• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Konsep Ekonomi Islam
 

Konsep Ekonomi Islam

on

 • 15,031 views

 

Statistics

Views

Total Views
15,031
Views on SlideShare
14,598
Embed Views
433

Actions

Likes
19
Downloads
0
Comments
2

5 Embeds 433

http://pislampolimas.blogspot.com 282
http://anilzamaziz.wordpress.com 145
https://twitter.com 2
http://translate.googleusercontent.com 2
https://www.facebook.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

12 of 2 previous next

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Konsep Ekonomi Islam Konsep Ekonomi Islam Presentation Transcript

  • KONSEPEKONOMI ISLAM
  • KANDUNGAN
  • FALSAFAH EKONOMI ISLAM
  • FALSAFAH TAUHID
   2 bentukTauhid
   Uluhiyyah (Keesaan)
   Rububiyyah (Kekuasaan)
   2 hubungan
   Hubunganmanusiadenganallah
   Hubunganmanusiadenganmanusia
   FalsafahekonomiIslam, terungkapkukuhkepadadasar-dasartauhid yang dipegangolehindividuislamitusendiri.
   Allah S.W.T. Telahmenentukanundang-undanguntuksemuakejadiandansemuanyasudahsediapatuhkecualimanusia
   ManusiadikurniakanAllah S.W.T. Dengankebebasansamaadauntukmengikutundang-undangtabiiataumengingkarinya.
  • FALSAFAH TAUHID
  • ISTIKHLAF/KHILAFAH
   Dua (2) tugas utama :
   Kepimpinan manusia
   Pembangunan ekonomi atau alam dunia
   Asas:
   Amanah
   Tanggungjawab
   Nilai-nilai agung dan istimewa yang menjadi asas nilai Ilahiah dalam ekonomi Islam adalah nilai yang menetapkan bahawa manusia menjadi “wakil” dalam harta Allah S.W.T.
   Individu ekonomi Islam meyakini bahawa harta dan segala sumber yang ada di muka bumi adalah milik Allah S.W.T.
  • TAZKIYYAH
   2 maksud :
   Penyucian jiwa dan tinggi akhlak
   Pembinaan manusia yang berjiwa dan bermatlamat Islam
   Matlamat syariah :
   Penyucian seluruh masyarakat Islam (roh, hati & tindakan) dari sebarang kecenderungan kepada maksiat dan kemungkaran
   Manusia diciptakan dengan maksud yang mulia iaitu untuk beribadat kepada Allah S.W.T.
   Ibadat merujuk kepada ketaatan perintah Allah S.W.T. dan mengikuti pertunjuknya dalam segala tindakan dan perlakuan mu’amalah
  • UKHUWWAH
   Persaudaraan manusia tanpa batasan geografi, bangsa, warna kulit dan lain-lain untuk melahirkan manusia bertanggungjawab, bekerjasama, hormat menghormati dan tidak menindas orang lain
   2 bentuk :
   Hubungan kemanusiaan
   Hubungan persaudaraan
   Konsep ini mencetuskan ikatan persaudaraan di atas paksi tauhid.
   Ia tidak sahaja memberi kesan yang positif kepada aspek sosial malah turut memberi kesan yang sama dalam kehidupan ekonomi dan politik ummah.
  • PERSAUDARAAN ISLAM
   3 Konseppersaudaraan Islam:
   Persamaanakidah
   Ikatanperkahwinandanpertaliandarah
   Kemanusiaan
   FalsafahukhuwwahdalamEkonomi Islam dapatmembendungmasalaheksploitasi, penindasan, penipuandandiskriminasidalamaktivitiekonomi
  • EKONOMI ISLAM DAN MAQASID
   Mengikut kupasan para ulama fiqh, kepentingan manusia dan
   masyarakat yang dijamin oleh Syariah Islam , didorong oleh EMPAT inti pati yang utama:
   Jalbal-Masalih: mencapai kepentingan di dalam kehidupan.
   Dar al-Mafasid: menolak kerosakan yang bakal timbul dalam masyarakat .
   Saddal-Dharar: menyekat kepentingan buruk.
   Taghayyural-Zaman : mementingkan faktor peredaran zaman.
  • CIRI-CIRI EKONOMI ISLAM
   Ekonomi yang berasaskan al-Qur’an dan al-Sunnah.
   Ekonomi yang merupakan bahagian daripada keseluruhan sistem kehidupan Islam yang lengkap.
   Ekonomi yang akan sentiasa menyeimbankan kepentingan individu dan masyarakat.
