Trošarinski sustav u RH nakon 1. srpnja 2013

4,449 views
4,234 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,449
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
447
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Trošarinski sustav u RH nakon 1. srpnja 2013

 1. 1. MINISTARSTVO FINANCIJACARINSKA UPRAVA, SREDIŠNJI UREDTROŠARINSKI SUSTAV U RHNAKON 1. SRPNJA 2013. GODINE- harmonizirane trošarine i posebni porezi -Zagreb, svibanj 2013.Zagreb, svibanj 2013.
 2. 2. MINISTARSTVO FINANCIJACARINSKA UPRAVA, SREDIŠNJI URED1. UVODNE I OPĆE NAPOMENE
 3. 3. Harmonizirane trošarine 1/2- harmonizirani sustav oporezivanja alkohola i alkoholnih pića,duhanskih proizvoda, energenata i električne energije:- Zakon o trošarinama (NN, br. 22/2013 i 32/2013) – stupanje na snagu 1.srpnja 2013.- međutim, pojedine odredbe već stupile na snagu radi: ishođenja odobrenja za oslobođenog korisnika trošarinskihproizvoda (ostvarivanje oslobođenja od plaćanja trošarina naenergente i električnu energiju) pripreme za trošarinsko poslovanje novih subjekata trošarinskogprava (registriranog primatelja i registriranog pošiljatelja) upisa u registar trošarinskih obveznika za električnu energiju,prirodni plin i kruta goriva i ishođenja odobrenje za njihovoposlovanje prema odredbama Zakona o trošarinama radi pravodobnog donošenja potrebnih provedbenih propisa-
 4. 4. Harmonizirane trošarine 2/2- Pravilnik o trošarinama – svibanj 2013.- Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarinena energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu– svibanj 2013.- EMCS - Excise Movement and Control System 1. ožujka 2013. – nacionalna primjena 1.7.2013. – EU primjena-
 5. 5. Neharmonizirane trošarine (posebni porezi)- neharmonizirani sustav oporezivanja:1. posebni porez na osobne automobile, ostala motorna vozila,plovila i zrakoplove2. posebni porez na kavu3. posebni porez na bezalkoholna pića4. posebni porez na luksuzne proizvode (nakit i srodni proizvodi,satovi s kućištem ili remenom od plemenite kovine ili kovinepresvučene plemenitim metalima, odjeća i obuća od krzna i kožereptila, pirotehnički proizvodi za vatromete, oružje)
 6. 6. Neharmonizirane trošarine – EU zahtjevi 1/2- dozvoljeno je oporezivanje posebnim porezima (neharmoniziranimtrošarinama) i drugih proizvoda koji nisu obuhvaćeni harmoniziranimsustavom:1. ubiranje tih poreza ne smije uzrokovati prekogranične formalnosti pritrgovini između država članica EU:- granične kontrole (u širem smislu - markice, dodatne formalnosti kodunosa i sl.)- načelo zabrane povrede funkcioniranja unutarnjeg tržišta i prikrivenogograničavanja trgovine između zemalja članica EU i tržišnognatjecanja (sloboda kretanja roba, usluga, ljudi i kapitala naunutarnjem tržištu)
 7. 7. Neharmonizirane trošarine – EU zahtjevi 2/22. sukladnost poreznim pravilima Zajednice koja se primjenjuju natrošarine i PDV (utvrđivanje porezne osnovice, obračuna, naplativostiporezne obveze i poreznog nadzora - to ne uključuju odredbe ooslobođenjima i izuzećima)3. poštivanje osnovnih načela prava Zajednice (sudska praksa):- načelo nediskriminacije (jednak tretman domaćih proizvoda iproizvođača i onih iz drugih država članica EU i trećih zemalja)- načelo jednakosti poreznog oblika u odnosu na sve porezneobveznike u EU
 8. 8. Vremenski okvir usklađivanja –neharmonizirani sustav- Zakon o prestanku važenja Zakona o posebnom porezu na luksuzneproizvode (NN, br. 143/2012) – stupio na snagu 1. siječnja 2013.- Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (NN, br. 12/2013) –stupanje na snagu 1. srpnja 2013. (1. svibnja 2013. odredbe o registracijiproizvođača, trgovaca i trgovaca rabljenim motornim vozilima)- Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila (NN, br. 52/2013)- Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića – lipanj 2013- Pravilnik o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića – lipanj2013.
