M and A Leaders Forum April 2013- Yigal Arnon - Updates 2013

210 views
190 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
210
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

M and A Leaders Forum April 2013- Yigal Arnon - Updates 2013

  1. 1. ‫א/אייר/תשע"ג‬ ‫מיזוגים ורכישות 3102 – מגמות‬ ‫והזדמנויות‬ ‫השינויים הרגולטורים והמשפטיים שחלו בשנה האחרונה‬ ‫עו"ד רונית אמיר-יניב‬ ‫3102.4.11‬ ‫שינויים מרכזיים בתחומים:‬ ‫הגבלים עסקיים‬ ‫•‬ ‫חברות‬ ‫•‬ ‫מיסים‬ ‫•‬ ‫נדל"ן‬ ‫•‬ ‫תובענות ייצוגיות‬ ‫•‬ ‫עונשין‬ ‫•‬ ‫2‬‫1‬
  2. 2. ‫א/אייר/תשע"ג‬ ‫הגבלים עסקיים‬ ‫תיקון 31 לחוק – עיצום כספי )פרק ז1(‬ ‫•‬ ‫• מהותו של התיקון – כלי אכיפה נוסף ועוצמתי‬ ‫• שיקולים לגבי סכום העיצום הכספי שיוטל‬ ‫טיוטת גילוי דעת בעניין חשיפת מידע במסגרת בדיקת נאותות טרם‬ ‫•‬ ‫עסקה בין מתחרים – דגשים‬ ‫טיוטה לעיון הציבור – פטור סוג להסדרים שאינם אופקיים ואין בהם‬ ‫•‬ ‫כבילות מחיר‬ ‫3‬ ‫הגבלים עסקיים‬ ‫גילוי דעת – הנחיות לניתוח תחרותי של מיזוגים אופקיים‬ ‫•‬ ‫תיקון לפטור הסוג להסכמים שפגיעתם בתחרות קלת ערך‬ ‫•‬ ‫פרסום תזכיר חוק קידום התחרות בענף המזון, תשע"ב-2102‬ ‫•‬ ‫4‬‫2‬
  3. 3. ‫א/אייר/תשע"ג‬ ‫תיקון מספר 02 לחוק החברות‬ ‫פיקוח הדוק על שכר הבכירים בחברות ציבוריות וחברות אג"ח‬ ‫•‬ ‫יצירת מנגנון שיקבע מדיניות תגמול בחברה ציבורית ובחברת אגרות-‬ ‫•‬ ‫חוב, ושיאושר על ידי האסיפה הכללית )סייג - לרוב, הדירקטוריון‬ ‫יוכל לאשר את המדיניות, אף אם האסיפה הכללית סירבה לאשרו(‬ ‫פיקוח של בעלי המניות על מנגנון העלאת שכר הבכירים, כאיזון מול‬ ‫•‬ ‫הפררוגטיבה של הדירקטוריון‬ ‫5‬ ‫תמורות בדיני מס הכנסה ומע"מ‬ ‫מתן פרשנות מרחיבה לסעיף 03)א()5( לחוק מס ערך מוסף‬ ‫• בית המשפט העליון הרחיב, ובכך החמיר את תנאיו, של סעיף‬ ‫03)א()5( לחוק המע"מ – "מע"מ בשיעור אפס"‬ ‫• בכל מקום בו התבצע שירות עבור תושב חוץ, אשר ממנו נהנה גם - ולו‬ ‫בעקיפין - תושב ישראל, יוטל מס בשיעור מלא‬ ‫תיקון 591 לפקודת מס הכנסה:‬ ‫• סעיף 121ב לפקודת מס הכנסה – מס יסף )"מס עשירים"(‬ ‫6‬‫3‬
  4. 4. ‫א/אייר/תשע"ג‬ ‫שינויים סטטוטוריים בתמ"א 83‬ ‫תיקון 3 לתמ"א 83‬ ‫תמ"א 1/83 – תוספת של קומה וחצי במסגרת פרויקט חיזוק מבנה קיים‬ ‫תמ"א 2/83 – חיזוק מבנה קיים באמצעות הריסתו ובנייתו מחדש )בדומה לפינוי-‬ ‫בינוי(‬ ‫תמ"א 3/83 – תיקון שמוסיף לתמ"א 1/83 את האפשרות לבניית קומה נוספת –‬ ‫סה"כ 2 קומות וחצי‬ ‫שאלת פרשנותו של תיקון 47 לחוק מיסוי מקרקעין‬ ‫תיקון 47 – הוספת סעיף 94לג1 – פטור ממס שבח במכירת זכות בתמורתה הושפעה‬ ‫מתמ"א 2/83‬ ‫כיצד ייושם סעיף 94לג1?‬ ‫7‬ ‫תמורות בזכות העמידה תובענות ייצוגיות‬ ‫זכות העמידה של "ארגון" כתובע ייצוגי בחוק תובענות ייצוגיות‬ ‫ת"צ 21-90-4842 הצלחה - התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית‬ ‫הוגנת נ כהן ואח‬ ‫ניתוחו של הש כבוב את סוגיית המונח "קושי" באיתור תובע ייצוגי -‬ ‫קושי שבגינו ניתן לאפשר ל"ארגון" להגיש תובענה ייצוגית‬ ‫שלושת הקריטריונים ש"ארגון" חייב לעמוד בהם על מנת להגיש‬ ‫תובענה ייצוגית‬ ‫8‬‫4‬
  5. 5. ‫א/אייר/תשע"ג‬ ‫תיקון 311 לחוק העונשין - הבניית שיקול הדעת‬ ‫השיפוטי בענישה‬ ‫המצב טרם תיקון 311 - היעדר הנחיה - "שופט הישר בעיניו ייעשה"‬ ‫עיקרי תיקון 311 לחוק העונשין:‬ ‫◦ קביעת מתחם העונש ההולם בנסיבות הקשורות בביצוע העבירה‬ ‫◦ גזירת העונש המתאים לנאשם בנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה‬ ‫◦ חריגה ממתחם העונש ההולם על פי השיקולים המנחים - שיקום; הגנה על‬ ‫שלום הציבור; הרתעה אישית; הרתעת הרבים‬ ‫9‬ ‫תודה רבה‬ ‫לשאלות והתייעצויות:‬ ‫רונית אמיר-יניב‬ ‫‪ronita@arnon.co.il‬‬ ‫01‬‫5‬

×