τα μόρια της ζωής

310 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
310
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

τα μόρια της ζωής

  1. 1. Παρρά Δέςποινα –΢ούλιου Μαρίνα Γ3
  2. 2. Οη πξσηεΐλεο είλαη δνκηθό ή ιεηηνπξγηθό ζπζηαηηθό ησλ θπηηάξσλ θαη δνκνύληαη από ηα ακηλνμέα, ηα νπνία είλαη απινύζηεξεο ελώζεηο.Γηα ηε ζύλζεζε ησλ πξσηετλώλ ζπκκεηέρνπλ 20 ακηλνμέα. Απηά κε θαηάιιεινπο ζπλδπαζκνύο δεκηνπξγνύλ πιήζνο πξσηετλώλ. Π . ρ. κηα κεγάιε νκάδα πξσηετλώλ, ηα έλδπκα ζπκβάιινπλ ζην λα γίλνληαη γξεγνξόηεξα νη ρεκηθέο αληηδξάζεηο.Τηο πξσηεΐλεο ηηο παίξλνπκε από ην θξέαο, ηα ςάξηα, ηα πνπιεξηθά, ηα απγά, ηα γαιαθηνθνκηθά, ηα όζπξηα θαη κεξηθά ιαραληθά.
  3. 3. Οη σδαηάκζραθες αποηειούκ δομηθά ζσζηαηηθά ηφκ θσηηάρφκ θαη πεγή εκέργεηας ηφκ οργακηζμώκ.Χφρίδοκηαη ζε μοκοζαθταρίηες θαη ποισζαθταρίηες, δειαδή απιοί θαη ζύκζεηοη ακηίζηοητα.Τοσς παίρκοσμε από ηα θρούηα, ηα ιατακηθά, ηο υφμί, ηα δεμεηρηαθά, ηης παηάηες, ηα όζπρηα θαη ηο μέιη. Επίζες σδαηάκζραθες βρίζθοσμε θαη ζηα γισθά, π.τ. ηης ζοθοιάηες, ηης θαραμέιες θαη ηα παγφηά. Βέβαηα ηα ηειεσηαία είκαη προηημόηερο κα αποθεύγοκηαη.
  4. 4.  Τα λιπίδια αποτελούν αποθήκες ενέργειας των οργανισμών και δομικά συστατικά των κυττάρων. Σε μικρές ποσότητες βοηθούν τον οργανισμό μας και ρυθμίζουν τη θερμοκρασία σε αυτόν. Ορισμένα λίπη δίνουν υγεία στον οργανισμό μας και βοηθούν στην καλή λειτουργία του. Το πιο καλό λίπος στην ποιότητα είναι το ελαιόλαδο. Τα λίπη που δεν είναι καλά σε ποιότητα δημιουργούν προβλήματα στον οργανισμό, κυρίως στην καρδιά και στο αίμα. Τέτοια λίπη συναντώνται κυρίως σε άσπρες σάλτσες, παχιά αλλαντικά, το βούτυρο, τα γλυκά και σε κάποια πολυτηγανισμένα φαγητά.
  5. 5. ΚΡΕΑ΢ ΓΛΤΚΑ ΑΤΓΑ ΠΟΤΛΕΡΙΚΑ ΧΑΡΙΑ ΓΑΛΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΕΛΙΕ΢ ΥΡΟΤΣΑ Ο΢ΠΡΙΑ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΛΑΦΑΝΙΚΑ ΠΑΣΑΣΕ΢ ΔΗΜΗΣΡΙΑΚΑ ΡΤΖΙ ΖΤΜΑΡΙΚΑΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΠΤΡΑΜΙΔΑ ΜΕ΢ΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΟΥΗ
  6. 6. • «Φτίζω ςωςτά εμένα» : Ειρήνη Γ. Μαραζιώτη• Βιβλίο Βιολογίασ Γ’ Γυμναςίου

×