Boicot a China, Irán, Siria, Corea...

527 views

Published on

Artigo de opinión publicado en GALICIA-HOXE

Published in: Business, Real Estate
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
527
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Boicot a China, Irán, Siria, Corea...

  1. 1. 6 | GALICIA HOXE | 24.04.2011 OPINIÓN REVIRAVOLTAClausura das II Xornadas da Mocidade Galega PAULO aquelas persoas que nada tivemos CARLOS que ver coa causa da crise econó- LÓPEZ mica estannos facendo soportar todo o peso do seu desastre. No úl- timo bienio, destruíronse 75.000 postos de traballo, dos cales o 90% estaban ocupados por menores de“E para rematar esta pri- 34 anos. A mocidade é unha cuar- meira parte das II Xor- ta parte da poboación, pero con- nadas da Mocidade Ga- centramos a maioría dos contratoslega, A nación 2.0, queremos par- temporais no ano 2009 e duplica-tillar con vós, de xeito humilde, al- mos a taxa de paro xeral e tamén agunhas inquedanzas deste mundo taxa de paro xuvenil europea.decote confundido e aturdido por O salario medio xuvenil é ununha realidade, por veces, un tanto 23% inferior ao salario medio xe-esquizofrénica. O noso deber, co- ral, que é un 40% inferior ao sala-mo cidadáns e cidadás, é organi- rio medio da Unión Europea. De-zarnos e responder, como fixo e es- cenas de miles de persoas novastá a facer a mocidade portuguesa emigran anualmente pola caren-de xeito exemplar. Como fixo e es- cia de saídas e futuro no noso país.tán a facer os nosos irmáns e irmás O acceso a unha vivenda digna éda geraçao á rasca que se negan, en imposible e soportamos recurtesrotundo, a ser una xeración perdi- en bolsas de estudos cunhas taxasda; que se negan, en rotundo, a ser universitarias altas e unha precariaunha xeración tirada ao lixo. En de- mobilidade. Mais nós non estamosfinitiva, que se negan a converter- dispostos a aceptar ese futuro aose no triste centro da depresión so- que nos condenan. Somos a xera-cial que sempre chega consecuen- ción máis formada da nosa histo- FOTO DE ESTELA SILVA DA PROTESTA DO 12 DE MARZO EN LISBOAcia dunha crise económica. ria. Non estamos condenados, nin A ninguén se lle escapa que vi- condenadas.vimos tempos difíciles: seremos Vivimos tempos mitentes, traballadores-estudantes seu lucro sen pensar en xeracións Por iso, non nos deixamos aba-os primeiros e as primeiras que en ou bolseiros en precario. vindeiras; protestamos e esiximos ter polo cansanzo, nin pola frus-moito tempo vivan en peores con- difíciles: seremos E porque non estamos condena- unha actuación conxunta para mu- tración, nin pola falta de perspec-dicións materiais que os seus pais os primeiros e dos estamos aquí hoxe. Para sermos dar esta situación; protestamos e tivas. Acreditamos que temos ose nais. Mais non desfalecemos nin faísca pola que prenda un sentimen- esiximos solucións das que quere- recursos e as ferramentas paraperdemos a esperanza, porque non as primeiras que to contestario e rebelde, para que mos ser partícipes. En caso contra- dar un futuro mellor para Galizaestamos condenados a vivir nunha en moito tempo prenda nesa mocidade galega farta, rio, defraudaremos o presente por e para o conxunto da humanida-sociedade que camiña cara ó abis- farta da situación estrema, preca- botar ao lixo o noso potencial; in- de. Non lles botamos as culpas ásmo. Non estamos condenados a vivan en peores ria e abafante. Nun contexto, como sultaremos o noso pasado pola xen- xeracións precedentes, senón quesermos desempregados e desem- condicións materiais di esa canción de loita en Portugal, te que traballou por darnos máis li- aceptamos a nosa parte de respon-pregadas, a cobrar seiscentos euros onde a precariedade é este mundo berdade e máis igualdade; e hipote- sabilidade e tomamos, aquí e ago-por xornadas maratonianas. Non que os seus pais parvo, onde para ser escravo é pre- caremos o noso futuro, como pobo ra, a determinación de ser parteestamos condenados a sermos es- e nais. Mais non ciso estudar (…). Polo tanto, pro- e como humanidade, conducidos á esencial da solución. Como dicíacravos disfrazados nin subcontra- testamos ante todos os responsables máis absoluta das miserias. Eduardo Galeano, hai un único lu-tados, contratados a prazos ou fal- desfalecemos da nosa situación de incerteza. Pro- Arestora, o neoliberalismo ram- gar onde onte e hoxe se atopan, sesas traballadoras independentes. nin perdemos testamos ante toda a clase política pante do Goberno central e auto- recoñecen e se abrazan. Ese lugarNon estamos condenados nin tan e empresarial que só pensa no cur- nómico debuxan un panorama é mañá. Que a mocidade galegasequera a ser traballadoras inter- a esperanza topracismo, no seu beneficio e no negro para a mocidade galega. A loite polo mañá”.  