Общински планове за ВЕИ                 http://www.flickr.comENBC Ltd.Лектор: Соня Петковат. +35988522247...
Цели на ОПНИЕ от ВЕИ   • Оценка на потенциала и възможности за рационално оползотворяване на   потенциала на ВЕИ и био...
Ползи за общината   Основни характеристики                             инвестиции,     ...
ОПНИЕ от ВЕИ             Основание за разработване – национална и европейска политика  ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ...
ОПНИЕ от ВЕИ                 Основание за разработване – наредби към ЗЕВЕИ  • Наредба № РД-16-1117 от 14...
Обхват                               Задължителни елементи  • Връзка с други общински план...
Оценка на ВЕИ потенциала                                              Етапи ...
Оценка на ВЕИ потенциала        теоретичен               пазарен               потенц...
ОграниченияОбщински планове за ВЕИ  10
ОграниченияОбщински планове за ВЕИ  11
Вятър                                  Основна информация               Из...
Вятър                                                      Първични ...
Геотермална енергия                              Основна информация Подробна хидроложка инфо...
Геотермална енергия                       Първични данни  Теоретичен потенциал    • Дебит на из...
Водна енергия от съществуващи или бъдещи напорни тръбопроводи     Основна информация от течащи води Източници на инфо...
Водна енергия                       Първични данни Теоретичен потенциал  •  Дебит на източника ...
Биомаса дървесина и твърди селскостопански отпадъци          Основна информация Енергийният потенциал на дървес...
Биомаса                                    Първични данни  Дървесина - Теоретичен пот...
Биогаз Течни селскостопански отпадъци             Основна и първична информация  Крави, свине, птици, друго....
Биогаз Течни селскостопански отпадъци             Основна и първична информация  Крави, свине, птици, друго....
Слънчева енергия Пасивна и активна    Основна информацияОбщински планове за ВЕИ            22
Слънчева енергия                                 Първични данни  Теоретичен потенциал ...
Инвестиционни проекти                           Примери за включване в плана  • Технологии за ...
SWOT анализ                     Примерни силни и слаби страни на плана/програмата        Силн...
Отчетност Плана/програмата се одобрява от Общински съвет •Кметът внася за утвърждаване на заседание на Общинския съвет д...
Връзки               Общински              план/стратегия              за развити...
Компютърни модели    • RESuse – http://www.enbc.eu    • WindPro - http://www.emd.dk    • WAsP – http://www.wasp.d...
MУЕП                                Основание за разработване Съвкупност от дейности и мер...
MУЕП                                   Основни цели    • Управление на енергопотребле...
MУЕП                                Обхват – принципна методология             ...
ПУЕР/ПДУЕ                  Covenant of Mayors (Спогодба на кметовете) - цели             МУЕ...
ПУЕР/ПДУЕ                             Основание за разработване  Нормативни и програмни доку...
ПУЕР/ПДУЕ                            Основание за разработване  Национално ниво  •Енергийн...
ПУЕР/ПДУЕ                       Подход             Източник: ЕнЕфектОбщински планове з...
ПУЕР/ПДУЕ                       Подход             Източник: ЕнЕфектОбщински планове з...
ПУЕР/ПДУЕ             СтруктураОбщински планове за ВЕИ      37
ПУЕР/ПДУЕ                                    Изискване Съгласно Ръководство „План за ...
ПУЕР/ПДУЕ                                                         ...
ПУЕР/ПДУЕ                                                      Приме...
ПУЕР/ПДУЕ                                                     Примерен...
ПУЕР/ПДУЕ                             Образец на ПУЕР (SEAP)                 ...
ПУЕР/ПДУЕ                          Образец на ПУЕР (SEAP) http://www.eumayors.eu/support/library...
ПУЕР/ПДУЕ               Образец на ПУЕР (SEAP) – инвентаризация на емисиите http://www.eumayors.eu/support...
