TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES
TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES1EEI PAULA TORRES1. Criteris generals i actuacions generals i específiques per a lesadequac...
TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES2EEI PAULA TORRESDes dels darrers cursos quasi la meitat del nostre alumnat prové d’altresb...
TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES3EEI PAULA TORREShan sol·licitat l’ensenyament en una de les dues llengües oficials, se’lsi...
TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES4EEI PAULA TORRES- El curs 2013/2014 el grup de 4t d’Educació Infantil rebrà elsensenyament...
TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES5EEI PAULA TORRESrespondre adequadament a les necessitats que, de forma transitòria operman...
TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES6EEI PAULA TORRES Aconseguir que l’alumne/a nou/va comprengui el funcionamentdel centre i ...
TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES7EEI PAULA TORRESEls continguts en llengua anglesa, d’acord amb la programació que té el ce...
TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES8EEI PAULA TORRES7. Relació de professors, on s’indiqui quines àrees o blocs decontingut ha...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Til ei paula torres

245 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
245
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
43
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Til ei paula torres

 1. 1. TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES
 2. 2. TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES1EEI PAULA TORRES1. Criteris generals i actuacions generals i específiques per a lesadequacions del procés d’ensenyament de i en les llengües a larealitat socioeconòmica i cultural del centre.L’EEI Paula Torres és un centre únicament d’educació infantil, adscrit alCEIP La Soledat.L’escola està situada a la barriada del Polígon de Llevant, zona de Palmaprou coneguda per la problemàtica social que s’hi ocasiona.El centre acull alumnat de diferent procedència, ja que les incorporacionstardanes són habituals, donant-se una gran mobilitat al llarg del curs.L’alumnat prové majoritàriament de famílies immigrants i de minoriesètniques. Actualment tenim un 47% d’alumnat estranger (*). Aquest fetocasiona una problemàtica lingüística considerable pel desconeixement deles llengües, de la cultura, de les nostres tradicions, etc.Com ja hem esmentat, la major part del nostre alumnat és immigrant, fetque fa que en moltes ocasions desconeguin les dues llengües pròpies de lanostra comunitat. Fa uns anys aquest alumnat provenia de països de parlahispana, però aquest fet ha anat variant amb els anys. El desconeixementd’ambdues llengües dificulta bastant tant el procés d’aprenentatge com eld’inserció social.(*) Cal destacar que dels 34 alumnes amb nacionalitat espanyola, 11 són de procedència estrangera.Nacionalitat de lalumnat curs 2012/13Espanya Mali MarrocNigèria Algèria ColòmbiaDominica Equador PakistanSenegal Xina ÍndiaBolívia
 3. 3. TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES2EEI PAULA TORRESDes dels darrers cursos quasi la meitat del nostre alumnat prové d’altresbarriades, fet que suposa un esforç afegit per aconseguir una assistènciaregular a l’escola.A l’escola tenim com a prioritat la inserció i l’actuació social. A la nostracomunitat, fins ara, aquesta inserció no ha estat possible sense conèixer lallengua catalana. L’escola esdevé l’únic lloc on els infants i les sevesfamílies es poden acostar a la llengua catalana ja que no tenen cap altrafont de relació i comunicació en aquesta llengua. És per això que aquestaprenentatge implica una inserció social i un treball cognitiu molt positiu pera l’infant.El curs 1998/9, començàrem el programa d’immersió en llengua catalana, ifins a dia d’avui s’ha duit endavant sense cap problema, ni per part delsinfants ni de les famílies.S’ha normalitzat tant l’ús del català com el seu aprenentatge per part delsinfants. Les comunicacions a les famílies fins ara han estat en català, oferintla possibilitat de rebre els aclariments necessaris en castellà sempre ques’ha sol·licitat, així com fent servir el servei de mediació i/o interlocució de laConselleria d’Educació pel que fa a altres llengües.Quant al tractament integrat de llengües, atès l’article 6 del Decret 15/2013,de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengüesals centres docents no universitaris de les Illes Balears els alumnesd’Educació Infantil s’han d’iniciar en la llengua estrangera.Cal tenir en compte que els infants que cursaran 5è i 6è d’Educació Infantilja han rebut aquests ensenyaments, tal com es fa referencia a l’article 14.5de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, en l’article 