GRAM-PAID-PROTO  30-11-09  15:33  ™ÂÏ›‰·1                  °ƒ∞ªª∞Δπ∫∏               ¡∂∞™...
GRAM-PAID-PROTO  30-11-09  15:33  ™ÂÏ›‰·2          ™À°°ƒ∞º∂π™    ™ˆÊÚfiÓ˘ ÷Ù˙ËÛ·‚‚›‰Ë˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞...
GRAM-PAID-PROTO  30-11-09  15:33  ™ÂÏ›‰·3            À¶√Àƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞Δø¡      ...
GRAM-PAID-PROTO  30-11-09  15:33  ™ÂÏ›‰·4
GRAM-PAID-PROTO   30-11-09     15:33    ™ÂÏ›‰·5                       ¶π¡∞∫∞™ ¶Eƒπ∂Ã√ª∂¡ø¡ ...
GRAM-PAID-PROTO  30-11-09     15:33    ™ÂÏ›‰·6   6   ° ƒ∞ªª∞Δπ∫∏ ¡ ∂∞™ ∂ §§∏¡π∫∏™ ° §ø™™∞™         ...
GRAM-PAID-PROTO   30-11-09     15:33    ™ÂÏ›‰·7                                 ...
GRAM-PAID-PROTO   30-11-09    15:33   ™ÂÏ›‰·8   8   ° ƒ∞ªª∞Δπ∫∏ ¡ ∂∞™ ∂ §§∏¡π∫∏™ ° §ø™™∞™          ...
GRAM-PAID-PROTO   30-11-09    15:33   ™ÂÏ›‰·9                                  ...
GRAM-PAID-PROTO  30-11-09  15:33  ™ÂÏ›‰·10
GRAM-PAID-PROTO  30-11-09  15:33  ™ÂÏ›‰·11                      ¶ÚfiÏÔÁÔ˜ – √‰ËÁ›Â˜     ŒÓ· ‚...
GRAM-PAID-PROTO  30-11-09  15:33  ™ÂÏ›‰·12  12   ° ƒ∞ªª∞Δπ∫∏ ¡ ∂∞™ ∂ §§∏¡π∫∏™ ° §ø™™∞™         ∏ ºˆÓÔÏÔÁ...
GRAM-PAID-PROTO  30-11-09  15:33  ™ÂÏ›‰·13                                       ...
GRAM-PAID-PROTO  30-11-09  15:33  ™ÂÏ›‰·14
GRAM-PAID-PROTO  30-11-09  15:33  ™ÂÏ›‰·15                   ∏ ¡¤· ∂ÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ·       √È ÔÌ...
GRAM-PAID-PROTO  30-11-09  15:33  ™ÂÏ›‰·16  16   ° ƒ∞ªª∞Δπ∫∏ ¡ ∂∞™ ∂ §§∏¡π∫∏™ ° §ø™™∞™     ‰È¿ÏÂÎÙÔÈ Ô˘ ¯ÚËÛ...
GRAM-PAID-01  30-11-09  15:35  ™ÂÏ›‰·17                                    ¶ƒøΔ√ ∫∂º...
GRAM-PAID-01  30-11-09  15:35  ™ÂÏ›‰·18  18     ¶ ƒøΔ√ ∫ ∂º∞§∞π√ ºø¡∏Δπ∫∏ – ºø¡√§√°π∞     ‚ËÙÔ (¢.º.∞.) (‰ÈÂ...
GRAM-PAID-01  30-11-09   15:35   ™ÂÏ›‰·19                                      ...
GRAM-PAID-01  30-11-09  15:35  ™ÂÏ›‰·20  20     ¶ ƒøΔ√ ∫ ∂º∞§∞π√ ºø¡∏Δπ∫∏ – ºø¡√§√°π∞     ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Ô˘ ¤Ú¯...
GRAM-PAID-01  30-11-09  15:35  ™ÂÏ›‰·21                                        ...
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας

2,584 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,584
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,844
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Γραμματικη νεας ελληνικης γλωσσας

 1. 1. GRAM-PAID-PROTO 30-11-09 15:33 ™ÂÏ›‰·1 °ƒ∞ªª∞Δπ∫∏ ¡∂∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °§ø™™∞™ ∞ã, μã, °ã °Àª¡∞™π√À
 2. 2. GRAM-PAID-PROTO 30-11-09 15:33 ™ÂÏ›‰·2 ™À°°ƒ∞º∂π™ ™ˆÊÚfiÓ˘ ÷Ù˙ËÛ·‚‚›‰Ë˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ∞ı·Ó·Û›· ÷Ù˙ËÛ·‚‚›‰Ô˘, °ÏˆÛÛÔÏfiÁÔ˜ ∫ƒπΔ∂™ – ∞•π√§√°∏Δ∂™ ∞ÁÁÂÏÈ΋ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, ∂Ú¢ӋÙÚÈ· ° ’ ‚·ıÌ›‰·˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¡ËÌ¿˜, ™¯ÔÏÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ πˆ¿ÓÓ˘ ª·ÛÏ‹˜, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ μ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ºπ§√§√°π∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ μ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ À¶∂À£À¡OI ÃÚÈÛÙ›Ó· ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Δ√À ª∞£∏ª∞Δ√™ ¡·ÔϤˆÓ ª‹ÙÛ˘, ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ μ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∫∞Δ∞ Δ∏ ™À°°ƒ∞º∏ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ À¶∂À£À¡√™ ºÒÙÈÔ˜ ∫·‚Ô˘ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ μ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Δ√À À¶√∂ƒ°√À ¶ƒ√∂∫ΔÀ¶øΔπ∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ °ã ∫.¶.™. / ∂¶∂∞∂∫ ππ / ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 2.2.1. / ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 2.2.1.·: «∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ» ¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™ΔπΔ√ÀΔ√ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ μÏ¿¯Ô˜ √ÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£. ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ¶Ú¿ÍË Ì ٛÙÏÔ: «™˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ¢∂¶¶™ Î·È Ù· ∞¶™ ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ» ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› À‡ı˘ÓÔÈ ŒÚÁÔ˘ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ™. ªÔÌ¤ÙÛ˘ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫. ¶·ÏËfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ AÓ·ÏËÚˆÙ¤˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› À‡ı˘ÓÔÈ ŒÚÁÔ˘ πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ∂. ÷Ù˙Ë¢ÛÙÚ·Ù›Ô˘ ªfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÷Ú. ¶Ôχ˙Ô˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ∂.£. ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô Î·È 25% ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜.
 3. 3. GRAM-PAID-PROTO 30-11-09 15:33 ™ÂÏ›‰·3 À¶√Àƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞Δø¡ ¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™ΔπΔ√ÀΔ√ ™ˆÊÚfiÓ˘ ÷Ù˙ËÛ·‚‚›‰Ë˜ ∞ı·Ó·Û›· ÷Ù˙ËÛ·‚‚›‰Ô˘ ∞¡∞¢OÃO™ ™À°°ƒ∞º∏™ °ƒ∞ªª∞Δπ∫∏ ¡∂∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ °§ø™™∞™ ∞ã, μã, °ã °Àª¡∞™π√À √ƒ°∞¡π™ª√™ ∂∫¢√™∂ø™ ¢π¢∞∫Δπ∫ø¡ μπμ§πø¡ ∞£∏¡A
 4. 4. GRAM-PAID-PROTO 30-11-09 15:33 ™ÂÏ›‰·4
 5. 5. GRAM-PAID-PROTO 30-11-09 15:33 ™ÂÏ›‰·5 ¶π¡∞∫∞™ ¶Eƒπ∂Ã√ª∂¡ø¡ ¶ƒ√§√°√™ – √¢∏°π∂™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 ∏ ¡∂∞ ∂§§∏¡π∫∏ °§ø™™∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 ¶PøTO KEºA§AIO. ºø¡∏Δπ∫∏ – ºø¡√§√°π∞ 1. ºˆÓËÙÈ΋ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1.1. H ºˆÓËÙÈ΋ Î·È Ë ÚÔÊÔÚ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1.2. √È ÊıfiÁÁÔÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2. ºˆÓÔÏÔÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.1. ΔÔ ÊˆÓÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. Δ· ʈӋ̷ٷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.2. OÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ÙˆÓ ÊˆÓËÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ·. AÎÔÏÔ˘ı›Â˜ ʈÓËÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ‚. ¶¿ıË ÊˆÓËÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ¶¿ıË ÊˆÓˤÓÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ¶¿ıË Û˘ÌÊÒÓˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2.3. T· ˘ÂÚÙÌËÌ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 ·. O ÙfiÓÔ˜ Ù˘ Ϥ͢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 ‚. O ÙfiÓÔ˜ Ù˘ ÊÚ¿Û˘ (ÂÈÙÔÓÈÛÌfi˜) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2.4. OÈ Û˘ÏÏ·‚¤˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3. H ÁÚ·Ê‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3.1. Δ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3.2. T· ÙÔÓÈο ÛËÌ¿‰È· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3.3. H ÛÙ›ÍË – T· ÛËÌ›· ÛÙ›Í˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 3.4. O Û˘ÏÏ·‚ÈÛÌfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3.5. √È Û˘ÓÙÔÌÔÁڷʛ˜ – ∏ ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 ™˘ÓÔÙÈÎÔ› ›Ó·Î˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 ¢EYTEPO KEºA§AIO. ª√ƒº√§√°π∞ 1. ΔÔ ¿ÚıÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1.1. √ÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – ÃÚ‹ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1.2. ªÔÚÊÔÏÔÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 ·. ΔÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi ¿ÚıÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 ‚. ΔÔ ·fiÚÈÛÙÔ ¿ÚıÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2. Δ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2.1. √ÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – ÃÚ‹ÛË – ∂›‰Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 5
 6. 6. GRAM-PAID-PROTO 30-11-09 15:33 ™ÂÏ›‰·6 6 ° ƒ∞ªª∞Δπ∫∏ ¡ ∂∞™ ∂ §§∏¡π∫∏™ ° §ø™™∞™ 2.2. °¤ÓÔ˜ – ·ÚÈıÌfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2.3. ªÔÚÊÔÏÔÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 KÏ›ÛË – ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 ·. ∫Ï›ÛË ·ÚÛÂÓÈÎÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 ‚. ∫Ï›ÛË ıËÏ˘ÎÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Á. ∫Ï›ÛË Ô˘‰ÂÙ¤ÚˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 ‰. ÕÎÏÈÙ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Â. ¢ÈÏfiÎÏÈÙ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 ™˘ÓÔÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3. Δ· Â›ıÂÙ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3.1. √ÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – ÃÚ‹ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3.2. ªÔÚÊÔÏÔÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 KÏ›ÛË – ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 ÕÎÏÈÙ· Â›ıÂÙ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 T· ·Ú·ıÂÙÈο ÙˆÓ ÂÈı¤ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 ™˘ÓÔÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 4. Δ· ·ÚÈıÌËÙÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 4.1. √ÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – ÃÚ‹ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 4.2. ªÔÚÊÔÏÔÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 ·. AÚÈıÌËÙÈο Â›ıÂÙ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 AfiÏ˘Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 T·ÎÙÈο ·ÚÈıÌËÙÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 ¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÈο ·ÚÈıÌËÙÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 AÓ·ÏÔÁÈο ·ÚÈıÌËÙÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 ‚. AÚÈıÌËÙÈο Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 ™˘ÓÔÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 5. √È ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 5.1. ¶ÚÔÛˆÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 5.2. KÙËÙÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 5.3. A˘ÙÔ·ı›˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 5.4. OÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 5.5. ¢ÂÈÎÙÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 5.6. AÓ·ÊÔÚÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 5.7. EÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 5.8. AfiÚÈÛÙ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 ™˘ÓÔÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 6. Δ· Ú‹Ì·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 6.1. √ÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – ÃÚ‹ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 6.2. ªÔÚÊÔÏÔÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 ·. Δ· ·ÚÂfiÌÂÓ· ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 ‚. √ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Á. BÔËıËÙÈο ÛÙÔȯ›· Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 ΔÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi Ú‹Ì· ¤¯ˆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 ΔÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi Ú‹Ì· Â›Ì·È . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 ‰. ∏ ÎÏ›ÛË. √È Û˘˙˘Á›Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
 7. 7. GRAM-PAID-PROTO 30-11-09 15:33 ™ÂÏ›‰·7 ¶ π¡∞∫∞™ ¶ ∂ƒπ∂Ã√ª∂¡ø¡ 7 Â. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÎÏ›Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 P‹Ì·Ù· Ù˘ ÚÒÙ˘ Û˘˙˘Á›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 P‹Ì·Ù· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Û˘˙˘Á›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 ÛÙ. T· ı¤Ì·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 ˙. I‰ÈfiÎÏÈÙ· (Û˘ÓËÚË̤ӷ) Ú‹Ì·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Ë. ƒ‹Ì·Ù· ÂÏÏÂÈÙÈο, ·ÚfiÛˆ· Î·È ·ÔıÂÙÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 ı. ƒ‹Ì·Ù· ·ÓÒÌ·Ï· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 √È ÌÂÙÔ¯¤˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 È. ™˘ÓÔÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 7. ∂ÈÚÚ‹Ì·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 7.1. √ÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – ÃÚ‹ÛË – ∂›‰Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 7.2. ªÔÚÊÔÏÔÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ·. ∫·Ù·Ï‹ÍÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ‚. T· ·Ú·ıÂÙÈο ÙˆÓ ÂÈÚÚËÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 8. ¶ÚÔı¤ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 8.1. √ÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – ÃÚ‹ÛË – ∂›‰Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 8.2. ªÔÚÊÔÏÔÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 9. ™‡Ó‰ÂÛÌÔÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 9.1. √ÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – ÃÚ‹ÛË – ∂›‰Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 9.2. ªÔÚÊÔÏÔÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 10. ∂ÈʈӋ̷ٷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 10.1. √ÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – ÃÚ‹ÛË – ∂›‰Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 11. ªfiÚÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 11.1. √ÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – ÃÚ‹ÛË – ∂›‰Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 TPITO KEºA§AIO. ™À¡Δ∞•∏ 1. ∫›ÌÂÓÔ – ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ – ¶ÚfiÙ·ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 1.1. TÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜: ÔÚÈÛÌÔ› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 1.2. H ÚfiÙ·ÛË: ÔÚÈÛÌfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 1.3. ∏ Û‡ÓÙ·ÍË Ù˘ ·Ï‹˜ ÚfiÙ·Û˘: ÔÈ fiÚÔÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 ·. OÈ Î‡ÚÈÔÈ fiÚÔÈ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 ‚. H Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ Î‡ÚÈˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Á. H ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ Î‡ÚÈˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 1.4. T· ›‰Ë Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 ™˘ÓÔÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 2. ΔÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Î·È Ë ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 2.1. √ÚÈÛÌfi˜ – ™˘Ó‰˘·ÛÙÈÎfiÙËÙ· – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 2.2. ™˘ÓÙ·ÎÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 ·. O˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ì ¿ÚıÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 ‚. O˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ì ԢÛÈ·ÛÙÈÎfi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 OÌÔÈfiÙˆÙÔÈ ÔÓÔÌ·ÙÈÎÔ› ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 EÙÂÚfiÙˆÙÔÈ ÔÓÔÌ·ÙÈÎÔ› ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Á. E›ıÂÙÔ Ì ԢÛÈ·ÛÙÈÎfi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 ™˘ÓÔÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 3. ΔÔ Ú‹Ì· Î·È Ë ÚËÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
 8. 8. GRAM-PAID-PROTO 30-11-09 15:33 ™ÂÏ›‰·8 8 ° ƒ∞ªª∞Δπ∫∏ ¡ ∂∞™ ∂ §§∏¡π∫∏™ ° §ø™™∞™ 3.1. √ÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 3.2. ΔÔ Ú‹Ì· Î·È Ù· ·ÚÂfiÌÂÓ¿ ÙÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 ·. ¢È·ı¤ÛÂȘ Î·È ÊˆÓ¤˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 ‚. OÈ ¯ÚfiÓÔÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 H ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ÛÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Á. EÁÎÏ›ÛÂȘ Î·È ÙÚÔÈÎfiÙËÙ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 OÈ ÂÁÎÏ›ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 OÈ ÙÚÔÈÎfiÙËÙ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 ‰. TÔ ÔÈfiÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Â. ¶ÚfiÛˆÔ Î·È ·ÚÈıÌfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 3.3. ∏ ÚËÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 ·. ƒ‹Ì· Ì ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 ‚. ƒ‹Ì· Ì ÂÌÚfiıÂÙË ÊÚ¿ÛË ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 ™˘ÓÔÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 4. Δ· ÂÈÚÚËÌ·ÙÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 4.1. √ÚÈÛÌfi˜ – §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – ™‡ÓÙ·ÍË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 4.2. ªÔÚʤ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 4.3. ™Ë̷ۛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 OÈ ÂȉÈÎfiÙÂÚ˜ ÛË̷ۛ˜ ÙˆÓ ÚÔı¤ÛÂˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 ·. KÔÈÓ¤˜ ÚÔı¤ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 ‚. §fiÁȘ ÚÔı¤ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 5. ™‡Ó‰ÂÛË ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 5.1. ¶·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 5.2. YÔÙ·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 ·. OÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 ‚. EÈÚÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Á. AÓ·ÊÔÚÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 ™˘ÓÔÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 TETAPTO KEºA§AIO. ™∏ª∞™π√§√°π∞ – §∂•π§√°π√ 1. ∏ ÛËÌ·Û›·, Ë Ï¤ÍË Î·È ÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 2. ΔÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Î·È ÔÈ ÛË̷ۛ˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 2.1. H ηٷÁˆÁ‹ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157 2.2. O Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 ·. ¶·Ú¿ÁˆÁ˜ ϤÍÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 ¶·Ú¿ÁˆÁ· Ú‹Ì·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 ¶·Ú¿ÁˆÁ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 ¶·Ú¿ÁˆÁ· Â›ıÂÙ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 ¶·Ú¿ÁˆÁ· ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 ‚. ™‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 ™‡ÓıÂÛË Ì ·¯ÒÚÈÛÙ· ÌfiÚÈ· (ÚÔıËÌ·ÙÔÔ›ËÛË) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 H Û‡ÓıÂÛË Ì ¤ÓˆÛË Ï¤ÍÂˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 ¶·Ú·Û‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Á. ¶ÔÏ˘ÏÂÎÙÈο Û‡ÓıÂÙ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 ‰. °Ó‹ÛÈ· Î·È Î·Ù·¯ÚËÛÙÈ΋ Û‡ÓıÂÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
