Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
 • Save
Elaich_adopt_a_site_guidelines_in_situ_study-hebrew
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Elaich_adopt_a_site_guidelines_in_situ_study-hebrew

 • 195 views
Published

ELAICH - Educational Linkage Approach in Cultural Heritage. …

ELAICH - Educational Linkage Approach in Cultural Heritage.
For more information and presentations, please visit: http://elaich.technion.ac.il/

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
195
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ‫אמ אתר‬ ‫הנחיות לתלמידי ‪eLAICH‬‬ ‫למחקר באתר של )חלק מ( אתר היסטורי‬ ‫ד"ר אנה לובוביקוב-כ – הטכניו – מכו טכנולוגי לישראל‬ ‫הקדמה‬ ‫היחידה "אמ אתר" היא היחידה המסכמת של תהלי הלמידה של ‪ .ELAICH‬היחידה מבוססת על‬‫הידע וההבנה שנרכשו ופותחו במהל 6 היחידות הקודמות. היחידה "אמ אתר" מאפשרת לתלמידי‬ ‫‪ eLAICH‬לייש את הידע וההבנה שלה ממגוו היחידות והפרקי של ‪ ,eLAICH‬תו התמקדות‬ ‫בבליה של חומרי בניי המשמשי במבנה / באתר היסטורי מסוי .‬ ‫היחידה "אמ אתר" מורכבת משלושה סוגי של פעילויות:‬ ‫• יישו של ידע משיעורי ‪ eLAICH‬באתר היסטורי‬ ‫• פיתוח יכולת הבנה בסיסית של אתר היסטורי, תיעוד מאפייניו וביצוע ניתוח בסיסי‬ ‫• איסו נתוני על האתר ההיסטורי אשר עשויי לסייע בשימור האתר על ידי מומחי שימור‬ ‫ומשמרי‬ ‫היחידה "אמ אתר" היא מעי ערכה שתאפשר לתלמידי לבצע את הפעילויות הללו בעבודת‬ ‫הסופית בתו כל קורס ‪.eLAICH‬‬ ‫הנחיות לתלמידי ‪ eLAICH‬למחקר באתר של )חלק מ( אתר היסטורי כוללות תיאור של מטרות המחקר,‬ ‫שיטות המחקר והתוצאה הצפויה של המחקר; כמו כ , ההנחיות כוללות הנחיות ארגוניות, רשימת ציוד ולוח‬ ‫זמני מומל .‬ ‫מש המחקר באתר: 6 שעות‬ ‫המלצות כלליות:‬‫על הנהלת בית הספר לבחור מראש אתר היסטורי למחקר באתר, בהתא למסמ "הנחיות‬ ‫•‬ ‫לבחירת אתר" ובתיאו ע רשות / ארגו מורשת.‬ ‫מומל שהמורה והתלמידי יכירו את ההנחיות לתלמידי ‪ eLAICH‬למחקר באתר של‬ ‫•‬ ‫)חלק מ( אתר היסטורי בטר יגיעו לאתר.‬ ‫מומל ללמוד מעט על האתר ההיסטורי לפני ההגעה לאתר.‬ ‫•‬‫בית הספר יכול להחליט לבצע את כל הפעילויות הנערכות באתר באותו אתר היסטורי, שנה‬ ‫•‬ ‫אחר שנה. במקרה כזה, בית הספר יכול לסייע בניטור האתר.‬