 9. 9. Trošarinski sustav - ciljevi 1/21. potpuno usklađivanje s EU direktivama (e-praćenje kretanjatrošarinskih proizvoda u sustavu odgode, kretanje u EU, usklađivanje sobveznim minimalnim visinama trošarine...)2. uvođenje trošarinskog oporezivanja prirodnog plina, električneenergije te ugljena i koksa (prema visinama koje su propisane kaoobvezna minimalna visina trošarina sukladno EU direktivama)3. donošenje nacionalnih odluka: opcionalne odredbe (opći režim kretanja trošarinskih proizvoda) eventualno uvođenje pojedinih fakultativnih oslobođenja te sniženihvisina i diferenciranih stopa trošarine na pojedine trošarinskeproizvode, a naročito na energente i električnu energiju utjecaj na prihode državnog proračuna RH / gospodarski i socijalniučinak
 10. 10. Trošarinski sustav - ciljevi 2/24. olakšavanje općih gospodarskih uvjeta poslovanja trošarinskihobveznika (prevelika krutost postojećih odredbi)5. pravna osnova za uporabu sustava elektroničke razmjene podataka(izvješća, porezni akti i podnesci)6. unošenje potpuno novih i temeljito dorađenih odredbi o provedbinadzora (stvaranje učinkovitog pravnog okvira za suzbijanje, sprječavanjei sankcioniranje nezakonitosti i porezne evazije)
 11. 11. Sustav oporezivanja posebnim porezima -ciljevi1. stvaranje modernog sustava oporezivanja motornih vozila EU Direktiva (unos iz jedne države članice u drugu) Ugovor o funkcioniranju EU / praksa Europskog suda pravde uvođenje ekološkog kriterija1. oporezivanje kave i bezalkoholnih pića jedan zakon (većina odredbi istovjetna) uvažavanje okolnosti funkcioniranja na jedinstvenom tržištu zabrana diskriminacije i ukidanje svih prekograničnih formalnosti uvođenje sustava odgode
 12. 12. Olakšanja općih gospodarskih uvjeta 1/21. proizvođači alkohola i alkoholnih pića mogu poslovati i izvansustava odgode do sada: proizvodnja izvan trošarinskih skladišta / >1000 lit.alkohola, međuproizvoda i ostalih pića i >50.000 lit. piva1. polaganje instrumenta osiguranja plaćanja obvezno samo zaotpremanje proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine ne i za trošarinske proizvode koji se proizvode i skladište utrošarinskom skladištu
 13. 13. Olakšanja općih gospodarskih uvjeta 2/23. posebne odredbe radi olakšanja poslovanja trošarinskih obveznika uokviru predstečajne nagodbe i stečajnog postupka te u slučajustatusnih promjena nastavak poslovanja prijenos prava i obveza iz odobrenja za ovlaštenog držateljatrošarinskog skladišta i za trošarinsko skladište i oslobođenogkorisnika trošarinskih proizvoda4. odobrenja kojim se usvaja zahtjev postaju izvršna danom dostave ubrzanje stvaranja uvjeta za početak rada u okviru trošarinskogsustava / odricanje od prava na žalbu
 14. 14. Uporaba sustava elektroničke razmjenepodataka- unesena pravna osnova- porezni akti i podnesci u pisanom obliku i nadalje do: uspostave sustava e-razmjene podataka i dok uporabu takvih sredstava ne odobri Carinska uprava- detalji će se urediti pravilnikom ravnatelj Carinske uprave donosi odluku o uporabi sustavaelektroničke razmjene podataka odluka ne bi mogla stupiti na snagu prije isteka 6 mjeseci od njezineobjave na web stranicama Carinske uprave u opsegu koji je određen odlukom porezni postupak bi se isključivoprovodio uporabom sustava e-razmjene podataka
 15. 15. Opće odredbe o nadzoru (nove odredbe) 1/3- u slučaju nevođenja ili neurednog vođenja evidencija: nalog za popissvih zatečenih trošarinskih proizvoda- privremena zabrana obavljanje djelatnosti (pečaćenjem poslovnihprostorija, skladišta, pogona, postrojenja, opreme, onemogućavanjemnjihovog korištenja itd.) obvezniku ako: ne dopusti ili onemogućava provedbu poreznog ili trošarinskog nadzora obavlja djelatnost proizvodnje ili prodaje trošarinskih proizvoda na područjuRH bez upisa u registar trošarinskih obveznika ne obračunava, netočno obračunava ili ne uplaćuje trošarinu ne posjeduje dokumentaciju o proizvedenim, primljenim, otpremljenim,isporučenim i prodanim trošarinskim proizvodima ne vodi propisane evidencije ili ne dostavlja propisana izvješća ne posjeduje ili ne da na uvid dokumentaciju o trošarinskoj obvezi za uplatute o uplaćenoj trošarini, kao i drugu porezno-pravno relevantnu poslovnu ifinancijsku dokumentaciju
 16. 16. Opće odredbe o nadzoru (nove odredbe) 2/3- sprječavanje daljnjeg nezakonitog postupanja: ako i nakon 6 mjesecitrošarinski obveznik ne ukloni razloge zbog kojih mu je izrečenaprivremena zabrana daljnjeg obavljanja djelatnosti: oduzimanje i prodaja trošarinskih proizvoda brisanje iz registra trošarinskih obveznika ponovni upis u registar: ako nema nepodmirenih javnih davanja teako ne postoje razlozi zbog kojih se može privremeno zabranitidaljnje obavljanje djelatnosti
