Apartats unitat programacio

1,906 views
1,790 views

Published on

Lesson planning and asessing to develop basic skills in Primary English according to LOE. Parts of a Lesson plan. Basic, competences or basic skills, questioning, Bloom's taxonomy...

Published in: Education, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,906
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
609
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Apartats unitat programacio

 1. 1. APARTATS D’UNA UNITAT DE PROGRAMACIÓ Adaptació realitzada per Enric Calvet, 2010
 2. 2. TÍTOL <ul><ul><li>Atractiu i motivant. </li></ul></ul><ul><ul><li>Que defineixi els continguts que es treballaran a la UP. </li></ul></ul><ul><ul><li>Que provoqui la reflexió i l’avaluació diagnòstica. </li></ul></ul>
 3. 3. INTRODUCCIÓ O JUSTIFICACIÓ <ul><ul><li>Significativitat per a l’alumnat i elements motivadors que incorporin i que incentivin els aprenentatges. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aspectes clau que es treballen i que possibilitaran la transferència de coneixements en múltiples contextos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Plantejament del treball global que es fa i interrelació d’àrees. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprenentatges de tipus competencial que es realitzen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nivell al que va adreçada. </li></ul></ul><ul><ul><li>Temporització. </li></ul></ul><ul><ul><li>Metodologia més significativa, en especial referent a les estratègies d’aprenentatge. </li></ul></ul>
 4. 4. OBJECTIUS D’APRENENTATGE <ul><ul><li>Han d’estar fonamentats en els objectius de l’etapa, els objectius d’àrea, en les Cbs de l’etapa i les Cb de làrea/es. </li></ul></ul><ul><ul><li>Han de ser concrets i descriure conductes observables lligades als criteris d’avaluació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Han d’estar ben formulats, és a dir han de ser precisos . </li></ul></ul><ul><ul><li>El nivell d’exigència ha de ser suficientment alt per estimular els aprenentatges. </li></ul></ul><ul><ul><li>Han de ser adequats a les possibilitats d’assoliment de tot l’alumnat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Han de ser adequats a les exigències del curs o nivell. </li></ul></ul><ul><ul><li>Han de permetre diferents nivells d’assoliment segons les característiques personals de l’alumnat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Han de considerar les adaptacions curriculars de l’alumnat. </li></ul></ul>
 5. 5. CONTINGUTS <ul><ul><li>La selecció de continguts ha de ser coherent amb la proposta d’objectius. </li></ul></ul><ul><ul><li>Han d’ajudar a assolir els objectius previstos i facilitar els aprenentatges esperats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Han de ser rellevants des del punt de vista de l’àrea/es implicades. </li></ul></ul><ul><ul><li>Han de ser significatius per a l’alumnat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Han d’estar relacionats amb la vida quotidiana, les experiències i els interessos de l’alumnat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Han de ser adequats al moment maduratiu i nivell d’aprenentatge en que es troben els alumnes. </li></ul></ul>
 6. 6. CRITERIS D’AVALUACIÓ <ul><ul><li>Han de ser coherents amb els objectius i les competències establertes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Han de ser concrets. </li></ul></ul><ul><ul><li>Han d’estar ben formulats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Han de ser flexibles i adaptables als objectius que cada alumne/a ha d’assolir. </li></ul></ul>
 7. 7. CONTRIBUCIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA A L’ASSOLIMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES <ul><li>QUANT A: </li></ul><ul><ul><li>La competència comunicativa lingüística i audiovisual </li></ul></ul><ul><ul><li>La competència artística i cultural </li></ul></ul><ul><ul><li>El tractament de la informació i la competència digital </li></ul></ul><ul><ul><li>La competència matemàtica </li></ul></ul><ul><ul><li>La competència d’aprendre a aprendre </li></ul></ul><ul><ul><li>L’autonomia i la iniciativa personal </li></ul></ul><ul><ul><li>El coneixement i la interacció amb el món físic </li></ul></ul><ul><ul><li>La competència social i ciutadana </li></ul></ul>
 8. 8. GESTIÓ DE L’AULA <ul><ul><li>S’ha de preveure l’organització del treball a l’aula. </li></ul></ul><ul><ul><li>S’han de plantejar diferents formes d’agrupament de l’alumnat. </li></ul></ul><ul><ul><li>S’han de tenir en compte les interaccions mestre/a -alumne/a i entre alumnes per aconseguir un clima de convivència i de respecte que afavoreixi la pràctica docent. </li></ul></ul><ul><ul><li>S’ha de preveure com realitzar el guiatge d’activitats i l’orientació de l’alumnat i com fer el reconeixement del treball de l’alumnat. </li></ul></ul><ul><ul><li>S’ha de contemplar la revisió del treball de l’alumnat i com proporcionar respostes amb elements de millora i reflexió. </li></ul></ul><ul><ul><li>S’ha de preveure la detecció de les dificultats d’aprenentatge i l’establiment d’estratègies per superar-les. </li></ul></ul>
