Pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di malaysia
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di malaysia

 • 14,411 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
14,411
On Slideshare
13,696
From Embeds
715
Number of Embeds
3

Actions

Shares
Downloads
1,035
Comments
0
Likes
1

Embeds 715

http://epembelajaran.umt.edu.my 699
http://ipgkpm.edu.my 10
https://www.facebook.com 6

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. PEMBANGUNAN POLITIK DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA
 • 2. PENGENALAN
  2
 • 3. PERSOALAN MODENISASI
  3
 • 4. PERSOALAN MODENISASI
  4
 • 5. PROSES PERUBAHAN MASYARAKAT
  5
 • 6. MODENISASI
  6
 • 7. SEJARAH MODENISASI DUNIA
  7
 • 8. PENJAJAHAN: SALURAN UTAMA PEMODENAN WILAYAH BUKAN EROPAH
  8
 • 9. PENJAJAHAN: SALURAN UTAMA PEMODENAN WILAYAH BUKAN EROPAH
  Sistemkerjakolonialinidianggapsebagaipuncakemundurandankegagalannegaramembangununtukberkembangmajuseperti yang dikemukakanoleh
  TeoriImperialisme – Lenin
  TeoriPergantungan - Paul Baran
  Teori Dependency - Andre Gunder Frank.
  Proses penjajajahanmemunculkanpandanganbahawamasyarakatbukanEropahbarat yang “ketinggalan” harusmencontohiorganisasisosialdancarahidupmasyarakateropahbarat.
  Dalam proses kemerdekaanwilayahjajahan, negaraeropahbaratmenjadi model pilihanutamasebagaicontohbagipembentukannegara.
  Ada duaaspekutama yang ditiru :
  Aspekpolitik : model negara-bangsadandemokrasipolitik.
  Aspekekonomi : model berasaskankapitalisme, industridanteknologi.
  Setelahmerdeka, sistem yang adadilanjutkandengansedikitpenyesuaiantapimasihmengekalkan Model Eropah Barat
  9
 • 10. LUAR EROPAH: ‘PEMODENAN’ ATAU ‘PEMBARATAN’
  Model eropahbaratpadaasasnyadipengaruhiolehperspektifmodenisasi yang bertitiktolakdaripadafalsafahevolusi (suatu proses yang bersifatsehala).
  Pembangunan dianggapakandapatdicapaisekiranyanilaidanunsurtradisionaldigantikandengannilaidanunsurmoden.
  Termasukdalamperspektifiniadalah :
  Teori Ideal Typical Index - rostow, hoselitzdannash (1963),
  TeoriDifusi - mooredanfeldman.
  Pembangunan hanyamunculsebagaisatustrategi yang bersifat universal pada era selepasperangduniakeduasetelahnegara-negarabarumerdekabergabungdalamkomunitiduniadanmengejarpembangunan.
  Pbbtelahmenyusun program bantuanantarabangsaberdasarkanperspektifmodenisasimelalui bank duniadandanakewanganantarabangsa (international monetary fund - IMF).
  10
 • 11. LUAR EROPAH: ‘PEMODENAN’ ATAU ‘PEMBARATAN’
  11
 • 12. LUAR EROPAH: ‘PEMODENAN’ ATAU ‘PEMBARATAN’
  12
 • 13. LUAR EROPAH: ‘PEMODENAN’ ATAU ‘PEMBARATAN’
  Pembangunan bolehdiertikansebagaiperubahan yang terarah, mungkindalambentuk :
  Mengembangkankepercayaanmasyarakat (daripada yang bersifat agama kepadasekular),
  Dalampola-polasosialmereka (daripada yang bersifatluarbandarkepadamasyarakatbandar),
  Dalamerti material (penggunaantenagahaiwankepadatenagajenterauntukmelaksanakan proses produksi).
  Pertengahanabad ke-20 - dominasieropahbarattelahberakhir, duniamemasuki ‘zamanperadaban global’.
  13
 • 14. LUAR EROPAH: ‘PEMODENAN’ ATAU ‘PEMBARATAN’
  MenurutBarraclough(1978) adatigaperkara yang menunjukkanekonomiduniatelahdijalinkanbersama:
