ΤΡΕΝΟ

402 views

Published on

Εργασία για το μάθημα της Τεχνολογίας, 1ο Γυμνάσιο Ν. Ψυχικού

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
402
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
28
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ΤΡΕΝΟ

 1. 1. ΤΡΕΝΑΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΠΟΤΛΟΤΕΡΓΑ΢ΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ΢1ΟΓυμνάςιο Ν. Ψυχικοφ Α’1
 2. 2. 21. ΠΡΟΛΟΓΟ΢ 32. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ43. Ι΢ΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 54. ΑΡΧΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ΢ 75. ΕΠΙΠΣΩ΢ΕΙ΢ ΢ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 86. ΧΡΗ΢ΙΜΟΣΗΣΑ 97. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΛΙΚΑ 108. ΚΟ΢ΣΟ΢ 109. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 11
 3. 3. 3Σο αντικείμενο που επζλεξα είναι το τρζνο και ανικει ςτθν κατθγορία των μεταφορϊν.Μεταφορζσ ονομάηονται γενικά οποιεςδιποτε μετακινιςεισ επιβατϊν και φορτίων απόζναν τόπο ςε ζναν άλλον. ΢υνικωσ θ μετακίνθςθ επιβατϊν και φορτίων γίνεται ζναντικάποιασ αμοιβισ που ονομάηεται ειςθτιριο.Τπάρχουν πολλϊν ειδϊν μεταφορζσ οι:Χερςαίεσ μεταφορζσΝαυτικζσ μεταφορζσΕναζριεσ μεταφορζσΔιαςτθμικζσ μεταφορζσΣο τρζνο εντάςςεται ςτισ χερςαίεσ μεταφορζσ και ιδιαίτερα ςτισ ςιδθροδρομικζσμεταφορζσ.ΠΡΟΛΟΓΟ΢
 4. 4. 4Σο τρζνο αποτελείτε από :ΜηχανήΒαγόνιαΡάγεςΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 5. 5. 5Ο Ζλλθνασ εφευρζτθσ Ήρων, που ζηθςε ςτθν Αίγυπτο πριν από 2.000 περίπουχρόνια, απζδειξε πρϊτοσ ότι ο ατμόσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν περιςτροφικικίνθςθ αντικειμζνων. Καταςκεφαςε, ςαν παιχνίδι, μια περιςτρεφόμενθ μεταλλικι ςφαίραπου περιείχε νερό και ιταν ςτερεωμζνθ πάνω ςε φωτιά. Με το βράςιμο, το νερόμεταβαλλόταν ςε ατμό που ξζφευγε από πίδακεσ. Η βίαιθ ζξοδοσ του ατμοφ ζκανε τθςφαίρα να γυρίηει.Η χρθςιμοποίθςθ του ατμοφ για τθ διεξαγωγι με επιτυχία ςοβαροφ ζργου ζγινεμόλισ ςτισ αρχζσ του 18ου αιϊνα. Σα ορυχεία άνκρακα και καςςίτερου τθσ εποχισςκάβονταν όλο και πιο βακιά και τα προϊόντα τουσ είχαν αυξανόμενθ ηιτθςθ.Σα τρζνα που μασ άνοιξαν καινοφριουσ κόςμουσ ζτρεξαν για πρϊτθ φορά ςτθΒρετανία τον 19ο αιϊνα. Ευρωπαίοι και Βορειοαμερικάνοι μθχανικοί υιοκζτθςαν γριγορατθν ιδζα να κζςουν ατμοκίνθτουσ ςυρμοφσ ςε ράγιεσ και τα ταξίδια με τρζνο διαδόκθκανςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ του κόςμου. Σον 20ο αιϊνα οι πετρελαιοκίνθτεσ καιθλεκτροκίνθτεσ μθχανζσ ζφεραν επανάςταςθ ςτουσ ςιδθροδρόμουσ παρζχοντασαποτελεςματικζσ και ταχφτατεσ μεταφορζσ ανκρϊπων και αγακϊν.΢ιμερα υπάρχουν ακόμα και θλεκτρικά τρζνα αλλά και μαγνθτικά. Αυτάλειτουργοφν ςε θλεκτρικοφσ και ςε μαγνθτικοφσ ςιδθρόδρομουσ.Ι΢ΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
 6. 6. 6
 7. 7. 7Ατμομθχανζσ:΢το πρϊτο βαγόνι ιταν τοποκετθμζνα τα εξαρτιματα και το δεφτερο ιταν οι δεξαμενζσκαυςίμων. ΢το κάλαμο καφςθσ υπιρχαν τα αναμμζνα κάρβουνα που ηζςταιναν το νερόςτο λζβθτα, παράγοντασ ατμοφ. Ο ατμόσ χρθςιμοποιείται για να κινεί ζνα ςφμβολο μπρόσπίςω. Η παλινδρομικι κίνθςθ του εμβόλου περιςτρζφει τουσ τροχοφσ με τθ βοικεια ενόσδωςτιρα ςφνδεςθσ και ενόσ ςτροφάλου. Απαιτοφνταν περίπου τρεισ ϊρεσ ςκλθρισεργαςίασ για να κινθκεί μια ατμομθχανι.