 17. 17. Opće odredbe o nadzoru (nove odredbe) 3/3- ako osoba koja nije registrirana kao trošarinski obveznik postupaprotivno Zakonu: rješenjem u pisanom ili usmenom obliku kojim se privremeno zarazdoblje od najduže 30 dana ograničava ili zabranjuje raspolaganjeili obavljanje djelatnosti s trošarinskim proizvodima rješenje se izvršava: pečaćenjem poslovnih prostorija, skladišta,pogona, postrojenja, opreme, onemogućavanjem njihovog korištenjaili na drugi pogodan način... ako se u utvrdi neovlašteno raspolaganje ili obavljanjedjelatnosti s trošarinskim proizvodima: oduzimanje, prodaja iliuništenje trošarinskih proizvoda, uređaja i druge opreme zaproizvodnju, preradu, prijevoz i skladištenje trošarinskih proizvoda
 18. 18. Posebne odredbe o nadzoru(nove odredbe) 1/2- nadzor nad korištenjem i prodajom označenih plinskih ulja- zlouporaba: vlasniku prijevoznog sredstva, motora ili stroja se trošarinaobračunava na količine koje odgovaraju obujmu spremnika pogonskoggoriva uvećane 100 puta- smatra se da su energenti predmet nezakonitog postupanja ako osobakoja postupa s energentima ne može dokazati pravilnost stjecanja,posjedovanja i svakog drugog raspolaganja, a iz okolnosti slučajaproizlazi da je s energentima nezakonito postupano- plinska ulja se smatraju se označenima ako sadrže sredstvo zaoznačavanje u bilo kojoj koncentraciji i bez obzira na boju
 19. 19. Posebne odredbe o nadzoru(nove odredbe) 2/2- mogućnost nadzora udovoljava li korisnik prava na potrošnjuoznačenog plinskog ulja svim uvjetima za ostvarivanje prava na njihovokorištenje- mjera oduzimanja i prodaje motornih vozila, plovnih objekata, plovila,drugih motora ili strojeva koji su bili predmet nadzora (stranci, stavljanjepod nadzor, žurni postupak)- prekršajne odredbe sankcioniranje vlasnika prijevoznog sredstva i posjednika sankcioniranje netočnog ili nepotpunog prikazivanja činjenica upostupku stjecanja statusa korisnika prava na potrošnju plinskog ulja
 20. 20. Tržnice i mjesta prigodne prodaje- tržnice i mjesta prigodne prodaje (odgovornost i obveze osobe kojaupravljaju poslovanjem tržnica i koje organiziraju prigodno trgovanje)- prekršajna odredba: sankcioniranje osoba koje upravljaju poslovanjemtržnica i/ili koje organiziraju prigodno trgovanje te odgovornih osoba utijelu jedinice lokalne samouprave ako omoguće počinjenje prekršaja iliako ne onemoguće protuzakonito postupanje
 21. 21. Neovlaštena izrada markica- neovlaštena izrada markica MF RH i markica za alkoholna pićadrugih država članica, trećih država ili trećih teritorija, njihovoneovlašteno tiskanje i posjedovanje te stavljanje u promet smatra seprotuzakonitima- prekršajne odredba
 22. 22. Oduzimanje i uništenje trošarinskih proizvoda iprije okončanja prekršajnog postupka- trošarinski proizvodi koje prema Zakonu okrivljenik ili druga osoba: ne može imati ili posjedovati koji prema Zakonu ne mogu biti u prometu ili koji se u prometili potrošnju mogu pustiti samo pod posebnim uvjetima (smarkicama, uz uvjet posjedovanja odobrenja sukladnoZakonu i slično) koji su opasni za život ili zdravlje ljudi
 23. 23. MINISTARSTVO FINANCIJACARINSKA UPRAVA, SREDIŠNJI URED2. POSEBNI POREZNA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA
 24. 24. Postojeći Zakoni i EU zahtjevi- neusklađenost s temeljnim načelima Ugovora o funkcioniranju EU- okolnost funkcioniranja na jedinstvenom tržištu- zabrana nediskriminacije (jednak tretman domaćih proizvoda i proizvođača ionih iz drugih država članica EU i trećih zemalja / načelo jednakostiporeznog oblika u odnosu na sve porezne obveznike i subjekte u EU- ukidanje svih prekograničnih formalnosti (granične kontrole u užem i širemsmislu, npr. obveze obilježavanja predmeta oporezivanja markicama,dodatne administrativne formalnosti kod unosa robe i sl.)- načela zabrane povrede funkcioniranja unutarnjeg tržišta i prikrivenogograničavanja trgovine između zemalja članica EU i tržišnog natjecanja(poštivanje načela slobode kretanja roba, usluga, ljudi i kapitala naunutarnjem tržištu)
 25. 25. Predmet oporezivanjadefiniranje bezalkoholnih pića sukladno tarifnim oznakama Kombiniranenomenklature uz propisivanje iznimke od oporezivanja za:- proizvode koji se sukladno posebnim propisima smatraju hranom zaposebne prehrambene potrebe i dodacima prehrani- prirodne voćne sokove i sokove od povrća te vode bez dodanog šećera,sladila ili aroma- voćne sokove, voćne nektare i bezalkoholna pića dobivena od mlijeka- bezalkoholna pića koja sadrže kavu, ekstrakte, esencije i koncentrate odkave (koja će se oporezivati sukladno udjelu kave)- mješavine piva i bezalkoholnih pića iz tarifne oznake KN 2206 s volumnimudjelom stvarnog alkohola većim od 0,5% vol- koncentrate iz tarifne oznake KN 2009 i voćne sirupe-
 26. 26. Obuhvat oporezivanjapredmet oporezivanja, uz naprijed navedene izuzetke, obuhvaća:- vode, uključujući mineralne vode i gazirane vode, s dodanim šećerom ilidrugim sladilima ili aromatizirane te ostala bezalkoholna pića uključujući ibezalkoholno pivo- ostala pića s udjelom alkohola ne većim od 1,2% koja se ne oporezujutrošarinom na alkohol i alkoholna pića- sirupe, koncentrate, praškove i granule namijenjene za pripremubezalkoholnih pića-
