Αεροπλάνα
Μιχάλθσ Νικολάου Α’3
1ο
Γυμνάςιο Νζου Ψυχικοφ
Σχολικό ζτοσ 2012-2013
Ενότθτα: Μεταφορζσ
Ρεριεχόμενα
• Ειςαγωγι
• Λςτορικι εξζλιξθ
• Ρεριγραφι
• Αρχι λειτουργίασ
• Χρθςιμότθτα ςτθν κοινωνία και επιπτϊςεισ ςτο
πε...
Ειςαγωγι
Θ εργαςία που ακολουκεί αναφζρεται ςτο αεροπλάνο, που τον τελευταίο αιϊνα ζχει μπει για
τα καλά ςτθν ηωι μασ. Θ τ...
Λςτορικι εξζλιξθ
Αεροςκάφοσ 1ου
Ραγκοςμίου Ρολζμου
Αεροςκάφοσ 2ου
Ραγκοςμίου πολζμου
p-51, phantom f-4, t-10, f-22
Το αεροπλάνο ςπάει το φράγμα του ιχου
Ο πόκοσ του ανκρϊπου να πετάξει είναι πολφ παλιόσ από πολλζσ χιλιάδεσ
χρόνια. Υπάρχο...
τουσ, εκτόσ από το ότι κινοφνταν μόνο προσ τθν κατεφκυνςθ που φυςοφςε ο
άνεμοσ. Ο πατζρασ των ςθμερινϊν πτιςεων ιταν ο άγγ...
δοκίμαςαν τισ δυνατότθτεσ των εφκραυςτων μθχανϊν τουσ. Στθ δεκαετία του
1930 θ γερμανικι εταιρεία Ηζπελιν καταςκεφαςε τερά...
τουσ πρϊτουσ αεροπόρουσ ο κίνδυνοσ προερχόταν από τον καιρό. Το
αεροςκάφοσ πετοφςε χαμθλά και ιταν ςτο ζλεοσ των κακϊν και...
Υδροπλάνο Μεταγωγικό
Επιβατικό Concort
Ρυροςβεςτικό
Ρεριγραφι
Το αεροπλάνο αποτελείται βαςικά από 3 μζρθ που διαφζρουν ςτθ μορφι και
ςτον προοριςμό τουσ. Αυτά είναι:
το κφριο ςϊμα του ...
Χρθςιμότθτα ςτθν κοινωνία
Σιμερα τα αεροπλάνα είναι τα ταχφτερα μζςα μεταφοράσ. Αν λζμε ότι οι
αποςτάςεισ ζχουν εκμθδενιςτ...
Αρχι Λειτουργίασ
Σε ζνα αεροπλάνο εν πτιςει αςκοφνται τζςςερισ δυνάμεισ: θ άντωςθ, θ
βαρφτθτα, θ ϊςθ και θ οπιςκζλκουςα. Ά...
Eπιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον
Ππωσ κάκε μζςο που χρθςιμοποιεί καφςιμθ φλθ, ζτςι και το αεροπλάνο ζχει το
μερίδιό του ςτθ μόλυν...
αεροπλάνα αόρατα από τον εχκρό, αεροπλάνα θλεκτρονικοφ πολζμου και
γενικϊσ αεροπλάνα που αντί για επιβάτεσ μεταφζρουν τον ...
