Your SlideShare is downloading. ×
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,144
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Veprimtaritë e biznesit – Burimi i informacionit kontabël Kapitulli F2
 • 2. 1. Identifikoni veprimtaritë financi are dhe të shpjegoni pse ato janë të rëndësishme për një biznes . 2. Tregoni mënyrën se si kontabiliteti mat dhe regjistron veprimtarinë e biznesit . 3. Identif ikoni veprimtaritë investuese dhe shpjegoni se pse Ato janë të rëndësishme për biznes. 4. Identif ikoni veprimtaritë operuese dhe shpjegoni mënyrën se si ato krijojnë fitime për kompaninë . Objektivat Pasi të keni përfunduar këtë kapitull, ju duhet të jeni të aftë të: Vazhdon
 • 3. 5. Përshkruani se si raportet financiare përmbledhin veprimtaritë e biznesit dhe sigurojnë informacionin për vendimet e biznesit . Obje ktivat
 • 4. 1 Obje ktivi Identifikoni veprimtaritë financi are dhe të shpjegoni pse ato janë të rëndësishme për një biznes .
 • 5. Aktivitetet f inanci are Një biznes është një organizatë që ekziston për qëllimin e nxjerrjes së fitimit për pronarin e tij .
 • 6. Kontributi i pronarëve për një biznes, bashkë me fitimet që mbahen në biznes njihen si ekuiteti i pronarit . Aktivitetet f inanci are
 • 7. Aktivitetet f inanci are Aktivitetet biznesore janë ngjarje që ndodhin kur një biznes blen, përdorë ose shet burimet ose kërkon t ‘ i marrë këto burime.
 • 8. Aktivitetet f inanci are Aktivitetet financiare ndodhin kur pronarët kreditorët sigurojnë burime për kompaninë ose kur një kompani ua transferon burimet pronarëve ose kreditorëve.
 • 9. Financi mi nga Pronarët dhe Kreditorët Figura 1
 • 10. 2 Tregoni mënyrën se si kontabiliteti mat dhe regjistron veprimtarinë e biznesit . Obje ktivi
 • 11. Një llogari është një regjistrim i ngritjeve dhe rënjeve në vlerën e parasë (euros) të shoqëruar me një burim apo veprimtari specifike .
 • 12. T ransa ksionet e kontabilitetit janë përshkrime të veprimtarisë specifike (ose të ngjarjeve) që maten në vlera monetare dhe regjistrohen në llogari .
 • 13. Burimet e kontrolluara nga biznesi Ekuacioni i kontabilitetit Aset et =
 • 14. Ekuacioni i kontabilitetit Aset et = Detyrimet Ekuiteti i pronarit + Kërkesat e kreditorëve ndaj burimeve të kompanisë Kërkesa të pronarëve në asetet e kompanisë
 • 15. Aktivitetet f inanci are Më 2 Janar 2004, “Kompania e biskotave të nënës” ka pranuar $10,000 nga pronarët e kompanisë . Më 3 Janar 2004, Kompania ka pranuar $8,000 nga bank a .
 • 16. ASET ET = DETYRIMET + EKUITETI I PRONARIT Dat a llogaria Shuma fillestare 0 = 0 + 0 1 /2 Paraja 10,000 Kapitali i kontribuar 10,000 1/3 Paraja 8,000 Detyrime të paguesh. 8,000 Shumat mbyllëse 18,000 = 8,000 + 10,000 Paraja iu referohet burimeve financiare në formë metalike apo të letrës, bankë apo depozite si dhe investime afatshkurtëra të cilat lehtë mund të konvertohen në monedha . Prezentimi kontabël i aktiviteteve financiare Figura 3
 • 17. ASSETS = LIABILITIES + OWNERS’ EQUITY Dat a Llogaria Shuma fillestare 0 = 0 + 0 1/2 Paraja 10,000 K apital i i kontribuar 10,000 1/3 Paraja 8,000 Detyrime të paguesh. 8,000 Shuma përfund. 18,000 = 8,000 + 10,000 Kapitali i kontribuar është llogaria e ekuitetit të pronarit dhe identifikon sasinë e kontribuar në kompani nga pronarët e saj . Prezentimi kontabël i aktiviteteve financiare Figura 3
 • 18. ASSETS = LIABILITIES + OWNERS’ EQUITY Dat a Llogaria Shuma fillestare 0 = 0 + 0 1/2 Paraja 10,000 Kapitali i kontrib. 10,000 1/3 Paraja 8,000 Detyrime të paguesh. 8,000 Shumat përfund. 18,000 = 8,000 + 10,000 Dëftesa të pgueshme janë llogari detyrimesh të përdorura për të identifikuar shumat që një kompani e detyrohet kreditorëve me të cilët është firmosur njëmarrëveshje formale . Prezentimi kontabël i aktiviteteve financiare Exhibit 3
 • 19. 3 Identif ikoni veprimtaritë investuese dhe shpjegoni se pse ato janë të rëndësishme për biznes. Obje ktivi
 • 20. Ak tivit etet investuese Aktivitetet investuese përfshijnë marrjen ose heqjen e burimeve afatgjatatë të përdorura nga kompania .