 27. 27. Predmeti oporezivanja - zakonski izričaj1. vode, uključujući mineralne vode i gazirane vode, s dodanim šećerom ilidrugim sladilima ili aromatizirane te ostala bezalkoholna pića iz tarifneoznake KN 2202, osim voćnih sokova, voćnih nektara, bezalkoholnih pićadobivenih od proizvoda iz tarifne oznake KN 0401 do 0404 i bezalkoholnihpića koja sadrže kavu, ekstrakte, esencije i koncentrate od kave2. ostala pića s udjelom alkohola ne većim od 1,2% iz tarifne oznake KN 2204,2205, 2206 i 2208, osim pića koja su mješavina piva i bezalkoholnih pića iztarifne oznake KN 2206 s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od0,5% vol,3. sirupi i koncentrati namijenjeni za pripremu bezalkoholnih pića neovisno onjihovom razvrstavanju u Kombiniranu nomenklaturu, osim koncentrata iztarifne oznake KN 2009 i voćnih sirupa4. praškovi i granule namijenjeni za pripremu bezalkoholnih pića neovisno onjihovom razvrstavanju u Kombiniranu nomenklaturu-
 28. 28. Pojmovi 1/4- proizvođač je pravna i fizička osoba koja proizvodi ili za svoj račun dajeproizvoditi predmete oporezivanja na području RH (može biti ovlaštenidržatelj poreznog skladišta)- trgovac je svaka osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prodajepredmeta oporezivanja na području RH koja radi daljnje prodaje uvozi,unosi ili prima predmete oporezivanja u RH (može biti ovlašteni držateljporeznog skladišta)- primatelj je svaka osoba koja isključivo za vlastite potrebe uvozi, unosi iliprima predmete oporezivanja bez daljnje prodaje-
 29. 29. Pojmovi 2/4- unos je svaki unos u RH s teritorija države članice EU, kako je propisanozakonodavstvom Europske unije, osim iz trećih teritorija- uvoz je svaki unos u EU iz trećih država, odnosno trećih teritorija- stavljanje na tržište u RH je: otpuštanje predmeta oporezivanja iz sustava odgode plaćanjaposebnog poreza, proizvodnja predmeta oporezivanja izvan sustava odgode plaćanjaposebnog poreza, unos, uvoz ili primanje predmeta oporezivanja, osim ako se predmetioporezivanja neposredno nakon unosa, uvoza ili primanja stavljaju usustav odgode plaćanja posebnog poreza-
 30. 30. Pojmovi 3/4- sustav odgode plaćanja posebnog poreza je porezni sustav koji seprimjenjuje na primanje, proizvodnju, preradu (obradu), skladištenje,otpremu i izvođenje drugih radnji s predmetima oporezivanja u kojem jeobveza plaćanja posebnog poreza odgođena- porezno odobrenje je akt Carinske uprave kojim se odobrava primanje,proizvodnja, prerada (obrada), skladištenje, otprema i izvođenje drugihradnji s predmetima oporezivanja u poreznom skladištu u sustavu odgode- porezno skladište je prostor u kojem ovlašteni držatelj poreznog skladištasukladno odobrenju Carinske uprave prima, proizvodi, prerađuje (obrađuje),skladišti, otprema i obavlja druge radnje s predmetima oporezivanja usustavu odgode- u poreznom skladištu je dozvoljeno obavljati radnje s proizvodima koji nisupredmet oporezivanja-
 31. 31. Pojmovi 4/4- ovlašteni držatelj poreznog skladišta je osoba koja na temelju poreznogodobrenja u poreznom skladištu prima, proizvodi, prerađuje (obrađuje),skladišti, otprema i izvodi druge radnje s predmetima oporezivanja usustavu odgode- otpuštanje predmeta oporezivanja iz sustava odgode je potrošnjapredmeta oporezivanja za vlastite potrebe unutar poreznog skladišta iotprema predmeta oporezivanja iz poreznog skladišta osobi koja nijeovlaštena primati predmete oporezivanja u sustavu odgode- Otpuštanjem predmeta oporezivanja iz sustava odgode se ne smatra izvozili iznos predmeta oporezivanja iz područja RH.- voćni sirup je proizvod sirupaste konzistencije sa sadržajem suhe tvarinajmanje 65%, proizvedene od voćnog soka ili koncentriranog voćnogsoka, citrus baza ili drugih voćnih baza i voćne pulpe (u slučajujagodičastog voća i višanja) s dodanim šećerom ili šećernim sirupom, alibez dodanih konzervansa. Svojstvo voćnog sirupa se dokazuje analitičkimizvješćem izdanim od ovlaštene pravne osobe koja s proizvođačem ilitrgovcem nije u odnosu povezanih osoba u smislu OPZ-a.-
 32. 32. Registracija poreznih obveznika- proizvođač, trgovac i ovlašteni držatelj poreznog skladišta je dužannadležnom carinskom uredu prema mjestu svog sjedišta ili prebivalištanajkasnije 8 dana prije početka obavljanja djelatnosti proizvodnje ili prodajepredmeta oporezivanja podnijeti prijavu za upis u registar obveznikaposebnog poreza- poreznim obveznicima koji su na dan stupanja na snagu Zakona ovlaštenidržatelji trošarinskih skladišta ili posjednici carinskih skladišta izdat će seporezno odobrenje u skraćenom postupku- odredbe o registraciji i izdavanju poreznog odobrenja u skraćenompostupku stupaju na snagu 8-og dana od dana objave u NN