   Kegiatan ekonomi yang bersifat kebendaan tetapi masih bercorak kerohanian.
   Ekonomi yang sentiasa sesuai sepanjang zaman dan masa kerana sifatnya yang tetap dan dinamik.
   Ekonomi yang asas hukumnya ialah al-Qur’an dan al-Sunnah.
  • PRINSIP EKONOMI ISLAM
   Ekonomi Islam merupakan peraturan Ilahi yang berkaitan dengan persoalan ekonomi
   Ia berkaitan dengan idea-idea umum mengenai ekonomi yang mesti dilaksanakan
   Cara perlaksanaannya terpulang kepada kebijaksanaan sarjana ekonomi
   4 prinsip utama Ekonomi Islam
   Kebebasan ekonomi berpanduan
   Hak milik
   Keadilan sosial
   Campur tangan pemerintah
  • PRINSIP EKONOMI ISLAM
   Ekonomi Islam merupakan peraturan Ilahi yang berkaitan dengan persoalan ekonomi
   Ia berkaitan dengan idea-idea umum mengenai ekonomi yang mesti dilaksanakan
   Cara perlaksanaannya terpulang kepada kebijaksanaan sarjana ekonomi
  • PRINSIP EKONOMI ISLAM
  • KEBEBASAN EKONOMI BERPANDUAN
   Salah satu daripada tanggungjawab khalifah ialah memakmurkan bumi seperti melakukan aktiviti ekonomi
   Aktiviti asas ekonomi seperti pengeluaran, penggunaan, pengagihan dan pasaran adalah dianggap sebagai satu ibadat dan jihad di jalan Allah
   Oleh itu, manusia diberi kebebasan berekonomi demi memperoleh manfaat ibadat dan jihad
   Aktiviti tersebut dianggap sebagai ibadat dan jihad kerana ia mesti dilaksanakan berdasarkan syariat
   Peraturan Ilahi ini menjadi panduan (bukannya halangan) kepada manusia untuk mendapat kesan yang positif dalam memakmurkan bumi
  • KEBEBASAN EKONOMI BERPANDUAN
   Dua aspek kebebasan:
   Kebebasan jiwa lahir dari keimanan – masyarakat pengasih, bekerjasama, jujur dan amanah
   Kebebasan dalam lingkungan undang-undang dan peraturan – larangan eksplotasi, rasuah riba dan penipuan
   Kesan prinsip kebebasan ekonomi berpanduan:
   Memupuk rasa tanggungjawab
   Menghapuskan cara-cara untuk melakukan kemudharatan
   Menggalakkan individu bekerja keras
   Menggalakkan pelaburan ke atas modal yang dibekukan
  • KONSEP HAKMILIK
   Allah SWT mempunyai hakmilik mutlak ke atas segala sesuatu
   Manusia diberi amanah untuk mengambil manfaat sahaja
   Terdapat dua jenis hakmilik yang diamanahkan:
   Hakmilik individu
   Hakmilik awam
   Tujuan pembahagian:
   Untuk mengimbangi kuasa politik antara individu dan awam
   Untuk menghayati konsep syura antara pihak swasta dan kerajaan a diberi amanah untuk mengambil manfaat sahaja
  • HAKMILIK INDIVIDU
   Islam mengiktiraf hakmilik individu – setiap orang akan mendapat balasan dari apa yang diusahakan
   Tanggungjawab individu:
   Memastikan harta diperolehi dengan cara yang halal seperti bercucuk tanam.
   Mengeluarkan zakat, membayar cukai dan menyumbangkan harta ke jalan Allah dari sebahagian hartanya.
   Mengelakkan pengagihan harta yang meluaskan jurang antara hartawan dan golongan miskin, dan yang mengancam kebajikan masyarakat dan alam sekitar.
   Melipatgandakan usaha untuk mengembangkan harta yang sedia ada dengan menggunakan cara yang diharuskan oleh syarak seperti melabur menggunakan kontrak al-mudharabah.
  • HAKMILIK AWAM
   Ia bermaksud semua harta milik masyarakat yang memberi faedah kepada warganegaranya – harta yang mempunyai utiliti awam
   Rasulullah SAW bersabda: “Umat Islam adalah pemilik bersama ke atas tiga benda iaitu air, rumput dan api.”
   Contoh lain: tanah simpanan, tanah tidak bertuan dan bahan galian yang terdapat dalam sesebuah negara
   Contoh harta pemilikan negara :
   Harta Baitul mal