ПУЕР/ПДУЕ               Образец на ПУЕР (SEAP) – инвентаризация на емисиите http://www.eumayors.eu/support...
ПУЕР/ПДУЕ                                       Примери  Ангажиране на заинтересова...
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!     http://www.enbc.eu     t. +359885222472, +359888435561, +359882909105     e. o...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Общински планове и програми за насърчаване използването на ВЕИ, ПДУЕ

1,901 views

Published on

* Общински план за насърчаване използването на енергия от ВЕИ
* Основание за разработване и административни санкции
* Обхват / ръководство за разработване
* Местни инструменти и политика за изпълнение на плана
* Връзка ПУЕР/ПДУЕ и общински план за ВЕИ – прилики и разлики
* Примери
* ПУЕР/ПДУЕ – ковенант на Кметовете
* Основание за разработване
* Ръководство за разработване на ПУЕР/ПДУЕ
* Примерни софтуери и компютърни модели
* Примери

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,901
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,132
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Общински планове и програми за насърчаване използването на ВЕИ, ПДУЕ

 1. 1. Общински планове за ВЕИ http://www.flickr.comENBC Ltd.Лектор: Соня Петковат. +359885222471, +359882909105e. office@enbc.eu
 2. 2. Цели на ОПНИЕ от ВЕИ • Оценка на потенциала и възможности за рационално оползотворяване на потенциала на ВЕИ и биогорива, намаляване на СО2, ефективност • Насърчаване производство и потребление на енергия от ВЕИ (електро, топлинна, комбинирано) - Повишаване на капацитета -Създаване и поддържане на обществено достъпна информационна система (база данни) -Кампании за информираност, прозрачност и публичнот • Стимулиране и управление на търсенето и предлагането на енергия от ВЕИ - ПЧП -Насърчаване внедряване на иновации -Енергиен мониторингОбщински планове за ВЕИ 3
 3. 3. Ползи за общината Основни характеристики инвестиции, потребители инвеститори нови проекти в производители ОБЩИНА различни сектори енергийна заетост 1 независимост икономическа чиста околна среда стабилност информация, управление, мониторингОбщински планове за ВЕИ 4
 4. 4. ОПНИЕ от ВЕИ Основание за разработване – национална и европейска политика ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВИ НАЦИОНАЛНА Обн. ДВ. бр.35 от 3 Май ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.29 от ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ДЕЙСТВИЕ ПО ОКОЛНА 10 Април 2012, чл.7, 8, 10 ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЕИ СРЕДА И ЗДРАВЕ 2008 ‐ 2013 2005-2015 (НДПВЕИ) НАЦИОНАЛНА ДЪЛГОСРОЧНА ЗАКОН ЗА ЕЕ ЕНЕРГИЙНА СТРАТЕГИЯ НА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА 2020 БИОМАСА 2008-2020 НАЦИОНАЛНА ДЪЛГОСРОЧНА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА ПО ОКОЛНА СРЕДА 2005- ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА БИОГОРИВА В изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012 2014 ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР 2008 - 2020 НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЕ ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВИ изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012 НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ съгласно Модела за националните планове за действие в областта на енергията 2005 - 2015 от ВИ съгласно Директива 2009/28/ЕО за насърчаване на ВЕИ на Европейския парламент и на СъветаОбщински планове за ВЕИ 5