Ηλεκτρικό Σρζνο:Ήταν εφοδιαςμζνα με μπαταρίεσ οι οποίεσ ιταν βαριζσ και απαιτοφςαν ςυχνάεπαναφόρτιςθ. Δοκιμάςτθκαν διάφορεσ τάςεισ τροφοδοςίασ. Μερικζσ μθχανζσ ζπαιρνανρεφμα από εναζρια καλϊδια, ενϊ άλλεσ από μία Σρίτθ θλεκτροφόρα τροχιά.΢ιμερα οι υπόγειοι ςιδθρόδρομοι (μετρό) κινοφνται πάντα με θλεκτριςμό γιατί ο τρόποσαυτόσ είναι ο πιο οικονομικόσ και διατθρεί ςε χαμθλά επίπεδα και τθν ατμοςφαιρικιρφπανςθ.Μθχανζσ Diesel:Ο κινθτιρασ περιςτρζφει μια γεννιτρια παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ. Αυτι με τθςειρά τθσ τροφοδοτεί θλεκτροκινθτιρεσ που δίνουν κίνθςθ ςτουσ τροχοφσ. Μπαίνουν ςελειτουργία ςτιγμιαία και επειδι παράγουν οι ίδιεσ θλεκτρικό ρεφμα είναι ςυνικωσςυνεχοφσ ρεφματοσ και όχι εναλλαςςόμενου.Μαγνθτικά Σρζνα:Η αρχι λειτουργίασ ενόσ μαγνθτικοφ τρζνου είναι πωσ ταλαντϊνεται ςε ζνα μαγνθτικόπεδίο και κινείται με ϊκθςθ ενόσ γραμμικοφ κινθτιρα. Σο μαγνθτικό τρζνο ταξιδεφει πολφγριγορα αφοφ δεν υπάρχει τριβι.ΑΡΧΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ΢
 8. 8. 8ΠλεονεκτιματαΣο τρζνο από τότε που δθμιουργικθκε βοικθςε ςτθν εφκολθ και αςφαλι μετακίνθςθανκρϊπων, ηϊων και αντικειμζνων. Η επικοινωνία των περιοχϊν ζγινε ευκολότερθ κακϊσμποροφν να ςταλκοφν υλικά αλλά και ηωντανοί οργανιςμοί.ΜειονεκτιματαΓια να δθμιουργθκοφν οι ςιδθρόδρομοι καταςτρζφεται ζνα μζροσ τθσ γθσ.Με τισ εγκαταςτάςεισ ρεφματοσ ςπαταλιζται μεγάλθ ποςότθτα ενζργειασ.Παλαιότερα οι ατμομθχανζσ προκαλοφςαν ρφπουσ ςτθν ατμόςφαιρα.Εάν υπάρχει ςτακμόσ κοντά ςε κατοικιςιμθ περιοχι προκαλείται θχορφπανςθ.Τπάρχει μεγάλοσ κίνδυνοσ για κάνατο ηϊων αλλά μερικζσ φορζσ και απρόςεκτωνανκρϊπων που βρίςκονται μπροςτά ςτο τρζνο όταν κινείται.
 9. 9. 9Η μεταφορά με τρζνο μειϊνει τθ ρφπανςθ του περιβάλλοντοσ (λόγοθλεκτροκίνθςθσ) αλλά και αποτελεί αςφαλζσ μζςο μεταφοράσ ηωικϊν και φυτικϊνπροϊόντων, ςτερεϊν και υγρϊν καυςίμων αλλά και ανκρϊπων.Σα τρζνα δεν περνοφν μζςα από αςτικά κζντρα, ςε αντίκεςθ με τα αυτοκίνθτα, μεαποτζλεςμα να μθν υπάρχει θχορφπανςθ.Βοθκοφν ςτθ πιο γριγορθ μεταφορά των ανκρϊπων μακριά από τθ κυκλοφοριακιςυμφόρθςθ.Πολλζσ φορζσ τα τρζνα χρθςιμοποιοφνται ςε πάρκα διαςκζδαςθσ και ζτςι βοθκοφνκαι ςτθ διαςκζδαςθ των ανκρϊπων.ΧΡΗ΢ΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΡΕΝΟΤ ΢ΣΗΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΢ΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
 10. 10. 10ΤλικάΓυψόγαηαΜπουκάλι νεροφΧρϊματα4 καπάκιαΚόντρα πλακζΚαλαμάκιαΕφθμερίδαΚόλλαΓυψόγαηα= 0,25 €Κόντρα πλακζ= 0,50 €Κόλλα= 0,50 €Χρϊματα= 0,30 €Μπουκάλι νεροφ= 0,50 €ΕργαλείαΨαλίδιΚοπίδιΜθχάνθμα κοπισ ξφλωνΚΑΣΑΛΟΓΟ΢ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΩΝΕΚΣΙΜΗ΢Η ΚΟ΢ΣΟΤ΢ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΗ΢
 11. 11. 11ΠΡΟΛΟΓΟ΢: : βιβλίο«Σεχνολογία Μεταφορϊν Ενζργειασ και Ιςχφοσ» ςελίδα 30 και ςτθν ιςτοςελίδαhttp://el.wikipedia.org/wiki/Ι΢ΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ: βιβλίο «Παράκυρα ςτον κόςμο: Σρζνα και ΢ιδθροδρομικζσ Γραμμζσ» ςελίδα 4,5,6,ιςτοςελίδαhttp://www.1ge.gr/students/texnologia/train.pdfΑΡΧΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΕΙΑ΢:ιςτοςελίδαhttps://el.wikipedia.org/wiki/ΕΠΙΠΣΩ΢ΕΙ΢ ΢ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ιςτοςελίδαhttp://www.greenbelt.gr/gr/ΧΡΙ΢ΗΜΟΣΗΣΑ: ιςτοςελίδαhttp://www.1ge.gr/students/texnologia/train.pdfκαιhttp://el.wikipedia.org/wiki/ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

×