 9. 9. GRAM-PAID-PROTO 30-11-09 15:33 ™ÂÏ›‰·9 ¶ π¡∞∫∞™ ¶ ∂ƒπ∂Ã√ª∂¡ø¡ 9 Â. AÚÎÙÈÎfiÏÂÍ· Î·È ·ÎÚˆÓ˘Ì›Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 2.3. OÈ ÛË̷ۛ˜ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 ™˘ÓÔÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 ¶EM¶TO KEºA§AIO. ¶ƒ∞°ª∞Δ√§√°π∞ – ∫∂πª∂¡√°§ø™™√§√°π∞ 1. ∏ ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 2. ∏ ∫ÂÈÌÂÓÔÁψÛÛÔÏÔÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 2.1. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È Ë ¤ÓÓÔÈ¿ ÙÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 2.2. ∫ÂÈÌÂÓÈο ›‰Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 ·. °Ú·Ù¿ ÎÂÈÌÂÓÈο ›‰Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 ‚. ¶ÚÔÊÔÚÈο ÎÂÈÌÂÓÈο ›‰Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 2.3. YÊÔÏÔÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 ·. H ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 ‚. TÔ ‡ÊÔ˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Á. ⁄ÊÔ˜ Î·È Û¯‹Ì·Ù· ÏfiÁÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 ™˘ÓÔÙÈÎÔ› ›Ó·Î˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 ∂¶πª∂Δƒ√ ∫·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ Û˘¯ÓfiÙÂÚˆÓ ·ÓÒÌ·ÏˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 E˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ fiÚˆÓ Î·È ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· – ¢È·‰ÈÎÙ˘·Î¤˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
 10. 10. GRAM-PAID-PROTO 30-11-09 15:33 ™ÂÏ›‰·10
 11. 11. GRAM-PAID-PROTO 30-11-09 15:33 ™ÂÏ›‰·11 ¶ÚfiÏÔÁÔ˜ – √‰ËÁ›Â˜ ŒÓ· ‚È‚Ï›Ô °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÚÈÔ ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ÌÈ· ÁÏÒÛÛ·, ÒÛÙÂ Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ Ó· Ì¿ıÂÈ ·fi ÔȘ ÁψÛÛÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·˘Ù‹, Û ÔȘ Î·È fiÛ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È, Ò˜ Û˘Ó- ‰˘¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ Î·È Ò˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋˜, Ë ÔÔ›·, ˆ˜ Û¯ÔÏÈ΋, ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÎÂÙ¿ Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ¶·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ·˘Ù¿ Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ¶ÚÒÙÔ: Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È «°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ ¡¤·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜» Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙ· ÂÚȯfiÌÂÓ¿ ÙÔ˘ ÙËÓ ‡ÏË Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ‚È‚Ï›ˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, Ù˘ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ™˘ÓÙ·- ÎÙÈÎÔ‡. ∂ÎÙfi˜ ·fi ·˘Ù¿, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ¤Ó· ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ô˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ‚È‚Ï›·, ÙÔ ÎÂ- Ê¿Ï·ÈÔ ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁ›· – ∫ÂÈÌÂÓÔÁψÛÛÔÏÔÁ›·. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È fiÏ· Ù· Â›Â- ‰· ÁψÛÛÈ΋˜ ·Ó¿Ï˘Û˘, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ô fiÚÔ˜ «°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋», Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÓÂfiÙÂÚË °ÏˆÛÛÔÏÔÁ›·, ¤¯ÂÈ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. M ÙÔÓ fiÚÔ «Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·» ÂÓÓÔԇ̠ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋, Ë ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙÔÈ- ¯Â›· ·fi fiÏË ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒıËÎ·Ó Û ·˘Ù‹ Ù· ÓÂfiÙÂ- Ú· ¯ÚfiÓÈ·. ¢Â‡ÙÂÚÔ: Ù· ̤ÚË Ù˘ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ŒÓ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÏfiÁÔ˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÌÔÓ¿‰Â˜ (ÊıfiÁÁÔ˘˜, ÁÚ¿ÌÌ·Ù·) Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ̤- Û· Û ϤÍÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Ì·›ÓÔ˘Ó Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿, Ô˘ ÙËÓ Î·ıÔÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎÔ› ηÓfiÓ˜, ÒÛÙ ӷ ·Ô- ‰›‰ÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÛË̷ۛ˜ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜. ∞˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›· (ÊıfiÁÁÔÈ, ϤÍÂȘ, Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎÔ› ηÓfiÓ˜, ÛË- ̷ۛ˜ ÎÙÏ.) ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ·Ó·Ï˘ıÔ‡Ó fiÏ· Ì·˙› Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. °È’ ·˘Ùfi ÛÙËÓ ·- ÚÔ‡Û· °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ Ï¢ڤ˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ¯ˆÚÈÛÙ¿. √È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ Ï¢ڤ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË °ÏˆÛÛÔÏÔÁ›· «Â›‰· Ù˘ ÁψÛÛÈ΋˜ ·Ó¿Ï˘Û˘» Î·È Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ∏ ºˆÓËÙÈ΋, Ë ÔÔ›· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Î·È ·Ó·Ï‡ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ, ·˘- ÙÔ‡˜ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÊıfiÁÁÔ˘˜. 11
 12. 12. GRAM-PAID-PROTO 30-11-09 15:33 ™ÂÏ›‰·12 12 ° ƒ∞ªª∞Δπ∫∏ ¡ ∂∞™ ∂ §§∏¡π∫∏™ ° §ø™™∞™ ∏ ºˆÓÔÏÔÁ›·, Ë ÔÔ›· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Î·È ·Ó·Ï‡ÂÈ ÙȘ ·ÊËÚË̤Ó˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ηٷٿÛÛÔÓÙ·È ÔÈ ‹¯ÔÈ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÚÔÊÔÚ¿˜ ÌÈ·˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ·˘Ù¤˜ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ʈӋ̷ٷ. ™ÙË ºˆÓÔÏÔÁ›· ÂÍÂÙ¿˙Ô˘ÌÂ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ì ٷ ÔÔ›· ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ, Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∏ ªÔÚÊÔÏÔÁ›·, Ë ÔÔ›· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ, ·Ó·Ï‡ÂÈ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ÔÈ Ï¤ÍÂȘ, fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ. ∏ ™‡ÓÙ·ÍË, Ë ÔÔ›· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Î·È ·Ó·Ï‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ∏ ™ËÌ·ÛÈÔÏÔÁ›·, Ë ÔÔ›· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙȘ ÛË̷ۛ˜ ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ, ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ fï˜ ı· ·Û¯ÔÏËıԇ̠ÌfiÓÔ Ì ÙȘ ÛË̷ۛ˜ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ (§ÂÍÈÏfiÁÈÔ). Δ¤ÏÔ˜, Ë ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁ›· Î·È Ë ∫ÂÈÌÂÓÔÁψÛÛÔÏÔÁ›·, ÔÈ Ôԛ˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜. ΔÚ›ÙÔ: Ë ÔÚÔÏÔÁ›· ∏ ¯Ú‹ÛË ÁÂÓÈÎÒÓ Î·È ÂȉÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÌÈ·˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ·ÔÙÂÏ› ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·. ™Â ÌÈ· °Ú·Ì- Ì·ÙÈ΋ Â›Ó·È ÂfiÌÂÓÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÂÓÈÎÔ› Î·È ÂȉÈÎÔ› fiÚÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fï˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È ÙË ‰È·Ù‡ˆÛË ÓÂfiÙÂÚˆÓ ıˆÚÈÒÓ. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÌÈ·˜ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, Û ‰›ÏËÌÌ· ÔÈÔÓ fiÚÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó. E‰Ò Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÁڷʤ˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÔÚÔÏÔÁ›· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ Ê·È- ÓÔ̤ӈÓ. ∞˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ıˆڛ˜ Î·È ÂÚÌËÓ›˜ ÁÈ· Ù· ÁÚ·ÌÌ·ÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋, Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Û·Ì ÙËÓ ÔÚÔÏÔÁ›· Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ˘ÈÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ 1976 ·fi Ù· ÂÁÎÂÎÚÈ- ̤ӷ Û¯ÔÏÈο ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋˜ Î·È ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎÔ‡. ŸÔȘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· ·˘Ù¿ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË Ó¤ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Î·È ˘ÔÎÂÊ·Ï·›ˆÓ, fiˆ˜ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ù˘ ºˆÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜. Δ¤Ù·ÚÙÔ: Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ™Â ÌÈ· ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÁÏÒÛÛ·, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÎÊÚ¿- ÛÂȘ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ϤÍÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ϤÍÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ‰Ëψı› Ë ›‰È· ‹ ÂÚ›Ô˘ Ë ›‰È· ¤ÓÓÔÈ·. ¶ÔÏϤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÏÂÎÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ Â›Ù ۯÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘˜, ÙÔ Ê‡ÏÔ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÌÔÚʈÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Â›Â‰Ô Â›Ù ÔÊ›ÏÔÓÙ·È –Î·È ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜– ÛÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ‡ÊÔ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔÛ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ ÙÔ˘˜. ªÈ· °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÌÔÚÊ‹ Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË. ∏ ÔÈÎÈÏ›· fï˜ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ Î·È ÙˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Û ÌÈ· ˙ˆ- ÓÙ·Ó‹ ÁÏÒÛÛ· Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË. °È’ ·˘Ùfi, Ë ·ÚÔ‡Û· °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÁψÛÛÈ΋˜ ÔÈÎÈÏ›·˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ fiÛÔ Î·È ·fi Ù· ª.ª.∂. Î·È Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Î·È ¿ÏÏ· ¤ÓÙ˘· ¢- Ú›·˜ ¯Ú‹Û˘.
 13. 13. GRAM-PAID-PROTO 30-11-09 15:33 ™ÂÏ›‰·13 ¶ ƒ√§√°√™ – √ ¢∏°π∂™ 13 ¶¤ÌÙÔ: Ë ·È‰·ÁˆÁÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ∏ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÌÈ·˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÙˆÓ Û¯¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ ·ÔÙÂÏ› ·Ó·ÁˆÁ‹ Û˘- ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Û ·ÊËÚË̤Ó˜ ¤ÓÓÔȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰Â Á›ÓÔÓÙ·È ¿ÓÙ· ¿ÌÂÛ· ·ÓÙÈÏËÙ¤˜ ·fi ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË. ™Â ÌÈ· Û¯ÔÏÈ΋ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋, ·˘Ù‹ Ë ·Ó¿ÁÎË ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Á›ÓÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË, ÁÈ·Ù› ÛÎÔfi˜ Ù˘ Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ë Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. °È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ÌÂÙ¿ ·fi οı ηÓfiÓ· ¤Ó· ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Î·È ÛÙÔ Ù¤- ÏÔ˜ οı ÂÓfiÙËÙ·˜ Û˘ÓÔÙÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜. ∂›Û˘, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ∂›ÌÂÙÚÔ, fiÔ˘ ‰›ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÔÙÈο ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› Ù‡ÔÈ ÙˆÓ Û˘- ¯ÓfiÙÂÚˆÓ ·ÓÒÌ·ÏˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ ÙÌ‹Ì· fï˜ Ô˘ ·ÔÛÎÔ› ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÂÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ¶·Ú·ÙËÚÒ Î·È Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ, fiÔ˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·- Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÁÚ·ÌÌ·ÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û οı ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ì¤Û· ·fi ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ΛÌÂÓ·, ̤۷ ·fi ›Ó·Î˜ ÎÙÏ. ∫¿ı ʷÈÓfiÌÂÓÔ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÂÍËÁÂ›Ù·È ÏÂÙÔ- ÌÂÚÒ˜, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ Ï‹Úˆ˜ ηٷÓÔËÙfi. Δ¤ÏÔ˜, Ë °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÙ·È Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘, ÁÈ· Ó· χÓÂÈ Î¿ÔȘ ·Ôڛ˜ ÙÔ˘, Ó· ÌÂÏÂÙ¿ Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ηٷÓÔ› οÔÈ· ÁψÛÛÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÎÙÏ. ∞Ô- ÙÂÏ› ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜, ¤Ó· ‚Ô‹ıËÌ·, Ô˘ ·ÔÛÎÔ› fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ¯Ú‹ÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ Ù˘.
 14. 14. GRAM-PAID-PROTO 30-11-09 15:33 ™ÂÏ›‰·14
 15. 15. GRAM-PAID-PROTO 30-11-09 15:33 ™ÂÏ›‰·15 ∏ ¡¤· ∂ÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ· √È ÔÌÈÏËÙ¤˜ Ù˘ ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË ∏ Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· ·fi 14 ¤ˆ˜ 15 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Û fiÏË ÙË ÁË. √ ·ÚÈÔ˜ fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ Ù˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 11 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÚ›Ô˘ Î·È ˙ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ∫‡- ÚÔ. Δ· ˘fiÏÔÈ· 3 Ì 4 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÌÔÁÂÓ›˜ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙȘ ∏.¶.∞., ÛÙÔÓ ∫·Ó·- ‰¿, ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ·ÏÏÔ‡. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿- ‰ÔÛË ÛÙȘ ‚·ÏηÓÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. ∏ Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ Â›Ó·È ·fiÁÔÓÔ˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜, ·Ó‹ÎÂÈ ÁψÛÛÔÏÔÁÈο ÛÙËÓ ÈÓ‰ÔÂ˘Úˆ·˚΋ ÔÈ- ÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÁψÛÛÒÓ Î·È ¤¯ÂÈ ÌÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚ›· Ô˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ, ÊÙ¿ÓÂÈ ÂÚ›Ô˘ Ù· 3.500 ¯ÚfiÓÈ·. √È ··Ú¯¤˜ Ù˘ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓË ÚˆÙÔÂÏÏËÓÈ΋. ∏ ÁÚ·- Ù‹ ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ Ì˘ÎËÓ·˚ÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ë ÎÚËÙÔÌ˘ÎËÓ·˚΋, Â›Ó·È Ë ÈÔ ·ÏÈ¿ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ì ÁÚ·Ù¿ ‰Â›ÁÌ·Ù· Û’ ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi ‹ÏÈÓˆÓ ÈӷΛ‰ˆÓ ÁÚ·Ì̤ӷ Û °Ú·ÌÌÈ΋ μ. ∞˘Ù¿ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ¯ÚÔÓÈο ·fi ÙÔÓ 15Ô ·È. .Ã. Î·È ÂÍ‹˜. ŸÙ·Ó ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ̤¯ÚÈ ÙÔÓ 3Ô ·È. .Ã., ‰ÂÓ ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ Û ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÁÏÒÛÛ·, ·ÏÏ¿ Û ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ·fi ‰È·Ï¤ÎÙÔ˘˜, ÙȘ Ôԛ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó ÛÙË ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÂÚ›Ô˘ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ∂ÏÏ¿‰·, Î·È Û ·Ú·ÏȷΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Î·È Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ÓfiÙÈ·˜ πÙ·Ï›·˜. √È ‰È¿ÏÂÎÙÔÈ ·˘Ù¤˜ ›¯·Ó ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔȯ›·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤Î·Ó ‡ÎÔÏË ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂٷ͇ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ Û˘Ó›‰ËÛË ÁψÛÛÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜. ∞fi ÙÔÓ 5Ô ·È. .Ã. ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ·Ù- ÙÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ˜, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ fiÏË-ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ, Ó· ·ÔÎÙ¿, ÏfiÁˆ Ù˘ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˘ ‰‡Ó·Ì‹˜ Ù˘, ·ÚÔ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿‰ÔÛË ¤Íˆ ·fi Ù· fiÚÈ¿ Ù˘. ∏ ‰È¿ÏÂÎÙÔ˜ ·˘Ù‹, ÌÂÙ¿ ÙȘ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ (Ù¤ÏË ÙÔ˘ 4Ô˘ ·È. .Ã.), ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ Û ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÁÏÒÛ- Û·, ·Ú¯Èο fiÏˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÙˆÓ ÂıÓÒÓ Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó ÛÙË ª. ∞Û›· (ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΔÔ˘Ú- Λ·), ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, ÙË ™˘Ú›·, ÙË ªÂÛÔÔÙ·Ì›·, ÙËÓ ¶ÂÚÛ›· Î·È ¤ÊÙ·Ó ̤¯ÚÈ ÙËÓ πÓ‰›· Î·È ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó. ∞ÔÙÂÏÔ‡Û ÁÈ· fiÏÔ ÙÔÓ ÙfiÙ ÁÓˆÛÙfi ÎfiÛÌÔ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÏÒÛÛ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∏ ‰ÈÂıÓÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ- ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ‹Ù·Ó ÂfiÌÂÓÔ Ó· ÙË ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ·fi ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ›¯Â ÙÔÓ 5Ô ·È. .Ã., ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Û ÏfiÁÈÔ˘˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ŒÙÛÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÌÈ· Ù¿ÛË ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ú¯·›· ·ÙÙÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙË ÁÚ·Ù‹, Ë ÔÔ›· ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ·ÙÙÈÎÈÛÌfi˜. ™ÙÔÓ ·ÙÙÈÎÈÛÌfi ‚Ú›- ÛÎÔÓÙ·È Î·È Ù· ÚÒÙ· Û¤ÚÌ·Ù· ÙÔ˘ ÁψÛÛÈÎÔ‡ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ (∫·ı·ÚÂ‡Ô˘Û· – ¢ËÌÔÙÈ΋), ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ¤- Ú·ÛÂ Ë Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ∂Ô̤ӈ˜, Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ Â›Ó·È ÌÈ· ÁÏÒÛÛ· Ë ÔÔ›· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÛÙÔȯ›· ·fi ÙË ÁψÛÛÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÔÈ ÂÏÏËÓfiÁψÛÛÔÈ ÏfiÁÈÔÈ (∫·ı·ÚÂ‡Ô˘Û· ‹ ∞Ú¯·˝˙Ô˘Û·) Î·È ÙË ÁψÛÛÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓfiÁψÛÛÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰Â ‰È¤ıÂÙ οÔÈ· Û¯ÔÏÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË (¢ËÌÔÙÈ΋). ™’ ·˘Ù‹Ó ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÓÂÔÂÏÏËÓÈΤ˜ 15
