Campurtangan British di Tanah Melayu 1

19,539 views

Published on

Published in: Travel, Sports
1 Comment
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
19,539
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
415
Comments
1
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Campurtangan British di Tanah Melayu 1

 1. 1. CAMPUR TANGAN BRITISH <br />DI TANAH MELAYU<br />Negeri-negeriSelat<br />Negeri-negeriMelayu<br />Bersekutu (Persekutuan)<br />Disediakanoleh : AdibMisslani<br />
 2. 2. Menjelangtahun 1874, dasar British terhadapnegeri-negeriMelayuberubah .<br />Kerajaan British telahmenukardasartidakcampurtangankepadadasarcampurtangan.<br />Terdapatbeberapafaktor yang mendorong British menukardasarnya.<br />Antaranyatermasuklah:<br /> -FaktorEkonomi<br /> -FaktorPolitik<br /> -FaktorSosial<br />
 3. 3. FAKTOR EKONOMI<br />ApabilaRevolusiPerindustrianberkembang di Eropahpadakurun ke-19, bekalanbahanmentahterutamanyabijihtimahdiperlukanuntukpengeluaranbarangankilang.<br />Bagimendapatkanbekalansecaraberterusan, British memerlukantanahjajahanbaru yang kaya dengansumber-sumbertersebut.<br />Selainitu, British memerlukantanahjajahanbaruuntukdijadikanpasaranbagimengedarkanbarangansiapkeluaranBritaian.<br />Terdapatbanyakpemodal-pemodaldariEropahmelaburuntukmemajukankawasanperlombongan.<br />Pedagangdanpelabur British mendesakkerajaan British segeracampurtangan di negeri-negeriMelayuuntukmenamatkanhuru-hara yang menyebabkankegiatanperdaganganmerekaterjejas.<br />
 4. 4. FAKTOR POLITIK<br />Huru-hara ( anarki ) di negeri-negeriMelayu<br />Perebutantakhtaantarapewaris-pewaris sultan seperti di Perak.<br />Perebutankuasapembesar-pembesarMelayukeataskawasan yang kaya denganbijihtimah.<br />PergaduhankongsigelapCinaiaitu Ghee HindanHai San keranaberebutkawasan yang kaya denganbijihtimah di Perak.<br />Seranganlanunterhadapkapal-kapaldagang yang belayar di perairanSelat Melaka.<br />
 5. 5. Keadaanhuru-harainimenimbulkankebimbangan British kerana :<br /> -Mengganggukegiatanmelombongbijihtimahdanhampirterhentidaniamerugikansyarikat-syarikat British.<br /> -MerumitkanperdaganganNegeri-negeriSelatdannegeri-negeriMelayu<br /> -Mengancamkeselamatanpelaburdankonsesi-konsesisyarikat British di negeri-negerimelayu.<br /> -Memberipeluangkepadakuasaasing yang lain sepertiJermanuntukcampurtangan di Negeri-negeriMelayu.<br />British berasaperlucampurtangan di negeri-negeriMelayuuntukmenamatkanhuru-harabagimenjaminkedudukanmereka.<br />
 6. 6. 2. BimbangCampurtanganKuasaAsing Lain<br />Munculnegaraimperialismeuntukmencaritanahjajahanuntukmendapatkanbekalanbahanmentahdanpasaranbagibarangmereka.<br />Terusan Suez dibukamenghubungkanLautMeditereandanLautMerahtelahmemendekkanperjalanandariEropahke Asia.<br />Kuasa Barat tertarikdanberminatterhadapnegeri-negeriMelayukeranakekayaansumberasli.<br />Kepentinganpolitikdanekonomi British akanterancamsekiranyaJermanberjayamendapatP.Langkawi.<br />British perlucampurtangan di NNM untukmenjagakepentinganmereka.<br />
 7. 7. FAKTOR SOSIAL<br />FaktorKemanusiaan<br /> -Menurut Frank Swettenham, British campurtangan di negeri-negeriMelayuatassebabkemanusiaan. Menurutnyalagi, adalahtanggungjawab British sebagaikuasasuperiordanbertamadununtuktamatkankekacauan.<br />Peranan Andrew Clarke<br /> -DilantiksebagaiGabenor NNS. Diarahkanuntukmenyiasatdanmembuatlaporantentangkeadaan di NNM danmengesyorkanmemulihkankeamanan.<br /> -Beliaubertindakmendahuluiarahan yang diberikanoleh Lord Kimberly denganmencampuriurusandalampertelingkahanpolitik di NNM.<br />
 8. 8.