SOBRE O CONFLITO PALESTINO-ISRAELÍNon hai boicot para China PEDRO GÓMEZ-VALADÉS se realmente queremos ver algún O conflito palestino- ignora á mantenta o dificilísimo con- o chamado ao boicot contra Israel é día un horizonte pacífico e de boa texto das accións de Israel, e busca darlles cobertura as forzas máis rea- convivencia entre palestinos e israe- israelí non é desde só xustificar e deslexitimar o Esta- cionarias da rexión e do mundo. Os lís. Boicotear os produtos israelís, logo sinxelo, non é un do de Israel. Os responsábeis dos es- promotores do chamado BDS (Boi-E n primeiro lugar coido debe- a cultura israelí, o deporte israelí... forzos do boicot curiosamente nun- cot, Desinvestimento, Sancións) alí- mos ter claro antes de nada, non fomenta precisamente que os debuxo en branco e ca mencionan a ameaza terrorista ñanse de facto con Hamas ou Hez- que os boicots son (por defi- líderes palestinos vexan necesarias negro. Cada bando permanente coa que convive Israel, bollah, dous dos movementos polí-nición) destrutivos, algo que na mi- as negociacións, de feito, co boicot e nunca teñen a ben mencionar gru- ticos máis represivos, reaccionariosña opinión é o que menos precisa a contra “o outro bando” móstrase- terá que traballar pos islamofascistas como Hezbollah, e fundamentalistas do mundo. Quecastigada rexión. Desde logo e aín- lles que non é precisa ou cando me- arreo na procura das Hamas, Yihad Islámica... Ignoran organizacións supostamente progre-da que os seus promotores digan o nos esencial a negociación, porque a mantenta os máis de 60 anos de sistas ou de esquerdas apoien impli-contrario, non promoven a paz, nin outros están xa dispostos a ferir o mellores condicións permanente acoso e derruba de Is- citamente (e incluso explicitamente)conseguen que as partes en conflito “inimigo”, económica e politica- para a paz rael con guerras, terrorismo e un pe- grupos desta caste é unha delirantesexan máis flexíbeis. Necesariamen- mente. Boicotear a Israel non con- rigoso horizonte nuclear iraniano. contradición cos máis fundamentaiste flexíbeis. Pola contra os esforzos tribúe a axudar os palestinos na me- contributo positivo para a imprescin- Castigar a Israel é un exercicio de valores que seica din defender. Claroencamiñados a impulsar e promover llora da calidade das súas vidas, nin díbel paz, colaboremos entón cos es- suprema hipocrisía da esquerda de que é moito máis doado atacar, cri-o boicot dividen aínda máis as comu- a construír o seu futuro Estado, nin, forzos e cos programas de apoio mu- salón europea, algo que demostra o minalizar e tentar deslexitimar a Is-nidades en litixio. xa que logo, a desenvolver as indis- tuo, de interrelación entre a socieda- silencio destes mesmos promotores rael que “convencer e persuadir” a O conflito palestino-israelí non pensábeis institucións democráti- de civil israelí e palestina, pero non do Boicot, para con réximes como o Hamas, á Yihad Islámica ou a Hez-é desde logo sinxelo, non é un de- cas palestinas. engadamos incomunicación onde é chinés, o iraniano, o saudí, o sirio, bollah de que deben respectar os .buxo en branco e negro. Cada ban- O boicot contra Israel é un mo- precisa unha sobredose de interco- o coreano, o cubano etc. Na axenda dereitos humanos, os dereitos civís,do terá que traballar arreo na pro- vemento no particular taboeiro de municación. Noutras palabras, in- “humanitaria” dos sospeitosos pro- os dereitos das mulleres, os dereitoscura das mellores condicións para xadrez árabe-israelí, destrutivo, no vestir na paz e convivencia, non en motores do boicot contra Israel só das minorías...a paz, culpar e sancionar un só ban- canto dunha acción construtiva co- enfatizar as diferenzas, na falta de aparece merecente da súa xenerosado non contribúe en nada á tarefa ma algúns teiman en presentar.. Se cobertura e nas chamadas perdidas. atención un estado no planeta... Is- Ligazón recomendábel: http://de achegar posturas, algo esencial nós queremos en verdade facer un O argumentario en apoio ao boicot rael. E non esquezamos que apoiar contraboicotaisrael.blogspot.com/

×