23, svibanj 2013 1IZVOZNI POSTUPAK U EUI UPORABA SIGURNOSNIH DEKLARACIJE UIZVOZU I IZLAZU ROBE IZ EUZlatica TomaševićBosil...
23, svibanj 2013 2ECS SUSTAV – TIJEK PRIPREMAECS Phase 1.- Sustav kontrole izvoza (engl. Export ControlSystem)izvozne pr...
23, svibanj 2013 3PRIPREME ZA UVOĐENJE SUSTAVAzakonodavni dioorganizacijski dioinformatički dio (testiranja, pripreme,…...
ECS SUSTAV - TIJEK PRIPREMA23, svibanj 2013 4Nastavak razvoja-usklađivanje s novim specifikacijamaPreconformance testira...
23, svibanj 2013 5EU – carinsko područje
CARINSKO PODRUČJE EU23, svibanj 2013 6 teritorij Kraljevine Belgije teritorij Kraljevine Danske, osim Farskih otoka i Gr...
CARINSKO PODRUČJE EU23, svibanj 2013 7 teritorij Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske teKanalski otoci...
CARINSKO PODRUČJE EU23, svibanj 2013 8Slijedeći teritoriji, smješteni izvan teritorija država članica, će, uzimajući u ob...
23, svibanj 2013 9CARINSKI SUSTAV EU Jedinstvene carinski sustav nakon 01. srpnja 2013. čineJedinstvene carinski sustav n...
23, svibanj 2013 10CARINSKI SUSTAV EU Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992.kojom se donosi Carinski zako...
23, svibanj 2013 11CARINSKI SUSTAV EU Uredba Vijeća (EZ) br. 1186/09 od 16. studenoga 2009. ouspostavi sustava oslobođenj...
23, svibanj 2013 12CARINSKI SUSTAV EU Uredba Vijeća (EZ) br. 1383/03 od 22. srpnja 2003. ocarinskim postupcima u vezi rob...
23, svibanj 2013 13CARINSKI SUSTAV EUdio carinskog sustava EU čine i nacionalnipropisi doneseni temeljem temeljnihcarinsk...
23, svibanj 2013 14CARINSKI ZAKONIK ZAJEDNICE -Uredba Vijeća EEZ-a br. 2913/92 Carinski propisi sastoje se od CZZ i odred...
CARINSKI ZAKONIK ZAJEDNICE -Uredba Vijeća EEZ-a br. 2913/92 Carinski propisi EU na jednaki se način primjenjuju nacijelom...
23, svibanj 2013 16CARINSKI ZAKONIK ZAJEDNICE -Uredba Vijeća EEZ-a br.2913/92 Uredba Vijeća EEZ-a br. 2913/92 - Carinski ...
23, svibanj 2013 17UREDBA ZA PROVEDBU CZZ - UredbaKomisije EEZ-a br. 2454/93Potanko propisuje pravila provedbe odredbisad...
CARINSKI STATUS ROBECarinski status je određenje robe kao:robe Zajednice (novije-roba Unije), ilirobe koja nema status ...
CARINSKI STATUS ROBE »Roba Zajednice« je roba: u cijelosti dobivena na carinskom području Zajednice premauvjetima iz čla...
23, svibanj 2013 20IZVOZNI POSTUPAK – OSNOVNIPOJMOVI »Izvozni carinski ured« - carinski ured koji određuju carinska tijel...
IZVOZNI POSTUPAK – OSNOVNIPOJMOVI “Odluka” - svaka službena radnja carinskih tijela koja seodnosi na carinske propise koj...
IZVOZNI POSTUPAK - OSNOVNIPOJMOVI“Izvozne carine” su:Carine i davanja koji imaju isti učinak kao icarine koje se plaćaju...
IZVOZNI POSTUPAK – OSNOVNIPOJMOVI “Rizik” je vjerojatnost događaja koji bi mogao nastati uvezi s unosom, iznosom, provozo...
IZVOZNI POSTUPAK – OSNOVNIPOJMOVI Carinski dopušteno postupanje ili uporaba robe je:ponovni izvoz robe iz carinskog podr...
23, svibanj 2013 25IZVOZNI POSTUPAKPropisan:člancima 161. i 162. Carinskog zakonikaZajednicečlancima 216., 592.a – 796....
23, svibanj 2013 26IZVOZNI POSTUPAKIzvozni postupak omogućuje da roba Zajednicenapusti carinsko područje Zajednice.Izvoz...
IZVOZNI POSTUPAKIzuzev robe:stavljene u postupak vanjske proizvodnje ilistavljene u postupak unutarnjeg provoza(čl.163....
IZVOZNI POSTUPAKPuštanje robe u izvoz odobrava se pod uvjetomda ta roba napusti carinsko područje Zajednice uistom stanju...
IZVOZNI POSTUPAKIzvoznik – je osoba u čije ime je izvoznacarinska deklaracija podnesena i koja je vlasnikrobe ili ima sli...
23, svibanj 2013 30SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZROBE IZ PODRUČJA EUčlanci 182.A – 183 CZZ – odredbe vezane zarobu koja napu...
23, svibanj 2013 31SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZROBE IZ PODRUČJA EU Roba koja napušta carinsko područje Zajednice, osimrobe...
23, svibanj 2013 32SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZROBE IZ PODRUČJA EU ZNAČENJA POJMOVA: SKRAĆENA DEKLARACIJA IZLAZNA SKRAĆE...
23, svibanj 2013 33SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZROBE IZ PODRUČJA EU Ako je robi koja napušta carinsko područje određeno car...
SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZROBE IZ PODRUČJA EU Ako je izvozni carinski ured različit od izlaznog carinskogureda, izvozni ...
23, svibanj 2013 35SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZROBE IZ PODRUČJA EU Ako za robu koja napušta carinsko područje Zajednice ni...
23, svibanj 2013 36SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZROBE IZ PODRUČJA EU Skraćena deklaracija podnosi se uporabom elektroničkera...
SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZROBE IZ PODRUČJA EUIspravak skraćene deklaracije se neće dopustitinakon što carinska tijela:O...
23, svibanj 2013 38SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZROBE IZ PODRUČJA EU-IZUZECI VAŽNO: Ako roba koja podliježe ISD nije napusti...
23, svibanj 2013 39SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZROBE IZ PODRUČJA EU-IZUZECI Obveze podnošenja ISD izuzeti su: Slučajevi na...
23, svibanj 2013 40SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZROBE IZ PODRUČJA EU-IZUZECI kada u luci ili zračnoj luci roba nije istovare...
23, svibanj 2013 41SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZROBE IZ PODRUČJA EU-IZUZECI kada se roba u privremenom smještaju ili u slob...
23, svibanj 2013 42SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZROBE IZ PODRUČJA EU-IZUZECI kada je dokaz da je roba koja ce se izvesti iz ...
23, svibanj 2013 43SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZROBE IZ PODRUČJA EU-IZUZECI Izuzeci po čl.592a UPCZZ električna energija i...
23, svibanj 2013 44SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZROBE IZ PODRUČJA EU-IZUZECI Izuzeci po čl.592a UPCZZ roba koja se nalazi u...
