Závěrečný úkol KPI

263 views
215 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
263
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol KPI

  1. 1. Eliška Žemlová Učo: 386302 Sociálně pedagogické asistentstvíTÉMA: Rodinná výchova v kontextu soužití páru z různých zemíPŘEDSTAVENÍ TÉMATU-ARGUMENTACEStuduji pedagogickou fakultu a toto téma bych ráda zpracovala jako svoji bakalářskou práci. Velmi mězajímá soužití jedinců z odlišných zemí. Konkrétně bych se chtěla zaměřit na páry česko-italské.Společný život smíšeného páru je v dnešní době velmi diskutované téma. Chtěla bych se pokusitnastínit rozdílnosti výchovy obou rodičů, vliv jejich mentalit na výchovu dítěte [1], jak dítě ovlivňujeprostředí smíšené rodiny, jestli je to pro jeho růst a výchovu dobré či nikoliv.KLÍČOVÁ SLOVA: výchova, rodina, problémy, aspekty, řešení, chování,…ANOTACEText je zaměřen na výzkum, který se týká smíšených párů, konkrétně česko-italských. Výzkum by mělobjasnit, jaké jsou nejčastější problémy u párů, jak se problémy řeší, ale v neposlední řadě to, jaká jevýchova dítěte ve smíšeném páru a jaké jsou její úskalí.Ráda bych se také zaměřila na rozdíly v postojích k výchově rodičů a jejich úskalí. Hlavní cíl mébakalářské práce bude vymezit problémy rodinné výchovy páru, kde je každý jedinec z jiné země(konkrétně se zaměřím na soužití česko-italského páru). Často je totiž hlavním úskalím právě řeč.„Kvalita komunikace, která probíhá mezi rodiči (nebo jinými pečovateli) a dětmi, je rozhodující prolekce důvěry“ [2, s. 28]. Jako další cíle bych chtěla uvést, jak výchova ovlivňuje dítě a hlavně jaképroblémy se v takovéto výchově mohou naskytnout. Poté bych se ráda zaměřila i na případné řešeníproblémů, (to znamená - jaká řešení jsou již páry osvědčená nebo jaké řešení nabízí odbornáliteratura).VÝZKUMNÁ OTÁZKAStanovila jsem si následující výzkumnou otázku: Jaké se mohou ve výchově smíšeného páruvyskytnout problémy? V souladu s touto hlavní výzkumnou otázkou bych se dále ráda tázala, kdo vedvojici je živitelem a proč, kdo a jak tráví volný čas, kdo vede domácnost, jak moc soulad páru
  2. 2. narušuje rozdílný styl života, jak často dítě vídá prarodiče v zahraničí, či jestli dítě smíšeného páru učitoběma jazykům. Cílem výzkumu by poté bylo uvést, do jaké míry se shodují výpovědi párů anásledně poukázat na nejčastěji se vyskytující problémy.ZPŮSOB ŘEŠENÍ + POUŽITÉ METODYMá bakalářská práce se bude skládat z části teoretické a z části praktické. V teoretické části bych rádačerpala z odborné literatury, podívala se na předchozí výzkumná šetření a porovnala s mýmipostřehy. Nastínila bych vzdělávací systémy v zahraničí [5], estetickou i etickou výchovu v zahraničí[3], ale i psychologii ve školní praxi [2], která je zde bezpochyby nezbytná, protože adaptace dítětes jazykovou bariérou ve škole není vůbec jednoduchá. „Přicházejí-li děti z domácího prostředí, kteréjim vštěpuje výrazně odlišné normy oproti škole, prožijí téměř nevyhnutelně názorový a citovýkonflikt“ [2, s. 42]. Teorii bych ráda čerpala i z odborné publikace, která nese název Školství v Itálii [4].V praktické části se budu věnovat svému výzkumu. Sběr dat provedu pomocí rozhovorů, kde se budutázat několika smíšených párů (Češka-Ital x Italka-Čech). Rozhovory s adepty povedu v Českérepublice, ale také vycestuji do Itálie za tamními žijícími páry. Jedinců se budu tázat vždy odděleně,aby výpovědi nemohly být ovlivňovány. Po nasbírání dostatečného množství materiálů proveduanalýzu dat – otevřené kódování [6], v případě potřeby i kódování IPA [7].Součástí materiálu by byl kromě rozhovorů i dotazník. Obsahoval by dvacet otevřených otázek.Samozřejmostí by byl překlad do italštiny. V úvodu dotazníku by bylo uvedeno, že je zcela anonymní.Dotazník by partneři vyplňovali také odděleně, aby zde nedošlo k ovlivňování a následně psanínepravdivých odpovědí.Obsahoval by tyto otázky:1.) Jaké se podle Vás mohou ve výchově smíšeného páru vyskytnout problémy? (vypište)2.) Kdo je ve Vaší dvojici