• Like
ABIDe TF Public Consultation
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

ABIDe TF Public Consultation

 • 345 views
Published

Kannada PPT used for ABIDe TF Public Consultation held on 12 July, 2009 @ NJV Club, Koramangala, Bengaluru.

Kannada PPT used for ABIDe TF Public Consultation held on 12 July, 2009 @ NJV Club, Koramangala, Bengaluru.

Published in Health & Medicine , Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
345
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ¸ÀĸÁéUÀvÀ C¨ÉÊqï PÁAiÀÄð¥ÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£É 12£Éà dįÉÊ, 2009 http://www.abidebengaluru.in
 • 2. C¨ÉÊqï PÁAiÀÄð¥ÀqÉAiÀÄ £ÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ DzÀåvÉ • ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀé ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è £ÁUÀjÃPÀgÀ ¸Ë®¨sÀåzÀ PÀ¼ÀPÀ½UÀ¼À£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV DAiÀiÁ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀågÉà ªÀ»¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ. • £ÀUÀgÀ¥Á°PÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, «zsÁ£À ¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ vÀªÀÄä PÉÃvÀæzÀ ¥ÀæwªÁrð£À C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ §UÉÎAiÀÄÆ ºÉÆuÉUÁgÀgÁVzÁÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAzÉAiÀÄÄ ºÁUÉAiÉÄà dªÁzÁÝgÀgÁVgÀvÁÛgÉ. • £ÀUÀgÁzÀåAvÀ / ¥ÁæzÉòPÀªÁzÀ ¨É¼ÀªÀuÉUÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ £ÀPÉëAiÀÄ°è PÁtzÉ EzÀÝ ¨sÁUÀ • C¨ÉÊqï J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¸ÁA¹ÜPÀªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjÃPÀgÀ ªÉâPÉAiÀiÁVgÀĪÀ MAzÀÄ ZËPÀlÄÖ. CzÀÄ £ÀUÀgÁzÀåAvÀ / ¥ÁæzÉòªÁzÀ C©üªÀÈ¢ÞUÉ ¸ÀªÀðvÉÆêÀÄÄRªÁzÀ ¤Ã®£ÀPÉëAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß gÀa¸ÀÄvÀÛzÉ. • ¥Áè£ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 2020AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ±Á±ÀévÀªÀÅ / ¨Á½PÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¹ÜPÀªÁzÀ ¥ÀjºÁgÀUÀ¼À §UÉÎ UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÃA¢æPÀj¸ÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÁÌV ¸ÀPÁðj ¸ÀA¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ eÉÆvÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. http://www.abidebengaluru.in
 • 3. “¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ¨sÁgÀvÀzÀ°èAiÉÄà CUÀæªÀiÁ£Àå £ÀUÀgÀªÁUÀĪÀ ºÁUÀÆ eÁUÀwPÀªÁV ¥ÀæªÀÄÄR ªÀĺÁ£ÀUÀgÀªÁUÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåð EzÉ. EzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ £ÁªÀÅ ºÉƸÀ £ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£Á ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄä ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄðªÀ£ÀÄß GvÀÛªÀÄUÉƽ¸À¨ÉÃPÀÄ. ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢ÞUÉƽ¸À¨ÉÃPÀÄ. UÀÄtªÀÄlÖzÀ fêÀ£ÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ E£ÀÆß GvÀÛªÀÄ ¥Àj¸ÀgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀȶֹPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. JAzÀgÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¥ÀÄ£ÁgÀƦ¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.”  ²æà © J¸ï AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Àà ªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRå ªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ http://www.abidebengaluru.in