23, svibanj 2013 45SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZROBE IZ PODRUČJA EU Kad god je roba obuhvaćena carinskom deklaracijom, ta s...
23, svibanj 2013 46SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZVOZ Kad je roba obuhvaćena carinskom deklaracijom, ta secarinska deklaracija p...
23, svibanj 2013 47CARINSKI NADZOR I SIGURNOSNEMJERE PRI IZVOZUSvaka izvozna carinska deklaracija kojom se roba otprema ui...
23, svibanj 2013 48PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKAZa svu robu namijenjenu izvozu podnosi seizvozna carinska deklaracijaIzvozn...
23, svibanj 2013 49PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA Izvozna deklaracija se podnosi:carinskom uredu mjesno nadležnom za nadzor ...
23, svibanj 2013 50PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKACarinska deklaracija se podnosi kada je podnesenaroba ili je roba na raspola...
23, svibanj 2013 51PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKAECS provjerava podatke podnesene deklaracije,ako su podaci deklaracije ispra...
23, svibanj 2013 52PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA Deklarant može zahtijevati izmjenu podataka u deklaraciji kojoj jeveć dodij...
23, svibanj 2013 53PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA Temeljem podnijete robe i MRN-a za , uvažavajućirezultate analize rizika mo...
PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA Nakon kontrole carinik unosi podatke o rezultatima kontrole u sustav: Manje nepravilnosti (A4...
PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA Izvozni carinski ured odobrava puštanje robe u izvozispisom i predajom Prateće izvozne isprave...
PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA Ako se roba kreće u više od jednog carinskog ureda, uobliku više od jedne pošiljke, svaku poje...
PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA Pri puštanju pošiljke u izvoz, sustav (izvozni carinskiured) šalje podatke o izvoznom kretanju...
PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA Izlazni carinski ured (čl 793) je posljednji carinski ured prijenego što roba napusti carinsko...
PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA Iznimno, izlazni carinski ured je carinski ured nadležan zamjesto na kojem robu na temelju jed...
PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA kada roba preuzeta na temelju jedinstvenoga ugovora oprijevozu stigne u carinski ured stvarne ...
PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA Podnošenje robe i PII izlaznom uredu Izlaznom uredu podnosi se roba zajedno s PII Carinska t...
PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA U slučaju robe koja se iznosi iz carinskog područja EU ili sešalje izlaznom carinskom uredu u ...
PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKAIzlazni ured provjerava odgovara li podnesenaroba deklariranoj i nadzire fizički izlazak robe i...
PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA Kada se izvozno ocarinjena pošiljka predaje drugoj osobikoja drži robu i gdje se ona utovaruje...
PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKAIzlazni carinski ured prosljeđuje poruku „rezultatkontrole na izlazu” (IE518) izvoznom carinsko...
PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA Ako jedna izvozno ocarinjena pošiljka izlazi iz područja uviše dijelova, tj. kada se roba obuh...
PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA Ako jedna pošiljka (1 PPI) izlazi iz c.p.EU u više pošiljaka ipreko više od jednog izlaznog ca...
PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA Ako je roba napustila carinsko područje EU bez izvozne deklaracije,izvoznik tu deklaraciju pod...
PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA Naknadno prihvaćanje izvozne deklaracije carinskih tijelane sprječava primjenu jednog od slije...
PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKAPOTRAGA Ako u roku od 90 dana od puštanja robe NIJE primioporuku „Rezultati kontrole na izlazu“...
PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA Ako izlazni carinski ured ne potvrdi izlaz robe u roku od10 dana, izvozni carinski ured obavje...
PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA Dokaz se može pružiti na jedan od sljedećih načina ilinjihovom kombinacijom: primjerkom otpre...
PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA Izvozni carinski ured potvrđuje, izvozniku ili deklarantu,izlaz u slijedećim slučajevima:ako ...
PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA Ako izvozni c. ured u roku od 150 dana nakon danapuštanja robe za izvoz nije primio poruku „Re...
PROVEDBA REZERVNOG IZVOZNOGPOSTUPKA Carinska tijela prihvaćaju izvoznu carinsku deklaraciju upisanom obliku:Kada informa...
PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKAREZERVNI POSTUPAK Za rezervni postupak koristi se izvozna deklaraciju upisanom obliku, pod uvje...
REZERVNI POSTUPAK ZA IZLAZNUSKRAĆENU DEKLARACIJU ISD u pisanom obliku sastavlja se korištenjemSigurnosne isprave iz Prilo...
PROVEDBA REZERVNOG IZVOZNOGPOSTUPKA Carinska tijela međusobnim sporazumom utvrđujupostupak koji treba slijediti u slučaju...
POJEDNOSTAVNJENJA IZVOZNOGPOSTUPKA Kućno carinjenje (ovlašteni izvoznik) (ECS) Pojednostavnjeni izvoz na temelju komerci...
23, svibanj 2013 80Hvala na pozornosti!!!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ecs – sustav kontrole izvoza

1,149 views
987 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,149
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
455
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Uredbom Vijeća EEZ-a, od 12. listopada 1992.godine donesen je Carinski zakonik Zajednice, koji je objavljen u Službenom listu EZ. Tom Uredbom obuhvaćaju se i sve izmjene i dopune CZZ.
 • Uredbom Vijeća EEZ-a, od 12. listopada 1992.godine donesen je Carinski zakonik Zajednice, koji je objavljen u Službenom listu EZ. Tom Uredbom obuhvaćaju se i sve izmjene i dopune CZZ.
 • Ecs – sustav kontrole izvoza

  1. 1. 23, svibanj 2013 1IZVOZNI POSTUPAK U EUI UPORABA SIGURNOSNIH DEKLARACIJE UIZVOZU I IZLAZU ROBE IZ EUZlatica TomaševićBosiljko Zlopaša
  2. 2. 23, svibanj 2013 2ECS SUSTAV – TIJEK PRIPREMAECS Phase 1.- Sustav kontrole izvoza (engl. Export ControlSystem)izvozne procedure i kontrole izvoza robe od mjesta izvoza domjesta izlaza izvozni postupak bez papira,na bazi razmjene elektronskihporukaECS Phase 2. ( Export Control System )- Sustav kontrole izvoza-Phare 2006 programPored carinskih podataka obuhvaća i sigurnosne elementeUredbe Vijeća 648/05 i Uredba Komisije 1875/06 – izlaznusigurnosnu skraćenu deklaraciju i elektroničku razmjenu podatakaizmeđu carinske ispostave izvoza i carinske ispostave izlazaZavršen 2010.god.
