockroachesladybugs.blogspot.fi 2
http://cockroachesladybugs.blogspot.co.il 2
http://cockroachesladybugs.blogspot.nl 2
http://cockroachesladybugs.blogspot.de 2
http://cockroachesladybugs.blogspot.mx 1
http://cockroachesladybugs.blogspot.com.ar 1
http://translate.googleusercontent.com 1
http://cockroachesladybugs.blogspot.pt 1
http://cockroachesladybugs.blogspot.ae 1
http://cockroachesladybugs.blogspot.be 1
http://cockroachesladybugs.blogspot.ru 1
More...

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Apartats unitat programacio Apartats unitat programacio Presentation Transcript

 • APARTATS D’UNA UNITAT DE PROGRAMACIÓ Adaptació realitzada per Enric Calvet, 2010
 • TÍTOL
   • Atractiu i motivant.
   • Que defineixi els continguts que es treballaran a la UP.
   • Que provoqui la reflexió i l’avaluació diagnòstica.
 • INTRODUCCIÓ O JUSTIFICACIÓ
   • Significativitat per a l’alumnat i elements motivadors que incorporin i que incentivin els aprenentatges.
   • Aspectes clau que es treballen i que possibilitaran la transferència de coneixements en múltiples contextos.
   • Plantejament del treball global que es fa i interrelació d’àrees.
   • Aprenentatges de tipus competencial que es realitzen.
   • Nivell al que va adreçada.
   • Temporització.
   • Metodologia més significativa, en especial referent a les estratègies d’aprenentatge.
 • OBJECTIUS D’APRENENTATGE
   • Han d’estar fonamentats en els objectius de l’etapa, els objectius d’àrea, en les Cbs de l’etapa i les Cb de làrea/es.
   • Han de ser concrets i descriure conductes observables lligades als criteris d’avaluació.
   • Han d’estar ben formulats, és a dir han de ser precisos .
   • El nivell d’exigència ha de ser suficientment alt per estimular els aprenentatges.
   • Han de ser adequats a les possibilitats d’assoliment de tot l’alumnat.
   • Han de ser adequats a les exigències del curs o nivell.
   • Han de permetre diferents nivells d’assoliment segons les característiques personals de l’alumnat.
   • Han de considerar les adaptacions curriculars de l’alumnat.
 • CONTINGUTS
   • La selecció de continguts ha de ser coherent amb la proposta d’objectius.
   • Han d’ajudar a assolir els objectius previstos i facilitar els aprenentatges esperats.
   • Han de ser rellevants des del punt de vista de l’àrea/es implicades.
   • Han de ser significatius per a l’alumnat.
   • Han d’estar relacionats amb la vida quotidiana, les experiències i els interessos de l’alumnat.
   • Han de ser adequats al moment maduratiu i nivell d’aprenentatge en que es troben els alumnes.
 • CRITERIS D’AVALUACIÓ
   • Han de ser coherents amb els objectius i les competències establertes.
   • Han de ser concrets.
   • Han d’estar ben formulats.
   • Han de ser flexibles i adaptables als objectius que cada alumne/a ha d’assolir.
 • CONTRIBUCIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA A L’ASSOLIMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES
  • QUANT A:
   • La competència comunicativa lingüística i audiovisual
   • La competència artística i cultural
   • El tractament de la informació i la competència digital
   • La competència matemàtica
   • La competència d’aprendre a aprendre
   • L’autonomia i la iniciativa personal
   • El coneixement i la interacció amb el món físic
   • La competència social i ciutadana
 • GESTIÓ DE L’AULA
   • S’ha de preveure l’organització del treball a l’aula.
   • S’han de plantejar diferents formes d’agrupament de l’alumnat.
   • S’han de tenir en compte les interaccions mestre/a -alumne/a i entre alumnes per aconseguir un clima de convivència i de respecte que afavoreixi la pràctica docent.
   • S’ha de preveure com realitzar el guiatge d’activitats i l’orientació de l’alumnat i com fer el reconeixement del treball de l’alumnat.
   • S’ha de contemplar la revisió del treball de l’alumnat i com proporcionar respostes amb elements de millora i reflexió.
   • S’ha de preveure la detecció de les dificultats d’aprenentatge i l’establiment d’estratègies per superar-les.
 • ACTIVITATS D’ENSENYAMENT -APRENENTATGE
   • El disseny de les activitats ha de ser adequat per a l’assoliment dels objectius previstos.
   • Han de connectar amb els interessos de l’alumnat.
   • Han de facilitar l’aprenentatge dels continguts.
   • Les activitats s’han de programar amb diversos nivells de dificultat.
   • Les activitats han de ser prou obertes perquè pugui participar-hi de forma activa tot l’alumnat.