 • 21. Aktivitetet e biznesit : Investi mi në burime afatgjata Figura 4
 • 22. Më 5 Janar , “ Mom’s Cookie Company ” pagoi $6,000 për pajisje të zyrës . Më 6 Jan ar , k ompan ia bleu një kamion shpërndarjeje për $25,000. Ajo pagoi $3,000 në dorë dhe financoi pjesën e mbetur prej $22,000 të çmimit të blerjes me një dëftesë të pagueshme . A k tivit etet investuese
 • 23. ASSETS = LIABILITIES + OWNERS’ EQUITY Dat a Llogaria Shuma fillestare 18,000 = 8,000 + 10,000 1/5 Pajisjet 6,000 Paraja – 6,000 Më 5 Jan ar , një aset rritet ( Pajisjet ) ndërsa një aset tjetër zvoglohet ( Paraja ) në të njejtën shumë , kështu që ekuacioni i kontabilitetit mbetet i pandryshuar . Prezentimi kontabël i aktiviteteve investuese Figura 5 Vazhdon
 • 24. ASSETS = LIABILITIES + OWNERS’ EQUITY Dat a Llogaria Shumat fillestare 18,000 = 8,000 + 10,000 1/5 Pajisjet 6,000 Paraja – 6,000 1/6 Pajisjet 25,000 Paraja – 3,000 Detyr. të paguesh. 22,000 Shumat përfundimt. 40,000 = 30,000 + 10,000 Më 6 Jan ar , Kompania bleu kamionin për shpërndarje në vlerë prej $25,000. Prezentimi kontabël i aktiviteteve investuese Figura 5 Vazhdon
 • 25. ASSETS = LIABILITIES + OWNERS’ EQUITY Date Llogaria Shuma fillestare 18,000 = 8,000 + 10,000 1/5 Pajisjet 6,000 Paraja – 6,000 1/6 Pajisjet 25,000 Paraja – 3,000 Detyrime të paguesh. 22,000 Shuma përfundim. 40,000 = 30,000 + 10,000 Kompania pagoi $3,000 në dorë . Prezentimi kontabël i aktiviteteve investuese Figura 5 Vazhdon
 • 26. ASSETS = LIABILITIES + OWNERS’ EQUITY Dat a Llogaria Shumat fillestare 18,000 = 8,000 + 10,000 1/5 Pajisjet 6,000 Paraja – 6,000 1/6 Pajisjet 25,000 Paraja – 3,000 Detyrime të paguesh. 22,000 Shumat përfundimt. 40,000 = 30,000 + 10,000 B alanc i prej $22,000 është i financuar duke shfrytëzuar detyrimet e pagueshme . Prezentimi kontabël i aktiviteteve investuese Figura 5
 • 27. 4 Identif ikoni aktivitetet operative dhe shpjegoni se si ato krijojnë profit për kompaninë . Obje ktivi
 • 28. Aktivitetet ope rati ve janë ato aktivitete që janë të nevojshme për marrjen dhe shitjen e mallrave dhe shërbimeve . A k tivit etet operative
 • 29. Të ardhurat përbëjnë shumën që një kompani pret të marrë kur ajo shet mallra dhe shërbime . A k tivit etet operative
 • 30. Shpenzimi është shuma e burimeve të konsumuara gjatë procesit të marrjes dhe shitjes së mallrave dhe shërbimeve . A k tivit etet operative
 • 31. Blerja e mallrave për shitje Figura 6
 • 32. Inventari i mallrave është një llogari asetesh dhe identifikon koston e mallrave që ka blerë një kompani dhe që janë të gatshme për t ‘ iu s hitur konsumatorëve . A k tivit etet operative
 • 33. Më 7 Janar , “ Mom’s Cookie Company ” bleu biskota prej furrës me një kosto prej $9,000. Mom’s Cookie Co. A k tivit etet operative
 • 34. ASSETS = LIABILITIES + OWNERS’ EQUITY Dat a Llogaria Shumat fillestare 40,000 = 30,000 + 10,000 Jan. 7 Inventari i mallrave 9,000 Paraja –9,000 Shumat përfundimt. 40,000 = 30,000 + 10,000 Kompania tani ka $9,000 mallra për shitje . Reprezentimi i kontabilitetit të inventarit të mallrave Figura 7 Vazhdon