  3. 3. 23, svibanj 2013 3PRIPREME ZA UVOĐENJE SUSTAVAzakonodavni dioorganizacijski dioinformatički dio (testiranja, pripreme,…)informativni/edukativni dio
  4. 4. ECS SUSTAV - TIJEK PRIPREMA23, svibanj 2013 4Nastavak razvoja-usklađivanje s novim specifikacijamaPreconformance testiranje - u tijekuConformance test - slijediDokumentacija za gospodarstvenike -objavljenaTestni scenariji za gospodarstvenike – objavljeniObuka carinika i gospodarstvenika – u tijeku
  5. 5. 23, svibanj 2013 5EU – carinsko područje
  6. 6. CARINSKO PODRUČJE EU23, svibanj 2013 6 teritorij Kraljevine Belgije teritorij Kraljevine Danske, osim Farskih otoka i Grenlanda, teritorij Sav. Republike Njemačke, osim otoka Heligoland i teritorijaBüsingena, teritorij Helenske Republike, teritorij Kraljevine Španjolske, osim Ceute i Melille, teritorij Francuske Republike, osim prekomorskih teritorija Saint-Pierre iMiquelon i Mayotte, teritorij Irske, teritorij Talijanske Republike, osim općina Livigno i Campione dItalia tenacionalnih voda jezera Lugano koje su između obale i političke granicepodručja između Ponte Tresa i PortoCeresio, teritorij Velikog Vojvodstva Luksemburga, teritorij Kraljevine Nizozemske u Europi, teritorij Republike Austrije, teritorij Portugalske Republike, teritorij Republike Finske, teritorij Kraljevine Švedske,
  7. 7. CARINSKO PODRUČJE EU23, svibanj 2013 7 teritorij Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske teKanalski otoci i Isle of Man, teritorij Češke Republike, teritorij Republike Estonije, teritorij Republike Cipra, teritorij Republike Latvije, teritorij Republike Litve, teritorij Republike Mađarske, teritorij Republike Malte, teritorij Republike Poljske, teritorij Republike Slovenije, teritorij Slovačke Republike, teritorij Republike Bugarske, teritorij Rumunjske, teritorij Republike Hrvatske.
  8. 8. CARINSKO PODRUČJE EU23, svibanj 2013 8Slijedeći teritoriji, smješteni izvan teritorija država članica, će, uzimajući u obzirkonvencije i ugovore koji se primjenjuju na njih, biti smatrani dijelom carinskogpodručja Zajednice: FRANCUSKA Teritorij Kneževine Monako, određen Carinskom konvencijom potpisanom uParizu 18.svibnja 1963. (Službeni list Francuske Republike od 27. rujna1963., str. 8679.). CIPAR Teritorij suverenih vojnih baza Ujedinjenog Kraljevstva Akrotiri i Dhekelia,kako je utvrđeno Ugovorom o uspostavi Republike Cipra, potpisan u Nikoziji16. kolovoza 1960. (broj 4 ugovora Ujedinjenog Kraljevstva (1961) Cmnd.1252). Carinsko područje EU obuhvaća teritorijalne vode, unutarnje morske vode i zračniprostor država članica te teritorije iz stavka 2., osim teritorijalnih voda, unutarnjihmorskih voda i zračnog prostora onih teritorija koji nisu dio carinskog područjaZajednice u skladu sa stavkom 1. C
  9. 9. 23, svibanj 2013 9CARINSKI SUSTAV EU Jedinstvene carinski sustav nakon 01. srpnja 2013. čineJedinstvene carinski sustav nakon 01. srpnja 2013. činedvije komponente:dvije komponente:carinski propisi Zajednicecarinski propisi Zajednicenacionalni carinski propisi doneseni temeljemnacionalni carinski propisi doneseni temeljemcarinskih propisa Zajednicecarinskih propisa Zajednice
  10. 10. 23, svibanj 2013 10CARINSKI SUSTAV EU Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992.kojom se donosi Carinski zakonik Zajednice, (OJ, L 30219/10/1992), sa svim pripadajućim izmjenama i dopunama, Uredba Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993.redba Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. ooodredbama za provedbu Uredbeodredbama za provedbu Uredbe Vijeća kojom se donosiVijeća kojom se donosiCarinski zakonik ZajedniceCarinski zakonik Zajednice, (OJ L 253 11/10/1993, (OJ L 253 11/10/1993), sa), sasvim pripadajućim izmjenama i dopunama,ILI Uredba zasvim pripadajućim izmjenama i dopunama,ILI Uredba zaprovedbu CZZ – UPCZZprovedbu CZZ – UPCZZ
  11. 11. 23, svibanj 2013 11CARINSKI SUSTAV EU Uredba Vijeća (EZ) br. 1186/09 od 16. studenoga 2009. ouspostavi sustava oslobođenja od carina u EU-u (OJ L324 10/12/2009), Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. ocarinskoj i statističkoj nomenklaturi i zajedničkoj carinskojtarifi (OJ L 256, 7/9/1987), sa svim pripadajućimizmjenama i dopunama,
  12. 12. 23, svibanj 2013 12CARINSKI SUSTAV EU Uredba Vijeća (EZ) br. 1383/03 od 22. srpnja 2003. ocarinskim postupcima u vezi robe za koju postoji sumnjada krši određena prava intelektualnog vlasništva i omjerama koje se poduzimaju u vezi robe za koju jeutvrđeno da krši spomenuta prava (OJ L 196, 2/8/2003), Uredba Komisije (EZ) br. 1891/04 od 21. listopada 2004.kojom se utvrđuju odredbe za provedbu Uredbe Vijeća(EZ-a) br. 1383/03 o carinskim postupcima u vezi s robomza koju postoji sumnja da krši određena pravaintelektualnog vlasništva i o mjerama koje se poduzimajuprotiv robe za koju je utvrđeno da krši spomenuta prava(OJ L 328, 30/10/2004) s pripadajućom izmjenom.
  13. 13. 23, svibanj 2013 13CARINSKI SUSTAV EUdio carinskog sustava EU čine i nacionalnipropisi doneseni temeljem temeljnihcarinskih propisa EU i to u RH:Zakon o provedbi carinskih propisa EU(ZPCPEU) - donesen u Saboru 19.04.13Pravilnici koji se donose temeljem ZPCPEUNaputci – usmjeravajući akti
  14. 14. 23, svibanj 2013 14CARINSKI ZAKONIK ZAJEDNICE -Uredba Vijeća EEZ-a br. 2913/92 Carinski propisi sastoje se od CZZ i odredaba za njihovuprovedbu donesenih na razini EU ili na nacionalnoj razini. Zakonik se primjenjuje, ne dovodeći u pitanje posebnepropise utvrđene u ostalim područjima, na:trgovinu između EU i trećih zemalja,robu obuhvaćenu Ugovorom o osnivanju Europskezajednice za ugljen i čelik, Ugovorom o osnivanjuEuropske ekonomske zajednice ili Ugovorom oosnivanju Europske zajednice za atomsku energiju.
  15. 15. CARINSKI ZAKONIK ZAJEDNICE -Uredba Vijeća EEZ-a br. 2913/92 Carinski propisi EU na jednaki se način primjenjuju nacijelom carinskom području EU, osim ako nije drugačijepredviđeno međunarodnim konvencijama ili uobičajenimpraksama ograničenog geografskog i gospodarskogopsega ili autonomnim mjerama EU. Određene odredbe carinskih propisa mogu se primijeniti iizvan carinskog područja EU u okviru propisa koji uređujuspecifična područja ili međunarodnih konvencija.23, svibanj 2013 15
  16. 16. 23, svibanj 2013 16CARINSKI ZAKONIK ZAJEDNICE -Uredba Vijeća EEZ-a br.2913/92 Uredba Vijeća EEZ-a br. 2913/92 - Carinski zakonik (CZZ) i sve njeneizmjene i dopune - propisuje temeljne odredbe carinskih propisa EU: carinsko područje, carinski status, odluke, zastupanje, carinski postupci - osnove, carinska vrijednost, obvezujuća mišljenja, postupanja, nadzor, carinski dug, knjiženje, naplata, ...