 • 2. ‫– ‪ELAICH‬‬ ‫‪EDUCATIONAL LINKAGE APPROACH IN CULTURAL HERITAGE‬‬ ‫את המידע על האתר ההיסטורי שייאס בזמ המחקר באתר נית לעבד בכיתה לאחר‬ ‫•‬ ‫הפעילות בחו , על פי פרק הרשות בקוב ההנחיות לתלמידי ‪ eLAICH‬למחקר באתר של‬ ‫)חלק מ( אתר היסטורי. מש הפעילות הזו גמיש ונתו להחלטתו של בית הספר, בהתא‬ ‫לרקע הלימודי הספציפי של התלמידי . הפעילות הזו איננה כלולה במש הזמ המומל‬ ‫לקורס הבסיסי.‬‫ע סיו הקורס של ‪ ,eLAICH‬בית הספר יכול להגיש את העבודה הסופית לרשות השימור /‬ ‫•‬ ‫המורשת הרלוונטית.‬ ‫מומל לקיי את כל הפעילויות תו התייעצות ושיתו פעלה ע רשות / ארגו מורשת.‬ ‫•‬ ‫יש להדפיס את המסמ הזה ולהביא אותו אל האתר.‬ ‫תוכ המחקר באתר‬ ‫מטרות:‬‫זהו פרויקט מחקר באתר שמטרתו לחזק ולייש את הידע התיאורטי שנצבר במהל מפגשי ההוראה‬ ‫הקודמי במסגרת ‪ eLAICH‬באמצעות מחקר באתר וניתוח של אתר היסטורי, המתמקד בבליה של‬ ‫חומרי בניי שמשמשי ב)חלק מ( מבנה / אתר היסטורי. המטרה השנייה של המחקר הזה היא‬ ‫לאסו נתוני , להבי אות ולגבש את תוצאות הניתוח והמסקנות באופ שיהיה נהיר לאנשי‬ ‫אחרי .‬ ‫מה עליי לעשות:‬‫את מתבקשי להתבונ , לתעד ולנתח חלק מוגדר של אתר היסטורי, תו התמקדות בבליה של‬ ‫חומרי הבניי המשמשי במבנה / באתר ההיסטורי, ולגבש את תוצאות הניתוח והמסקנות‬ ‫שלכ באופ שיהיה נהיר לאנשי אחרי .‬ ‫מבוא:‬ ‫תלמידי ‪ eLAICH‬יקרי :‬ ‫המחקר שלכ באתר כולל איסו וניתוח נתוני . נית לנתח חלק מ הנתוני ישירות באתר, ואילו‬ ‫חלקי אחרי יש לעבד בכיתה. על מנת לבצע מחקר שימור נכו , באפשרותכ לנקוט מגוו פעולות‬ ‫בהתא להנחיות.‬ ‫המלצות כלליות חשובות:‬ ‫דיוק: במחקר זה עליכ להיות מדויקי ככל הנית , ה בתיאור הגרפי וה בתיאור המילולי.‬ ‫•‬ ‫במהל התרגיל באתר יהיה עליכ להשתמש בידע שרכשת בשיעורי של ‪,ELAICH‬‬ ‫•‬ ‫במגוו סוגיות של שימור, למשל: סוגי בליה, דרגות בליה, גורמי אפשריי לבליה, חומרי‬ ‫בניי שוני , סוגי שוני של מבני ומרכיביה , וכדומה.‬ ‫21 ‪Page 2 of‬‬
 • 3. ‫– ‪ELAICH‬‬ ‫‪EDUCATIONAL LINKAGE APPROACH IN CULTURAL HERITAGE‬‬ ‫אנא זכרו כי אינכ מומחי שימור מקצועיי )התמחות זו מחייבת תקופה ארוכה יותר של‬ ‫•‬ ‫לימוד(. ע זאת, באפשרות לתרו באופ משמעותי לשימור המורשת התרבותית – כל‬ ‫שעליכ לעשות הוא להתבונ , לראות ולתאר. ייתכ שאינכ יודעי מהו סוג הבליה שזה‬ ‫עתה גילית , א א תתארו את הבליה במדויק, תוכלו לעזור למומחה שימור / למנהל‬ ‫האתר ההיסטורי לשמר את המורשת התרבותית שלכ .‬ ‫הנחיות להתבוננות ולניתוח:‬ ‫הערה חשובה:‬‫את מתבקשי לבחו ולתעד את המרק והצבע של האב , המלטי וכו, באופ מדויק ככל האפשר.‬ ‫אנא שימו לב לכל שינוי קל שבקלי בצבע, במרק , בעובי השכבה וכדומה.