Αερόστατο

 • 136 views
Uploaded on

Εργασία στο μάθημα της Τεχνολογίας

Εργασία στο μάθημα της Τεχνολογίας

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
136
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Το αερόστατο Όνομα: Κοφρλθσ Δθμιτρθσ Σάξθ:Α’2 ΢χολείο:1ο Γυμνάςιο Ν. Ψυχικοφ ΢χολ. Ζτοσ: 2012-2013
 • 2. Περιεχόμενα  Σι είναι το αερόςτατο.  Περιγραφι του αερόςτατου.  Ιςτορικι εξζλιξθ.  Πώσ λειτουργεί το αερόςτατο.  Σο αερόςτατο βλάπτει το περιβάλλον;  Πόςο μασ χρθςιμεφει ζνα αερόςτατο; Ειςαγωγι Για τθ μετακίνθςθ μασ χρθςιμοποιοφμε διάφορα είδθ μεταφορικών μζςων. Σα εναζρια, τα ναυτικά και τα χερςαία. Εμζνα με τράβθξαν τα εναζρια μεταφορικά μζςα και πιο ςυγκεκριμζνα το ςυναρπαςτικό αερόςτατο!!
 • 3. Σα μζρθ του αερόςτατου Σο αερόςτατο αποτελείται από δφο κφρια μζρθ. Σο καλάκι ςτο οποίο βρίςκονται οι επιβάτεσ και το μπαλόνι το οποίο γεμίηει ι με ηεςτό αζρα ι με ελαφρφτερο αζρα(π.χ. ιλιο, υδρογόνο, φωταζριο).Σο καλάκι εμπεριζχει και τισ φιάλεσ οι οποίεσ τροφοδοτοφν τισ μθχανζσ που παράγουν αζριο ι ηεςτό αζρα και τθν άγκυρα που βοθκάει ςτθν προςγείωςθ. Σο μπαλόνι αποτελείται από το κυκλικό άνοιγμα κορυφισ, τθ βαλβίδα αποτόνωςθσ, τα ςχοινιά επίτονοι, τισ κάκετεσ λωρίδεσ φόρτιςθσ, το ςτακερό ςθμείο αγκφρωςθσ, τα χαλφβδινα ςυρματόςχοινα ανάρτθςθσ καλακιοφ, το ςτεφάνι βάςθσ, το ςχοινί ενεργοποίθςθσ βαλβίδασ αποτόνωςθσ, τισ ςτυλίδεσ καλακιοφ και τθ μονάδα καυςτιρων.
 • 4. Ιςτορικι εξζλιξθ Σο αερόςτατο είναι μια ιπτάμενθ μθχανι θ οποία εφευρζκθκε απ’ τουσ αδερφοφσ Μονγκολφιζ τον δεφτερο αιώνα μ.Χ. Χρθςιμοποιοφταν από τουσ Κινζηουσ για ςτρατιωτικζσ επιχειριςεισ. ΢τθν αρχι το αερόςτατο παραςυρόταν από τουσ δυνατοφσ ανζμουσ και δυςκολεφονταν οι πιλότοι να το κουμαντάρουν. Αργότερα το 1852 ο Γάλλοσ Ανρί Ηιφάρ ζδωςε τθ λφςθ ςτο πρόβλθμα με τθν εφεφρεςθ του πρώτου αερόπλοιου δεν χρειαηόταν να ανθςυχοφν πια για τον αζρα. Σα αερόπλοια ιταν ποιο εξυπθρετικά απ’ τα αερόςτατα και χρθςιμοποιικθκαν κατά τον Α’ Παγκόςμιο πόλεμο από τουσ Γερμανοφσ για τον βομβαρδιςμό του Λονδίνου. Πώσ λειτουργεί το αερόςτατο Σο αερόςτατο κινείται ι με ηεςτό αζρα ι με άλλο αζριο ελαφρφτερο από τον αζρα(ιλιο, υδρογόνο και φωταζριο. Οι καυςτιρεσ που ζχουν γεμίςει με αζριο με τθ βοικεια τθσ
 • 5. μονάδασ καυςτιρων παράγουν ηεςτό αζρα ο οποίοσ αποκθκεφεται μζςα ςτο μπαλόνι. Ο κερμόσ αζρασ επειδι είναι πιο ελαφρφσ από τον κανονικό αζρα ανεβαίνει προσ τα πάνω. Μια οικολογικι εφεφρεςθ Σο αερόςτατο είναι ζνα από τα μοναδικά μεταφορικά μζςα τα οποία δεν μολφνουν ι επιβαρφνουν με καυςαζρια το περιβάλλον. Σο αερόςτατο δεν μολφνει το περιβάλλον γιατί δεν κινείται με καυςαζρια αλλά με ηεςτό αζρα ο οποίοσ δεν είναι βλαβερόσ για το περιβάλλον.
 • 6. ΢ε τι μασ χρθςιμεφει το αερόςτατο; Σο αερόςτατο όπωσ και ςτα παλιά τα χρόνια χρθςίμευε και χρθςιμεφει ςε διάφορεσ ςτρατιωτικζσ επιχειριςεισ, αλλά τώρα πια το χρθςιμοποιοφν και για βόλτεσ ςαν μία ιπτάμενθ ξενάγθςθ για τουσ τουρίςτεσ ςε διάφορεσ τοποκεςίεσ όπου υπάρχουν μεγάλα δάςθ ι βουνά τα οποία δεν επιτρζπεται λόγο ι κινδφνου ι εφκραυςτου αρχαίου τόπου. Τλικά Κόςτοσ 1.ςυρματάκια : 0,00 € 2.χαρτόνι : 0,00 € 3.ταινία : 0,00 € 4.Ριηόχαρτο : 2,50 € ΢ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟ΢ΣΟ΢ : 2,50 €
 • 7. Βιβλιογραφία ΢υγγραφζασ Σίτλοσ Εκδόςεισ Diana Malizia Άτλασ των επιςτθμών Θ Κακθμερινι A.Schwaller Σεχνολογία Μεταφορών Ευγενίδιο Ίδρυμα Ντ.Γλόβερ Ανακαλφπτοντασ τον κόςμο μασ Πατάκθ