   Harta zakat
   Hasil cukai seperti kharaj, jizyah, ushur
   Harta rampasan perang
  • KEADILAN SOSIAL
   Keadilan mesti ditegakkan dalam semua aspek kehidupan manusia supaya mereka terhindar dari perbuatan yang melampaui batas
   Dalam konteks ekonomi, pengeluaran/penawaran barangan/perkhidmatan mestilah yang halal dan dengan cara yang halal; penggunaan kekayaan mestilah besederhana; dan pengagihan kekayaan mestilah mengikut usaha dan mengutamakan kebajikan masyarakat
  • KEADILAN SOSIAL
   Kesan prinsip keadilan sosial:
   Memastikan semua rakyat sekurang-kurangnya berada di atas paras dharuriyah
   Mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat dengan mengecilkan jurang perbezaan antara golongan kaya dan miskin
   Menyemarakkan usaha kerjasama
  • CAMPURTANGAN KERAJAAN
   Syariat membenarkan pemerintah campur tangan dalam aktiviti ekonomi - Surah al-Nisa; ayat 59
   “Wahai orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada rasul dan ulilamridi antara kamu”
   Aspek:
   Tanggungjawab menegakkan ajaran Islam (aqidah, syariah dan akhlak) bagi melahirkan insan yang bertaqwa
   Tanggungjawab ekonomi
  • CAMPURTANGAN KERAJAAN
   Tanggungjawab ekonomi pemerintah:
   Menyediakan jaminan sosial
   Mengagihkan harta dan kekayaan dengan saksama
   Memberi hak dan peluang yang saksama dalam ekonomi
   Mengawas pasaran
   Melaksanakan polisi kerja dan upah
  • CAMPURTANGAN KERAJAAN
   Kesan prinsip campurtangan kerajaan:
   Menyuburkan amalan positif dalam ekonomi seperti mengorbankan kekayaan lebih dari nilai zakat dan menunaikan kontrak perjanjian
   Mengelakkan amalan negatif dalam ekonomi seperti rasuah, sorok barang dan monopoli
   Memastikan keadilan dan kestabilan sosial dapat diberi kepada setiap individu
  • ETIKA EKONOMI ISLAM
  • TAUHID (UNITY)
   Kelakuanmanusiadipengaruhiolehsistemkepercayaandanideologinya
   Kesan:
   Allah SWT sebagai ‘Rab’tempattumpuanhidup
   Mentaatiperintah Allah SWT tanpakeraguan
   Berusahamelaksanakan al-amru bi al-ma’rufdannahyu ‘an al-munkarsecaraserentak
   Melaksanakanamanahdantanggungjawab
   Yakin sistem & peraturan Islam adalahterbaik
   Menyerumanusiakepadakeunggulan Islam
  • ADIL (EQUILIBRIUM)
   Bermaksudmeletakkansesuatupadatempatnyadanlawannyazalim
   Berekonomiygselari @ menurutsuruhan Allah SWT adalahadil, contoh. halal dankebajikan
   Berekonomidenganmelanggarlarangan Allah SWT adalahzalim, contoh. Riba,penipuandanrasuah
   Al-Quran(Hud: 18)
  • KEBEBASAN KEHENDAK (FREE WILL)
   Manusiabebasmelakukanapasahajatetapidalamlingkungansuruhandanlarangan Allah SWT keranamanusiaadalah hambaNya
   Kesan:
   Berusahabersungguh-sungguh
   Mempelbagaikansumber
   Mengoptimumkansumber
   Al-Quran(al-Ahqaf: 19)
  • BERTANGGUNGJAWAB (RESPONSIBILITY)
   Manusiabertanggungjawabkeatassegalatindak-tanduknya
   Al-Quran(al-Hijr: 92 & 93)
   Kesan:
   Menunaikanamanahdenganbaik
   Meningkatkanhasilkerja yang positif
   Meninggalkanhasilkerja yang negatif
   Memupukakhlakmulia, cth. bekerjasama, ihsan, bertolakansurdsb
  • MATLAMAT EKONOMI ISLAM
  • MATLAMAT UNGGUL
   Matlamatunggulekonomi Islam adalahsamadenganmatlamat Islam sebagaisatucarahidupiaitu al-falah.
   Al-falahadalahkejayaandankesejahteraanhidup di duniadan di akhiratberdasarkanketaatandanpengabdiandirikepada Allah secaraikhlas(mendapatkankeredhaan Allah S.W.T.).
   Allah S.W.T. telahberfirmandenganmaksud: ”Berilah kami kebaikan di duniadankebaikan di akhirat.” (Surah al-Baqarah; ayat 201).
  • KESEJAHTERAAN EKONOMI DAN SOSIAL