‬‫מומל לסכ את הניתוח הראשוני שהתבצע באתר, למשל כ : א. מהו המיקו של כל סוג של בליה?‬ ‫)כל סוגי הבליה בעלי חזות חיצונית מסוימת(.‬ ‫ב. מה מייחד את המיקו הזה )למשל, צבע הקרקע / גג / קרבה למקור מי / מיקו ייחודי / תכונה‬ ‫חוזרת בחלקי שוני של המבנה שמתאפייני ב..., וכדומה(.‬ ‫ג. הא חומר הבניי באזור הנבדק הוא ייחודי )כלומר – צבע, מרק , צורה או בליה ספציפיי‬‫המופיעי רק באזור שבו הצוות שלכ עובד? יש לשת פעולה ע צוות אחרי ולהתייע עמ בנוגע‬ ‫לאיסו הנתוני (.‬ ‫ד. אילו סיבות עשויות לגרו לבליה שגילית ?‬ ‫ה. אילו פעולות לדעתכ יש לנקוט כחלק מתהלי "הניטור"? אילו פעולות יש לנקוט על מנת למנוע‬ ‫בליה עתידית, כחלק מפעולות "שימור מונע"?‬ ‫ו. התייעצו ע מומחה השימור המקומי של ‪ ,ELAICH‬וצרו מקרא-מפה בשיתו כל הקבוצות. א‬ ‫אינכ יכולי לקבל ייעו מתאי – נסו להשוות את הנתוני שאספת לחומר שנלמד ביחידות של‬ ‫‪ ;eLAICH‬היעזרו במונחוני בתחו הבליה והשימור של אב , המצויי ברשת האינטרנט. צרו‬ ‫מקרא-מפה נפרד עבור:‬ ‫סוגי של חומרי בניי‬ ‫•‬ ‫סוגי של בליה‬ ‫•‬ ‫דרגות של בליה‬ ‫•‬ ‫שימו לב:‬ ‫לאחר המחקר באתר ההיסטורי, ייתכ שיהיה עליכ לעבד בכיתה את הנתוני שנאספו באתר.‬ ‫מומל לשלב נתוני מקבוצות שונות, והשילוב הזה צרי להתחיל כבר באתר: שתפו צוותי‬ ‫החוקרי אזורי אחרי של האתר ההיסטורי בממצאי שגילית באזור שחקרת . בסו הקורס,‬ ‫מומל להציג את הממצאי והמסקנות. כמו כ , ככל האפשר - מומל לעבד את הנתוני ישירות‬ ‫באתר. א קיי , נית להיעזר במחשב נייד – הוא יאפשר לכ לכתוב הערות ולהוסי תמונות‬ ‫רלוונטיות.‬ ‫איסו הנתוני באתר:‬ ‫עליכ לאסו נתוני בשתי צורות:‬ ‫• תיאור מילולי‬ ‫21 ‪Page 3 of‬‬
 • 4. ‫– ‪ELAICH‬‬ ‫‪EDUCATIONAL LINKAGE APPROACH IN CULTURAL HERITAGE‬‬ ‫חומר גרפי )חזותי(‬ ‫•‬ ‫תיאור מילולי‬ ‫התיאור הכתוב צרי להתאי להיעשות על פי ההמלצות הכלליות החשובות וההנחיות להתבוננות‬ ‫וניתוח )לעיל(, וכ להביא בחשבו תמות וסוגיות שמופיעות בהנחיות לכל סוגי המיפוי )להל (. את‬ ‫התיאור המילולי יש לכתוב באתר.‬ ‫החומרי הגרפיי )חזותיי ( נחלקי לכמה סוגי :‬ ‫מחקר מצול‬ ‫•‬ ‫סקיצות או שרטוטי מדויקי‬ ‫•‬ ‫מדידות - רשות‬ ‫•‬ ‫הרמה של הפעילויות הלימודיות שמטרת לאסו ולעבד חומרי גרפיי עשויה להשתנות על פי‬ ‫הבחירה בסוג)י ( הספציפי)י ( של שיטות התיעוד, בהתא לרקע הלימודי הספציפי של הצוות /‬‫הקבוצה / בית הספר שלכ . ישנ שלוש רמות אפשרויות של תיעוד במחקר שלכ , בסדר עולה של‬ ‫קושי:‬ ‫תמונות שמצלמי תלמידי ‪;eLAICH‬‬ ‫רמה "א"‬ ‫סקיצות שנערכות על ידי תלמידי ‪;eLAICH‬‬ ‫רמה "ב"‬ ‫מדידות המתורגמות לשרטוטי מדויקי שיוצרי תלמידי ‪;eLAICH‬‬ ‫רמה "ג"‬ ‫רמה "א" היא הרמה הבסיסית, שאיננה דורשת מ התלמידי יכולת או רקע בשרטוט.