 33. 33. Nastanak porezne obveze 1/2- u trenutku otpuštanja predmeta oporezivanja iz sustava odgode- u trenutku proizvodnje predmeta oporezivanja izvan sustava odgode- u trenutku uvoza, unosa ili primitka predmeta oporezivanja u RH izvansustava odgode- kada se utvrdi manjak ili gubitak predmeta oporezivanja u poreznomskladištu ili za vrijeme kretanja predmeta oporezivanja u sustavuodgode, osim gubitka ili manjka za kojeg porezni obveznik dokaženadležnom carinskom uredu da se mogu pripisati višoj sili ili razlozima kojise ne mogu pripisati njegovoj krivnji- na dan prestanka važenja odobrenja koje je izdao nadležni carinski ured zaposlovanje u sustavu odgode- kada se utvrdi da se s predmetima oporezivanja nezakonito postupalo
 34. 34. Nastanak porezne obveze 2/2- obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza se odgađaako se predmeti oporezivanja primaju, skladište ili proizvode uporeznom skladištu- obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza zaproizvođača i trgovca izvan sustava odgode ne nastaje ako uobračunskom razdoblju izvezu ili iznesu predmeteoporezivanja iz RH
 35. 35. Porezna osnovica i visina poreza- 40,00 kuna po hektolitru proizvoda- 240,00 kuna po hektolitru sirupa i koncentratanamijenjenih za pripremu bezalkoholnih pića- 400,00 kuna za 100 kg neto praškova i granulanamijenjenih za pripremu bezalkoholnih pića
 36. 36. Obračun i dospijeće 1/2- porezni obveznik je dužan sam obračunati i platiti porez sukladnopropisanim poreznim osnovicama i visinama koje su na snazi na dannastanka obveze- obračunsko razdoblje je jedan kalendarski mjesec, a porezni obveznik jedužan obračunati i uplatiti porez do zadnjeg dana tekućeg mjeseca zaprethodni kalendarski mjesec- proizvođač, trgovac i ovlašteni držatelj poreznog skladišta carinskomuredu nadležnom prema svom sjedištu dostavljaju mjesečno izvješće dozadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec- ako ovlašteni držatelj poreznog skladišta ima više od jednog poreznogskladišta obvezan je dostaviti zbirno mjesečno izvješće ako u svomknjigovodstvu vodi posebne evidencije za svako porezno skladište
 37. 37. Obračun i dospijeće 1/2- pri uvozu porez obračunava i naplaćuje carinski ured koji provodicarinski postupak zajedno s obračunom i naplatom carinskog dugaprema propisima o obračunu i naplati carinskog duga- primatelj je dužan podnijeti poreznu prijavu carinskom ureduprema mjestu svog sjedišta ili prebivališta na kojoj će obračunatiposebni porez najkasnije u roku 5 dana od dana unosa ili primitkapredmeta oporezivanja, a posebni porez utvrđuje i obračunavanadležni carinski ured donošenjem rješenja
 38. 38. Izuzeća od plaćanja posebnog porezaovlašteni držatelj poreznog skladišta, proizvođač i trgovac oslobođen jeplaćanja posebnog poreza na predmete oporezivanja:- koji se koriste kao uzorci za analize za probnu proizvodnju i za znanstvenesvrhe- koji se koriste za kontrolu kvalitete- koji se koriste u svrhu poreznog nadzora- koji su uništeni pod carinskim nadzoromovlašteni držatelj poreznog skladišta: za utvrđene gubitke ili manjkovepredmeta oporezivanja u poreznom skladištu ili za vrijeme kretanjapredmeta oporezivanja u sustavu odgode
 39. 39. Povrat posebnog poreza- osoba koja u okviru obavljanja djelatnosti izveze ili iznese predmeteoporezivanja iz RH- proizvođač koji izveze ili iznese iz RH predmete oporezivanja za čiju jeproizvodnju utrošio predmete oporezivanja na koje je plaćen posebni porez(na količine utrošene u proizvodnji novog proizvoda)- proizvođač koji proizvede trošarinske ili druge proizvode za čiju jeproizvodnju utrošio predmete oporezivanja na koje je plaćen posebni porez(na količine utrošene u proizvodnji novog proizvoda)- porezni obveznik ima pravo na povrat plaćenog posebnog poreza zapredmete oporezivanja koji su temeljem odluke nadležnog tijela povučeni izprodaje zbog zdravstvene neispravnosti (ne smatra se zdravstvenoneispravan ako je iz prodaje ili prometa povučen zbog proteka rokavaljanosti)
 40. 40. Kretanje i promet predmetaoporezivanja - sustav odgode- ovlašteni držatelj poreznog skladišta može primati i otpremati predmeteoporezivanja u sustavu odgode ako se predmeti oporezivanja: unose ili uvoze u RH radi primanja u poreznom skladištu otpremaju u drugo porezno skladište u RH- ako se nakon završetka carinskog postupka puštanja robe u slobodanpromet predmeti oporezivanja odmah unose u porezno skladište - kopijacarinske deklaracije- kretanje u sustavu odgode između poreznih skladišta - komercijalnidokument koji obavezno mora sadržavati naznaku da se predmetioporezivanja kreću u sustavu odgode
 41. 41. Kretanje i prometpredmeta oporezivanja- na području RH nije dopuštena isporuka, prijevoz, skladištenje i prodajapredmeta oporezivanja bez dokumentacije o nabavi- račun i/ili drugi komercijalni dokument moraju sadržavati podatke sukladnopropisima o PDV-u te naznaku da je posebni porez obračunat u skladu sodredbama Zakona ako ga izdaje: ovlašteni držatelj poreznog skladišta račun drugoj osobi sa sjedištem iliprebivalištem u RH koja nije u sustavu odgode proizvođač i trgovac u trgovini na veliko