Βιβλιογραφία
Βιβλία
Τεχνολογία μεταφορϊν ενζργειασ και ιςχφοσ
Α.Schwalger
Ο κόςμοσ του ςιμερα: Αεροςκάφθ και πφραυλοι
Εγκυ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Αεροπλάνο

233 views

Published on

εργασία στο μάθημα της Τεχνολογίας

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
233
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Αεροπλάνο

 1. 1. Αεροπλάνα Μιχάλθσ Νικολάου Α’3 1ο Γυμνάςιο Νζου Ψυχικοφ Σχολικό ζτοσ 2012-2013 Ενότθτα: Μεταφορζσ
 2. 2. Ρεριεχόμενα • Ειςαγωγι • Λςτορικι εξζλιξθ • Ρεριγραφι • Αρχι λειτουργίασ • Χρθςιμότθτα ςτθν κοινωνία και επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον • Κατάλογοσ εργαλείων και υλικϊν • Εκτίμθςθ κόςτουσ καταςκευισ • Βιβλιογραφία
 3. 3. Ειςαγωγι Θ εργαςία που ακολουκεί αναφζρεται ςτο αεροπλάνο, που τον τελευταίο αιϊνα ζχει μπει για τα καλά ςτθν ηωι μασ. Θ ταχφτατθ ζνταξθ του αεροπλάνου ςτον τομζα των μεταφορϊν οφείλεται ςτισ ολοζνα και αυξανόμενεσ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ, για γριγορεσ και μακρινζσ μεταφορζσ ανκρϊπων και αγακϊν, ςτα τζςςερα ςθμεία του ορίηοντα. Στον τομζα των μεταφορϊν περιλαμβάνονται οι χερςαίεσ μεταφορζσ , οι καλάςςιεσ μεταφορζσ και οι αερομεταφορζσ , ςτισ οποίεσ ανικουν και τα αεροπλάνα. Ρλζον τα αεροπλάνα καλφπτουν επάξια ζνα μεγάλο και δφςκολο κομμάτι των μεταφορϊν, διότι θ τεχνολογικι τουσ εξζλιξθ τουσ δίνει τθν δυνατότθτα όχι μόνο ςτο να προςεγγίςουν απροςπζλαςτουσ τόπουσ αλλά και να είναι εν πτιςθ πάρα πολλζσ ϊρεσ. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ μποροφν να ανεφοδιαςτοφν ςτον αζρα. Αν και το αεροπλάνο ζχει κλείςει μόλισ 110 χρόνια, από τθν πρϊτθ πτιςθ των αδερφϊν ΢άιτ, το 1903, τεχνολογικά ζχει κάνει τεράςτια άλματα και δικαίωσ διατθρεί ίςωσ τον πρϊτο ρόλο, ςτθν αμυντικι ικανότθτα των περιςςότερων κρατϊν.
 4. 4. Λςτορικι εξζλιξθ Αεροςκάφοσ 1ου Ραγκοςμίου Ρολζμου Αεροςκάφοσ 2ου Ραγκοςμίου πολζμου p-51, phantom f-4, t-10, f-22
 5. 5. Το αεροπλάνο ςπάει το φράγμα του ιχου Ο πόκοσ του ανκρϊπου να πετάξει είναι πολφ παλιόσ από πολλζσ χιλιάδεσ χρόνια. Υπάρχουν αναρίκμθτοι κρφλοι που αναφζρονται ςε πτιςεισ. Ζνασ από αυτοφσ είναι και ο κρφλοσ του Δαίδαλου και του Μκαρου-πατζρα και γιου-που ζφτιαξαν φτεροφγεσ από κερί και φτερά για να δραπετεφςουν από τθν Κριτθ. Ο μφκοσ αναφζρει ότι ο Μκαροσ πζταξε πολφ ψθλά, οπότε ο ιλιοσ ζλιωςε το κερί , οι φτεροφγεσ διαλφκθκαν και ο Μκαροσ ζπεςε ςτθ κάλαςςα και πνίγθκε. Ο Δαίδαλοσ πετοφςε χαμθλότερα και προςγειϊκθκε ςτθ Σικελία. Αυτι θ ιςτορία ιταν ζνασ κρφλοσ, αλλά θ μίμθςθ των πτθνϊν ιταν μια καλι ιδζα για πολλοφσ υποψιφιουσ αεροπόρουσ. Θ μίμθςθ τθσ πτιςθσ των πτθνϊν ιταν μια πλιρθσ αποτυχία για πολλοφσ λόγουσ. Ο κφριοσ λόγοσ τθσ αποτυχίασ ιταν θ ψθλι αναλογία δφναμθσ και βάρουσ. Δθλαδι τα πουλιά ζχουν πολλι μυϊκι δφναμθ για το μζγεκόσ τουσ και ςθκϊνουν πολφ μικρό βάροσ. Σε ςφγκριςθ με τα πουλιά, οι μφεσ των ϊμων και των βραχιόνων μασ είναι αςιμαντοι, και τα ςϊματά μασ και ο ςκελετόσ μασ βαριά και ςυμπαγι. Για τον άνκρωπο το χτφπθμα των πτερφγων είναι ανζφικτο. Συνεπϊσ το εφκολο πζταγμα των πουλιϊν δεν ιταν καλό πρότυπο για τουσ ανκρϊπουσ που ικελαν να πετάξουν. Μόνο κατά τον 19ο αιϊνα θ ιδζα των ςτερεωμζνων φτερϊν αποτζλεςε τθ βάςθ για τθν επιτυχι πτιςθ των ανκρϊπων. Σε όλθ τθ διάρκεια του μεςαίωνα, οι εφευρζτεσ ςχεδίαηαν με το νου τουσ ιπτάμενεσ μθχανζσ. Οι προςπάκειεσ των Λεονάρντο ντα Βίντςι, Λαυρζντιου ντε Γκουςμάο, Χοςζ Ρατίνο, Φραντςζςκο ντε Λάνα ιταν καταδικαςμζνεσ να αποτφχουν. Κατά τα 1800, ανζτειλε θ εποχι των πτιςεων όπωσ τισ γνωρίηουμε ςιμερα. Αν και τα αερόςτατα ιταν αρκετά επιτυχθμζνα, είχαν και τα όρια των δυνατοτιτων
 6. 6. τουσ, εκτόσ από το ότι κινοφνταν μόνο προσ τθν κατεφκυνςθ που φυςοφςε ο άνεμοσ. Ο πατζρασ των ςθμερινϊν πτιςεων ιταν ο άγγλοσ μθχανολόγοσ Τηορτη Κεχλεχ. Οι ιδζεσ του είχαν ωσ αφετθρία το μικρό μοντζλο ανεμόπτερου που καταςκεφαςε το 1804. αυτό είχε μια ςτερεωμζνθ φτεροφγα και μια κινοφμενθ ουρά, χαρακτθριςτικά που ςυναντιοφνται από τότε και ςτα αεροςκάφθ. Αφότου εγκαταλείφτθκε θ ιδζα των φτερϊν που κινοφνται, δεν χρειάηεται παρά ζνα βιμα προσ τισ πτιςεισ ανεμοπορίασ. Wilbur Wright OrvilleWright Στισ 17 Δεκεμβρίου 1903, ο Πρβιλ ΢αϊτ, απζδειξε ότι ο άνκρωποσ μπορεί να πετάξει. Με περιςτρεφόμενουσ τουσ δίδυμουσ ζλικζσ του και με ζναν βρυχθκμό τθσ μθχανισ του, το διπλάνο ΢άϊτ Φλάϊερ όρμθςε ςε ζναν διάδρομο απογείωςθσ και υψϊκθκε ςτον αζρα επάνω από τθ Βόρεια Καρολίνα. Αυτι θ πτιςθ διιρκεςε 12 δευτερόλεπτα, αλλά ζγινε με πλιρθ ζλεγχο και καταγράφτθκε ςτα βιβλία τθσ ιςτορίασ. Τθν ίδια μζρα πραγματοποιικθκαν και άλλεσ πτιςεισ με μεγαλφτερθ διάρκεια (59 δευτερόλεπτα). Το μυςτικό τθσ επιτυχίασ των Φλάϊερ βρίςκεται ςτθν ελαφριοφ βάρουσ βενηινομθχανισ τουσ. Μόνο θ πρόςφατα καταςκευαςμζνθ μθχανι εςωτερικισ καφςθσ μποροφςε να αναπτφξει αρκετι ενζργεια για μια μθχανι πτιςθσ. Θ επιτυχία των ΢άιτ αρχικά αγνοικθκε