‬ ‫רמה "ב" מבוססת על יכולת או רקע בשרטוט של התלמידי .‬ ‫רמה "ג" היא רמה מתקדמת, הכוללת יצירה של שרטוטי פשוטי ומדויקי על ידי התלמידי ,‬ ‫ועריכת מדידות באתר.‬‫אנו מניחי שרמות "א" ו-"ב" ייושמו באופ רחב יותר, ואילו רמה "ג" עשויה להתאי רק בבתי ספר‬ ‫שבה התלמידי לומדי שרטוט )טכני(. ע זאת, ההחלטה צריכה להתקבל על ידי בית הספר‬ ‫המשתת בפרויקט, תו התחשבות ברקע הספציפי של התלמידי בייצוג גרפי.‬ ‫איסו חומר גרפי )חזותי(:‬‫חשוב להבהיר כי הרמות הללו מכילות זו את זו, כלומר תלמידי היוצרי שרטוטי פשוטי ומדויקי‬ ‫)רמה מתקדמת "ג"( צריכי ליצור ג סקיצות )רמה "ב"( ו/או תמונות )רמה "א"( על מנת ליצור את‬ ‫השרטוטי המדויקי הללו.‬ ‫21 ‪Page 4 of‬‬
 • 5. ‫– ‪ELAICH‬‬ ‫‪EDUCATIONAL LINKAGE APPROACH IN CULTURAL HERITAGE‬‬ ‫איור 1: סוגי של חומר גרפי בחלוקה לרמות א, ב, ג.‬ ‫בכל רמה, כתלות בבחירה שלכ , יהיה עליכ לסמ את הנתוני שתאספו באתר:‬ ‫ברמה "א" הנתוני יסומנו על גבי התמונות – באתר;‬ ‫ברמה "ב" הנתוני יסומנו על גבי הסקיצות – באתר;‬‫ברמה "ג" נית לסמ את הנתוני על גבי תמונות או סקיצות – באתר; מאוחר יותר הנתוני יועברו‬ ‫באופ מדויק לשרטוטי שיוכנו בכיתה.‬ ‫21 ‪Page 5 of‬‬
 • 6. ‫– ‪ELAICH‬‬ ‫‪EDUCATIONAL LINKAGE APPROACH IN CULTURAL HERITAGE‬‬ ‫שלבי המחקר של הסטודנטי באתר‬ ‫נית לייש רמות רשות בהתא ליכולת‬ ‫השרטוט של התלמידי‬ ‫הגדרת אזור באתר / במבנה ההיסטורי‬ ‫עבור כל צוות‬ ‫התבוננות כללית‬ ‫מחקר מצול‬ ‫תיאור מילולי וניתוח‬ ‫תיעוד בתמונות לצור מיפוי נוס‬ ‫רמה "א"‬ ‫סקיצות לצור מיפוי נוס )רשות(‬ ‫רמה "ב"‬ ‫מדידות לצור מיפוי נוס )רשות(‬ ‫רמה "ג"‬ ‫מיפוי התוצאות של מחקר התלמידי‬ ‫באתר: רמות "א", "ב" ו"ג"‬ ‫מיפוי ישירות על גבי התמונות‬ ‫)מבוצע באתר(‬ ‫התוצר הסופי ברמה "א"‬ ‫מיפוי ישירות על גבי הסקיצות‬ ‫)מבוצע באתר(‬ ‫התוצר הסופי ברמה "ב"‬‫או‬ ‫מיפוי על שרטוטי מדויקי‬ ‫)מבוצע בכיתה על בסיס המיפוי באתר‬ ‫ברמות "א" ו/או "ב"(‬ ‫התוצר הסופי ברמה "ג"‬ ‫איור 2: השלבי במחקר של התלמידי באתר ההיסטורי‬ ‫21 ‪Page 6 of‬‬
