Penggunaan Menurut Ekonomi Islam
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Penggunaan Menurut Ekonomi Islam

on

 • 10,403 views

 

Statistics

Views

Total Views
10,403
Views on SlideShare
10,403
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
299
Comments
2

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • terima kasih atas maklumat.. cuma nak tnya penggunaan nie untuk penawaran atau permintaan ?
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • Penggunaan dari Perspektif Ekonomi Islam
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Penggunaan Menurut Ekonomi Islam Penggunaan Menurut Ekonomi Islam Presentation Transcript

 • PENGGUNAAN MENURUT EKONOMI ISLAM
 • KANDUNGAN
  2
 • PENGENALAN
  Penggunaan adalah berkait rapat dengan permintaan seperti pengeluaran dan penawaran. Penggunaan mnenggalakkan individu membelanjakan pendapatan, dan mendorong untuk meningkatkan lagi pendapatan tersebut.
 • DEFINISI PENGGUNAAN
  Dari segi bahasa:
  Guna atau pakai
  Istilah:
  Perlakuan mengguna barangan dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan semasa.
  Donald W. Moffat:
  Penggunaan barangan dan perkhidmatan bagi memuaskan kehendak-kehendak pengguna. Hasil dari penggunaan melahirkan niali faedah atau utility.
 • DEFINISI PENGGUNAAN
  Pandangan Islam:
  Berasal dari perkataan ‘istihlaq’, dinyatakan sebagai ‘itlaf ain’iaitu melenyapkan zat dan menghilangkan faedahnya; mengguna pakai sesuatu benda atau barangan yang boleh memberi faedah bagi menghasilkan manfaat yang dikehendaki.
  Dr. Muhammad Abd. Mu’im Ghafar:
  Menggunakan barangan dan perkhidmatan yang akan memenuhi keperluan manusia dan citarasa mereka. Ia mempunyai tujuan dan matlamat penting dalam kegiatan ekonomi.
 • FALSAFAH PENGGUNAAN
 • PEMILIKAN
  Penggunaan sesuatu barangan hanya boleh berlaku setelah berlakunya pemilikan
  “Iaitu pengkhususan seeorang terhadap sesuatu benda yang memungkinkan untuk bertindak hukum terhadap benda itu(sesuai dengan keinginannya), selama tidak ada halangan Syarak”
  Hak pemilikan juga tanda pengakuan Islam terhadap fitrah semulajadi manusia untuk memiliki harta dan ingin menggunakanya
 • PENGABDIAN
  Penggunaanadalahaktivitikehidupan yang tidakterlepasdaripadarangkatujuanpengabdiandirikepada Allah
  Semuahartabenda yang dimilikiolehmanusiasertapenggunaan, puncapendapatan, zatbarangandanperkhidmatanakandisoal di hariakhiratsamada halal atau haram.
  HadisNabi Muhammad s.a.w yang bermaksud:
   “ Bagaimanakamumemperolehihartamudanbagaimana pula kamumembelanjakannya”.
 • AMANAH
  Penggunaan adalah amanah Allah, dengan sebab itu gelagat pengguna dibentuk dengan baik serta mengawal kehendak yang tidak terbatas secara terpimpin berpandukan peraturan dan kawalan syarak.
  Tujuan agar manusia dapat mengawal sifat dan kehendak yang tidak terbatas berpandukan kepada peraturan Allah
  Firman Allah yang bermaksud:
  “Dan (ingatlah) bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Ia menciptakan apa jua yang dikehendakiNya. Dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu”
 • KEMASLAHATAN
  Keperluan manusia terhadap barangan bukan semata-mata berasaskan kehendak yang tidak terbatas tetapi berasaskan keperluan sebenar berasaskan maslahah.
  Menurut Imam al-Syatibi terdapat lima perkara yang paling asas yang mesti dijaga oleh setiap individu iaitu nyawa, agama, akal, harta dan keturunan.
 • PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN
 • KEBENARAN
  Prinsiphanyamembenarkanmanusiamenggunakanperkara-perkara yang diizikanoleh Allah, baikdarisegizat, cara, tujuanpenggunaantersebut. Arak, babi, barangancuri, barangan yang diperolehisecarapenipuandanpenindasanadalahditegahdalam Islam.