 5. 5. ОПНИЕ от ВЕИ Основание за разработване – наредби към ЗЕВЕИ • Наредба № РД-16-1117 от 14 октомври 2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници • Наредба № РД-16-869 от 2 август 2011 г. за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта • съгласно чл.19 (3) за оценка на наличния и прогозен потенциал на ВЕИ – инвестиционни намерения • съгласно чл.44 (1) за събиране и предоставяне на нформация за биогоривата • съгласно чл.54 - НИС (потенциал, производство, потребление) на ЕВИ - (в процес на разработка) • съгласно чл.21 (5) относно придобиване на квалификация – "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Възобновяеми енергийни източници" Общински планове, програми, стратегииОбщински планове за ВЕИ 6
 6. 6. Обхват Задължителни елементи • Връзка с други общински планове, стратегии, програми • Потенциал на ВЕИ – наличен, оползотворен прогнозен • Възможности и мерки за енергийно оползотворяване на ВЕИ потенциала • Възможности за изграждане на обекти за производство на енергия от ВЕИ • Потенциал за изпълнение на инвестиционни проекти • Схеми за подпомагане и насърчаване на ВЕИ оползотворяване • Публични кампании – информираност, обучение • Мониторинг и отчетностОбщински планове за ВЕИ 7
 7. 7. Оценка на ВЕИ потенциала Етапи • Проучване НАРЕДБА № 16–27 ОТ 22 ЯНУАРИ 2008 Г. Изходни данни, наличност, достъпност, ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА законови насърчения и ограничения ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА НАЛИЧНИЯ • Оценка на енергийния и пазарен потенциал И ПРОГНОЗНИЯ ПОТЕНЦИАЛ • Оценка на прогнозния потенциал НА РЕСУРСА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА • Оценка на риска ЕНЕРГИЯ ОТ • Икономическа обосновка ВЪЗОБНОВЯЕМИ И/ИЛИ АЛТЕРНАТИВНИ ЕНЕРГИЙНИ • Наредба № РД-16-869 от 2 август 2011 г. за ИЗТОЧНИЦИ изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно В сила от 01.01.2008 г. потребление на енергия и потреблението на биогорива и Издадена от Министерството на енергия от възобновяеми източници в транспорта икономиката и енергетиката Обн. ДВ. бр.11 • Наредба № РД-16-1117 от 14 октомври 2011 г. за условията от 5 Февруари 2008г. и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източнициОбщински планове за ВЕИ 8
 8. 8. Оценка на ВЕИ потенциала теоретичен пазарен потенциал пазарно проникване ВЕИОбщински планове за ВЕИ 9
 9. 9. ОграниченияОбщински планове за ВЕИ 10
 10. 10. ОграниченияОбщински планове за ВЕИ 11
 11. 11. Вятър Основна информация Измерва се във Вт/кв.м. земна повърхност теоретичен Предвид ограничената информация с която се разполага и „характера“ на вятъра е трудно да се оцени. Измерва се с възможното количество произведена технически електро/механична енергия за една година (кВтч). Зависи от типа (мощността) и броя на инсталираните ветрови генератори • Зависи от пълните ефективни работни часове на отделните генератори • Зависи от терена – геометрична форма, грапавост... Основни характеристики - скорост, посока, температура, плътност на потокаОбщински планове за ВЕИ 12
 12. 12. Вятър Първични данни Теоретичен потенциал Технически потенциал Po – ветрови потенциал от Po – ветрови потенциал от съответната зона съответната зона – виж картата (W/m2) Ао – площт на терена А – използваема площ на терена (m2) h – часове работа годишно V - средномесечна скорост на вятъра (m/s) (8760) Pт - мощност на избраната турбина (W) брой турбини Работни часове на турбините • Данни за терена – географски координати, надморска височина, релеф, препятствия, P – мощност на турбината при съответна скорост на вятъра (kW) статут на земята, минимални отстояния h – работни часове в месеца (часа), различни за различни • Многогодишни данни за скоростта на вятъра скорости на вятъра • m – номер на ветровите турбини Данни за скоростта на вятъра и потенциала на ветровата енергия на територията на ρ – плътност на въздуха (1,225 kg/m3) терена на височината на оста на турбината r – радиус на ротора на турбината (m) • Тип на използваната турбина, п - математическа константа ( = 3,14159265) характеристики ν – скорост на вятъра на определена височина z над терена (m/sec) • Данни за защитени зони, други екологични или норнативни ограничения, екологично vref – референтна скорост, т.