2.1 ,que disposa que correspon a les administracions educatives fomentar unaprimera aproximació a la llengua estrangera. Així, en els aprenentatges delsegon cicle de l’educació infantil, especialment en el darrer any, es fixa coma objectiu l’adquisició de competències en llengua estrangera.Al nostre centre el 3 de setembre de 2009 la directora generald’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives va estimar la sol·licitudd’anticipació de l’ensenyament de la llengua estrangera al segon cicled’Educació Infantil.Quant a l’ensenyament en les dues llengües oficials aquest articlecontempla que a l’etapa d’Educació Infantil els alumnes han de rebre aquestensenyament en ambdues llengües i , si els pares i mares o tutors legals
 4. 4. TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES3EEI PAULA TORREShan sol·licitat l’ensenyament en una de les dues llengües oficials, se’lsiniciarà en l’altra.2. Concreció de les àrees, matèries, mòduls o àmbits de coneixementimpartits en cada una de les llengües.El procés d’ensenyament-aprenentatge a l’Educació Infantil es du a termedes d’un caire globalitzador, on tots els moments són educatius i oninteractuen diversitat d’aprenentatges en tot moment, tot partint de lesnecessitats i interessos dels infants.Aquest procés es basa en una metodologia constructivista on l’infantelabora els seus aprenentatges i esquemes de coneixement a partir del queja sap, relaciona, actua i reflexiona… Aquest aprenentatge li permetràreorganitzar els seus esquemes de coneixement i adquirir unes actituds,coneixements i procediments aplicables a altres realitats i moments. D’acordamb aquesta metodologia i fent referència a l’organització dels continguts,aquest procés es durà a terme des de un enfocament globalitzador.La nostra metodologia es basa en una sèrie d´actuacions, totes elles, ambla finalitat d´estimular i potenciar a l´infant en el seu desenvolupamentíntegre, sempre tenint en compte les seves característiques individuals i lesseves necessitats.El treball continu d’hàbits i la immersió a diverses situacions daprenentatgesón la base del treball dins l’aula. Així, els resultats no cerquen tantl’aspecte acadèmic, encara que sempre hi és present, sinó més bé laconstrucció d’una base adequada pel foment de futurs aprenentatges. Latipologia de l’alumnat, les seves especials característiques i l’alt graud’absentisme fan que, a nivell acadèmic, l’assoliment dels objectius siguiespecialment costós. D’aquesta manera, cal una adaptació real i globald’aquests objectius a tot el grup-classe.Així, tot i l’alt grau de dificultat que comporta l’ensenyament en duesllengües alhora i en diferent mesura segons l’elecció de la primera llengua iatenent-nos al principi número 6 de l’article 4 del Decret 15/2013, de 19d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües alscentres docents no universitaris de les Illes Balears, on es contempla laflexibilitat i adaptació del tractament de les llengües a la realitat social decada centre, aquest ensenyament es durà a terme de la següent manera:
 5. 5. TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES4EEI PAULA TORRES- El curs 2013/2014 el grup de 4t d’Educació Infantil rebrà elsensenyaments en les dues llengües, partint de la base que els pares imares o tutors han triat la primera llengua d’ensenyament.- Tenint en compte el caràcter globalitzat de l’aprenentatge a l’EducacióInfantil, tal i com hem esmentat abans, el primer ensenyament esprodueix en tot moment ja que no és possible aïllar aquestsaprenentatges de tot el que es fa diàriament a les aules. Per això lesdues llengües oficials conviuran simultàniament i s’empraran en diferentmesura tenint en compte la tria de les famílies, atès l’article 18 de laLlei 3/1986 i el punt 2 de l’article 6 del Decret 15/2013, de 19 d’abril,pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centresdocents no universitaris de les Illes Balears.- Per garantir la iniciació en ambdues llengües, independentment de la triaque hagi fet la família, es durà a terme una sessió setmanal dellenguatge oral en cadascuna de les llengües oficials.- El material de suport a la lectura i escriptura s’adaptarà, si cal, a la triade la llengua de primer ensenyament.- S’introduirà la llengua estrangera realitzant una o dues sessionssetmanals a cada grup, tot depenent de l’assignació horària del/amestre/a especialista de cara al/s curs/os vinent/s.- El /la mestre/a especialista utilitzarà la llengua anglesa en tot moment i,a banda d’aquestes sessions dedicades especial i exclusivament al’adquisició de continguts i competències comunicatives, s’adreçarà alsalumnes en la llengua estrangera en moments en què realitzi suport ales aules (rutines, hàbits d’higiene i berenar…).3. Criteris per a l’atenció dels alumnes d’incorporació tardana ambdèficit de coneixements en alguna o ambdues llengües oficials idels alumnes amb NESE amb dificultats lingüístiques.El disseny del pla d’atenció a la diversitat del nostre centre té com afinalitat recollir de manera organitzada la planificació de les mesurespedagògiques i metodològiques per donar una resposta ajustada a lesnecessitats educatives de tot el nostre alumnat.L’atenció a la diversitat no és concebuda com l’educació d’un tipusd’alumnat, sinó que és entesa com el conjunt de recursos personals imaterials posats a disposició del sistema educatiu perquè aquest pugui