 42. 42. Otvaranje poreznog skladišta- porezno odobrenje za ovlaštenog držatelja poreznog skladišta i za poreznoskladište se izdaje ako podnositelj zahtjeva:- obavlja djelatnost u vezi s predmetima oporezivanja- pravodobno i u cijelosti podmiruje trošarinske, porezne i carinske obveze- nije teže kršio ili nije ponavljao kršenja trošarinskih, poreznih ili carinskihpropisa- ispunjava propisane uvjete u vezi s proizvodnjom i/ili skladištenjempredmeta oporezivanja
 43. 43. Otvaranje poreznog skladišta - zahtjev- identifikacijski podaci, OIB, registrirana djelatnost- vrsta, trgovački naziv i tarifnu oznaku predmeta oporezivanja izKombinirane nomenklature- predviđena količina godišnje proizvodnje te okvirna količina proizvoda zaskladištenje- dokumentacija o lokaciji poreznog skladišta i opis prostorija- opis pojedinih proizvodnih postupaka, uključujući podatke o uređajima kojiomogućuju mjerenje proizvedenih, prerađenih, skladištenih i otpremljenihkoličina predmeta oporezivanja te opis rada računovodstvenog sustava
 44. 44. MINISTARSTVO FINANCIJACARINSKA UPRAVA, SREDIŠNJI URED3. POSEBNI POREZ NA MOTORNA VOZILA
 45. 45. Postojeći Zakon- suprotnost s načelima Ugovora o funkcioniranju Europske unije- nisu inkorporirane odredbe Direktive Vijeća 83/182/EEZ od 28. ožujka1983. o oslobođenju od poreza unutar Zajednice za određena prijevoznasredstva koja se privremeno uvoze iz jedne države članice u drugu (SL L105, 23. 4. 1983.).- porezna osnovica prodajna cijena (cijena bez PDV-a) ili carinska vrijednostuvećana za iznos carine (pri uvozu)- porez se plaća u postotku ili fiksnom iznosu + postotak, ovisno o cjenovnomrazredu- rabljena vozila i motocikli - povećanje za 50%, a za osobne automobileobujma cilindra preko 1600 cm3 i motocikle obujma cilindra preko 250 cm3za 100%- eksplicitni prigovori EK
 46. 46. Posebni porez na motorna vozilaPOSTOJEĆI SUSTAV: uvozno carinjenje uz jednokratno oporezivanjeNOVI SUSTAV:- jednokratni registracijski tuzemni porez- porezni obveznik: fizička i pravna osoba koja stječe motorno vozilo teosoba koja je prenamijenila i nezakonito uporabila motorno vozilo- registracija: proizvođač, trgovac i trgovac rabljenim motornim vozilima- polaganje instrumenta osiguranja: proizvođač i trgovac- uvođenje emisije CO2 u oporezivanje motornih vozila – mjera radiostvarenja ciljeva EK (i RH) za smanjenjem emisija stakleničkih plinova iostvarenja obveza EK sukladno Kyotskom protokolu- laka vozila odgovorna za 15% emisija CO2 u EU-
 47. 47. Predmet oporezivanja- osobni automobili i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno zaprijevoz osoba, motocikli i mopedi- negospodarska vozila namijenjena osobnoj uporabiOd oporezivanja su izuzeta:- dostavna „van“ vozila (do sada takva vozila izvedena iz karoserije osobnihautomobila bila predmet oporezivanja)- vozila posebno prilagođenih za prijevoz osoba s invaliditetom- „pick-up“ vozila s jednostrukom kabinom- sanitetska vozila (izvedena iz karoserije osobnih automobila)- predmet oporezivanja obuhvaća: sva „pick-up“ vozila s dvostrukomkabinom-
 48. 48. Oslobođenja i sniženja- vozila s malom emisijom CO2:- vozila koja za pogon koriste dizelsko gorivo i čija prosječna emisijaugljičnog dioksida (CO2) iznosi do najviše 85 gr/km- vozila koja za pogon koriste benzin, UNP ili prirodni plin i čijaprosječna emisija ugljičnog dioksida CO2 iznosi do najviše 90 gr/km- vozila koja se isključivo pokreću na električni pogon- „plug-in“ hibridna električna vozila (umanjenje za postotni iznos kojiodgovara dosegu vozila u potpuno električnom načinu rada)- kamper vozila (umanjenje za 85%)
 49. 49. Pojmovi- trgovac je svaka osoba registrirana za obavljanje djelatnosti prodajemotornih vozila u RH koja radi daljnje prodaje uvozi nova motorna vozila iliih nabavlja od proizvođača, drugih trgovaca ili uvoznika u RH ili koja novamotorna vozila unosi iz druge države članice EU- trgovac rabljenim motornim vozilima je svaka osoba registrirana zaobavljanje djelatnosti prodaje motornih vozila u RH koja radi daljnje prodajeuvozi ili unosi rabljena motorna vozila u RH ili takva motorna vozila nabavljau RH- novo motorno vozilo je motorno vozilo koje u trenutku unosa, uvoza iliprodaje u Republici Hrvatskoj nije bilo registrirano (označavanje pokusnim,izvoznim ili prenosivim pločicama ne smatra se registracijom vozila)-
 50. 50. Nastanak porezne obveze 1/2- kad proizvođač ili trgovac izda račun o prodaji motornog vozila osobi kojanije trgovac, osim ako trgovac takvo vozilo nabavi za vlastite potrebe- kad trgovac rabljenim motornim vozilima izda račun o prodaji motornogvozila osobi koja nije trgovac rabljenim motornim vozilima, osim ako trgovacrabljenim motornim vozilima vozilo nabavi za vlastite potrebe- kad pravna ili fizička osoba sa sjedištem, odnosno prebivalištem u RH kojanije trgovac ili trgovac rabljenim motornim vozilima unese ili uveze motornovozilo na područje RH ili kad trgovac, odnosno trgovac rabljenim motornimvozilima motorno vozilo unese ili uveze za vlastite potrebe