  17. 17. 23, svibanj 2013 17UREDBA ZA PROVEDBU CZZ - UredbaKomisije EEZ-a br. 2454/93Potanko propisuje pravila provedbe odredbisadržanih u CZZSadrži priloge potrebne za provedbu CZZ
  18. 18. CARINSKI STATUS ROBECarinski status je određenje robe kao:robe Zajednice (novije-roba Unije), ilirobe koja nema status robe Zajednice,23, svibanj 2013 18
  19. 19. CARINSKI STATUS ROBE »Roba Zajednice« je roba: u cijelosti dobivena na carinskom području Zajednice premauvjetima iz članka 23. CZZ te koja ne sadrži robu uvezenu izzemalja ili teritorija koji nisu dio carinskog područja Zajednice.Roba dobivena od robe stavljene u postupak s odgodom nesmatra se robom koja ima status robe Zajednice u slučajevimaod posebne gospodarske važnosti utvrđenima u skladu spostupkom Odbora, uvezenu iz zemalja ili teritorija koji nisu dio carinskog područjaZajednice i puštenu u slobodni promet, dobivenu ili proizvedenu u carinskom području Zajednice, biloisključivo od robe iz druge alineje ili od robe iz prve i drugealineje.23, svibanj 2013 19
  20. 20. 23, svibanj 2013 20IZVOZNI POSTUPAK – OSNOVNIPOJMOVI »Izvozni carinski ured« - carinski ured koji određuju carinska tijelau skladu s carinskim propisima, pri kojem se moraju obavitiformalnosti, uključujući odgovarajuće provjere koje se temelje naanalizi rizika, za odobravanje carinski dopuštenog postupanja iliuporabu robe koja napušta carinsko područje Zajednice; »Izlazni carinski ured« - carinski ured koji određuju carinska tijelau skladu s carinskim propisima, kojem se mora podnijeti roba prijenego napusti carinsko područje Zajednice i pri kojem se obavljajucarinske provjere glede ispunjavanja izvoznih formalnosti iodgovarajuće provjere koje se temelje na analizi rizika
  21. 21. IZVOZNI POSTUPAK – OSNOVNIPOJMOVI “Odluka” - svaka službena radnja carinskih tijela koja seodnosi na carinske propise kojima se donosi odluka opojedinom slučaju te koji ima pravne učinke na jednu iliviše određenih ili odredivih osoba; ovaj termin obuhvaća,između ostalog, obvezujuća mišljenja o razvrstavanjurobe u smislu članka 12.; “Carinska deklaracija” - radnja ili postupak kojomosoba u propisanom obliku i na propisani način zahtjevastavljanje robe u neki od carinskih postupaka23, svibanj 2013 21
  22. 22. IZVOZNI POSTUPAK - OSNOVNIPOJMOVI“Izvozne carine” su:Carine i davanja koji imaju isti učinak kao icarine koje se plaćaju prilikom izvoza robe,Izvozna davanja uvedena u okviru zajedničkepoljoprivredne politike ili posebnih dogovorakoji se primjenjuju na određenu robu dobivenupreradom poljoprivrednih proizvoda23, svibanj 2013 22
  23. 23. IZVOZNI POSTUPAK – OSNOVNIPOJMOVI “Rizik” je vjerojatnost događaja koji bi mogao nastati uvezi s unosom, iznosom, provozom, prijenosom ikrajnjom uporabom robe koja se kreće između carinskogpodručja Zajednice i trećih zemalja, kao i u veziprisutnosti robe koja nema status robe Zajednice, koji: Sprječava pravilnu provedbu mjera Zajednice ili nacionalnihmjera, ili Ugrožava financijske interese Zajednice li njezinih zemaljačlanica, ili Predstavlja prijetnju sigurnosti Zajednice, zaštiti zdravlja i životaljudi, okolini, ili potrošačima23, svibanj 2013 23
  24. 24. IZVOZNI POSTUPAK – OSNOVNIPOJMOVI Carinski dopušteno postupanje ili uporaba robe je:ponovni izvoz robe iz carinskog područja Zajednice Carinski postupak:vanjska proizvodnjaprivremeni izvozizvoz23, svibanj 2013 24
  25. 25. 23, svibanj 2013 25IZVOZNI POSTUPAKPropisan:člancima 161. i 162. Carinskog zakonikaZajednicečlancima 216., 592.a – 796.e Uredbe zaprovedbu Carinskog zakonika
  26. 26. 23, svibanj 2013 26IZVOZNI POSTUPAKIzvozni postupak omogućuje da roba Zajednicenapusti carinsko područje Zajednice.Izvoz ima za posljedicu:primjenu izvoznih formalnosti uključujućimjere trgovinske politike i,izvozne carine (ako su propisane).
  27. 27. IZVOZNI POSTUPAKIzuzev robe:stavljene u postupak vanjske proizvodnje ilistavljene u postupak unutarnjeg provoza(čl.163.CZZ)ne dovodeći u pitanje mogućnost kretanja robeZajednice izvan carinskih postupaka praćeneispravama kojima se dokazuje status robeZajednice (čl.164. CZZ)sva roba Zajednice namijenjena izvozu stavljase u postupak izvoza.23, svibanj 2013 27
  28. 28. IZVOZNI POSTUPAKPuštanje robe u izvoz odobrava se pod uvjetomda ta roba napusti carinsko područje Zajednice uistom stanju u kojemu je bila u trenutkuprihvaćanja izvozne deklaracije.23, svibanj 2013 28
  29. 29. IZVOZNI POSTUPAKIzvoznik – je osoba u čije ime je izvoznacarinska deklaracija podnesena i koja je vlasnikrobe ili ima slično pravo na raspolaganje robomu trenutku prihvata deklaracijeAko u skladu s ugovorom na kojem se temeljiizvoz, robom raspolaže osoba sa sjedištem iliprebivalištem izvan Zajednice, kao izvoznik sepodrazumijeva ugovorna strana sa sjedištem iliprebivalištem u Zajednici23, svibanj 2013 29
  30. 30. 23, svibanj 2013 30SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZROBE IZ PODRUČJA EUčlanci 182.A – 183 CZZ – odredbe vezane zarobu koja napušta carinsko područje ZajedniceČlanci 592.a-592.g, 842.a-842.f UPCZZ i Aneks30A UPCZZ
  31. 31. 23, svibanj 2013 31SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZROBE IZ PODRUČJA EU Roba koja napušta carinsko područje Zajednice, osimrobe koja se nalazi na prijevoznim sredstvima koji samoprolaze teritorijalnim morem ili zračnim prostoromcarinskog područja bez zaustavljanja na tom području,treba biti obuhvaćena bilo carinskom deklaracijom ili, uslučaju da se carinska deklaracija ne zahtjeva,skraćenom deklaracijom.