   • Han d’afavorir un model inclusiu d’atenció a la diversitat.
 • ACTIVITATS D’ENSENYAMENT -APRENENTATGE
   • S’ha de contemplar diferents tipus d’activitats: de presentació i motivació, d’avaluació diagnòstica, d’anticipació, d’ampliació, de reforç, de síntesi i conclusió,...
   • S’ha de complementar el treball individual i el treball cooperatiu , facilitant que els companys/es s’ajudin entre sí.
   • S’ha de potenciar el treball autònom , la responsabilitat i la iniciativa creativa.
   • Han d’ajudar a desenvolupar habilitats d’esforç, treball i estudi.
 • ACTIVITATS D’ENSENYAMENT -APRENENTATGE
   • Han de promoure l’ús de les TIC i mitjans audiovisuals.
   • Han de permetre que l’alumnat reflexioni sobre el que fa, ho raoni i ho expliqui.
   • Han de permetre que l’alumnat doni respostes obertes, plantejant dubtes per anar reelaborant el coneixement i sigui conscient del seu aprenentatge..
   • Han d’afavorir que l’alumnat treballi en situacions on pugui aplicar amb eficàcia allò que aprèn, que transfereixi els seus aprenentatges a l’anàlisi i resolució de noves situacions posant en pràctica els valors i les normes de convivència.
   • S’ha d’oferir estratègies organitzatives, metodològiques i didàctiques variades per donar resposta a les diferents capacitats, ritmes i models d’aprenentatge de l’alumnat.
 • RECURSOS DIDÀCTICS
   • S’ha de preveure l’ús variat de recursos didàctics (material manipulatiu, llibres, TIC, diferents espais,...) per facilitar l’assoliment dels objectius.
   • S’han d’utilitzar recursos específics de l’àrea/es.
   • S’ha de tenir en compte l’ús de diferents llenguatges (audiovisual, gràfic, oral, escrit...)
 • ACTIVITATS D’AVALUACIÓ
   • Han de ser coherents amb les activitats d’ensenyament –aprenentatge i els objectius.
   • Han de ser de tipus competencial .
   • Han de contemplar activitats d’avaluació diagnòstica, formativa i sumativa.
   • Han de tenir en compte processos d’autoavaluació i co-avaluació.
   • Han de reflectir diferents nivells de dificultat en relació a la diversitat de l’alumnat.
   • Han de permetre conèixer el grau d’adquisició de les competències proposades.
   • Els instruments d’avaluació previstos han de ser adequats i suficientment variats.
 • INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ
   • S’ha de preveure l’ús de diversos instruments: discussions, tests, proves de diferents tipologia...
   • S’ha d’afavorir el coneixement per part d l’alumnat dels criteris que es tindran en compte a cada instrument d’avaluació.
 • TEMPORITZACIÓ
   • La distribució temporal de la UD ha de ser adequada .
   • Les activitats previstes s’han d’ajustar al temps disponible.
 • ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
   • Indicar l’alumnat que requerirà una adaptació no significativa i el perquè.
   • Establir les modificacions o adaptacions curriculars no significatives previstes per els alumnes objecte de les mateixes.
 • REFLEXIÓ DE LA PRÀCTICA
   • Preveure com fer la valoració de la UD.
   • Contemplar elements per a la reflexió i revisió de la pràctica docent.
   • Preveure com detectar, seguir, regular i retroalimentar el procés d’ensenyament – aprenentatge.
   • Determinar el grau en què s’han aconseguit les intencions educatives.
 • Sessions, graelles d'avaluació, bibliografia… Preveure la revisió de la pràctica Modificacions curriculars Annexos: Reflexió de la pràctica: Atenció a la diversitat: Distribució temporal dissenyada Varietat proposada i compartida Per conèixer el grau d'adquisició de les cbs Temporització: Instruments d'avaluació: A ctivitats d'avaluació: Materials i espais necessaris per a la UP Connectades als interessos dels alumnes Organització, agrupaments i estratègies Recursos didàctics: Activitats EA: Gestió de l'aula: Adaptables als objectius Significatius i coherents amb els objectius Concrets, graduats segons complexitat Criteris d'avaluació: Continguts: Objectius: Contribució de la UP a les CBs Explicació d'aspectes rellevants Motivador, significatiu i aglutinador Competències Bàsiques: Introducció/justificació: Títol: APARTATS D'UNA UNITAT DE PROGRAMACIÓ
 • COM PODEM MOBILITZAR I INTEGRAR ELS CONEIXEMENTS? Saber (coneixements) Saber fer (capacitats) Saber ser (habilitats) Saber estar (actituds) Saber actuar (aprendre a mobilitzar tots els recursos de forma adequada)