Elaich_adopt_a_site_guidelines_choose_site-hebrew

253 views
205 views

Published on

ELAICH - Educational Linkage Approach in Cultural Heritage.
For more information and presentations, please visit: http://elaich.technion.ac.il/

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
253
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Elaich_adopt_a_site_guidelines_choose_site-hebrew

  1. 1. ‫‪Educational Linkage Approach In Cultural Heritage‬‬ ‫הקורס הבסיסי‬ ‫אמ אתר‬ ‫קריטריוני לבחירת "אתר ‪ "ELAICH‬למחקר באתר‬ ‫ד"ר אנה לובוביקוב-כ – הטכניו – מכו טכנולוגית לישראל‬‫האתר ההיסטורי שבו תלמידי ‪ eLAICH‬ילמדו, יחקרו, יצלמו, ימדדו ויתעדו, על מנת להכי את "התרגיל הלא מקוו "‬ ‫המרכזי שלה במהל קורס ‪ ,eLAICH‬צרי לעמוד בקריטריוני להל :‬ ‫האתר צרי לכלול שתי קבוצות של היבטי : "חיוביי " )1( ו"שליליי " )2(.‬ ‫1. "חיוביי " = ערכי‬ ‫אנו ממליצי שהאתר יהיה בעל ערכי היסטוריי , ונוס על כ שיהיו לו ג ערכי אדריכליי / אמנותיי‬ ‫)אסתטיי (.‬ ‫כמו כ , האתר יכול להיות בעל ערכי נוספי , כגו ערכי חברתיי , ערכי דתיי , אתר בעלי חשיבות‬ ‫בתרבות המקומית, וכדומה.‬ ‫2. "שליליי " = בליה‬‫נוס על כ , האתר צרי להכיל "אוס " מתאי של דפוסי בליה ולספק חומר עשיר באתר למחקר הבליה של‬ ‫המבנה והחומרי . בד בבד, תופעות הבליה צריכות להיות ברמת קושי לא גבוהה מדי, בהתחשב בעובדה‬ ‫שהתלמידי ה ברמת מתחילי .‬ ‫הערה חשובה 1: האתר צרי להיות מקו בטוח עבור התלמידי והמורי ; יש לדאוג למתקני ולמחסה‬ ‫מתאימי במרחק סביר מאזור העבודה, למקרה של תנאי מזג אוויר קשי .‬ ‫הערה חשובה 2: אנו ממליצי שהנהלת בית הספר תבחר אתר למחקר באתר של התלמידי במסגרת‬ ‫‪ eLAICH‬בשיתו ע ארגו או רשות שימור / מורשת האחראי/ת על האתר/י ההיסטורי/י בסביבת בית הספר.‬‫* המושג "אתר" במסגרת פרויקט ‪ ELAICH‬פירושו כל אובייקט של מורשת בנויה, למשל בניי , מבנה )גשר, אקוודוקט, חצר, וכדומה(, קבוצה של בנייני , ג ,‬ ‫וכדומה. "אתר" איננו מגביל את קנה המידה או את הגודל של האובייקט; ע זאת, בפרויקט ‪ ELAICH‬הגבולות הפיזיי של "האתרי של ‪ "ELAICH‬צריכי‬ ‫1‬
  2. 2. ‫‪Educational Linkage Approach In Cultural Heritage‬‬‫להיקבע בצורה ריאליסטית בהתא למשימות ולהקשר של ‪ ,ELAICH‬למשל, האתר יכול להיות בניי ספציפי בעיר היסטורית, או חלק קט מ הקיר שלו, שאותו‬‫תלמידי ‪ ELAICH‬ילמדו, יחקרו, ימדדו ויתעדו, ולא העיר ההיסטורית כולה, כפי שהיא מוגדרת על פי סטטוס השימור שלה או על פי השתייכותה לרשימת אתרי‬ ‫המורשת העולמית.‬ ‫זכויות יוצרי‬ ‫2102-9002 ‪©ELAICH Beneficiaries‬‬ ‫חומר זה הינו חלק בלתי נפרד מ"‪ – ELAICH‬ערכת הכלי החינוכיי " ופותח כחלק מפרויקט ‪ – ELAICH‬גישה לחינו לשימור המורשת התרבותית, במסגרת‬ ‫תוכנית 4 ‪ ,EuroMed Cultural Heritage‬תחת הסכ מענק 385051 ‪ .ENPI‬כל הזכויות שמורות ל-‪.ELAICH‬‬ ‫נית לעשות "שימוש הוג " בחומר זה, בכללותו בלבד, א ורק כחלק מערכת הכלי החינוכיי של ‪ ELAICH‬ולמטרות חינוכיות בלבד, על ידי ארגוני חינוכיי‬ ‫ללא מטרות רווח או למטרת לימוד עצמי, כאשר בכל אופ שימוש ובכל עת יש לציי בבירור על גבי כל הורדה, עותק ו/או התאמה " ‪©ELAICH Beneficiaries‬‬ ‫1102-9002" ולהפנות לתנאי אלה.‬ ‫כל שימוש בחומר הכרו בעיוות או בסילו החומר או כל שימוש הפוגע באופ אחר בכבוד או במוניטי של 1102-9002 ‪ ,ELAICH‬אסור.‬ ‫השימוש בחלקי מ החומר אסור בהחלט. אי )1( להשתמש באופ אחר )2( להעתיק, לצל או להפי בצורה פיזית או אלקטרונית )3( לשחזר בפרסו‬ ‫כלשהו )4( להשתמש כחלק מחומר לימוד אחר בכל מסגרת שהיא, בחלקי מ החומר הזה; אלא א כ התקבלה הרשאה כתובה מטע ‪.ELAICH‬‬ ‫הבהרה משפטית‬‫מסמ זה הופק בתמיכה כספית של האיחוד האירופי. תוכ המסמ הזה הוא באחריות הבלעדית של קונסורציו ‪ ELAICH‬ואי לראות בו בשו אופ ייצוג של‬ ‫עמדתו של האיחוד האירופי.‬ ‫2‬

×