Zasady i kryteria oceny czasopism naukowych w świetle nowych wytycznych ministerialnych

3,233 views

Published on

Prezentacja z wykładu z okazji "Tygodnia Bibliotek 2012" w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu – 9 maja 2012 r. Prezentacja poświęcona jest wydawaniu i redagowaniu czasopism w kontekście spełniania aktualnych kryteriów i zasad oceny czasopism naukowych.
Przedstawiono podstawowe cechy czasopism elektronicznych oraz elektronicznych wersji czasopism drukowanych, szczególnie w kontekście nowych wytycznych ministerialnych.
Poruszono m.in. kwestie poprawnego indeksowania w bazie Google Scholar (wytyczne dla wydawców, webmasterów i autorów), używania narzędzi wspomagających pracę redakcji (systemy zarządzania czasopismami, menedżer bibliografii).

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,233
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,066
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zasady i kryteria oceny czasopism naukowych w świetle nowych wytycznych ministerialnych

 1. 1. Zasady i kryteriaoceny czasopism naukowychw świetle nowych wytycznychministerialnychTydzień Bibliotek 2012 – 9 maja 2012 r.Emanuel KulczyckiInstytut Filozofii UAM
 2. 2. Wykład i prezentację można: • kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać, tworzyć utwory zależne, • użytkować w sposób komercyjny, • nagrywać, fotografować, transmitować.Prezentacja udostępniona na licencji CC BY 3.0www.slideshare.net/emanuelkulczycki/
 3. 3. PLAN WYKŁADU1. Informacje z „pola walki”.2. Nowe (?) zasady oceny czasopism naukowych.3. Przydatne narzędzia.4. Kilka słów o Google Scholar – i dlaczego o Google?
 4. 4. 1. Informacje z „pola walki” CO Z TĄ LISTĄ? http://www.flickr.com/photos/expertinfantry/5423816718/
 5. 5. Polityka projakościowaKTO I PO COOCENIACZASOPISMANAUKOWE? http://www.flickr.com/photos/stuartpilbrow/3326753160/
 6. 6. Czym są„zasady ministerialne”? http://www.flickr.com/photos/horiavarlan/4329173343/
 7. 7. Zakładanie / prowadzenie czasopismJak wyjść z zaklętego kręgu? Nie ma autorów Nie ma funduszy Nie ma funduszy http://www.flickr.com/photos/30984794@N03/3487844091
 8. 8. Dwie wskazówki:1) Nie zapisywać linków.2) Pisać maile.
 9. 9. Dwa podstawowe źródła informacji:http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie­‍ ‑nauki/dzialalnosc­‍ ‑statutowa/ocena­‍ ‑jednostek­‍ ‑naukowych/lista­‑‍ czasopism­‍ ‑punktowanych/a
 10. 10. Kreator ankiet:https://pbn.nauka.gov.pl/
 11. 11. 2. Nowe (?) zasady oceny czasopismnaukowych CO NOWEGO? http://www.flickr.com/photos/demonsub/6993902269/
 12. 12. BUDOWA „WYKAZU CZASOPISM PUNKTOWANYCH”Lista A JCR – Journal Citation Reports z IFLista B „Wykaz B” bez IFLista C ERIH – European Reference Index for the Humanities Tzw. lista ministerialna to A+B+C
 13. 13. Nowe zasady i kryteria dotyczą„Wykazu B”Lista B „Wykaz B” bez IFPozostałe wykazy są autonomiczne i zmieniła sięjedynie punktacja
 14. 14. PODSTAWOWE DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE ZASADY OCENYUjednolicone zasady oceny czasopism, z dnia 25 listopada 2011 r.• Załącznik nr 1 – Kryteria oceny czasopism naukowych• Załącznik nr 2 – Arkusz oceny czasopisma naukowegoStrona MNiSWNależy również zapoznać się z:• FAQ z 20 stycznia 2012 r.• Wyjaśnienie dotyczące „ghostwriting”• Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismachpbn.nauka.gov.pl
 15. 15. JCR – Spełnianie wymogów listy AWszystkie czasopisma z listy A będą klasyfikowanew czterech kategoriach – A1, A2, A3, A4, na podstawiewysokości uzyskanej punktacji. Do każdej grupy przypisa-nych zostanie 25% ocenionych czasopism gdzie do gru-py A1 zostaną przypisane czasopisma z najwyższą punk-tacją. Podobna klasyfikacja obowiązuje w JCR (jako Q1,Q2, Q3, Q4).PUNKTACJA:• opierając się na IF podanym w JCR dla danej grupy jednorodnej;• od 20 do 50 pkt., skok skali co 0,25.