από πολλζσεφθμερίδεσ και περιοδικά ωσ ζνα ψζμα ι μια κακαρι φανταςία. Ρριν ακριβϊσ από ζνα μινα, ο διαπρεπισ επιςτιμονασ Σάμουελ Λάγκλεχ είχε καταςτρζψει το Αεροντρόμ, ςτθ διάρκεια δφο προςπακειϊν του να πετάξει. Μετά τισ επιτυχθμζνεσ πτιςεισ των αδελφϊν ΢άϊτ και άλλοι αεροπλόοι δοκίμαςαν τα ςχζδιά τουσ. Μζςα ςτα επόμενα λίγα χρόνια υψϊκθκαν ςτον αζρα μια μεγάλθ ποικιλία αεροςκαφϊν και οι πιλότοι
 7. 7. δοκίμαςαν τισ δυνατότθτεσ των εφκραυςτων μθχανϊν τουσ. Στθ δεκαετία του 1930 θ γερμανικι εταιρεία Ηζπελιν καταςκεφαςε τεράςτια επιβατικά αεροςκάφθ. Στθν ουςία ιταν τεράςτια αερόςτατα με μθχανζσ. Το τεράςτιο ατρακτοειδζσ μπαλόνι ιταν γεμάτο υδρογόνο, αζριο ελαφρφτερο από τον ατμοςφαιρικό αζρα, και το κινοφςαν τζςςερισ μθχανζσ, που ιταν τοποκετθμζνεσ ςε αεροδυναμικζσ κικεσ, ζξω από τθν κφρια δομι. Το Γκραφ Ηζπελιν ιταν το πιο επιτυχθμζνο από αυτά και το 1929 κάλυψε τθν καταπλθκτικι απόςταςθ των 11.270 χιλιομζτρων από τθ Γερμανία ωσ το Τόκιο τθσ Λαπωνίασ. Το αερόπλοιο ςυνζχιςε τισ πτιςεισ του πάνω από τον Ατλαντικό ωσ τθν ζναρξθ του Βϋ Ραγκοςμίου Ρολζμου. Στισ 7 Μαϊου 1937 το γεμάτο με υδρογόνο Χίντεμπουργκ ανατινάχκθκε ςε μια μπάλα φλογϊν κακϊσ προςζγγιηε το αγκυροβόλιο ςτο Λεϊκχαρντ των Θ.Ρ.Α. Σκοτϊκθκαν τριάντα πζντε μζλθ του πλθρϊματοσ και επιβάτεσ, αρικμόσ τρομακτικόσ για τθν δεκαετία του 1930. Ζτςι ζκλειςε θ εποχι αυτϊν των αεροςκαφϊν. Τα μεγάλα επιβατικά υδροπλάνα ιταν οι βαςιλιάδεσ ςε όλθ τθν περίοδο τθσ δεκαετίασ του 1930. Ιταν μεγάλα κα άνετα και γιϋ αυτό ιταν ιδανικά για ταξίδια ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ. Κατά τθ δεκαετία του 1930 τα λιμάνια ιταν και αεροδρόμια. Τα αεροπλάνα αυτά μποροφςαν να κινοφνται ςε καταφφγια και να ρίχνουν τθν άγκυρα. Οι επιβάτεσ και το πλιρωμα, φεφγοντασ από το ξενοδοχείο, ταξίδευαν για λίγα λεπτά ςτθ κάλαςςα. Το ταχφπλοο Μπόινγκ 314 ιταν το μεγαλφτερο επιβατικό υδροπλάνο. Είχε δυο καταςτρϊματα για τακτοποίθςθ 74 επιβατϊν και δζκα μελϊν του πλθρϊματοσ. Ιταν ειδικά καταςκευαςμζνο για υπερατλαντικζσ πτιςεισ. Κατά τθ διάρκεια αυτϊν των πτιςεων οι αεροπόροι κοιτοφςαν από ζνα κόλο τθ κζςθ των αςτεριϊν, για να ελζγχουν τθν πορεία του αεροςκάφουσ, ςαν να βρίςκονταν επάνω ςε ζνα πλοίο. Θ υπερατλαντικι πτιςθ διαρκοφςε 20 ϊρεσ με ταχφτθτα 180 μιλίων τθν ϊρα. Τα υδροπλάνα χρθςιμοποιικθκαν κατά το Βϋ Ραγκόςμιο Ρόλεμο, ωσ περιπολικά και ναυαγοςωςτικά, καταδιϊκοντασ υποβρφχια και ςϊηοντασ τουσ καταρριφκζντεσ αεροπόρουσ. Μετά τον πόλεμο θ μια μετά τθν άλλθ αεροπορικι εταιρεία ζπαυςε να χρθςιμοποιεί τα υδροπλάνα ωσ επιβατικά ςκάφθ. Θ ειδικι καταςκευι τουσ και το ψθλό κόςτοσ λειτουργίασ τα ζκανε πιο δαπανθρά ςυγκριτικά με τα πρϊτα επιβατικά αεροπλάνα και βακμιαία αποςφρκθκαν. Θ εμπορικι αεροπορία ζκανε το ξεκίνθμά τθσ μετά τον Ρρϊτο Ραγκόςμιο Ρόλεμο. Τα πρϊτα επιβατικά αεροπλάνα καταςκευάςτθκαν με βάςθ τα βομβαρδιςτικά, και τθ κζςθ των βομβϊν πιραν οι επιβάτεσ. Αλλά για
 8. 8. τουσ πρϊτουσ αεροπόρουσ ο κίνδυνοσ προερχόταν από τον καιρό. Το αεροςκάφοσ πετοφςε χαμθλά και ιταν ςτο ζλεοσ των κακϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν. Θ δθμιουργία των αεροδιαδρόμων οφείλεται ςε μια ςφγκρουςθ μεταξφ δφο αεροπλάνων, το Απρίλιο του 1922. Στισ δεκαετίεσ του 1920 και 1930, δεν υπιρχαν τα ςθμερινά αεροδρόμια. Εκείνο που ιταν απαραίτθτο ιταν ο ςτακμόσ επιβατϊν και ζνα γιπεδο με χλόθ, διότι τα αεροπλάνα δεν ιταν τόςο βαριά για να χρειάηονται ςυμπαγείσ διαδρόμουσ απογείωςθσ και προςγείωςθσ. Κατά τθ δεκαετία του 1920, καταςκευάςτθκαν τα πρϊτα κατάλλθλα αεροπλάνα ςκάφθ ςχεδιαςμζνα για τθ μεταφορά επιβατϊν. Το καλφτερο επιβατικό αεροπλάνο τθσ δεκαετίασ του 1930 ιταν το Ντάγκλασ DC- 2,το οποίο κατζλαβε τισ αεροπορικζσ εταιρείεσ εξ’ εφόδου. Θ πτυςςόμενθ ςυςκευι προςγείωςθσ, θ αεροδυναμικι διατομι του, και τα καλά οικονομικά οδιγθςαν ςε ζνα ακόμα καλφτερο διάδοχό του το DC-3. Ρολλά από αυτά τα αεροπλάνα πετοφν ακόμα, αν και θ παραγωγι τουσ ςταμάτθςε το 1948. Το πρϊτο αεριωκοφμενο (τηετ) που πζταξε ιταν το γερμανικό Χάινκελ Θε-178. Στισ 27 Αυγοφςτου 1939, ο Ζριχ Βαρςίτη πιλοτάριςε το μικρό μονοκινθτιριο αεροπλάνο ςε μια δοκιμαςτικι πτιςθ. Το πρϊτο αεριωκοφμενο ςε μάχθ ιταν επίςθσ γερμανικό ςτα 1944. Το Μεςερςμίτ Me-262 ιταν πολφ ταχφτερο από τα ςυμμαχικά μαχθτικά. Θ μεγάλθ ταχφτθτα των νζων αεριωκουμζνων ςιμανε ζνα καινοφργιο κίνδυνο ςτον αζρα. Πταν τα αεροςκάφθ προςπάκθςαν να ξεπεράςουν τθν ταχφτθτα του ιχου (περί τα 1224 χιλιόμετρα τθν ϊρα ςτο επίπεδο τθσ κάλαςςασ, μικρότερθ ςτα φψθ), ανεμοδζρνονταν και δζχονταν ιςχυρά χτυπιματα και δονιςεισ. Κεωροφνταν αδιαπζραςτο το «φράγμα του ιχου», μζχρι που ο Τςουκ Γζγκερ το ζςπαςε με ζνα Μπελ Χ-1 το 1947. αυτό ιταν ζνα αεροπλάνο πφραυλοσ, αλλά οι αρχζσ του ςχεδιαςμοφ με υπερθχθτικι πτιςθ απαιτοφςαν τθν εφαρμογι του και ςτο αεριωκοφμενο αεροπλάνο. Σιμερα το ςφνολο ςχεδόν των εμπορικϊν και ςτρατιωτικϊν αεροπλάνων είναι αεριωκοφμενα.