е. Такава, която е известна вече на въздействие височина zref (m/sec) z – височина над терена (m) zo – грапавост на терена zref – референтна височина, т.е. Височина на която се знае • Преференциални изкупни цени скоростта на вятъра vrefОбщински планове за ВЕИ 13
 13. 13. Геотермална енергия Основна информация Подробна хидроложка информация за геотермалния ресурс: •температура на водата •дебит, ако е на самоизлив •налягане, ако е на самоизлив •протокол за химичен състав Източник - МОСВ (Министерство на Околната Среда и Водите) * Определянето на теоретичния и технически енергиен потенциал на геотермалния ресурс е свързан с избор на технологич.Общински планове за ВЕИ 14
 14. 14. Геотермална енергия Първични данни Теоретичен потенциал • Дебит на източника • Начална температура на водата • Крайна температура на водата Технически потенциал • Дебит на източника (l/s) • Свободен за ползване дебит (l/s) • Начална температура на водата (oC) • Крайна температура на водата (oC) • КПД на инсталацията (%) • Работни часове на инсталацията (h) • Инсталирана мощност (W)Общински планове за ВЕИ 15
 15. 15. Водна енергия от съществуващи или бъдещи напорни тръбопроводи Основна информация от течащи води Източници на информация за напорните тръбопроводи - собственици, контролни органи Източници за течащи води - МОСВ (Министерство на Околната Среда и Водите), регионална Басейнова дирекция. Източници за тип и характеристики на турбини - специализирани фирми, - производители, доставчици.Общински планове за ВЕИ 16
 16. 16. Водна енергия Първични данни Теоретичен потенциал • Дебит на източника (l/s) • Нетен напор (m) • КПД на водната турбина (%) • КПД на електрическия генератор (%) Теоретичен потенциал • Разполагаем и достъпен дебит на източника (l/s) • Нетен напор (m) • КПД на водната турбина (%) • КПД на електрическия генератор (%) • Часове работа на инсталацията (h) • Инсталирана мощност (W)Общински планове за ВЕИ 17
 17. 17. Биомаса дървесина и твърди селскостопански отпадъци Основна информация Енергийният потенциал на дървесината и дървесните отпадъци е еквивалентен на отделената топлина при изгаряне. Смърч, черен бор, бял бор, бук, зелена дуглазка, ела, бял бор, габър, благун, акация, Топола, цер, други Енергийният потенциал на твърдите селскостопански отпадъци е еквивалентен на отделената топлина при изгаряне. Слама, царевични стебла, какалашки, тютюневи стебла, клони от резитба, лозови пръчки, другиОбщински планове за ВЕИ 18
 18. 18. Биомаса Първични данни Дървесина - Теоретичен потенциал Твърди селскостопански • Количество по видове дървесина Теоретичен потенциал • Влагосъдържание на материала по видове • Количество на отпадъка по видове • Влагосъдържание на материал по видове • Енергийно съдържание на материала Дървесина – Технически потенциал по видове • Разполагаемо и достъпно количество по видове дървесина • Влагосъдържание на материала по видове • КПД на инсталация за топлинна преработка Твърди селскостопански • КПД на инсталация за ел. ен. при комбинирано производство Технически потенциал • Разолагаемо и достъпно количество на отпадъка по видове • Влагосъдържание на материал по видове • Енергийно съдържание на материала по видове • КПД на инсталациятаОбщински планове за ВЕИ 19
 19. 19. Биогаз Течни селскостопански отпадъци Основна и първична информация Крави, свине, птици, друго... Теоретичен потенциал • Брой животни по видове • Сух отпадък от едно животно (kg) • Отделено количество газ от единица отпадък за всеки тип животни (нм3/кг) • Съдържание на метан • Топлина на изгаряне на метана Технически потенциал • Брой животни по видове • Сух отпадък от едно животно (kg) • Количество на достъпен за оползотворяване отпадък по видове животни • Отделено количество газ от единица отпадък за всеки тип животни (нм3/кг) • Съдържание на метан • Топлина на изгаряне на метана • Работни дни на инсталацията • КПД наинсталациятаОбщински планове за ВЕИ 20
 20. 20. Биогаз Течни селскостопански отпадъци Основна и първична информация Крави, свине, птици, друго... Теоретичен потенциал • Брой животни по видове • Сух отпадък от едно животно (kg) • Отделено количество газ от единица отпадък за всеки тип животни (нм3/кг) • Съдържание на метан • Топлина на изгаряне на метана Технически потенциал • Брой животни по видове • Сух отпадък от едно животно (kg) • Количество на достъпен за оползотворяване отпадък по видове животни • Отделено количество газ от единица отпадък за всеки тип животни (нм3/кг) • Съдържание на метан • Топлина на изгаряне на метана • Работни дни на инсталацията • КПД наинсталациятаОбщински планове за ВЕИ 21
 21. 21. Слънчева енергия Пасивна и активна Основна информацияОбщински планове за ВЕИ 22
 22. 22. Слънчева енергия Първични данни Теоретичен потенциал • Средно количество енергия попадащо Пасивна слънчева на хоризонтална повърхност за зоната • Средно количество енергия попадащо • Площ на терена на повърхност с наклон 90о – за зоната • Площ на прозрачните елементи • Интегрален коефициент на Технически потенциал пропускане на слънчевата енергия • Средно количество енергия попадащо при съответния наклон на колектора • Наклон на повърхността • Площ на обгреваемата повърхност • КПД на инсталацията • Тип на панелаОбщински планове за ВЕИ 23
 23. 23. Инвестиционни проекти Примери за включване в плана • Технологии за енергийно оползотворяване на ВЕИ • Производство на биогорива • Използване на пустеещи земи за енергийни цели – бързорастящи култури, ВЕИ паркове, енергийни култури • Рециклиране и оползотворяване на отпадъци • Срадно интегрирани ВЕИ при реконструкции и и основни обновявания • Подмяна и/или иновиране на осветлението • Насърчаане на електромобилите в транспорта • Обновяване на общинския атопаркОбщински планове за ВЕИ 24
 24. 24. SWOT анализ Примерни силни и слаби страни на плана/програмата Силни страни Слаби страни Относително чист район - почти липсват замърсяващи Обща тенденция към значително нарастване на потреблението на производства; електрическа енергия, съответно нарастване на дела на отделяните Въведен и ефективно действащ стандарт ISO 14 0001; вредни емисии в атмосферата; Газификация на промишления сектор, общинските Нарастване на крайно енергийно потребление, поради потребление на сгради, нарастваща битова газификация; конвенционална енергия; Подобрени енергийни характеристики на сгради,чрез Неефективно използван потенциал на енергията от възобновяеми въвеждане на пакети от мерки за енергийна източници; ефективност; Недостатъчно реализирани проекти за енергийна ефективност; Изградена и действаща мрежа за електротранспорт; Недостатъчно финансиране на ЕЕ/ВЕИ дейности Използвани са възможностите за оползотворяване на Недостатъчно ниво на информираност на обществеността относно енергия от възобновяеми източници начините за рационално използване на енергията и изпълнение на Реализирани пилотни и демонстрационни проекти за ЕЕ мерки за пестене на енергия; и ВЕИ; Липса на местни и държавни стимули за малките и средни предприятия Наличие на експертиза и ресурс в Общинската при използването на ВЕИ; администрация за подготовка и реализация на Пречки при присъединяването на инсталирани ВЕИ мощности към дългосрочни проекти; електропреносната мрежа – утежнени процедури от страна на Ежегодно провеждане на информационни кампании и електропреносното дружество; инициативи за промяна на енергийното поведение на Недостатъчна активност от различните заинтересовани страни обществеността; Рязко повишаване на дела на частните автомобили за сметка на Осъзната роля на местната власт като модел на обществения транспорт, съответно увеличени емисии в атмосферата; интелигентно енергийно поведение; Ограничено прилагане на енергоспестяващи мерки и използване на Активно гражданско общество. ВЕИ в жилищния, промишления и транспортен сектор . Източник: SEAP – ДобричОбщински планове за ВЕИ 25
 25. 25. Отчетност Плана/програмата се одобрява от Общински съвет •Кметът внася за утвърждаване на заседание на Общинския съвет дългосрочни и краткосрочни програми •Кметът изпраща тримесечна информация за производството и потреблението на ЕВИ и годишен отчет за изпълнение на програмите на изпълнителния директор на Агенцията по устойчиво енергийно развитие (Съглансо Наредба по чл. 54 от ЗЕВИ) •Кметът внася за разглеждане предложения от областния управител относно разрешителни, лицензионни и други процедури на първо заседание на Общинския съвет след постъпването им •Кметът предоставя информация за изпълнение на програмите на областния управителОбщински планове за ВЕИ 26
 26. 26. Връзки Общински план/стратегия за развитие ПУЕР План за Областни Национални чистотата на ... стратегии, стратегии, ... въздуха планове планове Общинска програма Общинска по ЕЕ програма по ВЕИОбщински планове за ВЕИ 27
 27. 27. Компютърни модели • RESuse – http://www.enbc.eu • WindPro - http://www.emd.dk • WAsP – http://www.wasp.dk • WindFarmer – http:// www.gl-garradhassan.com • RETScreen – http://www.retscreen.net • SolarPro • …..Общински планове за ВЕИ 28
 28. 28. MУЕП Основание за разработване Съвкупност от дейности и мероприятия свързани с рационалното управление на енергията и енергийните ресурси на общинско и регионално ниво. ДИРЕКТИВА 2006/32/ЕО за енергийна ефективност при крайното потребление и енергийните услуги на Европейския парламент и Съветът на Европейския съюз НАЦИОНАЛНА ДЪЛГОСРОЧНА ЗАКОН ЗА ЕЕ ЕНЕРГИЙНА СТРАТЕГИЯ НА ПРОГРАМА ПО ЕЕ до 2015 изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО (НДПЕЕ) 2020 НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ ДЕЙСТВИЕ ПО ЕЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА ЕЕ 2008 – 2010 ПРИЛЕЖАЩИ НАРЕДБИ Издадени от АУЕР (АЕЕ) 2011 – 2013 ПРОГНОЗНА 2020Общински планове за ВЕИ 29
 29. 29. MУЕП Основни цели • Управление на енергопотреблението на територията на общината; • Намаляване на енергопотреблението чрез: - въвеждане на мерки за енергийна ефективност; - планиране и управление на енергопотреблението. • Намаляване разходите за енергопотребление чрез: - използване на местния ресурс от ВЕИ; - икономия на енергия; - доставки на по-евтини енергоносители; • Привличане на местни и чуждестранни капитали; • Подобряване опазването на околната среда; • Подобряване на социалните условия в общината.Общински планове за ВЕИ 30
 30. 30. MУЕП Обхват – принципна методология РЕЗЮМЕ СЪСТОЯНИЕ § СЦЕНАРИИ • Паспорт на общината • Цели, приоритети, мерки • Текущо състояние – базова година (краткосрочни, средносрочни, дългосрочни) • Ресурс – адм., ен., финансов... • Сравнителен анализ • Заинтересовани страни • Финансова рамка• Енергиен баланс на общината –съществуващо и прогнозно производство,потребление• Структура на енергопотребление • Публичност• Мерки по ЕЕ • SWOT анализ • Отчетност Общински планове за ВЕИ 31
