სიცოცხლე მოკლეა

2,589 views
2,270 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,589
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
93
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

სიცოცხლე მოკლეა

 1. 1. ilia lomiZe sad da rogor veZeboT sicocxle kosmosSi 2009 ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti
 2. 2. 2009 a s t r o n o m i i s saerTaSoriso weliwadi
 3. 3. «...Есть ли жизнь на Марсе?...» <ul><li>რას ვეძებთ? </li></ul><ul><li>არსებობს სადმე?! – როგორ ჩნდება, როგორია ხელშემწყობი პირობები; </li></ul><ul><li>სად ვეძებოთ? – სადაა ხელშემწყობი პირობები; </li></ul><ul><li>როგორ ვიცნოთ? – ”ბიომარკერები”; </li></ul><ul><li>რამდენად ხშირია – რამდენ ხანს შეიძლება იარსებოს, რამ შეიძლება მოსპოს. </li></ul>ჩვენს გალაქტიკაში მოსალოდნელია 38 000 civilizacia!
 4. 4. <ul><li>ტრანზიტის (პერიოდული დაბნელებები) </li></ul><ul><li>სხივური სიჩქარის ცვალებადობა </li></ul><ul><li>მიკროლინზირება </li></ul>ექსტრასოლარული პლანეტების აღმოჩენის მეთოდები: 2009 გაზაფხული - 338 პლანეტა, ამათგან რამდენიმე - მრავალპლანეტიანი (4-5) G liese 581 e 2009 w 21 aprili M Gliese 581 b, c, d, e (saswori, 20.5 s.w. )
 5. 5. merkuri
 6. 6. saTburis efeqti veneraze . Небо на Венере имеет яркий желто-зеленый оттенок. ПарниковыйэффектимеетместоиватмосферахдругихпланетНоесливатмосфереМарсаонподнимаетсреднюютемпературууповерхностинаватмосфереЗемлинатоватмосфереВенерыэтотэффектдостигаетградусов
 7. 7. didi Sejaxebis hipoTeza
 8. 8. proeqti STEREO
 9. 9. marsi
 10. 11. CamonaSalebi marsis zedapirze
 11. 12. CamonaSalebi marsis zedapirze
 12. 13. iupiteri swrafi brunvis Sedegad planeta Sebrtyelebulia polusebTan. iupiteris dRe-Ramea 10 sT, siCqare ekvatorze – 13 km/wm. iupiteridan gaqcevis siCqarea
 13. 14. ganimedi mTvare     1.0 km/wm evropa kalisto io iupiteris zedapiri
 14. 15. io 3620  17.3 evropa 3140  13.7 ganimedi   10.9 kalisto     8.2 daalageT daSorebebis zrdis Sesabamisad
 15. 16. saturni
 16. 17. saturnis Tanamgzavrebi enceladi (yinuli) titani (azot-meTanis atmosfero) telesto (yinuli)
 17. 18. geizerebi enceladis zedapiris bzarebidan
 18. 19. yinulqveSa tba “vostoki” antarqtidaSi
 19. 20. yinulqveSa baqteriebi “sunTqaven”... rkiniT! antarqtida: yinulqveSa baqteriebma 1.5-2 milioni weli gaatares 400 m yinulis fenis qveS, usinaTlod da uJangbadod! sicocxlismarkerebi H 2 O , CH 4 , CO 2 , O 2
 20. 21. uranis Tanamgzavrebi
 21. 22. uranis Tanamgzavri miranda Zlierma dartymam sam did natexad daSala, romlebic mere gaerTianda .
 22. 23. neptuni tritoni
 23. 24. mzis sistemis asterodebi da juja planetebi H a u m e a asterodebis Sida sartyeli koiperis sartyeli
 24. 25. meteorituli krateri – astroblema – avtraliaSi. diametri 5 km, siRrme 150 m, asaki 135 milioni w. 2008 w seqtemberi. pirveli nawinaswarmetyvelebi meteoriti. afrika, sudanis udabno asteroidebi
 25. 26. kometebis “banki” – oortis Rrubeli ian oorti 1900-92 mzis sistemis sazRvari – 10 5 a.e. Seicavs 10 12 - 10 15 kometis birTvs, romelTagan zogierTi planetebis zonaSi SemoaRwevs xolme da uCndeba kudi.
 26. 27. ვარსკვლავის სიცოცხლის ციკლი _ დაბადებიდან სიკვდილამდე და... ხელახლა