 16. 16. Czasopismo obecne w Master Journal List (w ramachWeb of Science) może mieć obliczony IF i wówczasznajdzie się w bazie Journal Citation Reportshttp://ip­‍ ‑science.thomsonreuters.com/mjl/#journal_evaluation
 17. 17. ERIH – Spełnianie wymogów listy CCzasopisma umieszczone w bazie ­‍European Reference Index for the Humanities (ERIH).PUNKTACJA:w zależności od kategorii:­‍A (INT1) – 20 pktB (INT2) – 16 pktC (NAT) – 12 pkt
 18. 18. Jak znaleźć się na ERIH-u?• „Żywot listy ERIH”• „Okienka transferowe”• Aktualizacja 2011 http://www.flickr.com/photos/7561127@N07/2288932018
 19. 19. Spełnianiewymogówlisty B http://www.flickr.com/photos/9717547@N07/6251335117
 20. 20. To tutaj mamy NOWE ZASADYBudowa wymogów:I – Informacje podstawoweII – Kryteria wstępneIII – Formularz ocenyPUNKTACJA: ?co 0,25 pkt. w skali od 0,25 do 10 pkt.
 21. 21. I – Informacje podstawowe • Tytuł czasopisma, ­‍ • ISSN, ­‍ • nazwisko i imię redaktora naczelnego,­‍ adres redakcji.
 22. 22. Kluczowywybór... DZIEDZINAhttp://www.flickr.com/photos/81851211@N00/867004404
 23. 23. Należy określić: czy oceniane czasopi- smo należy do obszaru• nauk humanistycznych, czy do obszaru;• nauk społecznych, czy do obszaru;• nauk ścisłych, przyrodniczych, medycz‑ nych i technicznych.
 24. 24. KRYTERIA WSTĘPNEhttp://www.flickr.com/photos/57621379@N00/341591917
 25. 25. II – Kryteria wstępne. Dziewięć „warunków”Kryteria wstępne będą obowiązkowe przydrugiej ocenie parametrycznej czasopism,tak, aby dać redakcjom czas na dostosowa‑nie się do obowiązujących zasad.Trzeba spełnić wszystkie kryteria, aby przejść doetapu trzeciego: Formularza oceny.
 26. 26. DZIEWIĘĆ KRYTERIÓW WSTĘPNYCH1. Lista recenzentów – zamieszczanie listy recen‑zentów przynajmniej raz do roku – należy podaćostatni tom/zeszyt zawierający tę listę lub adresdo strony www.2. Procedura recenzowania – procedura ma byćzgodna z procedurami MNiSW i ma być szcze‑gółowo opisana na stronie internetowej czaso‑pisma. ?3. Strona internetowa – czasopismo ma aktywnąstronę internetową.
 27. 27. 4. Recenzenci zewnętrzni – recenzentami ­‍czasopisma są osoby spoza ośrodka, w którymafiliowany jest redaktor naczelny i/lub spozaosób z redakcji i rady naukowej czasopisma.5. Naukowy charakter czasopisma – w każdymnumerze czasopisma, w ciągu ostatnich dwóchlat, opublikowano przynajmniej dwa artykułynaukowe.6. Streszczenie i tytuł w języku angielskim – każdy ar‑tykuł naukowy opublikowany w ciągu ostatnich2 lat zawiera tytuł i streszczenie w języku an‑gielskim.