 • 4. ¥Áè£ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 2020gÀ zÀÆgÀzÀÈ¶× ªÀÄvÀÄÛ DzÀåvÉ  DqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁVjPÀ ¸ÀàAzÀ£À • ©©JA¦ ºÁUÀÆ EvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¥ÀÄ£Àgï ¤ªÀiÁðt, £ÀÆvÀ£À PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ D¹Û vÉjUÉ ¥ÁªÀwUÉ ¸ÀgÀ¼À ªÀiÁUÀð • nammabengaluru.gov.in (¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðj ªÉ¨ï¸ÉÊmï) ¸Áܦ¸ÀĪÀÅzÀÄ.  ¸ÁjUÉ • PÉÊUÉlÄPÀĪÀ ºÁUÀÆ GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÁjUÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ(§¸ÀÄì, ªÉÄmÉÆæà ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ). • ZÁuÁPÀë ¸ÀAZÁgÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄÆ®PÀ PÀrªÉÄ mÁæ¦üPï eÁªÀiï ºÁUÀÆ PÁAiÀÄĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ºÉƸÀ ªÁºÀ£À ¤®ÄUÀqÉ ¤Ãw.  ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁådå • £ÀUÀgÀzÀ J¯Áè ªÁqïðUÀ½UÉ ¢£ÀzÀ 24 UÀAmÉAiÀÄÆ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ • J¯Áè ªÁqïðUÀ½UÀÆ ¸ÀÄgÀQëvÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ. • J¯Áè ªÁqïðUÀ½UÀÆ ¸ÀÄzsÁjvÀ £ÉʪÀÄð®å ºÁUÀÆ vÁådå ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ. £ÀªÀÄä ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£É - 2012 http://www.abidebengaluru.in
 • 5. ¥Áè£ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 2020gÀ zÀÆgÀzÀÈ¶× ªÀÄvÀÄÛ DzÀåvÉ  «zÀÄåvï • ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ «zÀÄåvï ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀævÉåÃPÀ «zÀÄåvï GvÁàzÀ£Á WÀlPÀ «ÄøÀ®Ä.  ¸ÀÄgÀPÀëvÉ • d£ÀjUÉ ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀ ¤ÃqÀ®Ä ¸ÀĸÀfÓvÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÄgÀPÁë ªÁvÁªÀgÀt ºÁUÀÆ ¸ÀÄgÀPÀëvÉUÉ ZÀÄåw MzÀUÀĪÀAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ªÀÈwÛ¥ÀgÀvɬÄAzÀ ºÁUÀÆ Që¥ÀæUÀwAiÀÄ°è ¥ÀæwQæ¬Ä¸ÀĪÀ SÁ¸ÀV ¥ÀqÉ ºÁUÀÆ vÀÄvÀÄð ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ.  DgÉÆÃUÀå • J¯Áè ªÀUÀðzÀ d£ÀvÉUÀÆ GvÀÛªÀÄ UÀÄt ªÀÄlÖzÀ DgÉÆÃUÀå ¸ÉÃªÉ ºÁUÀÆ DgÉÆÃUÀå «ªÉÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ.  £ÀUÀgÀzÀ §qÀªÀgÀÄ, »jAiÀÄ £ÁUÀjPÀgÀÄ – ªÀÈzÀÝjUÉ DºÁgÀ ¨sÀzÀævÉ. ªÀ®¸É PÁ«ÄðPÀgÀ ªÀÄPÀ̽UÁV ±Á¯É.  ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀ • £ÀUÀgÀPÉÌ MAzÀÄ £À¢ vÀl ¤ªÀiÁðtzÉÆA¢UÉ, ¸ÀAgÀQëvÀ ºÁUÀÆ ºÉªÉÄäAiÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ. • GzÁå£ÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÉgÉUÀ½UÁV ¸ÀÄzsÁjvÀ vÉgÉzÀ ¸ÀܼÀUÀ¼ÀÄ  vÀAvÀæeÁÕ£À ¸ÀzÀÈqsÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀªÀÄä ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£É - 2012 http://www.abidebengaluru.in