 • 7. ‫– ‪ELAICH‬‬ ‫‪EDUCATIONAL LINKAGE APPROACH IN CULTURAL HERITAGE‬‬ ‫הנחיות לכל סוגי המיפוי:‬ ‫תיעוד גרפי – הערות כלליות:‬ ‫תיעוד גרפי )סקיצות( של חלק מ המבנה צרי להיות "ישיר" ללא עיוותי של פרספקטיבה, ומדויק‬ ‫ככל הנית .‬ ‫תיאור גרפי, הנחיות בהתא לסוגי המיפוי השוני :‬ ‫1. חומר גרפי – סקיצה גיאומטרית מדויקת )רמה "ב"(‬‫תחילה יש להכי סקיצה באתר – תיעוד גרפי של החלק של המבנה / הקיר "כפי שהוא", ללא סימוני‬ ‫או הערות )נתוני גיאומטריי (, ע הכותרת המתאימה )למשל, הקיר הצפוני, קומת הקרקע(. אנו‬ ‫קוראי לסקיצה הזו "גיאומטרית" מפני שהיא נושאת א ורק מידע גיאומטרי ואיננה כוללת מידע‬ ‫כלשהו על הסוגי של חומרי הבניי או על מצב הפיזי.‬ ‫הערה: מומל להכי העתקי של הסקיצה הגיאומטרית )בשביל רמה "ב" ורמה "ג"( של החלק‬‫הרלוונטי של האתר )1( ברגע שהסקיצה מוכנה באתר )יש לצל 3 העתקי עבור כל קבוצה( ולבצע‬ ‫מיפוי בזמ המפגש באתר )ראו "חומר גרפי" – 2, 3, 4 ב"הנחיות לכל סוגי הפעילויות"( על גבי‬ ‫ההעתקי הללו ולא על גבי הסקיצה המקורית. לחלופי , נית להעתיק את הסקיצה באמצעות נייר‬ ‫פח / באופ ידני על גבי נייר פרגמנט )שקו (.‬ ‫א את עובדי על גבי תמונות )רמה "א"( באפשרותכ לצל את התמונות בהגדלה )די בצילו‬ ‫שחור-לב ( לפני שתתחילו לסמ סוגי שוני של נתוני על גבי התמונות.‬ ‫להל דוגמה של תמונה המשמשת במקו סקיצה. תוכלו לראות שהמידע החזותי מסומ ישירות על‬ ‫התמונה.‬ ‫איור 3: דוגמה לניתוח שמבוצע באתר.‬ ‫21 ‪Page 7 of‬‬
 • 8. ‫– ‪ELAICH‬‬ ‫‪EDUCATIONAL LINKAGE APPROACH IN CULTURAL HERITAGE‬‬ ‫2. חומר גרפי – סוגי של חומרי בניי‬ ‫נתוני אלה צריכי לכלול תיעוד גרפי של הסוגי הקיימי של חומרי הבניי , המרק שלה , צבע‬ ‫ונתוני אחרי , כגו סדקי וחורי . יש לסמ את הנתוני הללו על גבי הסקיצה "הגיאומטרית"‬ ‫המדויקת שלכ / על גבי התמונה שלכ )ראו דוגמה מקורס קוד של ‪.(ELAICH‬‬ ‫3. חומר גרפי – סוגי של בליה של החומר‬ ‫נתוני אלה צריכי לכלול תיעוד גרפי של הסוגי השוני של בליה; יש להגדיר את הבליה באופ‬ ‫הגרפי המדויק ביותר, ע הכותרת המתאימה, ועל פי מקרא-מפה אחיד עבור כל הקבוצות, כפי‬ ‫שהוסכ באתר.‬ ‫נית להוסי למיפוי זה הערות כתובות בנוגע לסדקי , לקליפות ולכתמי ולציי מה צבע ועוביי ,‬ ‫כמו ג תופעות בליה אחרות באתר. תוכלו לכתוב את ההערות הללו ישירות על )ההעתק של(‬ ‫הסקיצה / התמונה שלכ .‬ ‫4. חומר גרפי – דרגות של בליה‬ ‫נתוני אלה צריכי לכלול תיעוד גרפי של דירוג הבליה בחלק המבנה ששרטטת באתר; את דירוג‬ ‫הבליה יש להגדיר באופ הגרפי המדויק ביותר, ע הכותרת המתאימה, ועל פי שלוש דרגות‬ ‫עיקריות:‬ ‫"א" מצב טוב )משטח חזית האב חלק יחסית, המישור נשמר(;‬ ‫"ב" בליה בינונית )משטח חזית האב נשמר, א קיימי חורי גדולי ונראי לעי (;‬ ‫"ג" בליה חמורה )משטח האב פגוע קשות, ויש סטייה ניכרת מהמישור המקורי(.