 9. 9. Υδροπλάνο Μεταγωγικό Επιβατικό Concort Ρυροςβεςτικό
 10. 10. Ρεριγραφι
 11. 11. Το αεροπλάνο αποτελείται βαςικά από 3 μζρθ που διαφζρουν ςτθ μορφι και ςτον προοριςμό τουσ. Αυτά είναι: το κφριο ςϊμα του αεροπλάνου που λζγεται ςκάφοσ το ςφςτθμα προϊκθςθσ και ο μθχανικόσ εξοπλιςμόσ. Το ςκάφοσ αποτελεί τον κορμό του αεροπλάνου και αποτελείται από 2 μζρθ: τισ πτζρυγεσ και τθν άτρακτο. Οι πτζρυγεσ είναι ςτακερά ςυνδεμζνεσ με τθν άτρακτο και ς' αυτό ακριβϊσ διαφζρει από το ελικόπτερο, που ς' αυτό τα πτερφγιά του κινοφνται. Ανάλογα με τον αρικμό των πτερφγων, τα αεροπλάνα ονομάηονται μονοπτζρυγα, διπτζρυγα, πολυπτζρυγα. Τα κλαςικά αεροπλάνα, επειδι παρουςιάηουν αςτάκεια ςτθν πτιςθ, χρθςιμοποιοφν βοθκθτικζσ πτερυγικζσ επιφάνειεσ ςτθν πίςω άκρθ τθσ ατράκτου. Αυτζσ αποτελοφνται από τισ οριηόντιεσ ςτακερζσ πτζρυγεσ που δίνουν ευςτάκεια, για να μθν αναποδογυρίςει το αεροπλάνο και τισ κάκετεσ ςτακερζσ για να μθ γυρίηει γφρω - γφρω. Θ άτρακτοσ, όπωσ το λζει και το όνομά τθσ, ζχει ςχιμα ατρακτοειδζσ και αποτελεί το βαςικό τμιμα του ςκάφουσ, ςτο οποίο προςαρμόηονται και οι πτζρυγεσ. Στο μπροςτινό μζροσ τθσ ατράκτου υπάρχει ο κάλαμοσ διακυβζρνθςθσ και το μεγαλφτερο μζροσ τθσ χρθςιμοποιείται για επιβάτεσ ι εμπορεφματα, αν το αεροπλάνο είναι μεταφορικό ι για αμυντικό ι επικετικό εξοπλιςμό, αν είναι πολεμικό. Το προωκθτικό ςφςτθμα είναι, είτε θ ζλικα ςτα πιο παλιά αεροπλάνα είτε ο κινθτιρασ τηετ (ςτροβιλοαντιδραςτιρασ) ςτα πιο καινοφρια. Ο δεφτεροσ χρθςιμοποιείται ςτα αεροπλάνα που κζλουν να ζχουν μεγάλεσ ταχφτθτεσ, γιατί θ απόδοςθ τθσ ζλικασ ελαττϊνεται, όταν θ ταχφτθτα είναι πάνω από 700 χλμ. τθν ϊρα. Ο μθχανικόσ εξοπλιςμόσ αποτελείται από τα εξαρτιματα που βοθκοφν ςτθν οδιγθςθ του αεροπλάνου από τισ ςυςκευζσ κλιματιςμοφ και διατιρθςθσ ςτακερισ πίεςθσ μζςα ςτθν άτρακτο. Επίςθσ εδϊ περιλαμβάνονται το ταχφμετρο, ο αυτόματοσ χειριςτισ (πιλότοσ), οι εγκαταςτάςεισ ραδιοτθλεφωνίασ και ραδιοεντοπιςμοφ, το ςφςτθμα προςγείωςθσ, οι γεννιτριεσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, οι επιπλϊςεισ των καλάμων κλπ