 16. 16. GRAM-PAID-PROTO 30-11-09 15:33 ™ÂÏ›‰·16 16 ° ƒ∞ªª∞Δπ∫∏ ¡ ∂∞™ ∂ §§∏¡π∫∏™ ° §ø™™∞™ ‰È¿ÏÂÎÙÔÈ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ¿ÏϘ Û ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ¿ÏϘ Û ÌÈÎÚfi ‚·ıÌfi, Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ (η·‰ÔÎÈο, ÎÚËÙÈο, ÔÓÙȷο, ÙÛ·ÎÒÓÈη), ÛÙËÓ ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›· (ηوÈÙ·ÏÈο) Î·È ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ (΢Úȷο). √È ‰È¿ÏÂÎÙÔÈ ·˘Ù¤˜, οو ·fi ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÙˆÓ ª.ª.∂., Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ. ∏ Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ Â›Ó·È ÌÈ· ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÁÏÒÛÛ· Ô˘ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·ÎÔÏÔ˘ı› ¤Ó·Ó ·˘ÙfiÓÔÌÔ ‰ÚfiÌÔ, ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Ì·˙È΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ ηıËÌÂ- ÚÈÓ‹˜ ¯Ú‹Û˘. °È’ ·˘Ùfi ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂȉÒÓ ÏfiÁÔ˘, ÙÔ Î·ı¤Ó· ·fi Ù· ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ÁψÛÛÈο ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. Ÿˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ¿Ú· ÔÏϤ˜ ÁÏÒÛÛ˜, Ë Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰‡Ô ÌÔÚʤ˜, ÙËÓ ÚÔÊÔÚÈ΋ Î·È ÙË ÁÚ·Ù‹, ÔÈ Ôԛ˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û fiÏ· Ù· Â›‰·. ™ÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ȉȈ̷ÙÈΤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ, Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ÔÌÈÏËÙ¤˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘, .¯. ¶ÔÈÔ˜ ÙË ¯¿ÚË ÛÔ˘ (¤ÎÊÚ·- ÛË ÂȉÔÎÈÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘), ™ÈÁ¿ Ù· Ï¿¯·Ó· (¤ÎÊÚ·ÛË ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›·˜). √ÚÈṲ̂Ó˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÔÌÈÏËÙÒÓ (¤ÊË‚ÔÈ, ‰È¿ÊÔÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î.¿.) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÛÙË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ôχ ÌÂÁ¿- ÏÔ ·ÚÈıÌfi Í¤ÓˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ™˘¯Ó‹ Â›Ó·È Â›Û˘ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔÊÔÚÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ë ¯Ú‹ÛË ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜, Á·ÏÏÈ΋˜ Î·È ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘. ¶ÈÔ ÂÚÈÔÚÈ- Ṳ̂ÓË Â›Ó·È Ë ¯Ú‹ÛË ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÂÏÏËÓÈΤ˜ ‰È·Ï¤ÎÙÔ˘˜. √ ÁÚ·Ùfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÛÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋, Ô ÔÔ›Ô˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 1976, ÔfiÙ ηıÈÂÚÒıËΠÓÔÌÔıÂÙÈο Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ ∫ÔÈÓ‹˜ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜, ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·Ó Û¯Â‰fiÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο, Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, Û ÔÈΛϘ ÌÔÚʤ˜ Ù˘ ∫·ı·ÚÂ‡Ô˘Û·˜ (∞Ú¯·˝˙Ô˘Û·, ∞Ï‹ ∫·ı·ÚÂ‡Ô˘Û·), ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÌÈ·Ó ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ù˘ÈÎfi ÙÔ˘ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ Î·È ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ∫·ı·ÚÂ‡Ô˘Û·. ΔÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ Î·Ù¿ ηÓfiÓ· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù˘ÈÎÔ‡ ‡ÊÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ. Δ¤ÏÔ˜, ÌÈ· ÙÚ›ÙË ÌÔÚÊ‹, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÚÔÊÔÚÈÎfi Î·È ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ, Ù›ÓÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ó· ¯ÚË- ÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û˘¯Ó¿ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·, ÛÙȘ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ Î·È Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÎÂÈÌÂÓÈο ›‰Ë ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘. ∏ Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ Ô˘ ÌÈÏ¿ÌÂ Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ÌÈ· ÁÏÒÛÛ· ˙ˆÓÙ·Ó‹, ÌÈ· ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Î·- ıËÌÂÚÈÓ¿ ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔȯ›· ·fi ¿Ú· ÔÏϤ˜ ËÁ¤˜.
 17. 17. GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ™ÂÏ›‰·17 ¶ƒøΔ√ ∫∂º∞§∞π√ ºø¡∏Δπ∫∏ – ºø¡√§√°π∞ ∏ ÚÔÊÔÚ¿ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ √È ÊıfiÁÁÔÈ Δ· ʈӋ̷ٷ Î·È ÔÈ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ÙÔ˘˜ Δ· ˘ÂÚÙÌËÌ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· – √È ÙfiÓÔÈ ∏ ÁÚ·Ê‹ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΔÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ Î·È Ù· ÛËÌ›· ÛÙ›Í˘ 1. ºø¡∏Δπ∫∏ 1.1. ∏ ºˆÓËÙÈ΋ Î·È Ë ÚÔÊÔÚ¿ ∏ ºˆÓËÙÈ΋ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÊıfiÁÁÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÁψÛÛÒÓ. ™ÙÔ ÎÂÊ¿- Ï·ÈÔ ·˘Ùfi ı· ·Û¯ÔÏËıԇ̠ȉȷ›ÙÂÚ· Ì ÙÔ˘˜ ÊıfiÁÁÔ˘˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜. ∏ Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋, fiˆ˜ Î·È Î¿ı ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÁÏÒÛÛ·, ·Ú·‰›‰ÂÙ·È ÚÔÊÔÚÈο Î·È ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÌÈ· ÎÔÈ- Ó¿ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ÚÔÊÔÚ¿, Ë ÔÔ›· fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ›‰È· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜. ∏ ÔÈÎÈÏ›· Ì¿ÏÈÛÙ· Ù˘ ÚÔ- ÊÔÚ¿˜ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË, ÁÈ·Ù› ÙËÓ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ٷ ÁˆÁÚ·ÊÈο Î·È Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ȉÈÒÌ·Ù·, Ì ÙȘ ‰È·Ï¤ÎÙÔ˘˜, Ì ÙȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ÊˆÓËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿- ÓˆÓ, Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÔÌÈÏËÙ‹, Ì ÙÔ ‡ÊÔ˜ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ Î.¿. Δ· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÊÔÚ¿ Â›Ó·È ÔÈ Ó‡ÌÔÓ˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÍÂÎÈÓ¿ Ô ·¤Ú·˜, Î·È Ô Ï¿Ú˘ÁÁ·˜, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÊˆÓËÙÈΤ˜ ¯ÔÚ‰¤˜, Ô˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó Ì ÙȘ ·ÏÌÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÔÈÔÈ ÊıfiÁÁÔÈ ı· Â›Ó·È Ë¯ËÚÔ› Î·È ÔÈÔÈ ¿Ë¯ÔÈ. ∞ÎfiÌË, ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· Ù˘ ÛÙÔÌ·ÙÈ΋˜ ÎÔÈÏfiÙËÙ·˜ (˘ÂÚÒ·, Ô˘- Ú·Ó›ÛÎÔ˜, Ê·ÙÓ›·, ‰fiÓÙÈ·, ¯Â›ÏË), ηıÒ˜ Î·È Ë ÚÈÓÈ΋ ÎÔÈÏfiÙËÙ·, Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì·˙› Ì ÙË ÁÏÒÛÛ· Î·È ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÚÔÊÔÚ¿˜. ∂›Ó·È, ÂÔ̤ӈ˜, Ë ÚÔÊÔÚ¿ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜ ÛˆÚ›·˜ Û˘Ó- ‰˘·ÛÙÈÎÒÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙÔ˘ ʈÓËÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. √È ÁψÛÛÈÎÔ› ‹¯ÔÈ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ ÌÈ·˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ¿ÂÈÚÔÈ Û ·ÚÈıÌfi. √È ‹¯ÔÈ ·˘ÙÔ› fï˜ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi ‰È·ÎÚÈÙÒÓ ÌÂ- ٷ͇ ÙÔ˘˜ ‹¯ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ·Ù¤˜ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ϤÍÂȘ Î·È Ù· ÓÔ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ, fiÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÚÔÊÔÚ¿ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜, ÂÓÓÔԇ̠ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÁψÛÛÈÎÒÓ ‹¯ˆÓ, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ÔÌÈÏËÙ¤˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ˆ˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÔ‡˜. ŸÏ˜ ÔÈ ¿ÏϘ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ÌÈ·˜ ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘ÊÔÏÔÁÈÎÒÓ ·Ú·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ. 