  32. 32. 23, svibanj 2013 32SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZROBE IZ PODRUČJA EU ZNAČENJA POJMOVA: SKRAĆENA DEKLARACIJA IZLAZNA SKRAĆENA DEKLARACIJA (EXS) ULAZNA SKRAĆENA DEKLARACIJE (ENS)
  33. 33. 23, svibanj 2013 33SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZROBE IZ PODRUČJA EU Ako je robi koja napušta carinsko područje određeno carinskidopušteno postupanje ili uporaba za koje se zahtijevacarinska deklaracija, ta se carinska deklaracija podnosiizvoznom carinskom uredu prije iznošenja robe iz carinskogpodručja Zajednice. Carinska deklaracija sadrži najmanje one podatke koji supotrebni za skraćenu deklaraciju iz cl. 182.d (1). Znači: Izvozna deklaracija mora sadržavati podatke propisaneza carinsku deklaraciju i podatke propisane za skraćenuizlaznu deklaraciju !!!
  34. 34. SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZROBE IZ PODRUČJA EU Ako je izvozni carinski ured različit od izlaznog carinskogureda, izvozni carinski ured odmah obavještava ili stavljana raspolaganje elektroničkim putem sve potrebnepodatke izlaznom carinskom uredu. Ako carinska deklaracija nije podnesena elektroničkomrazmjenom podataka, carinska tijela primjenjuju isturazinu provjere koje se temelje na analizi rizika23, svibanj 2013 34
  35. 35. 23, svibanj 2013 35SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZROBE IZ PODRUČJA EU Ako za robu koja napušta carinsko područje Zajednice nijeodređeno carinski dopušteno postupanje ili uporaba zakoju se zahtijeva podnošenje carinske deklaracije, prijeiznošenja robe iz carinskog područja Zajednice izlaznomcarinskom uredu se podnosi izlazna skraćena deklaracija(EXS). Carinska tijela mogu dopustiti da se skraćena deklaracijapodnese u drugom carinskom uredu, pod uvjetom da tajcarinski ured bez odgode obavijesti ili stavi na raspolaganjeelektroničkim putem sve potrebne podatke izlaznomcarinskom uredu. Umjesto skraćene deklaracije, carinska tijela mogu prihvatitipodnošenje obavijesti i pristup podacima iz skraćenedeklaracije u računalnom sustavu gospodarskog subjekta.
  36. 36. 23, svibanj 2013 36SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZROBE IZ PODRUČJA EU Skraćena deklaracija podnosi se uporabom elektroničkerazmjene podataka. Mogu se koristiti komercijalne, lučki iprijevozni podaci, pod uvjetom da sadrže sve potrebnepojedinosti. Skraćenu deklaraciju podnosi:a) osoba koja iznosi robu ili koja preuzima odgovornost zaprijevoz robe iz carinskog područja Zajednice; ilib) svaka osoba koja nadležnom carinskom tijelu možepodnijeti ili omogućiti podnošenje robe ili;c) zastupnik jedne od osoba navedenih u točkama (a) ili (b). Podnositelju SD može se na njegov zahtjev dopustiti ispravakjednog ili više podataka u skraćenoj deklaraciji koja je većpodnesena.
  37. 37. SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZROBE IZ PODRUČJA EUIspravak skraćene deklaracije se neće dopustitinakon što carinska tijela:Obavijeste osobu koja je podnijela skraćenudeklaraciju da namjerava pregledati robu; iliUtvrde da su podaci navedeni u skraćenoj deklaracijinetočni; iliOdobre daljnje kretanje robe23, svibanj 2013 37
  38. 38. 23, svibanj 2013 38SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZROBE IZ PODRUČJA EU-IZUZECI VAŽNO: Ako roba koja podliježe ISD nije napustila carinskopodručje EU u roku od 150 dana od dana podnošenjadeklaracije, smatra se da ISD nije bila podnesena.
  39. 39. 23, svibanj 2013 39SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZROBE IZ PODRUČJA EU-IZUZECI Obveze podnošenja ISD izuzeti su: Slučajevi navedeni u članku 592.a UPCZZ, Slučajevi kada se roba utovaruje u luci/zr.luci u carin. područjuEU, a postupak ce završiti u nekoj drugoj luci ili zracnoj luci uEU, pod uvjetom da se izlaz. car. uredu pruži dokaz u oblikukomercijalnoga, pristanišnoga ili prijevoznoga manifesta ilipopisa robe / paketa u pojedinoj pošiljci u pogledu planiranogamjesta istovara. Isto vrijedi kada plovilo ili zrakoplov kojiprevoze robu trebaju pristati odnosno sletjeti u luci ili zracnojluci izvan carinskoga podrucja EU, a ta roba ostaje utovarenana plovilu ili zrakoplovu tijekom pristajanja odnosno slijetanja uluci ili zracnoj luci izvan carinskoga podrucja EU;
  40. 40. 23, svibanj 2013 40SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZROBE IZ PODRUČJA EU-IZUZECI kada u luci ili zračnoj luci roba nije istovarena iz prijevoznogasredstva koje ju je prevezlo na carinsko područje EU i koje ceje prevesti izvan toga područja, kada je roba bila utovarena u prethodnoj luci ili zračnoj luci nacarinskome području EU i ostaje na prijevoznome sredstvukoje ce je prevesti izvan carinskoga područja EU;
  41. 41. 23, svibanj 2013 41SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZROBE IZ PODRUČJA EU-IZUZECI kada se roba u privremenom smještaju ili u slobodnoj zonikontrolnoga tipa I pod nadzorom istog carinskog uredapretovaruje iz prijevoznoga sredstva koje ju je dovelo do togaobjekta za privremeni smještaj ili slobodne zone na plovilo,zrakoplov ili vagon koji ce je iz toga objekta za privremenismještaj ili slobodne zone prevesti izvan carinskoga podrucjaEU, pod uvjetom da: (i) se pretovar obavlja 14 kalendarskih dana od dana kada je robapodnesena za privremeni smještaj ili u slobodnu zonu k.t. I; uizvanrednim okolnostima,carinska tijela mogu produljiti ovaj rok kako bise riješile te okolnosti; informacije o robi dostupne su carinskim tijelima; i odredište robe i primatelj se prema saznanju prijevoznika ne mijenjaju;
  42. 42. 23, svibanj 2013 42SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZROBE IZ PODRUČJA EU-IZUZECI kada je dokaz da je roba koja ce se izvesti iz carinskogapodrucja EU vec bila pokrivena carinskom deklaracijom te supodaci iz ISD dani na raspolaganje izlaznom carinskom uredukroz sustav za obradu podataka vlasnika privremenogasmještaja, prijevoznika ili upravitelja luke/zracne luke, ili krozneki drugi komercijalni sustav za obradu podataka, poduvjetom da su dobili odobrenje carinskih tijela.
