Unitats en informàtica_1112

21,639 views

Published on

Unitats que es fan servir en informàtica per a quantificar la informació

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
21,639
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21,092
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Unitats en informàtica_1112

  1. 1. Unitats en informàtica Tema 1El sistema binariÉs el sistema de numeració que utilitza internament el maquinari dels ordinadors actuals.Es basa en la representació de quantitats utilitzant els dígits 0 i 1. Per tant, la seva base és 2 (nombre de dígits delsistema). Bit (b) Cada dígit d’un nombre representat en aquest sistema s’anomena bit, simbolitzat per b, contracció de l’anglès “binary digit”, dígit binari. Un bit pot tenir doncs només dos estats mútuament exclusius 0 fals OFF 1 vertader ON Quartet És un conjunt de quatre bits Donat que cada posició pot estar ocupada pels dos valors possibles del bit, 0 o 1, aleshores un quartet pot representar com a màxim el nombre 15 (= 24). Quartet Binari Decimal Binari Decimal Binari Decimal Binari Decimal base 2 base 10 base 2 base 10 base 2 base 10 base 2 base 10 N(2 N(10 N(2 N(10 N(2 N(10 N(2 N(10 0000 0 0100 4 1000 8 1100 12 0001 1 0101 5 1001 9 1101 13 0010 2 0110 6 1010 10 1110 14 0011 3 0111 7 1011 11 1111 15 Byte (B) En informàtica, un byte, de símbol B, és un grup de bits, generalment 8 bits. En aquest cas sanomena també octet. Alguns ordinadors antics treballaven amb bytes de 6, 7 o 9 bits. Tanmateix, es va triar el nombre actual, perquè es va considerar que un byte de 8 bits emmagatzemava una quantitat dinformació acceptable: 28 = 256 valors possibles des de 0 0 0 0 0 0 0 0 (0 en decimal) fins a 1 1 1 1 1 1 1 1 (255 en decimal). El byte és el mínim conjunt dinformació amb què treballen els ordinadors. Sutilitza principalment per designar la quantitat de memòria de lordinador i dels sistemes demmagatzematge. Múltiples del Byte • Paraula. El conjunt de 2 bytes sanomena paraula (de langlès word). • Doble paraula. El conjunt de 4 bytes sanomena doble paraula. • Els múltiples següents, tot i que fan servir els prefixos del SI, utilitzen múltiples de 1024, en comptes de múltiples de 1000; la raó és que es fan servir potències de base 2 com a referència en comptes de les potències de 10. Aclarir, en aquest punt, que, des de 1998, l’IEC (International Electrotechnical Commission), Comissió Electrotècnica Internacional, va aprovar una proposta per a fer servir uns prefixos alternatius anomenats prefixos binaris, donada la confusió que hi havia en el seu ús per part de diferents sectors de la tecnologia: sovint, al camp de les telecomunicacions en general es fan servir els múltiples de 1.000 mentre que en els àmbits més purament informàtics es fan servir els de 1.024; així, per exemple, els fabricants de disc durs fan servir la primera, mentre que els dissenyadors de sistemes operatius fan servir la segona. L’IEEE, Institut d’Enginyers Elèctrics i Electrònics, ha acceptat l’ús dels prefixos binaris sota l’estàndard IEEE 1541 publicat l’any 2002 i elevat a estàndard d’ús complet l’any 2005. APG | 15 de setembre 2011 | Informàtica 4t d’ESO 1
  2. 2. Tema 1 Unitats en informàtica Sistema Internacional Prefixos dús convencional en informàtica Prefixos binaris IEC Valors en el SI Nom Símbol Potència binària i valor decimal Nom Símbol Origen 0 010 = 1 unitat 2 =1 3 10 10 110 = 1 000 kilo Kb 2 = 1 024 kibi Ki kilobinari: (2 ) 6 2010 = 1 000 000 mega Mb 2 = 1 048 576 mebi Mi megabinari: (210)2 9 3010 = 1 000 000 000 giga Gb 2 = 1 073 741 824 gibi Gi gigabinari: (210)3 12 40 10 410 = 1 000 000 000 000 tera Tb 2 = 1 099 511 627 776 tebi Ti terabinari: (2 )1015 = 1 000 000 000 000 000 peta Pb 250 = 1 125 899 906 842 624 pebi Pi pentabinari: (210)5 18 60 10 610 = 1 000 000 000 000 000 000 exa Eb 2 = 1 152 921 504 606 846 976 exbi Ei exabinari: (2 ) 21 7010 = 1 000 000 