 27. 28. siriusi A da B – TeTri juja TeTri juja – “momakvdavi” varskvlavi, romelmac ukve amowura “sawvavis” maragi, magram jer kidev cxelia. aqvs Zalian didi simkvrive – 1.5 10 6 g /sm 3
 28. 29. TeTri jujebi NGC 7293
 29. 30. planeturi sistema eridanis TanavarskvlavedSi  Eridani  mzis sistemis “tyupiscali” (10.5 s.w.)
 30. 31. sicocxlis zona (planetis zedapirze Txevadi wylis arsebobis SesaZlebloba)
 31. 32. galaqtika M104 “sombrero”
 32. 33. galaqtikebis klasifikacia
 33. 34. elifsuri galaqtika ESO 325- G 004 kentavris TanavarskvlavedSi. daSoreba 450 milioni s.w. galaqtika “TiTistari” M102 ( NGC 5866 ) drakonis TanavarskvlavedSi
 34. 35. М101 (NGC 5457) « salewi borbali » Urs.M
 35. 36. irmis naxtomi – Cveni galaqtika 150 miliardze met varskvlavs Seicavs. 2009 wlisTvis aRmoCenilia 330 meti planeta sxva varskvlavebTan. Gliese 581 b, c, d, e (saswori, 20.5 s.w. ) 38 000 civilizacia! G liese 581 e 2009 w 21 aprili M
 36. 37. kosmosuri mtveris namceci
 37. 38. სიცოცხლის ზონა
 38. 40. aqtiuri Savi xvreli M87 galaqtikis cenrtSi
 39. 41. “ sikvdilis Wavli” (3C321, daSoreba, 1.4 miliardi s.w. )
 40. 42. air-mtveris Rrublebis Sejaxebebs varskvlavebis nakadebTan. Sedegad intensiurad ibadebian giganturi varskvlavebi da xdeba zeaxali varskvlavbis xSiri afeTqebebi. zeaxalis afeTqeba mis “SemogarenSi” sicocxles spobs. sicocxlis zona galaqtikaSi – korotaciuli zoli. sicocxlis zona planetur sistemaSi – Txevadi wylis arseboba. galaqtikis brunva iwvevs (zedapirze?)
 41. 43. M83
 42. 44. irmis naxtomis mdamoebi
 43. 45. “ galaqtikuri omebi”. M-81 da M-82 ( daSoreba 7 mln sw )
 44. 46. galaqtikebis urTierTqmedeba
 45. 47. M 51
 46. 48. oTxi galaqtikis Sejaxeba
 47. 49. grovebis da supergrovebis ganawileba
 48. 50. edvin habli, 1889-1953 2 milioni galaqtka
 49. 52. WMAP
 50. 53. radioteleskopi (aresi bo)
 51. 54. gravitaciuli linza ABEL
 52. 55. neitrinuli teleskopebi antarqtida, 1 km 3
 53. 56. zeaxali 1987 magelanis did RrubelSi. pirvelad dafiqsirda neitrinuli signali
 54. 57. kosmosuri teleskopi “habli”
 55. 58. kosmosuri teleskopi “kepleri”. dedamiwisnairi planetebis Zebnis proeqti (2009)
 56. 59. SETI, (Search for Extraterrestrial Intelligence) . “Cven vipoviT ucxoplanetur sicocxles ori aTeuli wlis ganmavlobaSi”. civilizaciis markeri informaciis gadacema radiotalRebiT (21 sm talRis sigrZeze)
 57. 60. http://www.iau.org/public_press/news/release/iau0810/ www.astronomy2009.org . www. astronet.ru www. hubblesite.org www. Scientific.ru www.astrogorizont.com www.Space.com ww.astrogala xy . ru www.universetoday.com INTERNATIONAL ASTRONOMICAL UNION UNION ASTRONOMIQUE INTERNATIONALE 2009 a s t r o n o m i i s saerTaSoriso weliwadi
 58. 61. <ul><li>http://news.cosmoport.com/200?/?/?/?.htm </li></ul><ul><li>http://news.cosmoport.com/2008/12/11/1.htm </li></ul><ul><li>http://news.cosmoport.com/2008/12/12/1.htm </li></ul><ul><li>Астрономическая научная картинка дня </li></ul><ul><li>Соросовский образовательный журнал http://www.netbook.perm.ru/soj.html </li></ul><ul><li>Stellarium.org (qarTuli ganmartebebiT, </li></ul><ul><li>sapatriarqos wm. andrias sax. qarTuli universiteti) </li></ul>

×