 9. 9. ACTIVITATS D’ENSENYAMENT -APRENENTATGE <ul><ul><li>El disseny de les activitats ha de ser adequat per a l’assoliment dels objectius previstos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Han de connectar amb els interessos de l’alumnat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Han de facilitar l’aprenentatge dels continguts. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les activitats s’han de programar amb diversos nivells de dificultat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les activitats han de ser prou obertes perquè pugui participar-hi de forma activa tot l’alumnat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Han d’afavorir un model inclusiu d’atenció a la diversitat. </li></ul></ul>
 10. 10. ACTIVITATS D’ENSENYAMENT -APRENENTATGE <ul><ul><li>S’ha de contemplar diferents tipus d’activitats: de presentació i motivació, d’avaluació diagnòstica, d’anticipació, d’ampliació, de reforç, de síntesi i conclusió,... </li></ul></ul><ul><ul><li>S’ha de complementar el treball individual i el treball cooperatiu , facilitant que els companys/es s’ajudin entre sí. </li></ul></ul><ul><ul><li>S’ha de potenciar el treball autònom , la responsabilitat i la iniciativa creativa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Han d’ajudar a desenvolupar habilitats d’esforç, treball i estudi. </li></ul></ul>
 11. 11. ACTIVITATS D’ENSENYAMENT -APRENENTATGE <ul><ul><li>Han de promoure l’ús de les TIC i mitjans audiovisuals. </li></ul></ul><ul><ul><li>Han de permetre que l’alumnat reflexioni sobre el que fa, ho raoni i ho expliqui. </li></ul></ul><ul><ul><li>Han de permetre que l’alumnat doni respostes obertes, plantejant dubtes per anar reelaborant el coneixement i sigui conscient del seu aprenentatge.. </li></ul></ul><ul><ul><li>Han d’afavorir que l’alumnat treballi en situacions on pugui aplicar amb eficàcia allò que aprèn, que transfereixi els seus aprenentatges a l’anàlisi i resolució de noves situacions posant en pràctica els valors i les normes de convivència. </li></ul></ul><ul><ul><li>S’ha d’oferir estratègies organitzatives, metodològiques i didàctiques variades per donar resposta a les diferents capacitats, ritmes i models d’aprenentatge de l’alumnat. </li></ul></ul>
 12. 12. RECURSOS DIDÀCTICS <ul><ul><li>S’ha de preveure l’ús variat de recursos didàctics (material manipulatiu, llibres, TIC, diferents espais,...) per facilitar l’assoliment dels objectius. </li></ul></ul><ul><ul><li>S’han d’utilitzar recursos específics de l’àrea/es. </li></ul></ul><ul><ul><li>S’ha de tenir en compte l’ús de diferents llenguatges (audiovisual, gràfic, oral, escrit...) </li></ul></ul>
 13. 13. ACTIVITATS D’AVALUACIÓ <ul><ul><li>Han de ser coherents amb les activitats d’ensenyament –aprenentatge i els objectius. </li></ul></ul><ul><ul><li>Han de ser de tipus competencial . </li></ul></ul><ul><ul><li>Han de contemplar activitats d’avaluació diagnòstica, formativa i sumativa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Han de tenir en compte processos d’autoavaluació i co-avaluació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Han de reflectir diferents nivells de dificultat en relació a la diversitat de l’alumnat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Han de permetre conèixer el grau d’adquisició de les competències proposades. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els instruments d’avaluació previstos han de ser adequats i suficientment variats. </li></ul></ul>
 14. 14. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ <ul><ul><li>S’ha de preveure l’ús de diversos instruments: discussions, tests, proves de diferents tipologia... </li></ul></ul><ul><ul><li>S’ha d’afavorir el coneixement per part d l’alumnat dels criteris que es tindran en compte a cada instrument d’avaluació. </li></ul></ul>
 15. 15. TEMPORITZACIÓ <ul><ul><li>La distribució temporal de la UD ha de ser adequada . </li></ul></ul><ul><ul><li>Les activitats previstes s’han d’ajustar al temps disponible. </li></ul></ul>
 16. 16. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT <ul><ul><li>Indicar l’alumnat que requerirà una adaptació no significativa i el perquè. </li></ul></ul><ul><ul><li>Establir les modificacions o adaptacions curriculars no significatives previstes per els alumnes objecte de les mateixes. </li></ul></ul>
 17. 17. REFLEXIÓ DE LA PRÀCTICA <ul><ul><li>Preveure com fer la valoració de la UD. </li></ul></ul><ul><ul><li>Contemplar elements per a la reflexió i revisió de la pràctica docent. </li></ul></ul><ul><ul><li>Preveure com detectar, seguir, regular i retroalimentar el procés d’ensenyament – aprenentatge. </li></ul></ul><ul><ul><li>Determinar el grau en què s’han aconseguit les intencions educatives. </li></ul></ul>
 18. 18. Sessions, graelles d'avaluació, bibliografia… Preveure la revisió de la pràctica Modificacions curriculars Annexos: Reflexió de la pràctica: Atenció a la diversitat: Distribució temporal dissenyada Varietat proposada i compartida Per conèixer el grau d'adquisició de les cbs Temporització: Instruments d'avaluació: A ctivitats d'avaluació: Materials i espais necessaris per a la UP Connectades als interessos dels alumnes Organització, agrupaments i estratègies Recursos didàctics: Activitats EA: Gestió de l'aula: Adaptables als objectius Significatius i coherents amb els objectius Concrets, graduats segons complexitat Criteris d'avaluació: Continguts: Objectius: Contribució de la UP a les CBs Explicació d'aspectes rellevants Motivador, significatiu i aglutinador Competències Bàsiques: Introducció/justificació: Títol: APARTATS D'UNA UNITAT DE PROGRAMACIÓ
 19. 19. COM PODEM MOBILITZAR I INTEGRAR ELS CONEIXEMENTS? Saber (coneixements) Saber fer (capacitats) Saber ser (habilitats) Saber estar (actituds) Saber actuar (aprendre a mobilitzar tots els recursos de forma adequada)

×