‬ ‫5. מחקר מצול‬ ‫התיעוד המצול צרי להיות ממוקד ולהדגי את ההערות שכתבת . בדר כלל תמונות מספקות‬ ‫מבט כללי על החלק שלכ באתר, ובנוס ה יכולות להתמקד במאפייני ובפרטי אדריכליי‬ ‫ספציפיי או בסוגי ובדרגות של בליה, וכדומה. לא נית להמיר את המחקר המצול בסקיצות.‬ ‫המחקר המצול מתעד את הממצאי והמסקנות שלכ בכל ארבעת הנושאי הגרפיי הקודמי‬ ‫שניתחת בתהלי "המיפוי".‬ ‫התוצאה הצפויה:‬ ‫דו"ח כולל איורי אשר מכיל את הנתוני שנאספו באתר, המאורגני על פי ההנחיות הללו, ואת‬‫המסקנות שלכ בנוגע לסוגיות המרכזיות המצוינות בהנחיות הללו )למשל, המלצות כלליות חשובות;‬ ‫הנחיות להתבוננות ולניתוח; הנחיות למיפוי(.‬ ‫המבנה המומל לדו"ח:‬ ‫מידע היסטורי הקשור לאתר‬ ‫סקירה כללית בתמונות‬‫הערות ומסקנות אנליטיות )בכתב(, לצד תמונות מאורגנות בשיטתיות בהתא להנחיות לעיל‬ ‫מיפוי )בהתא לסעי ה"מיפוי" במסמ זה(‬ ‫‪ o‬עבור רמה "א": על גבי תמונות‬ ‫21 ‪Page 8 of‬‬
 • 9. ‫– ‪ELAICH‬‬ ‫‪EDUCATIONAL LINKAGE APPROACH IN CULTURAL HERITAGE‬‬ ‫‪ o‬עבור רמה "ב": על גבי סקיצות ביד חופשית‬ ‫‪ o‬עבור רמה "ג": שרטוטי מדויקי שנוצרו בכיתה לאחר איסו הנתוני באתר‬ ‫באמצעות תמונות או סקיצות, ולאחר ביצוע מדידות באתר‬ ‫מחברת השדה: כל הסקיצות, סכמות המדידה וההערות שנרשמו באתר. יש לסרוק אות ,‬ ‫לארג אות באופ שיטתי, להסביר אות ולתת לה כותרות, למשל "קיר צפוני, קומת קרקע,‬ ‫חלו מרכזי".‬ ‫הערה חשובה:‬ ‫מיפוי הוא אמצעי חשוב ובעל ער לייצר נתוני ולאפשר ניתוח ראשוני שלה . ע זאת, א את‬‫מתקשי ליצור מפה, תוכלו ליצור גרסה מורחבת של המחקר והתיעוד השיטתיי המצולמי , ולנסות‬ ‫לענות על השאלות בסעי ה"מיפוי" של מסמ זה; למשל, נסו לייצג נתוני על דרגות הבליה באופ‬ ‫שיטתי )בטבלה( ע ייצוג ברור של כל דרגה בתמונות הרלוונטיות. נית להיעזר בשיטה דומה ג‬ ‫בנוגע לסוגי של חומרי הבניי ולסוגי בליה.‬ ‫ארגו המחקר באתר:‬ ‫המלצות טכניות:‬ ‫א. מומל להכי העתקי של הסקיצה הגיאומטרית או של התמונה )1( ברגע שהסקיצה‬ ‫מוכנה באתר )יש לצל 3 העתקי עבור כל קבוצה( ולבצע מיפוי בזמ המפגש באתר‬ ‫)ראו "חומר גרפי" – 2, 3, 4 ב"הנחיות לכל סוגי הפעילויות"( על גבי ההעתקי הללו‬‫ולא על גבי הסקיצה המקורית. לחלופי , נית להעתיק את הסקיצה באמצעות נייר פח /‬ ‫באופ ידני על גבי נייר פרגמנט )שקו (.‬ ‫ב. א קיי , נית להיעזר במחשב נייד באתר.‬ ‫ציוד:‬ ‫לוח 4‪ A‬או 3‪A‬‬ ‫•‬ ‫נייר 4‪ A‬או 3‪) A‬למשל, נייר למדפסת(‬ ‫•‬ ‫עפרונות ‪2B, B, HB‬‬ ‫•‬ ‫מחק‬ ‫•‬ ‫נייר דבק להצמדת הנייר ללוח‬ ‫•‬ ‫סרט מדידה: 5 מטרי‬ ‫•‬ ‫פלס‬ ‫•‬ ‫מצלמה לצילו התמונות‬ ‫•‬ ‫מחשב נייד )מומל (‬ ‫•‬ ‫עבודה בקבוצות:‬ ‫עליכ להתארג מראש, כ שהתלמידי יחולקו לצוותי קטני בני שלושה משתתפי .‬ ‫תפקידי / התמחויות של חברי הצוות:‬ ‫21 ‪Page 9 of‬‬