  Begitujugabarangan halal akanmenjadi haram apabilatujuanpenggunaannyabukankeranaAlllah, sepertipenyembelihanuntukpenyembahandewa-dewa, jinsyaitandansebagainyakeranaarahpenggunaanbarangtersebutbukan di atasdasar yang hak.
  Oleh itu semua perkara dan tujuannya hanyalah semata-mata kerana Allah s.w.t.
 • KEBERSIHAN DAN SUCI
  Barangan yang digunakanmestilahbersihdansuci, baik, bergunadansesuaiuntukdimakan(jikabaranganmakanan). Barangan haram, kotor, bercampurnajis, busukataubasiadalahbarangan yang memudharatkan yang tidakboleh di gunakanataudimakan.
  Begitujugapersediaanbaranganataumakanansepertibekasatautangan yang digunakanuntukmakanmestilahbersihdansucidaripadasebarangkekotoranataunajis.
  Malahlebihjauhdaripadaitu, keburukanbaranganataubekasbarangandanmakananjugadilihatkesannyakepadahati. Islam mengharamkanbarangankemasdansuterabagilaki-laki.
 • [i]
  [ii]
  KESEDERHANAAN
  Islam menganjurkan penggunaan setakat tingkat minimum supaya dapat mengawal dan menahan kehendak nafsu dan tidak berlebih-lebihan. Ini jelas dalam firman Alllah s.w.t yang bermaksud:
  “Dan juga mereka(yang diredai Allah itu ialah) yang apabila membelanjakan hartanya, tiada melampaui batas dan tiada bakhil kedekut; dan (sebaliknya) perbelanjaan mereka adalah betul sederhana diantara kedua-dua cara(boros dan kedekut) itu”.
  Al-Quran, Surah al-Furqan, ayat. 67.
  Rasululullah s.a.w juga turut menjelaskan dengan sabdanya yang bermaksud:
  “Tiada satupun daripada harta benda kamu (harta dan pendapatan) menjdi kepunyaan kamu kecuali yang apa kamu makan dan gunakan untuk pakai dan apa yang kamu belanjakan untuk sedekah, pembalasan darinya akan disediakan untuk Kamu”.
  Hadith riwayat Muslim dan Ahmad
 • KESEDERHANAAN
  Penggunaan yang berlebihan adalah amalan yang dikeji kerana perbuatan ini merupakan israf(boros) dan tabzir.
  Israf
  Perbelanjaansecaraberlebihankeatasperkara-perkara yang halal
  Tabzir
  Perbelanjaan yang salahatau yang haram atauperbelanjaan yang membazir.
 • KESEDERHANAAN
  Penekanan kepada pengunaan yang minimum mempunyai beberapa hikmah yang berikut:
  Berlebihan didunia akan hanya melalaikan. Kekeyangan akan menjadikan banyak tidur, malas dan lemah fikiran.
  Bagi tujuan maslahah jenerasi akan datang yang perlu dijamin survival dan penghidupan.
  Bagi merendahkan pusingan gantian barang tahan lama, yang denganya pertandingan bagi bahan mentah berada pada tingkat yang rendah, harga juga rendah.
 • KEMANFAATAN DAN KEMASLAHATAN
  Segalaanugerah Allah yang halal tidaksalahuntukdigunakanselagiiabolehmemberikanmanfaatdalambentukketahanhidup(survival), pemulihandanpembentukankesihatansertakesempurnaandalamusahamengabdikandirikepada Allah.
  Malahdalamkeadaandaruratbarangan yang harampundibolehkanasalkantidakketerlaluan. Perkara ini selari dengan firman Allah s.w.t yang bermaksud:
  “Sesungguhnya Allah akan mengharamkan kepada kamu memakan bangkai, darah, daging babi dan binatang-binatang yang disembelih bukan kerana Allah maka sesiapa yang terpaksa(memakannya kerana darurat) sedangkan ia tidak mengingininya dan tidak pula melampaui batas(pada kadar benda yang dimakan itu), maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah MahaPengampunlagiMahaMengasihani”.
  Al-Quran, Surah al-Baqarah, ayat. 173.