 • 35. ASSETS = LIABILITIES + OWNERS’ EQUITY Dat a Llogaria Shumat fillestare 40,000 = 30,000 + 10,000 Jan. 7 Inventari i mallrave 9,000 Paraja –9,000 Shumat përfund. 40,000 = 30,000 + 10,000 Kompania shpenzoi $9,000 për të blerë mallra. Reprezentimi i kontabilitetit të inventarit të mallrave Figura 7 Vazhdon
 • 36. ASSETS = LIABILITIES + OWNERS’ EQUITY Dat a Llogaria Shumat fillestare 40,000 = 30,000 + 10,000 Jan. 7 Inven tari i mallrave 9,000 Paraja –9,000 Shumat përfundimt. 40,000 = 30,000 + 10,000 Shuma përfundimtare e aseteve ka mbetur e njejtë. Paraqitja e kontabilitetit të inventarit të mallrave Figura 7
 • 37. Aktivitetet Operati ve : Shitja e mallrave konsumatorëve Figura 8
 • 38. “ Mom’s Cookie Company ” ka shitur 380 kuti me biskota me k ost o prej $7,600 shitores lokale gjatë tërë muajit për $11,400 të cilat janë marrë cash. A k tivit etet operative
 • 39. ASSETS = LIABILITIES + OWNERS’ EQUITY Dat a Llogaria 1/31 Paraja 11,400 Të hyrat nga shitja 11,400 1/31 KMSH -7,600 Invent a r i i mallrave -7,600 Shumat përfundimt. 11,400 +32,400 = 30,000 + 10,000 + 3,800 Cash Other Assets Contributed Capital Retained Earnings Shumat fillestare 0 + 40,000 30,000 10,000 Janë shitur 380 kuti me biskota me çmim prej $30 secila . Rritja e parasë është për $11,400. Paraqitja kontabël e A k tivit eteve Operative Figura 9 Vazhdon
 • 40. ASSETS = LIABILITIES + OWNERS’ EQUITY Dat a Llogaria 1/31 Paraja 11,400 E hyra nga shitja 11,400 1/31 KMSH -7,600 Invent a r i i mallrave -7,600 Shumat përfundim. 11,400 +32,400 = 30,000 + 10,000 + 3,800 Cash Other Assets Contributed Capital Retained Earnings Shumat fillestare 0 +40,000 30,000 10,000 Të hyrat nga shitja rrisin Fitimet e mbetura për $11,400. Paraqitja kontabël e A k tivit eteve Operative Figura 9 Vazhdon
 • 41. ASSETS = LIABILITIES + OWNERS’ EQUITY Dat a Llogaria 1/31 Paraja 11,400 E hyra nga shitja 11,400 1/31 KMSH -7,600 Invent ari i mallrave -7,600 Shumat përfundimt. 11,400 +32,400 = 30,000 + 10,000 + 3,800 Cash Other Assets Contributed Capital Retained Earnings Shumat fillestare 0 +40,000 30,000 10,000 Hyrja e dytë kërkohet të regjistroj koston prej $7,600… Paraqitja kontabël e A k tivit eteve Operative Figura 9 Vazhdon
 • 42. ASSETS = LIABILITIES + OWNERS’ EQUITY Dat a Llogaria 1/31 Paraja 11,400 E hyra nga shitja 11,400 1/31 KMSH -7,600 Invent ari i mallrave -7,600 Shumat përfundimt. 11,400 +32,400 = 30,000 + 10,000 + 3,800 Cash Other Assets Contributed Capital Retained Earnings Shumat fillestare 0 +40,000 30,000 10,000 … dhe të reduktoj shumën e inventarit të mallit . Paraqitja kontabël e Ak tivit eteve Operative Figura 9
 • 43. Më 6 Janar , janë paguar $300 për furnizime të përdorura gjatë Janarit . ASSETS = LIABILITIES + OWNERS’ EQUITY Dat a Llogaria Cash Other Assets Contributed Capital Retained Earnings 1/6 Shpenz. furnizimesh -300 Paraja -300 Paraqitja kontabël e Shpenzimeve Figura 10 Vazhdon në slajdin 45
 • 44. A k tivit etet operative A e keni evidentuar se të hyrat rrisin ekuitetin e pronarit dhe shpenzimet e zbresin atë!