 51. 51. Nastanak porezne obveze 2/2- unosom, uvozom ili nabavom motornog vozila za vlastite potrebe trgovaca itrgovaca rabljenim motornim vozilima smatra se stjecanje i registracijavozila radi uporabe na cestama u RH čime nastaje obveza obračunavanja iuplate posebnog poreza- ako trgovci i trgovci rabljenim motornim vozilima unose, uvoze ili nabavljajumotorna vozila u Republici Hrvatskoj radi daljnje prodaje obvezaobračunavanja i uplate posebnog poreza ne nastaje sve do isporukemotornog vozila osobi koja ga stječe radi uporabe na cestama u RH- obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza ne nastaje kadproizvođač, trgovac ili trgovac rabljenim motornim vozilima motorno voziloproda osobi sa sjedištem ili prebivalištem izvan područja RH za uporabu nacestama izvan RH ili motorno vozilo proda osobi ili instituciji koja jeoslobođena plaćanja posebnog poreza
 52. 52. Dva sustava oporezivanjaZA NOVA VOZILA:- proizvođač i trgovac (u ime i za račun stjecatelja): obračunava i plaća pp.najkasnije do 15. dana tekućeg mjeseca za prethodni kalendarski mjesec ipodnosi mjesečno izvješćeZA RABLJENA VOZILA (kupljena od trgovca rabljenim motornim vozilima)i NOVA VOZILA (kada pravna ili fizička osoba sa sjedištem, odnosnoprebivalištem u RH koja nije trgovac ili trgovac rabljenim motornim vozilimaunese ili uveze vozilo):- porezna prijava u roku od 5 dana od dana kupnje vozila od trgovcarabljenim vozilima i 15 dana od dana unosa ili uvoza novih ili rabljenih vozila- pregled vozila i dokumentacije, sačinjavanje zapisnika u kojem se utvrđujetržišna cijena uzimajući u obzir opće stanje vozila- omogućavanje angažiranja sudskih vještaka ili procjenitelja ako obvezniknije zadovoljan s procjenom vrijednosti vozila- rješenje / plaćanje u roku 15 dana od dana izvršnosti-
 53. 53. Nova motorna vozila- proizvođač, predstavnički ured proizvođača u RH i trgovac koji je generalnizastupnik ili uvoznik određene marke motornih vozila u RH ili slično suobvezni Carinskoj upravi elektronskim putem dostaviti obavijest opreporučenoj prodajnoj cijeni bez iskazanog posebnog poreza novogmotornog vozila određene marke, tipa, varijante i trgovačkog naziva- slijedećeg radnog dana nakon početka primjene prodajne cijene na tržištuRH- uslučaju novog motornog vozila koje nije u prodaji kod trgovaca u RH,carinski ured će utvrditi prodajnu cijenu prema uobičajenim kriterijima zautvrđivanje prodajne cijene motornih vozila koji su u primjeni na tržištunovih motornih vozila u RH-
 54. 54. Rabljena motorna vozila- tržišna cijena motornog vozila: na temelju raspoloživih podataka o cijenamarabljenih motornih vozila na hrvatskom tržištu (katalozi, cjenici trgovaca isl.), uzimajući u obzir opće stanje motornog vozila- ako se radi o rabljenom motornom vozilu o kojem ne postoje podaci otržišnoj cijeni u RH, carinski ured će utvrditi tržišnu cijenu takvog motornogvozila usporedbom s motornim vozilom istih ili približno istih karakteristikana tržištu u RH- ako se tijekom pregleda utvrdi da je za motorno vozilo ovlaštena pravnaosoba u potvrdi o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila utvrdilanedostatke ili carinski službenik utvrdi da motorno vozilo ima nedostatkezbog kojih ne može biti korišteno u prometu, carinski ured će zastati spostupkom utvrđivanja tržišne cijene motornog vozila dok se nedostaci neotklone, o čemu se odlučuje zaključkom-
 55. 55. Rabljena motorna vozila - tablica- porezna osnovica će se na zahtjev poreznog obveznika utvrditi u postotkuod prodajne cijene koju su trgovac, predstavnički ured ili proizvođač prijaviliprema Tablici- ovisno o razdoblju od prve registracije motornog vozila do dana podnošenjaporezne prijave radi obračuna i plaćanja posebnog poreza- kao osnova uzima prodajna cijena važeća na dan prve registracije rabljenogmotornog vozila0 dana do 1 mjesec97%1 mjesec do 2 mjeseca 94%2 mjeseca do 3 mjeseca 91%-
 56. 56. Rabljena motorna vozila- ako porezni obveznik ne traži da se porezna osnovica utvrdi na temeljutablice ili ako je proteklo više od 120 mjeseci od prve registracije rabljenogmotornog vozila, Carinska uprava će pri utvrđivanju porezne osnovice zarabljena vozila koristiti: raspoložive podatke o cijenama rabljenih motornih vozila na tržištu RepublikeHrvatske (katalozi, cjenici trgovaca i slično) evidencije Carinske uprave o utvrđenim cijenama novih i rabljenih motornihvozila tražiti obavijesti od proizvođača, predstavničkih ureda i trgovaca radiutvrđivanja porezne osnovice i vrijednosti dodatne opreme ugrađene u motornovozilo- za vozila za koju u RH ne postoji proizvođač, predstavnički ured ili trgovacte jedinstvena motorna vozila (starodobna/kolekcionarska vozila, limuzine,rekonstruirana), Carinska uprava može radi utvrđivanja porezne osnovicekoristiti podatke o vrijednostima takvih vozila u drugim državama-