   Menyediakankeperluanasas
   Menggunadanmemperuntukansumberdengan optima
   Mengagihharta, kekayaan, pendapatandanpembangunandengansaksama
   Mewujuddanmenggalakkanpersaingan yang sihat
   Menyediakanperkhidmatandankebajikansosial
   Membebaskandiridaribergantungkepada orang lain
  • MENYEDIAKAN KEPERLUAN ASAS
   Lima keperluanutamahidupmanusiaadalahakidah, akal, nyawa, kehormatandanharta. Iabolehdikategorikansebagaiindeks yang menunjukkantahapkesejahteraansesebuahmasyarakat
   Keperluanutamainidapatdipeliharamelaluipenawarandanpenyediaanpelbagaikeperluanasassepertimakanan, pakaian, perlindungan, pendidikandankesihatan
   Keperluantersebutmestilahmencukupi, mengikutkeperluansemasadankeutamaansertaberkualititetapipadaharga yang berpatutan (mampumilik)
  • MENYEDIAKAN KEPERLUAN ASAS
   Matlamatkhusus yang pertamainidapatmenghindarkankesesatanakidah, keruntuhanakhlak, kelaparan, kemiskinandanketakutan yang wujuddalammasyarakat.
   Malahaniadapatmembantumerekameningkatkankeimananmerekakepada Allah S.W.T. danseterusnyamelahirkanjiwa yang tenangdantenteram.
   Keperluanhidup:
   Wajibberusahamemenuhikeperluanhidup
   Berdosameminta-minta
   Mampumengeluarkan zakat
   Kesejahteraanekonomi:
   Berusahamenguasaisumber
   Berusahamempelbagaikansumber
   Bersederhana
  • MENGGUNA DAN MEMPERUNTUKAN SUMBER
   Menggunadanmemperuntukansumberdenganoptima
   Kesejahteraanekonomidalammenyediakankeperluanasasmelibatkanaktivitipengeluaran yang berkaitrapatdenganstrategimenggunadanmemperuntukansumber
   Aktivititersebutmerupakanamanah yang diberiolehAllah kepadamanusiasepertifirman Allah S.W.T. yang bermaksud:
   ”Dan Diatelahmenjadikanbergunabagikamuapa yang adadi langitdan di bumi.” (Surah Al-Jathiyah; ayat 13)
   EkonomiIslam menekankankonsepmengoptimakanpenggunaansumberekonomiuntukmeningkatkandayakecekapan, keberkesanandanketahanansupayasumber yang dianugerahkanoleh Allah mencukupiuntukmenyediakankeperluanmanusia
  • PENGAGIHAN SAKSAMA
   Mengagihharta, kekayaan, pendapatandanpembangunandengansaksama
   Saksamamerujukkepadaadildanihsan
   Adiladalahmeletakkansesuatupadatempatnya, manakalaihsan pula adalahbelaskasihan/berbuatbaik
   Firman Allah S.W.T. yang bermaksud:
   ”Dan dalamhartamerekaadahakuntuk orang yang memintadan orang miskin yang tidakmahumeminta.” (Surah Al-Dzariyat; ayat 19).
   Ayatinimenjelaskanbahawa Islam telahmelaksanakanprinsipadildanihsandenganmengiktirafhakmilikindividutetapimengutamakanpemilikanmasyarakatkhususnyahakgolongan yang memerlukan.
  • GALAKAN PERSAINGAN SIHAT
   Mewujuddanmenggalakkanpersainganyang sihat
   Persaingansihatinimerujukkepadasetiapindividumahukankejayaandanpadamasa yang samaakanmemastikanmasyarakatsekelilingnyajugaberjaya.
   Iaberdasarkankonseppersaudaraan, kerjasamadankesaksamaantanpamengirabangsa, warnakulitdandarjat
   Iajugadapatmenghindarkanberbagaiaktivitinegatifsepertimonopoli, penindasan, penipuandandiskriminasiyang bolehmenyemarakkanapipermusuhandanpemberontakandi antara unit-unit ekonomi
  • GALAKAN PERSAINGAN SIHAT
   Iajugadapatmewujudkanhubungan yang baik di kalanganpekerjadanantaraparapekerjadenganmajikan, di kalanganpengeluardanantarapengeluardenganpengguna, antarapihakswastadengankerajaan, sertaantaranegara-negara Islam
   Suasanainidapatmelahirkantenagapekerja yang produktifdanberkualiti, pengeluaran yang optima, sertapembangunan yang seimbangdansaksama.
  • PERKHIDMATAN DAN KEBAJIKAN SOSIAL
   Menyediakanperkhidmatandankebajikansosialuntukkebaikandirinya, tanggungannyadanjugamasyarakat