 12. 12. Χρθςιμότθτα ςτθν κοινωνία Σιμερα τα αεροπλάνα είναι τα ταχφτερα μζςα μεταφοράσ. Αν λζμε ότι οι αποςτάςεισ ζχουν εκμθδενιςτεί, αυτό οφείλεται κυρίωσ ςτο εναζρια μζςα μεταφοράσ. Ο άνκρωποσ μζςα ςε ελάχιςτο χρόνο μπορεί να φτάςει εκεί, όπου πριν μερικά χρόνια απαιτοφνταν ταξίδι πολλϊν εβδομάδων ι και μθνϊν ακόμα. Ρολλοί προτιμοφν αυτό το μζςο μεταφοράσ από άλλα, για τθν άνεςθ τθν ταχφτθτα αλλά και για τθν αςφάλεια. Αν και από πρϊτθ άποψθ το αεροπλάνο φαίνεται επικίνδυνο, είναι λιγότερο επικίνδυνο από ζνα αυτοκίνθτο. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ τα αεροπλάνα ζχουν ςϊςει ανκρϊπινεσ ηωζσ. Ειδικά αεροπλάνα μεταφζρουν ανκρϊπουσ που κινδυνεφουν , από περιοχζσ όπου δεν υπάρχει ιατρικι βοικεια. Στθν πατρίδα μασ μάλιςτα, με τα αμζτρθτα απομακρυςμζνα νθςιά, τα αεροπλάνα προςφζρουν υπθρεςίεσ ηωισ και μάλιςτα ςε ςυνκικεσ δφςκολεσ, όταν άλλα μζςα αδυνατοφν να πλθςιάςουν τισ περιοχζσ αυτζσ. Ακόμα και ςε κανονικζσ ςυνκικεσ, όταν απαιτείται θ γριγορθ μεταφορά κάποιου αςκενι, χρθςιμοποιοφνται τα εναζρια μζςα μεταφοράσ. Επίςθσ παίρνουν μζροσ ςε επιχειριςεισ ζρευνασ και διάςωςθσ, είτε ςτθ κάλαςςα, είτε ςε δφςβατεσ και απόκρθμνεσ περιοχζσ, ερευνϊντασ ι μεταφζροντασ ςυνεργεία διάςωςθσ
 13. 13. Αρχι Λειτουργίασ Σε ζνα αεροπλάνο εν πτιςει αςκοφνται τζςςερισ δυνάμεισ: θ άντωςθ, θ βαρφτθτα, θ ϊςθ και θ οπιςκζλκουςα. Άντωςθ είναι θ δφναμθ με φόρα προσ τα επάνω, αυτι που βοθκά το αεροπλάνο να απογειωκεί. Βαρφτθτα ι βάροσ είναι θ δφναμθ με φορά προσ τα κάτω και θ δφναμθ ζλξεωσ του ςκάφουσ προσ τθν Γθ. Ώςθ είναι θ δφναμθ όπου αναγκάηει το ςκάφοσ να κινθκεί προσ τα εμπρόσ, απ’ τθν πρόωςθ. Τζλοσ, οπιςκζλκουςα είναι θ προσ τα πίςω ι επιβρανδυτικι δφναμθ που ςυγκρατεί το αεροπλάνο. Με τον ςυνδυαςμό αυτϊν των δυνάμεων το ςκάφοσ μπορεί να κινείται επάνω, κάτω ι μπροςτά
 14. 14. Eπιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον Ππωσ κάκε μζςο που χρθςιμοποιεί καφςιμθ φλθ, ζτςι και το αεροπλάνο ζχει το μερίδιό του ςτθ μόλυνςθ τθσ ατμόςφαιρασ. Επιβαρφνει με καυςαζρια τισ πόλεισ όπου υπάρχουν αεροδρόμια, κακϊσ πετά ςε χαμθλό φψοσ. Χρθςιμοποιεί καφςιμα με μεγάλθ περιεκτικότθτα ςε οκτάνια, τθν κθροηίνθ, που είναι και πιο ρυπογόνα. Συμβάλλει και αυτό, όπωσ και τα άλλα μζςα μεταφοράσ ςτθ δθμιουργία του φαινομζνου του κερμοκθπίου, κακϊσ και ςτθ μείωςθ των αποκεμάτων πετρελαίου, κακϊσ μόνο από εκεί προζρχεται θ μοναδικι καφςιμθ φλθ που χρθςιμοποιεί. Τα αεροδρόμια που καταςκευάηονται είναι τεράςτια, ςε ζκταςθ χιλιάδων ςτρεμμάτων, και πολλζσ φορζσ είναι αναγκαίο να καταςτραφοφν περιοχζσ πραςίνου για να