 57. 57. Komponente porezne osnovice- vrijednosni kriterij (postotak od prodajne, odnosno tržišne cijene)- ekološki kriterij (ovisno o emisiji CO2)- nova vozila - prodajna cijena (maloprodajna cijena novog motornog vozilas carinom i PDV-om te bez posebnog poreza na motorna vozila u koju seuključuje i vrijednost dodatne opreme ugrađene u motorno vozilo)- rabljena vozila - tržišna cijena (cijena rabljenog vozila na hrvatskom tržištuna dan utvrđivanja porezne osnovice posebnog poreza na motorna vozila)- napušta se podjela na nova i rabljena vozila na linearan (diskriminatoran)način
 58. 58. Utjecaj na tržište i obuhvat oporezivanja- broj uvezenih rabljenih vozila u RH - oko 20% od broja novih vozilau 2010. i 2011. godini- promjena Zakona neće imati za posljedicu značajniji porast unosarabljenih vozila u RH jer starija vozila emitiraju više CO2, a takvavozila imaju veće porezno opterećenje po tom kriteriju- posebni porez ne ulazi u osnovicu PDV-a- tarifni brojevi, eksplicitni i nedvojbeni opisi
 59. 59. Povrat posebnog poreza 1/2- povrat posebnog poreza: vlasnik vozila na koje je plaćen pp. kojiizveze ili iznese motorno vozilo iz RH (u visini ostatka iznosaposebnog poreza na dan prijave motornog vozila za izvoz ili iznos)- prijava o izvozu ili iznosu vozila: carinskom uredu najranije 14dana prije nego što će biti obavljen izvoz ili iznos- zahtjev za povrat: nakon izvršenog iznosa ili izvoza motornogvozila iz RH-
 60. 60. Povrat posebnog poreza 2/2- ako vlasnik motornog vozila nije podnio prijavu o izvozu ili iznosu motornogvozila: pravo na povrat na temelju zahtjeva pri čemu se iznos povratautvrđuje u postotku od iznosa plaćenog posebnog poreza prema Tablici- ovisno o razdoblju tijekom kojeg je motorno vozilo bilo u uporabi iliregistrirano u RH0 dana do 1 mjesec97%1 mjesec do 2 mjeseca 94%2 mjeseca do 3 mjeseca 91%-
 61. 61. Kretanje između država članica- Direktiva Vijeća 83/182/EEZ o oslobođenju od poreza unutar Zajednice zaodređena prijevozna sredstva koja se privremeno uvoze iz jedne državečlanice u drugu- EU sudska praksa (uporaba vozila u slučaju kad su osobe s prebivalištem uRH zaposlenici ili vlasnici tvrtke u drugoj državi članici, uporaba vozila kodtzv. dnevnih migranata)- fizička osoba ima prebivalište u RH ako na području RH stvarno boravi višeod 185 dana u svakoj kalendarskoj godini zbog osobnih i poslovnih veza iliu slučaju kada poslovne veze ne postoje, ako postoje osobne veze kojeukazuju na blisku povezanost između osobe i mjesta u kojem prebiva napodručju Republike Hrvatske- sankcioniranje nezakonitosti
 62. 62. Fizička osoba s prebivalištem u drugojdržavi članici EU- ne smatra se da je motorno vozilo nezakonito upotrebljavano na područjuRH ako: fizička osoba s prebivalištem u drugoj državi članici EU koristi napodručju RH vozilo registrirano u drugoj državi članici EU u razdoblju,kontinuiranom ili ne, od najduže 6 mjeseci za svako razdoblje od 12mjeseci fizička osoba vozilo registrirano u drugoj državi članici EU u kojoj imaprebivalište redovito koristi za putovanja iz mjesta prebivališta u mjestorada na području Republike Hrvatske i obrnuto (dnevni migrant - nemavremenskog ograničenja za uporabu vozila) student vozilo registrirano u drugoj državi članici EU u kojoj imaprebivalište koristi na području RH u kojoj boravi isključivo zbogstudiranja
 63. 63. Fizička osoba s prebivalištem u RH- ne smatra se da je motorno vozilo nezakonito upotrebljavano na područjuRH ako se nalazi u posjedu ili uporabi: fizičke osoba s prebivalištem u RH koja je zaposlena kod poslodavca udrugoj državi članici EU fizičke osobe s prebivalištem u RH koja:- ima registriran obrt ili slobodno zanimanje u drugoj državi članiciEU, a motorno vozilo je registrirano na ime nositelja obrta,odnosno slobodnog zanimanja- je odgovorna osoba, partner, dioničar ili član trgovačkog društva ilipoduzeća registriranog u drugoj državi članici EU- prvenstvena namjena vozila mora biti obavljanje poslova ili uporaba izvanpodručja RH
 64. 64. Fizička osoba s prebivalištem u RH -najam- fizička ili pravna osoba s prebivalištem ili sjedištem u RH koja iznajmi, uzmeu leasing ili posudi motorno vozilo registrirano u drugoj državi članici EUradi uporabe na cestama u RH u trajanju dužem od 15 dana obvezna jepodnijeti prijavu carinskom uredu u roku od 3 dana od dana ulaska napodručje RH- u daljnjem roku od 15 dana od dana prijave: podnijeti poreznu prijavu- kratkotrajni najam, leasing, posudba: vozilo smije biti u uporabi na područjuRH najduže 15 dana od dana prijave nadležnom carinskom uredu, u kojemroku motornim vozilom smije upravljati samo osoba koja ga je posudila iliiznajmila
 65. 65. Iznajmljivanje od stranih tvrtki- vozila u vlasništvu tvrtke za iznajmljivanje vozila koja ima sjedište udrugoj državi članici EU koja se nalaze u RH zbog prestankaugovora u iznajmljivanju: mogu biti ponovno iznajmljena osobama koje nemajuprebivalište u RH radi njihovog iznošenja iz područja RH vozila se mogu vratiti u državu članicu EU u kojoj su prvotnoiznajmljena i zaposlenici tvrtke za iznajmljivanje koji mogu biti iosobe s prebivalištem u RH

×