 9. 9. NEGERI-NEGERI SELAT<br />Selepastahun 1824, British mempunyai 3 bentukpetempataniaituPulau Pinang yang telahditubuhkanpada1786.<br />Singapurayang diperolehidaripadaTemenggung Abdul Rahmanpadatahun 1819 dan Melaka yang diterimaselepasPerjanjianInggeris-Belanda1824.<br />SelepasPerjanjianInggeris-Belanda 1824, Pulau Pinang ditadbirolehLeftenanGabenorsementara Melaka danSingapuraditadbirolehResiden. <br />Padatahun 1826, ketiga-tiganegeritersebutdigabungkanbagimembentukNegeri-negeriSelat. Penggabunganitubertujuanuntukmenyeragamkansertamenjimatkanperbelanjaanpentadbiran. <br />
 10. 10. Pemindahanpentadbiranke London padatahun 1867 adalahkerana Syarikat HindiaTimurInggeris (SHTI) di India tidakmengambilberatkebajikanNegeri-NegeriSelat.<br />Desakanolehparasaudagar yang tidakberpuashatidengandasarPejabat Tanah Jajahan British di India dancadangan Syarikat HindiaTimurInggerisuntukmenghapustarafpelabuhanbebasSingapuramengancamkemajuanperdagangan di Negeri-NegeriSelat.<br />Kemasukanpendatangdari China secaratidakterkawalmenyebabkanberlakukekacauanakibatpenubuhankongsigelapdanpendudukmembantahtindakanPejabat Tanah Jajahan British di India <br />Singapuradijadikansebagaitempatpembuanganbanduandari India telahmempercepatkanpemindahanpusatpentadbirannyake London.<br /> <br />
 11. 11. NEGERI-NEGERI MELAYU BERSEKUTU<br />MelaluiPerjanjian Persekutuan tahun 1896, negeri-negeri Selangor, Perak, Pahang, danNegeri Sembilan disatukan di bawahsatupemerintahanpusat.<br />Negeri-negeriini di kenalisebagaiNegeri-negeriMelayuBersekutu.<br />Beberapafaktormendasaripenubuhannyaialah<br /> -Masalah yang dihadapiolehnegeri Pahang<br /> -Untuktujuankecekapanpentadbirandankeseragaman<br /> -Untukmengawalkuasaresiden<br /> -Faktorkeselamatan<br />
 12. 12. KEADAAN DI PERAK, SELANGOR, NEGERI SEMBILAN <br />DAN SELANGOR MEMBERI PELUANG <br />BRITISH CAMPUR TANGAN<br />Ketidakstabilan di Perak<br />PerangKlang di Selangor<br />Perbalahan di Sg Ujung di Negeri Sembilan<br />BimbangPertapakanKuasaEropah Lain di Pahang<br />
 13. 13. CAMPUR TANGAN BRITISH <br />DI PERAK<br />Campurtangandidasariolehfaktor-faktoruntukmenjagakepentingansaudagar-saudagarInggeris.<br />Berlakunyakekacauan: PerangLaut ( perebutankeataspenguasaanlombongbijihtimah ) melibatkankongsigelapcinaHai San danGheHin<br />Perangsaudaraiaituperebutantakhta di antara Raja Abdullah dengan Raja Ismail<br />Permintaanpembesar-pembesarNgah Ibrahim dan Raja Abdullah untuk British campurtangan<br />PerjanjianPangkorditandatanganipada 20 Januari 1874<br />J.W.W.BirchdilantiksebagaiResiden yang pertama.<br />
 14. 14. CAMPUR TANGAN BRITISH <br />DI SELANGOR<br />Perangsaudaramelibatkan Raja Mahadidan Raja Abdullah<br />Raja Abdullah disokongolehTengkuKudindan Yap Ah Loy<br />Raja Mahadidisokongolehputera-putera Sultan Selangor danSayidMansor.<br />Niat British untukcampurtangantidaktercapaikeranapembesarMelayutidakmahuInggeriscampurtangan.<br />Pada 1873, kapaldagang British diseranglanundaninimenjadiasas British untukcampurtangan.<br />PadabulanOgos 1874 Frank Swettenhamdilantiksebagaipenasihatrasmi sultan<br />J.G. Davidson dilantiksebagaiResiden.<br />
 15. 15. CAMPUR TANGAN BRITISH <br />DI SG UJONG<br />Rebutankuasa di SgLinggi di antaraDato’ KelanaSayid Abdul RahmandenganDato’ Bandar Kulup Tunggal.<br />Dato’ KelanamemintabantuanInggerisdanseterusnyadiiktirafsebagaiketua Sungai Ujong.<br />NamunperlantikanDato’ KelanadankehadiranInggerisiniditentangolehDato’ Bandar Kulup Tunggal.<br />TenteraInggeris yang diketuaioleh W.A Pickering berjayamengalahkanDato’ Bandar Kulup Tunggal.<br />Sungai UjongmenerimapenasihatInggerisbernama W.I Tatham.<br />