 28. 28. 7. Stabilność wydawnicza – kolejne numery ukazu‑ją się sposób ciągły (brak numerów łączonych,brak opóźnień >6 miesięcy) przez ostatnie dwalata.­‍8. Zapora ghostwriting – redakcja wdrożyła proce‑durę lub (w okresie przejściowym tj. do stycz‑nia 2013 roku) czyni starania, by taką proceduręwdrożyć.
 29. 29. Z FAQ (na temat „Zapory ghostwriting”):1. Redakcja powinna wymagać ujawnienia wkła‑du poszczególnych autorów.­‍2. Redakcja powinna wyjaśnić w „Instrukcjach dla au-torów”, że „ghostwriting”, „guest authorship” sąprzejawem nierzetelności naukowej, a wszelkiewykryte przypadki będą demaskowane.­‍
 30. 30. 3. Redakcja powinna uzyskać informację o źró‑dłach finansowania publikacji, wkładzie instytu‑cji naukowo­‍ ‑badawczych.4. Redakcja powinna dokumentować wszelkie przejawynierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i na‑ruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
 31. 31. 9. Deklaracja o wersji pierwotnej – każdy numerzawiera deklarację redakcji o wyborze wer‑sji wydawanego czasopisma (wersja papie‑rowa lub inny wymieniony z nazwy nośnikinformacji).
 32. 32. PROCEDURA RECENZOWANIA1. Do oceny każdej publikacji powołuje sięco najmniej dwóch niezależnych recenzentów ­‍spoza jednostki.2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym,co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowanyw instytucji zagranicznej innej niż ­‍narodowość autora pracy.3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model,w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swo‑ich tożsamości (tzw. „double­‍ ‑blind review proces”).
 33. 33. 4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisaćdeklarację o nie występowaniu konfliktu interesów;za konflikt interesów uznaje się zachodzącemiędzy recenzentem a autorem:• bezpośrednie relacje osobiste (pokrewień‑ stwo, związki prawne, konflikt),• relacje podległości zawodowej,• bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przy‑ gotowanie recenzji.
 34. 34. 5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć sięjednoznacznym wnioskiem co do dopuszczeniaartykułu do publikacji lub jego odrzucenia.6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publika‑cji i ewentualny formularz recenzencki są podanedo publicznej wiadomości na stronie internetowejczasopisma lub w każdym numerze czasopisma.7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismopodaje do publicznej wiadomości listę recenzen‑tów współpracujących.
 35. 35. III – Formularz ocenyOcenę czasopism części B wykazu prowadzii nadzoruje zespół ekspertów afiliowanychprzy Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych.KEJN może upomnieć redakcję, a w przy‑padku powtarzającej się sytuacji – odmówićumieszczenia czasopisma na liście czasopismpunktowanych przez kolejne trzy lata.
 36. 36. ELEMENTY FORMULARZA OCENY1. Index cytowań PIF (przewidywalny Impact Factor) –wyliczony na podstawie liczby cytowań danegoczasopisma wg. Web of Science; dla grupy czaso‑pism humanistycznych parametr ten jest zastą‑piony punktacją za indeksowanie czasopisma naliście: Arts nad Humanities Citation Index;Z FAQ: PIF będzie obliczany automatycznie przezprogram po zasięgnięciu liczby cytowań czaso‑pism naukowych umieszczonych w bazach Thom‑son Reuters Scientific.
 37. 37. 2. Zagraniczna afiliacja autorów publikacji naukowych– czasopismo uzyskuje „1” pkt., jeżeli procentautorów z afiliacją zagraniczną w stosunku docałkowitej liczby autorów za ostatnie 2 lata >25(*dla grupy czasopism humanistycznych >15%);Wyjaśnienie z FAQ: Zagraniczna afiliacja: autor jest za‑trudniony w jednostce naukowej w kraju innym,niż kraj w którym wydawane jest czasopismo. Zaautora zagranicznego w przypadku czasopismapolskiego będzie więc uważany np. autor zatrud‑niony w Austrii lub w Czechach.