 • KEROHANIAN DAN AKHLAK
  Penggunaanmestidapatmemenuhietika, adatkesopanandankelakuanterpujidenganmengenepikansifat-sifattercela. Sifatsyukur, zikir, fikirdansabaradadalammasapenggunaan.
  Bersyukurdenganpemberian yang adasambilmemikirkannasibmereka yang tidakmendapatpeluangini. Ingat kepada Allah yang memberikan kita kehidupan dengan melakukan sesuatu perbuatan dengan kalimah ‘Bismillah’.
  Sabar atas nikmat dan ujian yang Allah hadapkan dan tidak gelojoh dalam pengunaan nikmat yang ada. Kepenggunaanmestidapatmeningkatkannilai-nilaikerohaniandanakhlak.
 • KEPENTINGAN KEPENGGUNAAN
  Bertepatan dengan kehendak Allah s.w.t
  Sederhana
  Etika
  Matlamat
  Sistematik
 • BERTEPATAN DENGAN KEHENDAK ALLAH
  Aktivitipenggunaanmemenuhikehendaksemualajadimanusia yang sememangnyatelahditentukanoleh Allah. Iamemerlukanketekuananbekerjadalammengolahkansumberkekayaannegara. Penghasilan yang banyakbukansahajamemenuhikehendakmanusiatetapimenggalakkanjugapertumbuhanekonomi. PerkarainibersesuaiandenganfirmanAlllah s.w.t:
  “Iamerayulagi:”WahaiTuhanku, demi nikmat-nikmat yang Engkaukurniakankepadaku, (peliharalahdaku) supayaakutidakmenjadipenyokongkepadagolongan yang bersalah”.
  Al-Quran, Surah al-Qasas, ayat. 17
  Manusiaberupayamembinakehidupan yang baikkalaumeletakkandayausahasebagaiasaskehidupan. SebagimanafirmanAlllah s.w.t yang bermaksud:
  “Dan bahawasesungguhnyatidakada 9balasan) bagiseseorangmelainkan (balasan) apa yang diusahakan”.
  Al-Quran, Surah al-Najm, ayat. 39.
 • SEDERHANA
  Penggunaansecarasederhanaturutmerangsangkantabungansertameningkatkanpengeluaranbaranagnkepadamasyarakat.
  Iamampu memenuhi permintaan orang kaya dan iskin dengan keperluan hidup yang munasabah pada masa sekarang dan akan datang.
  Perkara ini diperingatkan oleh Allah dalam al-Quran yang bermaksud:
  “Dan juga mereka (yang diredhai oleh itu ialah) yang apabila membelanjakan hartanya, tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut; dan (sebaliknya) perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-dua cara (boros dan bakhil) itu”.
  Al-Quran, Surah al-Furqan, ayat. 67.
 • ETIKA
  Penggunaan Islam menentukan tiga set etika atau norma, iaitu:
  Mereka tidak menggunakan sumber untuk aktiviti haram seperti zina atau arak
  Mereka diminta menunjukkan kesederhanaan dalam penggunaan dan dengan itu terhindarlah daripada perangai menunjuk-nunjuk atau sombong
  Menerusi kesederhanaan dalam penggunaan dapat menghapuskan masalah kekerungan akibat permintaan agregat serta mengelakkan berlakunya inflasi tarikan permintaan.
 • MATLAMAT
  Matlamat penggunaan dalam ekonomi Islam adalah untuk memperolehi kepuasan atau utiliti bukan hanya di dunia tetapi di akhirat.
  Pengguna boleh memaksimumkan utiliti tetapi tertakluk bukan hanya kepada batasan belanjawan tetapi batasan syariah iaitu aqidah, fiqh dan akhlak
 • MATLAMAT
 • SISTEMATIK
  Penggunaanjugadapatmenentukanagihankekayaannegarasecarasistematikberasaskandasarsyariah. Islam tidakmenyetujuiagihansamaratadalamagihankekayaan.
  Iaitukekayaantidaktertumpukepadasegolongankecilmasyarakattetapiterusmenerusberedardalampemilikanawam, disampingpelbagaifaktorpengeluaranmendapathaksewajarnya.