  Perkembangansistempengangkutandanjaringankomunikasi yang secarafizikalmenghubungkanberbagai-bagaiwilayah di dunia.
  Pertumbuhan yang begitucepatdalamperdagangan yang diiringiolehpolaketergantungan yang tinggi.
  Pengaliran modal yang besar, terutamadalambentukpelaburansecaralangsungoleh firma eropahbarat di daerahbukan-industri.
  Pihak yang banyakberperanandalamperkembanganekonomi global adalahgolongankapitalis.
  Golongankapitalisberusahauntukmengembangkandirinyamelampauibatasnegaradengancara:
  Mengembangkansistempengangkutandankomunikasi.
  Mewujudkaninstitusi-institusi yang khusussepertipasarankewangan, pasarankomoditi, danperpindahanhakmilikharta yang merangsangdanmemudahkanpertukaranekonomisecarajarakjauh.
  14
 • 15. LUAR EROPAH: ‘PEMODENAN’ ATAU ‘PEMBARATAN’
  Hubunganekonomi global disempurnakandengan proses perdagangan, pelaburan, produksi, pertukarankewangan, buruhmigrasi, kerjasamaorganisasidanekonomiantarabangsa.
  Ekonomi global menjadilebihlancardenganpenyertaannegarabarudalamhubunganpolitikdanekonomiantarabangsa, sehinggaakhirnyadinamakansebagaiglobalisasi.
  Dalam proses globalisasi, terdapatduaaktor yang tidakmenggunakannegara-bangsasebagailandasankegiatan.
  Dalambidangpolitik- pbb, menggalakkan proses demokrasipolitikberjalan di seluruhdunia.
  Dalambidangekonomi, golongankapitalis yang membentuk Multinational Corporations (MNC) atau Transnational Corporations.
  15
 • 16. MODENISASI EKONOMI
  16
 • 17. MODENISASI POLITIK
  17
 • 18. CABARAN MODENISASI POLITIK
  18
 • 19. 19
 • 20. PEMUPUKAN KERJASAMA DAN PERMAUFAKATAN POLITIK
  20
 • 21. LATAR BELAKANG POLITIK MALAYSIA
  21
 • 22. POLITIK MALAYSIA SEBELUM MERDEKA
  22
 • 23. POLITIK MALAYSIA SELEPAS MERDEKA
  23
 • 24. PARTI POLITIK MALAYSIA
  24
 • 25. PARTI POLITIK SEMENANJUNG MALAYSIA
  25
 • 26. 26
 • 27. 27
 • 28. PARTI POLITIK SARAWAK
  28
 • 29. 29
 • 30. 30
 • 31. 31
 • 32. PARTI POLITIK SABAH
  32
 • 33. 33
 • 34. 34
 • 35. PERJANJIAN MALAYSIA 1963
  35
 • 36. TUNTUTAN PERJANJIAN MALAYSIA 1963
  36
 • 37. TUNTUTAN YANG DIPERSETUJUI DALAM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
  37
 • 38. HUBUNGAN ETNIK SELEPAS PENUBUHAN MALAYSIA
  38
 • 39. PENDEKATAN ISLAM DALAM PEMBANGUNAN POLITIK
  39
 • 40. 40
 • 41. 41
  Mendidikmanusiamengenal Allah
  Mengajarmanusiamelaksanaibadahdengantepat
  Tempatmenyerlahkankeistimewaandankeunggulan Islam
  Matlamat Pembangunan PolitikDalam Islam
  Menunaikanamanahdenganmenegakkansyariat
  Tempatmelaksanakanajaran Islam secaramenyeluruh.
  Membangundanmemakmurmukabumi
  Menegakkankebenarandanmencegahkemungkaran.
 • 42. 42
 • 43. PENGUKUHAN
  Huraikan TIGA (3) dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan untuk mencapai matlamat pembinaan negara bangsa
  Jelaskan TIGA (3) faktor yang membawa kepada pembentukan pakatan strategik Perikatan dan Barisan Nasional
  Huraikan EMPAT (4) cabaran yang sering dihadapi oleh pakatan strategik tersebut.
  Kemukakan TIGA (3) bukti pencapaian pembangunan politik di Malaysia.
  Bincangkan TIGA (3) strategi politik yang dilaksanakan oleh kerajaan selepas Peristiwa 13Mei 1969.
  Analisakan TIGA (3) cabaran yang boleh menggugat kestabilan politik di Malaysia dan TIGA (3) cara mengatasinya.
  43