 38. 38. Za autora zagranicznego w odniesieniu do czasopisma pol-skiego uważany jest także naukowiec jedynie czaso‑wo przebywający (np. wykonujący badania nauko‑we) poza granicami Polski, mimo że jest zatrudnionyw polskiej jednostce naukowej.W momencie powrotu do stałego miejsca pracy,autor taki przestaje być uważany za autora zagra‑nicznego, przy czym dla określenia tego, czy autorjest autorem zagranicznym kluczowy jest momentpublikacji danego artykułu, a nie moment składa‑nia ankiety czasopisma.­‍W ten sam sposób należy interpretować zapis dotyczącyumiędzynarodowienia rady naukowej czy recenzentów.
 39. 39. 3. Indeksacja w bazach danych – czasopismo uzy‑skuje „1” pkt., jeżeli liczba baz, w których cza‑sopismo jest indeksowane ≥ 2.Wyjaśnienie z FAQ (lista uwzględnianych baz):1. Agro, 2. Astrophisics Data System (ADS), ­‍3. BazTech, 4. Biological Abstracts, 5. BIOSIS Pre‑view/BIOSIS, 6. Cambridge Scientific Abstracts (CSA,Proquest), 7. CEEOL (Central and Eastern Europe‑an Online Library), 8. CEJSH, 9. Chemical Abstracts(CAS), 10. EMBASE, 11. Index Copernicus, ­‍12. INSPEC, 13. ISI Web of Science (WoS), 14. JSTOR,15. Medline/Pubmed, 16. SCOPUS, ­‍17. Zoological Record.
 40. 40. 4. Liczba artykułów naukowych publikowanych/rok –„1” pkt., jeżeli średnia liczba publikacji nauko‑wych za ostatnie dwa lata >24;5. Umiędzynarodowienie recenzentów – „1” pkt., jeżeliprocent liczby recenzentów międzynarodowychw stosunku do całkowitej liczby recenzentów wciągu ostatnich dwóch lat >50 (*dla grupy czaso‑pism humanistycznych >25%).6. Częstotliwość wydawania – „1” pkt., jeżeli ukazujesię w sposób ciągły on­‍‑line, bądź jest kwartalni‑kiem lub ukazuje się częściej w sposób regularny;
 41. 41. 7. Język publikacji – „1” pkt., jeżeli język angielski(lub inny język kongresowy: francuski, hiszpański,niemiecki, rosyjski) jest językiem używanym wewszystkich publikacjach; w innym przypadku cza‑sopismo otrzymuje „0” pkt. (*dla grupy czasopismhumanistycznych – jeżeli procent prac w pełnejwersji opublikowanych w ostatnich 2 latach w języ‑ku angielskim lub innym kongresowym >20%);UWAGA: W przy­pi­sie 5 w załącz­ni­kach 3 i 6 oraz w przy­pi­sie ­‍3 w załącz­ i­ ach 4 i 5 [do projektu rozporządzenia] doda­ ie ję‑ nk nzyka wło­ kiego do grupy języ­ ów kon­ re­ o­ ych oraz okre­ le­ s k g s w śnie w tre­ ci roz­ o­ zą­ ze­ ia poję­ ia języka kongresowego. ś p r d n c Protokół 22/2011 KEJN
 42. 42. 8. Umiędzynarodowienie rady naukowej – czaso‑pismo uzyskuje „1” pkt., jeżeli liczba człon‑ków zagranicznych rady naukowej jest więk‑sza niż połowa całkowitej liczby członków tejrady (*dla grupy czasopism humanistycznych>25%); ‑line – czasopismo uzyskuje9. Wersje on­‍„1” pkt., jeżeli wszystkie artykuły naukowe do‑stępne są w internecie.
 43. 43. 10. Redaktorzy językowi – czasopismo uzyskuje „1”pkt., jeżeli teksty publikacji są weryfikowane przezosobę, dla której język publikacji jest językiem oj‑czystym („native speaker”).Z FAQ:W przypadku czasopisma wydawanego w języku lokal‑nym (np. polskiego czasopisma publikującegoartykuły w języku polskim lub węgierskiego cza‑sopisma publikującego artykuły w języku węgier‑skim), redaktor językowy musi posiadać wykształceniekierunkowe w zakresie filologii danego języka lokalnego.