 • 10. ‫– ‪ELAICH‬‬ ‫‪EDUCATIONAL LINKAGE APPROACH IN CULTURAL HERITAGE‬‬ ‫"האמ " - חבר צוות האחראי לשרטוט ולסקיצות באתר.‬ ‫חבר צוות ע יכולות גרפיות / אמנותיות, שתפקידו לערו את הסקיצה.‬ ‫תפקיד: תיאור גרפי מדויק של חלק מ המבנה.‬ ‫הערה: א העבודה נעשית ברמה "א" בלבד, נית להחלי את "האמ " בצל .‬ ‫"הכותב" – חבר צוות האחראי על הכתיבה / רישו המדידות.‬ ‫אד ע יכולות מילוליות לתיאור ולניתוח.‬ ‫תפקיד: תיאור מילולי מדויק של תכונות המבנה ובעיותיו, ותיעוד של המדידות.‬‫"המודד" – חוות צוות האחראי למדידות / לרישו המידות כולל מדידה כללית ומדידות פרטניות של‬ ‫אבני ספציפיות.‬ ‫תפקיד: ביצוע מדידות ודיווח ל"אמ " ול"כותב".‬ ‫ברוב המקרי , שני חברי צוות יצטרכו לבצע את המדידות וחבר הצוות השלישי ירשו אות .‬ ‫אנו מעריכי שכיו כל אחד יכול להיות צל , ואי צור להגדיר חבר צוות מיוחד שאחראי לצל‬ ‫תמונות ☺. ע זאת, יש לצל תמונות בהתא למטרות ספציפיות שנדונו והוגדרו במאמ משות‬ ‫של חברי הצוות.‬ ‫לוח זמני :‬ ‫מש הזמ הכולל לפעילות באתר – 6 שעות.‬ ‫לוח הזמני המומל למחקר באתר:‬ ‫לוח זמני לדוגמה: המחקר באתר מתחיל בשעה 00:9‬ ‫התוצאות‬ ‫המשימה‬ ‫מש הזמ‬ ‫חלק 1‬‫היכרות ראשונית ע האתר ההיסטורי‬ ‫מפגש ע נציג שימור מקומי‬ ‫02 דקות‬ ‫הגדרת גבולות החלק של המבנה‬ ‫קביעת מיקו מתאי לכל קבוצת תלמידי‬ ‫04 דקות‬ ‫שבאחריות כל צוות‬ ‫על ידי האחראי‬ ‫התחלת התיעוד הגרפי, תמונות‬ ‫התייעצות / הדרכה של נציג שימור מקומי‬ ‫שעתיי‬ ‫כלליות, הערות תיאוריות ומדידות‬ ‫הדרכה לגבי התוכ והשיטות‬ ‫-00:01‬ ‫00:21‬ ‫ארגו העבודה בתו הצוות וחלוקת‬ ‫תפקידי בצוות )ראו הנחיות לעיל לגבי‬ ‫התפקידי הספציפיי של חברי הצוות(‬ ‫התחלת עבודה )בהתא ל"רמה"‬ ‫המוגדרת(:‬ ‫21 ‪Page 10 of‬‬
 • 11. ‫– ‪ELAICH‬‬ ‫‪EDUCATIONAL LINKAGE APPROACH IN CULTURAL HERITAGE‬‬ ‫התוצאות‬ ‫המשימה‬ ‫מש הזמ‬ ‫• תיעוד גרפי "גיאומטרי"‬ ‫• תיעוד מצול‬ ‫• טקסט / הערות / תיאור מילולי‬ ‫• מדידות בסיסיות )ראו "הנחיות‬ ‫לכל סוגי הפעילויות"(‬ ‫תיעוד גרפי ומדידות בסיסיות של כל‬ ‫השלמת התיעוד הגרפי של המדידות‬ ‫צוות‬ ‫הבסיסיות בחלק של המבנה שהוקצה לכל‬ ‫צוות‬ ‫תוצאות החלק הראשו באתר:‬ ‫תיעוד גרפי "ישיר" הול )יש להימנע‬ ‫מעיוותי של פרספקטיבה, ולהיות‬ ‫מדויקי ככל הנית (, מדידות בסיסיות‬ ‫הפסקת צהריי‬ ‫02 דקות‬ ‫-00:21‬ ‫02:21‬ ‫חלק 2‬ ‫השלמת איסו הנתוני הדרושי‬ ‫השלמת המדידות‬ ‫3 שעות‬ ‫לתיאור, למחקר ולתיעוד של כל חלק‬ ‫מהמבנה על ידי צוותי התלמידי .