  43. 43. 23, svibanj 2013 43SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZROBE IZ PODRUČJA EU-IZUZECI Izuzeci po čl.592a UPCZZ električna energija i roba koja izlazi cjevovodom; pisma, razglednice, tiskovine, uključujući i one naelektroničkom mediju; roba koja se kreće u skladu s pravilima Konvencije Svjetskepoštanske unije; roba za koju je car. deklaracija sastavljena nekim drugimaktom dozvoljena je u skladu s čl. 231., 232. st 2. i 233., sizuzetkom, ako se prevozi na temelju ugovora o prijevozu,predmeta za kućanstvo kako su definirani u čl 2. st 1. točki (d)Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 1186/2009, paleta, kontejnera icestovnih, željezničkih, zračnih i pomorskih prijevoznihsredstava te sredstava za prijevoz unutarnjim plovnimputovima;
  44. 44. 23, svibanj 2013 44SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZROBE IZ PODRUČJA EU-IZUZECI Izuzeci po čl.592a UPCZZ roba koja se nalazi u osobnoj prtljazi putnika; roba za koju je dozvoljena usmena deklaracija u skladu s čl. 226. i 227.te229.(2), s izuzetkom, ako se prevozi na temelju ugovora o prijevozu,predmeta za kućanstvo kako su definirani u čl 2.(1) (d) Uredbe br.1186/2009, paleta, kontejnera i cestovnih, željezničkih, zračnih i pomorskihprijevoznih sredstava te sredstava za prijevoz unutarnjim plovnimputovima; roba obuhvaćenu karnetima ATA i CPD; roba koja se kreće temeljem obrasca 302 (Sjevernoatlantski ugovor ostatusu njihovih snaga iz 1951);......
  45. 45. 23, svibanj 2013 45SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZLAZROBE IZ PODRUČJA EU Kad god je roba obuhvaćena carinskom deklaracijom, ta se carinska deklaracijapodnosi nadležnom carinskom uredu do slijedećih rokova: u slučaju pomorskoga prometa: (i) za teret u kontejnerima, za koji se ne primjenjuje točka (iii) ili (iv), najmanje24 sata prije utovara te robe na plovilo, kojim ce napustiti carinsko područje EU; (ii) za teret u rasutom stanju/generalni teret, osim u slučajevima u kojima seprimjenjuje točka (iii) ili (iv), najmanje četiri sata prije odlaska iz luke nacarinskom području EU; (iii) za kretanje između carinskoga područja EU, s izuzetkom francuskihprekomorskih departmana, Azora, Madeire ili Kanarskih otoka i Grenlanda,Farskih otoka, Ceute, Melile, Norveške, Islanda, luka na Baltičkome moru,Sjevernome moru, Crnome moru, Mediteranu ili svih luka Maroka, najmanjedva sata prije napuštanja luke u carinskom području EU; (iv) za kretanje, u slučajevima koji nisu obuhvaćeni točkom (iii), izmeđufrancuskih prekomorskih departmana, Azora, Madeire, Kanarskih otoka iteritorija izvan carinskoga područja EU, gdje je trajanje putovanja manje od 24sata, najmanje dva sata prije napuštanja luke u carinskome području EU.
  46. 46. 23, svibanj 2013 46SIGURNOSNE ODREDBE ZA IZVOZ Kad je roba obuhvaćena carinskom deklaracijom, ta secarinska deklaracija podnosi nadležnom carinskom uredu doslijedećih rokova:(b) u slučaju zračnog prometa, najmanje 30 minuta prijeodlaska iz zračne luke u carinskom području EU;(c) slučaju željezničkog prometa i prometa unutrašnjimvodenim putovima, najmanje dva sata prije odlaska izizlaznog carinskog ureda ;(d) u slučaju cestovnog prometa, najmanje jedan sata prijeodlaska iz izlaznog carinskog ureda;(f) ukoliko se primjenjuje Uredba (EZ) br. 800/1999, premapravilima te Uredbe. Kada se carinska deklaracija ne podnosi primjenom tehnikeobrade podataka, rokovi utvrđeni u točkama (a) alinejama (iii) i(iv), (b), (c) i (d) stavka 1. su najmanje 4 sata.
  47. 47. 23, svibanj 2013 47CARINSKI NADZOR I SIGURNOSNEMJERE PRI IZVOZUSvaka izvozna carinska deklaracija kojom se roba otprema uizvoz iz EU mora sadržavati: podatke propisane za izvoznu carinsku deklaraciju izPrilog 37 UPCZZ, i podatke propisane za izlaznu skraćenu deklaraciju(sigurnosne podatke) iz Priloga 30A mora biti podnesena elektronskim putem (ECS) mora biti podnesena u rokovima ISD (EXS)
  48. 48. 23, svibanj 2013 48PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKAZa svu robu namijenjenu izvozu podnosi seizvozna carinska deklaracijaIzvozna carinska deklaracija podnosi se uelektroničkom obliku (IE515) putem sustavaECS.
  49. 49. 23, svibanj 2013 49PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA Izvozna deklaracija se podnosi:carinskom uredu mjesno nadležnom za nadzor područja ukojem izvoznik ima poslovni nastan (sjedište), ilicarinskom uredu u kojem je roba zapakirana ili utovarena zaizvoz; Izvozna deklaracija se može podnijeti:svakom carinskom uredu nadležnom za izvozne procedure(EXP) kada za to postoje opravdani razlozi,svakom carinskom uredu nadležnom za izvozne procedure(EXP) ako se zbog upravnih razloga čl.165. st.1. ne možeprimijeniti;
  50. 50. 23, svibanj 2013 50PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKACarinska deklaracija se podnosi kada je podnesenaroba ili je roba na raspolaganju carinskim službenicimaDeklarant podnosi izvoznu deklaraciju u elektronskomobliku (IE 515)Elektronička deklaracija se podnosi putem ECSsustavaPodnesena deklaracija mora sadržavati sve podatkezahtijevane za izvozni postupak u skladu s Prilogom37. i Prilogom 30A UPCZZ
  51. 51. 23, svibanj 2013 51PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKAECS provjerava podatke podnesene deklaracije,ako su podaci deklaracije ispravni sustavautomatski dodjeljuje referentni broj deklaraciji(MRN),dodijeljeni broj odmah dostavlja deklarantu(IE528),ako dostavljeni podaci nisu ispravni sustav ćeodbiti dodijeliti referentni broj te će o tomeizvijestiti deklaranta (IE516),
  52. 52. 23, svibanj 2013 52PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA Deklarant može zahtijevati izmjenu podataka u deklaraciji kojoj jeveć dodijeljen MRN (IE513) Za prihvaćanje zahtjeva za izmjenom potrebno je poštivati odredbečl. 65 CZZ (3 uvjeta!!!) Obavijeste deklaranta da namjeravaju pregledati robu,ili Utvrde da su podaci o robi netočni,ili Utvrde da je roba već puštena Ako je zahtjev valjan i pravovremen promjene u deklaraciji će seevidentirati Deklarant će o tome biti obaviješten (IE504) Ako zahtjev nije valjan i pravovremen deklarant će o tome dobitiobavijest (IE505)
  53. 53. 23, svibanj 2013 53PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA Temeljem podnijete robe i MRN-a za , uvažavajućirezultate analize rizika može se provesti kontrola(isprava i/ili robe) Obavijest o kontroli robe dostavit će se deklarantu(IE560) Deklarant će po prijemu poruke ispisati sažetak izvoznedeklaracije s MRN-om i podnijeti cariniku radi kontrole Nakon završene kontrole carinik će, ako ocijenipotrebnim, staviti carinska obilježja i podatke o njimaunijeti u sustav