 44. 44. 11. Redaktor statystyczny – czasopismo uzyskuje„1” pkt., jeżeli na rzecz redakcji działa redaktor sta‑tystyczny (posiadający wykształcenie kierunkowe).12. Redaktorzy tematyczni – czasopismo uzyskuje„1” pkt., jeżeli na rzecz redakcji działa redaktor te‑matyczny rozumiany jako osoba o udokumento‑wanym dorobku naukowym, zaliczana do danejdyscypliny (subdyscypliny) i nauk z pogranicza,która kwalifikuje manuskrypty na etapie doborurecenzentów oraz formułuje wnioski i sugestiedla redaktora naczelnego/prowadzącego na kolej‑nych etapach procedowania pracy.
 45. 45. Z FAQ: O redaktorze tematycznymPełni on dodatkowa projakościową rolę w czaso‑piśmie naukowym, polegającą na prowa‑dzeniu określonego działu tematycznego.Dział ten odpowiada dziedzinom nauki, w któ‑rych specjalizuje się redaktor tematyczny.W języku angielskim funkcja ta może nosićnazwy takie jak: „Section Editor”, „Associa‑te Editor” czy „Subject Editor”.
 46. 46. WAGI: Kryteria oceny czasopism naukowych Wagi z grupy nauk Wagi z grupy Wagi z grupy ścisłych, przyrodni- nauk nauk czych, medycznych i humanistycznych społecznych technicznych INDEKS CYTOWAŃ (Predicted Impact Fac‑ 0,35 0,10 0,25tor) PIFZagraniczna afiliacja autorów publikacji 0,05 0,20 0,07naukowychIndeksacja w bazach danych 0,10 0,05 0,15Liczba prac naukowych / rok 0,10 0,15 0,10Umiędzynarodowienie recenzentów 0,10 0,10 0,10Częstotliwość wydawania 0,04 0,10 0,05Język publikacji 0,10 0,05 0,15Umiędzynarodowienie rady naukowej 0,05 0,10 0,05Wersja on-line 0,05 0,10 0,02Redaktorzy językowi 0,02 0,05 0,02Redaktor statystyczny 0,02 0,00 0,02Redaktorzy tematyczni 0,02 0,00 0,02
 47. 47. Czy wszystkie redakcje mają składać ankiety?Przed­ ta­ i­ iele redak­ ji, a także auto­ zy opu­ s wc c rbli­ o­ a­ ych w nich arty­ u­ów nauko­ ych k w n k ł wmogą skła­ ać ankiety w odnie­ ie­ iu zarówno d s ndo pol­ kich, jak i zagra­ icz­ ych cza­ o­ ism, s n n s pktóre zgod­ ie z nowymi wytycz­ ymi nie kwa­ n nli­ ­ ują się do list A lub C. fik Komunikat MNiSW – 04 stycznia 2012 r.
 48. 48. 3. Przydatne narzędzia http://www.flickr.com/photos/ebarney/3348965007/
 49. 49. Systemy zarządzania pracą redakcyjną np. Open Journal Systems
 50. 50. Citation Style Language w redakcji czasopisma Styl przepisany czasopisma „Test” Otrzymujemy plik XML zeZOTERO = MENDELEY = QIQQA = PAPERS = = =
 51. 51. Styl bibliograficzny czasopisma bezpośredniow menedżerze bibliografiiwww.citavi.comZgłoszenie czasopisma: http://www.citavi.com/sub/machform/view.php?id=47
 52. 52. 4. Kilka słówo Google Scholar –i dlaczego o Google?
 53. 53. Google Scholar składa się z trzech elementów:Google Scholar – wyszukiwarka.Google Scholar Citations – profil autora.Google Scholar Metrics – miara wpływu czasopism.