1.2. √È ÊıfiÁÁÔÈ √È ÊıfiÁÁÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÁψÛÛÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÌÈ·˜ ÁÏÒÛ- Û·˜. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ó ·ÚıÚˆÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ʈÓËÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È, Î·È ·ÎÔ˘ÛÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο (¤ÓÙ·ÛË, ‡„Ô˜, ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È ¯ÚÔÈ¿). ∞˘ÙÔ› ÛÙÔÓ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ¿ÓÙ· Ì ٷ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ οı ÁÏÒÛÛ·˜. °È’ ·˘Ùfi, ÁÈ· ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÊıfiÁÁˆÓ ¤¯ÂÈ Î·ıÈÂÚˆı› Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ºˆÓËÙÈÎfi ∞ÏÊ¿- 17
 18. 18. GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ™ÂÏ›‰·18 18 ¶ ƒøΔ√ ∫ ∂º∞§∞π√ ºø¡∏Δπ∫∏ – ºø¡√§√°π∞ ‚ËÙÔ (¢.º.∞.) (‰ÈÂıÓ‹˜ Û˘ÓÙÔÌÔÁÚ·Ê›· π.ƒ.∞.), Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È ÁÚ·ÙÒ˜ Ô Î¿ı ÊıfiÁÁÔ˜ Ì ۇÌ- ‚ÔÏ· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Â›Ù ·fi ÙË Ï·ÙÈÓÈ΋ ÁÚ·Ê‹ ›Ù ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ›Ù ·fi ¿ÏϘ. Δ· ۇ̂ÔÏ· ÙˆÓ ÊıfiÁÁˆÓ ÂÁÎÏ›ÔÓÙ·È ¿ÓÙ· Û ÔÚıÔÁÒÓȘ ·Á·Ϙ. √È ÊıfiÁÁÔÈ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ʈӋÂÓÙ· Î·È Û‡Ìʈӷ. Δ· ʈӋÂÓÙ· ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÓÙ‹¯ËÛË Ù˘ ʈӋ˜ ÛÙȘ ÎÔÈÏfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·ÓÒÙÂÚÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ʈÓËÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ οÔÈ- Ô˘ ÂÌÔ‰›Ô˘. √È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡Ó Ù· ʈӋÂÓÙ· ÛÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ›ӷÈ: √ ‚·ıÌfi˜ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ (·ÓÔȯٿ, ̤۷ Î·È ÎÏÂÈÛÙ¿ ʈӋÂÓÙ·). ΔÔ Ì¿˙ÂÌ· Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ‹ ›Ûˆ (ÚfiÛıÈ·, ÌÂÛ·›· Î·È Ô›ÛıÈ· ʈӋÂÓÙ·). ΔÔ ÛÙÚÔÁÁ‡ÏÂÌ· ÙˆÓ ¯ÂÈÏÈÒÓ (ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¿ Î·È ÌË ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¿ ʈӋÂÓÙ·). Δ· Û‡Ìʈӷ Â›Ó·È ÔÈ ÊıfiÁÁÔÈ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÛÙ¤ÓÂÌ· ‹ ÙÔ ÛÙÈÁÌÈ·›Ô ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ʈÓËÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Û οÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘. ŒÓ· Û‡ÌʈÓÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂÏ› Û˘ÏÏ·‚‹ ÌfiÓÔ ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘- Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ʈӋÂÓ, ÂÓÒ ¤Ó· ʈӋÂÓ ÌÔÚ›. ¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·È ÙÔÓ ÙfiÔ ¿ÚıÚˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ∫·Ù¿ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ¿ÚıÚˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÂ: ∫ÏÂÈÛÙ¿, fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÈÁÌÈ·›Ô ÎÏ›ÛÈÌÔ Û οÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ʈÓËÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ (.¯. Î, ). ΔÚÈ‚fiÌÂÓ·, fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙ¤ÓÂÌ· ÙÔ˘ ʈÓËÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÚÈ‚‹˜ η- Ù¿ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ·¤Ú· (.¯. ‚, ˙). ∏¯ËÚ¿, fiÙ·Ó ¿ÏÏÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÊˆÓËÙÈΤ˜ ¯ÔÚ‰¤˜ (.¯. ÓÙ, Á). Õ˯·, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¿ÏÏÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÊˆÓËÙÈΤ˜ ¯ÔÚ‰¤˜ (.¯. Ù, Ê). ¶Ï¢ÚÈο, fiÙ·Ó Ô ·¤Ú·˜ ÂÚÓ¿ ·fi ÙȘ Ï¢ڤ˜ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ (.¯. Ï). ƒÈÓÈο, fiÙ·Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎÓÂfiÌÂÓÔ˘ ·¤Ú· ÂÚÓ¿ Î·È ·fi ÙË ÚÈÓÈ΋ ÎÔÈÏfiÙËÙ· (.¯. Ó). ¶·ÏÏfiÌÂÓ·, fiÙ·Ó Î¿ÓÂÈ ·ÏÌÈ΋ ΛÓËÛË Ë ¿ÎÚË Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ (.¯. Ú). ∫·Ù¿ ÙÔÓ ÙfiÔ ¿ÚıÚˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ʈÓËÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ fiÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È, ÛÂ: ‰È¯ÂÈÏÈο, ¯ÂÈÏÔ‰ÔÓÙÈο, ÌÂÛÔ‰ÔÓÙÈο, Ô‰ÔÓÙÈο, Ê·ÙÓȷο, Ô˘Ú·ÓÈο Î·È ˘ÂÚˆÈο (Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Ú·¯È·›·). √È ÊıfiÁÁÔÈ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈο 31, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì οÔȘ ÁψÛÛÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Â›Ó·È 33. È… ¶·Ú·ÙËÚÒ Î· ηٷϷ‚·›Óˆ… 1. ¶·Ú·Î¿Ùˆ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ϤÍÂȘ Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ·fi ÔÌÈÏËÙ¤˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ·- ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÊÔÚ¿ οÔȘ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ. ∞fi ÙËÓ ÚÔÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÔÚԇ̠ӷ η- Ù·Ï¿‚Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔÓ ÙfiÔ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ, ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘˜, ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏ· ·ÙÔÌÈο ¯·Ú·ÎÙË- ÚÈÛÙÈο. (∏ ηٷÁÚ·Ê‹ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ¿ÓÙ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÚÔÊÔÚ¿. °È’ ·˘Ùfi ÂÚÈÔÚÈÛًηÌ Û ϤÍÂȘ fiÔ˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· Ê·Ó› Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÚÔÊÔÚ¿˜) ·. ·È‰¿ÙÛÈ (·ÓÙ› ·È‰¿ÎÈ), ‚. ÙÔÌ¿Ù˜ (·ÓÙ› ÓÙÔÌ¿Ù˜), Á. ÈÚÈÁÚ¿ÊÂÈ (·ÓÙ› ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ), ‰. Â¿··Óˆ (·ÓÙ› Â¿Óˆ). ∏ ÚÔÊÔÚ¿ Ù˘ Ϥ͢ (·) ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ηٿÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË. ∏ ÚÔÊÔÚ¿ Ù˘ Ϥ͢ (‚) ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· Â›Ó·È ÔÓÙȷ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜. ∏ ÚÔÊÔÚ¿ Ù˘ Ϥ͢ (Á) ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ηٿÁÂÙ·È ·fi ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÚÔÊÔÚ¿ ‚ÔÚ›ˆÓ ȉȈ- Ì¿ÙˆÓ (£ÂÛÛ·Ï›·, ª·Î‰ÔÓ›· Î.·.). ∏ ÚÔÊÔÚ¿ Ù˘ Ϥ͢ (‰) ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÌÈ· ‰È¿ıÂÛË ¯·Ï·- ÚfiÙËÙ·˜ ‹ fiÙÈ Â›Ó·È ÌÈÎÚfi ·È‰›. 2. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ë ÚÔÊÔÚ¿ ÂÓfi˜ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÊıfiÁÁˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Â›Ó·È ·ÏÏÔȈ- ̤ÓË ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ıÔÏÔÁÈÎÔ‡˜, .¯. Ë ÚÔÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ú ˆ˜ Á ÌÔÚ› Ó· ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ı¤ÛÂÈ Ô ÔÌÈÏË- Ù‹˜ Û ·ÏÌÈ΋ ΛÓËÛË ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘, Ë ÚÔÊÔÚ¿ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÊıfiÁÁˆÓ Ì οÔÈÔ Û˘ÚÈÁÌfi ‹ Î·È ÛʇÚÈÁÌ· ÌÔ- Ú› Ó· ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ÌÚÔÛÙÈÓÒÓ ¿Óˆ ‰ÔÓÙÈÒÓ (ÎÔÙ‹Ú˜) ÎÙÏ.