 • 6. C¨ÉÊqï - ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ²æà © J¸ï AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Àà, ¸À£Áä£Àå ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ, CzsÀåPÀëgÀÄ, C¨ÉÊqï ²æà C£ÀAvïPÀĪÀiÁgï, ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ, C¨ÉÊqï ²æà gÁfêï ZÀAzÀæ±ÉÃRgï, gÁdå¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ¸ÀAZÁ®PÀgÀÄ, C¨ÉÊqï ²æà Dgï C±ÉÆÃPï, ªÀiÁ£Àå ¸ÁjUÉ ¸ÀaªÀgÀÄ ²æà PÀmÁÖ ¸ÀħåªÀÄtå £ÁAiÀÄÄØ, ªÀiÁ£Àå C§PÁj, Ln ©n ¸ÀaªÀgÀÄ ²æà J¸ï ¸ÀÄgÉñï PÀĪÀiÁgï, ªÀiÁ£Àå PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸À¢ÃAiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ ¥ÉÆæà PÉ « gÁdÄ, ¸À£Áä£Àå ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼À DyðPÀ ¸À®ºÉUÁgÀgÀÄ qÁ. J. gÀ«ÃAzÀæ, gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀiÁf ªÀÄÄRå PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ http://www.abidebengaluru.in
 • 7. C¨ÉÊqï - ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ • ²æà Dgï PÉ «Ä±Áæ • qÁ. C²é£ï ªÀĺÉÃ±ï • ²æêÀÄw C¤vÁ gÉrØ • ²æà n « ªÉÆúÀ£ï zÁ¸ï ¥ÉÊ • qÁ. zÉë ±ÉnÖ • qÁ. QgÀuï ªÀÄdÄAzÁgï µÁ • ¥ÉÆæ. JA J£ï ²æúÀj • AiÀÄÄrr, ªÀ¸Àw, ©©JA¦, ©rJ, ¨É¸ÁÌA, ©JªÀiïDgïrJ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï, ©qÀ§ÄèöåJ¸ïJ¸ï©, ©JªÀiïDgï¹J¯ï, ©JAn¹, EªÀÅUÀ¼À DqÀ½vÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ. http://www.abidebengaluru.in
 • 8. C¨ÉÊqï - ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ • ²æà ¸ÀAdAiÀiï ²æÃzsÀgï • ¥ÉÆæÃ. gÀ©ÃAzÀæ ªÀ¸ÀªÀqÀ • ²æà ¸ÀvÀå¥ÀæPÁ±ï ªÁgÀuÁ¹ • ²æà ¥ÀAPÀeï ªÉÆâ • ²æêÀÄw ¸Áéw gÉrØ • ²æêÀÄw «ÄÃmÁ eÉÊ£ï • ²æà « £ÀgÉÃ±ï £ÀgÀ¹AºÀ£ï • ²æà ¸Ád£ï ¥ÀƪÀAiÀÄå http://www.abidebengaluru.in
 • 9. ¸ÁªÀÄxÀåð ºÁUÀÆ eÁÕ£À C©üªÀÈ¢ÞUÁV ¸ÀºÀAiÉÆÃd£É 1. ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥ÁæAvÀåzÀ°è AiÉÆÃd£É ºÁUÀÆ eÁj ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ®Ä FUÁUÀ¯Éà UÉæÃlgï ®AqÀ£ï CxÁjn ºÁUÀÆ ®AqÀ£ï ªÉÄÃAiÀÄgï PÀZÉÃjAiÉÆA¢UÉ M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ. £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ ºÁUÀÆ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è£À CªÀgÀ §ÈºÀvï eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¹PÉƼÀî®Ä ®AqÀ£ï-¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÛµÀÄÖ §®¥Àr¸À¨ÉÃPÁVzÉ. 1. 23 ªÉÄà 2009gÀAzÀÄ ªÀiÁ¸ÉÆÌÃzÀ°è £ÀqÉzÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ªÀÄAqÀ½ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀªÀ£ÀÄß (¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ) ªÉÄmÉÆæÃ¥Á°¸ï£À ¸ÀQæAiÀÄ ¸ÀzÀ¸Àå JAzÀÄ C£ÀĪÉÆâ¸À¯ÁVzÉ. 1. ¹¸ÉÆÌà ¸ÀA¸ÉÜUÉ £ÀUÀjÃPÀgÀt ºÁUÀÆ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°ègÀĪÀ C£ÀĨsÀªÀzÀ ¯Á¨sÀ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ ¹¸ÉÆÌÃzÉÆA¢UÉ M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉÆArzÉ. http://www.abidebengaluru.in