 54. 54. Google Scholar jako wyszukiwarkaLiczba cytowań Możliwość eksportu do narzędzi bibliograficznych
 55. 55. Google Scholar CitationsAutomatycznie wyliczanyIndeks Hirscha i liczbacytowań
 56. 56. Google Scholar Metrics H-Index Rank a Impact Factor Rank?
 57. 57. Google Scholar jako źródło dla„Publish or Perish”
 58. 58. Jakie wymogi stawia Google Scholar?http://www.flickr.com/photos/12348847@N00/2536358399
 59. 59. Optymalizacja publikacji naukowychwytyczne dla autorów10 PODSTAWOWYCH ZASAD1. Trzeba uzupełnić metadane w pliku PDF (autor i tytuł publikacji).2. Zamieścić abstrakt (zadbać, aby był również w języku angielskim).3. Stosować style akapitowe dla śródtytułów – aby były odróżnialne od tekstu głównego.http://historiaimedia.org/2011/10/12/optymalizacja-publikacji-naukowych-do-wyszukiwarki-google-scholar/
 60. 60. 4. Stosować szczegółowe słowa kluczowe.5. Najważniejsze słowa kluczowe powinny wystę- pować w tytule a tytuł tekstu powinien być w miarę krótki.6. W tekście głównym powinny się pojawiać syno‑ nimy słów kluczowych.7. Należy upewnić się, że poprawnie piszemy wszystkie nazwiska autorów, których cytujemy.
 61. 61. 8. Artykuły naukowe powinny być tworzone według klarownego schematu: wstęp, stan badań i wiedzy, wyniki.9. Upewnić się, że wyszukiwarki będą mogły sczytać tekst ze schematów i tabel – OCR.10. Nazwać plik w odpowiedni sposób: najlepiej nadać mu brzmienie nazwiska autora lub tytułu tekstu.
 62. 62. Optymalizacja publikacji naukowychwytyczne dla wydawcówWybór najbardziej istotnych zasadBar­ zo ważne: tytuł arty­ ułu musi znaj­ o­ ać się na d k d wgórze pierw­ zej strony doku­ entu i ma być duży – po s m„wor­ o­ emu”: musimy być napi­ any „dużą czcionką”. d w sPliki powinny zawie­ ać arty­ uły naukowe r ki ważyć do 5MB.http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/indeksowanie-w-google-scholar-wskazowki-dla-wydawcow-i-redaktorow-czasopism-naukowych/
 63. 63. Linki do wszyst­ ich tek­ tów w ramach jed­ ego nu- k s nmeru powinny zna­eźć się w na jed­ ej pod­ tro­ ie l n s nwww.Źle uży­ ane dane biblio­ ra­ czne dopro­ a­ zają do w g fi w dzłej indek­ a­ ji, a nie­ iedy do nie­ względ­ ia­ ia doku­ s c k u n nmentu w wyni­ ach wyszu­ i­ a­ ia. k kw n
 64. 64. Spis ilustracji Strona nr Licencja Link Autor 4 http://www.flickr.com/photos/expertinfantry/5423816718/ expertinfantry 5 http://www.flickr.com/photos/stuartpilbrow/3326753160/ stuartpilbrow 6 http://www.flickr.com/photos/horiavarlan/4329173343/ Horia Varlan 7 http://www.flickr.com/photos/30984794@N03/3487844091 louistan 8 CC0 PD http://openclipart.org/detail/167301/incandescent-light-bulb-by-dripsandcastle 11 http://www.flickr.com/photos/demonsub/6993902269/ Demonsub 18 http://www.flickr.com/photos/7561127@N07/2288932018 Sara Björk 19 http://www.flickr.com/photos/9717547@N07/6251335117 GarrettRiffal 22 http://www.flickr.com/photos/81851211@N00/867004404 tricky (rick harrison) 24 http://www.flickr.com/photos/57621379@N00/341591917 tinou bao 48 http://www.flickr.com/photos/ebarney/3348965007/ Emily Barney 58 http://www.flickr.com/photos/12348847@N00/2536358399 Ethan Lofton
 65. 65. Dziękuję.emanuel@ekulczycki.pl ­‍ ekulczycki.pl

×