   Surah Al-Maidah; ayat 2
   Tetapiindividumestilahmemberikeutamaankepadaperkhidmatandankebajikansosialuntukkebaikanmasyarakatjikaberlakupertembunganantarakepentingandiridanmasyarakat
   Surah Al-Baqarah; ayat 177
   Matlamatinidapatmemastikansekurang-kurangnyasemualapisanmasyarakatberada di atasparasdharuriyahdanakhirnyamembantukerajaanmembasmimasalahkemiskinantegar. Jikausahainiberterusankerajaanakanmampumeningkatkantarafhidupmajoritimasyarakatketahaphajiyahdanseterusnyabersesuaiandengantahappembangunansemasa
  • MEMBEBASKAN DIRI DARI KEBERGANTUNGAN
   Membebaskandiridaribergantungkepadaorang lain
   Pembebasandiribolehdibincangkandalamduaaspek.
   Pembebasandiriumat Islam dalammasyarakat Islam itusendiri
   UmatIslam tidakbolehmengharapkanbantuan orang lain sehinggaakhirhayat
   RasulullahS.A.W.bersabda: ”Jikaseseorangdaripadakamumengambilseutastalidanmembawapulangseberkaskayuapi di atasbahunyadanmenjualkannya (untukmendapatkanpenghidupannya), itulebihbaikbaginyadaripadameminta-minta.” (RiwayatBukhari).
  • MEMBEBASKAN DIRI DARI KEBERGANTUNGAN
   PembebasandirimerekadarimusuhIslam
   Islam mewajibkanumat Islam membebaskandiridaribergantungkepadamusuh Islam dalampelbagaiaspekkeperluankehidupansamaadapengeluaranbaranganatauperkhidmatansepertimakanan, minuman, ubat-ubatan, insuransperlindungan, perbankandanpendidikan
   Allah S.W.T. telahberfirmandenganmaksud: ”Wahai orang-orang yang berimanjanganlahkamumengambilmusuhkudanmusuhkamumenjaditemanrapat.” (Surah Al-Mumtahanah; ayat 191).
  • KEISTIMEWAAN EKONOMI ISLAM
   Ciri-cirikeistimewaanekonomi Islam bolehdirumuskanberdasarkanpemahamanmengenaikedudukanekonomidalam Islam, prinsip, etikadanmatlamatekonomi Islam
   Terdapat 4 nilaiutama yang menjadicirikepadaekonomi Islam iaitu:
   Rabbaniah
   Akhlaqiah
   Insaniah
   Wasatiah
  • EKONOMI RABBANI
   EkonomiIslam bersifatRabbanikeranaiaberdasarkankepadacara-carayang telahdigariskanolehsyariat Allah S.W.T. danbertujuanuntukmendapatkeredhaanNya
   Ciriinidapatmembentukbeberapapemikiranekonomi Islam seperti:
   perlaksanaankonsepkhalifah di dalamsemuaaktivitiekonomi
   ekonomiadalahibadahkepada Allah S.W.T.
   ekonomibukanmatlamattetapisebagaialatuntukmencapaikehidupanukhrawi
   ekonomiuntukmencapaikebaikandankebajikanmanusia
   ekonomiterkawalmelaluikonsep halal dan haram.
  • EKONOMI AKHLAKIAH
   Bermaksud ekonomi berlandaskan nilai akhlak
   Rasulullah SAW bersabda: “ Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak.”
   Menurut Jacque Ostorois:
   “ Islam merupakan sistem hidup yang praktikal dan juga nilai akhlak yang luhur dan mulia …”
   Nilai akhlak menghalang ekonomi darimerosakkan lima aspek keperluan manusia (agama, akal, maruah, nyawa dan harta)
  • EKONOMI INSANIAH
   EkonomiIslam bersifatkemanusiaankeranaiabertujuanuntukmembantumanusiamemenuhihajatdankeperluanmerekadalammenjalanikehidupansupayamampumenjalankankewajipanmerekaterhadapAllah S.W.T., diri, keluarga, masyarakatdannegara.
   InisudahmenjelaskanbahawaNilaiinsaniah:
   Menggalakkanpersaudaraan, adil, kasihsayang,bantumembantudsb
   Membenteraspermusuhan, penindasan, hasaddengki, khianatdsb; Al-Quran(al-Taubah: 71)
  • EKONOMI WASATIAH
   Bermaksudekonomisederhanadanseimbang:
   Duniadanakhirat
   Rohanidanjasmani
   Material danpahala
   • Firman Allah S.W.T. yang bermaksud:
   ”Dan carilahpadaapa yang dianugerahkanAllah S.W.T. kepadamukebahagiaanakhiratdanjanganlahkamulupabahagiankamudidunia.”
   ( Surah Al-Qasas; ayat77).
  • TAMAT