  54. 54. PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA Nakon kontrole carinik unosi podatke o rezultatima kontrole u sustav: Manje nepravilnosti (A4-manje neusklađenosti) - carinik može ispravitipodatke uz suglasnost deklaranta i pustiti pošiljku u izvoz Deklarant se ne slaže s ispravcima deklaracija se stavlja u stanjemirovanja, unosi se rezultat kontrole (A4-manja neslaganja-MIROVANJE) Deklarant se mora očitovati o utvrđenim neusklađenostima te ako idalje postoje manje neusklađenosti, a deklarant se složi, postupak senastavlja kao u slučaju manje neusklađenosti i pošiljka se pušta uizvoz Ako neusklađenost i dalje postoji carinik će donijeti odluku o NEpuštanju pošiljke u izvoz23, svibanj 2013 54
  55. 55. PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA Izvozni carinski ured odobrava puštanje robe u izvozispisom i predajom Prateće izvozne isprave (PII)deklarantu Prateća izvozna isprava odgovara oglednom primjerku inapomenama iz Priloga 45.g UPCZZ. Kada se izvozna pošiljka sastoji od više od jedne stavke,prateća izvozna isprava se dopunjuje popisom stavaka,koji odgovara oglednom primjerku i napomenama izPriloga 45.h. Popis je sastavni dio Prateće izvozneisprave. Ako je odobreno, PII može biti ispisana iz informacijskogsustava deklaranta.23, svibanj 2013 55
  56. 56. PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA Ako se roba kreće u više od jednog carinskog ureda, uobliku više od jedne pošiljke, svaku pojedinačnu pošiljkumora pratiti poruka "najava očekivanog izvozu" ipojedinačna Prateća izvozna isprava (PII).23, svibanj 2013 56
  57. 57. PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA Pri puštanju pošiljke u izvoz, sustav (izvozni carinskiured) šalje podatke o izvoznom kretanju deklariranomizlaznom carinskom uredu porukom „najava očekivanogizvoza” (IE501)23, svibanj 2013 57
  58. 58. PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA Izlazni carinski ured (čl 793) je posljednji carinski ured prijenego što roba napusti carinsko područje Zajednice. Iznimno od odredaba prvoga podstavka, izlazni carinskiured je jedan od slijedećih: U slučaju robe koja izlazi cjevovodom i električne energije,carinski ured kojeg je odredila država članica u kojojizvoznik ima sjedište ili prebivalište;23, svibanj 2013 58
  59. 59. PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA Iznimno, izlazni carinski ured je carinski ured nadležan zamjesto na kojem robu na temelju jedinstvenog ugovora oprijevozu (CIM, manifesti,…) za prijevoz robe iz carinskogpodrucja EU preuzimaju željeznička društva, poštanskatijela, zrakoplovne tvrtke ili brodarska društva, ako suispunjeni sljedeći uvjeti: roba napušta carinsko područje Zajednice željeznicom,poštom, zrakom ili morem; deklarant ili njegov predstavnik zahtijevaju da seformalnosti iz članka 793.a stavka 2. ili članka 796.estavka 1. obave u tom carinskom uredu.23, svibanj 2013 59
  60. 60. PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA kada roba preuzeta na temelju jedinstvenoga ugovora oprijevozu stigne u carinski ured stvarne točke izlaza iz c.područja EU, prijevoznik tom uredu, na zahtjev, daje jednood sljedećega: (a) referentni broj kretanja izvozne deklaracije, ako postoji; ili (b) primjerak jedinstvenoga ugovora o prijevozu ili izvozne deklaracijeza dotičnu robu; ili (c) jedinstveni referentni broj pošiljke ili referentni broj prijevozneisprave i broj paketa te identifikacijski broj opreme ako je ukontejneru; ili (d) informacije o jedinstvenom prijevoznom ugovoru ili o prijevozurobe iz carinskoga područja EU koje se nalaze u sustavu za obradupodataka osobe koja preuzima robu ili drugome sustavu za obradukomercijalnih podataka.23, svibanj 2013 60
  61. 61. PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA Podnošenje robe i PII izlaznom uredu Izlaznom uredu podnosi se roba zajedno s PII Carinska tijela mogu zahtijevati da im se obavijest odolasku robe u izlazni carinski ured pošalje elektroničkimputem (IE507). U tom slučaju nije potrebno fizičkipodnijeti PII carinskim tijelima, već ju zadržavadeklarant. Ta obavijest obvezno sadrži MRN izvoznedeklaracije.23, svibanj 2013 61
  62. 62. PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA U slučaju robe koja se iznosi iz carinskog područja EU ili sešalje izlaznom carinskom uredu u okviru provoznog postupka,otpremni carinski ured završava izvozni postupak . Ako je koristi Prateća provozna isprava, ona se takođerpotvrđuje riječju "izvoz". Na primjerku PII upućuje se na Prateću provoznu ispravu iobrnuto.23, svibanj 2013 62
  63. 63. PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKAIzlazni ured provjerava odgovara li podnesenaroba deklariranoj i nadzire fizički izlazak robe izcarinskog područja ZajedniceProvjera se provodi usporedbom podataka izporuke „najava očekivanog izvoza” koju jeizvozni carinski ured poslao deklariranomizlaznom23, svibanj 2013 63
  64. 64. PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA Kada se izvozno ocarinjena pošiljka predaje drugoj osobikoja drži robu i gdje se ona utovaruje na drugoprijevozno sredstvo, posjednik mora obavijestitislijedećeg posjednika robe o jedinstvenom referentnombroju pošiljke ili referentnom broju prijevozne isprave, br.paketa i sl. O izlasku robe prijevoznik obavještava izlazni carinskiured pružajući informacije o jedinstvenom referentnombroju ili drugim podacima ( informacije trebaju bitisastavni dio manifesta)23, svibanj 2013 64
  65. 65. PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKAIzlazni carinski ured prosljeđuje poruku „rezultatkontrole na izlazu” (IE518) izvoznom carinskomuredu najkasnije sljedećeg radnog dana kojislijedi nakon dana kada roba napusti carinskopodručje ZajedniceU opravdanim slučajevima izlazni carinski uredmože tu poruku poslati kasnije23, svibanj 2013 65
  66. 66. PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA Ako jedna izvozno ocarinjena pošiljka izlazi iz područja uviše dijelova, tj. kada se roba obuhvaćena jednomporukom IE501 izlazi iz carinskog područja EU preko togizlaznog carinskog ureda u više od jedne pošiljke, izlaznicarinski ured: kontrolira fizički izlaz robe i šalje poruku "rezultati kontrole na izlazu" tek kada je sva robanapustila carinsko područje EU.23, svibanj 2013 66
