ΑνεμογεννήτριαΕνέργεια - ΙσχύςΌλνκα: Δέζπνηλα ΜάλνπΤάμε: Α2Σρνιείν: 1ν Γπκλάζην Ν. ΧπρηθνύΣρνιηθό Έηνο: 2012 - 2013
Πεξηερόκελα1. Εηζαγωγή2. Πεξηγξαθή ηεο αλεκνγελλήηξηαο3. Η ρξεζηκόηεηα ηεο αλεκνγελλήηξηαο ζηε ζύγρξνλε θνηλωλία4. Εμέιημε...
ΕηζαγωγήΌπωο, ίζωο δηαβάζαηε θαη ζην εμώθπιιν, ε αλεκνγελλήηξηα αλήθεηζηελ θαηεγνξία “Ελέξγεηα – Ιζρύο”. Ελέξγεηα νλνκάδνπ...
Η ρξεζηκόηεηα ηεο αλεκνγελλήηξηαο......Σρεηηθά κε ηελ θνηλωλία:Η αλεκνγελλήηξηεο, κηαο θαη παξάγνπλ ειεθηξηθό ξεύκα, θάλνπ...
Ιζηνξηθή εμέιημεΟη αλεκνγελλήηξηεο, είλαη ε εμέιημε ηωλ αλεκόκπιωλ. Οη αλεκό-κπινη, ρξεζηκνπνηνύληαλ παιηά, κε ηε βνήζεηα ...
θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθόξεύκα από κηα γελλήηξηα. Τα απνηειέζκαηα κηαο αλεκνγελλήη...
Ανεμογεννήτρια
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ανεμογεννήτρια

136 views
81 views

Published on

εργασία στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
136
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ανεμογεννήτρια