 31. 31. ПУЕР/ПДУЕ Covenant of Mayors (Спогодба на кметовете) - цели МУЕП ПУЕР/ПДУЕ Всички страни, подписали Спогодбата на кметовете се задължават да представят свои Планове за действие за устойчиво енергийно развитие (SEAP- ПУЕР), в срок от една година след присъединяването си към Спогодбата за да покажат постигането на своята цел за намаляване на емисиите на CO2 до 2020 г. с 20% и намаляване на крайното енергопотребление http://www.eumayors.eu/support/library_en.htmlОбщински планове за ВЕИ 32
 32. 32. ПУЕР/ПДУЕ Основание за разработване Нормативни и програмни документи на ЕС: •Директива 2006/32/ЕС за енергийна ефективност при крайното енергийно потребление и енергийните услуги •Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийните характеристики на сградите •Стратегически пакет „Енергия за един променящ се свят” на ЕС •План за действие за енергийна ефективност: реализиране на потенциала (SEC(2006)1173) •Финансов меморандум между Европейската комисия и Правителството на Република БългарияОбщински планове за ВЕИ 33
 33. 33. ПУЕР/ПДУЕ Основание за разработване Национално ниво •Енергийна стратегия на България •Национален план за действие по енергийна ефективност •Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници •Програма на правителството за Европейското развитие на България 2009-2013 •Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници 2005-2015 •Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност 2005-2015 •Национална стратегия за регионално развитие •Национален план за развитие на България в периода 2007-2013 •Национална програма за обновяване на жилищните сгради с период на действие от 2006 до 2020 •Закон за енергията от възобновяеми източници •Закон за опазване на околната среда •Закон за регионално развитие •Закон за устройство на териториятаОбщински планове за ВЕИ 34
 34. 34. ПУЕР/ПДУЕ Подход Източник: ЕнЕфектОбщински планове за ВЕИ 35
 35. 35. ПУЕР/ПДУЕ Подход Източник: ЕнЕфектОбщински планове за ВЕИ 36
 36. 36. ПУЕР/ПДУЕ СтруктураОбщински планове за ВЕИ 37
 37. 37. ПУЕР/ПДУЕ Изискване Съгласно Ръководство „План за действие за устойчива енергия, Част I: Процесът, стъпка по стъпка към целта 20% до 2020 • Данни за крайното енергопотребление на секторите съгласно обхвата на инветнаризацията на емисии • Мерки за ЕЕ в секторите съгласно обхвата на инветнаризацията на емисии • Мерки за използване на ВЕИ • Приоритетни дейности • Краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план – мерки • Енергийни спестявания и екологичен ефект Задължителни сектори съгласно Приложение 2 към Ръководство за изготвяне на „План за действие за устойчива енергия, Част II:Общински планове за ВЕИ 38
 38. 38. ПУЕР/ПДУЕ Примерен обхват Съгласно Приложение 2 към Ръководство за изготвяне на „План за действие за устойчива енергия, Част II: • Резюме • Паспорт на общината Географско местоположение и граници Климатични данни Околна среда Икономика и промишленост Сграден фонд Демографски особености Приоритети • Основание за разработване Инициативата „Споразумение на Кметовете“ и ролята на обюината в него Нормативна база (изброяване + малко пояснения) – европейско, национално, регионално, общинско Отговорни структури – Мониторинг и контрол в общината • Изходно състояние Производство, доставка и потребление на енергия Основни производители и доставчици на енергия (национални и регионални) – Електроенергия, Топлинна енергия, ВЕИ енергия Потребление на енергия – по сектори, жилищни и обществени сгради, потребители, източници на енергия... Местен ВЕИ потенциал – общи данни и оползотворяване – съгласно плана за ВЕИ Вятърна енергия Слънчева енергия Биомаса Геотермална енергия Хидро енергияОбщински планове за ВЕИ 39