 19. 19. GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ™ÂÏ›‰·19 2. ºø¡√§√°π∞ 19 2. ºø¡√§√°π∞ 2.1. ΔÔ ÊˆÓÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. Δ· ʈӋ̷ٷ ∏ ºˆÓÔÏÔÁ›· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ·fi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ¿Ô„Ë, ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÙȘ ·ÊËÚË̤Ó˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÌÈ·˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ÙÔÓ ‚ÔËıÔ‡Ó Ó· ÚÔʤÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÊıfiÁÁÔ˘˜ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ÙÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÔÓ¿‰Â˜ ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· ·Ú·ÙËÚ‹- ÛÈ̘, Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ·Ê·›ÚÂÛË ·fi ÙȘ ¿ÌÂÛ· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÈ̘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘, ÙÔ˘˜ ÊıfiÁÁÔ˘˜. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÊËÚË̤Ó˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÊˆÓ‹Ì·Ù· Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Û˘ÁÎÂ- ÎÚÈ̤ÓÔ˜ Û οı ÁÏÒÛÛ·. Δ· ۇ̂ÔÏ¿ ÙÔ˘˜ ÂÁÎÏ›ÔÓÙ·È ¿ÓÙ· Û Ï¿ÁȘ ÁÚ·Ì̤˜. Δ· ʈӋ̷ٷ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Â›Ó·È 23, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÁڷʤ˜ Â›Ó·È 25. π. ºˆÓ‹ÂÓÙ· ÚfiÛıÈ· ÌÂÛ·›· Ô›ÛıÈ· È Ô˘ ÎÏÂÈÛÙ¿ Â Ô Ì¤Û· · ·ÓÔȯٿ ÌË ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¿ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¿ ππ. ™‡Ìʈӷ ΔfiÔ˜ ‰È¯ÂÈÏÈο ¯ÂÈÏÔ‰ÔÓÙÈο Ô‰ÔÓÙÈο Ê·ÙÓȷο Ú·¯È·›· ΔÚfiÔ˜ ¿Ë¯· ˯ËÚ¿ ¿Ë¯· ˯ËÚ¿ ¿Ë¯· ˯ËÚ¿ ¿Ë¯· ˯ËÚ¿ ¿Ë¯· ˯ËÚ¿ ÎÏÂÈÛÙ¿  Ì Ù ÓÙ Î ÁÎ ÙÚÈ‚fiÌÂÓ· Ê ‚ ı ‰ ¯ Á ÚÈÓÈο Ì Ó Û˘ÚÈÛÙÈο Û ˙ Ï¢ÚÈÎfi Ï ·ÏÏfiÌÂÓÔ Ú ™‡Ìʈӷ Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ʈÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÈÁڷʤ˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÛÙ· ʈӋ̷ٷ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È Ù· Ù˜, Ù˙. 2.2. √È Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› ÙˆÓ ÊˆÓËÌ¿ÙˆÓ ·. ∞ Î Ô Ï Ô ˘ ı ›  ˜ Ê ˆ Ó Ë Ì ¿ Ù ˆ Ó Δ· ʈӋ̷ٷ Ú·ÁÌ·ÙÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ·fi ÙÔ˘˜ ÊıfiÁÁÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ï¤ÍÂȘ Î·È ÊÚ¿ÛÂȘ. ŸÙ·Ó Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ʈӋ̷ٷ, Û¯ËÌ·Ù›- ˙ÔÓÙ·È ·ÎÔÏÔ˘ı›Â˜ ʈÓËÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜, fiÙ·Ó ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ʈӋÂÓÙ·, ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÊˆÓËÂÓÙÈο Û˘ÌϤÁÌ·Ù·, ÂÓÒ, fiÙ·Ó ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi Û‡Ìʈӷ, ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Û˘ÌʈÓÈο Û˘ÌϤÁÌ·Ù·. √È ÊˆÓË- ÂÓÙÈΤ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›Â˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ¤Ó· ʈӋÂÓ Î·È ÙÔ ¿ÙÔÓÔ È (Ë, ˘, ÂÈ, ÔÈ) ‹ ·fi ¤Ó· ¿ÙÔÓÔ È (Ë, ˘, ÂÈ, ÔÈ) Î·È ¤Ó· ʈӋÂÓ Î·È ÚÔʤÚÔÓÙ·È ˆ˜ Ì›· Û˘ÏÏ·‚‹ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ‰›ÊıÔÁÁÔÈ, .¯. ·Ë‰fiÓÈ, ·È‰È¿. ‚. ¶ ¿ ı Ë Ê ˆ Ó Ë Ì ¿ Ù ˆ Ó ™˘¯Ó¿, ηٿ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÊˆÓËÌ¿ÙˆÓ, ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÊıfiÁÁÔ˘˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÒÓÔ˘Ó Ù· ʈӋ̷ٷ, ÔÈ Ôԛ˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ÊˆÓÔÏÔÁÈ΋ ‰ÔÌ‹ ›ÙÂ ÙˆÓ ÌÔÚÊËÌ¿ÙˆÓ Â›Ù ηÈ
 20. 20. GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ™ÂÏ›‰·20 20 ¶ ƒøΔ√ ∫ ∂º∞§∞π√ ºø¡∏Δπ∫∏ – ºø¡√§√°π∞ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ʈÓÔÏÔÁÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, Ù· ÔÔ›· ÔÓÔÌ¿˙Ô- ÓÙ·È ¿ıË ÊˆÓËÌ¿ÙˆÓ. ¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ¿ıË ÊˆÓˤÓÙˆÓ Î·È ¿ıË Û˘ÌÊÒÓˆÓ. ¶¿ıË ÊˆÓˤÓÙˆÓ ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ʈÓÔÏÔÁÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ʈÓˤÓÙˆÓ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Î·È ÙË ÌÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ. ªÂ ÙȘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ·ÔʇÁÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ë ¯·Û̈‰›·, ‰ËÏ·‰‹ Ë ·ÎÔÏÔ˘ı›· ‰‡Ô ‹ Â- ÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÊˆÓˤÓÙˆÓ. Δ· ¿ıË ÙˆÓ ÊˆÓˤÓÙˆÓ Â›Ó·È: ·) ∏ Û˘Ó›˙ËÛË: Ë Û˘ÌÚÔÊÔÚ¿ ‰‡Ô ʈÓˤÓÙˆÓ Û ¤Ó·, .¯. ‰‡Ô → ‰˘Ô, ÂÓÓ¤· → ÂÓÓÈ¿. ‚) ∏ Û˘Ó·›ÚÂÛË: Ë ¤ÓˆÛË ‰‡Ô ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ ÊˆÓˤÓÙˆÓ Û ¤Ó·, .¯. ÌÈÏ¿ÂÈ → ÌÈÏ¿. ŸÙ·Ó Ù· ʈӋÂÓÙ· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ Â›Ó·È ›‰È·, ÂÈÎÚ·Ù› ÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô, ÂÓÒ, fiÙ·Ó Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, ÂÈÎÚ·Ù› Û˘- Ó‹ıˆ˜ ÙÔ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ. ∏ ÛÂÈÚ¿ ÈÛ¯‡Ô˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¤ÓÙ ʈÓˤÓÙˆÓ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜ [Ì ÙÔ · ÙÔ ÈÔ ÈÛ¯˘Úfi Î·È ÙÔ È (Ë, ˘, ÂÈ, ÔÈ) ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÈÛ¯˘Úfi]: ·, Ô (ˆ), Ô˘,  (·È), È (Ë, ˘, ÂÈ, ÔÈ), .¯. £ÂÔ- ‰ÒÚ· → £Ô‰ÒÚ·. ∏ Û˘Ó·›ÚÂÛË ÛÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ ›¯Â ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋. Á) ∏ ¤ÎıÏÈ„Ë: Ë ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ʈӋÂÓÙÔ˜ ÌÈ·˜ Ϥ͢, fiÙ·Ó Ë ÂfiÌÂÓË ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ʈӋÂÓ, .¯. Ì ¿ÏÏÔ˘˜ → Ì’ ¿ÏÏÔ˘˜. ΔËÓ ¤ÎıÏÈ„Ë ÙË Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ Î·È Û ÁÚ·Ù¿ ΛÌÂÓ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔȯ›· ÚÔÊÔÚÈÎfiÙËÙ·˜. ™ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·Ô‚¿ÏÏÂÙ·È Ì·›ÓÂÈ ·fiÛÙÚÔÊÔ˜, .¯. ·fi fiÏÔ˘˜ → ·’ fiÏÔ˘˜. √È ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ϤÍÂȘ Ô˘ ·ı·›ÓÔ˘Ó ¤ÎıÏÈ„Ë Â›Ó·È Ù· ¿ÚıÚ· ÙÔ, ÙÔ˘, Ù·, Ù· ÌfiÚÈ· ı·, Ó·, ÔÈ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ ÌÂ, ÛÂ, ÙÔ, Ù· Î·È ÔÈ ÚÔı¤ÛÂȘ ·fi, ÌÂ, ÛÂ, ÁÈ·. ‰) ∏ ·Ê·›ÚÂÛË: Ë ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ʈӋÂÓÙÔ˜ ÌÈ·˜ Ϥ͢, fiÙ·Ó Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Û ʈӋ- ÂÓ. ™ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·Ê·ÈÚÂ›Ù·È Ì·›ÓÂÈ ·fiÛÙÚÔÊÔ˜, .¯. ı· ¤ÚıÂÈ → ı· ’ÚıÂÈ. Â) ∏ Û˘ÁÎÔ‹: Ë ·Ô‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ʈӋÂÓÙÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô Û‡Ìʈӷ, .¯. ÛÈÙ¿ÚÈ → ÛÙ¿ÚÈ. ÛÙ)∏ ·ÔÎÔ‹: Ë ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ʈӋÂÓÙÔ˜ ÌÈ·˜ Ϥ͢, fiÙ·Ó Ë ÂfiÌÂÓË ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi Û‡ÌʈÓÔ, .¯. ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· → ·’ ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ˙) √È ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ú¯ÈÎÒÓ ÊˆÓˤÓÙˆÓ ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ: ∏ ·Ô‚ÔÏ‹, fiÙ·Ó ¯¿ÓÂÙ·È ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ʈӋÂÓ, .¯. Ë̤ڷ → ̤ڷ. ∏ ÚfiÙ·ÍË, fiÙ·Ó ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ¤Ó· ʈӋÂÓ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Ϥ͢, .¯. ‚‰¤ÏÏ· → ·‚‰¤ÏÏ·. ∏ ·ÏÏ·Á‹, fiÙ·Ó ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ʈӋÂÓ ÌÈ·˜ Ϥ͢, .¯. ÂÁÁfiÓÈ → ·ÁÁfiÓÈ. ∏ ÚfiÙ·ÍË Î·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ΢ڛˆ˜ ÛÙÔÓ ÔÈËÙÈÎfi ÏfiÁÔ Î·È Û ‰È·- ϤÎÙÔ˘˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜. ¶¿ıË Û˘ÌÊÒÓˆÓ ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ʈÓÔÏÔÁÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ Û˘ÌÊÒÓˆÓ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Î·È ÙË ÌÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ. Δ· ¿ıË ÙˆÓ Û˘ÌÊÒÓˆÓ Â›Ó·È: ·) ∏ ·Ô‚ÔÏ‹ (‹ ·Ó¿Ù˘ÍË): Ë ·ÒÏÂÈ· (‹ ÚÔÛı‹ÎË) ÙÔ˘ Á ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ʈӋÂÓÙ·, .¯. ¤Î·ÈÁ· Î·È ¤Î·È·, ·Á¤Ú·˜ Î·È ·¤Ú·˜. ‚) ∏ ·ÊÔÌÔ›ˆÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¿ÚıÚˆÛ˘: Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÈÓÈÎÔ‡ Û˘ÌÊÒÓÔ˘ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¿Ú- ıÚˆÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÌÊÒÓÔ˘ Ô˘ ÙÔ ·ÎÔÏÔ˘ı›. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û ηÓÔÓÈÎfi Î·È ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú˘ı- Ìfi ÔÌÈÏ›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ϤÍÂȘ Ô˘ ÁÂÈÙÔÓÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ Î·È Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Û˘ÓÙ·ÎÙÈο ÛÙÂÓ¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Â·Ê‹˜ ‰‡Ô ϤÍÂˆÓ Ô˘ Û˘ÓÙ›ıÂÓÙ·È Û ̛·, .¯. ÙÔÓ Ì·Ì¿ (ÙÔ Ó ÙÔ˘ ¿Ú- ıÚÔ˘ ·ÊÔÌÔÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ Ì Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›), ÙÔÓ ÁÎÚÂÌfi (ÙÔ Ó ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·ÊÔÌÔÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÁÎ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›). Á) ∏ ·ÊÔÌÔ›ˆÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Ë¯ËÚfiÙËÙ·: Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ ¿Ë¯ˆÓ , Ù, ÙÛ Î·È Î ÛÙ· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ- ¯· ÎÏÂÈÛÙ¿ ˯ËÚ¿ Ì, ÓÙ, Ù˙ Î·È ÁÎ ÌÂÙ¿ ·fi ÚÈÓÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ, ηıÒ˜ Î·È Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¿Ë¯Ô˘ ÙÚÈ‚fi- ÌÂÓÔ˘ Û Û ˯ËÚfi ÙÚÈ‚fiÌÂÓÔ ˙ ÚÈÓ ·fi ¿ÏÏÔ Ë¯ËÚfi Û‡ÌʈÓÔ, .¯. ÛÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ (ÙÔ Ó ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ÛÙÔÓ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û Ì), Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘ (ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ˜ Ù˘ Ϥ͢ ˙ˆ‹˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ˙).