‬ ‫השלמת המיפוי של סוגי הבליה‬ ‫שיתו פעולה בי צוותי על מנת‬ ‫לשלב בי נתוני רלוונטיי , בהתא‬ ‫השלמת המיפוי של דרגות הבליה‬ ‫להנחיות המורי :‬ ‫מומל שאחד הצוותי יפתח תבנית‬ ‫השלמת הניתוח של מצב הבליה )הערות‬ ‫)טמפלט( שתשמש את כל הצוותי .‬ ‫כתובות(‬ ‫מקרא המפה האחיד שישמש את כל‬ ‫ניתוח של מצב השימור של הבניי – סדקי ,‬ ‫הצוותי צרי לכלול:‬ ‫חורי , וכדומה )יש לרשו הערות(‬ ‫• חומרי בניי‬ ‫המלצה/ות לשימור מניעתי של האתר –‬ ‫• מיפוי סוגי בליה‬ ‫בתו עבודת השטח, יש להכי המלצות‬ ‫• מיפוי דרגות בליה‬ ‫מרוכזות של כל הצוותי‬ ‫• תיעוד כתוב של תופעות‬ ‫הבליה‬ ‫• תיעוד מצול של כל הסעיפי‬ ‫לעיל‬‫מסקנות לגבי המלצות לניטור יוכנו‬ ‫‐‬ ‫על ידי כל הצוותי במשות‬ ‫מסקנות לגבי "שימור מניעתי" –‬ ‫‐‬ ‫המסקנות המרוכזות יוכנו על ידי‬ ‫כל הצוותי במשות‬ ‫נית להיעזר בדוגמאות לעבודות של תלמידי בקורסי קודמי של ‪.ELAICH‬‬ ‫בהצלחה ☺‬ ‫21 ‪Page 11 of‬‬
 • 12. ‫– ‪ELAICH‬‬ ‫‪EDUCATIONAL LINKAGE APPROACH IN CULTURAL HERITAGE‬‬ ‫זכויות יוצרי‬ ‫2102-9002 ‪©ELAICH Beneficiaries‬‬‫חומר זה הינו חלק בלתי נפרד מ"‪ – ELAICH‬ערכת הכלי החינוכיי " ופותח כחלק מפרויקט ‪ – ELAICH‬גישה לחינו לשימור המורשת התרבותית,‬ ‫במסגרת תוכנית 4 ‪ ,EuroMed Cultural Heritage‬תחת הסכ מענק 385051 ‪ .ENPI‬כל הזכויות שמורות ל-‪.ELAICH‬‬ ‫נית לעשות "שימוש הוג " בחומר זה, בכללותו בלבד, א ורק כחלק מערכת הכלי החינוכיי של ‪ ELAICH‬ולמטרות חינוכיות בלבד, על ידי ארגוני‬ ‫חינוכיי ללא מטרות רווח או למטרת לימוד עצמי, כאשר בכל אופ שימוש ובכל עת יש לציי בבירור על גבי כל הורדה, עותק ו/או התאמה‬ ‫"1102-9002 ‪ "©ELAICH Beneficiaries‬ולהפנות לתנאי אלה.‬ ‫כל שימוש בחומר הכרו בעיוות או בסילו החומר או כל שימוש הפוגע באופ אחר בכבוד או במוניטי של 1102-9002 ‪ ,ELAICH‬אסור.‬‫השימוש בחלקי מ החומר אסור בהחלט. אי )1( להשתמש באופ אחר )2( להעתיק, לצל או להפי בצורה פיזית או אלקטרונית )3( לשחזר בפרסו‬ ‫כלשהו )4( להשתמש כחלק מחומר לימוד אחר בכל מסגרת שהיא, בחלקי מ החומר הזה; אלא א כ התקבלה הרשאה כתובה מטע ‪.ELAICH‬‬ ‫הבהרה משפטית‬ ‫מסמ זה הופק בתמיכה כספית של האיחוד האירופי. תוכ המסמ הזה הוא באחריות הבלעדית של קונסורציו ‪ ELAICH‬ואי לראות בו בשו אופ‬ ‫ייצוג של עמדתו של האיחוד האירופי.‬ ‫21 ‪Page 12 of‬‬