καταςκευαςτοφν. Στουσ δρόμουσ γφρω από τα αεροδρόμια επικρατεί μεγάλθ κίνθςθ που καταλιγει πολλζσ φορζσ ςε κυκλοφοριακι ςυμφόρθςθ, επιβαρφνοντασ τθν ατμόςφαιρα και τα νεφρα των κατοίκων. Ρεριοχζσ που βρίςκονται κοντά ςε αεροδρόμια, πραγματικά δεινοπακοφν, από τθν τεράςτια θχορφπανςθ που προκαλοφν τα τεράςτια πλζον αεροπλάνα μζχρι και τον κίνδυνο που ςτθ κυριολεξία κρζμεται πάνω από τα κεφάλια τουσ. Πςο αςφαλζσ κι αν είναι το αεροπλάνο, δε λείπουν και τα ατυχιματα, που οφείλονται κυρίωσ όμωσ ςτον παράγοντα άνκρωπο. Αν και μετά αυτοκίνθτα ςκοτϊνονται κάκε χρόνο περιςςότεροι άνκρωποι παρά από τα αεροπορικά δυςτυχιματα, εντοφτοισ ζνα αεροπορικό δυςτφχθμα προκαλεί τεράςτια εντφπωςθ, λόγω του μεγάλου αρικμοφ επιβατϊν που μεταφζρει. Το αεροπλάνο πολλζσ φορζσ γίνεται ςτόχοσ τρομοκρατϊν. Με τισ αεροπειρατείεσ προςπακοφν να προωκιςουν πολιτικά, κρθςκευτικά ι προςωπικά ςχζδια, αγνοϊντασ για τθ ηωι εκατοντάδων ακϊων επιβατϊν. Ριο πρόςφατο και χαρακτθριςτικό παράδειγμα, το γεγονόσ τθσ 11θσ Σεπτεμβρίου 2001 ςτθ Νζα Υόρκθ, όπου δυο αεροπλάνα γεμάτο επιβάτεσ, με τθν κακοδιγθςθ αεροπειρατϊν ζγιναν κανάςιμεσ βόμβεσ για χιλιάδεσ ακϊουσ ανκρϊπουσ. Αν παρακολουκιςει κανείσ τθν ιςτορία τθσ εξζλιξθσ του αεροπλάνου, κα δει ότι ςε μεγάλο βακμό θ εξζλιξθ αυτι πραγματοποιικθκε για ςτρατιωτικοφσ ςκοποφσ, κυρίωσ ςτουσ δυο Ραγκόςμιουσ Ρολζμουσ. Ζτςι ο άνκρωποσ, όπωσ ςυμβαίνει ςυχνά, χρθςιμοποίθςε ζνα επιςτθμονικό επίτευγμα για καταςτροφικοφσ ςκοποφσ. Θ υπεροχι ςτον αζρα είναι θ βαςικι επιδίωξθ κάκε αντιμαχόμενθσ πλευράσ ςτον πόλεμο, οι οποίεσ ξοδεφουν τεράςτια ποςά για να τθν επιτφχουν. Ζτςι φτάςαμε ςτο ςθμείο να ζχουν καταςκευαςτεί αεροπλάνα φροφρια που μεταφζρουν όπλα μαηικισ καταςτροφισ,
 15. 15. αεροπλάνα αόρατα από τον εχκρό, αεροπλάνα θλεκτρονικοφ πολζμου και γενικϊσ αεροπλάνα που αντί για επιβάτεσ μεταφζρουν τον κάνατο. Από αεροπλάνο άλλωςτε ζπεςαν οι δφο πρϊτεσ ατομικζσ βόμβεσ. Κατάλογοσ εργαλείων και υλικϊν • Εφθμερίδα • ΢ολό χαρτιοφ • Γυψόγαηα • Ξφλο μπάλςα Εκτίμθςθ κόςτουσ καταςκευισ • Εφθμερίδα 2€ • ΢ολό χαρτιοφ 1€ • Γυψόγαηα 2€ Σφνολο 5€
 16. 16. Βιβλιογραφία Βιβλία Τεχνολογία μεταφορϊν ενζργειασ και ιςχφοσ Α.Schwalger Ο κόςμοσ του ςιμερα: Αεροςκάφθ και πφραυλοι Εγκυκλοπαίδεια Επιςτιμθ και ηωι» Τόμοι 1,6,11 Ρρϊτθ Τόμοσ 11 Αναηθτϊντασ τθ γνϊςθ Τόμοσ 2 ΑΛΦΑ Επιςτιμεσ Τόμοσ 1

×