 21. 21. GRAM-PAID-01 30-11-09 15:35 ™ÂÏ›‰·21 2. ºø¡√§√°π∞ 21 √ ƒ £ √ ° ƒ ∞ º π ∞ : ΔÔ ÙÂÏÈÎfi Ó ΔÔ ÙÂÏÈÎfi Ó Ù˘ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋˜ ÂÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ıËÏ˘ÎÔ‡ Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÚÈÛÙÈÎÔ‡ ¿ÚıÚÔ˘ (ÙË[Ó] / ÛÙË[Ó]) Î·È Ù˘ ÚÔ- ÛˆÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜ (·˘Ù‹[Ó], ÙË[Ó]), ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi Ó ÙˆÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ÂÈÚÚËÌ¿ÙˆÓ ‰Â(Ó) Î·È ÌË(Ó) ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ, ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Ë ÂfiÌÂÓË Ï¤ÍË ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ʈӋÂÓ ‹ ·fi ¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·Î¿- Ùˆ: Î, , Ù, ÁÎ, Ì, ÓÙ, ÙÛ, Ù˙, Í, „, .¯. ª›ÏËÛ Ì ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û Ì ÚÔÛÔ¯‹ ÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ∞Ó Î·È ‹Úı ·ÚÁ¿, ÙË ‰¤¯ÙËÎ·Ó Ì ¯·Ú¿, ·ÏÏ¿ ŸÙ·Ó ÌÈÏÔ‡ÛÂ Ë £¿ÏÂÈ· ‰ÂÓ ÙËÓ ¿ÎÔ˘Á ηӤӷ˜. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi Ó Ù˘ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋˜ ÂÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡ Á¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÚÈÛÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·fiÚÈÛÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ (ÙÔÓ/ÛÙÔÓ, ¤Ó·Ó), ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜ (·˘ÙfiÓ, ÙÔÓ) ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ ¿ÓÙÔÙÂ, ÛÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi fï˜ ÏfiÁÔ ÚÔʤÚÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌfiÓÔ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÊˆÓ‹ÂÓÙ· ‹ Ù·: Î, , Ù, ÁÎ, Ì, ÓÙ, ÙÛ, Ù˙, Í, „, .¯. O ™ˆÙ‹Ú˘ ¯ı˜ ‹Á ‚fiÏÙ· Ì ¤Ó·Ó Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ˙ˆÔÏÔÁÈÎfi ΋Ô. ∞˘ÙfiÓ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ‰ÂÓ ÙÔÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÔÙ¤. 2.3. Δ· ˘ÂÚÙÌËÌ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· ÀÂÚÙÌËÌ·ÙÈο ‹ ˘ÂÚÙÂÌ·¯È·Î¿ ‹ ÚÔÛˆ‰È·Î¿ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÌÈ·˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÁÈ· Ó· Û˘Óԉ‡ÂÈ Ì οÔÈ· ÔÛfiÙËÙ· ‹¯Ô˘ Î·È Ì ÙȘ ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ ÙȘ ϤÍÂȘ Î·È ÙȘ ÊÚ¿- ÛÂȘ. ™’ ·˘Ù¿ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: Ô ÙfiÓÔ˜ Ù˘ Ϥ͢, Ô ÙfiÓÔ˜ Ù˘ ÊÚ¿Û˘ (ÂÈÙÔÓÈÛÌfi˜), Ë ·‡ÛË, Ô Ú˘ıÌfi˜ Î.¿. ∂‰Ò ı· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÌfiÓÔ ÙÔÓ ÙfiÓÔ Ù˘ Ϥ͢ Î·È ÙÔÓ ÙfiÓÔ Ù˘ ÊÚ¿Û˘. ·. √ Ù fi Ó Ô ˜ Ù Ë ˜ Ï ¤ Í Ë ˜ √ ÙfiÓÔ˜ Ù˘ Ϥ͢ ÛÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜, ‰ËÏ·‰‹ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ, ‰˘Ó·ÌÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÓÙ·- ÛË Ù˘ ʈӋ˜ ÙÔ˘, ÌÈ· Û˘ÏÏ·‚‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙȘ ¿ÏϘ Ù˘ ›‰È·˜ Ϥ͢. °È’ ·˘Ùfi, ÔÈ ÌÔÓÔÛ‡ÏÏ·‚˜ ϤÍÂȘ ‰ÂÓ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ÁÚ·Ê‹, ÏËÓ ÂÍ·ÈÚ¤ÛˆÓ. ™ÙÔÓ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÊˆÓ‹ÂÓ (·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰›„ËÊÔ, ¿Óˆ ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ „ËÊ›Ô) Ù˘ Û˘ÏÏ·‚‹˜ Ô˘ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ‚¿˙Ô˘Ì ¤Ó· ÙÔÓÈÎfi ÛËÌ¿‰È, .¯. Û‡- ÓÔÚ·, ¯·›ÚÂÙÂ. ™ÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ÈÛ¯‡ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ÙÚÈÛ˘ÏÏ·‚›·˜, ‰ËÏ·‰‹ fiϘ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Û˘ÏÏ·‚¤˜, .¯. Ô˘Î¿ÌÈÛÔ. ∂›Û˘, Ô ÙfiÓÔ˜ ÛÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ Â›Ó·È ÎÈÓËÙfi˜, ÌÔÚ› ‰Ë- Ï·‰‹ Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ı¤ÛË Ì¤Û· ÛÙËÓ ›‰È· ϤÍË, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ·˘Ù‹, .¯. ˙ËÙÒ, ˙‹ÙËÛ·. ªÔÚ› ·ÎfiÌË Ó· ¤¯ÂÈ Î·È ÚfiÏÔ ‰È·ÊÔÚÔÔÈËÙÈÎfi, Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈ› ‰ËÏ·‰‹ ÙË ÛËÌ·Û›· ϤÍÂˆÓ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· ›‰È˜, .¯. Á¤ÚÔ˜, ÁÂÚfi˜. ŸÙ·Ó ÌÈ· ϤÍË Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ‹ Î·È ‰‡Ô ·‰‡Ó·ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ, ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Î·È ¤Ó·˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÙfiÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤ÊÙÂÈ ÛÙËÓ ›‰È· ÙË Ï¤ÍË Î·È Û ¿ÏϘ ÛÙÔÓ ¤Ó· ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·‰‡Ó·ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¤ÁÎÏÈÛË ÙfiÓÔ˘ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÂÍ‹˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ: ·) ŸÙ·Ó ÌÈ· ϤÍË (Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, Â›ıÂÙÔ, Â›ÚÚËÌ·, Ú‹Ì·) Ô˘ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· ·ÎÔ- ÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·fi ·‰‡Ó·ÙÔ Ù‡Ô ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜, .¯. Ô ‰¿ÛηÏfi˜ ÌÔ˘. ‚) ŸÙ·Ó ¤Ó· Ú‹Ì· Û ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ·‰‡Ó·ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ, .¯. ÁÚ¿„ ÌÔ‡ ÙÔ. Á) ŸÙ·Ó ÌÈ· ÌÂÙÔ¯‹ ÂÓÂÛÙÒÙ· ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û· Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·fi ¤Ó·Ó ‹ ‰‡Ô ·‰‡- Ó·ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ·ÓÙˆÓ˘ÌÈÒÓ, .¯. Ê˘Ù‡ÔÓÙ¿˜ Ù·. ∫¿ı ϤÍË, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ı¤ÛË Ù˘ Û˘ÏÏ·‚‹˜ Ô˘ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È, ·›ÚÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ÔÓÔ̷ۛ˜: ·) √͇ÙÔÓË, fiÙ·Ó ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË Ï‹ÁÔ˘Û·, .¯. ÌÈÏÒ. ‚) ¶·ÚÔ͇ÙÔÓË, fiÙ·Ó ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·, .¯. ‰ÚfiÌÔ˜. Á) ¶ÚÔ·ÚÔ͇ÙÔÓË, fiÙ·Ó ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔ·Ú·Ï‹ÁÔ˘Û·, .¯. ¿ÓÂÙ·. °È· ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÙÔÓÈÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ ‚Ï. ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· «Δ· ÙÔÓÈο ÛËÌ¿‰È·», ÛÛ. 23-24.

×