 • 45. Më 8 Jan ar , u paguan $600 për qiranë e muajit Jan ar . ASSETS = LIABILITIES + OWNERS’ EQUITY Dat a Llogaria Cash Other Assets Contributed Capital Retained Earnings 1/8 Shpen. të qirasë -600 Paraja -600 Paraqitja kontabël e Shpenzimeve Exhibit 10 Vazhdon
 • 46. Më 31 Jan ar , janë paguar $1,000 për pagat e Jan arit . ASSETS = LIABILITIES + OWNERS’ EQUITY Dat a Llogaria Cash Other Assets Contributed Capital Retained Earnings 1/31 Shpenz. të pagave -1,000 Paraja -1,000 Paraqitja kontabël e Shpenzimeve Exhibit 10 Vazhdon
 • 47. Më 31 Jan ar , janë paguar $200 për komunaliet për Jan ar . ASSETS = LIABILITIES + OWNERS’ EQUITY Dat a Llogaria Cash Other Assets Contributed Capital Retained Earnings 1/31 Shpenz. e komunal. -200 Paraja -200 Paraqitja kontabël e Shpenzimeve Figura 10 Shumat përfundimt. 9,300 +32,400 = 30,000 + 10,000 + 1,700
 • 48. 5 Përshkruani mënyrën se si raportet financiare përmbledhin aktivitetet e biznesit dhe japin informacione për vendimet e biznesit . Obje ktivi
 • 49. Raportet financiare janë raporte që përmbledhin rezultatet e veprimeve kontabël të një kompanie për një periudhë fiskale .
 • 50. Sl ajdi 51 ësthë përmbledhje e balancit të “ Mom’s Cookie Company ” më 31 Jan ar ( Figura 12).
 • 51. Llogaria Bilanci i 31 Jan arit As etet : Paraja 9,300 Mallrat 1,400 Pajisjet 31,000 Detyrimet : Dëftesa të pagueshme 30,000 Ekuiteti i pronarit : K apital i i kontribuar 10,000 Të hyra nga shitja 11,400 KMSH (7,600) Shpenzime të pagave (1,000) Shpenzime të qirasë (600) Shjpenzime të furnizimeve (300) Shpenzime të komunalieve (200) $9,000 – $7,600 $6,000 + $25,000 $8,000 + $22,000
 • 52. Raporti i të hyrave r aporton të hyrat dhe shpenzimet për një periudhë fiskale si një mënyrë për të përcaktuar se si po ecën kompania për krijimin e fitimit për pronarët e saj .
 • 53. Raporti i të ardhurave për “ Mom’s Cookie Company ” ( Figura 13) është e treguar në slajdin 54.