 6. 6. TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES5EEI PAULA TORRESrespondre adequadament a les necessitats que, de forma transitòria opermanent, poden presentar alguns alumnes.L’atenció a la diversitat ha de ser un pilar clau de la nostra intervenció al’aula. Aquesta tendra una doble vessant: per una part, afavorir unaeducació més individualitzada i , per l’altra, l’acceptació per part de totl’alumnat del fet que tothom no és igual i que cal acceptar i respectaraquestes diferències.Dins l’aula i en la programació diària procurarem utilitzar recursosdidàctics i estils d’aprenentatge que facilitin la inclusió de tot l’alumnat enles activitats:- Proporcionant a l’alumnat una resposta educativa adequada i dequalitat que els permeti aconseguir un major desenvolupamentpersonal i social.- Adaptant la resposta educativa a l’alumnat amb nese.- Planificant propostes educatives diversificades d’organització,procediments, metodologia i avaluació adaptades a les necessitatsde cada alumne.- Establint mesures de col·laboració entre les diverses mestres desuport i ordinàries que intervenen amb l’alumnat amb nese.- Organitzant els recursos personals i materials del centre amb lafinalitat de facilitar una resposta educativa adequada a tot l’alumnat,fonamentalment el que presenta nese.- Coordinant-nos amb les institucions i organismes externs implicats enel procés educatiu.- Establint un contacte directe i una col·laboració estreta amb lesfamílies de la nostra comunitat escolar, que possibiliti nivellssuficients dinformació mútua, de coherència i de complementarietaten la tasca educativa que es produeix entre la llar i lescola.Dins el nostre pla d’acollida, a més de les actuacions que es duenterme des de secretaria, tutoria i direcció quant a l’acollida de les famíliesque s’incorporen al nostre sistema educatiu, es contempla el tractamentde les diferents llengües.Els objectius del Pla d’acollida són bàsicament els següents: Assumir com a centre els canvis que comporta la interacciócultural amb alumnes procedents d’altres països o d’altrescomunitats autònomes.
 7. 7. TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES6EEI PAULA TORRES Aconseguir que l’alumne/a nou/va comprengui el funcionamentdel centre i s’hi adapti juntament amb els companys/es i mestres. Afavorir una bona escolarització i potenciar al màxim l’èxit escolar. Potenciar actituds, valors de respecte i bones pràctiques entretota la comunitat educativa.L’alumne/a nouvingut/da que no sap ni coneix la llengua catalana ni lacastellana, tot depenent de la tria que faci la família de la llengua de primerensenyament en el moment de la matriculació, rebrà aquests ensenyamentsen la llengua triada i s’iniciarà en l’altra, atenent-se a les mesures ques’hauran establert per al grup classe.El coneixement de la llengua es treballarà de manera prioritària de formaglobal i funcional i molt lligat al coneixement de l’entorn.Encara que inicialment l’alumne/a presenti dificultats de comprensió ésimportant adreçar-nos a ell/ella oralment amb regularitat.A l’hora de preparar les activitats d’aquests alumnes, caldrà tenir en compteles dificultats que els sorgeixen per la pròpia estructura de la llengua.Es treballarà el vocabulari bàsic i les estructures més usades. S’utilitzaràtota mena de material visual, manipulatiu (jocs), programes informàtics olàmines que l’ajuden a identificar els objectes, les situacions, vocabularibàsic, etc.El tutor o tutora de l’alumne/a és el referent principal que l’ajudarà a situar-se en el centre, amb els companys/es i amb la tasca. També és el referentprincipal en la relació amb la seva família tant en els moments d’acollidacom en les següents fases del seu procés d’incorporació.4. Criteris de coordinació entre les àrees o els departaments implicatsen el procés d’ensenyament-aprenentatge en llengua estrangera.Al nostre centre l’ensenyament de i en llengua estrangera es durà aterme per part del/a mestre/a especialista en aquesta matèria.Cal dir que al nostre centre, des del curs 2006/2007 s’han impartit sessionsde llengua anglesa a les tres aules d’Educació Infantil.Les sessions de llengua estrangera s’incorporaran a l’horari de les tresaules, tenint en compte la organització horària establerta a l’inici de cadacurs.