  67. 67. PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA Ako jedna pošiljka (1 PPI) izlazi iz c.p.EU u više pošiljaka ipreko više od jednog izlaznog carinskog ureda: izlazni carinski ured kojem je roba bila prvo podnesena po primitkuuredno utemeljenog zahtjeva potvrđuje primjerak PII za svaki dio robe. carinska tijela izdaju potvrdu samo ako podaci iz Prateće izvozneisprave odgovaraju podacima u poruci "najava očekivanog izvoza". odgovarajući primjerak PII i robe se zajedno podnosi izlaznomcarinskom uredu. Svaki izlazni carinski ured na primjerak PII upisujepodatke iz čl.793a. stavka 2. i vraća ga izlaznom carinskom uredukojem je roba prvo podnesena. taj carinski ured šalje poruku "rezultati kontrole na izlazu" tek kada jesva roba napustila carinsko područje EU23, svibanj 2013 67
  68. 68. PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA Ako je roba napustila carinsko područje EU bez izvozne deklaracije,izvoznik tu deklaraciju podnosi naknadno carinskom uredu koji jenadležan prema mjestu u kojem izvoznik ima sjedište ili prebivalište. Primjenjuje se članak 790.(tj. bilo koji izvozni ured) Carinski ured će prihvatiti tu deklaraciju pod uvjetom da izvoznikdostavi jedno od slijedećeg: (a) poziv na izlaznu skraćenu deklaraciju; (b) dovoljne dokaze o vrsti i količini robe te okolnostima, u kojima je robanapustila carinsko područje EU. Taj ured također daje potvrdu o izlasku iz članka 793.a stavka 2. iličlanka 796.e stavka 1., ako deklarant to zatraži.23, svibanj 2013 68
  69. 69. PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA Naknadno prihvaćanje izvozne deklaracije carinskih tijelane sprječava primjenu jednog od slijedećeg:(a) kazni predviđenih nacionalnim zakonodavstvom;(b) posljedica mjera u okviru zajedničkepoljoprivredne ili trgovinske politike.23, svibanj 2013 69
  70. 70. PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKAPOTRAGA Ako u roku od 90 dana od puštanja robe NIJE primioporuku „Rezultati kontrole na izlazu“ (IE518) izvoznicarinski ured može: od izvoznika ili deklaranta tražiti da dostavi podatke o datumu icarinskom uredu preko kojeg je roba napustila carinsko područjeEU. Izvoznik ili deklarant može, na vlastitu inicijativu ili nakonzahtjeva izvoznog ureda obavijestiti izvozni carinski uredda je roba napustila carinsko područje EU navodeći: datum i izlazni carinski ured preko kojeg je roba napustila carinskopodručje EU i zahtijevati od izvoznog carinskog ureda da se izvozovjeri u tome slučaju, izvozni carinski ured zahtjeva od izlaznogcarinskog ureda poruku „Rezultati kontrole na izlazu“, a potonjaodgovara u roku od 10 dana.23, svibanj 2013 70
  71. 71. PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA Ako izlazni carinski ured ne potvrdi izlaz robe u roku od10 dana, izvozni carinski ured obavještava izvoznika ilideklaranta o tome Nakon toga, izvoznik/deklarant može izvoznomcarinskom uredu pružiti dokaze da je roba napustilacarinsko podrucje EU.23, svibanj 2013 71
  72. 72. PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA Dokaz se može pružiti na jedan od sljedećih načina ilinjihovom kombinacijom: primjerkom otpremnice koju je potpisao ili ovjerio primatelj izvancarinskoga područja EU; dokazom o plaćanju ili fakturom ili otpremnicom koju je urednopotpisao ili ovjerio gospodarski subjekt koji je iznio robu izvancarinskoga područja EU; deklaracijom koju je potpisala ili ovjerila tvrtka koja je iznijela robuizvan carinskoga područja EU; ispravom koju je ovjerilo carinsko tijelo države članice ili zemlje izvancarinskoga područja EU; evidencije gospodarskih subjekata o robi dostavljenoj na platformeza bušenje nafte i plina te pridobivanje ili na turbine na vjetar.23, svibanj 2013 72
  73. 73. PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA Izvozni carinski ured potvrđuje, izvozniku ili deklarantu,izlaz u slijedećim slučajevima:ako je primio poruku „Rezultati kontrole na izlazu“ odizlaznog carinskog ureda;ako nije, u slučajevima iz čl. 796.da stavka 2., primioporuku „Rezultati kontrole na izlazu“ od izlaznogcarinskog ureda u roku od 10 dana, ali se uvjerio dasu dokazi pruženi u skladu s čl. 796.da st. 4. dostatni.23, svibanj 2013 73
  74. 74. PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKA Ako izvozni c. ured u roku od 150 dana nakon danapuštanja robe za izvoz nije primio poruku „Rezultatikontrole na izlazu“ od izlaznog c. ureda, niti je dobiozadovoljavajuće dokaze (čl.796.(4)) izvozni c. ured tomože smatrati podatkom da roba nije napustila carinskopodručje EU. Izvozni car. ured obavještava izvoznika ili deklaranta ideklarirani izlazni car ured o poništenju izvoznedeklaracije. Kada je prihvatio dokaze (isprave) izvozni car. uredobavještava o tome deklarirani izlazni car. ured.23, svibanj 2013 74
  75. 75. PROVEDBA REZERVNOG IZVOZNOGPOSTUPKA Carinska tijela prihvaćaju izvoznu carinsku deklaraciju upisanom obliku:Kada informacijski sustav carinskih tijela NEfunkcioniraKada ne funkcionira elektronička aplikacija osobe kojapodnosi izvoznu deklaraciju23, svibanj 2013 75
  76. 76. PROVEDBA IZVOZNOG POSTUPKAREZERVNI POSTUPAK Za rezervni postupak koristi se izvozna deklaraciju upisanom obliku, pod uvjetom da je sastavljena na jedan odslijedećih načina: uporabom obrasca koji odgovara oglednome primjerku iz Priloga 31.do 34. (obrazac JCD) dopunjenom Sigurnosnom ispravom - izPriloga 45.i i popisu stavki SI iz Priloga 45.j, ili uporabom Izvozne sigurnosne JCD iz Priloga 45.k i popisu stavkiISJCD iz Priloga 45.l. Obrazac mora sadržavati minimalan popis podataka utvrđenih uPrilogu 37. i u Prilogu 30.A za izvozni/izlazni postupak.23, svibanj 2013 76
  77. 77. REZERVNI POSTUPAK ZA IZLAZNUSKRAĆENU DEKLARACIJU ISD u pisanom obliku sastavlja se korištenjemSigurnosne isprave iz Priloga 45.i. i popisom stavki izPriloga 45.j. Carinska tijela mogu dopustiti da se Sigurnosna ispravazamijeni ili dopuni komercijalnim ispravama pod uvjetomda isprave podnesene carinskim tijelima sadrže podatkepropisane za ISD u Prilogu 30.A.23, svibanj 2013 77
  78. 78. PROVEDBA REZERVNOG IZVOZNOGPOSTUPKA Carinska tijela međusobnim sporazumom utvrđujupostupak koji treba slijediti u slučaju nedostupnostiinformacijskog sustava Uporaba ISD u pisanom obliku treba biti odobrena odcarinskih tijela23, svibanj 2013 78
  79. 79. POJEDNOSTAVNJENJA IZVOZNOGPOSTUPKA Kućno carinjenje (ovlašteni izvoznik) (ECS) Pojednostavnjeni izvoz na temelju komercijalnih ispravauz pregled robe na granici (račun + ISD) uz podnošenjedopunske deklaracije Predmet prethodnog odobrenja23, svibanj 2013 79
  80. 80. 23, svibanj 2013 80Hvala na pozornosti!!!

  ×