 16. 16. CAMPUR TANGAN BRITISH<br />DI PAHANG<br />PerangsaudaraberlakuuntukjawatanBendaharaantara Wan Mutahirdengan Wan Ahmad.<br />Cadangan Sultan Ahmad untukmemberikankonsesiperdagangankepadakuasa Barat membimbangkanInggeris.<br />PadabulanFebruari 1888, seorangwarganegaraInggerisberbangsacinadibunuh di Pekan.<br />British menjadikanpembunuhantersebutsebagaialasanuntukcampurtangan.<br />Sultan Ahmad menerimaResiden British bernama J.P. Rodger.<br />
 17. 17. RESIDEN MENGGUGAT KUASA<br />SULTAN DAN PEMBESAR<br />RESIDEN BRITISH DI NEGERI-NEGERI MELAYU<br />
 18. 18. RESIDEN MENGGUGAT KUASA SULTAN DAN PEMBESAR<br />MENGUASAI<br />PENTADBIRAN<br />MEMAKSA MENERIMA NASIHAT<br />MENCAMPURI ADAT<br />MENGAMBIL ALIH <br />PUNGUTAN CUKAI<br />
 19. 19. MENCAMPURI ADAT<br />Residenmelampauibidangkuasamerekaapabilamenghapuskanamalanperhambaan.<br />Bagi sultan danpembesar, amalanperhambaanmerupakanamalanturuntemurundalammasyarakatmelayutradisional.<br />
 20. 20. MEMAKSA MENERIMA NASIHAT<br />Residenmenasihati sultan dalamsemuaperkarapentadbirankecuali yang berkaitandengan agama islamdanadatistiadatmelayu.<br />Nasihatresidenmestidipatuhidandilaksanakan<br />
 21. 21. MENGAMBIL ALIH PUNGUTAN CUKAI<br />Residenmengambilalihpungutancukai yang sebelumitudipegangoleh sultan danpembesar.<br />Pungutancukaiakandiambilaliholehpegawaibritishiaitupegawaimajistretdanpemunguthasil.<br />
 22. 22. FAKTOR-FAKTOR PENUBUHAN NEGERI-NEGERI<br />MELAYU BERSEKUTU <br />KELEMAHAN SISTEM RESIDEN<br />FAKTOR KESELAMATAN<br />SISTEM PERHUBUNGAN<br />KRISIS KEWANGAN<br />PERKONGSIAN PERKHIDMATAN<br />
 23. 23. PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN 1896<br />AKHIR 1895, IANYA DITANDATANGANI DAN<br /> BERKUATKUASA 1 JULAI 1896<br />PERAK,SELANGOR, NEGERI SEMBILAN DAN <br /> PAHANG DISATUKAN<br />PUSAT PENTADBIRAN DI KUALA LUMPUR<br />( DIKETUAI RESIDEN JENERAL)<br />RESIDEN JENERAL PERTAMA <br />FRANK SWETTENHAM<br />
 24. 24. PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN MENCABAR <br />KEWIBAWAAN SULTAN<br />Kuasapentadbiran - ResidenJeneral<br />KerajaanpusatmenubuhkanjabatandiketuaiPegawaiBritish.<br />Penglibatanorang Melayuterhad.<br />Sultan mengikutnasihatResidenJeneralkecualihalehwal agama danadatMelayu<br />Sultan tidakberpuashatiapabilakuasapentadbirandiambilaliholehResidenJeneral<br />1897 - British menubuhkan Durbar<br />
 25. 25. DURBAR<br />(PERSIDANGAN RAJA-RAJA MELAYU)<br />AHLI-AHLI<br />1.Pesuruhjaya<br />2. Raja-raja Melayu<br />3.Residen Jeneral<br />4. 4 orang Residen<br />Durbar Pertama di Kuala Kangsar Perak.<br />Durbar Kedua di Kuala Lumpur 1903<br />
 26. 26. DURBAR KEDUA<br />Desakan Sultan Idris<br />Kuasa Raja-raja Melayudikembalikan<br />BilanganpegawaiMelayu yang berkhidmatdengankerajaanditambahdandilantikkejawatanlebihtinggi<br />BahasaMelayudiiktirafbahasarasmi<br />
 27. 27. TINDAKAN BRITISH (1909)<br />Menggantikan Durbar denganMajlisMesyuaratPersekutuan<br />MenggantikanResidenJeneraldenganKetuaSetiausaha<br />SetujuserahsemulakuasamentadbirkepadaMajlisMesyuaratNegeri<br />
 28. 28. RUJUKAN<br />NazaruddinHj.MohdJali (2000). Pengajian Malaysia :Kenegaraan Dan Kewarganegaraan. Selangor : Pearson Education Malaysia Sdn. Bhd.<br />Mahdi Shuid (2009). TeksPra-U STPM : Sejarah Malaysia. Selangor : Pearson Education Malaysia Sdn. Bhd.<br />Graham Saunders (1978). PerkembanganMasyarakatMajmuk. Longman Malaysia Sdn. Berhad.<br />Akasha Ismail (2005) . SejarahTingkatan 5. PenerbitanPelangiSdn. Bhd.<br />Campurtangan British di Tanah Melayu. http://ngahibrahimmatang.blogspot.com/2008/05/campur-tangan-british-di-tanah-melayu.html<br />

×