 8. 8. TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES7EEI PAULA TORRESEls continguts en llengua anglesa, d’acord amb la programació que té el centre,es treballaran de forma cíclica i global, és a dir, contínuament s’aniran introduintconceptes nous, però sempre en relació amb el que s’ha treballat abans, ambels coneixements previs de l’alumne i ampliant el llenguatge a mida que avançael nivell.5. Mecanismes de seguiment i avaluació del projecte, així com delsresultats en competències lingüístiques de l’alumnat.L´avaluació serà global, continua i processal. El seguiment dels infants esbasarà en l´observació sistematitzada dels processos de desenvolupament iaprenentatge de cada infant.S´avaluarà si s´han assolit els objectius generals i els continguts de laprogramació de cada trimestre, per poder ajustar el procés d´ensenyament iaprenentatge a tots els infants.Consideram lavaluació en E.I. com un procés sistemàtic i continu quevalora els canvis produïts en l’aprenentatge de l’infant. Ens serveix peravaluar els progressos, verificar els coneixements, detectar les dificultats itrobar solucions i per corregir la programació al llarg del curs. L´avaluacióserà inicial, formativa i final.Aquesta avaluació serà orientativa per saber on podem ajudar a l´infant asuperar les seves dificultats, si les té.Emprarem diferents registres d´avaluació, basant-nos sempre en laobservació directa i sistemàtica. Això ens servirà per controlar tots elsaspectes evolutius dels infants i la consecució dels objectius marcats quanta aquestes competències.El projecte de tractament integrat de llengües es revisarà cada 4 anys, tal icom consta a la normativa a l’article 21. Així mateix, dins la Memòria Anualdel centre constarà l’avaluació dels objectius proposats dins la PGA quant altractament de llengües.6. Relació dels professors amb la seva titulació i competència quant ala llengua estrangera prevista al projecte.Actualment la mestra especialista en llengua estrangera és funcionàriainterina, per tant no disposam d’informació referent a la persona queocuparà aquesta plaça els cursos vinents. (veure annex 2)
 9. 9. TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES8EEI PAULA TORRES7. Relació de professors, on s’indiqui quines àrees o blocs decontingut han d’impartir en el curs 2013-2014, quant a assignaturesno lingüístiques en llengua estrangera.Basant-nos en l’article 6 del Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual esregula el tractament integrat de les llengües als centres docents nouniversitaris de les Illes Balears els alumnes d’Educació Infantil s’hand’iniciar en la llengua estrangera.Per tant durant el curs 2013/2014 els alumnes d’Educació Infantil (4t, 5è i6è) rebran aquests ensenyaments per part del/a mestre/a especialista enllengua estrangera que sigui assignat/da al nostre centre.8. Planificació de la implantació progressiva del nou model, dins elmarc del calendari que preveu l’annex del Decret 15/2013.Durant el procés de matriculació s’informarà a les famílies que tenen al seuabast el Projecte de Tractament Integrat de Llengües, tant al centre com albloc de l’escola, per tal que coneguin de primera mà com es farà aquestaimplementació progressiva.El curs 2013/2014 s’introduirà el projecte de tractament integrat de llengüesal primer curs d’Educació infantil.El curs 2014/2015 s’introduirà, a més, el segon curs d’Educació Infantil.El curs 2015/2016 s’introduirà, finalment, el darrer curs d’Educació infantil.ANNEX 2. Relació de docents amb el seu nivell de coneixementlingüístic.Relació de docents del centre amb coneixements de llengua estrangera delprojecte equivalents a un B2 o superior del MECRLlinatges i nom Codi especialitat Nivell B2, C1, C2López Alfaro, MariaRosario032 B2

×