 • 10. ªÉÄmÉÆæ¥ÉÆ°¸ï dUÀwÛ£À ¥ÀæªÀÄÄR ªÀĺÁ£ÀUÀgÀUÀ¼À MPÀÆÌl. CAvÉAiÉÄà ªÉÄmÉÆæ¥ÉÆ°¸ï, AiÀÄÄ£ÉÊmÉqï LAiÀÄÄJ¯ïJ ºÁUÀÆ AiÀÄÄnN£À ¸ÀªÀiÁUÀªÀĪÁzÀ ‘¹nøï CAqï ¯ÉÆÃPÀ¯ï UÀªÀ£Éð£ïì DUÀð£ÉʸÉõÀ£ï’£À MAzÀÄ ªÉÄmÉÆæ¥Á°l£ï ¨sÁUÀ PÀÆqÀ. CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß GvÉÛÃf¸ÀĪÀÅzÀÄ EzÀgÀ ¥ÀæªÀÄÄR GzÉÝñÀ. CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÉâPÉUÀ¼À°è ªÉÄmÉÆæÃ¥ÉÆ°¸ï £ÀUÀgÀzÀ ªÀPÁÛgÀ£ÁV ªÀwð¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÉÄmÉÆæÃ¥ÉÆ°¸ï 21£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß gÀƦ¸ÀÄwÛzÉ. £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ««zsÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ «ZÁgÀ «¤ªÀÄAiÀÄ ªÉâPÉ EzÁVzÉ. http://www.abidebengaluru.in
 • 11. CISCO ZÁuÁPÀë £ÀUÀjÃPÀgÀt  ZÁuÁPÀë £ÀUÀjÃPÀgÀtPÉÌ ¹¸ÉÆÌà §zÀÞvÉ  ¹¸ÉÆÌãÀ ¸ÀªÀÄUÀæ ZÁtPÀë £ÀUÀjÃPÀgÀt ¤Ã°£ÀPÁ±ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀA¥À¤AiÀÄ eÁUÀwPÀ eÁ® ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è£À ¢ÃWÀð C£ÀĨsÀªÀ ºÁUÀÆ ZÁtPÀë £ÀUÀjÃPÀgÀtzÀ°è£À eÁUÀwPÀ ºÀÆrPÉUÀ¼À C£ÀĨsÀªÀzÀ §Ä£Á¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀƦ¸À¯ÁVzÉ.  «±ÁézÀåAvÀ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjºÀj¸À®Ä, ¹¸ÉÆÌà ¸ÀA¸ÉÜ QèAl£ï UÉÆèç¯ï E¤¶AiÉÄÃnªï (gɦèPɧ¯ï ªÀiÁ»w ªÀÄvÀÄÛ s¸ÀAªÀºÀ£À vÀAvÀæeÁÕ£À ¨É¼É¸À®Ä SÁ¸ÀV-¸ÀPÁðj ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀ) £ÉÆA¢UÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ MqÀA§rPÉUÉ §zÀÞªÁVzÉ. ªÀiÁ»w ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAªÀºÀ£À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄ𠤪ÀðºÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ PÁ§ð£ï (EAUÁ®) J«ÄµÀ£ï PÀrªÉÄUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß EzÀÄ ¤zÀ²ð¸ÀÄvÀÛzÉ. http://www.abidebengaluru.in
 • 12. C¨ÉÊqï£À PÁAiÀÄð«zsÁ£À... 1. ¥ÀæUÀwAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÁUÀÆ ¸ÀA¥ÀÆtðUÉÆAqÀ AiÉÆÃfvÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ ¹LL¦. ºÁUÀÆ, ¥Àæw 6 wAUÀ½UÉ CzÀgÀ ¥ÀjµÀÌgÀuÉ. 2£Éà DªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß FUÁUÀ¯Éà ¥ÀjµÀÌj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. 2. ¥Àæw «µÀAiÀÄPÀÆÌ «ÄøÀ¯ÁVgÀĪÀ G¥À¸À«ÄwUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢ vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. 3. EzÀ£ÀÄß C¨ÉÊqï ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ nÃPÉ / n¥ÀàtÂUÁV PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. 4. ªÀgÀ¢UÀ¼À£ÀÄß ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è ¥ÀæPÀn¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ nÃPÉ / n¥ÀàtÂUÀ½UÁV MzÀV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ; ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÆß DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 5. D£ÀAvÀgÀ, ¸ÀPÁðgÀ eÁj ¥Àr¸À®Ä C£ÀĪÁUÀĪÀAvÉ, C¢üPÀÈvÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. 6. ¹LL¦ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ C¨ÉÊqï DVAzÁUÉÎ ¥ÀgÁªÀıÉð £ÀqɸÀ°zÀÄÝ, CzÀgÀ eÁjUÁV ¨Ë¢ÞPÀ ºÁUÀÄ ¸ÀA¥À£ÀÆä® £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀ°zÉ. http://www.abidebengaluru.in