 • 54. Mom’s Cookie Company Raporti i të hyrave Më 31 Janar , 2004 Të hyrat nga shitja $11,400 KMSH (7,600) Shp. të pagave (1,000) Shp. të qirasë (600) Shp. të furnizimeve (300) Shp. të komunalieve (200 ) Net o e hyra $ 1,700 Account Account January 31 Balance Ekuiteti i pronarit : K apital i i kontribuar 10,000 E hyra nga shitja 11,400 KMSH (7,600) Pagat (1,000) Qiraja (600) Furnizimet (300) Komunaliet (200) Figura 13
 • 55. Mom’s Cookie Company Raporti i të hyrave Më 31 Jan ar , 2004 E hyra nga shitja $11,400 KMSH (7,600) Shpenz. të pagave (1,000) Shpen. të qirasë (600) Shpenz. të furnizimeve (300) Shpenz. Të komunalieve (200 ) Net o e hyra $ 1,700 Net o e hyra është shuma e profitit të bmetur nga biznesi gjatë një periudhe fiskale. Periudha f is k al e është periudha kohore për të cilën kompania dëshiron të raportojë aktivitetet e saja financiare.
 • 56. Fleta e bilancit i dentifi kon asetet e kompanisë dhe pretendimet ndaj atyre aseteve nga kreditorët dhe pronarët në një datë të caktuar .
 • 57. Mom’s Cookie Company Fleta e bilancit Më 31 Jan ar , 2004 As etet : Paraja $ 9,300 Mallrat 1,400 Pajisjet 31,000 Total i i aset eve $41,700 Detyrimet dhe Ekuiteti i pronarit Detyrime të pagueshme $30,000 K apital i i kontribuar 10,000 Fitime të mbajtura 1,700 Total i i detyrimeve dhe ekuitetit të pronarit $41,700 Baraz Figura 14 Fleta e Bilancit
 • 58. Raporti i rrjedhës së parasë raporton ngjarjet që kanë ndikuar mbi lligaritë e parave të kompanisë gjatë një periudh fiskale .
 • 59. Mom’s Cookie Company Raporti i rrjedhjes së parasë Më 31 Jan ar , 2004 Aktivitetet operative Pranuar nga konsumatorët $11,400 Paguar për mallrat (9,000) Paguar për pagat (1,000) Paguar për furnizimet (300) Paguar për komunalitë (200 ) Net o cash flow nga a k tivit etet operative $ 300 A k tivit etet investive P aguar për pajisjet (31,000) Vazhdon Figura 15 Raporti i rrjedhjes së parasë
 • 60. Bartur $(30,700) Aktivitetet Financi are Të marra nga kreditorët $30,000 Të marra nga pronarët 10,000 Net o cash flow nga aktivitetet financi are 40,000 Net o cash flow në Jan ar 9,300 B alanc i i parasë më 1 Jan ar 0 B alanc i i parasë më 31 Ja n ar $ 9,300 Raporti i cash flow është i nevojshëm për identif ikimin se sa ka para kompania, prej nga vjen ajo dhe si e shfrytëzon kompania ate gjatë një periudhe fiskale .
 • 61. Çfarë roli luan kontabiliteti në procesin e transformimit të organizatës ? Kontabiliteti është një sistem informacioni për matjen dhe raportimin e transform imit të burimeve në mallrave dhe shërbime si dhe për shitjen apo transferimin e këtyre mallrave dhe shërbimeve te konsumatori.
 • 62. As etet $40,000 +11,400 – 9,700 $41,700 Profit i Të ardhur. $11,400 Shpenzim. – 9,700 Net o e ardh. $ 1,700 Detyrimet $30,000 Ekuiteti i pronarit : K apital i i pronarit 10,000 Fitime të mbajtura 1,700 $41,700 Figura 16 Raportimi i procesit të transformimit
 • 63. Anal izat financiare Kthimi mbi asetet (ROA) është pjestimi i të ardhurës neto me totalin e aseteve .
 • 64. Anal izat financiare Për “ Mom’s Cookie Company ” më 31 Jan ar 2004… $1,700 $41,700 = 4.1% ROA is 4.1%. Net Income Total Assets
 • 65. Aktivitetet e biznesit Operati ve Invest ive Financi are Kontabiliteti Matja Re gjistrimi R aportimi Anal izimi Vendimet e biznesit Aksion i bazuar në vendimet e biznesit Një model i procesit kontabël Figura 17
 • 66. Fund Kapitulli F2

×