  1. 1. ΑνεμογεννήτριαΕνέργεια - ΙσχύςΌλνκα: Δέζπνηλα ΜάλνπΤάμε: Α2Σρνιείν: 1ν Γπκλάζην Ν. ΧπρηθνύΣρνιηθό Έηνο: 2012 - 2013
  2. 2. Πεξηερόκελα1. Εηζαγωγή2. Πεξηγξαθή ηεο αλεκνγελλήηξηαο3. Η ρξεζηκόηεηα ηεο αλεκνγελλήηξηαο ζηε ζύγρξνλε θνηλωλία4. Εμέιημε ηεο αλεκνγελλήηξηαο κέζα ζηα ρξόληα5. Λεηηνπξγία αλεκνγελλήηξηαο6. Επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ7. Εξγαιεία, πιηθά θαη θόζηνο θαηαζθεπήο ηεο αλεκνγελλήηξηαο8. Τν ζρέδην κηαο αλεκνγελλήηξηαο
  3. 3. ΕηζαγωγήΌπωο, ίζωο δηαβάζαηε θαη ζην εμώθπιιν, ε αλεκνγελλήηξηα αλήθεηζηελ θαηεγνξία “Ελέξγεηα – Ιζρύο”. Ελέξγεηα νλνκάδνπκε ην έξγν πνπκπνξεί λα παξάγεη έλα ζώκα. Υπάξρνπλ δηάθνξεο κνξθέο ελέξγεηαο, εδπλακηθή, ε θηλεηηθή, ε ζεξκηθή, ε θωηεηλή, ε ρεκηθή , ε ειεθηξηθή, εππξεληθή θαη ε αηνιηθή. Η κνξθή ελέξγεηαο πνπ καο ελδηαθέξεη ζηελπξνθεηκέλε πεξίπηωζε είλαη ε αηνιηθή, ε νπνία, όπωο καξηπξάεη θαη ενλνκαζία ηεο, παξάγεηαη από ηνλ άλεκν.Ο άλεκνο, είλαη κηα αλαλεώζηκε πεγή ελέξγεηαο, δειαδήαλαλεώλεηαη ζπλερώο θαη δελ εμαθαλίδεηαη πνηέ, έηζη ώζηε ε αηνιηθήελέξγεηα, αλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη επεμεξγαζηεί ζωζηά από ηνπο αλζξώπνπο,κπνξεί λα γίλεη έλα ρξήζηκν θη αηειείωην θαύζηκν. Σηε δηαδηθαζία απηή,θύξην ξόιν παίδεη ε αλεκνγελλήηξηα, ε νπνία όπωζ ζα δηαβάζεηε θαηπαξαθάηω είλαη κηα ρξνλνινγηθά θαηλνύξγηα ζπζθεπή κεηαηξνπήο ηεοαηνιηθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή.Πεξηγξαθή αλεκνγελλήηξηαοΌπωο άιιωζηε θη όιεο νη ζπζθεπέο, ε αλεκνγελλήηξηεο απνηεινύληαηαπό θάπνηα κέξε. Τα θύξηα κέξε, ινηπόλ, κηαο αλεκνγελλήηξηαο είλαη νπύξγνο, ην θάιπκκα, ηα πηεξύγηα θαη ε πιήκλε δξνκέα, νκεηαζρεκαηηζηήο ή ζύλδεζε κε ην δίθηπν θαη ηα ζεκέιηα. Τν θάιπκκαπεξηέρεη επίζεο ην θξέλν δξνκέα, ηε γελλήηξηα, ην θηβώηην ηαρπηήηωλ,θαζώο επίζεο θαη ην θηβώηην ειεθηξνληθώλ ζπλδέζκωλ θαη ζπζηεκάηωλειέγρνπ.Αθνινπζεί κηα εηθόλα, ε νπνία παξνπζηάδεη ηα κέξε ηεοαλεκνγελλήηξηαο:
  4. 4. Η ρξεζηκόηεηα ηεο αλεκνγελλήηξηαο......Σρεηηθά κε ηελ θνηλωλία:Η αλεκνγελλήηξηεο, κηαο θαη παξάγνπλ ειεθηξηθό ξεύκα, θάλνπλ ηελθαζεκεξηλή δωή ηεο θνηλωλίαο επθνιόηεξε. Οη άλζξωπνη, κπνξνύλ λακεηαθηλνύληαη, λα δεζηαίλνληαη, λα καγεηξεύνπλ θαη λα επηθνηλωλνύλνηθνλνκηθά κε ηε βνήζεηά ηνπο. Επνκέλωο ράξε ζε απηέο ιεηηνπξγνύλόιεο νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο πνπ δηεπθνιύλνπλ ηε δωή καο....Σηνλ παξαγωγηθό ηνκέα:Με ηε ζπλερή ιεηηνπξγία ηωλ αλεκνγελλεηξηώλ, παξάγνληαηθαζεκεξηλά κεγάιεο πνζόηεηεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, νη νπνίεοζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο βηνηερλίαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεοβηνκεραλίαο. Έηζη παξάγνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξα πξνϊόληα.
  5. 5. Ιζηνξηθή εμέιημεΟη αλεκνγελλήηξηεο, είλαη ε εμέιημε ηωλ αλεκόκπιωλ. Οη αλεκό-κπινη, ρξεζηκνπνηνύληαλ παιηά, κε ηε βνήζεηα ηνπ αλέκνπ, ώζηε λααιέζεη θαλείο ζηηεξά, λα αληιήζεη λεξό θαη λα δηεπθνιπλζεί θαη ζε άιιεοεξγαζίεο.Οη άλζξωπνη ζπλερώο, αλαδεηνύζαλ ηξόπνπο γηα λα αμηνπνηήζνπληελ αηνιηθή ελέξγεηα, κε βάζε ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο, έηζη κεηά απόρξόληα δεκηνύξγεζαλ ηηο αλεκνγελλήηξηεο. Η εθκεηάιεπζε ηεο αηνιηθήοελέξγεηαο, κέζω ηωλ αλεκνγελλεηξηώλ, μεθίλεζε θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ80. Αλ θαη ε πξώηε κεγάιε αλεκνγελλήηξηα, γλωζηή θαη ωο Smith-Putman, ζρεδηάζηεθε θη εγθαηαζηάζεθε ζηηο ΗΠΑ θαηά ηελ επνρή ηνπ 40.Λεηηνπξγία ηεο αλεκνγελλήηξηαοΗ αλεκνγελλήηξηα, όπωο ήδε μέξεηε, κεηαηξέπεη ηελ αηνιηθήελέξγεηα ζε ειεθηξηθή. Ο πύξγνο θαη ηα ζεκέιηα βνεζνύλ ζηελ ζηήξημεηεο αλεκνγελλήηξηαο ελώ ην θάιπκκα, ε πξνέθηαζε ηνπ πύξγνπ, βνεζάεηζηελ θίλεζε ηωλ πηεξπγίωλ θαη ζηε κεηαηξνπή ηεο ελέξγεηαο ζεειεθηξηθή. Τέινο, ν κεηαζρεκαηηζηήο ή ζύλδεζε κε ην δίθηπν, απνηειεί ηνζύζηεκα ειέγρνπ, ην νπνίν παξαθνινπζεί θαη ζπληνλίδεη ηηο θηλήζεηο ηεοαλεκνγελλήηξηαο.Η ιεηηνπξγία ηεο αλεκνγελλήηξηαο βαζίδεηαη ζηε θίλεζε ηωλπηεξπγίωλ ηεο, ηα νπνία πεξηζηξέθνληαη όηαλ θπζάεη. Η θίλεζε απηήκεηαδίδεηαη ζηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο πνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ ζπζηήκαηνοπξνζαλαηνιηζκνύ, βξίζθεηαη παξάιιεια κε ηε δηεύζπλζε ηνπ αλέκνπ. Η
  6. 6. θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθόξεύκα από κηα γελλήηξηα. Τα απνηειέζκαηα κηαο αλεκνγελλήηξηαοεμαξηνύληαη από ην κέγεζνο ηεο θαη ηελ ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ.Επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλΗ αλεκνγελλήηξηα, ραξαθηεξίδεηαη ωο ε πην ήπηα κεραλή παξαγωγήοελέξγεηαο γηα ην πεξηβάιινλ, θαζώο κεηαηξέπνληαο ηελ αηνιηθή ελέξγεηαζε ειεθηξηθή δελ ξππαίλεη ην πεξηβάιινλ, ελώ ηαπηόρξνλα ζπκβάιιεηζηελ εμνηθνλόκεζε ηωλ νξπθηώλ πόξωλ. Δελ έρνπλ παξαηεξεζείεπηπηώζεηο ζην κνξθνινγηθό αλάγιπθν – ηνπίν, θαζώο επίζεο θαη δελππάξρεη ην θαηλόκελν ηεο όμηλεο βξνρήο ώζηε λα έρνπκε επηπηώζεηο ζηαδάζε θαη ζηνπο πδάηηλνπο πόξνπο, όπωο είλαη νη ιίκλεο, ηα πνηάκηα, ηαξπάθηα θ.α.Εξγαιεία, πιηθά θαη θόζηνο θαηαζθεπήοΥιηθά / Εξγαιεία θαηαζθεπήο: Κόζηνο:Ξύιν γηα βάζε αλεκνγελλήηξηαο 0 επξώΚαιακάθηα γηα ζνπβιάθηα (Μπακπνύ) 2 επξώΦειόο από κπνπθάιη θξαζηνύ 0 επξώΚνιιεηηθή ηαηλία 0 επξώΦαξηόλη 0 επξώΣπλνιηθό Κόζηνο: 2 επξώ

×