 • 13. ¥Áè£ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 2020 ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ £ÀUÀgÀ ~ 8 «Ä°AiÀÄ£ï d£À¸ÀASÉå, eÉÆvÉUÉ ºÉƸÀ ºÉƸÀ GzÉÆåÃUÁªÀPÁ±ÀUÀ½AzÁV ºÉZÀÄÑwÛgÀĪÀ ªÀ®¹UÀgÀ ¸ÀASÉå ~ 800 ZÀ. Q«ÄÃ, £ÀUÀgÀ ¥ËgÁqÀ½vÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ©©JA¦AiÀÄ°è ¸ÉÃ¥ÀðqÉUÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀÄ http://www.abidebengaluru.in
 • 14. ¥Áè£ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 2020 ....¨É¼ÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ~ 11-12 «Ä°AiÀÄ£ï, gÁdåzÀ LzÀ£Éà MAzÀÄ ¨sÁUÀ. EzÀgÀ°è 25% ¨É¼ÀªÀtÂUÉ PÀ¼ÉzÀ zÀ±ÀPÀªÉÇAzÀgÀ¯Éèà DVzÉ. ~ «©ü£Àß ¥Àj¸ÀgÀ ºÉÆA ¢zÀ 8000 ZÀzÀÄgÀ Q¯ÉÆëÄÃlgï - ºÀ®ªÀÅ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÀtÚ ¥ÀlÖtUÀ¼ÀļÀî MAzÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ. http://www.abidebengaluru.in
 • 15. ¥Áè£ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 2020AiÀÄ ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ • J®è ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À DªÀÈwÛ 2 AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ¹LL¦ (¸ÀªÀÄUÀæ ¸ÀAAiÉÆÃfvÀ eÁj AiÉÆÃd£É) CAwªÀÄUÉƽ¸À¯ÁVzÉ. .  PɼÀV£ÀªÀÅUÀ½UÉ AiÉÆÃd£É ºÁUÀÆ ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß CAwªÀÄUÉƽ¸À¯ÁVzÉ 1. £ÁUÀjPÀ PÉÃA¢ævÀ DqÀ½vÀ (vÀAiÀiÁgÁVzÉ) 2. ¸ÁjUÉ (vÀAiÀiÁgÁVzÉ) 3. ¥ÀgÀA¥ÀgÉ (vÀAiÀiÁgÁVzÉ) 4. ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÄgÀPÉë (vÀAiÀiÁgÁVzÉ) 5. £ÀUÀgÀzÀ §qÀd£À (vÀAiÀiÁgÁVzÉ) 6. ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼ÀZÀgÀAr ªÀåªÀ¸ÉÜ (vÀAiÀiÁj ºÀAvÀzÀ°èzÉ) 7. ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃUÀå (vÀAiÀiÁj ºÀAvÀzÀ°èzÉ) 8. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ vÀAvÀæeÁУÀzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ 9. «zÀÄåZÀÒQÛ (vÀAiÀiÁj ºÀAvÀzÀ°èzÉ) 10. £ÀUÀgÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ (vÀAiÀiÁj ºÀAvÀzÀ°èzÉ) 11. «ªÀiÁ£À ªÀÄvÀÄÛ gÉʯÉé ¤¯ÁÝt (vÀAiÀiÁj ºÀAvÀzÀ°èzÉ) 12. PÉgÉUÀ¼ÀÄ (vÀAiÀiÁj ºÀAvÀzÀ°èzÉ) http://www.abidebengaluru.in
 • 16. ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ zsÉåÃAiÉÆÃzÉñÀUÀ¼ÀÄ • £ÀUÀgÀzÀ DqÀ½vÀ, gÀ¸ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ PÀÄjvÁzÀ C¨ÉÊqï PÁAiÀÄð¥ÀqÉAiÀÄ ²¥sÁgÀ¸ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀĪÀÅzÀÄ • C¨ÉÊqï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄPÀÛªÁV vÉÆqÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ • PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ «ªÀgÀ - 1. C¨ÉÊqï ªÀgÀ¢UÀ¼À ¥Àæ¸ÀÄÛw – 1 UÀAmÉ 2. ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£É – 1 UÀAmÉ • vÀªÀÄä ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀPÀAqÀ «¼Á¸ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ. • E ªÉÄïï: suresh.nr@abidebengaluru.in • «¼Á¸À : ²æà gÁfêï ZÀAzÀæ±ÉÃRgï, ¸ÀA¸Àvï ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAZÁ®PÀgÀÄ, C¨ÉÊqï 11£Éà ªÀĺÀr, ¸Àgï JA «±ÉéñÀégÀAiÀÄå PÉÃAzÀæ qÁ: © Dgï CA¨ÉÃqÀÌgï «Ã¢ü ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 001 http://www.abidebengaluru.in
 • 17. ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