živitelem, proč, je to tak správné?3.) Kdo ve Vašem páru a jak tráví volný čas?4.) Pokud Váš partner tráví více volného času napište, zda Vám to takto vyhovuje, jestli Vám to přijde normální, apod. (pokud tomu tak není, tuto otázku přeskočte)5.) Kdo u Vás vede domácnost? Jako měrou se partner podílí na domácích pracích?6.) Tvoří u Vás rozdílnost národností nějaký problémem?7.) Myslíte si, že mít partnera stejné národnosti je snazší, popřípadě výhodou?8.) Máte pořád rozdílné styly života, nebo se již důsledkem času rozdíly smazaly?9.) Musíte partnerovi přizpůsobovat stravu?10.) V jakém jazyce spolu komunikujete? Je to problém? Musíte se přizpůsobovat?11.) Učíte své dítě oběma jazykům? Jaký na to máte názor?12.) Má Vaše dítě problém s adaptací kvůli vašim různým národnostem?
  3. 3. 13.) Jak často se Vaše dítě vídá s prarodiči? Rozumí jejich jazyku?14.) Máte nějaké neshody kvůli výchově vašeho potomka? (jestli ano, napište, jaký máte Vy názor na výchovu a jaký Váš partner)15.) Pokud dítěti vaříte českou i italskou kuchyni, napište, kterou má raději a proč tomu tak je?16.) Má Vaše dítě ve škole či školce nějaký problém s tím, že jeho rodiče jsou smíšený pár?17.) Jak vycházíte s partnerovými rodiči?18.) Pokud žijete v jiné zemi, jak se Vám tam žije? Byl/a byste raději ve své rodné zemi? Proč?19.) Kdybyste si hledal/a partnera nyní, byl/a byste radši, kdyby byl stejné národnosti? Proč ano, proč ne?20.) Chcete mít se svým partnerem dalšího potomka?UŽITEK VZNIKLÝ ŘEŠENÍMCílem práce by bylo odhalit nejčastější problémy, které se u dotázaných párů vyskytly či stálevyskytují, nastínit jak jim předejít, popřípadě jaká je nejlepší taktika jejich řešení, či jak zajistit, abyměl jejich problém co nejmenší dopad na dítě a jeho psychiku. Užitek, který vznikl řešením těchtoproblémů, by měli nejvíce ostatní smíšené páry, které chtějí žít v souladu, problémům předejít, aletaké by mohl být dobrou inspirací pro páry české, které si s nějakým problémem či aspektem vevýchově svého dítěte nevědí rady, či by ho chtěli řešit jinak. Pokud by se prokázalo, že je výzkumužitečný a informace, které obsahuje, jsou vyhledávaným zdrojem, bylo by dobré ho zpracovat apublikovat jako knihu s radami o výchově smíšeným párům.
  4. 4. POUŽITÁ LITERATURA[1] PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova 2.vyd., Triatlon, 2011, 167 s. ISBN 978-80-7387-502-2.[2] FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi, Portál, 2010, 383 s. ISBN 978-80-7367-725-1.[3] DAVIDOVÁ, Věra. Umění a děti: estetická výchova v zahraničí, Praha: Státní pedagogickénakladatelství, 1976, 262 s. ISBN :39.[4] ŠKODA, Kamil. Školství v Itálii, Praha: Ústav školských informací, 1990, 86 s. ISBN 80-211-0045-1.[5] JEŽKOVÁ, Věra. Vzdělávací systémy v zahraničí, Praha: Karolinum, 1996, 142 s. ISBN 80-7184-078-5.Tento zdroj je dobrou inspirací jak začít s psaním bakalářské práce na téma výchova v zahraničí.Nejen že popisuje systémy, ale také podává návody na zkvalitnění výchovy či výuky. Rodiče si zdemohou přečíst, jaké jsou rozdíly ve vzdělávání u nás a v zahraničí a rozhodnout se, jaká volba budepro ně a jejich ratolest ta nejlepší.[6] STRAUSS, A. - CORBINOVÁ, J.. Základy kvalitativního výzkumu, Brno: Podané ruce, Albert, 1999,200 s. ISBN 80-85834-60-X.Tento zdroj je obzvláště kvalitní, protože obsahuje návod na provedení a zpracování výzkumu.Popisuje, co by v žádném výzkumu nemělo chybět a jakých chyb se nedopustit. Důležité je takékódování a přepis výzkumu. To v této publikaci také najdeme. Kniha je odborná a dobře dostupná.[7] SMITH, J. A. - OSBORN, M.. Interpretative Phenomenological Analysis, London: Sage, 2003.Zahraniční zdroj, publikace je u nás již ale přeložená. Vědecký článek o systému kódování IPA.[8] http://dlk.cuni.cz/course/info.php?id=63Internetový zdroj nás seznámí s výchovou na zahraničních školách. Konkrétně na prvním stupni.Dočteme se, jaké jsou nejčastější problem dětí na školách. Je zde zmínka i o historii a následněporovnání dříve- nyní.

×