000 000 000 000 000 zetta Zb 2 = 1 180 591 620 717 411 303 4241024 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 yotta Yb 280 = 1 208 925 819 614 629 174 706 176 Prefixos IEC i SI amb bit (telecomunicacions) Nom Símbol Sistema Significatbit bit 0ó1kibibit Kibit CEI 1024 bitskilobit kbit SI 1000 bitsmebibit Mibit CEI 1024 kibibitsmegabit Mbit SI 1000 kilobitsgibibit Gibit CEI 1024 mebibitsgigabit Gbit SI 1000 megabitstebibit Tibit CEI 1024 gibibitsterabit Tbit SI 1000 gigabitspebibit Pibit CEI 1024 tebibitspetabit Pbit SI 1000 terabitsexbibit Eibit CEI 1024 pebibitsexabit Ebit SI 1000 petabits Preficos IEC i SI amb byte (ús general i més informàtic) Nom Símbol Sistema Significatbyte B 8 bitskibibyte KiB CEI 1024 byteskilobyte kB SI 1000 bytesmebibyte MiB CEI 1024 kibibytesmegabyte MB SI 1000 kilobytesgibibyte GiB CEI 1024 mebibytesgigabyte GB SI 1000 megabytestebibyte TiB CEI 1024 gibibytesterabyte TB SI 1000 gigabytespebibyte PiB CEI 1024 tebibytespetabyte PB SI 1000 terabytesexbibyte EiB CEI 1024 pebibytesexabyte EB SI 1000 petabytes 2 Informàtica 4t d’ESO | 15 de setembre 2011 | APG
  3. 3. Unitats en informàtica Tema 1El sistema octal 0hex = 0dec = 0oct 000 És el sistema de numeració de base 8. Utilitza 8 símbols per a la representació de 1hex = 1dec = 1oct 000 quantitats. Aquests símbols són: 01234567 2hex = 2dec = 2oct 001 Els números octals poden construir-se a partir de números binaris agrupant cada 3hex = 3dec = 3oct 001 tres dígits consecutius daquests últims (de dreta a esquerra) i obtenint el seu valor decimal. Per exemple, el número binari per a 214 (en decimal) és 11010110 (en 4hex = 4dec = 4oct 010 binari), l’agruparíem com a 11 010 110; de manera que el número decimal 214 en 5hex = 5dec = 5oct 010 octal és 326. 6hex = 6dec = 6oct 011El sistema hexadecimal 7hex = 7dec = 7oct 011 8hex = 8dec = 10oct 100 És el sistema posicional de numeració de base 16 i, per tant, utilitzarà 16 símbols per a la representació de quantitats. Aquest símbols són: 9hex = 9dec = 11oct 100 0123456789ABCDEF Ahex = 10dec = 12oct 101 Segons la taula de la dreta el decimal 714 expressat en hexadecimal serà 2CA = 2 · 162 + 12 · 161 + 10 · 160 = 512 + 192 + 10 = 714 Bhex = 11dec = 13oct 101 La seva utilitat no és transparent a nosaltres, els usuaris, ja que es fa servir per exemple per a fer referència a adreces de memòria –quan es produeix una errada Chex = 12dec = 14oct 110 de memòria ens adreça al lloc on s’ha produït expressant-la en hexadecimal-. Dhex = 13dec = 15oct 110 E = 14 = 16 111Representació de dades ASCII (de langlès American Standard Code for Information Interchange) és un Codi Estàndard Americà per a lIntercanvi dInformació. LASCII és un joc de caràcters que assigna valors numèrics (del 0 al 127, 7 bits de longitud) a les lletres, xifres i signes de puntuació. Existeixen codis ASCII extensos de 256 caràcters (del 0 al 255, un byte), que permeten representar caràcters no anglesos com poden ser accents o la ç Taula ASCII extens € 128 129 ‚ 130 ƒ 131 „ 132 … 133 † 134 ‡ 135 ˆ 136 ‰ 137 Š 138 ‹ 139 Œ 140 141 Ž 142 143 144 ‘ 145 ’ 146 “ 147 ” 148 • 149 – 150 — 151 ˜ 152 ™ 153 š 154 › 155 œ 156 157 ž 158 Ÿ 159 espai 160 ¡ 161 ¢ 162 £ 163 ¤ 164 ¥ 165 ¦ 166 § 167 ¨ 168 © 169 ª 170 « 171 ¬ 172 173 ® 174 ¯ 175 ° 176 ± 177 ² 178 ³ 179 ´ 180 µ 181 ¶ 182 · 183 ¸ 184 ¹ 185 º 186 » 187 ¼ 188 ½ 189 ¾ 190 ¿ 191 À 192 Á 193  194 à 195 Ä 196 Å 197 Æ 198 Ç 199 È 200 É 201 Ê 202 Ë 203 Ì 204 Í 205 Î 206 Ï 207 Ð 208 Ñ 209 Ò 210 Ó 211 Ô 212 Õ 213 Ö 214 × 215 Ø 216 Ù 217 Ú 218 Û 219 Ü 220 Ý 221 Þ 222 ß 223 à 224 á 225 â 226 ã 227 ä 228 å 229 æ 230 ç 231 è 232 é 233 ê 234 ë 235 ì 236 í 237 î 238 ï 239 ð 240 ñ 241 ò 242 ó 243 ô 244 õ 245 ö 246 ÷ 247 ø 248 ù 249 ú 250 û 251 ü 252 ý 253 þ 254 ÿ 255 Per a entrar qualsevol caràcter de la taula anterior premeu Alt + (combinació numèrica teclat numèric dreta) APG | 15 de setembre 2011 | Informàtica 4t d’ESO 3

×