  Ini berteraskan bentuk barangan yang menjadi keutamaan seperti daruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat.
 • KEDUDUKAN KEHENDAK DAN KEPERLUAN MANUSIA
  Pembentukan Kehendak Manusia
  Faktor-faktor terhadap pembentukan kehendak manusia:
  Naluri tabii
  Tanggungjawab sosial
  Pengiklanan
  Pembangunan ekonomi
  Kesan demonstrasi
 • CIRI-CIRI KEHENDAK MANUSIA
  Kehendaktakterbatas
  Kehendakbolehdipenuhi.
  Kehendakberulang-ulang.
  Kehendaksalingmelengkapi
  Bersaing.
  Bertukarjaditabiat.
  Berubah-ubah.
 • KONSEP PENGGUNAAN
  28
 • PENENTUAN PEMILIHAN BARANGAN & PERKHIDMATAN
  AspekPerihatin:
  Sifatindividualistik
  Mengutamakangolongankurangbernasibbaik
 • JENIS BARANGAN DAN PERKHIDMATAN YANG HARUS DIKELUARKAN
  Monzer Kahf telah menggunakan pendekatan konsep barangan dengan istilah al-Tayyibat dan al-Rizq.
  Al-Tayyibat ialah barangan baik dan berkembang
  Al-Rizq bererti anugerah dan pemberian Allah s.w.t.
  Yusuf Ali menggunakan secara tukar ganti lima kalimah yang berbeza iaitu good and pure thing, clean and pure things, good an wholesomething.. dan sustenance of the best, yang merujuk kepada barangan baik, suci, bersih, menyihat serta penting untuk penghidupan.
 • KLASIFIKASI KEPERLUAN MANUSIA DALAM PERSPEKTIF KONVENSIONAL
  Ahli ekonomi konvensional pada abad ke-19 seperti Marshall dan penulis-penulis terkemudian seperti Bhende dan Fernando membahagikan kategori ini kepada keperluan asas, keperluan untuk keselesaan dan kemewahan.
  Hymantelahmemasukkandualagilagikeperluan yang tidaktermasukdalampasaranbarangandanperkhidmatantetapidiperlukandalamkeperluankehidupan. Keperluantersebutialahperkhidmatanpendidikandanperlindungankeselamatan yang dibekalkanolehkerajaan.
 • KLASIFIKASI KEPERLUAN MANUSIA DALAM PERSPEKTIF KONVENSIONAL
 • KLASIFIKASI KEPERLUAN MANUSIA DALAM PERSPEKTIF KONVENSIONAL
 • KLASIFIKASI KEPERLUAN MANUSIA DALAM PERSPEKTIF KONVENSIONAL
  Penulis-penulis Islam pandangannya boleh dilihat dalam beberapa kategori. Umpamanya M. A. Manan dan Muslehuddin hanya membahagikan tahap barangan keperluan kepada tiga, iaitu barangan keperluan asas, barangan keselesaan dan barangan mewah.
  Afzalul-ur Rahman membahagikannya kepada empat iaitu barangan iaitu barangan keperluan asas, barang keperluan kecekapan, barang keselesaan, dan barang mewah.
  Sadeq pula membahagikan kepada lima kategori iaitu barangan keperluan hidup, keperluan asas, barangan keselesaan, barangan mewah dan barangan membahayakan.
 • PENGELUARAN BARANGAN DAN PERKHIDMATAN
  Penentuan pengeluaran sebahagianya adalah dipengaruhi oleh corak penggunaan. Penyesuaian penggunaan yang berlaku hasil pengambilan unsur-unsur Islam akan sedikit sebanyak mempengaruhi corak pengeluaran
  Kesan penggunaan Islam ke atas corak pengeluaran ini dirumuskan oleh Siddiqi sebagai berikut:
  Barangan dan perkhidmatan yang terlarang sudah tidak lagi diminta oleh pengguna, maka pengeluaran dan peruntukan sumber ke atas pengeluaran tersebut menjadi kosong.
 • PENGELUARAN BARANGAN DAN PERKHIDMATAN
  Berikutan dari berkurangnya jenis dan kuantiti barangan mewah yang diminta, maka pengeluaranya juga jatuh dan peruntukan sumber ke atasnya akan turut berkurangan.