 39. 39. ПУЕР/ПДУЕ Примерен обхват (2) Съгласно Приложение 2 към Ръководство за изготвяне на „План за действие за устойчива енергия, Част II: • Транспорт – общи данни, брой, потребление на гориво, транспортни схеми..... – Релсов, Автобусен, Лифтове, Въздушен, друг • Общинско осветление – Улично, Сградно, Парково, светофарн уредба, друго • Източници на емисии Организирани (точкови, линейни, площни) и неорганизирани Контрол • Енергийна ефективност – съгласно план за ЕЕ • Ключови резултати от инвентаризацията на емисиите парникови газове – базова 2007 година Общи данни – обоснован избор за базовата година, и включени сектори съглансо методиката Крайно енергийно потребление в сгради, съоръжения и промишлени обекти – електро и топлинна енергия (сграден – общински, жилищен), (промишлени и стопански обекти) Общинско осветление Транспорт • Енергийна ефективност – анализ базова година Дългосрочна визия Структури отговорни за изпълнението на плана Заинтересовани страниОбщински планове за ВЕИ 40
 40. 40. ПУЕР/ПДУЕ Примерен обхват (3) Съгласно Приложение 2 към Ръководство за изготвяне на „План за действие за устойчива енергия, Част II: • Общ прогнозен бюджет и източници на финансиране - Собствени средства, Публично частно партньорство (ПЧП), Кредитни линии, Международни програми, Оперативни програми, Национални фондове, друго • SWOT анализ – силни и слаби страни • Сценарии краткосрочни, дългосрочни, очаквани резултати, приоритети, цели.... – ЕЕ, ВЕИ, виста околна среда, териториално планиране, приоритетни области • План за действие • Мониторинг, индикатори, обратна връзка – методика за отчетност и контрол, индикатори з апостигнати резултати • Комуникационна стратегия, план и ресурс за изпълнениеОбщински планове за ВЕИ 41
 41. 41. ПУЕР/ПДУЕ Образец на ПУЕР (SEAP) • Намаляване на СО2 - обща и прогозна цел Дългосрочна концепция • Приоритетни области на дейност и обща стратегия • Административен и финансов ресурс Инвентаризация • Настоящо равнище на енергопотребление на емисиите • Основни източници на СО2 (базова линия) • Възможности за ограничаване СО2 • За постигане на целите Краткосрочни и • План за изпълнение на стратегията дългосрочни мерки (срокове, отгооврници, бюджет) • ОтчетностОбщински планове за ВЕИ 42
 42. 42. ПУЕР/ПДУЕ Образец на ПУЕР (SEAP) http://www.eumayors.eu/support/library_en.htmlОбщински планове за ВЕИ 43
 43. 43. ПУЕР/ПДУЕ Образец на ПУЕР (SEAP) – инвентаризация на емисиите http://www.eumayors.eu/support/library_en.htmlОбщински планове за ВЕИ 44
 44. 44. ПУЕР/ПДУЕ Образец на ПУЕР (SEAP) – инвентаризация на емисиите http://www.eumayors.eu/support/library_en.htmlОбщински планове за ВЕИ 45
 45. 45. ПУЕР/ПДУЕ Примери Ангажиране на заинтересовани страни • Информационни материали – брошури, рекламни клипове, изложби • Обратна връзка – горещ телефон, интернет страница, обществени срещи и дискусии, • Телеконференции • Работни срещи с заинтересовани страни • Консултативни комитети • Обществени дискусии • ……. Умни цели (Smart targets) • Избор на индикатори за ЕЕ и намаляване на СО2 ПУЕР/ПДУЕ • Индикатори за икономическа стабилност •Добрич • Социални и здравословни условия •Бургас • Заетост •Пловдив • .... •ЛомОбщински планове за ВЕИ 46
 46. 46. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! http://www.enbc.eu t. +359885222472, +359888435561, +359882909105 e. office@enbc.euОбщински планове за ВЕИ 47

×