  Berkembangnya industri keluaran barangan keperluan asas dan barangan kesenangan comforts yang utama. Peruntukan sumber akan mengalir ke atas pengeluaran barang-barang tersebut.
  Lebih banyak sumber ekonomi khususnya daya cipta buruh dan kebolehan-kebolehan lain akan diarahkan kepada pengeluaran barangan dan perkhidmatan kultural.
  Bertambahnya permintaan ke atas masa lapang dan kerja-kerja di luar bidang pengeluaran akan menjadikan penawaran buruh, khususnya tenaga mentel dan tenaga khidmatnya bagi yang berada pada kumpulan berpendapatan tinggi akan jatuh.
 • PERUBAHAN CORAK PENGELUARAN
  Di samping pengarauh penggunaan, corak pengeluaran itu sendiri pun mengalami perubahan; Di antara corak pengeluaran yang boleh berlaku adalah seperti berikut:
  Keluaran yang menggangu dan merbahaya kepada kesihatan fizikal dan rohani tidak akan dikeluarkan kerana ia terlarang.
  Keluaran yang boleh merosakkan nilai-nialai akhlak dan kemanusiaan juga tidak dikeluarkan.
  Keluaran yang boleh meruntuhkan maruah dan kesejahteraan manusia ditegah dikeluarkan.
  Keluaran yang boleh membawa manusia kepada kejahatan, dosa juga tidak dikeluarkan
  Hanya keluaran yang baik, suci, berkualiti, membawa kesejahteraan ramai dan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan sahaja yang perlu dipergiatkan sebagai memenuhi tuntutan fardu kifayah.
 • KESEDERHANAAN DALAM PENGGUNAAN
  Pendidikan Akhlak
  Melatih pengguna muslim memahami akhlak Islam dalam usaha mewujudkan perasaan kerjasama, kasih sayang, bantu membantu serta lindung-melindungi.
  Menyakini Rezeki Allah
  Pengguna muslim dibentuk keimanannya bahawa penjaga alam dan penghuninya serta pengurniaan rezeki adalah Allah
  Allah memperjelaskan dalam firmannya yang bermaksud:
  “Dan (ingatlah) berapa banyak bintang yang tidak membawa rezekinya bersama, Allah jualah yang memberi rezeki kepadanya dan kepada kamu; dan Dialah jua Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengentahui”.
  Al-Quran, Surah al-Ankabut, ayat. 60. 
 • KESEDERHANAAN DALAM PENGGUNAAN
  Menentukanmatlamathidup
  Manusiabukansemata-matamakhlukekonomibahkanmempunyaitanggungjawabmengajakdirisendiridanindivisu lain melakukankebaikandanmencegahkemungkaran
  Budayakendiri
  Keperluanmanusiaseharusnyadijuruskankepadakeperluansebenardanbukankeperluan yang diada-adakanagar keperluanitudapatdiminimakansehinggamenjadipraktikaldannyata
  Pendidikaninfaq
  Selarasdengancirikesederhanaandalam Islam, diwujudkanaturanperbelanjaanterhadaplebihanhartauntukdiagihkankepadagolongan yang memerlukan
 • IMPLIKASI KESEDERHANAAN
  Implikasikesederhanaandalamaktivitipenggunaan:
  Penggunaansecarasistematik
  Keberkesananpengagihan
  Mengawalinflasi
  Meningkatkantabungan
  40
 • PERKARA-PERKARA YANG MEMPENGARUHI GELAGAT PENGGUNA
  Keyakinan pada hari akhirat.
  Konsep kejayaan dlm Islam.
  Konsep harta.
  Konsep barangan dan perkhidmatan.
  Etika dalam penggunaan.
 • KESIMPULAN
  Penggunaan Islam merupakan aktiviti ekonomi yang mampu mewujudkan keseimbangan dlam sistem sosio-ekonomi masyarakat. Islam tidak sahaja melayani kehendak-kehendak man. Yang tak terbatas namun meseimbangkan kehendak material dan spritual man secara adil. Langkah utamakan barangan asas kemudian tahsiniyyat diikuti kamaliyyat adalah praktikal.
 • TAMAT
  43